NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1. (51) Int Cl."

Transkript

1 (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 43/10 ( ) E21B 29/10 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr PCT/US2003/ (22) Inng.dag (85) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet , US, 60/362,306 (41) Alm.tilgj (62) Avdelt fra , med inndato (73) Innehaver Baker Hughes Inc, P. O. Box 4740, US-TX HOUSTON, USA (72) Oppfinner Gerald D Lynde, 6418 Brittany Park Lane, US-TX77066 HOUSTON, USA Leopoldo S Gomez, Rhinebeck Drive, US-TX77089 HOUSTON, USA John P Davis, Hunterfield Drive, US-TX77429 CYPRESS, USA John L Baugh, 7519 Plumtree Forest Court, US-TX77095 HOUSTON, USA (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte og apparat for enturs-rørekspansjon (57) Sammendrag Et entursystem for ekspandering av et rørelement (176) som er kompakt eller perforert eller er i form av et screenrør er omhandlet. Sammenstillingen nede i brønnen utgjøres av et hydraulisk anker (10) som kan settes fast, frigis og reposisjoneres for å gjenta prosessen anvendes. Ankeret (10) er lite nok til å gå gjennom rørelementet (176) eller screenrøret etter initial ekspansjon. Ankerets maksimale utvidelse er konstruert til å unngå overbelastning av allerede ekspandert rørelement eller screenrør. Et ekspansjonsverktøy (180) drives hydraulisk med den initiale del av arbeidsslaget som gir en forsterket kraft, ekspansjonsverktøyet (180) understøtter initialt rørelementet eller forlengelsesrør men frigis deretter under det første arbeidsslag, etter at rørelementet eller screenrøret er blitt fullstendig understøttet.

2 1 OPPFINNELSESOMRÅDET Området for denne oppfinnelse er ekspansjon nede i brønnen av rørelementer og screenrør i en enkelttur ned i borehullet BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Området med ekspansjon av rørelementer er blitt mer populær. I tidligere forsøk ble et rørformet segment felt sammen for å få de inn i et fôringsrørstykke og deretter ble det rørformede element når det var i posisjon ekspandert til sin opprinnelige dimensjon. Denne metode ble anvendt for fôringsrør-reparasjonsstykker hvor det rørformede element som skulle ekspanderes hadde en ganske kort lengde. Et eksempel på denne metode er i US patent Andre metoder innebar hydraulisk trykk påført en senkepresse for å tvinge den gjennom et rørelement for ekspansjon. Et eksempel på denne metode er i US patent En mangel ved trykkmetoder er at de avhenger av et fast rørelement for å unngå tap av drivkraften. Av denne grunn er trykkmetoder ikke egnet for ekspansjoner av slisse forlengingsrør eller screenrør. En ytterligere trykkmetode er illustrert i US patenter ; og Forskjellige ekspanderbare brønn-screenrørprodukter er blitt utviklet som illustrert i US patenter ; og Ekspansjon av et slisset forlengingsrør nedenfra og oppover ved bruk aven konisk senkepresse er illustrert i US patenter og Rulleanordninger har vært anvendt for å tilveiebringe drivkraft til en senkepresse som vist i US patent Weatherford har tilkjennegitt rulleanordninger for ekspansjon av rørelementer for å konformere disse til formen av borehullet. Et problem med en slik anordning kon spesielt når screenrør ekspanderes er at noen deler av screenrøret blir mer ekspandert enn andre hvor da konstruksjonssvikt resulterer. Det som trengs og som ikke er blitt gjort tilgjengelig ved hjelp av de tidligere kjente anordninger eller metoder er en måte hvormed massivt produksjonsrør, slisset produksjonsrør eller screenrør ekspanderes i en enkelt tur under samtidig hensyntagen at ikke det ekspanderte rørelement eller screenrøret påkjennes for sterkt. Utstyr som tillater smalet innføring i borehullet og som deretter selektivt tillater frigjøring et-

3 ter at understøttelse er etablert nede i borehullet er også et trekk ved den foreliggende oppfinnelse. Et anker som kan festes og frigis gjentatte ganger og som passer inn i det ekspanderte rørelement eller screenrør er også et ytterligere aspekt ved den foreliggende oppfinnelse. Enda et ytterligere aspekt er et anker som er konfigurert til å oppnå et tilstrekkelig grep for å drive senkepressen mens som ellers er begrenset i sin aksiale bevegelse, slik at unødvendig påkjenning av rørelementet eller screenrøret etter at det allerede er blitt ekspandert med omtrent 25% eller mer unngås. Disse og andre trekk ved oppfinnelsen vil fremgå mer tydelig for en fagkyndig med å gå gjennom beskrivelsen av den foretrukne utførelsesform og som er anført i det følgende OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN Et enturssystem for ekspandering av et rørelement som er massivt eller perforert eller et screenrør vises. Det anvendes en brønnhulls-sammenstilling som omfatter et hydraulisk anker som kan festes, frigis og reposisjoneres for å gjenta prosessen. Ankeret er lite nok til å passere gjennom rørelementet eller screenrøret etter initial ekspansjon. Ankerets maksimale utvidelse er konstruert til å unngå for sterk påkjenning av det allerede ekspanderte rørelement eller screenrør. Et ekspansjonsverktøy drives hydraulisk hvor den initiale del av slaget avgir en forsterket kraft. Utvidelsesverktøyet understøtter initialt rørelementet eller forlengelsesrøret men frigis deretter under det første slag etter at rørelementet eller screenrøret er fullstendig understøttet DETALJERT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Fig. 1a-1c er snittoppriss av sammenstillingen og viser ankeret, ekspansjonsverktøyet, og innføringsverktøyet i den innførte posisjon. Fig. 2 er et snitt av ankeret i den innførte posisjon; Fig. 3 er et snitt av ankeret i den festede posisjon; Fig. 4 er et snitt av ankeret i nød-frigivelsesposisjonen; Fig. 5 er et detaljert riss inntil den nedre ende av holdekilene på ankeret;

4 3 5 Fig. 6a-6b er en snittegning av en del av innføringsverktøyet i den innførte posisjon; Fig.7a-7b viser den samme del av innføringsverktøyet etter begynnelsen av slaget; Fig. 8a-8b viser posisjonen av innføringsverktøyet etter frigivelse fra rørelementet eller screenrøret; Fig. 9a-9b viser innføringsverktøyet etter fullt arbeidsslag DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKNE UTFØRELSESFORM Med henvisning til fig. 1a og 2 har ankeret 10 en toppdel 12, som er forbundet med gjenger 14 til hoveddelen 16. En bristplate 20 lukker en passasje 18. Ved sin nedre ende er hoveddelen 16 forbundet til bunndelen 22 med gjenger 24. Hoveddelen 16 understøtter et sete 26 med minst én sprengring 28. En tetning 30 tetter mellom hoveddelen 16 og setet 26. Formålet med setet 26 er å motta en kule (ikke vist) for å tillate trykkoppbygning i passasjen 32 for om nødvendig å bryte bristplaten 20. En passasje 34 kommuniserer med hulrommet 36 for å tillate at trykket i passasjen 32 når stemplet 38. Tetninger 41 og 43 holder tilbake trykket i hulrommet 36 og tillater at stemplet 38 kan drives nedover. Stemplet 38 ligger an mot et flertall holdekiler 40 idet hver av disse har et flertall karbidknapper eller ekvivalente gripeoverflater 42 for å bite inn i fôringsrøret eller rørelementet. Holdekilene 40 holdes ved topp og bunn til hoveddelen 16 ved hjelp av båndfjærer 44 i spor 46. Baksidene holdekilene 40 inkluderer en serie av ramper 48 som rir på ramper 50 på hoveddelen 16. Nedoverbevegelse og ved definisjon utoverbevegelse av holdekilene 40 begrenses av bevegelsesstopperen 52 lokalisert ved enden av bunndelen 22. Fig. 3 viser bevegelsesstopperen 52 i inngrep med holdekiler 40. Tykkelsen av et avstandsstykke 54 kan anvendes for å regulere nedover- og utoverbevegelsesgrensen for holdekilene 40. Lokalisert under holdekilene 40 er et lukkestempel 56 (se fig. 2-5) med tetninger 58 og 60 og som spennes av fjæren 62. En passasje 64 tillater at fluid kan unnslippe når fjæren 62 sammentrykkes når holdekilene 40 drives nedover av trykk i passasjen 34. Lukkestemplet 56 er lokalisert i kammeret 57 med palstemplet 59. En palplugg 61 spennes av en fjær 63 og har en passasje 65 gjennom seg. En med-

5 bringer 67 holder tetningen 69 i posisjon mot overflaten 71 av palstemplet 59. En tetning 73 tetter mellom stemplet 59 og bunndelen 22. Arealet 75 for stemplet 59 er større enn arealet 77 på den motsatte ende av stemplet 59. I normal drift beveger palstemplet 59 seg ikke. Det er bare når holdekilene 40 ikke frigir og sprengplaten 20 brytes at trykket driver opp begge stempler 56 og 59 for å presse holdekilene 40 til å frigi og paltennene 79 og 81 går til inngrep for å hindre nedoverbevegelse av stemplet 56. Passasjen 65 tillater at fluid kan fortrenges mer hurtig ut av kammeret 83 når stemplet 59 presses oppover. Idet det nå vises til fig. 1b har det trykkforsterkende eller ekspansjonsverktøyet 66 en toppdel 68 forbundet til bunndelen 22 av ankeret 10 med gjenger 70. En hoveddel 72 er forbundet med gjenger 72 til toppdelen 68. En passasje 76 i toppdelen 68 kommuniserer med passasjen 32 i ankeret 10 for å føre trykk til det øvre stempel 78. En tetning 80 holdes omkring stemplet 78 ved hjelp av en sprengring 82. Det øvre stempel 78 har en passasje 84 som strekker seg gjennom stemplet for å tilveiebringe fluidkommunikasjon med det nedre stempel 86 gjennom røret 88 festet til stemplet 78 med gjenger 90. Skulderen 92 er enn bevegelsesstopper for stemplet 78 mens passasjen 94 tillater fluid å bevege seg inn i eller ut av hulrommet 96 når stemplet 78 beveger seg. Røret 88 har et utløp 98 over sin nedre ende 100, som glidbart strekker seg inn i det nedre stempel 86. Stemplet 86 har en tetning 102 som holdes i posisjon ved hjelp av en sprengring 104. Røret 106 er forbundet med gjenger 108 til stemplet 86. En nedre del 110 er forbundet med gjenger 112 til røret 106 for effektivt å lukke passasjen 114. Passasjen 114 er i fluidkommunikasjon med passasjen 76. Passasjen 116 tillater fluid å gå inn i eller å gå ut av ringrommet 118 etter bevegelse av stemplet 86. Skulderen 120 på den nedre del 110 virker som en bevegelsesstopper for stemplet 86. Ved full slaglengde griper kreneleringer 121 inn i kreneleringer 123 for å tillate overføring av dreiemoment. En kule 122 forspennes av en fjær 124 mot et sete 126 for å stenge passasjen 128 som strekker seg fra passasjen 114. Når stemplet 86 når sin bevegelsesgrense forskyves kulen 122 fra setet 126 for å tillate at trykk som driver stemplet 86 kan unnslippe nettopp når stemplet 86 kommer nær kontakt med sin bevegelsesstopper 120. Gjengen 130 tillater at spindelen 132 i innføringsverktøyet 134 kan bli forbundet til trykkforsterkningsverktøyet 66.

6 Innføringsverktøyet 134 har en hoveddel 136 (se fig. 1c og 6-9) med en nedre ende 138 og tilstøtende åpninger 140 hvorigjennom det strekker seg medbringere 142, idet hver av disse har et slisset rør eller et screenrør, som alle kollektivt refereres til og som for den foreliggende oppfinnelses formål er definert som «rørelement» 176. Et flertall bladfjærer 148 spenner alle medbringere radialt innover når understøttelsen for medbringerne 142 fjernes, som vist i fig. 9. En støttehylse 150 er anordnet mellom hoveddelen 136 og spindelen 132 og er initialt sikret ved hjelp av en skjærbolt 152. Åpninger 154 i støttehylsen 150 har hver en låsemedbringer 156 som strekker seg gjennom dem og inn i spor 158. Spindelen 132 understøtter låsemedbringere 156 i deres respektive spor 158 for innføring, som vist i fig. 6. Et spor 160 inneholder en springring 162 hvis formål skal forklares senere. Støttehylsehusdelen 166 holdes tilbake av skjærbolten 164 til hoveddelen 136. Endringen 168 er forbundet med gjenger 170 til støttehylsehusdelen 166. Passasjen 172 er et utløp for ringrommet 173. Skulderen 174 på husdelen 166 holder støttehylsen 150 tilbake via springringen 162, som vist i fig. 9b. Gjenger 178 sikrer senkepressen 180, som i den foretrukne utførelsesform har en bestemt maksimal dimensjon. Det er vært å notere at rørelementet 176, som skal ekspanderes, strekker seg oppover i borehullet forbi ankeret 10. Dette er foretatt slik at i den initiale forankring kan holdekilene 40 oppnå et tilstrekkelig grep for å tillate at senkepressen 180 går fremover til tross for det faktum at den utoverrettede utvidelse av holdekilene 40 er begrenset. Begrensningen av utoverbevegelsen av holdekilene 40 sikrer at ved etterfølgende sykluser, når ankeret 10 har gått inn i en del av rørelementet 176 som tidligere er blitt ekspandert, blir rørelementet 176 ikke ytterligere påkjent etter at det allerede er blitt ekspandert. Rørelementet 176 omfatter videre en utvendig overflatebehandling som er skjematisk vist som 177 for det formål å forbedre grepet mot det skjematiske viste nederste borehullsfôringsrør 178 hvorfra understøttelse til slutt vil bli tilveiebrakt for rørelementet 176. Operasjonen av verktøyet i utførelsen av ettersynet skal nå forklares. Sammenstillingen av ankeret 10, det kraftforsterkende verktøy 66, innføringsverktøyet 134 som understøtter rørelementet 176 med tennene 144, og senkepressen 180 er anbrakt i posisjon i fôringsrøret 178. Trykk utøvet mot passasjen 32 når stemplet 38,

7 skyver dette og holdekilene 40 nedover i forhold til hoveddelen 16. Ramper 48 glir langs ramper 50 og skyver holdekilene 40 utover mot returkraften fra båndfjærer 44. Karbidknapper 42 biter inn i fôringsrøret eller produksjonsrøret og til slutt treffer holdekilene 40 deres bevegelsesstopper 52. Stemplet 56 beveges nedover mot forspenningen fra fjæren 62. Trykket fortsetter å bygge seg opp etter at holdekilene 40 er festet, som vist i fig. 3. Trykket som utøves i passasjen 76 av trykkforsterkningsverktøyet 66 presser stemplene 78 og 86 til initialt å bevege seg i tandem. Dette tilveiebringer en høyere initial kraft til senkepressen 180, som smalner av etter at stemplet 78 treffer bevegelsesstopperen 92. Når først ekspansjonen med senkepressen 180 er underveis er mindre kraft nødvendig for å opprettholde dens foroverbevegelse. Tandembevegelsen av stemplene 78 og 86 fremkommer på grunn av at trykk passerer gjennom passasjen 84 til passasjen 98 til å virke på stemplet 86. Bevegelse av stemplet 78 beveger røret 88 mot stemplet 86. Etter at stemplet 78 treffer bevegelsesstopperen 92 har stemplet 86 fullført sitt arbeidsslag. Nær enden av arbeidsslaget forskyves kulen 122 fra setet 126 og fjerner den tilgjengelige drivkraft av fluidtrykk når stemplet 86 treffer bevegelsesstopperen 120. Dette er et signal til overflatepersonell om at arbeidsslaget er fullstendig og at trykket kan avstenges. Det er verdt å bemerke at under fjernelse av sammenstillingen vil stemplet 86 innta den fullstendige arbeidsslagposisjon og kulen 122 vil ligge i avstand fra setet 126 slik at strengen til overflaten vil dreneres og ikke vil bli dratt opp full av fluid. Med trykket fjernet fra overflaten returnerer fjæren 62 holdekilene 40 til deres opprinnelige posisjon ved å skyve opp stemplet 56. Hvis dette svikter vil en kule (ikke vist) bringes til å falle ned på setet 26 og trykk til et høyere nivå utøves for å bryte bristplaten 20, slik at stemplet 56 kan presses opp med trykk. Når stemplet 56 presses opp skjer dette også med stemplet 59 på grunn av forskjellen i overflatearealer mellom overflatene 75 og 77. Palpluggen 61 skyves opp mot fjæren 63 når fluid fortrenges utover gjennom passasjen 65. Paltenner 79 og 81 låses for å hindre nedoverbevegelse av stemplet 56. Hvis mer rørelement 176 skal ekspanderes settes vekten ned for å returnere det kraftforsterkende verktøy 66 til den innførte posisjon vist i fig. 2 og hele syklusen

8 gjentas inntil hele seksjonen er blitt ekspandert til den ønskede diameter med senkepressen 180. Det initiale arbeidsslag av det kraftforsterkende verktøy 66 innebærer en frigivelse av rørelementet 176 av innføringsverktøyet 134, som illustrert i fig Initialt, under transport på overflaten og før innføring i brønnen holdes spindelen 132 tilbake i en tilbaketrukket posisjon ved hjelp av låsebolter 182 vist i fig. 1c. Disse låsebolter 182 fjernes før sammenstillingen innføres i brønnen. Innføringsverktøyet 134 understøtter rørelementet 176 for innføring i kraft av inngrepet av tann- eller gjengemønsteret 144 og 146. Som tidligere angitt strekker rørelementet 176 seg forbi holdekilene 40 i ankeret 10, slik at den radiale bevegelsesavstand for holdekilene 40 når de initialt skyver rørelementet blir understøttelsen for rørelementet 176 mot fôringsrøret 178. Som en del av denne prosess vil innføringsverktøyet 134 måtte frigi sitt grep på rørelementet 176, slik at det kan føres inn i rørelementet for å fullføre ekspansjon. Fig. 6-9 illustrerer hvorledes dette skjer når det kraftforsterkende verktøy 66 begynner sitt initiale arbeidsslag. Under innføring er støttehylsen 150 festet til hoveddelen 136 ved hjelp av skjærbolten 152. I denne posisjon skyves medbringeren 142 ut mot den innoverrettede forspenning av bladfjærene 148. Det blir gripende kontakt med rørelementet 176 ved inngrep med tann- eller gjengemønsteret 144 og 146. Medbringere 156 understøttes av spindelen 132 i spor 158. Husdelen 166 holdes på plass ved hjelp av skjærbolter 164 til hoveddelen 136. Fig. 7 viser det som skjer under initial bevegelse av spindelen 132. Skjærbolt 152 brytes. Sporet 184 på spindelen 132 kommer under medbringerne 156. Den nedre del 110 går i inngrep med støttehylsen 150 og driver denne ned mot enderingen 168 og støttehylsen 150 glir nå ned langs senkepressen 180. I mellomtiden presses medbringere 142 innover av bladfjærer 148 mot spindelen 132. Dette trekker tann- eller gjengemønsteret 144 tilbake inn i hoveddelene 136. Rørelementet er nå fullstendig understøttet fra fôringsrøret 178 ved ekspansjonen av overflatebehandlingen 177 på rørelementet 176 inn i fôringsrøret 178 og den fullstendige frigivelse fra innføringsverktøyet 134 som ovenfor beskrevet. Det skal bemerkes at det er en skråning 186 på rørelementet 176 umiddelbart under overflatebehandlingen 177. Skråningen 186 gjør det lettere å føre rørelementet

9 frem til posisjon hvor overflatebehandlingen 177, som er på en større diameter, vil være i posisjon for inngrep med fôringsrøret 178 for å understøtte rørelementet 176. Det skal på nytt minnes om at «rørelement» som anvendt heri innlemmer massive rør, perforerte eller slissede rør, og screenrør av en hvilken som helst konstruksjon. Utstyret og metoden beskrevet i det foregående tillater ekspansjon av en hvilken som helst ønsket lengde selv i avviksborehull hvor borestrengmanipulering ikke er praktisk. Ankeret 10 og det kraftforsterkende verktøy 66 er bygget til å ha en utvendig diameter som vil tillate dem lett å passere inn i det ekspanderte rørelement 176. Dette eliminerer behov for lange lengder av rør for å forbinde en senkepresse 180 til det kraftforsterkende verktøy 66, noe som ville vært nødvendig hvis ankeret 10 og det kraftforsterkende verktøy 66 ikke kunne passere inn i det ekspanderte rørelement 176. Mens bruken av en senkepresse 180 med en bestemt diameter er beskrevet kan det også anvendes en senkepresse som kan posisjoneres mellom eller blant flere dimensjoner. Den ensartethet av ekspansjonen som oppnås ved å anvende en senkepresse med en forut bestemt diameter unngår det potensielle feilproblem som skyldes ujevne ekspansjoner som kan forekomme ved bruk av hydraulisk aktiverte ruller som beveger seg i respons til borehullformen. Senkepresser som gir en bestemt ekspansjon og sikrer at ekspansjonskraften utøves jevnt er tatt i betraktning selv om slike senkepresser inkluderer ruller som er faste. Enda et ytterligere fordelaktig trekk er konstruksjonen av ankeret 10. Det har begrenset radial bevegelse slik at når det energiseres i et allerede ekspandert rørelement 176 vil det ikke ytterligere påkjenne dette til svikt i et forsøk på å oppnå et forankringsgrep. Den begrensede utoverbevegelse av holdekilene 40 tilveiebringer denne beskyttelse. For å kompensere for den begrensede radiale bevegelse når ankeret fremdeles er i fôringsrøret 178, føres rørelementet 176 opp forbi holdekilene 40 på ankeret 10, slik at den begrensede bevegelse av holdekilene 40 vil være tilstrekkelig til å oppnå et grep på fôringsrøret 178 på grunn av nærværet av en del av rørelementet 176 omkring holdekilene for i det minste den initiale aktivering av ankeret 10 og slaget av senkepressen 180 for overføring av understøttelse av rørelementet 176 fra innføringsverktøyet 134 til fôringsrøret 178.

10 9 ONR /SAO/HBS PATENTKRAV Enturs fremgangsmåte for plassering og ekspansjon av et rørelement i et fôret borehull omfattende: avlevering av rørelementet og en senkepresse til en ønsket lokalitet i en enkelt tur; fremføring av senkepressen i en retning fra toppen av rørelementet mot bunnen av rørelementet; avlevering av rørelementet og senkepressen på en sammenstilling som omfatter i det minste et innføringsverktøy; frigivelse av nevnte sammenstilling fra rørelementet som et resultat av en forut bestemt bevegelse av nevnte senkepresse; tilveiebringelse av et anker med i det minste en radialt bevegelig holdekile for selektivt å understøtte senkepressen ettersom nevnte senkepresse beveges i rørelementet; den radiale utoverbevegelse av nevnte holdekile begrenses slik at den ikke vil overbelaste ekspanderte deler av nevnte rørelement; k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter kjøring av nevnte holdekile utover under trykk mot en forspenning som tilbaketrekker nevnte holdekile; tilveiebringing av et lukningsstempel på hvilket nevnte forspenning virker; trykk tillates selektivt i en passasje i legemet av nevnte anker for å forsterke kraften på nevnte lukningsstempel; anvendelse av nevnte trykk påført nevnte lukningsstempel for å aktuere en lås for å holde nevnte holdekile i en tilbaketrukket posisjon Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter påføring av trykk til nevnte forankring for å forlenge nevnte holdekile; avlevering av påført trykk til en trykkforsterker; påføring av en forsterket kraft, ved begynnelsen av et slag, fra nevnte trykkforsterker til nevnte senkepresse for intielt å feste rørelementet til det fôrede

11 10 borehullet som sammenlignet med påfølgende ekspansjon av rørelementet under det gjenværende av slaget fra nevnte trykkforsterker Enturs fremgangsmåte for plassering og ekspansjon av et rørelement i et fôret borehull omfattende: avlevering av rørelementet og en senkepresse til en ønsket lokalitet i en enkelt tur; fremføring av senkepressen i en retning fra toppen av rørelementet mot bunnen av rørelementet; avlevering av rørelementet og senkepressen for sammenstilling som omfatter i det minste et innføringsverktøy; frigjøring av nevnte sammenstilling fra rørelementet som et resultat av en forut bestemt bevegelse av nevnte senkepresse; tilveiebringelse av et anker med minst en radialt bevegelig holdekile for selektivt å understøtte senkepressen ettersom nevnte senkepresse beveges i rørelementet; radial utoverbevegelse av nevnte holdekile begrenses slik at den ikke vil overbelaste ekspanderte deler av nevnte rørelement; påføring av trykk på nevnte anker for å forlenge nevnte holdekile; avlevering av påført trykk til en trykkforsterker; innvendig trykk i nevnte trykkforsterker tillates å tappes av, fra en selektivt operert ventilasjon nær avslutningen av sitt slag Fremgangmåte ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter: anvendelse av nevnte ventilasjon for å la brønnfluider drenere ettersom nevnte forsterker fjernes fra brønnboringen Fremgangsmåte ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter: et fall i innvendig trykk anvendes fra åpning av nevnte ventilasjon som et overflatesignal at nevnte trykkforsterker har slått helt ut.

12 6/ I

13 2/9 c.%j c\j. c- J

14 3/9 Ç) ( i (0 r.

15 419 c\j cx, LO N c.j

16 01 6/

17 619

18 (0 7/9

19 8/9 Co 0)

20 9/9 ço. (0 0 (0 (0 0 Co 0)

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje Søknadsnr.: NO 08278 Søker: Vetco Gray Inc. Referanse: P08278NO Fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 707 Tiller Tittel: Fôringsrørhengermontasje 1 Oppfinnelsen angår en fôringsrørhengermontasje, slik

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt.

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt. 1 PATENTKRAV 1. Brønnhodesammenstilling med en akse, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter: et ytre rørformet brønnhodeelement; et indre rørformet brønnhodeelement, det indre rørformede brønnhodeelement

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

P A T E N T K R A V. 3. Brønnhodesammenstilling i henhold til krav 2, hvori den første sideporten er ved en større høyde enn den andre sideporten.

P A T E N T K R A V. 3. Brønnhodesammenstilling i henhold til krav 2, hvori den første sideporten er ved en større høyde enn den andre sideporten. 1 12611/JH P A T E N T K R A V 1 1. Brønnhodesammenstilling omfattende: en rørhenger tilpasset for å bli forbundet med en rørstreng og landet i et brønnhode, som definerer et rørringrom mellom rørstrengen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse V22NO00-CPN EP 2619498 Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse 1 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører gassflasker. Mer spesielt angår den en fremgangsmåte for å beskytte

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219370 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 34/06 (06.01) E21B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.11 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136117 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 27/02 (06.01) F16K 31/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE

NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE 1 NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Område for oppfinnelsen [0001] Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt et forbedret

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 276 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07B 1/46 (06.01) B07B 13/16 (06.01) B09C 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.14 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 34003 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 14 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.19 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Europeisk patent nr. 26162 NORWAY P16367NOEP Søker: Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 14/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Emrah

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 214400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24C /00 (2006.01) A21B /08 (2006.01) F24C 1/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.0.04 (80)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Kobling med forspenning Bakgrunn

Kobling med forspenning Bakgrunn - 1 - P3946NO00-KM Kobling med forspenning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en koblingssammenstilling innrettet for kobling av to sirkulære eller rørformete elementer, hvilken kobling fremviser en

Detaljer