Tilstandsrapport 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014

2 Innhold FORORD INNLEDNING Kort oppsummering Visjon og verdier Utdanning i Vestfold Videregående opplæring i Vestfold Opplæring i kriminalomsorgen Voksenopplæring Eksamenskontoret Kompetansesenter for læringsutvikling KLU Folkehøyskolen Fagskolen LÆRINGSMILJØ Resultater fra elevundersøkelsen Resultater fra lærlingundersøkelsen Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor Mobbing på arbeidsplassen Medvirkning i planleggingen av opplæring i bedrift Oppsummering av resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsen Sektorens resultatmål vedrørende læringsmiljø LÆRINGSRESULTATER Eksamens- og standpunktkarakterer Fag-, svenne- og kompetanseprøver GJENNOMFØRING Gjennomføring i videregående opplæring Gjennomstrømming voksne i videregående opplæring Oppfølgingstjenesten (OT) 2013/ Ungdom tilbake til videregående opplæring ARBEID FOR ØKT GJENNOMFØRING FOKUS 5 strategisk plan for videregående opplæring Kunnskapsgrunnlag og regional plan for helhetlig opplæringsløp Skoleeier tettere på

3 5.4 Ekstern vurdering Program for bedre gjennomføring og FYR Utdannings- og yrkesrådgivning (UOY) Det fireårige løpet Fagopplæring Oppfølging av forskningsprosjekt på mobbing i videregående opplæring i Vestfold Prosjekt psykisk helse Oppfølgingstjensten Karrieresenteret Vestfold VIDERE ARBEID

4 FORORD Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Dette skal bidra til bevisstgjøring både på administrativt og politisk nivå i forhold til egne og nasjonale mål samt til styrking av dialog og samarbeid mellom ulike nivåer. Vurderingene i tilstandsrapporten bidrar med viktig styringsinformasjon, slik at det sikres en sammenheng mellom behovene i utdanningssektoren og de budsjettmessige og økonomiske prioriteringene. Tilstandsrapport 2015 tar for seg resultater for perioden som tilsvarer skoleåret 2013/2014. Det er mange som bidrar til å ferdigstille rapporten, og det er et mål at den skal være ryddig og lettlest og gi en god oversikt over utvalgte resultater. Som et ledd i oppfølgingen av tilstandsrapporten vil det for første gang i år også utarbeides en kortversjon som skal ferdigstilles etter politisk behandling i april. Målet er at kortversjonen skal bidra til å gjøre informasjonen mer tilgjengelig og til å tydeliggjøre hovedbudskapet i rapporten. Hver eneste dag legges det ned et stort og viktig arbeid for videregående opplæring i skoler og bedrifter i hele fylket vårt. Den daglige innsatsen til alle lærerne, instruktørene og lederne på ulike nivåer er helt avgjørende for den positive utviklingen og de gode resultatene vi oppnår på mange og viktige områder. Som utdanningsdirektør vil jeg med dette rette en takk til den enkelte av dere som på ulike måter bidrar til denne gode utviklingen, og jeg vil rette en stor takk til arbeidsgruppen under ledelse av Lillian Kaupang, som har utarbeidet denne rapporten Øyvind Sørensen Direktør for utdanning Vestfold fylkeskommune 3

5 1 INNLEDNING Fylkestinget vedtok i 2010 en strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold for perioden ; FOKUS 5, som er den overordnede planen for videregående opplæring. Planen skal revideres i løpet av våren Sammen med Regional plan for helhetlig opplæringsløp, som skal til politisk behandling i april, gir den grunnlag og retning for videregående opplæring i Vestfold. Tilstandsrapporten er en årlig vurdering av status i videregående opplæring og skal gi grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av de overordnede planene. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Intensjonen er at rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringe, og at den skal gi et grunnlag for drøfting av utviklingstiltak. I tillegg til å være et utgangspunkt for kvalitetsutvikling i fylkeskommunen og i videregående opplæring er tilstandsrapporten også tenkt å skulle fungere som et styringsverktøy på systemnivå. Tilstandsrapporten gir den politiske ledelsen i fylkeskommuner et grunnlag for å sikre sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske satsingene og behovene i utdanningssektoren. Det er et mål at tilstandsrapporten skal bidra til felles kunnskap om ståsted for videregående opplæring, og at oppfølgingen av rapporten skal bidra til styrking av dialog og samarbeid mellom ulike nivåer. Vurderingene som gjøres i tilstandsrapporten er viktig informasjon for arbeidet med å videreutvikle videregående opplæring i Vestfold. Tilstandsrapport 2015 presenterer resultater fra skoleåret 2013/2014 og resultater fra elev- og lærlingundersøkelsene høsten 2013 og Rapporten er bygget opp i seks kapitler: 1) Innledning 2) Læringsmiljø med resultater fra elev- og lærlingundersøkelsen høsten ) Læringsresultater med resultater fra skoleåret 2013/2014 4) Gjennomføring med resultater fra skoleåret 2013/2014 5) Arbeid for økt gjennomføring 6) Oppsummering Kapitlene om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring presenterer resultater som omhandler elever, lærlinger, og voksne i tilbud spesielt rettet mot denne gruppen. Disse kapitlene tar, som oversikten over viser, for seg bl.a. resultater fra elevundersøkelsen, lærlingeundersøkelsen, standspunkt- og eksamenskarakterer samt gjennomføring. 1.1 Kort oppsummering Resultatene som presenteres i rapporten, viser at det er en positiv utvikling på enkelte resultatmål og andre viktige indikatorer og indekser. Rapporten viser blant annet en økning av andelen av elever og lærlinger som fullførte og bestod sin videregående opplæring innen fem år. Dette er gledelig, men det er et stykke igjen til målet om 75% fullført og bestått. Andelen av elever som slutter, går noe tilbake, men Vestfold ligger blant de beste i landet når det gjelder andel sluttere, dessuten går andelen hevinger av lærekontrakter ned. Dette er gode og gledelige resultater. Videre viser rapporten at det er iverksatt mange tiltak for å ivareta et godt lærings- og arbeidsmiljø, og det er en positiv tendens med tanke på andelen av elever, lærlinger og lærekandidater som oppgir at de ikke opplever mobbing på skole og arbeidsplass. Når det gjelder elevenes medvirkning, ligger Vestfold noe under landsgjennomsnittet, men opplever en økning som er positiv. 4

6 Elevenes resultater er noe varierende, men det er gledelig å se at norsk hovedmål har ligget over eller på landsgjennomsnitt de siste årene. Hele kullet innenfor studieforberedende utdanningsprogrammer er oppe til eksamen i norsk, så dette er et pålitelig resultat. Det økte samarbeidet om det 4-årige løpet har hatt ønsket positiv effekt, og statistikken viser at det pr 1. desember 2014 totalt var formidlet 100 flere kontrakter enn i Tilstandsrapport 2015 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren. Fylkesrådmannen følger opp skolene på et mer detaljert nivå enn det som framkommer i denne rapporten. 1.2 Visjon og verdier Vestfold fylkeskommunes visjon er Sammen om Vestfolds framtid. Visjonen gir et bilde av langsiktig og overordnet mål. Verdiene profesjonell, åpen, modig og rettferdig setter videre en standard for hvordan medarbeidere skal forholde seg til hverandre og omverdenen. Visjon og verdier skal legges til grunn i alle samfunnsoppgaver fylkeskommunen forvalter. Utdanningssektorens visjon er Muligheter for alle og vekst for den enkelte. Det er en politisk bestemt målsetning at Vestfold fylkeskommune skal ha en videregående opplæring hvor elever og lærlinger både er tilfredse og fullfører og består utdanningen sin med gode resultater. Elever og lærlinger skal også delta i demokratisk arbeid og oppleve medbestemmelse. For 2014 var de overordnede målsetningene knyttet til resultatsmål for fullført og bestått, andel sluttere, læringsmiljø og oppnådde resultater. 1.3 Utdanning i Vestfold Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og drøye 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud. Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående skoler, en skole for sosialmedisinske institusjoner (SMI), en folkehøyskole (Skiringssal), Fagskolen i Vestfold og Kompetansesenter for læringsutvikling (KLU). 1.4 Videregående opplæring i Vestfold Alle de videregående skolene i Vestfold tilbyr utdanningsprogrammer som både fører frem til studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse. Størrelsen på skolene er svært varierende, fra 280 elever til 2098 elever. I tillegg har Vestfold fylkeskommune i snitt omtrent 1700 løpende lærekontrakter hvert år fordelt på 80 ulike lærefag. Det er 1680 ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen i Vestfold. I det følgende presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2013/2014, skolenes kommentarer til resultatene og prioriteringene inneværende skoleår. 5

7 Færder videregående skole Tønsberg Antall elever: 800 Antall ansatte: 150 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 69% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 5,8 % Utdanningstilbud: Bygg og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, studieforberedende med formgivning, elektrofag, påbygg, TAF, opplæring i kriminalomsorgen, Lærlingskole, Kurs- og kompetansesenter Skoleåret 2013/2014 var et historisk år for Færder videregående skole, da det var det året skolen flyttet ut av gamle lokaler på Korten og Teie og inn i nybygget Interaksjon Færder. Skolen hadde i den forbindelse flere tiltak som handlet om sosial konsolidering og kulturbygging frem mot innflytting. Noen eksempler på dette: Internseminar med over 110 ansatte i november, felles julebord inne i nybygget i desember (som da var en anleggsplass), jevnlige fellesmøter med nybygget som tema, referansegrupper på tvers av avdelinger med ulike oppgaver/ ansvar rettet mot nybygget (møbelgruppe, gruppe for sosiale aktiviteter, gruppe som sikret nødvendig opplæring/ kursing, bedriftsidrettsgruppe, husregelgruppe, skiltgruppe, osv), - og sommeravslutning i to deler der det ble tatt avskjed med gamle og trofaste bygg, før det var fellessamling på bryggekanten ved det nye bygget. Gjennom blant annet disse tiltakene var det klart for innflytting i juni Skolen vektlegger også arbeidet med Utviklingsplanen som ble startet høsten 2013, etter forarbeid fra utvidet ledergruppe og tillitsvalgte i juni Skisse til Utviklingsplanen ble presentert i fellesmøte tidlig på høsten, og gikk til høringsrunder og diskusjoner avdelingsvis for å få satt den sentrale planen for hele skolen. I løpet av vårhalvåret jobbet avdelingene med å utarbeide lokale tiltak i planen ut fra de sentrale føringene. Planen er fremdeles i prosess, men skoleåret 2013/2014 ansees som det året arbeidet startet. Videre er Færder videregående skole glade for resultatene fra elevundersøkelsen vedr mobbing, men er ikke fornøyd med at 11 av elevene svarer at de føler seg mobbet flere ganger i uka. Skolen har fokus på utvikling av Elevtjenesten som ble reorganisert f.o.m. skolestart Alle rådgiverne er nå lokalisert i samme avdeling, og de er personaltilknyttet avdelingsleder ved Elevtjenesten. Vårhalvåret 2013 inviterte skolen til samarbeidsmøter med flere samarbeidende etater for å planlegge samarbeidet om en sammensatt elevgruppe. PPT, Politiet, Utekontakten, helsesøster, PUT, m fl. deltok, og det er nå etablert et tett samarbeid med disse. Færder videregående skole har videre opprettet to miljøarbeiderstillinge der hovedfokus er å være tilgjengelige ute i elevmiljøene og sette inn ressurser der det er nødvendig. Inneværende skoleår har skolen valgt å prioritere konkrete tiltak i to av hovedsatsningsområdene i Utviklingsplanen: Klasseledelse og «fullført/ bestått». 6

8 Greveskogen videregående skole Tønsberg Antall elever: 1126 Antall ansatte: 199 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 70,2% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 4,3% Utdanningstilbud: Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, TAF, Arbeids- og hverdagslivstrening, Innføringsklasser Skolen er mest fornøyd med: Den gode søkningen til skolen Den store økningen i oppslutning om studietimen elever fyller biblioteket tirsdag ettermiddag, får matservering, gjør lekser sammen og får hjelp av andre elever som er hjelpelærere Satsingen på skole- og klassemiljøet i Vg 1 med deltakelse i prosjektet Drømmeskolen Synliggjøringen av AHT-elever med Grevemakeriet og samarbeid med russen Grevefestivalen markedsføringen av kvalitetene i musikk, dans, drama-miljøet De gode resultatene i yrkesfagene Den vellykkede innfasingen av topptilbudet i samfunnsfag Skolen følger opp og legger rapporten Mobbing i videregående opplæring til grunn sitt arbeid mot mobbing og uønsket adferd: Deltakelse i prosjektet Drømmeskolen bidrar til etablering av inkluderende klassemiljøer som forebygger mobbing Skolen har innført mer systematisk kartlegging av elever som sliter og hvorfor de sliter Et aktivt skolemiljøutvalg bidrar til å bevisstgjøre elever om deres rettigheter og hvordan de skal gå fram hvis de blir mobbet og krenket Rask og tett oppfølging av rektor i mobbesaker Skolens prioriteringer i utviklingsarbeidet inneværende skoleår: 1) Mer systematisk oppfølging av elever som sliter faglig eller personlig for å få enda flere til å fullføre og bestå videregående opplæring 2) Større vekt på god lærerpraksis, der lærerne selv foreslår og gjennomfører tiltak for å øke elevenes læringsutbytte 7

9 Holmestrand videregående skole Holmestrand Antall elever: 294 Antall ansatte: 61 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 69,7% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 2,7% Utdanningstilbud: Studiespesialiserende, studiespesialiserende med toppidrett, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag, restaurant og matfag, teknikk og industriell produksjon, påbygg I året som gikk er Holmestrand videregående skole mest fornøyd med: Fraværet til elevene har gått ned fra skoleåret til Antall dager har gått ned fra 13,14 til 9,77 og antall timer har gått ned fra 27,26 til 22,56 i snitt. Fraværet inneværende skoleår ser ut til å gå ytterligere ned. Skolen hadde færre elever ved skoleslutt våren 2014 med IV og karakteren 1. Holmestrand videregående skole følger opp og legger rapporten Mobbing i videregående opplæring til grunn i sitt arbeid mot mobbing og uønsket adferd på følgende måte: Skolen følger opp elevundersøkelsen hvert år med fokus på resultatene når det gjelder mobbing. Det jobbes kontinuerlig med forebygging av mobbing. Alle tilfeller av mobbing eller krenkelser som skolen får informasjon om, blir tatt tak i omgående. Det gjennomføres samtaler med involverte eleve,r og det blir fattet vedtak om tiltak i hvert enkelt tilfelle. Skolen arbeider kontinuerlig med elevmiljøet både i den enkelte klasse og gjennom felles sosiale tiltak ved skolen. Holmestrand videregående skole prioriterer dette høyest i utviklingsarbeidet inneværende skoleår: Ved skolestart i år fikk alle elevene et motivasjonsforedrag med Marco Elsafadi. Alle klassene utarbeidet egne klasseregler for hvordan vi skulle ha det i den enkelte klasse ved skolestart. Økning av fullført og bestått ved økt innsats i forhold til de elvene som kun trenger litt ekstra i tillegg til all annen tilpasset og tilrettelagt undervisning. Redusere fraværet ytterligere, ved å ha fokus på at kontaktlærerne er tettere på. Det opprettes kontakt med foresatte ved skolestart. Kontaktlærerne leverer en rapport på fravær og tiltak i den enkelte klasse til studierektor i slutten av hver måned. Økt læringsutbytte spesielt i matematikk. Alle matematikklærerne deltar på Novemberkonferansen i Trondheim for å få nytt faglig påfyll og oppdatering i forhold til forskning. I tillegg har skolen fokus på å få færre elver med IV og 1 i standpunkt ved å konsentrere seg om de elevene som kun mangler litt for å bestå. Økt søkertall ved å sørge for positiv omtale. Vurdering gjennom erfaringsdeling av god praksis. I tillegg hadde skolen et foredrag med Marte Blikstad-Balas i ulike vurderingsformer og situasjoner. Klasseledelse læreren som leder i klassen. Hva kjennetegner den gode undervisningsøkta. 8

10 Horten videregående skole Horten Antall elever: 1066 Antall ansatte: 200 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 70,7% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 3,8% Utdanningstilbud: Design og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel, Studiespesialiserende (med toppidrett), Påbygging til generell studiekompetanse, Teknikk og industriellproduksjon, Arbeidslivs- og hverdagslivstrening Skolen er godt fornøyd med økningen i nærvær. Nærværsprosenten økte fra 91,7 i skoleåret 2012/2013 til 93,4 % i 2013/2014. Det viser at fokuset på nærvær og oppfølging av elever har gitt resultater. Videre er skolen svært godt fornøyde med karakterutvikling/resultater på Vg1 YF i matematikk og naturfag. Andelen bestått i fagene og i matematikk økte. Å være knutepunktskole for FYR har økt ppmerksomheten rundt fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram. Med fire FYR-bøtere innenfor fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag som gode pådrivere i FYR-arbeidet, har dette gitt inspirasjon til økt samarbeid og fokus på yrkesretting av disse fagene. Skolen er videre svært godt fornøyd med medarbeiderundersøkelsen som viste gode målinger, og vi fikk et samleresultat på 24,3 på energimålingen og 24,2 på resultatmålingen. Det var en solid framgang fra året før. Skolen følger opp rapporten Mobbing i videregående opplæring på følgende måte: Gjennom holdningsskapende arbeid og tett på. Oppstartskurs/ innskolingsuke for alle elever Vg1 Gjennom elevtjenesten med eksterne samarbeidspartnere (PPT, helsesøster osv): de besøker bl.a. alle Vg1 klasse i oppstarten Fokus på 9a gjennom samarbeide med elevrådet og FUS Dialogkonferanse med tema Psykisk helse Psykisk helsedag for Vg1 Relasjonskompetanse lærer- elev med fokus på det psykososiale læringsmiljø Arrangementer i regi av elevrådet spesielt rettet mot skolemiljøet I utviklingsarbeidet for inneværende skoleår prioriterer skolen å følge opp det gode arbeidet som er startet med tanke på fullført og bestått, nærvær og lære mer. Arbeidet rundt oppfølging av de enkelte utdanningsprogram systematiseres. Det fokuseres videre på relasjonskompetanse og klasseledelse, og på bakgrunn av resultatene i elevundersøkelsen planlegger skolen også å ta opp igjen arbeidet med vurdering for læring. I dette arbeidet vil underveisvurdering og elevenes egenvurdering prioriteres. Arbeidet med FYR vil fortsatt være et satsningsområde for skolen. 9

11 Melsom videregående skole Stokke Antall elever: 280 Antall ansatte: 65 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 69,3% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 4% Utdanningstilbud: Naturbruk, medier- og kommunikasjon, studiespesialisering med toppidrett hest Melsom videregående skole kan i 2013/2014 vise til at ca. 80% av elevene som har et ordinært opplæringsløp fullførte og bestod. I tillegg formidlet skolen samtlige AHT - elever ut i et planlagt tilrettelagt tilbud etter fullført utdanning. Offisiell statistikk blir derfor 69,3% i og med at elever med grunnkompetanse regnes som ikke oppnådd kompetanse. I tillegg har skolen økt fokus på å forhindre mobbing, og resultatene fra elevundersøkelsen viser at tiltakene som er satt inn, virker. Som tiltak har skolen bl.a. tilsatt sosialpedagogisk rådgiver for å forsterke innsatsen med å være tettere på elevene. Melsom videregående skole prioriterer fortsatt klasseledelse samt ukentlig planlagt og målrettet utviklingsarbeid i klasselærerråd med henblikk på å forsterke lærernes relasjons- og fagarbeid i forhold til elevene. 10

12 Nøtterøy videregående skole Nøtterøy Antall elever: 574 Antall ansatte: 100 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 82,1% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 2,1% Utdanningstilbud: Helse- og oppvekstfag og studiespesialiserende program. Skolen er fornøyd med de mange særs gode eksamensresultatene både på studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. I mange fag hadde skolen de beste resultatene i Vestfold. Det skolen er aller mest fornøyd med, er elevenes faglige utvikling. Elevene ved Nøtterøy videregående skole viste størst faglig utvikling gjennom skoleåret, «added value», og det er her vårt skolebidrag ligger. I skolens arbeid for å forebygge mobbing og uønsket adferd brukes både mobbemanifestet og rapporten Mobbing i videregående opplæring som viktige grunnlagsdokumenter. Skolen vektlegger å ha et systematisk og helhetlig arbeid rundt alle elevenes læringsmiljø og trivsel. I programmene «Gå smart på skolen» og «Smart skolestart 2014», vises dette blant annet gjennom konkrete tiltak for både å bygge opp og støtte den enkelte elev og samtidig ha fokus på læringsmiljøet i klasser og grupper. I tillegg jobber skolen med en helhetlig systematikk for hvordan skolen kan være en arena hvor alle støtter hverandre. Elevrådet og skolemiljøutvalget er viktige aktører i dette arbeidet, og skolen har strukturert innholdet i klassens time som ett av flere viktige tiltak i dette. Skolen legger også opp til økt samarbeid og kommunikasjon med foresatte, både planmessig og ellers når det er hensiktsmessig. Skolens høyeste prioritet i utviklingsarbeidet inneværende skoleår er å følge opp og videreutvikle programmet «Gå smart på skolen» med tanke på at elevene skal få flotte år på Nøtterøy videregående skole, og gå ut med en samlet kompetanse som gjør dem i stand til å håndtere og lykkes med livet utenfor skolen. I dette ligger også felles kompetanseløft for medarbeiderne våre, og utviklingsfokus i år er relasjonell klasseledelse. Det er lagt opp til både hele og halve dager med felles samlinger og ikke minst tid til erfaringsdeling på skolen. Skolen har i tillegg systematisert arbeidet rundt organisering av og innhold i klasseteammøter for alle klasser i vg1, dette for å sikre tett oppfølging av den enkelte elev og samtidig ha stort fokus på et positivt og støttende læringsmiljø både i klassen og på skolen generelt. Sist, men ikke minst, så ønsker lederteamet på Nøtterøy vgs i enda større grad å legge til rette for økt læring på skolen, og som en del av dette arbeidet har lederteamet sitt eget interne lederutviklingsprogram, ledet av dyktige rådgivere innenfor utdanning i VFK. 11

13 Re videregående skole Ramnes Antall elever: 731 Antall ansatte: 115 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 84,1% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 1,1% Utdanningstilbud:. Bygg og anleggsteknikk, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, studiespesialiserende De siste årene har skolen hatt en jevn stigning i elevtall. Stadig flere søkere har Re videregående skole som sitt førstevalg etter grunnskolen. Dette er positivt i seg selv. Med fire paralleller i Vg1 og Vg2 på studiespesialisering inneværende år, og forhåpentligvis fire paralleller på alle tre trinn ST neste skoleår, er det muligh å tilby en større bredde i programfag. Det ser ut som satsningen på toppidrett gjennom mange år gir resultater. Skolen har økt fra to til fire paralleller på få år og har dermed fordoblet elevgrunnlaget på ST. På idrettsfag er elevtallet stabilt, og skolen har et godt ry som idrettsskole i Vestfold. Nesten halvparten av elevene våre er opptatt med idrett i skolegangen, enten ved at de går på idrettsfag eller ved at de er toppidrettselever, først og fremst på studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk har hatt en liten nedgang i elevtall siste skoleår i forhold til foregående år, men skolen opplever at tilbudet innen Vg2 anleggsteknikk har styrket skolens posisjon. Det er oversøkning til dette tilbudet, og skolen får elever fra hele Vestfold. På helse- og oppvekstfag har skolen hatt suksess med Re-modellen, der elever både får yrkes- og studiekompetanse over tre år. Elevene strømmer til, og de bidrar til å heve attraktiviteten og statusen på programmet. Avdelingen har nå over 130 elever. Et økt elevtall er ikke mye verd dersom resultatene i den andre enden ikke hadde holdt tritt. Det skolen er aller mest stolte av, er de svært gode resultatene. Andelen fullført og bestått samt vår frafallsstatistikk er skolen svært stolt av. Ut fra hva man kan lese i rapporten fra NTNU, bør Re videregående skole, som andre skoler i Vestfold, jobbe med tydelig klasseledelse ut fra våre verdier. Skolen skal fortsette med de tiltakene som allerede er på plass, som f eks satsning på elevrådsarbeid, der trivsel og mobbing inngår. Videre skal skolen fortsatt ha temadag trivsel i oppstarten. Skolen ønsker å få enda tydeligere fram rutinene som gjelder i arbeidet mot mobbing. Arbeidet mot mobbing og uønsket adferd er et kontinuerlig arbeid som det må holdes fokus på hele tiden. Hvordan sakene som dukker opp håndteres, viser om skolen klarer å etterleve sine verdier i praksis. Dette er et tema både for ledergruppa, men også i samarbeidet med elevene gjennom skolemiljøutvalget. Inneværende skoleår prioriterer skolen arbeid innenfor klasseledelse og ro i timene. Dette er to sentrale satsingsområder på hele skolen. Her har Re videregående skole et forbedringspotensial. Det er enighet om å satse på noen få områder og gjøre det godt på disse. 12

14 Sande videregående skole Sande Antall elever: 465 Antall ansatte: 99 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 78% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 2,6% Utdanningstilbud: Design- og håndverksfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medier og kommunikasjon, studiespesialiserende, påbygg, arbeids og hverdagslivstrening Skolen er svært fornøyd med den utviklingen skolen har hatt de siste årene med færre sluttere, lavere elevfravær og flere fullført og bestått. Dette er en svært positiv utvikling for skolen. Når det gjelder elevundersøkelsen høsten 2013, har skolen totalt sett de beste resultatene av alle skolene i Vestfold. Spesielt gledelig er det at skolen har de mest motiverte elevene, og at Sande videregående skole er den skolen hvor elevene opplever mest støtte fra lærerne. Skolen hadde også den påbyggklassen der flest elever fullførte og bestod i 2013/ % av disse elevene fikk vitnemål. Sande videregående skole har også flere andre klasser der resultatet er 100% bestått, og det er meget gledelig. Skolen har det siste året jobbet godt med klasseledelse og relasjonsbygging mellom lærer og elev. Dette gir nå resultater i forhold til fravær, fullført og bestått, og det sees også på elevundersøkelsen. Det siste året har det vært relativt lite mobbing ved skolen, men en mobbesak er en for mye. Under listes noen av de tiltakene som skolen mener kan være med på å minske antall mobbesaker og som skolen prioriterer inneværende år: - MOT i alle klasser - Fokus på klasseledelse - Fokus på relasjonsarbeid lærer-elev og elev-elev - Aktiv bruk av 9A og skolens fokus på trivsel og null toleranse for mobbing - Psykiskhelsedag, nå i varetatt av MOT Skolen velger å prioritere høyest i utviklingsarbeidet inneværende skoleår Videreføre arbeid knyttet til vurdering for læring God kvalitet på tilbakemelding/framovermelding konkrete kjennetegn på måloppnåelse i alle fag Videreføre god klasseledelse - Etter følgende prinsipper Utvikling av en positiv og støttende relasjon Etablering av struktur, regler og rutiner Etablere kultur for læring i et fellesskap som støtter læring Kontaktlærerollen Fokus både på den enkelte elev og klassemiljøet, følge tett opp elevenes nærvær på skolen 13

15 Sandefjord videregående skole Sandefjord Antall elever: 2098 (dette inkluderer kvalifiseringskurset, innføringsklassen og Vg3 i skole) Antall ansatte: 380 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 77% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 3,4% Utdanningstilbud:. Design- og håndverksfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, service og samferdsel, helse- og oppvekstfag, restaurant og matfag, idrettsfag, studiespesialiserende, studiespesialiserende med formgivingsfag, påbygg, musikk, dans og drama, International Baccalaureate, arbeids og hverdagslivstrening Skolen er godt fornøyd med den gode innsøkning og med at antall elever som fullfører og består de siste årene har vært jevnt stigende. Dette viser at den bevisste satsningen for å forhindre frafall har gitt resultater. Det har også vært en meget god utvikling i elevenes nærvær. Videre er skolen godt fornøyd med den lave strykprosenten i fellesfag fremmedspråk, et meget høyt karaktergjennomsnitt i fagene samfunnsfag (3,85), psykologi (4,2) og det faktum at de fleste av karakterene på IB ligger over globalt snitt. I løpet av forrige skoleår ble skolene sertifisert som en dysleksivennlig skole. Dette skoleåret har skolen også hatt offisiell åpning av nytt tilbygg, H-bygget. Dette bygget gir meget gode rammevilkår for Elektrofag, AHT samt flere gode teorirom. Skolen følger opp rapporten Mobbing i videregående opplæring på følgende måte: Holdningsskapende arbeid gjennom tett oppfølging i alle klasser og grupper av kontaktlærere Skolestartopplegg hvor blant annet rektor møter alle nye klasser og orienterer om opplæringslova 9a og skolens fokus på trivsel og null toleranse for mobbing Foreldremøter med blant annet fokus på elevenes psykiske helse Psykisk helsedag for Vg1-elever med Mia Børjesson Å være verdensmester i eget liv Skolens handlingsplan mot mobbing Tipskasse der alle anonymt kan levere bekymringsmeldinger om mobbing Skolen har eget mobbeombud Miljøarbeiderne går inn i klassene og jobber med klassemiljøet over tid Miljøarbeidere og miljøveieledere som overvåker miljøet og er tilgjengelig for elevene Skolens ledelse har tett kontakt med elevrådet og trivsel og psykisk helse settes på agendaen Overvåkning av nettsteder for å forebygge og hindre mobbing på sosiale medier En kompetent og aktiv elevtjeneste Hei-uke i regi av elevrådet Inneværende skoleår prioriterer skolen arbeid innenfor klasseledelse og vurdering for læring. Arbeidet følges opp gjennom: Skolevandring og gode tilbakemeldinger på arbeidet i klasserommet og verksteder Utvikling av kjennetegn på god kvalitet innenfor: Ledelse Elevatferd Den gode timen Fokus på nærvær gjennom: Foreldrepålogging i SkoleArena Forsentkommingslapp 14

16 Thor Heyerdahl videregående skole Larvik Antall elever: 1624 Antall ansatte: 310 Andel fullført og bestått i skoleåret 2013/2014: 81,5% Sluttere i skoleåret 2013/2014: 2,1% Utdanningstilbud: studiespesialiserende, idrettsfag, musikk og dans, påbygg, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag, bygg og anleggsteknikk, elektrofag, restaurant og matfag, service og samferdsel, medier- og kommunikasjon og arbeids- og hverdagslivstrening. Skolen fortsetter den positive utviklingen med gode tall innen fullført og bestått, og et lavt antall som slutter. Skoleåret 2013/2014 fullførte og besto 81,2 % av elevene ved THVS. Resultatet må ses i sammenheng med at elevene i Larvik kommune de siste fem årene har hatt en markant positiv utvikling i elevenes grunnskolepoeng. Et godt samarbeid med Larvik kommune, systematisk arbeid med overgang ungdomsskole videregående skole, samt systematisk og langsiktig arbeid med fokus på å heve elevenes læringsutbytte gir resultater. Skolens arbeid med mobbing er ikke blitt endret vesentlig siste år. Det er lave mobbetall, og dette henger sammen med godt forebyggende arbeid og tilsvarende god håndtering av mobbesaker. Forebyggende arbeid har fokus på tidlig dialog med elevene om mobbing og skolens nulltoleranse. Skolen har et spesielt fokus på nettvett og digital mobbing, og miljøarbeider besøker alle Vg1 klassene ved oppstart. Videre følger skolen kontinuerlig med på hva som skjer i sosiale medier. Skolen har inneværende år prioritert Klassens time der elevmiljø er et tema som tas opp regelmessig. Ved skolen er det for inneværende år et prioritert innsatsområde å få elevene i praksis i faget Prosjekt til fordypning, Vg2, med det mål å etablere flere lærlingplasser. Videre jobbes det systematisk for å forbedre samarbeidet med opplæringskontorene og bedrifter der målsettingen er å få flere elever fram til fagbrevkompetanse. Det er etablert et 3-årig realfagsløp for elever som har høy motivasjon innen realfag og forskning. I samarbeid med Larvik kommune er det etablert et Newtonrom der målet er å bidra til å styrke realfag og teknologiske fag i skolen i tråd med læreplanene. Mer praktisk læring og flere spennende oppgaver for elevene skal stimulere til bedre mestring. Dette sees som et ledd i en større realfagsatsing i Larvik og Vestfold. Det jobbes systematisk og målrettet på flere avdelinger for å redusere elevenes fravær. Det er videre et mål å utvikle elevdemokratiet. Her er det fokus på å involvere elevrådet og tillitsvalgte i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet. Arbeidet er forankret hos skolens ledelse som følger opp elevrådet og tillitsvalgte i dette arbeidet. 15

17 Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI) Antall elever: 47 elever på videregående, nivå med elevstatus på en av fylkets videregående skoler. Varierende antall elever fra grunnskole- og videregående nivå som er innlagt i helse- eller barnevernsinstitusjoner. Snitt 10 elever i uka. Antall ansatte: 36 Sluttere i skoleåret 2013/2014: 1,9% Utdanningstilbud: Hovedsakelig fellesfag på studiespesialisering og yrkesfag vg1, vg2, vg3. Elever på grunnskolenivå følger fagplanen for sitt alderstrinn. Skolen har lyktes med: Lavt frafall Sammen med skoleeier har skolen revidert gjeldene prosedyrer knyttet til opplæring for barn og unge pasienter i helseinstitusjon. Arbeidet er gjennomført for å sikre at barn og unge pasienter i helseinstitusjon får den opplæringen de har rett til i henhold til opplæringsloven med forskrifter og for å sikre at saksbehandlingsreglene for spesialundervisning blir ivaretatt i prosedyrene. Innarbeidet felles strukturer og rutiner for å sikre elevenes læringsutbytte. Skolens arbeid mot mobbing: Ingen elever har varslet om mobbing, og det fremkom heller ikke mobbing i elevundersøkelsen. Lærere er tett på elevene, og det arbeides daglig med det sosiale miljøet for å sikre et trygt og godt læringsmiljø. Inneværende skoleår har skolen hovedfokus på følgende utviklingsmål: Elevene opplever mestring, personlig utvikling og læring daglig. Konkretisert: - alle har strukturer, rutiner i det daglige arbeidet og i forhold til opplæringslov og forvaltning - alle avholder læringsdialogen tuftet på læringsmål og vurdering for læring - alle deler kunnskap for å opprettholde og styrke kvalitet på opplæringen Medarbeiderne opplever et godt og profesjonelt arbeidsmiljø som preges av utviklende tilbakemeldingskultur. Konkretisert: - medarbeiderskapet pleies - det gis konstruktive tilbakemeldinger - alle deler og oppsøker informasjon - alle tar ansvar for egen faglige utvikling - alle handler i henhold til lærernes profesjonsetiske plattform 16

18 Fagopplæring Fylkeshuset, Tønsberg Antall lærlinger 2013: : 1805 Antall lærekandidater 2013: : 203 Antall ansatte: 11,5 stilling Antall lærefag: 80 Andel hevinger ,1% 2014: 6,7 % Fagopplæring ser seg særlig fornøyd med to resultater for 2014: 1. Økning i antall formidlede søkere til lære- og opplæringskontrakter 2. Markant nedgang i antall hevinger av lære- og opplæringskontrakter. Inngangen av 2014 viste 119 flere søkere til læreplasser sammenlignet med unge og voksne søkte på lære- eller opplæringsplass. Ved utgangen av november var 80 % av søkerne formidlet til ordinær lære- eller opplæringsplass, 72 er tatt inn på Vg3 fagopplæring i skole, og 100 er tilbake i skolene for kvalifisering til andre løp. Samtidig som det har vært en stor økning i formidling til lærekontrakt, viser også tallene at det har vært nedgang i forhold til antall hevinger. Sammen med opplæringskontorene og lærebedriftene har fagopplæring siden 2012 arbeidet målrettet for å være tett på og ha møter med lærlinger som befinner seg i faresonen. Resultatet av dette arbeidet viser seg i form av en jevn nedgang på antall hevinger av lærekontrakt. Fagopplæring har til hensikt å prioritere særlig to oppgaver i 2015: 1. Sammen med opplæringskontorene og lærebedriftene fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser 2. Samarbeid om det fire-årige løpet med både skolene, opplæringskontorene og lærebedriftene. På alle arenaer ønsker fagopplæring å holde fram samfunnsmandatet om å skaffe flere læreplasser. I 2015 vil denne jobben særlig være rettet mot de store offentlige virksomhetene i Vestfold som kommer til å bli utfordret på å ta inn en eller flere lærlinger. Videre skal det prioriteres å skape og opprettholde gode samhandlingsarenaer mellom skolene, opplæringskontorene og lærebedrifter, slik at hele opplæringsløpet ses i sammenheng. Samarbeidet om oppfølging av kandidatene gjennom hele læretiden bidrar til reduksjon i frafall og hevinger, og det er Vestfoldsamfunnet tjent med. 1.5 Opplæring i kriminalomsorgen Opplæringsloven 13-3, fjerde ledd fastsetter fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring for innsatte. Fylkeskommunene har også ansvaret for å gi grunnskoleopplæring til innsatte som har rettigheter til det, og som vil ha slik opplæring under soning. Det er fylkesmannen i Hordaland som på vegne av Staten forvalter ressurser til opplæring innenfor kriminalomsorgen. Vestfold fylkeskommune overfører i sin helhet tildelingene til skolene som har ansvar for opplæring i fylkets fengsler: Færder videregående skole (Sem fengsel, SVF Berg avdeling og oppfølgingsklassen) Horten videregående skole (Bastøy fengsel, NVF Hof avdeling og NVF Horten avdeling) Thor Heyerdahl videregående skole (SVF Larvik avdeling og Sandefjord fengsel). Det gis tilbud om opplæring i alle fengslene i Vestfold. 17

19 1.6 Voksenopplæring Voksne søkere over 25 år med rett til videregående opplæring har sin rett hjemlet i Opplæringsloven 4A-3: «vaksne som har fullført grunnskole eller tilsvarande, men som ikkje har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Første punktum gjelder vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan blant annet oppfyllast ved fjernundervisning». I skoleåret 2013/2014 var det 857 søkere til voksenopplæring i Vestfold. Det er ingen indikasjoner på at antall søkere vil endre seg vesentlig framover. Vestfold fylkeskommune gir opplæringstilbud i eget ressurssenter; Kompetansebyggeren Vestfold (som organisatorisk ligger under Greveskogen videregående skole). Vestfold fylkeskommune benytter også Folkeuniversitet, andre private tilbydere og andre videregående skoler i fylket for videregående opplæring av voksne. Omtrent 80 % av de voksne som er formidlet via fylkeskommunen, får sin opplæring på Kompetansebyggeren Vestfold. 1.7 Eksamenskontoret Eksamenskontoret er en seksjon i Utdanningsavdelingen. Eksamenskontoret har ansvar for organisering og utvikling av lokalt gitt eksamen på fylkesnivå og ansvar for gjennomføring av eksamen for privatister. Gjennom samarbeidet med de videregående skolene, fagmiljøene og andre fylker bidrar eksamenskontoret til å videreutvikle og kvalitetssikre eksamen. Eksamenskontoret utarbeider en rekke felles styringsdokumenter som regulerer lokalt gitt eksamen i Vestfold. Et hovedmål for eksamenskontoret er å bidra til å øke andelen av elever/privatister som fullfører og består utdanningen. Tabell 1: Antall privatister, privatisteksamener og lokalgitte eleveksamener 2011/ / /2014 Totalt antall privatister Antall skriftlige eksamener privatister Antall muntlige eksamener privatister Totalt antall privatisteksamener Totalt antall elever* Skriftlige eksamener elever** Tverrfaglige-praktiske eksamener elever Muntlig eksamener elever Totalt antall eleveksamener Totalt antall eksamener elev og privatist *Antall elever x eksamen, dvs en elev gir en eksamen **Økning i uttrekksfag skyldes økt antall elever trukket til eksamen. 18

20 1.8 Kompetansesenter for læringsutvikling KLU KLU Administrasjon i Tønsberg Består av tjenesteområdene: Oppfølgingstjenesten (OT) og PP-tjenesten (PPT) Antall ansatte: 48 Virksomhetsleder, OT-leder og PP-leder. 22 rådgivere i OT og 23 rådgiver i PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 2013/2014: Hovedfokus: PPTs lovpålagte oppgaver, sakkyndighetsarbeid og prosjekt psykisk helse. Sakkyndighetsarbeidet våren 2014 var preget av ny inntaksforskrift. Det førte til mye tidsbruk til intern opplæring, men har gitt resultater i både en betydelig reduksjon i antall sakkyndige vurderinger knyttet til inntaket (276 færre enn i 2013/2014) og en reduksjon i omfanget av søknader om spesialundervisning. Prosjekt psykisk helse: Fylkestinget vedtok våren 2013 at det skulle bevilges penger til et 3- årig prosjekt knyttet til psykisk helse og frafall i videregående skole. Målet med prosjektet er å bidra til å hjelpe sårbare elever å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål. Prosjektet er godt i gang. Det jobbes på flere nivåer: Etablere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, etablere tverrfaglige samarbeidsarenaer med kommunene, etablere samarbeid på skolene og internt i VFK, tilbud om kurs og foredrag, tilbud til enkeltelever om samtaler og tilbud om grupper til elever som strever med sin psykiske helse. Oppfølgingstjenesten (OT) 2013/2014: Målgruppe: Ungdom utenfor opplæring eller arbeid til og med året de fyller 21 år. Formål: Tilby opplæring, arbeid eller tiltak som fører frem til opplæring eller arbeid. Oppgaver og tiltak: Kontakte alle ungdommene. Tilby veiledning, arbeidsutplassering og opplæring ved OT-avdeling. Være tett på og følge opp ungdom. Samarbeid: Sikre tverretatlig samarbeid med instanser som har medansvar for målgruppen. Organisering: OT-avdelinger i Sande, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Antall i målgruppen: OT undersøkte 2424 ungdommer, av disse kom 1110 i målgruppen. Resultater med målgruppa på slutten av skoleåret: 34 ungdommer var ukjente, 352 ungdommer var i opplæring, på utplassering og arbeidstrening. 355 ungdommer gikk til rådgivning. Av 707 ungdommer som hadde direkte kontakt med, vendte 267 tilbake til opplæring, 47 kom over i ordinært arbeid og 72 ungdommer gikk over i NAV-tiltak. Noen utvalgte prioriteringer for skoleåret 2014/2015: PPT Videreutvikle og kvalitetssikre PPTs systematiske arbeid mot skolene. God kvalitet i arbeidet med tilpasset opplæring, tilrettelagt opplæring, spesialundervisning og ny inntaksforskrift. Prosjekt psykisk helse. Videreutvikle kompetanse knyttet til sansetap og AHT. OT Bistå ungdom i tilbake til opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Bistå i frafallsforebyggende arbeid. Ha en effektiv organisering og være en endringsdyktig aktør. Ha høy kvalitet på de tjenestene OT ufører. 19

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering Musikk, dans, drama Greveskogen videregåendeskole 1062 elever 200 ansatte Studiespesialisering (716 elever) Musikk, dans og drama (91 elever) Restaurant-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett på» tiltak Russefeiring Klassemøter

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer