Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED"

Transkript

1 Tilstandsrapport for forurenset grunn Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

2 Artikkel 22 i IED om tilstandsrapporter Først to viktige definisjoner i IED-direktivet:»tilstandsrapport (base-line)«: informasjon om jordbunnens og grunnvannets tilstand med hensyn til forurensning med relevante farlige stoffer "farlige stoffer«: Med farlige stoffer under IED menes stoffer eller blandinger som er definert i artikkel 3 av CLP-direktivet (forskrift om klassifisering og merking)

3 Når stilles det krav til en tilstandsrapport: 1. Bedriften må omfattes av IED-direktivet 2. Bedriften må ha en aktivitet som innebærer at det brukes, fremstilles eller frigjøres farlige stoffer Dersom 1 og 2 gjelder, må en tilstandsrapport utarbeides, Rapporten skal sendes forurensnings-myndigheten før oppstart av en ny virksomhet For eksisterende virksomhet skal rapport sendes til forurensingsmyndigheten senest

4 Hva skal en tilstandsrapport inneholde? Informasjon som gjør det mulig å bestemme jordens og grunnvannets forurensningstilstand slik at denne kan sammenlignes med tilstanden ved nedleggelse av anlegget Tilstandsrapporten skal som et minimum inneholde følgende: a) Informasjon om nåværende og tidligere bruk av virksomhetens område. b) Eksisterende eller ny informasjon om resultater fra undersøkelser av grunnen og grunnvannet på området der virksomheten pågår. Kommisjonen har utarbeide egen veiledning for hvilken type informasjon en slik rapport skal inneholde

5 Forslag til endring av 36 i forurensningsforskriften Kapitell VII Tilstand i grunn og grunnvann Tilstandsrapport For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I og der virksomheten innebærer at det brukes, fremstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP), skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann. Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten før oppstart av en ny virksomhet og for eksisterende virksomhet skal rapport sendes til forurensningsmyndigheten senest Tilstandsrapporten skal inneholde informasjon som gjør det mulig å bestemme grunnen og grunnvannets forurensningstilstand slik at det kan gjøres en kvantifiserbar sammenligning med tilstanden ved endelig nedleggelse eller stans av virksomheten, jf Tilstandsrapporten skal som et minimum inneholde følgende: a) Informasjon om nåværende og tidligere bruk av virksomhetens område. b) Eksisterende eller ny informasjon om resultater fra undersøkelser av grunnen og grunnvannet på området der virksomheten pågår.

6 Hva skal tilstandsrapporter brukes til?

7 Tiltak ved nedleggelse eller stans av virksomheten Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal den ansvarlige vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller frigitt ved anlegget. Hvis virksomheten har ført til betydelig forurensning av grunnen eller grunnvannet sammenliknet med tilstandsrapporten, jf , skal den ansvarlige treffe tiltak som er nødvendige for at området som er forurenset av virksomheten føres tilbake til nivåene i tilstandsrapporten. Det kan tas hensyn til tiltakenes tekniske gjennomførbarhet. Opplysninger om de tiltak skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Bestemmelsen i første ledd utelukker ikke at forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven 7.

8 Et forslag fra kommisjonen ble lagt ut juni i år

9 Kommisjonens forslag til veiledning på tilstandsrapport Når er det ikke behov for å utarbeide en fullstendig tilstandsrapport: virksomheten bruker ikke farlige stoffer (jf. definisjon) stoffene som brukes er ikke i stand til å forurense jorden eller grunnvannet mengden av de farlige stoffene som er i bruk er så små at sannsynligheten for å forurense grunn/grunnvannet er liten

10 Hovedtrinn i utarbeidelsen av tilstandsrapport Steg 1: identifisere farlige stoffer som blir brukt, produsert eller sluppet ut ved anlegget Steg 2: identifisere relevante farlige stoffer som har potensiale til å føre til forurenset grunn og grunnvann Steg 3: vurdere den stedsspesifikke risikoen for forurensning ved anlegget Steg 4: Historikken til lokaliteten Steg 5: Topology, hydrologi og geologi Steg 6: Lokalitetsmodel som viser risiko for forurensing for miljø og helse Steg 7: Om nødvendig gjennomføre nye undersøkelser av grunn og grunnvann Steg 8: Utarbeide selve tilstandsrapporten

11 Tilstandsrapport bør inneholde: en vurdering av sannsynligheten og konsekvensene av utslipp av farlige kjemikalier i bruk på anlegget informasjon om nåværende og historisk bruk av eiendommen informasjon om geologi, grunnvannsstand, mulige spredningsveier og omkringliggende eiendommers arealbruk Benytte overnevnte data til å beskrive lokaliteten, med vekt på plassering, type og mengde farlige stoffer og potensielle kilder til fremtidige utslipp av disse

12 EUs industriutslippsdirektiv endringer i kravene til forbrenning av avfall (1) Industriutslippsdirektivet inneholder reglene som tidligere sto i direktivet for avfallsforbrenning Avfallsforbrenningskravene har blitt revidert En del endringer er innført, men de fleste går på rydding i regelverket. De fleste konkrete krav er videreført Noen få reelle endringer, bl.a. mindre strenge målekrav til HCl, HF, SO 2, NO x, dioksiner og tungmetaller

13 EUs industriutslippsdirektiv endringer i kravene til forbrenning av avfall (2) Andre endringer: Utslippsgrensen for NO x i eksisterende sementovner som samforbrenner avfall er gjort noe strengere Utslippsgrenser for SO 2, NO x og støv i forbrenningsanlegg med rene brensler som samforbrenner avfall er gjort noe strengere Enkelte unntak fra kravene til farlig avfall er tatt bort Endringene i forbrenningskravene foreslås implementert som endringer i avfallsforskriften kap.10

14 Takk for meg