Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret , KST-sak 45/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret , KST-sak 45/15

2

3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS FUNKSJON GRUNNLAG OG ARBEIDSFORM OPPFØLGING AV TILSTANDSRAPPORT 2014 OM PERSONVERN 3. NØKKELTALL 4 ELEVTALL OG ÅRSVERK DRIFTSUTGIFTER ANDEL SPESIALUNDERVISNING GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 4. RESULTATER LÆRINGSUTBYTTE 8 NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN NASJONALE PRØVER 5., 8. OG 9. TRINN KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG 5. RESULTATER BRUKERUNDERSØKELSER 16 BRUKERUNDERSØKELSER I RÆLINGSSKOLEN ELEVUNDERSØKELSEN FORELDREUNDERSØKELSEN 6. FOKUSOMRÅDER 22 VURDERING FOR LÆRING RESSURSLÆRERFUNKSJONENE 7. VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID 24

4

5 1. SAMMENDRAG Tilstandsrapport 2015 viser at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Videre framkommer det at rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på nasjonalt snitt. Sett under ett er resultatene i engelsk på 8. trinn og i regning, engelsk og digitale ferdigheter på trinn tilfredsstillende. For øvrig er det stor variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Kartleggingen viser at det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og på og under bekymringsgrensene på nasjonale kartleggingsprøver på trinn. Videre er karakterene i matematikk for lave, spesielt gjelder dette skriftlig eksamen. I det store bildet av rælingsskolen er hovedutfordringen å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene og regning gjennom de siste årene. Dette krever målrettet arbeid basert på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier. Strategi for skoleeier legges fram for politisk behandling samtidig med denne rapporten. Strategidokumentet bygger på blant annet på tilstandsrapport 2014 og 2015 og Prosjekt rælingsskolen som har vært skoleeiers hovedstrategi for kvalitetsutvikling fra Konkretiseringen av Strategi for skoleeier er sentral for rådmannens oppfølging av tilstandsrapport OM TILSTANDSRAPPORTEN TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING Tilstandsrapport 2015 er bygd opp med seks deler i tillegg til sammendraget. Dette kapittelet har til hensikt å vise hvilke sammenhenger dokumentet inngår i. I kapittel tre, fire og fem presenteres viktige nøkkeltall og resultater for rælingssskolen foregående år. Rådmannens utvalgte fokusområder i kvalitetsvurderingen av grunnskolen omtales i sjette kapittel, og i siste kapittel oppsummeres tilstanden gjennom rådmannens vurderinger og prioriteringer for videre kvalitetsutvikling av rælingsskolen. Nøkkeltall og oversikt over den enkelte skoles resultater følger som vedlegg til rapporten. TILSTANDSRAPPORTENS FUNKSJON Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven 13-10: ( ). Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret. Opplæringsloven

6 Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, dvs. at tilstandsrapport 2015 inneholder framstilling og vurdering av rælingsskolens resultater i kalenderåret Tilstandsrapporten er skoleeiers verktøy og grunnlag for Analyse og kvalitetsvurdering Dialog om kvalitetsutvikling Strategiutvikling for videre kvalitetsarbeid Tilstandsrapporten inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderer skoleeier tilstanden mens utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene. Gjennom vurderingen av rælingsskolens styrker og utfordringer etableres grunnlaget for prioritering av utviklingsområder i kommende handlingsprogram og annen strategiutvikling. Tilstandsrapporten har dermed en annen funksjon enn ståstedsanalysen som er skolenes interne refleksjons- og prosessverktøy for kvalitetsvurdering og grunnlag for videre kvalitetsutvikling. Kravet til denne skolebaserte vurderingen følger forskrift til opplæringsloven 2-1: Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under. Modellen viser hvordan arbeidsprosessene for skoleeier og skolene har ulike løp, men er ment å fungere i et sammenhengende og helhetlig arbeid med kvalitetsutvikling. GRUNNLAG OG ARBEIDSFORM Rådmannens analyse av skolenes resultater og måloppnåelse skjer fortløpende gjennom året. Arbeidet med tilstandsrapporten gir anledning til å gjennomføre prosesser som ivaretar kontroll og utviklingsdimensjonene som er nevnt over, i forkant av dialog med politisk ledelse. For å belyse utvalgte deler av elevundersøkelsen med elevenes perspektiv, gjennomføres årlig et dialogmøte med barn og unges kommunestyre (BUK). Årets dialog ble gjennomført med fokus på temaene støtte fra lærerne og læringskultur. 2

7 De årlige vurderingssamtalene med hver enkelt ledergruppe er et sentralt grunnlag for rådmannens analyse og kvalitetsvurdering. Samtalene har også funksjon som styringsdialog med kvalitetsutvikling i fokus. Når det er behov for det, legger rådmannen et oppfølgingsløp med den aktuelle ledergruppa. Fra og med 2014 gjennomføres vurderingssamtalene med to hoveddeler Skolens resultater - styrker og utfordringer ved resultatene sett i lys av skolens utviklingsområder og ledergruppas arbeid Aktuelt fokusområde Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle de nasjonalt fastsatte fokusområdene læringsmiljø (dvs. elevundersøkelsen), læringsresultater og gjennomføring av videregående opplæring. I Rælingen er det gjort kommunestyrevedtak om at tilstandsrapporten i tillegg skal omtale nasjonale kartleggingsprøver på trinn og spesialundervisning. Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever i landet på 7. og 10. trinn. For å følge elevenes læringsmiljø tettere, ble elevundersøkelsen gjort obligatorisk for alle elever på trinn gjennom Prosjekt rælingsskolen. Samtidig ble det bestemt at samtlige foreldre i rælingsskolen skal inviteres til å delta i foreldreundersøkelsen hvert år, og at denne undersøkelsen også skal omfatte spørsmål om skolefritidsordningen for de aktuelle foreldrene. I rapporten presenteres data fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem), Skoleporten, rapportportalen for brukerundersøkelser og data basert på skolenes rapportering til skoleeier. OPPFØLGING AV TILSTANDSRAPPORT 2014 På bakgrunn av tilstanden som den ble presentert i Tilstandsrapport 2014, definerte rådmannen åtte områder som sentrale i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling av rælingsskolen. 1. Styrke ledelse og nøkkelfunksjoner 2. Styrke elevenes grunnleggende ferdigheter 3. Styrke elevenes læringsresultater 4. Styrke arbeid og gjennomføring etter prinsippet om tidlig innsats 5. Styrke samhandlingen mellom skole og SFO 6. Opprettholde fokus og utviklingstrykk etter Prosjekt rælingsskolen 7. Forsterke rådmannens oppfølging av skolenes resultater 8. Vurdere å fornye ambisjonen for rælingsskolen De åtte områdene har gitt grunnlag for konkret kvalitetsarbeid, prioriteringer i Handlingsprogram og for Strategi for skoleeier Kvalitetsarbeidet har favnet en rekke tiltak innenfor kompetansearbeid, systemarbeid, resultat- og lederoppfølging, og det er utarbeidet en metodikk som har sikret tett og systematisk oppfølging av framdrift på det enkelte tiltak. Ambisjonen for rælingsskolen er fornyet gjennom arbeidet med Strategi for skoleeier Det vises til dokumentet og tilhørende saksframlegg for nærmere beskrivelse av dette. OM PERSONVERN For små enheter kan resultatoversiktene i vedlegget inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Disse opplysningene skal behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. 3

8 3. NØKKELTALL HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NØKKELTALL 11,4% økning i elevtallet og 9,2% økning i årsverk undervisningspersonale siste fem år Stabil lærertetthet i ordinær undervisning, noe under snitt nasjonalt, i fylket og i kommunegruppe 7 15% økning i driftsutgifter pr. elev siste fem år Stabilt betydelig lavere andel spesialundervisning enn nasjonalt snitt Jevnt økende andel elever gjennomfører første år i videregående opplæring (VGO) ELEVTALL OG ÅRSVERK Antall elever er registrert per 1. oktober Tallet omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. I tabellene under er lærertetthet trinn og lærertetthet trinn beregnet med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer inklusive timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer eksklusive timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Statistikken på lærertetthet er heftet med usikkerhet, bl. a. fordi noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på den enkelte skole i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Tallene er planlagt ressursbruk på rapporteringstidspunktet (01.10) for det enkelte skoleår. ELEVTALL OG ÅRSVERK , RÆLINGEN KOMMUNE Antall elever Antall kontaktlærere Årsverk undervisningspersonale Lærertetthet i ordinær undervisning ,4 18,9 19,4 19,1 19,0 Lærertetthet trinn 15,7 16,0 15,7 15,9 15,9 Lærertetthet trinn 17,8 17,8 20,0 18,9 19,6 Antall assistentårsverk i undervisningen

9 ÅRSVERK OG LÆRERTETTHET 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Antall elever per årsverk til undervisning Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk Rælingen kommune Kommunegruppe 07 Akershus fylke Nasjonalt 15,6 13,2 14,1 12,3 9,6 15,6 13,1 14,3 Lærertetthet trinn 15,9 14,3 15,3 13,4 Lærertetthet trinn 19,6 15,2 15,5 14,3 Lærertetthet i ordinær undervisning Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 19,0 17,2 18,8 17,0 94,7 95,8 94,7 97,0 DRIFTSUTGIFTER I driftsutgifter inngår lønn, leie av lokaler, innkjøp/vedlikehold av undervisningsmateriell, skoleskyss, inventar og utstyr. Tallene gjelder offentlig skole. Utdanningsdirektoratet oppfordrer til varsomhet i sammenlikning av ressurssituasjonen mellom kommuner fordi denne påvirkes av bakenforliggende forhold som skolestruktur og kommunestørrelse. Tall for 2014 foreligger ikke foreløpig. DRIFTSUTGIFTER , RÆLINGEN KOMMUNE Utgifter målt i kroner Driftsutgifter per elev Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev Lønnsutgifter pr. elev Prosentandel lønnsutgifter av total 75,4 75,9 78,1 80,2 78,9 DRIFTSUTGIFTER 2013, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Utgifter målt i kroner Rælingen kommune Kommunegruppe 07 Akershus fylke Nasjonalt Driftsutgifter per elev Lønnsutgifter per elev Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter ,9 82,4 79,3 80,3 5

10 ANDEL SPESIALUNDERVISNING Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 5-1. Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er at hun/han ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Behovet for spesialundervisning er dermed både avhengig av forhold knyttet til den enkelte elev og til ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet. Vurderingene av elevens behov gjøres av Pedagogisk-psykologisk tjenester (PPT). ANDEL SPESIALUNDERVISNING PR , GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Nasjonalt Rælingen ,0 3, ,3 3, ,6 3, ,6 2, ,4 3, ,9 2, ,2 2,4 ANDEL SPESIALUNDERVISNING PÅ HOVEDTRINN PR. JUNI Andel i prosent trinn trinn trinn Rælingen kommune ,5 5,3 Nasjonalt ,9 10,5 Rælingen kommune ,9 3,4 4,5 Nasjonalt ,6 9,7 11,1 GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ny Giv er en nasjonal satsing for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående opplæring, dvs. at den enkelte ender opp med vitnemål, fagbrev eller svennebrev. Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut skoleåret Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene etablert et indikatorsett for å vurdere tilstand og måloppnåelse i arbeidet med å øke gjennomføringen. I Gjennomføringsbarometeret for Ny Giv 2014 oppsummeres nullpunkt, mål og status for de fire indikatorene på denne måten: Indikator Nullpunkt nasjonalt Nasjonale mål Status nasjonalt 69 % 75 % i ,6 % (2008-kullet) Fullført og bestått etter 5 år (2004-kullet) (2010-kullet) + 1,6 prosentpoeng Overgang fra Vg1 til Vg2 Overgang fra Vg2 til Vg3 / læreplass Overgang fra Vg3 til vitnemål / læreplass 83,8 % (2010-kullet) 79,9 % (2010-kullet) 70,8 % (2010-kullet) + 2 prosentpoeng i prosentpoeng i prosentpoeng i ,0 % (2013-kullet) + 0,2 prosentpoeng 80,2 % (2013-kullet) + 0,3 prosentpoeng 69,2 % (2013-kullet) -1,6 prosentpoeng De nasjonale målene følges opp av fylkeskommunene som også setter egne mål. I Akershus fylkeskommune er det satt mål for andelen elever som fullfører og består et gitt skoleår, samt andelen som slutter i løpet av et skoleår. 6

11 Grafen under viser prosentvis andel av avgangskull i perioden som har fullført og bestått videregående opplæring etter første år. Tall for avgangskullet 2014 foreligger foreløpig ikke. Fullført og bestått første år VGO ,4 78,4 83,9 81,3 83,1 85,6 84,2 83,9 79,7 76,9 86,8 85,3 85,5 84, Avgangskull 2007 Avgangskull 2008 Avgangskull 2009 Avgangskull 2010 Avgangskull 2011 Avgangskull 2012 Avgangskull 2013 Akershus Rælingen Lineær (Rælingen) For avgangselevene i foreligger også tall for fullført og bestått videregående opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole. Fullført og bestått fem år etter grunnskole 69,1 72,5 70,9 72,2 72,3 72,6 Avgangskull 2007 Avgangskull 2008 Avgangskull 2009 Akershus Rælingen 7

12 4. RESULTATER LÆRINGSUTBYTTE Alle elever i rælingsskolen kartlegges hvert år i lesing, regning og engelsk. Fordi en del kartlegginger ikke er egnet for aggregering på kommunenivå, inngår disse resultatene ikke i tilstandsrapporten. I tråd med rammeverket Kartlegging i rælingsskolen følges imidlertid kartleggingene opp med analyse og tiltaksetablering på den enkelte skole. NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER Andelen fritak er gjennomgående svært lav Sett under ett er resultatene i regning, engelsk og digitale ferdigheter tilfredsstillende Andel elever på og under bekymringsgrense i lesing er ikke tilfredsstillende, og her er også forskjellene størst mellom skolene både som enkeltresultater og vurdert ut fra kullenes utvikling Resultatutviklingen viser at det er store forskjeller mellom skolene på alle trinn og i alle fagområder, både som enkeltresultater og vurdert ut fra kullenes utvikling På samme måte som nasjonale prøver, har nasjonale kartleggingsprøver grunnleggende ferdigheter i lesing og regning som vurderingsgrunnlag mens kartleggingsprøven i engelsk baseres på deler av målene for faget. Hensikten med de nasjonale kartleggingsprøvene på trinn er å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging slik at konkrete pedagogiske tiltak kan iverksettes så tidlig som mulig i opplæringsløpet. Kartleggingsprøvene er utviklet i tråd med mål i læreplanen og gjennomføres på våren. Resultatene på nasjonale kartlegginger gir derfor bare god informasjon om elever som ligger rundt eller under de definerte bekymringsgrensene. Prøvene er ikke egnet for å finne ut av gruppers gjennomsnitt osv. Det er fire obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver lesing på 1., 2. og 3. trinn og regning på 2. trinn. Gjennom Prosjekt rælingsskolen ble de frivillige nasjonale kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn og engelsk på 3. trinn gjort obligatoriske i rælingsskolen. Med virkning fra 2014 er også nasjonal kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn gjort obligatorisk for elevene i kommunen. Resultatene er ment for skoleinternt bruk og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at det ikke foreligger sammenlikningstall på fylkes- og landsnivå. Det foreligger heller ikke definerte normeringer, men det ligger en pekepinn i det faktum at bekymringsgrensen settes ved de 20 % svakeste resultatene på landsbasis ved første års gjennomføring. For å kunne følge årskull over tid med grunnlag i disse prøvenes funksjon, la rådmannen om rapporteringen fra skolene i Skolene rapporterer nå kun andel elever på og under bekymringsgrensene og andel fritak fra prøvene. For å ha to parametere når årskullets utvikling i lesing følges, er andelen elever på og under bekymringsgrense delt i to kategorier alle delprøver og halvparten eller flere delprøver. 8

13 RESULTATER NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN, LESING, REGNING, ENGELSK OG DIGITALE FERDIGHETER. PROSENTANDEL PÅ OG UNDER BEKYMRINGSGRENSENE Kull antall delprøver Lesing 1.tr Lesing 2.tr Lesing 3.tr Regning 1.tr en eller flere 36,3 22,3 halvparten eller flere 20,3 Regning 2.tr en eller flere 23,0 26,2 18,5 17,9 halvparten eller flere 8,3 12,4 Regning 3.tr Engelsk 3.tr en eller flere 31,6 29,6 10,3 12,9 16,2 halvparten eller flere 9,4 12,5 Digital 4.tr en eller flere 40,0 19,2 34,1 13,1 halvparten eller flere 17,1 FRITAK FRA NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER Det følger av forskrift til opplæringsloven 2-4 at fritak fra nasjonale kartleggingsprøver bare kan gis elever som har vedtak om spesialundervisning eller vedtak om særskilt norskopplæring. Fritak skal vurderes for den enkelte elev og for hver enkelt prøve. Uavhengig av skolens vurdering kan eleven eller foresatte bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Innenfor disse rammene forutsettes det at fritak kun skjer etter grundig vurdering på individuelt grunnlag og at praksis baseres på Utdanningsdirektoratets føringer slik de framkommer her: Sjølv om ein elev har rett til fritak frå ei kartleggingsprøve, vil det i dei fleste tilfella vere slik at lærar og elev kan ha nytte av ei kartlegging nettopp fordi ho skal brukast som grunnlag for eventuelle pedagogiske tiltak PROSENTANDEL FRITAK FRA NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER, RÆLINGEN KOMMUNE Kull Lesing 1.trinn Lesing 2.trinn Lesing 3.trinn Regning 1.trinn ,8 0, ,0 1,0 Regning 2.trinn ,9 0,0 Regning 3.trinn Engelsk 3.trinn Digital 4. tr ,6 0,0 0,6 0,0 9

14 NASJONALE PRØVER 5., 8. OG 9. TRINN HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NASJONALE PRØVER Positiv utvikling i lesing fra 3. trinn ved sammenlikning av andel på og under bekymringsgrense på nasjonale kartleggingsprøver (40%) og andel mestringsnivå 1 på nasjonale prøver 5. trinn (28,2%) Negativ utvikling i regning fra 3. trinn (19,2%) til 5. trinn (31%) ved tilsvarende sammenlikning Resultatene ligger gjennomgående på snitt med kommunegruppe 7 og gjennomgående under snittet i Akershus Rælingen har en gjennomgående større andel elever på lavt mestringsnivå og en mindre andel på høyt mestringsnivå Jenter har gjennomgående bedre resultater enn gutter i lesing. Forskjellen mellom kjønn er størst i lesing på 5. og 8. trinn og i regning på 9. trinn Gjennomgående lav andel fritak Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene, så disse prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i faget engelsk. Resultatene presenteres nå i gjennomsnittlige såkalte skalapoeng. Tidligere har resultatene vært presentert i gjennomsnittlige mestringsnivåer. Denne nye skalaen gir et mer presist bilde og vil gjøre det mulig å reelt sammenlikne resultater fra år til år. Tidligere har resultatene vært relative, dvs. sett i sammenheng med alle elever i landet det aktuelle året. Fra 2014 vil også mestringsnivåene være faste fra år til år slik at endringene i andeler pr mestringsnivå vil være reelle og ikke relative som tidligere. Utdanningsdirektoratet opplyser at det ikke er mulig å sammenlikne resultatene fra 2014 med resultater fra tidligere år, disse er derfor ikke tatt inn i denne rapporten. Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Engelsk Lesing Regning 10

15 Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Engelsk Lesing Regning Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Lesing Regning KULLETS UTVIKLING Årets 5. trinn ble kartlagt med nasjonale kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk da de gikk på 3. trinn. De to prøvesettene er svært ulike og kan ikke sammenliknes direkte. Sammenlikning av andel på og under bekymringsgrense på 3. trinn og andel elever på mestringsnivå 1 på 5. trinn, kan allikevel gi en pekepinn om kullets utvikling. Andel i prosent Kull 2005 Andel elever på og under bekymringsgrense 3. trinn Andel elever på mestringsnivå 1 5. trinn Lesing 40,0 28,2 Regning 19,2 31,0 Engelsk 34,1 31,2 11

16 FORDELING PÅ MESTRINGSNIVÅER Fordelingen på mestringsnivåer i Rælingen har omtrent samme profil som snittet i kommunegruppe 7. Rælingen har en gjennomgående større andel elever på lavt mestringsnivå og mindre andel på høyt mestringsnivå enn snittet nasjonalt og i Akershus. Med lavt mestringsnivå menes nivå 1 på 5. trinn og nivå 1 og 2 på ungdomstrinnet. Med høyt mestringsnivå menes nivå 3 på 5. trinn og nivå 4 og 5 på ungdomstrinnet. FORDELING PÅ KJØNN Jenter har gjennomgående bedre resultater i lesing. Forskjellen mellom kjønn er størst i lesing på 5. trinn (3 poeng), lesing 8. trinn (4 poeng) og regning 9. trinn (3 poeng). FRITAK FRA NASJONALE PRØVER På samme måte som med nasjonale kartleggingsprøver, følger det av forskrift til opplæringsloven 2-4 at fritak fra nasjonale prøver bare kan gis elever som har vedtak om spesialundervisning eller vedtak om særskilt norskopplæring. PROSENTANDEL FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Engelsk Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,3 1,6 0,0 4,8 2,8 2,8 1,1 1,1 1,9 0,9 2,8 1,6 3,2 1,6 Nasjonalt 2,0 3,8 1,9 4,2 2,3 4,6 2,5 Lesing Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,5 7,3 1,1 3,7 0,5 1,0 3,8 2,8 0,5 2,8 1,6 4,8 3,6 1,4 1,5 2,8 1,4 1,7 3,5 2,1 2,0 3,5 1,6 2,1 Nasjonalt 4,7 2,7 2,8 4,9 2,7 2,9 5,0 3,0 3,1 5,0 2,8 2,9 Regning Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,3 4,6 1,1 1,6 0,0 2,1 3,0 3,3 0,9 2,2 1,1 5,3 1,6 1,1 0,9 1,6 0,8 1,2 2,4 1,5 1,5 2,7 1,4 1,7 Nasjonalt 2,9 1,7 1,8 3,4 1,9 2,1 3,4 2,2 2,4 3,9 2,4 2,3 12

17 KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG Karakterene ligger jevnt på snitt med kommunegruppe 7, fylke- og landssnitt. Unntaket er engelsk standpunkt som ligger godt over snitt og matematikk skriftlig eksamen som ligger godt under snitt Jenter har i gjennomsnitt høyere karakterer enn gutter i de fleste fag. Unntaket er i kroppsøving hvor gutter gjør det bedre enn jenter Karakterene i engelsk standpunkt har hatt en markant økning i perioden. Grunnskolepoeng i Rælingen ligger noe over snittet nasjonalt og i kommunegruppe 7 og noe under snittet i Akershus. KARAKTERER Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karaktergradene 1-6 i fagene skal gi uttrykk for elevens kompetansenivå jf. forskrift til opplæringsloven 3-4: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget STANDPUNKTKARAKTER 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Norsk muntlig standpunkt 4,2 4,3 4,1 4,3 Norsk sidemål standpunkt Norsk hovedmål standpunkt Matematikk standpunkt Engelsk muntlig standpunkt Engelsk skriftlig standpunkt 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9 3,5 3,7 3,5 3,6 4,2 4,4 4,2 4,6 3,9 4,1 3,9 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Akershus fylke Kommunegruppe 07 Rælingen kommune 13

18 EKSAMENSKARAKTER 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Norsk muntlig eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen Matematikk muntlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen Engelsk muntlig eksamen Engelsk skriftlig eksamen 4,4 4,5 4,2 4,5 3,1 3,2 3,0 3,0 3,4 3,5 3,3 3,4 4,0 4,1 3,9 4,2 3,0 3,2 2,9 2,5 4,4 4,6 4,4 4,6 3,7 3,7 3,5 3,6 Nasjonalt Akershus fylke Kommunegruppe 07 Rælingen kommune 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KARAKTERER ENGELSK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 3,9 4,1 4,0 4,3 Engelsk skriftlig eksamen 3,6 3,3 3,7 3,5 3,6 Engelsk muntlig standpunkt 4,1 4,2 4,6 4,4 4,6 Engelsk muntlig eksamen 4,6 4,2 4,7 4,4 4,6 KARAKTERER MATEMATIKK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Matematikk standpunkt 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 Matematikk skriftlig eksamen 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 Matematikk muntlig eksamen 4,3 3,9 4,4 4,1 4,2 KARAKTERER NORSK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Norsk hovedmål standpunkt 4,0 3,8 3,9 4,0 3,9 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,2 3,0 3,5 3,4 Norsk sidemål standpunkt 3,8 3,8 3,9 3,6 3,7 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,2 2,7 3,0 3,3 3,0 Norsk muntlig standpunkt 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 Norsk muntlig eksamen 4,6 3,9 4,7 4,3 4,5 14

19 GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoeng er et mål på det samlede læringsutbyttet elevene har med seg fra grunnskolen, og brukes ved opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoengene er gjennomsnittet av elevenes standpunkt- og eksamenskarakterer ganget med ti. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven i beregningen av dette gjennomsnittet. GRUNNSKOLEPOENG , GEOGRAFISK SAMMENLIKNING ,2 39,9 41,5 40, ,3 39,5 41,1 40, ,0 39,5 41,0 39,9 Rælingen kommune Kommunegrp ,3 39,0 40,8 39,8 Akershus fylke Nasjonalt ,4 39,8 40,7 39, ,0 39,8 40,6 39,5 15

20 5. RESULTATER BRUKERUNDERSØKELSER HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN BRUKERUNDERSØKELSER Elevundersøkelsen Resultatene viser framgang fra 2013, signifikant på indeksene o læringskultur på 7. trinn o læringskultur på ungdomstrinnet o støtte fra lærerne på 10. trinn Elevene er gjennomgående omtrent like fornøyde som elever i Akershus med unntak av indeksen fysisk læringsmiljø på ungdomstrinnet Det er ingen signifikante forskjeller mellom gutter og jenter på spørsmål om mobbing på skolen Foreldreundersøkelsen Svarprosenten har økt fra 19,5% i 2012, 37,2% i 2013 til 51,3% i Foreldrene er gjennomgående like fornøyde som foreldre i Akershus med unntak av hvordan de opplever ungdomsskolens håndtering av mobbing Foreldre i SFO er gjennomgående signifikant mer fornøyd enn foreldre i Akershus BRUKERUNDERSØKELSER I RÆLINGSSKOLEN Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for elevundersøkelsen ligger i forskrift til opplæringsloven: 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt. Det nasjonale kravet er at elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7. og 10. trinn. I Rælingen gjennomføres den årlig på trinn. Foreldreundersøkelsen er ikke obligatorisk etter nasjonale føringer, men i Rælingen inviteres alle foreldre på trinn hvert år til å delta for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger. Begge undersøkelsene inngår i grunnlaget for skolebasert vurdering (ståstedsanalysen) og i skoleeiers kvalitetsvurdering av rælingsskolen (tilstandsrapporten). Spørsmålene i undersøkelsene er nå basert på forskning og regelverk om elevenes opplærings og læringsmiljø. Elevundersøkelsen ble revidert i forkant av gjennomføringen i Foreldreundersøkelsen ble revidert i forkant av gjennomføringen i 2014 med unntak av spørsmålene om SFO som er videreført fra tidligere. I tillegg til de obligatoriske temaene trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø, utdannings- og yrkesrådgivning (9. og 10. trinn), er temaet fysisk læringsmiljø obligatorisk i elevundersøkelsen i rælingsskolen. I foreldreundersøkelsen er støtte fra lærerne, vurdering for læring, mobbing på skolen, læring og utvikling og SFO ( trinn for aktuelle foreldre) obligatoriske temaer i rælingsskolen. For begge undersøkelsen kan skolene i tillegg velge relevante temaer ut fra sine innsats- og fokusområder. FINE gjennomfører en tilpasset foreldreundersøkelse med relevante temaer. Resultatene for elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn er publisert i Skoleporten der snittresultater for kommunegruppe 7 også kan hentes ut. Øvrige resultater er hentet fra Utdanningsdirektoratets rapportportal. 16