Etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll 3 Overholdelse og etikk 3 Konsernets bærekraftighet 3 Gjøre forretninger på en ansvarlig måte 4 Interessekonflikter og eksterne interesser 4 Konkurranselovgiving (Anti-trust) 5 Forebygging av bestikkelser og korrupsjon 6 Svindel 7 Sikring av materiell og immateriell opphavsrett 7 Ansattlån 7 Regnskap og bokføring 8 Forebygging av hvitvasking av penger 8 Informasjonsteknologi 8 Datavern 9 Konfidensiell informasjon eller interne opplysninger og aksjehandel 10 Behandling av våre kunder, leverandører og samfunnet 11 Kundene våre 11 Leverandørene våre 11 Bruk av tredjeparter og forretningspartnere 12 Smøring 13 Gi og motta godtgjørelser og gaver 13 Politiske bidrag 14 Donasjoner til veldedighet og lokalsamfunn Handling med statlige organer og tilsynsmyndigheter 15 Ekstern kommunikasjon og media 16 Sosiale media 16 Behandle personer med ærlighet og respekt 17 Sosialpolitikk 17 Ansettelsespolitikk 18 Personalpolitikk 18 Å ta opp en bekymring 18 Håndtering av helse, sikkerhet og miljø 20 Helse og sikkerhet 20 Narkotika og alkohol 21 Miljø 21 Vedlegg 1 - Bekymringsmeldinger - hotline og informasjon 22 Vedlegg 2 - Vår politikk 23 Indeks 24

3 Innledning CRH er en ledende leverandør av bygningsmateriell og er blant de fem største selskaper innenfor denne sektoren på verdensbasis. Vi har vokst fra å inneha en hovedsakelig irsk markedsbase på 1970-tallet frem til den internasjonale posisjonen vi har i dag. En stolt historie underbygget av en forpliktelse overfor våre kjerneverdier: integritet, ærlighet og respekt for loven. Mens vi fortsetter å følge vår strategi for prestasjoner og vekst, med det mål å etterlate oss et annerledes og globalt fotavtrykk, må vi forbli trofaste i vår iherdige etterfølgelse av disse kjerneverdiene. Våre oppdaterte etiske retningslinjer er klare på hvordan disse standardene skal etterfølges, slik at vi beskytter vår integritet og fortsetter å gjøre forretninger på en ansvarlig måte: ved å sette forretningsmoral i første rekke i forbindelse med kundebehandling og kommunikasjon med leverandører og markeder, samt en overordnet respekt og ansvarsfølelse overfor våre ansatte innenfor helse, sikkerhet og miljø. Retningslinjene er ment som en erklæring for god forretningspraksis. Den er ikke fullstendig, og kan bli komplementert med ytterligere prosedyrer og mer detaljerte retningslinjer og prosedyrer på et senere tidspunkt. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre i en gitt situasjon, eller hvis du er usikker på om våre retningslinjer er blitt brutt, ber vi deg ringe vår hotline som anvist i retningslinjene. Budskapet til hver av oss er klar: det finnes aldri en god forretningsmessig grunn for å foreta dårlige valg. Kun ved å beholde våre kjerneverdier kan vi opprettholde vår fortsatte suksess som selskap og verne vårt glimrende rykte. Takk for ditt bidrag til vårt felles mål å sikre at CRH fortsetter å lede med integritet. Myles Lee Direktør for CRH plc Dublin, Irland Februar

4 Beskytte vår integritet 2 Det finnes aldri en god forretningsmessig grunn for å foreta dårlige valg. Bruk OG overholdelse CRHs etiske retningslinjer for forretningsdrift, "Retningslinjene" gjelder, i den grad det dreier seg om individuelle plikter og ansvar, for ansatte i konsernets selskaper, inklusive deltidsansatte og personell på faste eller midlertidige kontrakter. Ansatte som disse Retningslinjene gjelder for inkluderer direktører, ikke-administrerende direktører og styremedlemmer i selskapene. Hver leder i hele kosernet har ansvar for å oppfølge og gjennomføre disse retningslinjene. Det er hvert selskaps og hver ansattes ansvar å rette seg etter alle spesifikke lover og praksiser relative til deres industri, samt lovgivning innenfor det domsmyndigheten de opererer i. Konsernet defineres som de selskapene hvor CRH direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 50% av egenkapitalen. Ingen ledere har rett til å beordre en ansatt å begå en uetisk eller ulovlig handling. Ingen kan forsvare en slik handling ved å si at den ble pålagt av noen i en høyere stilling. Vi vil hjelpe alle ansatte til å overholde disse etiske retningslinjene og gi støtte hvor det er nødvendig, slik at disse prinsippene ikke settes i fare. Der hvor det er nødvendig, vil vi gi opplæring for å hjelpe ansatte til å forstå sine plikter og ansvar. Bruken av disse etiske retningslinjene er underlagt eventuelle restriksjoner eller rettigheter som ligger i loven i den enkelte domsmyndigheten hvor konsernet opererer. Der hvor det finnes forskjeller mellom retningslinjene og gjeldende lokal lovgivning som et resultat av lokal sedvane, normer eller regler, skal man følge det alternativet som setter den høyeste normen for atferd. I vår desentraliserte struktur ligger hovedansvaret for tilslutning til de etiske retningslinjene våre i de enkelte selskapene hos den lokale administrerende direktøren eller styreformannen, og den driftsavdelingen de hører til. Styret i alle våre selskaper skal hvert år gå gjennom bruken av de etiske retningslinjene. Dette skal noteres i selskapets bokføring. Administrerende direktør eller styreformann skal bekrefte funksjonstatusen til de etiske retningslinjene i selskapet ved å skrive under. Kjøp Som et konsern med sterk fokus på vekst kjøper vi mange selskaper hvert år. Det oppkjøpte selskapet bør sette opp et program for innlemming av de etiske retningslinjene så snart som mulig. Dette bør gjøres på en pragmatisk måte og med nødvendig anerkjennelse av lokal kultur. Den obligatoriske gjennomgangen i prosessen før kjøpet skal inkludere en evaluering av forretningsførsel og etiske spørsmål. Disse emnene gjennomgås henholdsvis i kjøpsdokumentasjonen eller selve aksjonæravtalen. MINDRETALLSINTERESSER, FELLESFORETAK OG SAMARBEIDSPARTNERE Der hvor CRH har kontroll i forbindelse med mindretallsinteresser (f.eks. et ikke heleid datterselskap), vil våre retningslinjer, standarder og prosedyrer anvendes direkte. Dette kravet bør bli gjengitt i aksjonæravtalen. Ved fellesforetaksavtaler (f.eks der CRH har delt styring) eller partneravtaler (f.eks der CRH har betydelig inflytelse på finansielle og styringsmessige beslutninger), vil vi forsøke å påvirke våre partnere slik at disse slutter seg til standarder, prosedyrer og forretningspolitikk som er på linje med, eller er strengere enn

5 våre. I alle tilfeller skal aksjonæravtalen reflektere den avtalte posisjonen. Brudd på retningslinjene Retningslinjene i dette dokumentet gjelder for alle ansatte, og berører deres plikter og ansvar i det selskapet de er ansatt i. En ansatt som bryter retningslinjene kan utsettes for passende disiplinærsak fra det selskapet vedkommende er ansatt i, i henhold til lokale lover og avtalte framgangsmåter. I tilfeller der en handling også er i strid med loven, vil den ansatte kunne bli gjenstand for sivile søksmål eller strafferettslig forfølgelse. Internkontroll Konsernet har en avdeling for internkontroll som foretar en uavhengig gjennomgang av de interne regnskaps- og kontrollfunksjonene. Denne avdelingen kontrollerer også om retningslinjene overholdes med hensyn til en rekke elementer i disse retningslinjene. Kontrollutvalget i CRHs ledelse har godkjent et dokument som oppretter avdelingen for internkontroll og gjør rede for dennes ansvarsområder. I henhold til dette dokumentet må CRH-selskaper tilby fullt samarbeid med internkontrollgruppen. Lederen for konsernets etikk- og overholdelsesavdeling, som har direkte adgang til CRH-konsernets administrerende direktør, rapporterer til lederen i revisjonsutvalget. OVERHOLDELSE OG ETIKK Konsernet har en avdeling for overholdelse og etikk der avdelingssjefen er ansvarlig for den overordnede strategien, styringen og leveringen av programmet for etikk og overholdelse. Overholdelseskoordinatorer er blitt valgt for styringen og koordineringen av denne prosessen på nasjonalt nivå. Lederen for konsernets etikk- og overholdelsesavdeling, som har direkte adgang til CRH-konsernets administrerende direktør, rapporterer til lederen i revisjonsutvalget. KONSERNETS BÆREKRAFTIGHET Konsernet har en bæredyktighetsavdeling som overvåker implementeringen av konsernets politikk innenfor helse, sikkerhet og miljø. Avdelingen setter opp detaljerte årsoversikter innenfor helse, sikkerhet, miljø og sosial innsats for alle operative enheter. Konsernets bæredyktighetsdirektør, som rapporterer til teknisk direktør, presenterer en årsrapport for de oppnådde prestasjoner til styret i CRH plc. Maeve Carton, økonomidirektør. Ledergruppen: Stående fra venstre mot høyre: Doug Black (Administrerende og teknisk direktør, Oldcastle Inc), Eric Bax (Administrerende direktør CRH Europe Products & Distribution); Sittende fra venstre mot høyre: Albert Manifold (Teknisk direktør), Henry Morris (Administrerende direktør, Europe Materials) og Mark Towe (Daglig leder, Oldcastle Inc). 3

6 Gjøre forretninger på en ansvarlig måte 4 Vi vil opprettholde våre kjerneverdier: ærlighet, integritet og respekt for loven. INTERESSEKONFLIKT OG EKSTERNE INTERESSER En interessekonflikt oppstår når personlige interesser eller muligheter for fortjeneste eller profitt, strider mot eller kan tolkes som at de strider mot konsernets interesser. Dine personlige interesser omfatter også interessene til nært tilknyttede personer; dette inkluderer direkte slektskap, inngiftede slektninger, nære personlige venner og partnere. Forekomsten av en virkelig eller opplevd interessekonflikt må meddeles av nyansatte, og eksisterende ansatte må varsle sin nærmeste overordnede umiddelbart hvis en ny interessekonflikt oppstår. Unntakene herunder er kun tillatt der hvor det har blitt uttrykkelig skriftlig godkjent av administrerende direktør eller styreformann i det ansettende selskapet, eller nærmeste overordnede, avhengig av hva som passer. Tillatte interesser I tråd med de begrensningene som ligger i disse retningslinjene, så vel som i en enhver individuell ansettelseskontrakt, står du fritt til å engasjere deg i eksterne aktiviter som ikke er i strid med arbeidsprestasjonene deres eller på annen måte i konflikt med konsernets interesser. Økonomiske interesser Hvis din stilling i konsernet inkluderer utvelgelse eller sikkerhetsklarering av kunder eller leverandører, eller hvis din stilling gir innflytelse over disse beslutningene og du har en økonomisk interesse i en kunde, leverandør eller konkurrent. Det oppstår ikke en interessekonflikt hvis den økonomiske interessen er i form av verdipapirer som: er notert på en anerkjent børs eller handles med på en vanlig måte over disk, og utgjør mindre enn 1 % av de totale verdipapirene i den aktuelle klassen. Eiendomsinteresser Der du direkte eller indirekte, og i alle dens interessefaser, har interesser i eiendom, forpaktninger, patenter eller andre rettigheter som konsernet har en interesse i, (eller som du vet eller har grunn til å tro at det er sannsynlig at konsernet har interesse i). Representanter for tredjepart Når du fungerer som representant for en tredjepart i transaksjoner som involverer konsernet. Nært tilknyttede personer som utfører uforenelige plikter Når du og en nært tilknyttet person innehar funksjoner som samlet sett fører til mangel på deling av ansvar som har innvirkning på den interne økonomiske kontrollen. Vurdering av ansettelse, lønn og prestasjoner Når en medarbeider er involvert i disse oppgavene i forbindelse med en nært tilknyttet person.

7 Eksternt forretningsmessig eller lignende engasjement Når du er engasjert i en ekstern organisasjon, slik som en kunde, en vare- eller tjenesteleverandør, eller en konkurrent. Andre forretningsinteresser Der du har ledende eller veiledende roller i aktiviteter av kommersiell eller statlig art. Ethvert engasjement du måtte ha i ideelle eller veldedige organisasjoner regnes ikke som interessekonflikter. KONKURRANSELOVGIVING (ANTI-TRUST) Vi tror på et fritt og åpent marked. Ved å følge dette prinsippet vil vi drives mer effektivt av behovet for å være både effektive og nyskapende. Vi forplikter oss fullstendig til å følge konkurranselovgivingen som gjelder i de landene der vi er representert. Alle CRH selskaper skal som et minimum innføre CRHs overholdelsespolitikk relatert til konkurranse og monopol, som følger: Du må ikke innlede noen form for kommunikasjonutveksling, enten skreven, elektronisk eller muntlig, komme fram til en avtale eller en annen type gjensidig forståelse med en konkurrent som har som direkte konsekvens eller som mål å: Fastsette, stabilisere eller kontrollere priser, kredittbetingelser, rabatter eller avslag. Tildele kontrakter, markeder, kunder eller områder. Boikotte visse kunder eller leverandører. Avstå fra eller begrense produksjon eller salg av noen produkter eller tjenester. Du må garantere at vi ikke bruker forretningsstrategier som vil kunne være i strid med konkurranselovgiving angående monopolisering, eller utgjør forsøk på å monopolisere eller misbruke en dominerende stilling i noe marked. 5

8 Hvis det finnes noen form for tvil om en kommunikasjon, kontrakt eller forretningsstrategi i konkurransemessig sammenheng er passende, skal selskapet innhente juridisk råd. Alle brudd på disse retningslinjene utgjør en risiko for at alvorlige økonomiske sanksjoner rettes mot oss. Dessuten utsetter den eller de som er ansvarlige for en slik handling seg for sivilt og i noen tilfeller strafferettstlig ansvar. Dette vil kunne føre til bøter, fengsel og fradømmelse av retten til å kunne inneha en lederstilling i et selskap. Du kan rådføre deg ytterligere med noen fra din ledergruppe, som igjen vil gjøre seg kjent med gjeldende lover og klargjøre for trening og opplæring hvis nødvendig, samt gjennomgå vår overholdelse på dette området. FOREBYGGING AV BESTIKKELSER OG KORRUPSJON Vi krever at alle transaksjoner med tredjeparter gjøres i henhold til all relevant lovgivning, med særlig vekt på henholdsvis US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Alle CRH-selskaper skal som et minimum innføre CRHs retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser, som kan oppsummeres som følger: Vi tolererer ingen form for bestikkelser. Når du opererer på vegne av CRH er det strengt forbudt å tilby, betale, oppfordre til eller ta imot bestikkelser. Risikoene for eksterne og interne bestikkelser vil systematisk vurderes, og adekvate risikobaserte prosedyrer med det formål å motvirke bestikkelser vil implementeres, inkludert de som er utformet for å sikre at: Finansielle og kommersielle kontroller er på plass for å minske risikoen for korrupte transaksjoner; dette inkluderer nøyaktig bokføring og arkivering. Opplæring tilbys til alle ansatte i relevante stillinger og andre nøkkelinteressenter der dette anses som nødvendig grunnet deres arbeidsaktiviteter og assosierte risikoer. Risikoen for etterfølgeransvar reduseres ved å ta effektive og omfattende hensyn i forkant av kjøp/fellesforetakstransaksjoner, og anskaffede virksomheter integreres på passende måte og i henhold til retningslinjer og prosedyrer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon. Våre forretningspartnere (inkludert salgsagenter, forretningskonsulenter og mellommenn, salgsdistributører, lobbyister og partnere - inklusive korttids og langtids fellesforetakspartnere - som arbeider på våre vegne for å sikre, forberede eller fremforhandle nye kontrakter eller forlenge de eksisterende kontraktene) opererer i henhold til gjeldende lokale og internasjonale lover for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Våre retningslinjer og politikk kommuniseres til alle relevante ansatte og forretningspartnere. Vi krever også overholdelse av lover for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon i følgende spesifikke risikoområder (som dekkes i ytterlige detalj i relevante deler av loven): Gaver og innkvartering/servering Politiske bidrag Donasjoner til veldedighet eller lokalsamfunn Forretningspartnere Smøring Hvis dette ikke overholdes, enten med hensikt eller uaktsomt, vil det føre til disiplinære reaksjoner som kan inkludere annulering av arbeidskontrakt og/eller annen relevant kontrakt. Overholdelse av disse 6

9 retningslinjene vil overvåkes, vurderes og jevnlig gjennomgås for å sikre en effektiv drift av de aktuelle kontroller og prosedyrer for bekjempelse av bestikkelser SVINDEL Svindel er overlagt bedrageri eller ulovlig, uetisk, uærlig eller upassende atferd som vil kunne resultere i vinning, profitt eller fordeler for en ansatt eller skade eller tap for selskapet eller en annen part. Innblanding i svindel er et grunnleggende brudd på vår kjerneverdi, ærlighet, og vi behandler det som et svært alvorlig disiplinærbrudd. Alle CRH-selskaper skal som et minimum innføre CRHs retningslinjer for bekjempelse av svindel, som sier: Vi tolererer ikke svindel, og krever at du demonstrerer høye standarder innenfor ærlighet og sømmelighet til enhver tid. Selskapets ledelse skal etablere og opprettholde tilfredsstillende kontroller for å sikre at svindelrisikoen identifiseres, overvåkes og reduseres. Mistenkte eller faktiske tilfeller av svindel skal rapporteres ved hjelp av passende og definerte kanaler, inkludert vår hotline, en flerspråkelig og selvstendig tjeneste hvor du kan kommunisere på ditt eget språk og uten frykt for represalier. Alle tilfeller av svindel vil etterforskes, tapte beløp vil kreves tilbake, og disiplinære reaksjoner vil gjennomføres til fulle mot de ansatte som er involvert i eller medvirkende til svindel. Disse retningslinjene vil også overvåkes, vurderes og jevnlig gjennomgås for å sikre en effektiv drift av de aktuelle kontroller og prosedyrer for bekjempelse av svindel. SIKRING AV materiell og immateriell OPPHAVSRETT Vi har alle et ansvar for å sørge for at selskapets aktiva og ressurser kun brukes til det formålet de er tiltenkt, og at det skjer på en korrekt måte. Aktiva inkluderer eiendommer, utstyr, økonomiske fasiliteter, forretningshemmeligheter og annen konkurransesensitiv informasjon, patenter, varemerker, maskin- og programvare. Det må legges særlig vekt på forebygging av tap av aktiva og ressurser gjennom forringelse eller tyveri. Dette gjelder også for immateriell eiendom og konfidensiell informasjon, som aldri skal legges frem til personer utenfor selskapet, bortsett fra der det er gitt spesifikk autorisasjon. ANSATTLÅN Vi skal ikke utstede lån av våre midler til ansatte eller tilknyttede personer, unntatt ved helt spesielle omstendigheter der det er i konsernets interesse og i henhold til konsernets retningslinjer. 7

10 REGNSKAP OG BOKFØRING Det konsoliderte regnskapet fra CRH plc utarbeides i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), som er godkjent av EU. Dessuten er CRH som et offentlig notert selskap i USA underlagt bestemmelsene i Sarbanes- Oxley-loven. Denne krever at vi hvert år foretar en vurdering av effektiviteten av internkontrollen. De enkelte selskapene må garantere at deres regnskapsfunksjoner er i tråd med høyeste standarder og at bokføringen holdes i overensstemmelse med lokal lovgiving, relevante regnskapsstandarder og CRHkonsernets retningslinjer. All bokføring, i skriftlig eller i elektronisk form, er en viktig del av forretningsvirksomheten og må derfor oppbevares sikkert. Utover det generelle forretningsbehovet for å ta vare på dokumenter, kan det være lokale lover som krever at enkelte dokumenter oppbevares i en viss tid. Dokumenter som vil kunne underkastes juridisk behandling eller undersøkelse må identifiseres, oppbevares og aldri endres eller ødelegges. Hvert selskap må ta i bruk en plan for oppbevaring av dokumenter med det formål å bidra til effektiv forretningsdrift og å tilfredsstille alle juridiske krav. Mens selskapets økonomidirektører rapporterer direkte til sin lokale administrerende direktør eller styreformann, har de også indirekte rapporteringslinjer og ansvar som gjelder regnskap og spørsmål om selskapets styre, overfor sin avdelings økonomidirektør og endelig overfor konsernets økonomidirektør. FOREBYGGING AV HVITVASKING AV PENGER Mennesker som er involvert i kriminelle aktiviteter slik som narkotikahandel, forfalskning, terrorisme, ran etc. bruker ofte legitime forretninger som kanaler for å vaske sine illegalt opptjente midler. De fleste land har nå lover for å motvirke hvitvasking av penger, og bankene må følge rapporteringsregler som inkluderer identitetskontroller knyttet til kontanttransaksjoner over en viss størrelse. Vi må være oppmerksomme og passe på at vi ikke brukes som en vei til hvitvasking av penger. I dette tilfellet inkluderer penger kontanter, reisesjekker, postanvisninger eller betalinger fra tredjeparts konto. Hvis en enkeltperson ønsker å handle med oss og gjør opp regningene sine med slike betalingsformer, da må deres bona fide kontrolleres. Kjenn kunden din! Hvis du oppdager en uvanlig eller mistenkelig transaksjon må du gjøre din lokale ledergruppe klar over dette. Disse vil igjen informere selskapets økonomidirektør INFORMASJONSTEKNOLOGI Effektiv drift og sikkerhet for datautstyr er vesentlig for smertefri drift av selskapene våre. Retningslinjer burde tilpasses til disse målene, og burde som et minimum inkludere forskrifter fra CRH-konsernets datasikkerhetspolitikk. Særlig oppmerksomhet må rettes mot instruksjoner for sikkerhetskopiering, anti-virusprogrammer, adgangskoder og oppdatert systemsupport. 8

11 Våre informasjonssystemer, inkludert alle datamaskiner og relatert utstyr, programvare, elektroniske postsystemer, passord og lagrede data, er selskapets eiendom til enhver tid. Således har ansatte personvernrettigheter i henhold til lov, men ikke utover de rettigheter gitt i lov, når de bruker disse informasjonssystemene og dette utstyret. Disse informasjonssystemene er forretningsverktøy som stilles til rådighet av selskapet for å hjelpe til med å utføre selskapets forretninger, og bruk av slike informasjonssystemer skal være til legitime forretningsformål i overensstemmelse med det enkelte selskapets politikk. Systemene må aldri brukes på en måte som er i strid med loven, fornærmende, undergravende eller skadelig for andre mennesker, som for eksempel: det å opprette, åpne, vise, lagre eller videresende pornografiske bilder eller meldinger, eller materiale som kan være rasemessig eller etnisk krenkende eller enhver annen oppførsel som bryter med selskapets politikk, som forbyr diskriminering og/eller sjikanering. Vi kjøper programvare fra eksterne leverandører som vanligvis er gjenstand for kopirett og som forblir opphavsmannens eiendom. Du må ikke bruke ulovlig ervervet, feillisensiert eller uatorisert programvare da det vil kunne utsette både deg selv og selskapet for søksmål. DATAVERN Som konsern samler vi inn en stor mengde data, både i papirformat og i elektronisk format. Det meste av dette oppbevares ved de enkelte driftsselskapene. Denne informasjonen inkluderer data knyttet til kunder, leverandører og personlig informasjon om enkeltpersoner, inkludert tidligere og nåværende ansatte. 9

12 Du må utvise ekstrem forsiktighet hva angår korrekt bruk, lagring og formidling av denne informasjonen. Selskaper må rette seg etter lokale lover og registrere seg hos riktig datatilsynsselskap der hvor lovgivingen krever dette. KONFIDENSIELL INFORMASJON eller INTERNE OPPLYSNINGER og aksjehandel Du kan få kjennskap til konfidensiell informasjon knyttet til ditt selskaps drift i løpet av den tiden du er ansatt der. Denne konfidensielle informasjonen må ikke oppgis til noen, innenfor eller utenfor selskapet, som ikke er autorisert til å motta den. Du må ikke avsløre konfidensielle data overfor utenforstående, det være seg forretningshemmeligheter, forretningsprosesser og håndbøker for politikk og framgangsmåter, markedsføringsplaner, salgsinformasjon, kundelister eller kundeinformasjon, prisinformasjon eller økonomiske data, med mindre utføringen av jobben din krever røping av denne type informasjon. Ei heller kan en tidligere ansatt bruke eller avsløre slik konfidensiell informasjon etter at vedkommendes arbeidsforhold i selskapet er avsluttet. Husk også at alle slike data vil kunne bli gjenstand for bestemmelsene til lokale databeskyttelseslover. CRH plc sine aksjer har primærnotering på London Stock Exchange og en sekundærnotering på Dublin Stock Exchange. Konsernets amerikanske aksjer er børsnotert på New York Stock Exchange. Noteringsreglene pålegger børsnoterte selskaper å overholde modellkoden, eller "Koden", som regulerer handel med CRH-verdipapirer for enkelte ansatte eller personer med tilknytning til slike ansatte. Ikke offentliggjort eller intern informasjon som en ansatt har fått kjennskap til må ikke brukes til personlig vinning for vedkommende eller for en tredjepart som resultat av dennes forhold til den ansatte. Våre retningslinjer for aksjer og verdipapirer (som dekker kjøp, pantsetting, salg av aksjer, gjeldsinstrumenter og derivater og bruk av aksjeopsjoner) forsøker å sikre overholdelse med de etiske retningslinjene og da særlig: forbyr deg, og personer i din krets, å handle med offentlige omsatte verdipapirer for CRH mens man er i besittelse av innsideinformasjon, altså informasjon av en presis natur som ikke er blitt gjort offentlig og som ville hatt en betydelig effekt på prisen på disse verdipapirene skulle denne informasjonen komme ut. CRH må alltid overholde lovgivning for markedsmisbruk, som krever at alle selskaper skal ha lister over ansatte som har tilgang til innsideinformasjon. Brudd på disse retningslinjene anses som alvorlig og vil etterforskes til fulle. Disiplinære reaksjoner vil iverksettes hvis nødvendig. Du burde også være oppmerksom på at mange embetsområder ser på innsidehandel eller kommunikasjon av innsideinformasjon som en forbrytelse. 10

13 Behandling av våre kunder, leverandører og samfunnet Vi er forpliktet til å holde de høyeste standarder for forretningsetikk med alle vi handler med, over alt. KUNDENE VÅRE Suksessen til våre forretningsstrategier avhenger i stor grad av støtten fra kundene våre. Det er derfor vesentlig at selskapene våre utvikler og opprettholder gjensidig gode forretningsforbindelser med kundene sine basert på rettferdighet, tillit og ærlighet. Vi er engasjert i og har et ansvar for å levere varene og tjenestene våre i overensstemmelse med alle gjeldene lover som angår helse, sikkerhet og produktinformasjonskrav. Hvis du har spørsmål angående dette vil din nærmeste overordnede eller leder kunne gi mer informasjon. Markedsføring av produkter og annonsering må alltid være bygget på fakta og presenteres på en måte som er rettskaffen og fornuftig. Vi må ikke nedlate oss til å komme med usanne kommentarer som angår konkurrenter eller deres produkttilbud. LEVERANDØRENE VÅRE Leverandørene våre utgjør nøkkelinterresenter i driften av forretningene våre. Vi forventer at leverandørene er kvalitetsbevisste, nyskapende og effektive, og dermed gir oss valuta for pengene. Vi forventer også at leverandørene våre arbeider i overensstemmelse med loven og at de har en god etisk praksis. Til gjengjeld streber vi etter å være en god partner og opptre på en rettferdig og ærlig måte. På grunn av produkttypen og forretningsorganisasjonen vår er en stor andel av leverandørene våre lokale for de mange enhetene våre, og derfor ligger ansvaret for administrering av forholdet til leverandørene våre hos ledergruppen i det enkelte lokale selskapet. 11

14 Som et minimum må vi respektere retningslinjene for etisk innkjøp som krever at: våre hovedleverandører skal rette seg etter god etisk forretningsførsel, og møte aktuelle standarder med respekt for lokal lov angående menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljømessig forvaltning, samt motarbeidelse av bestikkelser og korrupsjon. Vi må også være særlig oppmerksomme på kjøp, direkte eller indirekte, av produkter fra utviklingsland. Vi handler derfor kun med leverandører som: Støtter og respekterer beskyttelsen av menneskerettighetene innenfor våre innflytelsesområder. Respekterer organisasjonsrett og den effektive erkjennelsen av retten til kollektive lønnsforhandlinger for alle ansatte. Forbyr alle former for tvangs- og barnearbeid. Støtter prinsippet om likestilling ved ansattelse og rekruttering av ansatte. Som minimum være i overensstemmelse med all gjeldende helse- og sikkerhetslovgivning og kontinuerlig forbedre forvaltning til å være blant industriens beste. Som minimum være i overensstemmelse med all gjeldende miljølovgivning og støtte en proaktiv tilnærming til miljøutfordringer. Overholde all relevant lovgivning for motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser i sine forretninger med CRH. Vi garanterer at hovedleverandører som opererer i identifiserte risikoområder møter disse kravene gjennom intervjuer og inspeksjoner. Bruk av tredjeparter og forretningspartnere Det er vanlig forretningspraksis å bruke salgsagenter, forretningskonsulenter og mellommenn, salgsdistributører, lobbyister og andre partnere, inkludert korttids og 12

15 langtids fellesforetakspartnere (kollektivt kalt "forretningspartnere") som arbeider på våre vegne for å sikre, forberede eller fremforhandle nye kontrakter eller forlenge de eksisterende kontraktene der dette er nødvendig og passende for å styrke vår egen erfaring i gitte markeder og forretningsområder. For å kunne beskytte selskapet fra enhver involvering i ulovlige eller korrupte transaksjoner, eller motarbeide risikoen for at slike betalinger gjøres på våre vegne, krever våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser at: Visse obligatoriske hensyn skal tas for å sikre at våre forretningspartnere deler våre forpliktelser i forhold til standarder for etisk forretningsførsel. Foranstaltninger i skriftlig form for motarbeidelse av bestikkelser skal nedtegnes. Kompensasjoner utbetalt til en forretningspartner skal være i samsvar med de rettmessige tjenester vi tilbyr, og være bekreftet, behørig bokført og betalt med sjekk eller bankoverføring (altså ikke i kontanter, gitt at dette ikke er den eneste mulige betalingsmåten) i henhold til den avtalte kontrakten. SMØRING Støtteutbetalinger, også kjent som smøring eller penger under bordet er typisk sett små uoffisielle utbetalinger gjort for å sikre eller framskynde en rutinemessig prosess hos en statstansatt eller en embedsperson, for eksempel utstedelse av en konsesjon, en lisens, en godkjennelse, et visum, en kontraktsrelatert inspeksjon, tilbydelse av tjenester eller frigjørelse av tollgods osv. Avhengig av det enkelte embedsområdet kan slike utbetalinger være mer eller mindre vanlige. Typisk står konsekvensene av å unngå slike betalinger ikke i forhold til det lille beløpet som kreves. Uansett er støtteutbetalinger forbudt, som definert i våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser. Betaling for bruk av anerkjente, legitime saksbehandlingsprosedyrer som er åpne for alle er ikke å anse som en støtteutbetaling. En kvittering for slike transaksjoner skal alltid foreligge. En utbetaling kan også foretas der et individs liv, sikkerhet eller helse står i fare. Enhver slik utbetaling skal godkjennes i forkant, eller hvis dette ikke er mulig rapporteres til selskapets administrerende direktør eller styreformann, samt til lederen for konsernets avdeling for overholdelse og etikk. GI OG MOTTA GODTGJØRELSER OG GAVER Vi forstår at det å gi og akseptere gaver og andre kompensasjoner fra forretningspartnere ofte er et legitimt bidrag til et godt forretningssamarbeid. Gaver som er upassende eller urimelige kan dog påvirke dømmekraften. Du må derfor utvise skjønn når du tar imot eller gir gaver for å beskytte ditt eget og selskapets rykte, samt for å sikre at lover for motarbeidelse av bestikkelser ikke brytes. Det er ikke mulig å sette opp spesifikke regler som dekker enhver situasjon, og vi innser at praksis varierer mellom forskjellige land og regioner. Hvert selskap skal derfor ha sine egne regler angående mottak av gaver og lignende, men de må som et minimum inneholde de relevante punktene i våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser, f.eks et forbud mot å tilby og motta gaver der slike ordninger kan ha en effekt på utfallet av forretningsrelaterte 13