Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret , KST-sak 45/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret , KST-sak 45/15

2

3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS FUNKSJON GRUNNLAG OG ARBEIDSFORM OPPFØLGING AV TILSTANDSRAPPORT 2014 OM PERSONVERN 3. NØKKELTALL 4 ELEVTALL OG ÅRSVERK DRIFTSUTGIFTER ANDEL SPESIALUNDERVISNING GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 4. RESULTATER LÆRINGSUTBYTTE 8 NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN NASJONALE PRØVER 5., 8. OG 9. TRINN KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG 5. RESULTATER BRUKERUNDERSØKELSER 16 BRUKERUNDERSØKELSER I RÆLINGSSKOLEN ELEVUNDERSØKELSEN FORELDREUNDERSØKELSEN 6. FOKUSOMRÅDER 22 VURDERING FOR LÆRING RESSURSLÆRERFUNKSJONENE 7. VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID 24

4

5 1. SAMMENDRAG Tilstandsrapport 2015 viser at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Videre framkommer det at rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på nasjonalt snitt. Sett under ett er resultatene i engelsk på 8. trinn og i regning, engelsk og digitale ferdigheter på trinn tilfredsstillende. For øvrig er det stor variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Kartleggingen viser at det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og på og under bekymringsgrensene på nasjonale kartleggingsprøver på trinn. Videre er karakterene i matematikk for lave, spesielt gjelder dette skriftlig eksamen. I det store bildet av rælingsskolen er hovedutfordringen å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene og regning gjennom de siste årene. Dette krever målrettet arbeid basert på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier. Strategi for skoleeier legges fram for politisk behandling samtidig med denne rapporten. Strategidokumentet bygger på blant annet på tilstandsrapport 2014 og 2015 og Prosjekt rælingsskolen som har vært skoleeiers hovedstrategi for kvalitetsutvikling fra Konkretiseringen av Strategi for skoleeier er sentral for rådmannens oppfølging av tilstandsrapport OM TILSTANDSRAPPORTEN TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING Tilstandsrapport 2015 er bygd opp med seks deler i tillegg til sammendraget. Dette kapittelet har til hensikt å vise hvilke sammenhenger dokumentet inngår i. I kapittel tre, fire og fem presenteres viktige nøkkeltall og resultater for rælingssskolen foregående år. Rådmannens utvalgte fokusområder i kvalitetsvurderingen av grunnskolen omtales i sjette kapittel, og i siste kapittel oppsummeres tilstanden gjennom rådmannens vurderinger og prioriteringer for videre kvalitetsutvikling av rælingsskolen. Nøkkeltall og oversikt over den enkelte skoles resultater følger som vedlegg til rapporten. TILSTANDSRAPPORTENS FUNKSJON Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven 13-10: ( ). Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret. Opplæringsloven

6 Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, dvs. at tilstandsrapport 2015 inneholder framstilling og vurdering av rælingsskolens resultater i kalenderåret Tilstandsrapporten er skoleeiers verktøy og grunnlag for Analyse og kvalitetsvurdering Dialog om kvalitetsutvikling Strategiutvikling for videre kvalitetsarbeid Tilstandsrapporten inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderer skoleeier tilstanden mens utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene. Gjennom vurderingen av rælingsskolens styrker og utfordringer etableres grunnlaget for prioritering av utviklingsområder i kommende handlingsprogram og annen strategiutvikling. Tilstandsrapporten har dermed en annen funksjon enn ståstedsanalysen som er skolenes interne refleksjons- og prosessverktøy for kvalitetsvurdering og grunnlag for videre kvalitetsutvikling. Kravet til denne skolebaserte vurderingen følger forskrift til opplæringsloven 2-1: Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under. Modellen viser hvordan arbeidsprosessene for skoleeier og skolene har ulike løp, men er ment å fungere i et sammenhengende og helhetlig arbeid med kvalitetsutvikling. GRUNNLAG OG ARBEIDSFORM Rådmannens analyse av skolenes resultater og måloppnåelse skjer fortløpende gjennom året. Arbeidet med tilstandsrapporten gir anledning til å gjennomføre prosesser som ivaretar kontroll og utviklingsdimensjonene som er nevnt over, i forkant av dialog med politisk ledelse. For å belyse utvalgte deler av elevundersøkelsen med elevenes perspektiv, gjennomføres årlig et dialogmøte med barn og unges kommunestyre (BUK). Årets dialog ble gjennomført med fokus på temaene støtte fra lærerne og læringskultur. 2

7 De årlige vurderingssamtalene med hver enkelt ledergruppe er et sentralt grunnlag for rådmannens analyse og kvalitetsvurdering. Samtalene har også funksjon som styringsdialog med kvalitetsutvikling i fokus. Når det er behov for det, legger rådmannen et oppfølgingsløp med den aktuelle ledergruppa. Fra og med 2014 gjennomføres vurderingssamtalene med to hoveddeler Skolens resultater - styrker og utfordringer ved resultatene sett i lys av skolens utviklingsområder og ledergruppas arbeid Aktuelt fokusområde Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle de nasjonalt fastsatte fokusområdene læringsmiljø (dvs. elevundersøkelsen), læringsresultater og gjennomføring av videregående opplæring. I Rælingen er det gjort kommunestyrevedtak om at tilstandsrapporten i tillegg skal omtale nasjonale kartleggingsprøver på trinn og spesialundervisning. Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever i landet på 7. og 10. trinn. For å følge elevenes læringsmiljø tettere, ble elevundersøkelsen gjort obligatorisk for alle elever på trinn gjennom Prosjekt rælingsskolen. Samtidig ble det bestemt at samtlige foreldre i rælingsskolen skal inviteres til å delta i foreldreundersøkelsen hvert år, og at denne undersøkelsen også skal omfatte spørsmål om skolefritidsordningen for de aktuelle foreldrene. I rapporten presenteres data fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem), Skoleporten, rapportportalen for brukerundersøkelser og data basert på skolenes rapportering til skoleeier. OPPFØLGING AV TILSTANDSRAPPORT 2014 På bakgrunn av tilstanden som den ble presentert i Tilstandsrapport 2014, definerte rådmannen åtte områder som sentrale i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling av rælingsskolen. 1. Styrke ledelse og nøkkelfunksjoner 2. Styrke elevenes grunnleggende ferdigheter 3. Styrke elevenes læringsresultater 4. Styrke arbeid og gjennomføring etter prinsippet om tidlig innsats 5. Styrke samhandlingen mellom skole og SFO 6. Opprettholde fokus og utviklingstrykk etter Prosjekt rælingsskolen 7. Forsterke rådmannens oppfølging av skolenes resultater 8. Vurdere å fornye ambisjonen for rælingsskolen De åtte områdene har gitt grunnlag for konkret kvalitetsarbeid, prioriteringer i Handlingsprogram og for Strategi for skoleeier Kvalitetsarbeidet har favnet en rekke tiltak innenfor kompetansearbeid, systemarbeid, resultat- og lederoppfølging, og det er utarbeidet en metodikk som har sikret tett og systematisk oppfølging av framdrift på det enkelte tiltak. Ambisjonen for rælingsskolen er fornyet gjennom arbeidet med Strategi for skoleeier Det vises til dokumentet og tilhørende saksframlegg for nærmere beskrivelse av dette. OM PERSONVERN For små enheter kan resultatoversiktene i vedlegget inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Disse opplysningene skal behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. 3

8 3. NØKKELTALL HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NØKKELTALL 11,4% økning i elevtallet og 9,2% økning i årsverk undervisningspersonale siste fem år Stabil lærertetthet i ordinær undervisning, noe under snitt nasjonalt, i fylket og i kommunegruppe 7 15% økning i driftsutgifter pr. elev siste fem år Stabilt betydelig lavere andel spesialundervisning enn nasjonalt snitt Jevnt økende andel elever gjennomfører første år i videregående opplæring (VGO) ELEVTALL OG ÅRSVERK Antall elever er registrert per 1. oktober Tallet omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. I tabellene under er lærertetthet trinn og lærertetthet trinn beregnet med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer inklusive timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer eksklusive timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Statistikken på lærertetthet er heftet med usikkerhet, bl. a. fordi noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på den enkelte skole i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Tallene er planlagt ressursbruk på rapporteringstidspunktet (01.10) for det enkelte skoleår. ELEVTALL OG ÅRSVERK , RÆLINGEN KOMMUNE Antall elever Antall kontaktlærere Årsverk undervisningspersonale Lærertetthet i ordinær undervisning ,4 18,9 19,4 19,1 19,0 Lærertetthet trinn 15,7 16,0 15,7 15,9 15,9 Lærertetthet trinn 17,8 17,8 20,0 18,9 19,6 Antall assistentårsverk i undervisningen

9 ÅRSVERK OG LÆRERTETTHET 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Antall elever per årsverk til undervisning Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk Rælingen kommune Kommunegruppe 07 Akershus fylke Nasjonalt 15,6 13,2 14,1 12,3 9,6 15,6 13,1 14,3 Lærertetthet trinn 15,9 14,3 15,3 13,4 Lærertetthet trinn 19,6 15,2 15,5 14,3 Lærertetthet i ordinær undervisning Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 19,0 17,2 18,8 17,0 94,7 95,8 94,7 97,0 DRIFTSUTGIFTER I driftsutgifter inngår lønn, leie av lokaler, innkjøp/vedlikehold av undervisningsmateriell, skoleskyss, inventar og utstyr. Tallene gjelder offentlig skole. Utdanningsdirektoratet oppfordrer til varsomhet i sammenlikning av ressurssituasjonen mellom kommuner fordi denne påvirkes av bakenforliggende forhold som skolestruktur og kommunestørrelse. Tall for 2014 foreligger ikke foreløpig. DRIFTSUTGIFTER , RÆLINGEN KOMMUNE Utgifter målt i kroner Driftsutgifter per elev Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev Lønnsutgifter pr. elev Prosentandel lønnsutgifter av total 75,4 75,9 78,1 80,2 78,9 DRIFTSUTGIFTER 2013, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Utgifter målt i kroner Rælingen kommune Kommunegruppe 07 Akershus fylke Nasjonalt Driftsutgifter per elev Lønnsutgifter per elev Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter ,9 82,4 79,3 80,3 5

10 ANDEL SPESIALUNDERVISNING Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 5-1. Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er at hun/han ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Behovet for spesialundervisning er dermed både avhengig av forhold knyttet til den enkelte elev og til ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet. Vurderingene av elevens behov gjøres av Pedagogisk-psykologisk tjenester (PPT). ANDEL SPESIALUNDERVISNING PR , GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Nasjonalt Rælingen ,0 3, ,3 3, ,6 3, ,6 2, ,4 3, ,9 2, ,2 2,4 ANDEL SPESIALUNDERVISNING PÅ HOVEDTRINN PR. JUNI Andel i prosent trinn trinn trinn Rælingen kommune ,5 5,3 Nasjonalt ,9 10,5 Rælingen kommune ,9 3,4 4,5 Nasjonalt ,6 9,7 11,1 GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ny Giv er en nasjonal satsing for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående opplæring, dvs. at den enkelte ender opp med vitnemål, fagbrev eller svennebrev. Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut skoleåret Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene etablert et indikatorsett for å vurdere tilstand og måloppnåelse i arbeidet med å øke gjennomføringen. I Gjennomføringsbarometeret for Ny Giv 2014 oppsummeres nullpunkt, mål og status for de fire indikatorene på denne måten: Indikator Nullpunkt nasjonalt Nasjonale mål Status nasjonalt 69 % 75 % i ,6 % (2008-kullet) Fullført og bestått etter 5 år (2004-kullet) (2010-kullet) + 1,6 prosentpoeng Overgang fra Vg1 til Vg2 Overgang fra Vg2 til Vg3 / læreplass Overgang fra Vg3 til vitnemål / læreplass 83,8 % (2010-kullet) 79,9 % (2010-kullet) 70,8 % (2010-kullet) + 2 prosentpoeng i prosentpoeng i prosentpoeng i ,0 % (2013-kullet) + 0,2 prosentpoeng 80,2 % (2013-kullet) + 0,3 prosentpoeng 69,2 % (2013-kullet) -1,6 prosentpoeng De nasjonale målene følges opp av fylkeskommunene som også setter egne mål. I Akershus fylkeskommune er det satt mål for andelen elever som fullfører og består et gitt skoleår, samt andelen som slutter i løpet av et skoleår. 6

11 Grafen under viser prosentvis andel av avgangskull i perioden som har fullført og bestått videregående opplæring etter første år. Tall for avgangskullet 2014 foreligger foreløpig ikke. Fullført og bestått første år VGO ,4 78,4 83,9 81,3 83,1 85,6 84,2 83,9 79,7 76,9 86,8 85,3 85,5 84, Avgangskull 2007 Avgangskull 2008 Avgangskull 2009 Avgangskull 2010 Avgangskull 2011 Avgangskull 2012 Avgangskull 2013 Akershus Rælingen Lineær (Rælingen) For avgangselevene i foreligger også tall for fullført og bestått videregående opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole. Fullført og bestått fem år etter grunnskole 69,1 72,5 70,9 72,2 72,3 72,6 Avgangskull 2007 Avgangskull 2008 Avgangskull 2009 Akershus Rælingen 7

12 4. RESULTATER LÆRINGSUTBYTTE Alle elever i rælingsskolen kartlegges hvert år i lesing, regning og engelsk. Fordi en del kartlegginger ikke er egnet for aggregering på kommunenivå, inngår disse resultatene ikke i tilstandsrapporten. I tråd med rammeverket Kartlegging i rælingsskolen følges imidlertid kartleggingene opp med analyse og tiltaksetablering på den enkelte skole. NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER Andelen fritak er gjennomgående svært lav Sett under ett er resultatene i regning, engelsk og digitale ferdigheter tilfredsstillende Andel elever på og under bekymringsgrense i lesing er ikke tilfredsstillende, og her er også forskjellene størst mellom skolene både som enkeltresultater og vurdert ut fra kullenes utvikling Resultatutviklingen viser at det er store forskjeller mellom skolene på alle trinn og i alle fagområder, både som enkeltresultater og vurdert ut fra kullenes utvikling På samme måte som nasjonale prøver, har nasjonale kartleggingsprøver grunnleggende ferdigheter i lesing og regning som vurderingsgrunnlag mens kartleggingsprøven i engelsk baseres på deler av målene for faget. Hensikten med de nasjonale kartleggingsprøvene på trinn er å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging slik at konkrete pedagogiske tiltak kan iverksettes så tidlig som mulig i opplæringsløpet. Kartleggingsprøvene er utviklet i tråd med mål i læreplanen og gjennomføres på våren. Resultatene på nasjonale kartlegginger gir derfor bare god informasjon om elever som ligger rundt eller under de definerte bekymringsgrensene. Prøvene er ikke egnet for å finne ut av gruppers gjennomsnitt osv. Det er fire obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver lesing på 1., 2. og 3. trinn og regning på 2. trinn. Gjennom Prosjekt rælingsskolen ble de frivillige nasjonale kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn og engelsk på 3. trinn gjort obligatoriske i rælingsskolen. Med virkning fra 2014 er også nasjonal kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn gjort obligatorisk for elevene i kommunen. Resultatene er ment for skoleinternt bruk og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at det ikke foreligger sammenlikningstall på fylkes- og landsnivå. Det foreligger heller ikke definerte normeringer, men det ligger en pekepinn i det faktum at bekymringsgrensen settes ved de 20 % svakeste resultatene på landsbasis ved første års gjennomføring. For å kunne følge årskull over tid med grunnlag i disse prøvenes funksjon, la rådmannen om rapporteringen fra skolene i Skolene rapporterer nå kun andel elever på og under bekymringsgrensene og andel fritak fra prøvene. For å ha to parametere når årskullets utvikling i lesing følges, er andelen elever på og under bekymringsgrense delt i to kategorier alle delprøver og halvparten eller flere delprøver. 8

13 RESULTATER NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER TRINN, LESING, REGNING, ENGELSK OG DIGITALE FERDIGHETER. PROSENTANDEL PÅ OG UNDER BEKYMRINGSGRENSENE Kull antall delprøver Lesing 1.tr Lesing 2.tr Lesing 3.tr Regning 1.tr en eller flere 36,3 22,3 halvparten eller flere 20,3 Regning 2.tr en eller flere 23,0 26,2 18,5 17,9 halvparten eller flere 8,3 12,4 Regning 3.tr Engelsk 3.tr en eller flere 31,6 29,6 10,3 12,9 16,2 halvparten eller flere 9,4 12,5 Digital 4.tr en eller flere 40,0 19,2 34,1 13,1 halvparten eller flere 17,1 FRITAK FRA NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER Det følger av forskrift til opplæringsloven 2-4 at fritak fra nasjonale kartleggingsprøver bare kan gis elever som har vedtak om spesialundervisning eller vedtak om særskilt norskopplæring. Fritak skal vurderes for den enkelte elev og for hver enkelt prøve. Uavhengig av skolens vurdering kan eleven eller foresatte bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Innenfor disse rammene forutsettes det at fritak kun skjer etter grundig vurdering på individuelt grunnlag og at praksis baseres på Utdanningsdirektoratets føringer slik de framkommer her: Sjølv om ein elev har rett til fritak frå ei kartleggingsprøve, vil det i dei fleste tilfella vere slik at lærar og elev kan ha nytte av ei kartlegging nettopp fordi ho skal brukast som grunnlag for eventuelle pedagogiske tiltak PROSENTANDEL FRITAK FRA NASJONALE KARTLEGGINGSPRØVER, RÆLINGEN KOMMUNE Kull Lesing 1.trinn Lesing 2.trinn Lesing 3.trinn Regning 1.trinn ,8 0, ,0 1,0 Regning 2.trinn ,9 0,0 Regning 3.trinn Engelsk 3.trinn Digital 4. tr ,6 0,0 0,6 0,0 9

14 NASJONALE PRØVER 5., 8. OG 9. TRINN HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN NASJONALE PRØVER Positiv utvikling i lesing fra 3. trinn ved sammenlikning av andel på og under bekymringsgrense på nasjonale kartleggingsprøver (40%) og andel mestringsnivå 1 på nasjonale prøver 5. trinn (28,2%) Negativ utvikling i regning fra 3. trinn (19,2%) til 5. trinn (31%) ved tilsvarende sammenlikning Resultatene ligger gjennomgående på snitt med kommunegruppe 7 og gjennomgående under snittet i Akershus Rælingen har en gjennomgående større andel elever på lavt mestringsnivå og en mindre andel på høyt mestringsnivå Jenter har gjennomgående bedre resultater enn gutter i lesing. Forskjellen mellom kjønn er størst i lesing på 5. og 8. trinn og i regning på 9. trinn Gjennomgående lav andel fritak Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene, så disse prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i faget engelsk. Resultatene presenteres nå i gjennomsnittlige såkalte skalapoeng. Tidligere har resultatene vært presentert i gjennomsnittlige mestringsnivåer. Denne nye skalaen gir et mer presist bilde og vil gjøre det mulig å reelt sammenlikne resultater fra år til år. Tidligere har resultatene vært relative, dvs. sett i sammenheng med alle elever i landet det aktuelle året. Fra 2014 vil også mestringsnivåene være faste fra år til år slik at endringene i andeler pr mestringsnivå vil være reelle og ikke relative som tidligere. Utdanningsdirektoratet opplyser at det ikke er mulig å sammenlikne resultatene fra 2014 med resultater fra tidligere år, disse er derfor ikke tatt inn i denne rapporten. Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Engelsk Lesing Regning 10

15 Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Engelsk Lesing Regning Nasjonale prøver trinn Rælingen kommune Kommunegruppe Akershus fylke Nasjonalt Lesing Regning KULLETS UTVIKLING Årets 5. trinn ble kartlagt med nasjonale kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk da de gikk på 3. trinn. De to prøvesettene er svært ulike og kan ikke sammenliknes direkte. Sammenlikning av andel på og under bekymringsgrense på 3. trinn og andel elever på mestringsnivå 1 på 5. trinn, kan allikevel gi en pekepinn om kullets utvikling. Andel i prosent Kull 2005 Andel elever på og under bekymringsgrense 3. trinn Andel elever på mestringsnivå 1 5. trinn Lesing 40,0 28,2 Regning 19,2 31,0 Engelsk 34,1 31,2 11

16 FORDELING PÅ MESTRINGSNIVÅER Fordelingen på mestringsnivåer i Rælingen har omtrent samme profil som snittet i kommunegruppe 7. Rælingen har en gjennomgående større andel elever på lavt mestringsnivå og mindre andel på høyt mestringsnivå enn snittet nasjonalt og i Akershus. Med lavt mestringsnivå menes nivå 1 på 5. trinn og nivå 1 og 2 på ungdomstrinnet. Med høyt mestringsnivå menes nivå 3 på 5. trinn og nivå 4 og 5 på ungdomstrinnet. FORDELING PÅ KJØNN Jenter har gjennomgående bedre resultater i lesing. Forskjellen mellom kjønn er størst i lesing på 5. trinn (3 poeng), lesing 8. trinn (4 poeng) og regning 9. trinn (3 poeng). FRITAK FRA NASJONALE PRØVER På samme måte som med nasjonale kartleggingsprøver, følger det av forskrift til opplæringsloven 2-4 at fritak fra nasjonale prøver bare kan gis elever som har vedtak om spesialundervisning eller vedtak om særskilt norskopplæring. PROSENTANDEL FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Engelsk Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,3 1,6 0,0 4,8 2,8 2,8 1,1 1,1 1,9 0,9 2,8 1,6 3,2 1,6 Nasjonalt 2,0 3,8 1,9 4,2 2,3 4,6 2,5 Lesing Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,5 7,3 1,1 3,7 0,5 1,0 3,8 2,8 0,5 2,8 1,6 4,8 3,6 1,4 1,5 2,8 1,4 1,7 3,5 2,1 2,0 3,5 1,6 2,1 Nasjonalt 4,7 2,7 2,8 4,9 2,7 2,9 5,0 3,0 3,1 5,0 2,8 2,9 Regning Rælingen kommune Akershus fylke tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5.tr 8.tr 9.tr 5,3 4,6 1,1 1,6 0,0 2,1 3,0 3,3 0,9 2,2 1,1 5,3 1,6 1,1 0,9 1,6 0,8 1,2 2,4 1,5 1,5 2,7 1,4 1,7 Nasjonalt 2,9 1,7 1,8 3,4 1,9 2,1 3,4 2,2 2,4 3,9 2,4 2,3 12

17 KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN KARAKTERER OG GRUNNSKOLEPOENG Karakterene ligger jevnt på snitt med kommunegruppe 7, fylke- og landssnitt. Unntaket er engelsk standpunkt som ligger godt over snitt og matematikk skriftlig eksamen som ligger godt under snitt Jenter har i gjennomsnitt høyere karakterer enn gutter i de fleste fag. Unntaket er i kroppsøving hvor gutter gjør det bedre enn jenter Karakterene i engelsk standpunkt har hatt en markant økning i perioden. Grunnskolepoeng i Rælingen ligger noe over snittet nasjonalt og i kommunegruppe 7 og noe under snittet i Akershus. KARAKTERER Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karaktergradene 1-6 i fagene skal gi uttrykk for elevens kompetansenivå jf. forskrift til opplæringsloven 3-4: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget STANDPUNKTKARAKTER 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Norsk muntlig standpunkt 4,2 4,3 4,1 4,3 Norsk sidemål standpunkt Norsk hovedmål standpunkt Matematikk standpunkt Engelsk muntlig standpunkt Engelsk skriftlig standpunkt 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9 3,5 3,7 3,5 3,6 4,2 4,4 4,2 4,6 3,9 4,1 3,9 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Akershus fylke Kommunegruppe 07 Rælingen kommune 13

18 EKSAMENSKARAKTER 2014, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING Norsk muntlig eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen Matematikk muntlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen Engelsk muntlig eksamen Engelsk skriftlig eksamen 4,4 4,5 4,2 4,5 3,1 3,2 3,0 3,0 3,4 3,5 3,3 3,4 4,0 4,1 3,9 4,2 3,0 3,2 2,9 2,5 4,4 4,6 4,4 4,6 3,7 3,7 3,5 3,6 Nasjonalt Akershus fylke Kommunegruppe 07 Rælingen kommune 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KARAKTERER ENGELSK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 3,9 4,1 4,0 4,3 Engelsk skriftlig eksamen 3,6 3,3 3,7 3,5 3,6 Engelsk muntlig standpunkt 4,1 4,2 4,6 4,4 4,6 Engelsk muntlig eksamen 4,6 4,2 4,7 4,4 4,6 KARAKTERER MATEMATIKK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Matematikk standpunkt 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 Matematikk skriftlig eksamen 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 Matematikk muntlig eksamen 4,3 3,9 4,4 4,1 4,2 KARAKTERER NORSK STANDPUNKT OG EKSAMEN , RÆLINGEN KOMMUNE Rælingen kommune Norsk hovedmål standpunkt 4,0 3,8 3,9 4,0 3,9 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,2 3,0 3,5 3,4 Norsk sidemål standpunkt 3,8 3,8 3,9 3,6 3,7 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,2 2,7 3,0 3,3 3,0 Norsk muntlig standpunkt 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 Norsk muntlig eksamen 4,6 3,9 4,7 4,3 4,5 14

19 GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoeng er et mål på det samlede læringsutbyttet elevene har med seg fra grunnskolen, og brukes ved opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoengene er gjennomsnittet av elevenes standpunkt- og eksamenskarakterer ganget med ti. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven i beregningen av dette gjennomsnittet. GRUNNSKOLEPOENG , GEOGRAFISK SAMMENLIKNING ,2 39,9 41,5 40, ,3 39,5 41,1 40, ,0 39,5 41,0 39,9 Rælingen kommune Kommunegrp ,3 39,0 40,8 39,8 Akershus fylke Nasjonalt ,4 39,8 40,7 39, ,0 39,8 40,6 39,5 15

20 5. RESULTATER BRUKERUNDERSØKELSER HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN BRUKERUNDERSØKELSER Elevundersøkelsen Resultatene viser framgang fra 2013, signifikant på indeksene o læringskultur på 7. trinn o læringskultur på ungdomstrinnet o støtte fra lærerne på 10. trinn Elevene er gjennomgående omtrent like fornøyde som elever i Akershus med unntak av indeksen fysisk læringsmiljø på ungdomstrinnet Det er ingen signifikante forskjeller mellom gutter og jenter på spørsmål om mobbing på skolen Foreldreundersøkelsen Svarprosenten har økt fra 19,5% i 2012, 37,2% i 2013 til 51,3% i Foreldrene er gjennomgående like fornøyde som foreldre i Akershus med unntak av hvordan de opplever ungdomsskolens håndtering av mobbing Foreldre i SFO er gjennomgående signifikant mer fornøyd enn foreldre i Akershus BRUKERUNDERSØKELSER I RÆLINGSSKOLEN Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for elevundersøkelsen ligger i forskrift til opplæringsloven: 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt. Det nasjonale kravet er at elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7. og 10. trinn. I Rælingen gjennomføres den årlig på trinn. Foreldreundersøkelsen er ikke obligatorisk etter nasjonale føringer, men i Rælingen inviteres alle foreldre på trinn hvert år til å delta for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger. Begge undersøkelsene inngår i grunnlaget for skolebasert vurdering (ståstedsanalysen) og i skoleeiers kvalitetsvurdering av rælingsskolen (tilstandsrapporten). Spørsmålene i undersøkelsene er nå basert på forskning og regelverk om elevenes opplærings og læringsmiljø. Elevundersøkelsen ble revidert i forkant av gjennomføringen i Foreldreundersøkelsen ble revidert i forkant av gjennomføringen i 2014 med unntak av spørsmålene om SFO som er videreført fra tidligere. I tillegg til de obligatoriske temaene trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø, utdannings- og yrkesrådgivning (9. og 10. trinn), er temaet fysisk læringsmiljø obligatorisk i elevundersøkelsen i rælingsskolen. I foreldreundersøkelsen er støtte fra lærerne, vurdering for læring, mobbing på skolen, læring og utvikling og SFO ( trinn for aktuelle foreldre) obligatoriske temaer i rælingsskolen. For begge undersøkelsen kan skolene i tillegg velge relevante temaer ut fra sine innsats- og fokusområder. FINE gjennomfører en tilpasset foreldreundersøkelse med relevante temaer. Resultatene for elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn er publisert i Skoleporten der snittresultater for kommunegruppe 7 også kan hentes ut. Øvrige resultater er hentet fra Utdanningsdirektoratets rapportportal. 16

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2011-12 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Gjennomføring 2012... 4 1.3 Kommentar... 5 2 Ressursoversikt...

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Skoleeierrollen Lovverk, forventninger og systemer Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Mål for dagen Gi god innsikt i forventningene til skoleeierrollen i dag. Sette fokus på hvordan kommunene

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer