Helse og miljø er god butikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og miljø er god butikk"

Transkript

1 Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013

2 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan bruke «Helse og miljø er god butikk» Heftet er nedlastbart og kan lagres på egen PC. Forslag på vedlagte skjemaer kan deretter utfylles elektronisk. Det gjør du ved å klikke inne i feltene der det skal skrives inn tekst. Arbeidsheftet må ses i sammenheng med den brukerrettede veiledningen for Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fra Arbeidstilsynet.

3 3 Innhold Innledning... 4 DEL I Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift... 5 DEL II Internkontrollforskriftens krav til dokumentasjon... 6 Kommentarer til de åtte kravene i forskriften:... 7 DEL III Vedlegg Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav

4 4 INNLEDNING Arbeidsmiljøloven 3-1 omhandler krav til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og etablere internkontrollsystem i bedriften. I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), plikter bedriftens leder å sørge for systematisk oppfølging av de kravene som regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. For å kunne gi arbeidsgiver/bedriften økt kunnskap om lovens krav og bedre grunnlag for å etablere internkontrollsystem i virksomheten, har NHO utarbeidet denne veiledningen. Heftet er utarbeidet i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Veiledningsheftet skal være et grunnlag og et utgangspunkt for bedriftens egne vurderinger både i forhold til hva som må dokumenteres, hvilke arbeidsoperasjoner/oppgaver som må risikovurderes og hvilke skriftlige rutiner og skjemaer som er aktuelle for egen bedrift. Heftet består av følgende tre deler: Del I Del II Del III Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift. Innhold i et internkontrollsystem. Forslag/eksempler på rutiner og skjemaer bedriften bør og må ha. NHO har ikke juridisk ansvar knyttet til bruk av veiledningsheftet. Heftet inneholder også diverse eksempler på skjemaer, instrukser og sjekklister. Arbeidstilsynet har utarbeidet en arbeidsmiljøguide som finnes på, Arbeidsmiljøguiden, som kan ligge til grunn for heftet. Heftet er utarbeidet særlig med tanke på de små og mellomstore bedrifter med under femti ansatte. Derfor er ikke Arbeidsmiljøutvalget, AMU, omtalt. Se arbeidsmiljøloven 7-1 og 7-4.

5 5 DEL I Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet. Kartlegging, planlegging og oppfølging skal skje i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og ansatte i bedriften. Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid består av fire hovedområder/punkter: Igangsette Følge opp Planlegge og prioritere tiltak Kartlegge Igangsette Ta initiativ til å starte opp Informere og motivere Sette mål og beskrive ansvar og myndighet Organisere og planlegge gjennomføringen Kartlegge Kartlegge problemområder foreta en risikoanalyse Kartlegge eksisterende rutiner for HMS Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter Systematisere og oppbevare dokumenter Planlegge Planlegge og prioritere tiltak Lage handlingsplan for gjennomføring Gjennomføre - følge opp Gjennomføre tiltak Rette opp feil og mangler Forbedringsarbeidet skal være en naturlig del av den daglige driften Kontinuerlig gjennomgang og oppfølging

6 6 DEL II Internkontrollforskriftens krav til dokumentasjon Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) inneholder åtte konkrete krav til hva et internkontrollsystem skal inneholde. Som vist nedenfor skal fem av disse forhold alltid dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved tilsyn av myndighetene. Internkontroll innebærer at bedriften skal oppfylle følgende åtte krav 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Ikke skriftlig dokumentasjon Ikke skriftlig dokumentasjon 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Ikke skriftlig dokumentasjon 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Må dokumenteres skriftlig 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Må dokumenteres skriftlig

7 7 Kommentarer til de åtte kravene i forskriften: Krav 1 Bedriften skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Det skal utarbeides en oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for bedriften. De krav som i henhold til regelverket er de viktigste og de mest sentrale for bedriften skal også fremkomme i denne oversikten. Denne oversikten bør være lett tilgjengelig og plassert hos en eller flere sentrale personer i organisasjonen. Verneombud og tillitsvalgte skal være informert om dette. Hvilke lover og forskrifter som gjelder for bedriften/bransjen finnes på Annen viktig informasjon og hjelp til dette arbeidet finnes på for eksempel følgende hjemmesider: Vedlegg: Eksempel på bedriftens oversikt over sentrale og aktuelle lover og forskrifter. Krav 2 Bedriften skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Alle ansatte skal ha kunnskaper om bedriftens HMS-arbeid. Det innebærer at de skal ha opplæring i bedriftens internkontrollsystem og hvordan det systematiske HMS-arbeidet gjennomføres. De skal holdes oppdatert om eventuelle endringer i bedriftens HMS-arbeid og/eller internkontrollsystemet. (Arbeidsmiljølovens 3-1.) Samtidig skal alle ansatte ha den nødvendige opplæring for å kunne utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte og være kjent med eventuelle ulykkes- og helsefarer som er forbundet med arbeidet, som for eksempel ran, alenearbeid, støv, støy og ergonomi. (Arbeidsmiljøloven 3-2 og 4-2). På denne bakgrunn skal arbeidsgiver ha konkrete opplæringsplaner som beskriver hva som skal gjennomgås, når og hvem som har ansvaret for opplæringen og gjennomføringen. Planene bør vurderes hvert år blant annet fordi endringer i produksjonsutstyr eller nye arbeidsoppgaver kan kreve annen opplæring. Det er viktig at både nyansatte, øvrige ansatte og innleide får den til en hver tid nødvendige opplæring. Arbeidsgiver har ansvaret for at innleide arbeidstakere og selvstendige har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på lik linje med egne arbeidstakere. Dette gjelder for eksempel innleide vedlikeholdsarbeidere, renholdere og så videre, jf. arbeidsmiljøloven 2-2. Vedlegg: Eksempel på bedriftens opplæringsrutiner Krav 3 Bedriften skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Etter arbeidsmiljøloven 2-3 har alle ansatte en medvirkningsplikt i forhold til bedriftens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og det organiserte verne- og miljøarbeidet i bedriften. For at de ansatte skal kunne ha mulighet til å medvirke må arbeidsgiver legge til rette for samarbeid gjennom både informasjon og dialog. Ved å sette HMS på agendaen i møter med de ansatte øker muligheten for bevisstgjøring og medvirkning. Det kan også være andre arenaer som for eksempel en årlig HMS-dag. Vedlegg: Eksempel på bedriftens informasjons- og samarbeidsrutiner med sine ansatte Krav 4 Bedriften skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatte fastsette virksomhetens mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften. Det er naturlig at målet fremkommer gjennom en prosess med verneombudene og/eller de tillitsvalgte. Det kan settes både et overordnet bedriftsmål, og et konkret målbart mål på et lavere nivå som avdeling, skift eller lignende. Vedlegg: Eksempel på bedriftens mål for HMS

8 8 Krav 5 Bedriften skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Det skal lages en oversikt over hvordan bedriften er organisert i forhold til hvilke oppgaver og ansvar de forskjellige funksjonene har. Vedlegg: Eksempel på oversikt over bedriften Det er viktig å få frem roller, ansvar og oppgaver innen HMSområdet, herunder arbeidsgiver, ansatte, verneombud, bedriftshelsetjenesten, og andre. Verneombud Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud, jf. arbeidsmiljøloven 6-1. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet velges for to år om gangen. Verneombudets arbeidsoppgaver er definert i arbeidsmiljøloven 6-2. På denne bakgrunn anbefaler vi at det etableres rutiner for hvilke prosesser og arbeidsoppgaver bedriftens verneombud skal involveres i. Virksomheter som har mindre enn ti ansatte kan skriftlig avtale en annen ordning, som innebærer at det ikke skal være verneombud ved bedriften. Verneombudet skal ha den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver som verneombud, jf. arbeidsmiljøloven 6-5. Vedlegg: Dokumentasjon for valg og opplæring av verneombud Vedlegg: Forslag til avtale med de ansatte i bedrifter med mindre enn ti ansatte Lovpålagt HMS-opplæring for arbeidsgiver/øverste leder Øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljølovens 3-5. Kursbevis må inngå i HMS-systemet. For nærmere Informasjon se søkeord HMS-opplæring. Godkjent bedriftshelsetjeneste Dersom bedriften er pliktig til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) skal den inngå en avtale med en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. NHOs hefte «Bransjespesifikke krav til bedriftshelsetjenesten» gir bedriftene en veiledning med sjekklister, når de skal velge bedriftshelsetjeneste eller når bedriften skal gjennomgå/revidere bedriftshelsetjenestens oppgaver og rutiner. For ytterligere informasjon, se Informasjon om hvilke bransjer/næringer som er pliktige til å ha bedriftshelsetjeneste, finnes på søkeord bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det lages en handlingsplan for bedriftshelsetjenestens oppgaver i bedriften, som skal oppdateres hvert år. For nærmere informasjon og hjelp i dette arbeidet, se søkeord bedriftshelsetjeneste. Vedlegg: Dokumentasjon for samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste Registrering og oppfølging av sykefravær Arbeidsgiver har en særlig tilretteleggingsplikt for en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne på grunn av sykdom, ulykke eller slitasje, jf. arbeidsmiljøloven 4-6. Loven krever også at arbeidsgiver følger opp den ansatte gjennom oppfølgingsplaner og samtaler. Bestemmelsen har klare krav til når og hvordan slik oppfølging skal gjennomføres. For ytterligere informasjon, se NHOs hefte «Tettere oppfølging av sykemeldte», Arbeidsgiver har plikt til å føre statistikk over de ansattes sykefravær og fravær ved barns sykdom, jf. arbeidsmiljøloven 5-1 og folketrygdlovens 25-2, første ledd. Ytterligere informasjon: og Arbeid/Arbeidsgiver, søkeord sykefravær. Melding av skader og sykdommer Arbeidsgiver skal varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet straks ved alvorlig arbeidsulykke der arbeidstaker blir alvorlig skadet eller som medfører dødsfall, jf. arbeidsmiljøloven 5-2. Alvorlige arbeidsulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale el-tilsyn. For nærmere informasjon, se faktasider hos Arbeidstilsynet og NAV: søkeord melding av ulykker og skade og søkeord melding yrkesskade.

9 9 Yrkesskade Ved mistanke om yrkesskade skal det meldes til Arbeidstilsynet på eget skjema fra NAV. Skjemaet finnes på søkeord melding yrkesskade. Det psykososiale arbeidsmiljøet Som en del av det systematiske HMS arbeidet skal arbeidsgiver ha Rutiner for risikovurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Arbeidsgiver skal dokumentere hvordan det arbeides for å forebygge og avdekke forhold som kan ha innvirkning på arbeidstakernes psykiske helse og velferd, og rette opp eventuelle forhold som er negative/belastende for arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljøloven 4-1 og 4-3. Verktøy for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet kan være medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, eventuelt sammen med bedriftshelsetjenesten, og forskjellige former for arbeidsmiljøkartlegginger. Ut fra risikovurderingen anbefaler Arbeidstilsynet at arbeidsgiver utarbeideider fremgangsmåter og rutiner på de følgende områder: Forebygging og håndtering av mobbing /trakassering på arbeidsplassen: Med trakassering/mobbing menes når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets «Veiledning mot mobbing», som finnes på Varsling av kritikkverdige forhold: Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, for eksempel korrupsjon, eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven 2-4 og 3-6. Ansatte som får et rusproblem skal få hjelp etter avtale. Når det oppstår tilfeller av rusmisbruk, benytter vi AKANmodellen. For ytterligere informasjon, se Akan Kompetansesenter: Diverse Arbeidsreglement/Arbeidsavtaler Arbeidsmiljøloven regulerer hvilke virksomheter som skal ha et arbeidsreglement for sine ansatte. - Se NHOs forslag til arbeidsreglement. - Arbeidsmiljøloven 14-5 bestemmer at det skal være skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. - Se NHOs forslag til standard arbeidsavtale. Yrkesskadeforsikring Lov om yrkesskadeforsikring regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne forsikring (yrkesskadeforsikring) til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Se NAVs skadeskjema: Datadisiplininstruks Personopplysningsforskriftens 9-5 regulerer når arbeidsgiver kan få innsyn i arbeidstakers e -postkasse. For ytterligere informasjon, se NHOs veileder på datadisiplininstruks, Se NHOs veileder om varsling, Konflikthåndtering - Hvordan vi går frem for å rapportere om en mulig konflikt. - Hvordan vi går frem for å løse en konflikt. - Hvordan prosessen dokumenteres. Rusforebygging Vi har en ruspolitikk på vår arbeidsplass der det inngår at vi har et absolutt forbud mot at ansatte møter påvirket av rusmidler på jobb, eller at ansatte bruker rusmidler i arbeidstiden.

10 10 Viktigste HMS-oppgaver i vår bedrift Øverste leder er ansvarlig for opprettelse av rutiner, men delegerer ansvar for gjennomføring Rutiner Hyppighet/dato Ansvarlig Deltakelse Bedriften i samarbeid med ansatte avgjør hvem som deltar Risikovurdering Ved behov Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Leder, ansatte, verneombud, BHT Vernerunde 2 x året, eller etter behov Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Arbeidsgiver, daglig leder, avd. leder, verneombud Medarbeidersamtale Årlig Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Nærmeste leder, ansatt Personalmøter/Avd.møter Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Arbeidsgiver, avdelingsleder, ansatte Gjennomgang av HMSsystemet internkontroll Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Arbeidsgiver, daglig leder, verneombud, HMS-ansvarlig Oppdatering av hvilke lover og forskrifter som gjelder Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Daglig leder, HMS/HR-ansvarlig Sykefraværsregistrering Arbeidsgiver, daglig leder, lønningsansvarlig Sykefraværsoppfølging Arbeidsgiver, nærmeste leder Arbeidsgiver, avdelingsleder, ansatte Valg av verneombud Hvert 2. år Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Ansatte Avvikshåndtering Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Daglig leder og alle ansatte El-kontroll egne lokaler Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, leder Brannansvarlig Brannslukkeutstyr og brannvarslere Årlig kontroll Arbeidsgiver, leder, brannansvarlig Leder, brannansvarlig Melding om skader og ulykker Arbeidsgiver, daglig leder Ansatte, verneombud Behandling av feil og mangler Arbeidsgiver, daglig leder Leder/verneombud Opplæring i bedriftens HMS-rutiner Ved behov/en gang i året Arbeidsgiver, nærmeste leder, HMS-ansvarlig, opplæringsansvarlig Alle ansatte

11 11 Krav 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurdering Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal arbeidsgiver ha rutiner for risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er viktig å foreta en grundig gjennomgang av alle farekilder eller uønskede hendelser som kan forårsake skader eller negativ arbeidsbelastning på arbeidsplassen, og kartlegge hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner som kan medføre en risiko for de ansatte. Det kan for eksempel være støy, lysforhold, tunge løft, ensidig gjentagende arbeid, arbeid i høyden, bruk av kjemikalier osv. Risiko begrenser seg ikke til kun fysiske forhold. De hyppigste årsakene til sykefravær i arbeidslivet er i dag knyttet til psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager. En vurdering av risiko må derfor også omfatte psykososiale og ergonomiske forhold. Tilpasses forholdene i den enkelte bedrift Det systematiske HMS-arbeidet må tilpasses forholdene i den enkelte virksomhet. Ved lav risiko og få ansatte kan risikovurderingen være enklere enn i en større bedrift med mange ansatte og sammensatte arbeidsoperasjoner, som ofte medfører høyere risiko. Risikovurdering kan for eksempel gjøres som en vernerunde i kontormiljøer. I arbeidsmiljøer med mange arbeidsoperasjoner med høy risiko, skal det utarbeides en risikovurdering av de enkelte arbeidsoperasjonene. Risikovurdering skal også gjennomføres når det har skjedd endringer som kan få betydning på HMS-området, som kan for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger, omorganiseringer og endring av arbeidstidsordninger. Risikovurdering skal gjennomføres regelmessig og være en kontinuerlig prosess. Hvordan kartlegger bedriften risikoområder Forslag til spørsmål i bedriftens risikoarbeid: Hva kan gå galt i vår bedrift? Hva er sannsynligheten for at det skal skje? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte i vår virksomhet? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Er de forholdsreglene som allerede er tatt tilstrekkelige, eller bør det ytterligere tiltak til? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer? Se Handlingsplan med tiltak Bedriftens handlingsplaner er et praktisk verktøy i det systematiske HMS-arbeidet og den viktigste dokumentasjon på at lovens krav til «systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid» er tilfredsstilt. Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen. For eksempel ved at forslag til forbedringer av rutiner diskuteres og prioriteres. De som berøres av aktuelle tiltak bør delta i dette arbeidet. Vedtatte tiltak registreres i handlingsplanen. En handlingsplan skal inneholde: hva skal gjøres hvem skal gjøre det når skal det gjøres Arbeidsgiver/daglig leder er alltid ansvarlig for at tiltak utføres innenfor de angitte tidsfristene. Vedlegg: Forslag til skjemaer for risikovurdering Vedlegg: Sjekkliste vernerunde Ved håndtering av kjemikalier skal virksomheten ha rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke ulykker og helseskader. Virksomheten skal sikkerhetsdatablad og stoffkartotek over farlige kjemikalier, jf. arbeidsmiljøloven 4-5. Når risikovurderingen/kartleggingen er foretatt, skal det utarbeides handlingsplaner og tiltak for å redusere risikoforholdene. Verneombud, tillitsvalgte, ansatte og bedriftshelsetjenesten skal delta aktivt i dette arbeidet.

12 12 Krav 7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge forhold som ikke er i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Hvordan feil og mangler rettes opp avviksbehandling Det skal være en skriftlig rutine for hvordan bedriften skal rette oppståtte feil eller mangler og hindre at lignende forhold oppstår igjen. Det bør være klare retningslinjer for hvordan man melder avvik, til hvem og hvordan de blir fulgt opp. Hensikten er å forebygge for å unngå samme forhold flere ganger. Vedlegg: Forslag til rutine for avviksbehandling Krav 8 Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Hvordan feil og mangler rettes opp avviksbehandling For å kunne oppfylle dette kravet må bedriften foreta en årlig gjennomgang av bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne gjennomgangen er viktig for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i skriftlige rutiner og dokumentasjon. Forhold som må endres og eventuelt følges opp settes inn i handlingsplanen. Bedriften må etablere en sjekkliste for hva som skal gjennomgås årlig med basis i bedriftens risikoområder. Vedlegg : Forslag til rutiner for årlig gjennomgang

13 13 DEL III Vedlegg Forslag og eksempler på rutiner og skjemaer for bedriften Til krav 1 Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Følgende lover og forskrifter som gjelder vår bedrift: Opplæring og oppdatering utføres av:

14 14 Til krav 2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Opplæringsprogram for: Nyansatte Vi har et opplæringsprogram for nyansatte Når programmet er gjennomført, signeres skjemaet og oppbevares som dokumentasjon for gjennomført opplæring. Ansvarlig for at opplæringsprogrammet gjennomføres er Øvrige ansatte Planlagt opplæring fremkommer i handlingsplanen/opplæringsplanen Vi har dokumentasjon på gjennomgått opplæring Ansvarlig for at opplæringsprogrammet gjennomføres er Innleide arbeidstakere og selvstendige Ved innleie av andre firmaer til å utføre arbeid og tjenester på våre områder, stiller vi alltid krav til firmaet at de skal ha et operativt HMS-system

15 15 HMS-erklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) er fylt ut av begge parter. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet DENNE BEKREFTELSEN GJELDER: Firma: Adresse: Postnr./-sted: Land: Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder: Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte: Dato: (sign.)

16 16 Til krav 3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Informasjon og samarbeid Vi informerer de ansatte fortløpende om alle aktuelle forhold i bedriften gjennom: Allmøter og/eller personalmøter som avholdes pr. år: Avdelingsmøter som avholdes hver: Møtene ledes av: Andre samarbeids- og møterutiner: Oppslagstavler som finnes på følgende steder/avdelinger: Det skrives referater fra følgende møter: Eventuelle tiltak inngår i bedriftens handlingsplan:

17 17 Til krav 4 Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Informasjon og samarbeid Bedriftens mål Eksempel på konkrete mål: - Sykefraværet skal innen årsskiftet være under 5 %. - Skader og ulykker skal ikke forekomme i vår bedrift. Målene er utarbeidet i samarbeid med de ansatte

18 18 Til krav 5 Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Fakta om bedriften, legg ved organisasjonskart Bedriftens navn: Bransje: Daglig leder: Antall faste ansatte heltid: Deltid: Følgende oversikt finnes i bedriftens personalsystem. Bedriftens ansatte: Dato: Navn Adresse Poststed Telefon Mobil Ansatt dato Fødselsdato Pårørende til bedriftens ansatte: Dato: Medarbeiders navn Pårørende Status Tlf. privat Tlf. jobb Mobil

19 19 Verneombud Vår bedrift har mer enn 10 ansatte Dokumentasjon på valg og opplæring av verneombud Valg av verneombud ble foretatt den: Verneombudets navn er: Verneombudet gjennomførte den lovpålagte arbeidsmiljøopplæring den Ledelsen og verneombud har regelmessige møter Vår bedrift har mindre enn 10 ansatte Følgene avtale er inngått med de ansatte: Denne avtalen er inngått mellom samtlige ansatte og ledelsen i bedriften vår. Avtalen innebærer at det ikke etableres verneombudsordning i bedriften, jf. arbeidsmiljøloven 6-1 første ledd. Avtalen forutsetter at ansatte og ledelse samarbeider om vernetjenesten i den daglige driften på følgende måte: Avtalen har en gyldighet på 2 år. Dato: Signatur for alle medarbeiderne: For ledelsen:

20 20 HMS OPPLÆRING Arbeidsgiver/øverste leder har gjennomført den lovpålagte opplæring, dokumentasjonen vedlegges Navn: Dato: GODKJENT BEDRIFTSHELSETJENESTE Vi har en avtale med bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet Navn på bedriftshelsetjeneste: Avtalen inneholder en spesifisert oversikt over de oppgaver bedriftshelsetjenesten skal utføre for oss. Vi har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet planer for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Det blir hvert år utarbeidet en årsrapport over BHTs arbeid i bedriften. REGISTRERING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR I vårt systematiske HMS-arbeid inngår forebygging og oppfølging av sykefravær. Vi registrerer egenmeldt og legemeldt sykefravær. Vi registrerer fravær på grunn av barns sykdom. Vi registrerer fravær knyttet til arbeidssituasjonen. Oppfølging av de sykmeldte følger bedriftens skriftlige rutiner som er utarbeidet i henhold til arbeidsmiljøog folketrygdlovens bestemmelser. Vi har rutiner for oppfølgning av sykmeldte.

21 21 AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - IA-AVTALE Vår bedrift har undertegnet en IA-avtale som ligger vedlagt Våre IA-mål finnes i samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter Vår IA-kontakt i NAV Arbeidslivssenter er: DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET Vi har rutine for kartlegging/risikovurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet Vi gjennomfører medarbeidersamtaler i året arbeidsmiljøundersøkelser i året vi dokumenterer vårt psykososiale arbeidsmiljø på annen måte _ Resultatene blir fulgt opp på følgende måte: Gjennom tiltaksplan med ansvarlig og tidsfrister Annet Forebygging og håndtering av mobbing/trakassering: Vi har utarbeidet rutine på rapportering av mobbing/trakassering Varsling: Vi har utarbeidet en rutine for fremgangsmåte og håndtering ved varsling Konflikthåndtering: Vi har utarbeidet en rutine for fremgangsmåte og håndtering av konflikter Ruspolitikk: Vi har utarbeidet en ruspolitikk for vår arbeidsplass som alle er kjent med

22 22 Diverse ARBEIDSREGLEMENT Vi har arbeidsreglement som er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte Arbeidsreglementet er sendt til Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven SKRIFTLIG ARBEIDSAVTALE Vi har skriftlige arbeidsavtaler til våre ansatte YRKESSKADE Yrkesskade meldes til Arbeidstilsynet på eget skjema fra NAV DATADISIPLININSTRUKS Vi har retningslinjer for de ansattes bruk av e-post og tilgang til og bruk av data

23 23 Til krav 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vi har utarbeidet rutiner for risikovurdering av følgende arbeidsoperasjoner i vår bedrift: I dette arbeidet samarbeider vi med: Vi har utarbeidet handlingsplan med tiltak, ansvar og tidsfrister: Ansvarlig for oppfølging av handlingsplanen er: VERNERUNDER Vi gjennomfører vernerunder ganger i året. Vi bruker en egen utarbeidet sjekkliste. Vi utarbeider handlingsplan med tiltak, ansvar og tidsfrister etter hver vernerunde. De som deltar på vernerundene er: - Arbeidsgiver/daglig leder/leder - Verneombud - BHT

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer