Helse og miljø er god butikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og miljø er god butikk"

Transkript

1 Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013

2 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan bruke «Helse og miljø er god butikk» Heftet er nedlastbart og kan lagres på egen PC. Forslag på vedlagte skjemaer kan deretter utfylles elektronisk. Det gjør du ved å klikke inne i feltene der det skal skrives inn tekst. Arbeidsheftet må ses i sammenheng med den brukerrettede veiledningen for Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fra Arbeidstilsynet.

3 3 Innhold Innledning... 4 DEL I Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift... 5 DEL II Internkontrollforskriftens krav til dokumentasjon... 6 Kommentarer til de åtte kravene i forskriften:... 7 DEL III Vedlegg Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav Til krav

4 4 INNLEDNING Arbeidsmiljøloven 3-1 omhandler krav til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og etablere internkontrollsystem i bedriften. I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), plikter bedriftens leder å sørge for systematisk oppfølging av de kravene som regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. For å kunne gi arbeidsgiver/bedriften økt kunnskap om lovens krav og bedre grunnlag for å etablere internkontrollsystem i virksomheten, har NHO utarbeidet denne veiledningen. Heftet er utarbeidet i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Veiledningsheftet skal være et grunnlag og et utgangspunkt for bedriftens egne vurderinger både i forhold til hva som må dokumenteres, hvilke arbeidsoperasjoner/oppgaver som må risikovurderes og hvilke skriftlige rutiner og skjemaer som er aktuelle for egen bedrift. Heftet består av følgende tre deler: Del I Del II Del III Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift. Innhold i et internkontrollsystem. Forslag/eksempler på rutiner og skjemaer bedriften bør og må ha. NHO har ikke juridisk ansvar knyttet til bruk av veiledningsheftet. Heftet inneholder også diverse eksempler på skjemaer, instrukser og sjekklister. Arbeidstilsynet har utarbeidet en arbeidsmiljøguide som finnes på, Arbeidsmiljøguiden, som kan ligge til grunn for heftet. Heftet er utarbeidet særlig med tanke på de små og mellomstore bedrifter med under femti ansatte. Derfor er ikke Arbeidsmiljøutvalget, AMU, omtalt. Se arbeidsmiljøloven 7-1 og 7-4.

5 5 DEL I Innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i en bedrift Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet. Kartlegging, planlegging og oppfølging skal skje i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og ansatte i bedriften. Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid består av fire hovedområder/punkter: Igangsette Følge opp Planlegge og prioritere tiltak Kartlegge Igangsette Ta initiativ til å starte opp Informere og motivere Sette mål og beskrive ansvar og myndighet Organisere og planlegge gjennomføringen Kartlegge Kartlegge problemområder foreta en risikoanalyse Kartlegge eksisterende rutiner for HMS Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter Systematisere og oppbevare dokumenter Planlegge Planlegge og prioritere tiltak Lage handlingsplan for gjennomføring Gjennomføre - følge opp Gjennomføre tiltak Rette opp feil og mangler Forbedringsarbeidet skal være en naturlig del av den daglige driften Kontinuerlig gjennomgang og oppfølging

6 6 DEL II Internkontrollforskriftens krav til dokumentasjon Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) inneholder åtte konkrete krav til hva et internkontrollsystem skal inneholde. Som vist nedenfor skal fem av disse forhold alltid dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved tilsyn av myndighetene. Internkontroll innebærer at bedriften skal oppfylle følgende åtte krav 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Ikke skriftlig dokumentasjon Ikke skriftlig dokumentasjon 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Ikke skriftlig dokumentasjon 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Må dokumenteres skriftlig 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Må dokumenteres skriftlig

7 7 Kommentarer til de åtte kravene i forskriften: Krav 1 Bedriften skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Det skal utarbeides en oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for bedriften. De krav som i henhold til regelverket er de viktigste og de mest sentrale for bedriften skal også fremkomme i denne oversikten. Denne oversikten bør være lett tilgjengelig og plassert hos en eller flere sentrale personer i organisasjonen. Verneombud og tillitsvalgte skal være informert om dette. Hvilke lover og forskrifter som gjelder for bedriften/bransjen finnes på Annen viktig informasjon og hjelp til dette arbeidet finnes på for eksempel følgende hjemmesider: Vedlegg: Eksempel på bedriftens oversikt over sentrale og aktuelle lover og forskrifter. Krav 2 Bedriften skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Alle ansatte skal ha kunnskaper om bedriftens HMS-arbeid. Det innebærer at de skal ha opplæring i bedriftens internkontrollsystem og hvordan det systematiske HMS-arbeidet gjennomføres. De skal holdes oppdatert om eventuelle endringer i bedriftens HMS-arbeid og/eller internkontrollsystemet. (Arbeidsmiljølovens 3-1.) Samtidig skal alle ansatte ha den nødvendige opplæring for å kunne utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte og være kjent med eventuelle ulykkes- og helsefarer som er forbundet med arbeidet, som for eksempel ran, alenearbeid, støv, støy og ergonomi. (Arbeidsmiljøloven 3-2 og 4-2). På denne bakgrunn skal arbeidsgiver ha konkrete opplæringsplaner som beskriver hva som skal gjennomgås, når og hvem som har ansvaret for opplæringen og gjennomføringen. Planene bør vurderes hvert år blant annet fordi endringer i produksjonsutstyr eller nye arbeidsoppgaver kan kreve annen opplæring. Det er viktig at både nyansatte, øvrige ansatte og innleide får den til en hver tid nødvendige opplæring. Arbeidsgiver har ansvaret for at innleide arbeidstakere og selvstendige har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på lik linje med egne arbeidstakere. Dette gjelder for eksempel innleide vedlikeholdsarbeidere, renholdere og så videre, jf. arbeidsmiljøloven 2-2. Vedlegg: Eksempel på bedriftens opplæringsrutiner Krav 3 Bedriften skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Etter arbeidsmiljøloven 2-3 har alle ansatte en medvirkningsplikt i forhold til bedriftens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og det organiserte verne- og miljøarbeidet i bedriften. For at de ansatte skal kunne ha mulighet til å medvirke må arbeidsgiver legge til rette for samarbeid gjennom både informasjon og dialog. Ved å sette HMS på agendaen i møter med de ansatte øker muligheten for bevisstgjøring og medvirkning. Det kan også være andre arenaer som for eksempel en årlig HMS-dag. Vedlegg: Eksempel på bedriftens informasjons- og samarbeidsrutiner med sine ansatte Krav 4 Bedriften skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatte fastsette virksomhetens mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften. Det er naturlig at målet fremkommer gjennom en prosess med verneombudene og/eller de tillitsvalgte. Det kan settes både et overordnet bedriftsmål, og et konkret målbart mål på et lavere nivå som avdeling, skift eller lignende. Vedlegg: Eksempel på bedriftens mål for HMS

8 8 Krav 5 Bedriften skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Det skal lages en oversikt over hvordan bedriften er organisert i forhold til hvilke oppgaver og ansvar de forskjellige funksjonene har. Vedlegg: Eksempel på oversikt over bedriften Det er viktig å få frem roller, ansvar og oppgaver innen HMSområdet, herunder arbeidsgiver, ansatte, verneombud, bedriftshelsetjenesten, og andre. Verneombud Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud, jf. arbeidsmiljøloven 6-1. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet velges for to år om gangen. Verneombudets arbeidsoppgaver er definert i arbeidsmiljøloven 6-2. På denne bakgrunn anbefaler vi at det etableres rutiner for hvilke prosesser og arbeidsoppgaver bedriftens verneombud skal involveres i. Virksomheter som har mindre enn ti ansatte kan skriftlig avtale en annen ordning, som innebærer at det ikke skal være verneombud ved bedriften. Verneombudet skal ha den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver som verneombud, jf. arbeidsmiljøloven 6-5. Vedlegg: Dokumentasjon for valg og opplæring av verneombud Vedlegg: Forslag til avtale med de ansatte i bedrifter med mindre enn ti ansatte Lovpålagt HMS-opplæring for arbeidsgiver/øverste leder Øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljølovens 3-5. Kursbevis må inngå i HMS-systemet. For nærmere Informasjon se søkeord HMS-opplæring. Godkjent bedriftshelsetjeneste Dersom bedriften er pliktig til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) skal den inngå en avtale med en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. NHOs hefte «Bransjespesifikke krav til bedriftshelsetjenesten» gir bedriftene en veiledning med sjekklister, når de skal velge bedriftshelsetjeneste eller når bedriften skal gjennomgå/revidere bedriftshelsetjenestens oppgaver og rutiner. For ytterligere informasjon, se Informasjon om hvilke bransjer/næringer som er pliktige til å ha bedriftshelsetjeneste, finnes på søkeord bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det lages en handlingsplan for bedriftshelsetjenestens oppgaver i bedriften, som skal oppdateres hvert år. For nærmere informasjon og hjelp i dette arbeidet, se søkeord bedriftshelsetjeneste. Vedlegg: Dokumentasjon for samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste Registrering og oppfølging av sykefravær Arbeidsgiver har en særlig tilretteleggingsplikt for en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne på grunn av sykdom, ulykke eller slitasje, jf. arbeidsmiljøloven 4-6. Loven krever også at arbeidsgiver følger opp den ansatte gjennom oppfølgingsplaner og samtaler. Bestemmelsen har klare krav til når og hvordan slik oppfølging skal gjennomføres. For ytterligere informasjon, se NHOs hefte «Tettere oppfølging av sykemeldte», Arbeidsgiver har plikt til å føre statistikk over de ansattes sykefravær og fravær ved barns sykdom, jf. arbeidsmiljøloven 5-1 og folketrygdlovens 25-2, første ledd. Ytterligere informasjon: og Arbeid/Arbeidsgiver, søkeord sykefravær. Melding av skader og sykdommer Arbeidsgiver skal varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet straks ved alvorlig arbeidsulykke der arbeidstaker blir alvorlig skadet eller som medfører dødsfall, jf. arbeidsmiljøloven 5-2. Alvorlige arbeidsulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale el-tilsyn. For nærmere informasjon, se faktasider hos Arbeidstilsynet og NAV: søkeord melding av ulykker og skade og søkeord melding yrkesskade.

9 9 Yrkesskade Ved mistanke om yrkesskade skal det meldes til Arbeidstilsynet på eget skjema fra NAV. Skjemaet finnes på søkeord melding yrkesskade. Det psykososiale arbeidsmiljøet Som en del av det systematiske HMS arbeidet skal arbeidsgiver ha Rutiner for risikovurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Arbeidsgiver skal dokumentere hvordan det arbeides for å forebygge og avdekke forhold som kan ha innvirkning på arbeidstakernes psykiske helse og velferd, og rette opp eventuelle forhold som er negative/belastende for arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljøloven 4-1 og 4-3. Verktøy for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet kan være medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, eventuelt sammen med bedriftshelsetjenesten, og forskjellige former for arbeidsmiljøkartlegginger. Ut fra risikovurderingen anbefaler Arbeidstilsynet at arbeidsgiver utarbeideider fremgangsmåter og rutiner på de følgende områder: Forebygging og håndtering av mobbing /trakassering på arbeidsplassen: Med trakassering/mobbing menes når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets «Veiledning mot mobbing», som finnes på Varsling av kritikkverdige forhold: Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, for eksempel korrupsjon, eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven 2-4 og 3-6. Ansatte som får et rusproblem skal få hjelp etter avtale. Når det oppstår tilfeller av rusmisbruk, benytter vi AKANmodellen. For ytterligere informasjon, se Akan Kompetansesenter: Diverse Arbeidsreglement/Arbeidsavtaler Arbeidsmiljøloven regulerer hvilke virksomheter som skal ha et arbeidsreglement for sine ansatte. - Se NHOs forslag til arbeidsreglement. - Arbeidsmiljøloven 14-5 bestemmer at det skal være skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. - Se NHOs forslag til standard arbeidsavtale. Yrkesskadeforsikring Lov om yrkesskadeforsikring regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne forsikring (yrkesskadeforsikring) til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Se NAVs skadeskjema: Datadisiplininstruks Personopplysningsforskriftens 9-5 regulerer når arbeidsgiver kan få innsyn i arbeidstakers e -postkasse. For ytterligere informasjon, se NHOs veileder på datadisiplininstruks, Se NHOs veileder om varsling, Konflikthåndtering - Hvordan vi går frem for å rapportere om en mulig konflikt. - Hvordan vi går frem for å løse en konflikt. - Hvordan prosessen dokumenteres. Rusforebygging Vi har en ruspolitikk på vår arbeidsplass der det inngår at vi har et absolutt forbud mot at ansatte møter påvirket av rusmidler på jobb, eller at ansatte bruker rusmidler i arbeidstiden.

10 10 Viktigste HMS-oppgaver i vår bedrift Øverste leder er ansvarlig for opprettelse av rutiner, men delegerer ansvar for gjennomføring Rutiner Hyppighet/dato Ansvarlig Deltakelse Bedriften i samarbeid med ansatte avgjør hvem som deltar Risikovurdering Ved behov Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Leder, ansatte, verneombud, BHT Vernerunde 2 x året, eller etter behov Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Arbeidsgiver, daglig leder, avd. leder, verneombud Medarbeidersamtale Årlig Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Nærmeste leder, ansatt Personalmøter/Avd.møter Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Arbeidsgiver, avdelingsleder, ansatte Gjennomgang av HMSsystemet internkontroll Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Arbeidsgiver, daglig leder, verneombud, HMS-ansvarlig Oppdatering av hvilke lover og forskrifter som gjelder Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Daglig leder, HMS/HR-ansvarlig Sykefraværsregistrering Arbeidsgiver, daglig leder, lønningsansvarlig Sykefraværsoppfølging Arbeidsgiver, nærmeste leder Arbeidsgiver, avdelingsleder, ansatte Valg av verneombud Hvert 2. år Arbeidsgiver, daglig leder, avdelingsleder, leder Ansatte Avvikshåndtering Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, HR-ansvarlig Daglig leder og alle ansatte El-kontroll egne lokaler Årlig Arbeidsgiver, HMS-ansvarlig, leder Brannansvarlig Brannslukkeutstyr og brannvarslere Årlig kontroll Arbeidsgiver, leder, brannansvarlig Leder, brannansvarlig Melding om skader og ulykker Arbeidsgiver, daglig leder Ansatte, verneombud Behandling av feil og mangler Arbeidsgiver, daglig leder Leder/verneombud Opplæring i bedriftens HMS-rutiner Ved behov/en gang i året Arbeidsgiver, nærmeste leder, HMS-ansvarlig, opplæringsansvarlig Alle ansatte

11 11 Krav 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurdering Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal arbeidsgiver ha rutiner for risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er viktig å foreta en grundig gjennomgang av alle farekilder eller uønskede hendelser som kan forårsake skader eller negativ arbeidsbelastning på arbeidsplassen, og kartlegge hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner som kan medføre en risiko for de ansatte. Det kan for eksempel være støy, lysforhold, tunge løft, ensidig gjentagende arbeid, arbeid i høyden, bruk av kjemikalier osv. Risiko begrenser seg ikke til kun fysiske forhold. De hyppigste årsakene til sykefravær i arbeidslivet er i dag knyttet til psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager. En vurdering av risiko må derfor også omfatte psykososiale og ergonomiske forhold. Tilpasses forholdene i den enkelte bedrift Det systematiske HMS-arbeidet må tilpasses forholdene i den enkelte virksomhet. Ved lav risiko og få ansatte kan risikovurderingen være enklere enn i en større bedrift med mange ansatte og sammensatte arbeidsoperasjoner, som ofte medfører høyere risiko. Risikovurdering kan for eksempel gjøres som en vernerunde i kontormiljøer. I arbeidsmiljøer med mange arbeidsoperasjoner med høy risiko, skal det utarbeides en risikovurdering av de enkelte arbeidsoperasjonene. Risikovurdering skal også gjennomføres når det har skjedd endringer som kan få betydning på HMS-området, som kan for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger, omorganiseringer og endring av arbeidstidsordninger. Risikovurdering skal gjennomføres regelmessig og være en kontinuerlig prosess. Hvordan kartlegger bedriften risikoområder Forslag til spørsmål i bedriftens risikoarbeid: Hva kan gå galt i vår bedrift? Hva er sannsynligheten for at det skal skje? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte i vår virksomhet? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Er de forholdsreglene som allerede er tatt tilstrekkelige, eller bør det ytterligere tiltak til? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer? Se Handlingsplan med tiltak Bedriftens handlingsplaner er et praktisk verktøy i det systematiske HMS-arbeidet og den viktigste dokumentasjon på at lovens krav til «systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid» er tilfredsstilt. Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen. For eksempel ved at forslag til forbedringer av rutiner diskuteres og prioriteres. De som berøres av aktuelle tiltak bør delta i dette arbeidet. Vedtatte tiltak registreres i handlingsplanen. En handlingsplan skal inneholde: hva skal gjøres hvem skal gjøre det når skal det gjøres Arbeidsgiver/daglig leder er alltid ansvarlig for at tiltak utføres innenfor de angitte tidsfristene. Vedlegg: Forslag til skjemaer for risikovurdering Vedlegg: Sjekkliste vernerunde Ved håndtering av kjemikalier skal virksomheten ha rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke ulykker og helseskader. Virksomheten skal sikkerhetsdatablad og stoffkartotek over farlige kjemikalier, jf. arbeidsmiljøloven 4-5. Når risikovurderingen/kartleggingen er foretatt, skal det utarbeides handlingsplaner og tiltak for å redusere risikoforholdene. Verneombud, tillitsvalgte, ansatte og bedriftshelsetjenesten skal delta aktivt i dette arbeidet.

12 12 Krav 7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge forhold som ikke er i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Hvordan feil og mangler rettes opp avviksbehandling Det skal være en skriftlig rutine for hvordan bedriften skal rette oppståtte feil eller mangler og hindre at lignende forhold oppstår igjen. Det bør være klare retningslinjer for hvordan man melder avvik, til hvem og hvordan de blir fulgt opp. Hensikten er å forebygge for å unngå samme forhold flere ganger. Vedlegg: Forslag til rutine for avviksbehandling Krav 8 Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Hvordan feil og mangler rettes opp avviksbehandling For å kunne oppfylle dette kravet må bedriften foreta en årlig gjennomgang av bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne gjennomgangen er viktig for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i skriftlige rutiner og dokumentasjon. Forhold som må endres og eventuelt følges opp settes inn i handlingsplanen. Bedriften må etablere en sjekkliste for hva som skal gjennomgås årlig med basis i bedriftens risikoområder. Vedlegg : Forslag til rutiner for årlig gjennomgang

13 13 DEL III Vedlegg Forslag og eksempler på rutiner og skjemaer for bedriften Til krav 1 Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Følgende lover og forskrifter som gjelder vår bedrift: Opplæring og oppdatering utføres av:

14 14 Til krav 2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Opplæringsprogram for: Nyansatte Vi har et opplæringsprogram for nyansatte Når programmet er gjennomført, signeres skjemaet og oppbevares som dokumentasjon for gjennomført opplæring. Ansvarlig for at opplæringsprogrammet gjennomføres er Øvrige ansatte Planlagt opplæring fremkommer i handlingsplanen/opplæringsplanen Vi har dokumentasjon på gjennomgått opplæring Ansvarlig for at opplæringsprogrammet gjennomføres er Innleide arbeidstakere og selvstendige Ved innleie av andre firmaer til å utføre arbeid og tjenester på våre områder, stiller vi alltid krav til firmaet at de skal ha et operativt HMS-system

15 15 HMS-erklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) er fylt ut av begge parter. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet DENNE BEKREFTELSEN GJELDER: Firma: Adresse: Postnr./-sted: Land: Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder: Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte: Dato: (sign.)

16 16 Til krav 3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Informasjon og samarbeid Vi informerer de ansatte fortløpende om alle aktuelle forhold i bedriften gjennom: Allmøter og/eller personalmøter som avholdes pr. år: Avdelingsmøter som avholdes hver: Møtene ledes av: Andre samarbeids- og møterutiner: Oppslagstavler som finnes på følgende steder/avdelinger: Det skrives referater fra følgende møter: Eventuelle tiltak inngår i bedriftens handlingsplan:

17 17 Til krav 4 Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Informasjon og samarbeid Bedriftens mål Eksempel på konkrete mål: - Sykefraværet skal innen årsskiftet være under 5 %. - Skader og ulykker skal ikke forekomme i vår bedrift. Målene er utarbeidet i samarbeid med de ansatte

18 18 Til krav 5 Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Fakta om bedriften, legg ved organisasjonskart Bedriftens navn: Bransje: Daglig leder: Antall faste ansatte heltid: Deltid: Følgende oversikt finnes i bedriftens personalsystem. Bedriftens ansatte: Dato: Navn Adresse Poststed Telefon Mobil Ansatt dato Fødselsdato Pårørende til bedriftens ansatte: Dato: Medarbeiders navn Pårørende Status Tlf. privat Tlf. jobb Mobil

19 19 Verneombud Vår bedrift har mer enn 10 ansatte Dokumentasjon på valg og opplæring av verneombud Valg av verneombud ble foretatt den: Verneombudets navn er: Verneombudet gjennomførte den lovpålagte arbeidsmiljøopplæring den Ledelsen og verneombud har regelmessige møter Vår bedrift har mindre enn 10 ansatte Følgene avtale er inngått med de ansatte: Denne avtalen er inngått mellom samtlige ansatte og ledelsen i bedriften vår. Avtalen innebærer at det ikke etableres verneombudsordning i bedriften, jf. arbeidsmiljøloven 6-1 første ledd. Avtalen forutsetter at ansatte og ledelse samarbeider om vernetjenesten i den daglige driften på følgende måte: Avtalen har en gyldighet på 2 år. Dato: Signatur for alle medarbeiderne: For ledelsen:

20 20 HMS OPPLÆRING Arbeidsgiver/øverste leder har gjennomført den lovpålagte opplæring, dokumentasjonen vedlegges Navn: Dato: GODKJENT BEDRIFTSHELSETJENESTE Vi har en avtale med bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet Navn på bedriftshelsetjeneste: Avtalen inneholder en spesifisert oversikt over de oppgaver bedriftshelsetjenesten skal utføre for oss. Vi har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet planer for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Det blir hvert år utarbeidet en årsrapport over BHTs arbeid i bedriften. REGISTRERING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR I vårt systematiske HMS-arbeid inngår forebygging og oppfølging av sykefravær. Vi registrerer egenmeldt og legemeldt sykefravær. Vi registrerer fravær på grunn av barns sykdom. Vi registrerer fravær knyttet til arbeidssituasjonen. Oppfølging av de sykmeldte følger bedriftens skriftlige rutiner som er utarbeidet i henhold til arbeidsmiljøog folketrygdlovens bestemmelser. Vi har rutiner for oppfølgning av sykmeldte.

21 21 AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - IA-AVTALE Vår bedrift har undertegnet en IA-avtale som ligger vedlagt Våre IA-mål finnes i samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter Vår IA-kontakt i NAV Arbeidslivssenter er: DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET Vi har rutine for kartlegging/risikovurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet Vi gjennomfører medarbeidersamtaler i året arbeidsmiljøundersøkelser i året vi dokumenterer vårt psykososiale arbeidsmiljø på annen måte _ Resultatene blir fulgt opp på følgende måte: Gjennom tiltaksplan med ansvarlig og tidsfrister Annet Forebygging og håndtering av mobbing/trakassering: Vi har utarbeidet rutine på rapportering av mobbing/trakassering Varsling: Vi har utarbeidet en rutine for fremgangsmåte og håndtering ved varsling Konflikthåndtering: Vi har utarbeidet en rutine for fremgangsmåte og håndtering av konflikter Ruspolitikk: Vi har utarbeidet en ruspolitikk for vår arbeidsplass som alle er kjent med

22 22 Diverse ARBEIDSREGLEMENT Vi har arbeidsreglement som er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte Arbeidsreglementet er sendt til Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven SKRIFTLIG ARBEIDSAVTALE Vi har skriftlige arbeidsavtaler til våre ansatte YRKESSKADE Yrkesskade meldes til Arbeidstilsynet på eget skjema fra NAV DATADISIPLININSTRUKS Vi har retningslinjer for de ansattes bruk av e-post og tilgang til og bruk av data

23 23 Til krav 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vi har utarbeidet rutiner for risikovurdering av følgende arbeidsoperasjoner i vår bedrift: I dette arbeidet samarbeider vi med: Vi har utarbeidet handlingsplan med tiltak, ansvar og tidsfrister: Ansvarlig for oppfølging av handlingsplanen er: VERNERUNDER Vi gjennomfører vernerunder ganger i året. Vi bruker en egen utarbeidet sjekkliste. Vi utarbeider handlingsplan med tiltak, ansvar og tidsfrister etter hver vernerunde. De som deltar på vernerundene er: - Arbeidsgiver/daglig leder/leder - Verneombud - BHT

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer