Tilstandsrapport. for skolen. Høsten Herøy kommune et hav av muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter"

Transkript

1 Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter

2 2

3 Innhold 1. Hjemmel Sammendrag Skolens satsingsområder Mål Evaluering (Skolebasert vurdering) Vurdering Ressurser Elevtall Lærerressurser Lærertetthet Vurdering Elevundersøkelsen Obligatoriske læringsmiljøindekser Andre læringsmiljøindekser Aktuelle enkeltspørsmål i Elevundersøkelsen Vurdering Lærerundersøkelsen Resultater over landsgjennomsnittet Resultater under landsgjennomsnittet Vurdering Resultater Nasjonale prøver Fordeling etter kjønn Standpunktkarakterer Eksamen Vurdering Gjennomføring Overgang fra grunnskole til VGO vurdering Spesialundervisning Om spesialundervisning Behov Ressurser Vurdering System for oppfølging (internkontroll) Tilrådning til skolen Oppfølging fra i fjor Tilrådning for perioden framover

4 1. Hjemmel Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ), Kvalitet i skolen, fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 4

5 I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. 2. Sammendrag Kapittel 3 Skolens satsingsområder Målene for skoleåret 2010/11 er beskrevet i skolens årsplan. Skolen er pålagt gjennom opplæringsloven å gjennomføre en skolebasert vurdering, det vil si en egenvurdering av om egen praksis er formålstjenelig i forhold til å oppnå målene i Kunnskapsløftet. Denne egenvurderingen ble gjennomført høsten 2010 ved hjelp av et prosess- og refleksjonsverktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet, kalt en ståstedsanalyse. Dette arbeidet er nytt i, og vi har fremdeles et forbedringspotensiale. Kapittel 4 Ressurser Elevtallet i kommunen har stabilisert seg, og kan bli stigende dersom kommunens arbeid med økt bosetting gir fortsatt uttelling. Lærertettheten ved skole er marginalt høyere enn gjennomsnittet i Nordland. I perioden fra 2008 til i dag har lærertettheten gått noe ned på barnetrinnet, og tilvarende opp på ungdomstrinnet. Kapittel 5 Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen antyder at skole har hatt uttelling for satsingen sin på elevvurdering og yrkes- og utdanningsveiledning. Elevene i rapporterer om hyppigere bruk av arbeidsplaner i arbeidet med fagene og arbeidet på skolen enn landsgjennomsnittet. Resultatet fra Elevundersøkelsen antyder at skole har utfordringer når det gjelder skolemiljøet og elevenes holdninger til skole og skolearbeid. 5

6 Kapittel 6 Lærerundersøkelsen skole har gjennomført Lærerundersøkelsen for første gang i Lærerne gir et positivt bilde av arbeidet med elevvurdering, veiledning og elevmedvirkning. Dette bilde forsterkes av at vi finner lignende resultater i Elevundersøkelsen. Resultatet fra Lærerundersøkelsen viser at lærerne i er noe mer fornøyd med forholdene rundt lærerjobben enn landsgjennomsnittet. Rektor får gode tilbakemeldinger gjennom undersøkelsen på arbeidet som leder og faglig veileder av undervisningsarbeidet. Lars Olav får også godt skussmål når det gjelder intern administrasjon, styring og kontroll. Både lærerne og elevene gir tilbakemelding om utfordringer når det gjelder kvaliteten på læremidler og utstyr og på renholdet på skolen. Kapittel 7 Resultater skole har utfordringer over tid i forhold til resultatene i lesing og regning på nasjonale prøver på 5. trinn. Det samme gjelder eksamensresultater i matematikk. Kapittel 8 Gjennomføring Kommunen har et godt resultat i 2006, 2009 og I 2007 var antallet elever som gikk fra grunnskole til videregående opplæring under landsgjennomsnittet. Kapittel 9 Spesialundervisning skole har utfordringer i forhold til å oppfylle intensjonene i St.meld. nr. 16 og ingen sto igjen - Tidlig innsats for livslang læring, når det gjelder å sette hovedtyngden av tiltakene inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Kapittel 10 System for oppfølging (Internkontroll) Kapittelet beskriver i korte trekk det politisk vedtatte systemet i for vurdering og oppfølging av skoler og barnehager. Kapittel 11 Tilrådning til skolen Ut fra en helhetlig vurdering tilrådes skolene følgende: Både skolen og kommunenivået må i større grad kvalitetssikre prosessene rundt utarbeidelsen av tilstandsrapport for skolen og ståstedsanalysen av skolen. Skolen må få med evalueringsaspektet i sterkere grad i skolens planverk. Skolen må utarbeide en kompetansehevingsplan som en del av skolens årsplan. Kommunen har satset på aksjonslæring som metode for skoleutvikling. Dette bør i sterkere grad avspeile seg i skolens plandokumenter og prosesser. Omstillingsprosessen i kommunen er ikke avsluttet for skoles del på grunn av forskyvninger av tiltak over år. Denne omstillingsprosessen bør avsluttes for å få ro i skolen. Skolen må sette inn tiltak for å bedre resultatene på nasjonale prøver i lesing og regning på 5. trinn. Skolen må evaluere profilen på de spesialpedagogiske ressursene i skolen ut fra prinsippet om tidlig innsats. (Se St.meld. nr. 16 og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring). 6

7 3. Skolens satsingsområder 3.1 Mål I skoleåret 2010/11 har skole i henhold til vedtatt årsplan hatt følgende målområder for utviklingsarbeidet ved skolen: Tilpasset opplæring Foreldresamarbeid Elevmedvirkning Klasseledelse Lærersamarbeid Entreprenørskap Digital kompetanse Følgende målformuleringer er satt for arbeidet: Lærerne skal vektlegge undervisning tilpasset formativ vurdering, det vil si at de skal jobbe prosessorientert. Lærerne skal bruke læringsstrategier i undervisningen opp mot alle elever Lærerne skal bruke faste kartleggingsverktøy på alle trinn. Resultatene fra kartleggingen skal følges opp. Foreldremøter skal være temabasert og inneholde en diskusjonsdel. Lærerne skal stimulere fedre til å møte på foreldremøter og kontakttimer, og delta mer i forhold til elevenes arbeid. Lærerne skal ta elevene med i planleggingen av undervisningen. Elevene skal bidra i utformingen av vurderingskriterier og ha innflytelse på valg av arbeidsmåter. Lærerne skal utøve klasseledelse gjennom klare regler for adferd og jevnlig arbeid med sosial kompetanse og ansvarslæring. Lærerne skal arbeide for å få en felles forståelse av: Hva som er god undervisning Hvordan arbeide med elevvurdering Hvordan man håndterer uønsket atferd Hvordan skolen arbeider med kollegaveiledning Hvordan samarbeid rundt klasser skal foregå i arbeidet med det faglige og sosiale, og med orden og oppførsel Alle klasser ved skolen skal ha tiltak innen entreprenørskap, som for eksempel forestillinger eller elevbedrift Alt IKT-utstyr ved skolen skal tilpasses aktivitetsbehovene til lærere og ansatte 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering) I Forskrift til opplæringsloven 2-1 Skolebasert vurdering, er skolen pålagt å jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen ved skolen medvirker til å nå målene som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeier er pålagt å se til at vurderingen blir gjennomført etter forutsetningene. For å kvalitetssikre dette vurderingsarbeidet har kommune pålagt skolen å bruke et verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet kalt en Ståstedsanalyse. Dette er et refleksjons- og prosessverktøy for å sette i gang utvikling og forbedring ved den enkelte skole. Analysen sammenstiller data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og 7

8 karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette skal gi skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt uviklingsarbeid. Denne prosessen ble gjennomført for første gang ved skolen høsten Skolen gjorde følgende vurderinger av dette datagrunnlaget: Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen kan ha en del feilkilder: Dagsform, forståelse av spørsmål, dessuten harmonerer det ikke at toalettforhold og kvalitet på bygninger er lavere enn forventet, da dette er renoverte. Elevene rapporterer om god trivsel og lite mobbing. Motivasjonen for skolearbeid er høyere i 7.kl enn i 10.kl. Skolen tilbyr en god karriereveiledning Elevene etterlyser mer medbestemmelse i undervisningen. Skolen har en del utfordringer opp mot arbeidsro, flere elever sier de blir forstyrret i undervisningen. Dessuten har det vært en del uro i forbindelse med friminutt. Nasjonale prøver 5.kl. - Prøvene er nok lagt på et høyere nivå enn de er forberedte på. I tillegg til å reprodusere kunnskap, måler de også evnen til å anvende og tolke informasjon i ulike settinger. Dette må vi øve mer på. 8.kl. - I engelsk scorer vi godt. I norsk må vi jobbe mer med refleksjonsoppgaver, lese statistikk og hente informasjon ut fra tabeller. I matematikk ser vi at flere elever ikke klarer å holde oppe konsentrasjonen under en hel prøve 9.kl. - Klassen scorer godt på prøvene og gjorde også dette i 8. klasse. Klassen har et godt læringstrykk. Ansattes vurdering av skolen opp mot tegn på god praksis Ved neste års ståstedsanalyse vil vi dele personalet inn opp mot de trinn de underviser på, da får vi et mer reelt grunnlag for evaluering. Skolen har en meget velfungerende voksenopplæring. Elevene her kan inkluderes mer i skolens øvrige virksomhet. Bruken av digitale verktøy har vært vanskelig da de tekniske problemene har vært store. Ting er bedre, men vi sliter med den daglige drift. Dette går på tekniske ting og kanskje manglende kompetanse. Bruken av skolebibliotek har vært vanskelig å få til, med sambruk av lokaliteter og lite ressurser avsatt. Avstanden til folkebiblioteket er for stor til daglig bruk. MEN vi ser en løsning med flytting av biblioteket til skolen. På foreldremøter og kontakttimer er undervisningsform og def. på hva god læring lite drøftet. Dette er viktig og vi har allerede gitt kompetanseheving innen området (god elevvurdering=god undervisning). Respekten elevene imellom kan innimellom være varierende. Vi ser en utstrakt bruk av bannskap og kjønnsord i enkelte elever`s dagligspråk. At ting tar tid å få reparert må bero på at vaktmester ikke får info. Han er meget snar å reparere!! Elever med svak og sterk progresjon i fag må få mer tilpassede arbeidsoppgaver. Dessuten er det viktig å inkludere dem i egen læring 8

9 Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde Skolen rapporterer at alle lærere har deltatt i prosessen, og at det har vært arbeidet på de ulike trinn og i skolens fellestid. Skolen har følgende sterke sider som kan brukes i det videre utviklingsarbeidet: Stor trivsel blant elever og ansatte. Skolen har et fleksibelt og stabilt personale. Skolen har et oppegående FAU. Skolen har følgende utfordringer på organisasjonsnivå som påvirker det pedagogiske arbeidet: Samarbeidet rundt den enkelte klasse. Dette kan løses ved å organisere møteplasser for klassens lærere. Skolen har prioritert følgende utfordringer i skoleåret 2010/11: Kvalitet i undervisningen Elevene skal være aktivt med i egen læring (elevvurdering) Digital kompetanse Skolen skal arbeide med kompetanseheving av ansatte i bruk av It s Learning og digitale hjelpemidler. Aktive foreldre Skolen skal arbeide for at foreldrene skal bli mer aktive i å følge opp elevenes skolearbeid, arbeidet skal rettes spesielt mot fedre. Foreldrene skal få informasjon om hva god læring er. 3.3 Vurdering Tilstandsrapporten for skolen og Ståstedanalysen representerer et nytt nivå for kommune i forhold til rapportering og vurdering av skoleverket. Begge deler ble for første gang gjennomført høsten Prosessen ble nok noe preget av de tekniske sidene av arbeidet, som innsamling av data og utforming av rapporter. Det vil være en del å hente på å planlegge prosessen bedre ved neste gjennomføring av både Tilstandsrapport og Ståstedsanalyse for sterkere involvering av deltakere og høringsgrupper. Når det gjelder skolens valg av satsingsområder, savner jeg en evaluering av hvordan det har gått med tidligere satsingsområder. Dette finnes verken i skolens årsmelding eller i den skolebaserte vurderingen. Jeg anser en slik evaluering som et naturlig startpunkt for neste års skolebaserte vurderingen og valg av satsingsområder. Det er mulig at Utdanningsdirektoratets mal for Ståstedsanalysen er for smal og enkel i forhold til å dekke behovene til skolen og kommunen. Det må derfor vurderes om det skal gjøres noen form for skreddersøm i dette arbeidet for å få mer fokus på selve vurderingsarbeidet. Det er også viktig at det er samsvar mellom skolens satsingsområder og de kompetansehevingstiltakene som iverksettes. Det bør derfor innarbeides en plan for kompetanseheving i skolens årsplan. Denne bør ha en varighet på 3-4 år for å få kontinuitet, planmessighet og forutsigbarhet i kompetansehevingen. Det har vært et uttalt mål de siste tre årene at skoleverket i skal bruke metoden aksjonslæring i utviklingsarbeidet. Dette er en metode som de fire rektorene i 2006, samt 9

10 pedagogisk konsulent er skolert i gjennom et høgskolestudium i regi av RKK ytre Helgeland og Høgskolen i Vestfold i Dette kommer i liten grad fram både i tilstandsrapporten og Ståstedsanalysen. Høsten 2008 startet kommune opp et stort prosjekt kalt Tidlig innsats, som hadde som mål å modernisere planer og undervisningsmaterialet i forbindelse med språkstimulering i barnehagen og begynneropplæringen i skolen. Arbeidet bygde videre på det som ble gjort i FALS-prosjektet, som ble gjennomført på Helgeland i perioden , og som fikk nasjonal oppmerksomhet. Høsten 2009 ble prosjektet utvidet, og det ble søkt om kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. kommune fikk kr til prosjektet Et helhetlig opplæringsløp. Her ble arbeidet som ble gjort i 2008/09, satt i en større sammenheng, og det ble også utarbeidet planer og rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Dette prosjektet ble avsluttet våren Jeg savner omtale av dette fra skolen, og en vurdering av dette i den skolebaserte vurderingen. 10

11 4. Ressurser 4.1 Elevtall Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring Elevtallsutvikling kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Antall elever Antall lærere med kontaktlærerfunksjon Årsverk med undervisningspersonale Antall lærere Elevtallsutvikling Tallene er hentet fra befolkningsstatistikk hos SSB per 1. januar. Antall elever på 1. trinn høsten 2017 er beregnet etter forventet fødselstall i Prognosen tar utgangspunkt i at årskullene ikke endres i perioden. Skoleåret Sum 2011/ / / / / / /

12 Elevtallsprognose fra SSB (Middel nasjonal vekst) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Lærerressurser Årsverk Tallene er hentet fra GSI-rapporteringen per 1. oktober hvert år. Årsverk 2011/ / / / / /05 Ledelse/adm 1,46 1,41 1,39 2,26 2,25 2,24 Undervisning 19,31 20,13 19,1 22,12 25,52 25 Annet ped. 1,58 1,05 1,13 1,13 1,13 1,13 Assistenter 2,12 1,88 1,63 1,33 1,63 1,68 Skolebibliotekar ,05 0,09 0,08 Kontorteknisk 0,5 0,5 0,49 0,45 0,5 0,5 IKT 0,15 0, SUM 25,12 25,09 23,74 27,34 31,12 30,63 Personer Tallene er hentet fra GSI-rapporteringen per 1. oktober hvert år. Personer 2011/ / / / / /05 Lærere Kontaktlærere

13 4.3 Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Forklaring Et høyt tall betyr at det er mange elever per lærer, det vil si at lærertettheten er lav. Et lavt antall betyr at det er få elever per lærer. kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole 13

14 kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Lærertetthet trinn Lærertetthet trinn kommune KG06 Nordland kommune KG06 Nordland 4.4 Vurdering Tall og prognoser når det gjelder fødselstall og innbyggertall har i lengre tid vist en nedadgående tendens. Det ser nå ut til at elevtallet kommer til å stabilisere seg i tiden fremover. Elevtallsprognosen bygd på kjente fødselstall antyder et elevtall på mellom 163 og 174 de neste 7 årene. Prognosen fra SSB for perioden viser et gjennomsnittlig elevtall i denne perioden på ca. 170 elever. kommune har også hatt en økt tilflytting de siste par årene som også har påvirket elevtallet positivt. Dersom innflyttingstakten forsetter på samme nivå som de to siste årene kan elevtallet øke i tiden fremover. I omstillings- og nedbemanningsprosessene som startet i 2008, har skolen vært nødt til å ta hovedtyngden av nedskjæringene. Dette var naturlig, i å med at elevtallet var gått ned med over 30 % over en 10-årsperiode, og det var vanskelig å forsvare den desentraliserte strukturen med utviklingen av elevtallet i kretsene. Det er likevel en utfordring for skolen at nedbemanningsprosessen har dratt ut i langdrag og nå først vil være ferdig den Det har i perioden vært mye fram og tilbake med bemanningsressursen i skolen. Historikken så langt er som følger: Prosess Vedtak Budsjett 2008 sentralskole styrkes med ett årsverk i forbindelse med skolenedleggelsene. Denne styrkingen fjernes igjen den Budsjett 2009 Kuttet på ett årsverk utsettes til og økes til 1,3 årsverk. Budsjettregulering per Skolen skal kutte 0,3 årsverk den , og kuttet på ett årsverk utsettes til Budsjett 2010 Kuttet på ett årsverk utsettes til og det skal økes med ytterligere 0,63 årsverk den Budsjettregulering per Kuttet på ett årsverk utsettes til Budsjett 2011 Det vedtas et samlet stillingskutt i skolen på 1,63 årsverk den Budsjettregulering per Kuttet på ett årsverk utsettes til

15 Begrunnelsen for kuttene i skolen har vært prognoser som viser at elevtallet vil gå ned. Kuttet som skulle gjøres i 2009 er nå utsatt til I løpet av de siste fire årene har elevtallsprognosene endret seg, og vi er i dag i en situasjon der elevtallet vil være stabilt i en lengre periode. Det er, slik jeg ser det, behov for å gjennomgå begrunnelsen for de vedtatte kuttene i stillingsrammen i skolen, da dette er utsatt over en så lang periode at forutsetningene har endret seg vesentlig. Lærertetthet er en indikator på gruppestørrelsen i skolen. En høy lærertetthet vil si at det er få elever per lærer. Høsten 2010 hadde vi en marginalt høyere lærertetthet i enn gjennomsnittet i Nordland på barnetrinnet. Det samme gjelder for ungdomstrinnet. I perioden 2008 frem til i dag har lærertettheten på barnetrinnet gått noe ned, og tilvarende opp på ungdomstrinnet. Dette kan ha sammenheng med at behovet for spesialundervisning har vært økende på ungdomstrinnet i den samme perioden (Se kap. 9). 15

16 5. Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Ut over dette vil data som er relevante i forhold til vurdering av skolen, eller i forhold til resultatene som fremkommer, bli presentert. Elevtilfanget ved sentralskole er relativt lite, noe som gjør at elevtallet på 7. og 10. trinn ikke vil kunne gi et representativt utvalg over tid. Vi har derfor valgt å gjennomføre Elevundersøkelsen med alle elevene på 5. til 10. trinn. Disse resultatene vil bli presentert i stedet for data fra Skoleporten som bare dekker 7. og 10. trinn. 5.1 Obligatoriske læringsmiljøindekser Elevundersøkelsen våren 2011 Trinn 5-10 Begge kjønn 106 av 120 deltok Verdien 5 betyr at elevene trives svært godt, verdien 1 betyr at de ikke trives i det hele tatt. Sosial trivsel Verdien 5 betyr at elevene trives svært godt med læreren, verdien 1 betyr at de ikke trives i det hele tatt. Trivsel med lærerne 4,4 4,0 4,4 4,0 16

17 Verdien 5 betyr at elevene trives svært godt med skolearbeidet, verdien 1 betyr at de ikke trives i det hele tatt. Trivsel med skolearbeidet Verdien 5 betyr at elevene får god faglig veiledning, verdien 1 betyr at de ikke får veiledning i det hele tatt. Faglig veiledning 3,6 3,4 3,5 3,4 Verdien 5 betyr at elevene mestrer skolearbeidet svært godt, verdien 1 betyr at de ikke mestrer det i hele tatt. Mestring Verdien 5 betyr at elevene ikke har blitt mobbet på skolen de siste månedene, verdien 1 betyr at de har blitt hyppig mobbet de siste månedene. Mobbing på skolen 3,9 4,5 3,9 4,6 Verdien 5 betyr at elevene får nok faglige utfordringer, verdien 1 betyr at de ikke får noen utfordringer i det hele tatt. Faglig utfordring 4,1 4,2 17

18 5.2 Andre læringsmiljøindekser Elevundersøkelsen våren 2011 Trinn 5-10 Begge kjønn 106 av 120 deltok Verdien 5 betyr at elevene i stor grad vet hva de skal lære i fagene og hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene, verdien 1 betyr at de i svært liten grad vet dette. Kunnskap om mål og krav Verdien 5 betyr at elevene bruker skriftlige planer svært ofte i arbeidet på skolen og med fagene, verdien 1 betyr at de sjelden bruker skriftlige planer. Bruk av arbeidsplaner 3,8 3,8 4,1 4,5 Verdien 5 betyr at elevene får hyppig tilbakemelding på det faglige arbeidet og på arbeidsinnsatsen, verdien 1 betyr at de sjelden får tilbakemelding. Tilbakemelding Verdien 5 betyr at elevene i stor grad er fornøyd med informasjonen i ungdomsskolen om skolevalg og utdannings- og yrkesvalg, verdien 1 betyr at de i liten grad er fornøyd med denne informasjonen. Karriereveiledning 2,9 3,5 3,1 3,8 Verdien 5 betyr at elevene er svært fornøyd med det fysiske læringsmiljøet, verdien 1 betyr at de svært misfornøyd. Fysisk læringsmiljø 3,2 3,0 18

19 5.3 Aktuelle enkeltspørsmål i Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen våren 2011 Trinn 5-10 Begge kjønn 106 av 120 deltok Verdien 5 er et positivt resultat, verdien 1 er et negativt resultat Resultater over landsgjennomsnittet Kunnskap om mål og krav Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? 4,1 3,7 4,3 4,0 Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? 3,7 3,9 Tilbakemelding Hvor ofte får du tilbakemelding på det faglige arbeidet du gjør i form av skriftlige kommentarer fra læreren? Hvor ofte får du tilbakemelding på arbeidsinnsatsen din i form av skriftlig kommentar fra læreren? 3,2 2,9 3,4 3,5 19

20 Bruk av arbeidsplaner Hvor ofte bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, eller lignende) i arbeidet i fagene? Hvor ofte bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, eller lignende)når du er på skolen? 4,1 3,6 4,5 4,4 Medbestemmelse Får du være med på å bestemme hva det legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan de skal arbeide i fagene? 2,6 2,7 3,1 2,9 Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? 2,7 3,0 20

21 Elevdemokrati Hører skolen på elevenes forslag i elevrådsarbeidet? 3,5 3,7 Karriereveiledning I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? 3,5 3,5 3,8 3, Resultater under landsgjennomsnittet Læringskultur I skoletimene tør jeg si hva jeg mener. 3,9 3,7 21

22 Trivsel med skolearbeidet Jeg liker å gjøre skolearbeid. Jeg gleder meg til å gå på skolen. 3,4 3,6 3,2 3,3 Motivasjon Hvor godt liker du skolearbeidet? Medbestemmelse Får du være med på å velge mellom ulike oppgavetyper i fagene? 3,5 2,5 3,3 2,2 Arbeidsro Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? 3,0 2,8 22

23 Fysisk læringsmiljø I hvilken grad er du fornøyd med lærebøker og utstyr? I hvilken grad er du fornøyd med dusj og garderober? 3,4 2,8 3,2 2,5 I hvilken grad er du fornøyd med renhold/vasking? I hvilken grad er du fornøyd med uteområdet elevene kan bruke i friminuttene? 3,4 3,4 3,0 3,2 5.4 Vurdering For 2011 har jeg valgt å legge vekt på de områdene av Elevundersøkelsen der kommune avviker fra landsgjennomsnittet i en analyse av resultatene. skole har de siste par årene jobbet aktivt med elevvurdering, der elevsamtaler og skriftlig tilbakemelding er sentralt. Resultatene fra Elevundersøkelsen antyder at skolen har oppnådd resultater i dette arbeidet. Elevene i gir en høyere score enn landsgjennomsnittet i forhold til kunnskap om innhold i fagene, hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene og hva som kreves for å oppnå kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Resultatet er også positivt i forhold til tilbakemeldinger til eleven på faglig arbeid og arbeidsinnsats. Elevene er også mer positive enn landsgjennomsnittet når det gjelder elevmedvirkning, medbestemmelse og elevdemokrati. Jeg mener at dette gir en god indikator på at skole lykkes i dette arbeidet. Skolen bør ta dette som en positiv tilbakemelding og bruke det som et fundament for videre arbeid med elevvurdering og elevmedvirkning. Elevene i rapporterer en noe hyppigere bruk av arbeidsplaner i arbeidet med fagene og i arbeidet på skolen enn landsgjennomsnittet. Dette kan ha sammenheng med skolens systematiske arbeid med innholdet i fagene etter innføringen av Kunnskapsløftet. I Tilstandsrapporten for skolen i 2010 etterlyste jeg en vurdering av styrker og svakheter med en utstrakt bruk av arbeidsplan i undervisningen i skoles skolebaserte vurdering. Dette 23

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer