3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer"

Transkript

1 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne netto finansposter og motpost avskrivninger Netto driftsresultat Brukes til: Inndekking av tidligere års underskudd Bruk av tidligere års overskudd Netto avsetninger Overf. til investeringsbudsj Årets underskudd Årets udisponerte overskudd Sum: I tabellen over fremgår utviklingen av bykassens totale inntekter og utgifter i økonomiplanperioden. Det ventes en økning i de totale inntektene nominelt på 5,4 % fra justert 2008 til forslag som tilsvarer en realvekst på 0,9 pst. (deflator: 4,5). Videre i perioden forutsettes en realendring på henholdsvis 1,2 %, 1,0 % og 0,3 % de 3 neste årene. Posten eksterne Netto finansposter og motpost avskrivninger ovenfor består av netto rente og avdragsutgifter i bykassen samt teknisk motpost til de avskrivninger som føres på tjenestestedene. Tar en brutto driftsresultat og korrigerer for disse postene, kommer en frem til netto driftsresultat. Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av investeringsutgifter (overføringer til investeringset), inndekking av tidligere års underskudd og til netto avsetninger. I 2007 hadde kommunen et regnskapsmessig overskudd på 76 mill etter avsetninger og overføringer til investeringset. Bystyret vedtok i sak at det store regnskapsmessig overskuddet fra 2006 (365 mill) skulle benyttes til nedbetaling av resten av akkumulert underskudd fra tidligere år (195 mill), mens resten (170 mill) skulle avsettes til disposisjonsfond. Dette fremgår av tabellen ovenfor i kolonnen Regnskap Av tabellen fremgår også netto driftsresultat i økonomiplanperioden stiger fra 56 mill i 2009 til 235 mill i Det forutsettes også netto bruk av fondsmidler i perioden, og i stor grad dreier dette seg om fondsbruk innen avgiftsfinansiert område (vel 50 mill). I fondsbruk for øvrig ligger bl.a. forslag om bruk av disposisjonsfond for å dekke engangsutgifter til underskudd i regnskap for Bydrift Bergen KF (hhv 16,3 mill og 17,5 mill), og ubalanse mht avdragene på formidlingslån i økonomiplanperioden (fra 7,4 mill i 2009 og avtagende til 3,0 mill i 2012). For å vurdere nivået på netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter, er det vanlig å ekskludere virkningen av evt fondsbruk fra avgiftsfinansiert område. I et langsiktig perspektiv bør dette forholdstallet ligge på ca 3 %. I det foreslåtte hovedopplegget vil dette forholdstallet øke fra ca 0,9 % i 2008 til 1,8 % i Et viktig element for å oppnå denne utviklingen er den foreslåtte driftsfinansiering av investeringer som fremgår av tabellen Netto driftsresultat Fondsbruk avgiftsfinansiert område Korrigert netto driftsresultet Prosentandel av sum driftsinntekter 0,9 % 1,4 % 2,0 % 2,3 % 59

2 Disponible inntekter Kommunens inntekter består av 2 hovedgrupper: Inntekter som eres sentralt: skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, rammetilskudd, generelle statstilskudd, mva-refusjon fra investeringer og overføringer fra kommunale foretak. Inntekter som eres på tjenesteområdene: øremerkede statstilskudd, avgifter og egne inntekter og som i stor grad er avhengig av aktivitetsnivået. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd Generelt statstilskudd Evt andre sentrale inntekter Sum sentralt erte innt. (tj.omr 23) Øremerkede statstilskudd Momsrefusjon fra investeringer Avgifter Egenbetalinger Øvrige inntekter fra tjenesteomr Sum innt. fra tjenesteomr Sum inntekter Gjennomgang av inntektspostene Nedenfor følger en kommentar til de ulike inntektspostene: *Skatt på formue og inntekt: Budsjett 2009: mill. Anslaget er basert på Kommunenes Sentralforbund sine prognosemodeller. Disse er tilpasset effekten av stortingets vedtak mht Kommuneproposisjonen for 2009, en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 4,5 % ( deflator ) og en antatt skattevekst fra 2007 til 2008 på 5,0 %. I økonomiplanperioden er det videre regnet med en årlig realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd samlet) på hhv 1,6 %, 1,5 % og 1,1 %. Forutsatt realvekst i 2010 (på 1,6 %) er satt noe lavere enn realveksten i 2009 (for landet som helhet), slik det fremgår av kommuneproposisjonen for 2009 (1,9 %). For årene 2011 og 2012 reduseres realvekstanslagene for å ta en viss høyde for eventuelle negative effekter av endringer i inntektssystemet (Borge-utvalget). *Eiendomsskatt: Budsjett 2009: 325 mill. Det føres opp et inntektsbeløp på 325 mill. på eiendomsskatt (likt vedtatt 2008), og som da er i tråd med det proveny som kommer som følge av de satser for eiendomsskatt som ble vedtatt for 2008 (1 promille under maksimumssatsen) og samme takstgrunnlag som tidligere. Dette er i tråd med punkt 8 i forslag til vedtak. For økonomiplanperioden videre (f.o.m. 2010) er det ført opp et uforandret beløp. 60

3 * Rammetilskudd: Budsjett 2009: mill. Rammetilskuddet er en statlig overføring til kommunene som sammen med skatt på inntekt og formue utgjør det som kalles kommunens frie inntekter. Anslaget på rammetilskuddet for 2009 er basert på framskrivingsmodeller fra Kommunenes Sentralforbund. 9. Det er lagt til grunn en forutsetning om generell prisvekst på 3,1 % og årslønnsvekst på 5,2 %. Dette gir en deflator på 4,5 % for 2008, basert på statens oppsett med 2/3-vekt på lønn og 1/3 på kjøp av varer og tjenester. I Bergen praktiseres en noe høyere lønnskompensasjon fordi en del overføringsposter (for eksempel til private sykehjem) er sterkt lønnsintensive. For å dekke opp dette tillegget har det vært nødvendig å sette priskompensasjon til avdelingene til 2,0 pst. Den valgte deflatoren er et foreløpig anslag i påvente av mer informasjon i statset. Se også kommentarene vedrørende frie inntekter under Skatt på formue og inntekt over. *Generelle statstilskudd og integreringstilskudd: Budsjett 2009: 211 mill. Disse tilskuddene omfatter kompensasjonstilskudd for lån opptatt til skoleformål, sykehjem, private omsorgsboliger og kirker (til sammen vel 87 mill) og integreringstilskudd (vel 123 mill). *Andre sentrale inntekter: Budsjett 2009: 0 mill. Posten er f.o.m satt tilnærmet null. I tidligere år har den omfattet provisjonsinntekter på garantistillelser vedrørende BKK A/S, BIR A/S og Bergen kino A/S. *Øremerkede statstilskudd: Budsjett 2009: mill. Denne posten inneholder øremerkede statstilskudd som eres på det enkelte tjenesteområde. Beløpet kommer i tillegg til de generelle statstilskudd som er omtalt tidligere. Det kan være tilskudd til enkeltområder eller til prosjekter. *Avgifter: Budsjett 2009: 726 mill. Dette er avgiftsinntekter knyttet til Vann-/avløp, feiing og renovasjon. Disse inntektene skal dekke de utgifter kommunen har til disse formålene. Totale avgiftsinntekter er ert 7,3 % over tilsvarende nivå i 2008-et. Som følge av bystyres vedtak (tertialrapport ) om en større økning av feieavgiftene i 2008, er det størst vekst i avgiftsinntektene fra feiing, ifht vedtatt *Egenbetalinger Budsjett 2009: 618 mill. Denne posten gjelder brukerbetalinger vedrørende kommunale tjenester (for eksempel egenbetalinger i institusjon og barnehager/sfo). *Øvrige inntekter fra tjenesteområdene Budsjett 2009: 640 mill. Posten gjelder en rekke forskjellige inntektsarter, bl.a. salgs- og leieinntekter, mva-refusjon fora drift, refusjoner fra trygdeforvaltningen, overføringer fra fylket, andre kommuner, kommunale foretak og andre. Driftsutgifter - driftsforutsetninger * Lønnsoppgjør: Det er i allene for 2009 lagt til grunn en årslønnsvekst på 5,2 % fra 2008 til Antatt virkning av lønnsoppgjøret i 2009 er satt av sentralt i bykassen (ca. 200 mill). * Pensjonskostnader: Avdelingenes rammer er foreløpig basert på samme pensjonspremiesatser som i Det gjøres i tillegg sentrale føringer mht pensjon (pensjonspremieavvik og amortisering av disse). Det er knyttet 61

4 usikkerhet til de endelige pensjonskostnadene. Evt effekt av nye informasjon vil byrådet komme tilbake til i tilleggsinnstillingen. * Generell prisvekst: Det er i deflatoren lagt til grunn en generell prisvekst på øvrige utgifter på 3,1 %. Byrådsavdelingene lagt inn en priskompensasjon på 2 %. Utledning av rammer til tjenesteområdene Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag til økonomiplan Sum disponible inntekter Netto renter - totalt *) Netto avdrag - totalt **) Netto fondsavsetn. - totalt Overføring til investeringset Inndekking av tidligere års underskudd Disponering av tidligere års overskudd Årets over- eller underskudd Andre utgifter, samt 690- og 790-poster Brutto til tjenesteområdene Netto inntekt fra tjenesteområdene Netto til fordeling til tjenesteområdene Netto finansposter på tj.områdene Til fordeling inkl. netto fonds mv *) Spesifikasjon av netto renter: Sentrale føringer Avgiftsfinansiert område Ført på øvrig tjenesteområder Sum **) Spesifikasjon av netto avdrag: Sentrale føringer Føringer på tjenesteområder (sosiallån) Sum Tabellen viser de nettorammer (inkl. fondsavsetninger og overføring fra drift til investering) som kan fordeles til tjenesteområdene. Veksten fra vedtatt 2007 til forslag 2008 er på ca. 6,9 %. Videre i økonomiplanperioden viser tallene en realendring på hhv. -0,2 %, - 0,1 % og -0,1 %. I det følgende gis det en nærmere spesifikasjon av de renter som føres i bykassen, og der det skilles mellom kalkulatoriske poster, føringer på avgiftsfinansiert område og øvrige tjenesteområder. I tillegg vises sammenhengen med de samlede føringer på den sentrale rentetjenesten, slik det også fremgår av tabell i hoveddelen, kapittel B Gjeld og finansposter. 62

5 Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag til økonomiplan Ytterligere spesifikasjon renter: Sentrale poster: Renteutgifter Renteinntekter Utbytte fra selskaper Kalkulatoriske renteinntekter Netto sentralt førte renteposter Øvrige føringer på sentral rentetjeneste: Diverse øvrige utgifter (lisenser m.m.) Diverse øvrige inntekter (provisjoner) Fordelte utgifter (Bkb) Sum føringer på sentral rentetjeneste Avgiftsfinansiert område: Feiing Vann og avløp Renovasjon Netto avgiftsfinansiert område Øvrige tjenesteområder *): Bergen kommunale bygg Øvrig virksomhet Sum Totalt *) Av dette: Kalkulatoriske renter: Bergen kommunale bygg Andre tjenesteområder Sum kalkulatoriske renter Netto renter utenom kalkulatoriske renter De kalkulatoriske rentene som føres på tjenesteområdene, har som hensikt å gi en fordeling også av finansutgifter ut på de enkelte tjenesteområdene. Den siste linjen viser netto renter de enkelte årene, fratrukket de kalkulatoriske postene. 63

6 Fordeling på tjenesteområdene Brutto Netto utg. Inntekt utg Barnehage og skole Barneverntjeneste Eldre og særlig omsorgtrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføring til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum ekskl. BKB og firma Bergen kommunale bygg (BKB) 1) Firma 90 - sentrale poster (over streken) Sum rammer til tjenesteområdene ) Endret føring av internhusleieinntekt i.h.h.t. ny artskontoplan gir negative tall i kolonnen for utgift En del utgifter som skal fordeles på sine rette tjenesteområder senere, er ert på tjenesteområde 21. Dette gjelder i hovedsak avsetninger til lønnsoppgjøret neste år. I tillegg er det på samme tjenesteområde også ert med ufordelte nedtrekk (forutsatt effekt av oppgavegjennomgang, effektiviseringstiltak m.m.) på ca 37 mill. Følgende tabell viser sammenhengen mellom tjenesteområdenes brutto utgiftsrammer og inntekter ifølge tabellen over, og det bruttoutgiftsbeløp og inntektsbeløp (for 2009) som fremkommer av tabellen Utledning av rammer til tjenesteområdene foran: "Brutto til tjenesteområdene" - tabell ovenfor I tillegg - utgiftsføringer tjenesteområdene: Fondsavsetninger 11 Renter, utlån, avskrivninger 665 Overføringer til investeringset 6 Fordelte utgifter 301 Sum "Netto inntekt fra tjenesteområdene - tabell over I tillegg - inntektsføringer på tjenesteområdene: Fordelte utgifter 301 Rente- og avdragsinntekter 12 Bruk av fonds 77 Motkonto avskrivninger 403 Sum

7 Netto rammer til tjenesteområdene Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag økonomiplan Barnehage og skole Barneverntjeneste Eldre og særlig omsorgtrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføring til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum rammer til tjenesteomr Av det ovenstående fremgår det at tjenesteområdene som omfatter skole, barnehage, barnevern, eldreomsorg, helse- og sosialtjenester står for 86 % av totale netto rammer. I tillegg brukes ca 5 % til kultur, næring og idrett og 6 % til byutviklingstjenester. På tjenesteområde 21 føres det relativt store negative beløp, og dette har bl.a. sammenheng med at den tekniske motposten til avskrivingene (som utgiftsføres på de øvrige tjenesteområdene) føres her (403 mill i 2009 stigende til vel 468 mill i 2012). 65

8 Endring drifts- brutto/netto driftsutgifter Endring i brutto Endring i netto utg. Brutto utg. Inntekt Netto utg. utg. fra VB 08 til 09 fra VB 08 til mill.kr. prosent mill.kr. prosent 1 Barnehage og skole ,9 % 215 8,0 % 2 Barneverntjeneste ,8 % 20 6,0 % 3 Eldre og særlig omsorgtrengende ,2 % 253 8,5 % 4 Sosialtjeneste ,7 % 43 7,0 % 5 Helsetjeneste ,1 % 27 8,2 % 6 Overføring til trossamfunn ,7 % 7 5,4 % 7 Brannvesen ,5 % 14 8,1 % 8 Samferdsel ,5 % 7 5,6 % 9 Boligtiltak ,7 % 2 3,0 % 10 Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr ,5 % -4-2,8 % 11 Arbeidsmarkedstiltak ,8 % 2 7,6 % 12 Kultur ,5 % 25 9,8 % 13 Idrett ,5 % 12 6,8 % 14 Næring ,6 % 1 2,5 % 15 Bystyrets organer ,5 % 4 6,6 % 16 Administrasjon ,6 % 45 8,4 % 17 Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum ekskl. BKB og firma ,0 % 683 8,1 % Bergen kommunale bygg (BKB) 1) ,4 % 0 0,0 % Firma 90 - sentrale poster (over streken) ,4 % ,5 % Sum rammer til tjenesteområdene ,5 % 534 6,9 % 1) Endret føring av internhusleieinntekt i.h.h.t. ny artskontoplan gir negative tall i kolonnen for utgift Tabellen viser bl.a. at forslaget for 2009 representerer en samlet nominell vekst for samtlige tjenesteområder på 6,9 % sett i forhold til vedtatt netto- 2008, og dette tilsvarer en realvekst på ca 2,4 %. Lønnsavsetningen er i sin helhet plassert på tjenesteområde 21 Sentrale poster med ca. 200 mill. (En reduksjon på rundt 24 mill. fra vedtatt 2008, pga av økt overheng i forhold til situasjonen i 2008.) Endringsprosentene for tjenesteområdene er fjernet fordi disse tjenesteområdene har nettorammer nær null, og små endringer mellom årene gir uforholdsmessige store prosentvise utslag. Veksten i nettorammer for de største tjenesteområdene (1 5) varierer fra 6,0 % (Barnevern) til 8,5 % (Eldre og særlig omsorgstrengende). Reduksjonen i nettorammer på tjenesteområde 10 (Fysisk byplanlegging mv.) har i hovedsak sammenheng med økte gebyrinntekter. Ellers viser tallene en vekst også i de øvrige tjenesteområdene varierende fra 2,5 % (Næring) til 9,8 % (Kultur). Endringsprosentene i forhold til vedtatt brutto er en bedre indikator for endringer i aktivitetsnivå, og total nominell vekst er som vi ser 6,6 %. 66

9 Oppsummering av rammeendringer Den samlede økningen i nettorammen til fordeling på tjenesteområdene er på 6,9 pst., som gir en realvekst på ca 2,4 pst. Rammeendringene fra vedtatt 2008 til forslag 2009 er som følger: Forslag års 2009 Vedtatt inneværende år Generell lønns- og prisstigning 738 Andre kostnadsendringer 2 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 7 Organisatoriske endringer 0 Tilpasning til aktivitetsnivået 56 Diverse -206 Nye tiltak 251 Engangstiltak -31 Reduserte ytelser -16 Effektivisering -66 Inntektsendring -225 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler 25 Netto utgift Generell lønns- og prisstigning (+ 738 mill.): Hovedpostene er helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2008 og i tillegg er kompensert for en generell prisvekst på 2,0 %, og en årslønnsvekst på 5,2 %. Andre kostnadsendringer (+ 2 mill.): Beløpet gjelder i hovedsak økte utgifter til fastlegeordningen som følge av befolkningsvekst (1,2 mill), økte utgifter ifbm svømmetilbud for funksjonshemmede (0,6 mill). Helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets (+ 7 mill.): De største beløpene er knyttet til videreføring av avsetning til omstillingsmidler (2 mill), tiltak for rekruttering/inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn (1 mill), Nygård skole tilleggsarealer (1 mill), merutgifter hos Kommuneadvokaten mht barnevernssaker (0,7 mill) og annonsering i BA (0,7 mill). Tilpasning til aktivitetsnivået (+ 56 mill.): De største påslagsbeløpene gjelder poster i Byrådsavdeling for helse og omsorg (59 mill) og i Byrådsavdeling for byggesak og bydeler (4,3 mill). Andre byrådsavdelinger har en del nedjusteringer. Diverse (-206 mill.): Beløpet er nettoen av et stort sett av ilpasninger i hovedsak på sentrale poster, bl.a. som følge av anslagene på sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør (109 mill), MVA-refusjon fra investeringer (25 mill) og bortfall av ert avsetning til underdekning pensjon BKP (60 mill). Nye tiltak (+ 251 mill.): Her fordeler beløpene seg slik: Byrådsavdeling for barnehage/skole (109,2 mill), Byrådsavdeling for helse og omsorg (52,5 mill), Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling (25,3 mill), Byrådsavdeling for finans, kultur og næring (33,5 mill), Byrådsavdeling for kultur/næring/idrett (24,0 mill), Byrådsavdeling for finans/konkurranse/omstilling (20,9 mill) Byrådsavdeling for byggesak/bydeler (5,5 mill), Byrådsleders avdeling (2,3 mill) og Sentrale poster (11,6 mill). De største enkelt-tiltakene gjelder skolesatsningen som følge av 2 nye 67

10 rammetimer og omprioritering av tidligere skolebokmidler (50,5 mill) og nye bofellesskap for utviklingshemmede (20,7 mill). Engangstiltak (- 31 mill): I hovedsak gjelder dette bortfall av overføringsbeløp til Hardangerbroen (-11,3 mill) og omprioritering av skoleboksmidler (-21,5 mill) Reduserte ytelser (- 16 mill.): Største enkeltposter her er redusert barnehagetilskudd - 60 øre pr korrigert oppholdstime (-10,5 mill) og redusert avsetning til nærmiljø/åpningstid ved skolene (-2,0 mill) Effektivisering (- 66 mill.): Dette beløpet henføres i hovedsak til forutsatt effekt av oppgavegjennomgang (-25 mill), Nærværsprosjektet redusert sykefravær (-22,5 mill) og effekt av nye innkjøpsavtaler, telefoniprosjekt, Vikarservice og kontorstøtteprosjekt (-15,5 mill) Inntektsendring (- 225 mill.): De største inntektsøkningene er forutsatt på Byrådsavdeling for barnehage/skole (-81 mill) der størstedelen (-50 mill) er knyttet til barnehager, Byrådsavdeling for helse og omsorg (-55 mill) der 20 mill gjelder økt inntekt til ressurskrevende brukere, og Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling (-44 mill) der ca 40 mill gjelder avgiftsfinansiert område. Endringer i bruk/avsetning fondsmidler (+ 25 mill): Beløpet gjelder en del -tekniske endringer innenfor avgiftsfinansiert område i Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling. Tabellen nedenfor viser fordeling av brutto- og netto mellom politikkområdene. Brutto Inntekter Netto utgift Byrådsavdeling utgift Byrådsleders avdeling Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling Byrådsavd. for byggesak og bydeler Byrådsavd. for kultur, næring og idrett Bystyrets organer Fellesposter - bykassen Totalt Sykelønnsrefusjon (170 mill) ligger her på inntektssiden Under kapittel D i hoved-dokumentet finnes nærmere omtale av de enkelte politikkområdene. Det vises også til detaljerte rammeendringstabeller på de følgende sidene. 68

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...1

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Disposisjon Forutsetninger Vesentlige poster Budsjettprofil Ressursøkning og innsparingstiltak Investeringer og låneopptak Prosess videre Forutsetninger

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Rådmannens budsjettforslag for 2017 - kommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn/økonomisjefer i 150

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer