3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer"

Transkript

1 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne netto finansposter og motpost avskrivninger Netto driftsresultat Brukes til: Inndekking av tidligere års underskudd Bruk av tidligere års overskudd Netto avsetninger Overf. til investeringsbudsj Årets underskudd Årets udisponerte overskudd Sum: I tabellen over fremgår utviklingen av bykassens totale inntekter og utgifter i økonomiplanperioden. Det ventes en økning i de totale inntektene nominelt på 5,4 % fra justert 2008 til forslag som tilsvarer en realvekst på 0,9 pst. (deflator: 4,5). Videre i perioden forutsettes en realendring på henholdsvis 1,2 %, 1,0 % og 0,3 % de 3 neste årene. Posten eksterne Netto finansposter og motpost avskrivninger ovenfor består av netto rente og avdragsutgifter i bykassen samt teknisk motpost til de avskrivninger som føres på tjenestestedene. Tar en brutto driftsresultat og korrigerer for disse postene, kommer en frem til netto driftsresultat. Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av investeringsutgifter (overføringer til investeringset), inndekking av tidligere års underskudd og til netto avsetninger. I 2007 hadde kommunen et regnskapsmessig overskudd på 76 mill etter avsetninger og overføringer til investeringset. Bystyret vedtok i sak at det store regnskapsmessig overskuddet fra 2006 (365 mill) skulle benyttes til nedbetaling av resten av akkumulert underskudd fra tidligere år (195 mill), mens resten (170 mill) skulle avsettes til disposisjonsfond. Dette fremgår av tabellen ovenfor i kolonnen Regnskap Av tabellen fremgår også netto driftsresultat i økonomiplanperioden stiger fra 56 mill i 2009 til 235 mill i Det forutsettes også netto bruk av fondsmidler i perioden, og i stor grad dreier dette seg om fondsbruk innen avgiftsfinansiert område (vel 50 mill). I fondsbruk for øvrig ligger bl.a. forslag om bruk av disposisjonsfond for å dekke engangsutgifter til underskudd i regnskap for Bydrift Bergen KF (hhv 16,3 mill og 17,5 mill), og ubalanse mht avdragene på formidlingslån i økonomiplanperioden (fra 7,4 mill i 2009 og avtagende til 3,0 mill i 2012). For å vurdere nivået på netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter, er det vanlig å ekskludere virkningen av evt fondsbruk fra avgiftsfinansiert område. I et langsiktig perspektiv bør dette forholdstallet ligge på ca 3 %. I det foreslåtte hovedopplegget vil dette forholdstallet øke fra ca 0,9 % i 2008 til 1,8 % i Et viktig element for å oppnå denne utviklingen er den foreslåtte driftsfinansiering av investeringer som fremgår av tabellen Netto driftsresultat Fondsbruk avgiftsfinansiert område Korrigert netto driftsresultet Prosentandel av sum driftsinntekter 0,9 % 1,4 % 2,0 % 2,3 % 59

2 Disponible inntekter Kommunens inntekter består av 2 hovedgrupper: Inntekter som eres sentralt: skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, rammetilskudd, generelle statstilskudd, mva-refusjon fra investeringer og overføringer fra kommunale foretak. Inntekter som eres på tjenesteområdene: øremerkede statstilskudd, avgifter og egne inntekter og som i stor grad er avhengig av aktivitetsnivået. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd Generelt statstilskudd Evt andre sentrale inntekter Sum sentralt erte innt. (tj.omr 23) Øremerkede statstilskudd Momsrefusjon fra investeringer Avgifter Egenbetalinger Øvrige inntekter fra tjenesteomr Sum innt. fra tjenesteomr Sum inntekter Gjennomgang av inntektspostene Nedenfor følger en kommentar til de ulike inntektspostene: *Skatt på formue og inntekt: Budsjett 2009: mill. Anslaget er basert på Kommunenes Sentralforbund sine prognosemodeller. Disse er tilpasset effekten av stortingets vedtak mht Kommuneproposisjonen for 2009, en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 4,5 % ( deflator ) og en antatt skattevekst fra 2007 til 2008 på 5,0 %. I økonomiplanperioden er det videre regnet med en årlig realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd samlet) på hhv 1,6 %, 1,5 % og 1,1 %. Forutsatt realvekst i 2010 (på 1,6 %) er satt noe lavere enn realveksten i 2009 (for landet som helhet), slik det fremgår av kommuneproposisjonen for 2009 (1,9 %). For årene 2011 og 2012 reduseres realvekstanslagene for å ta en viss høyde for eventuelle negative effekter av endringer i inntektssystemet (Borge-utvalget). *Eiendomsskatt: Budsjett 2009: 325 mill. Det føres opp et inntektsbeløp på 325 mill. på eiendomsskatt (likt vedtatt 2008), og som da er i tråd med det proveny som kommer som følge av de satser for eiendomsskatt som ble vedtatt for 2008 (1 promille under maksimumssatsen) og samme takstgrunnlag som tidligere. Dette er i tråd med punkt 8 i forslag til vedtak. For økonomiplanperioden videre (f.o.m. 2010) er det ført opp et uforandret beløp. 60

3 * Rammetilskudd: Budsjett 2009: mill. Rammetilskuddet er en statlig overføring til kommunene som sammen med skatt på inntekt og formue utgjør det som kalles kommunens frie inntekter. Anslaget på rammetilskuddet for 2009 er basert på framskrivingsmodeller fra Kommunenes Sentralforbund. 9. Det er lagt til grunn en forutsetning om generell prisvekst på 3,1 % og årslønnsvekst på 5,2 %. Dette gir en deflator på 4,5 % for 2008, basert på statens oppsett med 2/3-vekt på lønn og 1/3 på kjøp av varer og tjenester. I Bergen praktiseres en noe høyere lønnskompensasjon fordi en del overføringsposter (for eksempel til private sykehjem) er sterkt lønnsintensive. For å dekke opp dette tillegget har det vært nødvendig å sette priskompensasjon til avdelingene til 2,0 pst. Den valgte deflatoren er et foreløpig anslag i påvente av mer informasjon i statset. Se også kommentarene vedrørende frie inntekter under Skatt på formue og inntekt over. *Generelle statstilskudd og integreringstilskudd: Budsjett 2009: 211 mill. Disse tilskuddene omfatter kompensasjonstilskudd for lån opptatt til skoleformål, sykehjem, private omsorgsboliger og kirker (til sammen vel 87 mill) og integreringstilskudd (vel 123 mill). *Andre sentrale inntekter: Budsjett 2009: 0 mill. Posten er f.o.m satt tilnærmet null. I tidligere år har den omfattet provisjonsinntekter på garantistillelser vedrørende BKK A/S, BIR A/S og Bergen kino A/S. *Øremerkede statstilskudd: Budsjett 2009: mill. Denne posten inneholder øremerkede statstilskudd som eres på det enkelte tjenesteområde. Beløpet kommer i tillegg til de generelle statstilskudd som er omtalt tidligere. Det kan være tilskudd til enkeltområder eller til prosjekter. *Avgifter: Budsjett 2009: 726 mill. Dette er avgiftsinntekter knyttet til Vann-/avløp, feiing og renovasjon. Disse inntektene skal dekke de utgifter kommunen har til disse formålene. Totale avgiftsinntekter er ert 7,3 % over tilsvarende nivå i 2008-et. Som følge av bystyres vedtak (tertialrapport ) om en større økning av feieavgiftene i 2008, er det størst vekst i avgiftsinntektene fra feiing, ifht vedtatt *Egenbetalinger Budsjett 2009: 618 mill. Denne posten gjelder brukerbetalinger vedrørende kommunale tjenester (for eksempel egenbetalinger i institusjon og barnehager/sfo). *Øvrige inntekter fra tjenesteområdene Budsjett 2009: 640 mill. Posten gjelder en rekke forskjellige inntektsarter, bl.a. salgs- og leieinntekter, mva-refusjon fora drift, refusjoner fra trygdeforvaltningen, overføringer fra fylket, andre kommuner, kommunale foretak og andre. Driftsutgifter - driftsforutsetninger * Lønnsoppgjør: Det er i allene for 2009 lagt til grunn en årslønnsvekst på 5,2 % fra 2008 til Antatt virkning av lønnsoppgjøret i 2009 er satt av sentralt i bykassen (ca. 200 mill). * Pensjonskostnader: Avdelingenes rammer er foreløpig basert på samme pensjonspremiesatser som i Det gjøres i tillegg sentrale føringer mht pensjon (pensjonspremieavvik og amortisering av disse). Det er knyttet 61

4 usikkerhet til de endelige pensjonskostnadene. Evt effekt av nye informasjon vil byrådet komme tilbake til i tilleggsinnstillingen. * Generell prisvekst: Det er i deflatoren lagt til grunn en generell prisvekst på øvrige utgifter på 3,1 %. Byrådsavdelingene lagt inn en priskompensasjon på 2 %. Utledning av rammer til tjenesteområdene Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag til økonomiplan Sum disponible inntekter Netto renter - totalt *) Netto avdrag - totalt **) Netto fondsavsetn. - totalt Overføring til investeringset Inndekking av tidligere års underskudd Disponering av tidligere års overskudd Årets over- eller underskudd Andre utgifter, samt 690- og 790-poster Brutto til tjenesteområdene Netto inntekt fra tjenesteområdene Netto til fordeling til tjenesteområdene Netto finansposter på tj.områdene Til fordeling inkl. netto fonds mv *) Spesifikasjon av netto renter: Sentrale føringer Avgiftsfinansiert område Ført på øvrig tjenesteområder Sum **) Spesifikasjon av netto avdrag: Sentrale føringer Føringer på tjenesteområder (sosiallån) Sum Tabellen viser de nettorammer (inkl. fondsavsetninger og overføring fra drift til investering) som kan fordeles til tjenesteområdene. Veksten fra vedtatt 2007 til forslag 2008 er på ca. 6,9 %. Videre i økonomiplanperioden viser tallene en realendring på hhv. -0,2 %, - 0,1 % og -0,1 %. I det følgende gis det en nærmere spesifikasjon av de renter som føres i bykassen, og der det skilles mellom kalkulatoriske poster, føringer på avgiftsfinansiert område og øvrige tjenesteområder. I tillegg vises sammenhengen med de samlede føringer på den sentrale rentetjenesten, slik det også fremgår av tabell i hoveddelen, kapittel B Gjeld og finansposter. 62

5 Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag til økonomiplan Ytterligere spesifikasjon renter: Sentrale poster: Renteutgifter Renteinntekter Utbytte fra selskaper Kalkulatoriske renteinntekter Netto sentralt førte renteposter Øvrige føringer på sentral rentetjeneste: Diverse øvrige utgifter (lisenser m.m.) Diverse øvrige inntekter (provisjoner) Fordelte utgifter (Bkb) Sum føringer på sentral rentetjeneste Avgiftsfinansiert område: Feiing Vann og avløp Renovasjon Netto avgiftsfinansiert område Øvrige tjenesteområder *): Bergen kommunale bygg Øvrig virksomhet Sum Totalt *) Av dette: Kalkulatoriske renter: Bergen kommunale bygg Andre tjenesteområder Sum kalkulatoriske renter Netto renter utenom kalkulatoriske renter De kalkulatoriske rentene som føres på tjenesteområdene, har som hensikt å gi en fordeling også av finansutgifter ut på de enkelte tjenesteområdene. Den siste linjen viser netto renter de enkelte årene, fratrukket de kalkulatoriske postene. 63

6 Fordeling på tjenesteområdene Brutto Netto utg. Inntekt utg Barnehage og skole Barneverntjeneste Eldre og særlig omsorgtrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføring til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum ekskl. BKB og firma Bergen kommunale bygg (BKB) 1) Firma 90 - sentrale poster (over streken) Sum rammer til tjenesteområdene ) Endret føring av internhusleieinntekt i.h.h.t. ny artskontoplan gir negative tall i kolonnen for utgift En del utgifter som skal fordeles på sine rette tjenesteområder senere, er ert på tjenesteområde 21. Dette gjelder i hovedsak avsetninger til lønnsoppgjøret neste år. I tillegg er det på samme tjenesteområde også ert med ufordelte nedtrekk (forutsatt effekt av oppgavegjennomgang, effektiviseringstiltak m.m.) på ca 37 mill. Følgende tabell viser sammenhengen mellom tjenesteområdenes brutto utgiftsrammer og inntekter ifølge tabellen over, og det bruttoutgiftsbeløp og inntektsbeløp (for 2009) som fremkommer av tabellen Utledning av rammer til tjenesteområdene foran: "Brutto til tjenesteområdene" - tabell ovenfor I tillegg - utgiftsføringer tjenesteområdene: Fondsavsetninger 11 Renter, utlån, avskrivninger 665 Overføringer til investeringset 6 Fordelte utgifter 301 Sum "Netto inntekt fra tjenesteområdene - tabell over I tillegg - inntektsføringer på tjenesteområdene: Fordelte utgifter 301 Rente- og avdragsinntekter 12 Bruk av fonds 77 Motkonto avskrivninger 403 Sum

7 Netto rammer til tjenesteområdene Regnskap Vedtatt Justert Forslag års Forslag økonomiplan Barnehage og skole Barneverntjeneste Eldre og særlig omsorgtrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføring til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum rammer til tjenesteomr Av det ovenstående fremgår det at tjenesteområdene som omfatter skole, barnehage, barnevern, eldreomsorg, helse- og sosialtjenester står for 86 % av totale netto rammer. I tillegg brukes ca 5 % til kultur, næring og idrett og 6 % til byutviklingstjenester. På tjenesteområde 21 føres det relativt store negative beløp, og dette har bl.a. sammenheng med at den tekniske motposten til avskrivingene (som utgiftsføres på de øvrige tjenesteområdene) føres her (403 mill i 2009 stigende til vel 468 mill i 2012). 65

8 Endring drifts- brutto/netto driftsutgifter Endring i brutto Endring i netto utg. Brutto utg. Inntekt Netto utg. utg. fra VB 08 til 09 fra VB 08 til mill.kr. prosent mill.kr. prosent 1 Barnehage og skole ,9 % 215 8,0 % 2 Barneverntjeneste ,8 % 20 6,0 % 3 Eldre og særlig omsorgtrengende ,2 % 253 8,5 % 4 Sosialtjeneste ,7 % 43 7,0 % 5 Helsetjeneste ,1 % 27 8,2 % 6 Overføring til trossamfunn ,7 % 7 5,4 % 7 Brannvesen ,5 % 14 8,1 % 8 Samferdsel ,5 % 7 5,6 % 9 Boligtiltak ,7 % 2 3,0 % 10 Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr ,5 % -4-2,8 % 11 Arbeidsmarkedstiltak ,8 % 2 7,6 % 12 Kultur ,5 % 25 9,8 % 13 Idrett ,5 % 12 6,8 % 14 Næring ,6 % 1 2,5 % 15 Bystyrets organer ,5 % 4 6,6 % 16 Administrasjon ,6 % 45 8,4 % 17 Sentrale forvaltningstjenester Vann- og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester-fordelte kostnader Sentrale poster Sum ekskl. BKB og firma ,0 % 683 8,1 % Bergen kommunale bygg (BKB) 1) ,4 % 0 0,0 % Firma 90 - sentrale poster (over streken) ,4 % ,5 % Sum rammer til tjenesteområdene ,5 % 534 6,9 % 1) Endret føring av internhusleieinntekt i.h.h.t. ny artskontoplan gir negative tall i kolonnen for utgift Tabellen viser bl.a. at forslaget for 2009 representerer en samlet nominell vekst for samtlige tjenesteområder på 6,9 % sett i forhold til vedtatt netto- 2008, og dette tilsvarer en realvekst på ca 2,4 %. Lønnsavsetningen er i sin helhet plassert på tjenesteområde 21 Sentrale poster med ca. 200 mill. (En reduksjon på rundt 24 mill. fra vedtatt 2008, pga av økt overheng i forhold til situasjonen i 2008.) Endringsprosentene for tjenesteområdene er fjernet fordi disse tjenesteområdene har nettorammer nær null, og små endringer mellom årene gir uforholdsmessige store prosentvise utslag. Veksten i nettorammer for de største tjenesteområdene (1 5) varierer fra 6,0 % (Barnevern) til 8,5 % (Eldre og særlig omsorgstrengende). Reduksjonen i nettorammer på tjenesteområde 10 (Fysisk byplanlegging mv.) har i hovedsak sammenheng med økte gebyrinntekter. Ellers viser tallene en vekst også i de øvrige tjenesteområdene varierende fra 2,5 % (Næring) til 9,8 % (Kultur). Endringsprosentene i forhold til vedtatt brutto er en bedre indikator for endringer i aktivitetsnivå, og total nominell vekst er som vi ser 6,6 %. 66

9 Oppsummering av rammeendringer Den samlede økningen i nettorammen til fordeling på tjenesteområdene er på 6,9 pst., som gir en realvekst på ca 2,4 pst. Rammeendringene fra vedtatt 2008 til forslag 2009 er som følger: Forslag års 2009 Vedtatt inneværende år Generell lønns- og prisstigning 738 Andre kostnadsendringer 2 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 7 Organisatoriske endringer 0 Tilpasning til aktivitetsnivået 56 Diverse -206 Nye tiltak 251 Engangstiltak -31 Reduserte ytelser -16 Effektivisering -66 Inntektsendring -225 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler 25 Netto utgift Generell lønns- og prisstigning (+ 738 mill.): Hovedpostene er helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2008 og i tillegg er kompensert for en generell prisvekst på 2,0 %, og en årslønnsvekst på 5,2 %. Andre kostnadsendringer (+ 2 mill.): Beløpet gjelder i hovedsak økte utgifter til fastlegeordningen som følge av befolkningsvekst (1,2 mill), økte utgifter ifbm svømmetilbud for funksjonshemmede (0,6 mill). Helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets (+ 7 mill.): De største beløpene er knyttet til videreføring av avsetning til omstillingsmidler (2 mill), tiltak for rekruttering/inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn (1 mill), Nygård skole tilleggsarealer (1 mill), merutgifter hos Kommuneadvokaten mht barnevernssaker (0,7 mill) og annonsering i BA (0,7 mill). Tilpasning til aktivitetsnivået (+ 56 mill.): De største påslagsbeløpene gjelder poster i Byrådsavdeling for helse og omsorg (59 mill) og i Byrådsavdeling for byggesak og bydeler (4,3 mill). Andre byrådsavdelinger har en del nedjusteringer. Diverse (-206 mill.): Beløpet er nettoen av et stort sett av ilpasninger i hovedsak på sentrale poster, bl.a. som følge av anslagene på sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør (109 mill), MVA-refusjon fra investeringer (25 mill) og bortfall av ert avsetning til underdekning pensjon BKP (60 mill). Nye tiltak (+ 251 mill.): Her fordeler beløpene seg slik: Byrådsavdeling for barnehage/skole (109,2 mill), Byrådsavdeling for helse og omsorg (52,5 mill), Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling (25,3 mill), Byrådsavdeling for finans, kultur og næring (33,5 mill), Byrådsavdeling for kultur/næring/idrett (24,0 mill), Byrådsavdeling for finans/konkurranse/omstilling (20,9 mill) Byrådsavdeling for byggesak/bydeler (5,5 mill), Byrådsleders avdeling (2,3 mill) og Sentrale poster (11,6 mill). De største enkelt-tiltakene gjelder skolesatsningen som følge av 2 nye 67

10 rammetimer og omprioritering av tidligere skolebokmidler (50,5 mill) og nye bofellesskap for utviklingshemmede (20,7 mill). Engangstiltak (- 31 mill): I hovedsak gjelder dette bortfall av overføringsbeløp til Hardangerbroen (-11,3 mill) og omprioritering av skoleboksmidler (-21,5 mill) Reduserte ytelser (- 16 mill.): Største enkeltposter her er redusert barnehagetilskudd - 60 øre pr korrigert oppholdstime (-10,5 mill) og redusert avsetning til nærmiljø/åpningstid ved skolene (-2,0 mill) Effektivisering (- 66 mill.): Dette beløpet henføres i hovedsak til forutsatt effekt av oppgavegjennomgang (-25 mill), Nærværsprosjektet redusert sykefravær (-22,5 mill) og effekt av nye innkjøpsavtaler, telefoniprosjekt, Vikarservice og kontorstøtteprosjekt (-15,5 mill) Inntektsendring (- 225 mill.): De største inntektsøkningene er forutsatt på Byrådsavdeling for barnehage/skole (-81 mill) der størstedelen (-50 mill) er knyttet til barnehager, Byrådsavdeling for helse og omsorg (-55 mill) der 20 mill gjelder økt inntekt til ressurskrevende brukere, og Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling (-44 mill) der ca 40 mill gjelder avgiftsfinansiert område. Endringer i bruk/avsetning fondsmidler (+ 25 mill): Beløpet gjelder en del -tekniske endringer innenfor avgiftsfinansiert område i Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling. Tabellen nedenfor viser fordeling av brutto- og netto mellom politikkområdene. Brutto Inntekter Netto utgift Byrådsavdeling utgift Byrådsleders avdeling Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling Byrådsavd. for byggesak og bydeler Byrådsavd. for kultur, næring og idrett Bystyrets organer Fellesposter - bykassen Totalt Sykelønnsrefusjon (170 mill) ligger her på inntektssiden Under kapittel D i hoved-dokumentet finnes nærmere omtale av de enkelte politikkområdene. Det vises også til detaljerte rammeendringstabeller på de følgende sidene. 68

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert økonomiplan 2010 2011 2011 2013 2014 2015

Detaljer

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag økonomiplan 2011

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning I budsjettinnstillingen for 2009 ble det advart mot tilbakeslag i økonomien, og mulige negative konsekvenser for kommunene. Vi ser nå at konjunkturnedgangen

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Økonomien strammer seg til, selv om det fortsatt er vekst i inntektene. Utfordringen er å holde utgiftene innenfor tilgjengelige inntektsrammer i

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Bergen blir nå tatt ut av registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Det positive regnskapsresultatet for 2006, med sletting av tidligere

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Diverse sentrale budsjettposter FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN

Diverse sentrale budsjettposter FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN Diverse sentrale poster FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Liv Røssland (FrP) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal Dette området gjelder poster som ikke er fordelt på byrådsavdelingene.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011

DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Byrådets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...2

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer