Etiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll 3 Overholdelse og etikk 3 Konsernets bærekraftighet 3 Gjøre forretninger på en ansvarlig måte 4 Interessekonflikter og eksterne interesser 4 Konkurranselovgiving (Anti-trust) 5 Forebygging av bestikkelser og korrupsjon 6 Svindel 7 Sikring av materiell og immateriell opphavsrett 7 Ansattlån 7 Regnskap og bokføring 8 Forebygging av hvitvasking av penger 8 Informasjonsteknologi 8 Datavern 9 Konfidensiell informasjon eller interne opplysninger og aksjehandel 10 Behandling av våre kunder, leverandører og samfunnet 11 Kundene våre 11 Leverandørene våre 11 Bruk av tredjeparter og forretningspartnere 12 Smøring 13 Gi og motta godtgjørelser og gaver 13 Politiske bidrag 14 Donasjoner til veldedighet og lokalsamfunn Handling med statlige organer og tilsynsmyndigheter 15 Ekstern kommunikasjon og media 16 Sosiale media 16 Behandle personer med ærlighet og respekt 17 Sosialpolitikk 17 Ansettelsespolitikk 18 Personalpolitikk 18 Å ta opp en bekymring 18 Håndtering av helse, sikkerhet og miljø 20 Helse og sikkerhet 20 Narkotika og alkohol 21 Miljø 21 Vedlegg 1 - Bekymringsmeldinger - hotline og informasjon 22 Vedlegg 2 - Vår politikk 23 Indeks 24

3 Innledning CRH er en ledende leverandør av bygningsmateriell og er blant de fem største selskaper innenfor denne sektoren på verdensbasis. Vi har vokst fra å inneha en hovedsakelig irsk markedsbase på 1970-tallet frem til den internasjonale posisjonen vi har i dag. En stolt historie underbygget av en forpliktelse overfor våre kjerneverdier: integritet, ærlighet og respekt for loven. Mens vi fortsetter å følge vår strategi for prestasjoner og vekst, med det mål å etterlate oss et annerledes og globalt fotavtrykk, må vi forbli trofaste i vår iherdige etterfølgelse av disse kjerneverdiene. Våre oppdaterte etiske retningslinjer er klare på hvordan disse standardene skal etterfølges, slik at vi beskytter vår integritet og fortsetter å gjøre forretninger på en ansvarlig måte: ved å sette forretningsmoral i første rekke i forbindelse med kundebehandling og kommunikasjon med leverandører og markeder, samt en overordnet respekt og ansvarsfølelse overfor våre ansatte innenfor helse, sikkerhet og miljø. Retningslinjene er ment som en erklæring for god forretningspraksis. Den er ikke fullstendig, og kan bli komplementert med ytterligere prosedyrer og mer detaljerte retningslinjer og prosedyrer på et senere tidspunkt. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre i en gitt situasjon, eller hvis du er usikker på om våre retningslinjer er blitt brutt, ber vi deg ringe vår hotline som anvist i retningslinjene. Budskapet til hver av oss er klar: det finnes aldri en god forretningsmessig grunn for å foreta dårlige valg. Kun ved å beholde våre kjerneverdier kan vi opprettholde vår fortsatte suksess som selskap og verne vårt glimrende rykte. Takk for ditt bidrag til vårt felles mål å sikre at CRH fortsetter å lede med integritet. Myles Lee Direktør for CRH plc Dublin, Irland Februar

4 Beskytte vår integritet 2 Det finnes aldri en god forretningsmessig grunn for å foreta dårlige valg. Bruk OG overholdelse CRHs etiske retningslinjer for forretningsdrift, "Retningslinjene" gjelder, i den grad det dreier seg om individuelle plikter og ansvar, for ansatte i konsernets selskaper, inklusive deltidsansatte og personell på faste eller midlertidige kontrakter. Ansatte som disse Retningslinjene gjelder for inkluderer direktører, ikke-administrerende direktører og styremedlemmer i selskapene. Hver leder i hele kosernet har ansvar for å oppfølge og gjennomføre disse retningslinjene. Det er hvert selskaps og hver ansattes ansvar å rette seg etter alle spesifikke lover og praksiser relative til deres industri, samt lovgivning innenfor det domsmyndigheten de opererer i. Konsernet defineres som de selskapene hvor CRH direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 50% av egenkapitalen. Ingen ledere har rett til å beordre en ansatt å begå en uetisk eller ulovlig handling. Ingen kan forsvare en slik handling ved å si at den ble pålagt av noen i en høyere stilling. Vi vil hjelpe alle ansatte til å overholde disse etiske retningslinjene og gi støtte hvor det er nødvendig, slik at disse prinsippene ikke settes i fare. Der hvor det er nødvendig, vil vi gi opplæring for å hjelpe ansatte til å forstå sine plikter og ansvar. Bruken av disse etiske retningslinjene er underlagt eventuelle restriksjoner eller rettigheter som ligger i loven i den enkelte domsmyndigheten hvor konsernet opererer. Der hvor det finnes forskjeller mellom retningslinjene og gjeldende lokal lovgivning som et resultat av lokal sedvane, normer eller regler, skal man følge det alternativet som setter den høyeste normen for atferd. I vår desentraliserte struktur ligger hovedansvaret for tilslutning til de etiske retningslinjene våre i de enkelte selskapene hos den lokale administrerende direktøren eller styreformannen, og den driftsavdelingen de hører til. Styret i alle våre selskaper skal hvert år gå gjennom bruken av de etiske retningslinjene. Dette skal noteres i selskapets bokføring. Administrerende direktør eller styreformann skal bekrefte funksjonstatusen til de etiske retningslinjene i selskapet ved å skrive under. Kjøp Som et konsern med sterk fokus på vekst kjøper vi mange selskaper hvert år. Det oppkjøpte selskapet bør sette opp et program for innlemming av de etiske retningslinjene så snart som mulig. Dette bør gjøres på en pragmatisk måte og med nødvendig anerkjennelse av lokal kultur. Den obligatoriske gjennomgangen i prosessen før kjøpet skal inkludere en evaluering av forretningsførsel og etiske spørsmål. Disse emnene gjennomgås henholdsvis i kjøpsdokumentasjonen eller selve aksjonæravtalen. MINDRETALLSINTERESSER, FELLESFORETAK OG SAMARBEIDSPARTNERE Der hvor CRH har kontroll i forbindelse med mindretallsinteresser (f.eks. et ikke heleid datterselskap), vil våre retningslinjer, standarder og prosedyrer anvendes direkte. Dette kravet bør bli gjengitt i aksjonæravtalen. Ved fellesforetaksavtaler (f.eks der CRH har delt styring) eller partneravtaler (f.eks der CRH har betydelig inflytelse på finansielle og styringsmessige beslutninger), vil vi forsøke å påvirke våre partnere slik at disse slutter seg til standarder, prosedyrer og forretningspolitikk som er på linje med, eller er strengere enn

5 våre. I alle tilfeller skal aksjonæravtalen reflektere den avtalte posisjonen. Brudd på retningslinjene Retningslinjene i dette dokumentet gjelder for alle ansatte, og berører deres plikter og ansvar i det selskapet de er ansatt i. En ansatt som bryter retningslinjene kan utsettes for passende disiplinærsak fra det selskapet vedkommende er ansatt i, i henhold til lokale lover og avtalte framgangsmåter. I tilfeller der en handling også er i strid med loven, vil den ansatte kunne bli gjenstand for sivile søksmål eller strafferettslig forfølgelse. Internkontroll Konsernet har en avdeling for internkontroll som foretar en uavhengig gjennomgang av de interne regnskaps- og kontrollfunksjonene. Denne avdelingen kontrollerer også om retningslinjene overholdes med hensyn til en rekke elementer i disse retningslinjene. Kontrollutvalget i CRHs ledelse har godkjent et dokument som oppretter avdelingen for internkontroll og gjør rede for dennes ansvarsområder. I henhold til dette dokumentet må CRH-selskaper tilby fullt samarbeid med internkontrollgruppen. Lederen for konsernets etikk- og overholdelsesavdeling, som har direkte adgang til CRH-konsernets administrerende direktør, rapporterer til lederen i revisjonsutvalget. OVERHOLDELSE OG ETIKK Konsernet har en avdeling for overholdelse og etikk der avdelingssjefen er ansvarlig for den overordnede strategien, styringen og leveringen av programmet for etikk og overholdelse. Overholdelseskoordinatorer er blitt valgt for styringen og koordineringen av denne prosessen på nasjonalt nivå. Lederen for konsernets etikk- og overholdelsesavdeling, som har direkte adgang til CRH-konsernets administrerende direktør, rapporterer til lederen i revisjonsutvalget. KONSERNETS BÆREKRAFTIGHET Konsernet har en bæredyktighetsavdeling som overvåker implementeringen av konsernets politikk innenfor helse, sikkerhet og miljø. Avdelingen setter opp detaljerte årsoversikter innenfor helse, sikkerhet, miljø og sosial innsats for alle operative enheter. Konsernets bæredyktighetsdirektør, som rapporterer til teknisk direktør, presenterer en årsrapport for de oppnådde prestasjoner til styret i CRH plc. Maeve Carton, økonomidirektør. Ledergruppen: Stående fra venstre mot høyre: Doug Black (Administrerende og teknisk direktør, Oldcastle Inc), Eric Bax (Administrerende direktør CRH Europe Products & Distribution); Sittende fra venstre mot høyre: Albert Manifold (Teknisk direktør), Henry Morris (Administrerende direktør, Europe Materials) og Mark Towe (Daglig leder, Oldcastle Inc). 3

6 Gjøre forretninger på en ansvarlig måte 4 Vi vil opprettholde våre kjerneverdier: ærlighet, integritet og respekt for loven. INTERESSEKONFLIKT OG EKSTERNE INTERESSER En interessekonflikt oppstår når personlige interesser eller muligheter for fortjeneste eller profitt, strider mot eller kan tolkes som at de strider mot konsernets interesser. Dine personlige interesser omfatter også interessene til nært tilknyttede personer; dette inkluderer direkte slektskap, inngiftede slektninger, nære personlige venner og partnere. Forekomsten av en virkelig eller opplevd interessekonflikt må meddeles av nyansatte, og eksisterende ansatte må varsle sin nærmeste overordnede umiddelbart hvis en ny interessekonflikt oppstår. Unntakene herunder er kun tillatt der hvor det har blitt uttrykkelig skriftlig godkjent av administrerende direktør eller styreformann i det ansettende selskapet, eller nærmeste overordnede, avhengig av hva som passer. Tillatte interesser I tråd med de begrensningene som ligger i disse retningslinjene, så vel som i en enhver individuell ansettelseskontrakt, står du fritt til å engasjere deg i eksterne aktiviter som ikke er i strid med arbeidsprestasjonene deres eller på annen måte i konflikt med konsernets interesser. Økonomiske interesser Hvis din stilling i konsernet inkluderer utvelgelse eller sikkerhetsklarering av kunder eller leverandører, eller hvis din stilling gir innflytelse over disse beslutningene og du har en økonomisk interesse i en kunde, leverandør eller konkurrent. Det oppstår ikke en interessekonflikt hvis den økonomiske interessen er i form av verdipapirer som: er notert på en anerkjent børs eller handles med på en vanlig måte over disk, og utgjør mindre enn 1 % av de totale verdipapirene i den aktuelle klassen. Eiendomsinteresser Der du direkte eller indirekte, og i alle dens interessefaser, har interesser i eiendom, forpaktninger, patenter eller andre rettigheter som konsernet har en interesse i, (eller som du vet eller har grunn til å tro at det er sannsynlig at konsernet har interesse i). Representanter for tredjepart Når du fungerer som representant for en tredjepart i transaksjoner som involverer konsernet. Nært tilknyttede personer som utfører uforenelige plikter Når du og en nært tilknyttet person innehar funksjoner som samlet sett fører til mangel på deling av ansvar som har innvirkning på den interne økonomiske kontrollen. Vurdering av ansettelse, lønn og prestasjoner Når en medarbeider er involvert i disse oppgavene i forbindelse med en nært tilknyttet person.

7 Eksternt forretningsmessig eller lignende engasjement Når du er engasjert i en ekstern organisasjon, slik som en kunde, en vare- eller tjenesteleverandør, eller en konkurrent. Andre forretningsinteresser Der du har ledende eller veiledende roller i aktiviteter av kommersiell eller statlig art. Ethvert engasjement du måtte ha i ideelle eller veldedige organisasjoner regnes ikke som interessekonflikter. KONKURRANSELOVGIVING (ANTI-TRUST) Vi tror på et fritt og åpent marked. Ved å følge dette prinsippet vil vi drives mer effektivt av behovet for å være både effektive og nyskapende. Vi forplikter oss fullstendig til å følge konkurranselovgivingen som gjelder i de landene der vi er representert. Alle CRH selskaper skal som et minimum innføre CRHs overholdelsespolitikk relatert til konkurranse og monopol, som følger: Du må ikke innlede noen form for kommunikasjonutveksling, enten skreven, elektronisk eller muntlig, komme fram til en avtale eller en annen type gjensidig forståelse med en konkurrent som har som direkte konsekvens eller som mål å: Fastsette, stabilisere eller kontrollere priser, kredittbetingelser, rabatter eller avslag. Tildele kontrakter, markeder, kunder eller områder. Boikotte visse kunder eller leverandører. Avstå fra eller begrense produksjon eller salg av noen produkter eller tjenester. Du må garantere at vi ikke bruker forretningsstrategier som vil kunne være i strid med konkurranselovgiving angående monopolisering, eller utgjør forsøk på å monopolisere eller misbruke en dominerende stilling i noe marked. 5

8 Hvis det finnes noen form for tvil om en kommunikasjon, kontrakt eller forretningsstrategi i konkurransemessig sammenheng er passende, skal selskapet innhente juridisk råd. Alle brudd på disse retningslinjene utgjør en risiko for at alvorlige økonomiske sanksjoner rettes mot oss. Dessuten utsetter den eller de som er ansvarlige for en slik handling seg for sivilt og i noen tilfeller strafferettstlig ansvar. Dette vil kunne føre til bøter, fengsel og fradømmelse av retten til å kunne inneha en lederstilling i et selskap. Du kan rådføre deg ytterligere med noen fra din ledergruppe, som igjen vil gjøre seg kjent med gjeldende lover og klargjøre for trening og opplæring hvis nødvendig, samt gjennomgå vår overholdelse på dette området. FOREBYGGING AV BESTIKKELSER OG KORRUPSJON Vi krever at alle transaksjoner med tredjeparter gjøres i henhold til all relevant lovgivning, med særlig vekt på henholdsvis US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Alle CRH-selskaper skal som et minimum innføre CRHs retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser, som kan oppsummeres som følger: Vi tolererer ingen form for bestikkelser. Når du opererer på vegne av CRH er det strengt forbudt å tilby, betale, oppfordre til eller ta imot bestikkelser. Risikoene for eksterne og interne bestikkelser vil systematisk vurderes, og adekvate risikobaserte prosedyrer med det formål å motvirke bestikkelser vil implementeres, inkludert de som er utformet for å sikre at: Finansielle og kommersielle kontroller er på plass for å minske risikoen for korrupte transaksjoner; dette inkluderer nøyaktig bokføring og arkivering. Opplæring tilbys til alle ansatte i relevante stillinger og andre nøkkelinteressenter der dette anses som nødvendig grunnet deres arbeidsaktiviteter og assosierte risikoer. Risikoen for etterfølgeransvar reduseres ved å ta effektive og omfattende hensyn i forkant av kjøp/fellesforetakstransaksjoner, og anskaffede virksomheter integreres på passende måte og i henhold til retningslinjer og prosedyrer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon. Våre forretningspartnere (inkludert salgsagenter, forretningskonsulenter og mellommenn, salgsdistributører, lobbyister og partnere - inklusive korttids og langtids fellesforetakspartnere - som arbeider på våre vegne for å sikre, forberede eller fremforhandle nye kontrakter eller forlenge de eksisterende kontraktene) opererer i henhold til gjeldende lokale og internasjonale lover for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Våre retningslinjer og politikk kommuniseres til alle relevante ansatte og forretningspartnere. Vi krever også overholdelse av lover for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon i følgende spesifikke risikoområder (som dekkes i ytterlige detalj i relevante deler av loven): Gaver og innkvartering/servering Politiske bidrag Donasjoner til veldedighet eller lokalsamfunn Forretningspartnere Smøring Hvis dette ikke overholdes, enten med hensikt eller uaktsomt, vil det føre til disiplinære reaksjoner som kan inkludere annulering av arbeidskontrakt og/eller annen relevant kontrakt. Overholdelse av disse 6

9 retningslinjene vil overvåkes, vurderes og jevnlig gjennomgås for å sikre en effektiv drift av de aktuelle kontroller og prosedyrer for bekjempelse av bestikkelser SVINDEL Svindel er overlagt bedrageri eller ulovlig, uetisk, uærlig eller upassende atferd som vil kunne resultere i vinning, profitt eller fordeler for en ansatt eller skade eller tap for selskapet eller en annen part. Innblanding i svindel er et grunnleggende brudd på vår kjerneverdi, ærlighet, og vi behandler det som et svært alvorlig disiplinærbrudd. Alle CRH-selskaper skal som et minimum innføre CRHs retningslinjer for bekjempelse av svindel, som sier: Vi tolererer ikke svindel, og krever at du demonstrerer høye standarder innenfor ærlighet og sømmelighet til enhver tid. Selskapets ledelse skal etablere og opprettholde tilfredsstillende kontroller for å sikre at svindelrisikoen identifiseres, overvåkes og reduseres. Mistenkte eller faktiske tilfeller av svindel skal rapporteres ved hjelp av passende og definerte kanaler, inkludert vår hotline, en flerspråkelig og selvstendig tjeneste hvor du kan kommunisere på ditt eget språk og uten frykt for represalier. Alle tilfeller av svindel vil etterforskes, tapte beløp vil kreves tilbake, og disiplinære reaksjoner vil gjennomføres til fulle mot de ansatte som er involvert i eller medvirkende til svindel. Disse retningslinjene vil også overvåkes, vurderes og jevnlig gjennomgås for å sikre en effektiv drift av de aktuelle kontroller og prosedyrer for bekjempelse av svindel. SIKRING AV materiell og immateriell OPPHAVSRETT Vi har alle et ansvar for å sørge for at selskapets aktiva og ressurser kun brukes til det formålet de er tiltenkt, og at det skjer på en korrekt måte. Aktiva inkluderer eiendommer, utstyr, økonomiske fasiliteter, forretningshemmeligheter og annen konkurransesensitiv informasjon, patenter, varemerker, maskin- og programvare. Det må legges særlig vekt på forebygging av tap av aktiva og ressurser gjennom forringelse eller tyveri. Dette gjelder også for immateriell eiendom og konfidensiell informasjon, som aldri skal legges frem til personer utenfor selskapet, bortsett fra der det er gitt spesifikk autorisasjon. ANSATTLÅN Vi skal ikke utstede lån av våre midler til ansatte eller tilknyttede personer, unntatt ved helt spesielle omstendigheter der det er i konsernets interesse og i henhold til konsernets retningslinjer. 7

10 REGNSKAP OG BOKFØRING Det konsoliderte regnskapet fra CRH plc utarbeides i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), som er godkjent av EU. Dessuten er CRH som et offentlig notert selskap i USA underlagt bestemmelsene i Sarbanes- Oxley-loven. Denne krever at vi hvert år foretar en vurdering av effektiviteten av internkontrollen. De enkelte selskapene må garantere at deres regnskapsfunksjoner er i tråd med høyeste standarder og at bokføringen holdes i overensstemmelse med lokal lovgiving, relevante regnskapsstandarder og CRHkonsernets retningslinjer. All bokføring, i skriftlig eller i elektronisk form, er en viktig del av forretningsvirksomheten og må derfor oppbevares sikkert. Utover det generelle forretningsbehovet for å ta vare på dokumenter, kan det være lokale lover som krever at enkelte dokumenter oppbevares i en viss tid. Dokumenter som vil kunne underkastes juridisk behandling eller undersøkelse må identifiseres, oppbevares og aldri endres eller ødelegges. Hvert selskap må ta i bruk en plan for oppbevaring av dokumenter med det formål å bidra til effektiv forretningsdrift og å tilfredsstille alle juridiske krav. Mens selskapets økonomidirektører rapporterer direkte til sin lokale administrerende direktør eller styreformann, har de også indirekte rapporteringslinjer og ansvar som gjelder regnskap og spørsmål om selskapets styre, overfor sin avdelings økonomidirektør og endelig overfor konsernets økonomidirektør. FOREBYGGING AV HVITVASKING AV PENGER Mennesker som er involvert i kriminelle aktiviteter slik som narkotikahandel, forfalskning, terrorisme, ran etc. bruker ofte legitime forretninger som kanaler for å vaske sine illegalt opptjente midler. De fleste land har nå lover for å motvirke hvitvasking av penger, og bankene må følge rapporteringsregler som inkluderer identitetskontroller knyttet til kontanttransaksjoner over en viss størrelse. Vi må være oppmerksomme og passe på at vi ikke brukes som en vei til hvitvasking av penger. I dette tilfellet inkluderer penger kontanter, reisesjekker, postanvisninger eller betalinger fra tredjeparts konto. Hvis en enkeltperson ønsker å handle med oss og gjør opp regningene sine med slike betalingsformer, da må deres bona fide kontrolleres. Kjenn kunden din! Hvis du oppdager en uvanlig eller mistenkelig transaksjon må du gjøre din lokale ledergruppe klar over dette. Disse vil igjen informere selskapets økonomidirektør INFORMASJONSTEKNOLOGI Effektiv drift og sikkerhet for datautstyr er vesentlig for smertefri drift av selskapene våre. Retningslinjer burde tilpasses til disse målene, og burde som et minimum inkludere forskrifter fra CRH-konsernets datasikkerhetspolitikk. Særlig oppmerksomhet må rettes mot instruksjoner for sikkerhetskopiering, anti-virusprogrammer, adgangskoder og oppdatert systemsupport. 8

11 Våre informasjonssystemer, inkludert alle datamaskiner og relatert utstyr, programvare, elektroniske postsystemer, passord og lagrede data, er selskapets eiendom til enhver tid. Således har ansatte personvernrettigheter i henhold til lov, men ikke utover de rettigheter gitt i lov, når de bruker disse informasjonssystemene og dette utstyret. Disse informasjonssystemene er forretningsverktøy som stilles til rådighet av selskapet for å hjelpe til med å utføre selskapets forretninger, og bruk av slike informasjonssystemer skal være til legitime forretningsformål i overensstemmelse med det enkelte selskapets politikk. Systemene må aldri brukes på en måte som er i strid med loven, fornærmende, undergravende eller skadelig for andre mennesker, som for eksempel: det å opprette, åpne, vise, lagre eller videresende pornografiske bilder eller meldinger, eller materiale som kan være rasemessig eller etnisk krenkende eller enhver annen oppførsel som bryter med selskapets politikk, som forbyr diskriminering og/eller sjikanering. Vi kjøper programvare fra eksterne leverandører som vanligvis er gjenstand for kopirett og som forblir opphavsmannens eiendom. Du må ikke bruke ulovlig ervervet, feillisensiert eller uatorisert programvare da det vil kunne utsette både deg selv og selskapet for søksmål. DATAVERN Som konsern samler vi inn en stor mengde data, både i papirformat og i elektronisk format. Det meste av dette oppbevares ved de enkelte driftsselskapene. Denne informasjonen inkluderer data knyttet til kunder, leverandører og personlig informasjon om enkeltpersoner, inkludert tidligere og nåværende ansatte. 9

12 Du må utvise ekstrem forsiktighet hva angår korrekt bruk, lagring og formidling av denne informasjonen. Selskaper må rette seg etter lokale lover og registrere seg hos riktig datatilsynsselskap der hvor lovgivingen krever dette. KONFIDENSIELL INFORMASJON eller INTERNE OPPLYSNINGER og aksjehandel Du kan få kjennskap til konfidensiell informasjon knyttet til ditt selskaps drift i løpet av den tiden du er ansatt der. Denne konfidensielle informasjonen må ikke oppgis til noen, innenfor eller utenfor selskapet, som ikke er autorisert til å motta den. Du må ikke avsløre konfidensielle data overfor utenforstående, det være seg forretningshemmeligheter, forretningsprosesser og håndbøker for politikk og framgangsmåter, markedsføringsplaner, salgsinformasjon, kundelister eller kundeinformasjon, prisinformasjon eller økonomiske data, med mindre utføringen av jobben din krever røping av denne type informasjon. Ei heller kan en tidligere ansatt bruke eller avsløre slik konfidensiell informasjon etter at vedkommendes arbeidsforhold i selskapet er avsluttet. Husk også at alle slike data vil kunne bli gjenstand for bestemmelsene til lokale databeskyttelseslover. CRH plc sine aksjer har primærnotering på London Stock Exchange og en sekundærnotering på Dublin Stock Exchange. Konsernets amerikanske aksjer er børsnotert på New York Stock Exchange. Noteringsreglene pålegger børsnoterte selskaper å overholde modellkoden, eller "Koden", som regulerer handel med CRH-verdipapirer for enkelte ansatte eller personer med tilknytning til slike ansatte. Ikke offentliggjort eller intern informasjon som en ansatt har fått kjennskap til må ikke brukes til personlig vinning for vedkommende eller for en tredjepart som resultat av dennes forhold til den ansatte. Våre retningslinjer for aksjer og verdipapirer (som dekker kjøp, pantsetting, salg av aksjer, gjeldsinstrumenter og derivater og bruk av aksjeopsjoner) forsøker å sikre overholdelse med de etiske retningslinjene og da særlig: forbyr deg, og personer i din krets, å handle med offentlige omsatte verdipapirer for CRH mens man er i besittelse av innsideinformasjon, altså informasjon av en presis natur som ikke er blitt gjort offentlig og som ville hatt en betydelig effekt på prisen på disse verdipapirene skulle denne informasjonen komme ut. CRH må alltid overholde lovgivning for markedsmisbruk, som krever at alle selskaper skal ha lister over ansatte som har tilgang til innsideinformasjon. Brudd på disse retningslinjene anses som alvorlig og vil etterforskes til fulle. Disiplinære reaksjoner vil iverksettes hvis nødvendig. Du burde også være oppmerksom på at mange embetsområder ser på innsidehandel eller kommunikasjon av innsideinformasjon som en forbrytelse. 10

13 Behandling av våre kunder, leverandører og samfunnet Vi er forpliktet til å holde de høyeste standarder for forretningsetikk med alle vi handler med, over alt. KUNDENE VÅRE Suksessen til våre forretningsstrategier avhenger i stor grad av støtten fra kundene våre. Det er derfor vesentlig at selskapene våre utvikler og opprettholder gjensidig gode forretningsforbindelser med kundene sine basert på rettferdighet, tillit og ærlighet. Vi er engasjert i og har et ansvar for å levere varene og tjenestene våre i overensstemmelse med alle gjeldene lover som angår helse, sikkerhet og produktinformasjonskrav. Hvis du har spørsmål angående dette vil din nærmeste overordnede eller leder kunne gi mer informasjon. Markedsføring av produkter og annonsering må alltid være bygget på fakta og presenteres på en måte som er rettskaffen og fornuftig. Vi må ikke nedlate oss til å komme med usanne kommentarer som angår konkurrenter eller deres produkttilbud. LEVERANDØRENE VÅRE Leverandørene våre utgjør nøkkelinterresenter i driften av forretningene våre. Vi forventer at leverandørene er kvalitetsbevisste, nyskapende og effektive, og dermed gir oss valuta for pengene. Vi forventer også at leverandørene våre arbeider i overensstemmelse med loven og at de har en god etisk praksis. Til gjengjeld streber vi etter å være en god partner og opptre på en rettferdig og ærlig måte. På grunn av produkttypen og forretningsorganisasjonen vår er en stor andel av leverandørene våre lokale for de mange enhetene våre, og derfor ligger ansvaret for administrering av forholdet til leverandørene våre hos ledergruppen i det enkelte lokale selskapet. 11

14 Som et minimum må vi respektere retningslinjene for etisk innkjøp som krever at: våre hovedleverandører skal rette seg etter god etisk forretningsførsel, og møte aktuelle standarder med respekt for lokal lov angående menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljømessig forvaltning, samt motarbeidelse av bestikkelser og korrupsjon. Vi må også være særlig oppmerksomme på kjøp, direkte eller indirekte, av produkter fra utviklingsland. Vi handler derfor kun med leverandører som: Støtter og respekterer beskyttelsen av menneskerettighetene innenfor våre innflytelsesområder. Respekterer organisasjonsrett og den effektive erkjennelsen av retten til kollektive lønnsforhandlinger for alle ansatte. Forbyr alle former for tvangs- og barnearbeid. Støtter prinsippet om likestilling ved ansattelse og rekruttering av ansatte. Som minimum være i overensstemmelse med all gjeldende helse- og sikkerhetslovgivning og kontinuerlig forbedre forvaltning til å være blant industriens beste. Som minimum være i overensstemmelse med all gjeldende miljølovgivning og støtte en proaktiv tilnærming til miljøutfordringer. Overholde all relevant lovgivning for motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser i sine forretninger med CRH. Vi garanterer at hovedleverandører som opererer i identifiserte risikoområder møter disse kravene gjennom intervjuer og inspeksjoner. Bruk av tredjeparter og forretningspartnere Det er vanlig forretningspraksis å bruke salgsagenter, forretningskonsulenter og mellommenn, salgsdistributører, lobbyister og andre partnere, inkludert korttids og 12

15 langtids fellesforetakspartnere (kollektivt kalt "forretningspartnere") som arbeider på våre vegne for å sikre, forberede eller fremforhandle nye kontrakter eller forlenge de eksisterende kontraktene der dette er nødvendig og passende for å styrke vår egen erfaring i gitte markeder og forretningsområder. For å kunne beskytte selskapet fra enhver involvering i ulovlige eller korrupte transaksjoner, eller motarbeide risikoen for at slike betalinger gjøres på våre vegne, krever våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser at: Visse obligatoriske hensyn skal tas for å sikre at våre forretningspartnere deler våre forpliktelser i forhold til standarder for etisk forretningsførsel. Foranstaltninger i skriftlig form for motarbeidelse av bestikkelser skal nedtegnes. Kompensasjoner utbetalt til en forretningspartner skal være i samsvar med de rettmessige tjenester vi tilbyr, og være bekreftet, behørig bokført og betalt med sjekk eller bankoverføring (altså ikke i kontanter, gitt at dette ikke er den eneste mulige betalingsmåten) i henhold til den avtalte kontrakten. SMØRING Støtteutbetalinger, også kjent som smøring eller penger under bordet er typisk sett små uoffisielle utbetalinger gjort for å sikre eller framskynde en rutinemessig prosess hos en statstansatt eller en embedsperson, for eksempel utstedelse av en konsesjon, en lisens, en godkjennelse, et visum, en kontraktsrelatert inspeksjon, tilbydelse av tjenester eller frigjørelse av tollgods osv. Avhengig av det enkelte embedsområdet kan slike utbetalinger være mer eller mindre vanlige. Typisk står konsekvensene av å unngå slike betalinger ikke i forhold til det lille beløpet som kreves. Uansett er støtteutbetalinger forbudt, som definert i våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser. Betaling for bruk av anerkjente, legitime saksbehandlingsprosedyrer som er åpne for alle er ikke å anse som en støtteutbetaling. En kvittering for slike transaksjoner skal alltid foreligge. En utbetaling kan også foretas der et individs liv, sikkerhet eller helse står i fare. Enhver slik utbetaling skal godkjennes i forkant, eller hvis dette ikke er mulig rapporteres til selskapets administrerende direktør eller styreformann, samt til lederen for konsernets avdeling for overholdelse og etikk. GI OG MOTTA GODTGJØRELSER OG GAVER Vi forstår at det å gi og akseptere gaver og andre kompensasjoner fra forretningspartnere ofte er et legitimt bidrag til et godt forretningssamarbeid. Gaver som er upassende eller urimelige kan dog påvirke dømmekraften. Du må derfor utvise skjønn når du tar imot eller gir gaver for å beskytte ditt eget og selskapets rykte, samt for å sikre at lover for motarbeidelse av bestikkelser ikke brytes. Det er ikke mulig å sette opp spesifikke regler som dekker enhver situasjon, og vi innser at praksis varierer mellom forskjellige land og regioner. Hvert selskap skal derfor ha sine egne regler angående mottak av gaver og lignende, men de må som et minimum inneholde de relevante punktene i våre retningslinjer for motarbeidelse av bestikkelser, f.eks et forbud mot å tilby og motta gaver der slike ordninger kan ha en effekt på utfallet av forretningsrelaterte 13

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Statkrafts leveregler.

Statkrafts leveregler. Statkrafts leveregler www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER Innhold Konsernsjefen har ordet... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse... 4 2. Virkeområde...

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer