Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no"

Transkript

1 Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling

2 McGregorsteori X og teori Y X-teorien hard tilnærming Lederatferd: Tvang, stram kontroll, trusler og straff. Resultat over tid: lav produktivitet, motsetninger, militante fagforeninger og utspekulerte sabotasjer. X-teorien myk tilnærming Lederatferd: Gjøre alle glade og unngår konflikter. Resultat: harmoni på overflaten, men understrøm av apati og likegyldighet. Årsak: en form for en selvoppfyllende profeti Y-teorien Lederatferd: Legge forholdene til rette slik at menneskene i organisasjonen best kan nå sine mål ved å rette sin innsats mot det som gir gevinst for organisasjonen. Resultat over tid: høyere produktivitetog arbeidstilfredshet. Årsak: medarbeiderne opplever selvkontroll, fordi det er samsvar mellom organisasjonens krav og de ansattes egeninteresser.

3 Hindringer Hvorfor fortsetter ledere å følge mindre effektive strategier når det fins andre strategier som fungerer bedre? Ledere bygger på antagelser i teorien X, er redd for å miste styringen eller for å være for ettergivende overfor de ansatte. Investering i mennesker krever tid og utholdenhet før resultatet kommer. Press for umiddelbare resultater gjennom kostnadskutt, strategiomlegging eller omorganisering. Organisasjonene blir en portefølje av økonomiske ressurser, hvor personalspørsmål blir underordnet. (Bolman2009:169, Organisasjon og ledelse)

4 Prinsipper Human resource-strategier Praktiske konsekvenser Bygge opp og innføre en human resource-strategi Ansette de rette personene Beholde de ansatte Investere i de ansatte Gi de ansatte myndighet Fremme mangfold -Bygge opp en felles tenkning om hvordan mennesker skal behandles. Bygg dennetenkningen inn i organisasjonens struktur og incentivsystemer -Vite hva en ønsker -Være selektiv -Belønne dem godt -Sørge for jobbsikkerhet -Forfremme innenfra -Gi ansatte del i utbyttet -Investere i opplæring -Skape utviklingsmuligheter -Sørge for informasjon og støtte -Stimulere til selvstendighet og medvirkning -Omforme jobbene -Fremme selvstyrte team -Fremme større likhet -Være tydelig og konsekvent når deg gjelder organisasjonens filosofi på dette området -Gi ledere resultatansvar på området Bolman2009:170. Organisasjon og ledelse

5 Kjennetegn ved en verdibasert lærende organisasjon: Medarbeiderne: Har et eierforhold til organisasjonens og avdelingens mål og visjoner, og har brutt dette ned til personlige mål og visjoner. Deler åpent på kunnskap og erfaringer, og oppsøker informasjon aktivt. Vet at det er aksept i organisasjonen for å feile, og at feil gjøres til gjenstand for diskusjon for å sikre læring. Er ansvarlig og tar selv initiativ til hvordan oppgaver skal løses så lenge mål og resultater oppnås. Oppmuntrer sine kollegaer, viser interesse og bidrar til å skape godt samarbeid i gruppa. Er opptatt av nettverksbygging internt og eksternt. Ønsker å ha høy kvalitet på arbeidet sitt. Er stolte av å jobbe i organisasjonen, og identifiserer seg med den og visjonen. Er preget av engasjement og personlig drivkraft. Bidrar aktivt til iverksetting av det som er vedtatt.

6 Kompetansestyring Kompetanse handler om å være i stand til å mester oppgaver og oppnå definerte mål. Kompetent betyr ikke å ha høy kompetanse, men verdifull og anvendbar eller riktig kompetanse. Definisjon: Strategisk kompetansestyring innbærer planlegging, gjennomføring og evaluering at tiltak for å sikre organisasjonen og den enkelt medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. (Lai 2010:14) Høyere handler om å spesialisere seg Kompetanseutvikling kan også være å endre og få ny kompetanse. Eks endrede holdninger, bredere kunnskaper eller korrigerte ferdigheter Trenger vi kompetansestyring, kompetanseutvikling, Kompetanseheving, hos oss?

7 Ulike typer kompetanse Lærings - kompetanse Gjennomførings kompetanse Fag - kompetanse Tekniskkompetanse Strategisk kompetanse Sosial kompetanse

8 Medarbeidersamtalen Hva er hensikten Innhold Forberedelse til samtalen Gjennomføring av samtalen Oppfølging av samtalen Leders ansvar Utfordringer Nytenkning Gjøre medarbeidersamtalen om til et utviklingssamtale. Gjennom å øke betydning og forventning til resultatet av den.

9 Medarbeidersamtalen Hva er medarbeidersamtalen? Den er et ledelsesverktøy som sammen med andre verktøy er en del av lederens helhetlige arbeid med strategisk og faglig utvikling og organisasjons-og personalutvikling. Grunnfilosofi: Likeverd mellom leder og medarbeider. Ubetinget respekt for hverandre i dialogen. Alle medarbeidere har et potensial for vekst og utvikling.

10 Historisk riss om medarbeidersamtalen Medarbeidersamtalen kom fra USA til Norge på 70-tallet. Det amerikanske systemet ble oversatt og tillempet norske forhold som en reaksjon på de mer prestasjonsorienterte amerikanske systemene, men fokus har endret seg gjennom tiden. På 70-tallet var det fokus på likhetsideal og likhetsprinsipper og i 1977 kom det psykososiale arbeidsmiljø i fokus gjennom introduksjon av Arbeidsmiljøloven. Gjennom 80-årene var fokus på begrepet mennesket -bedriftens viktigste ressurs. 90-tallet var preget av omstrukturering, etikk og personlig utvikling. Rundt årtusenskiftet ble økt fokus på økonomiske resultater, kvalitet, endringer og mangel på arbeidskraft. Får vi i neste fase en individuell tilpasning og den fleksible hensiktsdrevne medarbeidersamtalen ut i fra medarbeiderens ulike behov og evner til å nå resultat og skape godt samspill.

11 Effekten i følge Kuvaas Kun 10% av de ansatte mener at organisasjonens medarbeidersamtaleopplegg hjelper den til bedre i jobben % gir negativ tilbakemelding. Forskning viser at effekten er avhengig av medarbeiderens opplevelser av samtalene. Det er større effekt i utviklende medarbeidersamtaler enn av ovenfra-ogned-varianten. Opplevelsen av å bli høre er viktig for å oppnå positiv evalueringa av samtalen. Tillit til og tilfredshet med nærmeste leder og god relasjoner mellom leder og medarbeider er viktig for å oppnå positive opplevelser.

12 Konklusjon: Studier viser at det omtrent er like stor sannsynlighet for at medarbeidersamtaler gjør vondt verre enn at de bidrar til noe positivt, ifølge Kuvaas. Verktøy som innbefatter tilbakemeldings-og målstyringsaktivitet bør tilpasses medarbeidernes individuelle behov og egenskaper. For ikke å ødelegge for de gode og ikke gi hjelp til dem som trenger en utvikling. Andre studier viser at personer med høy autonomiorientering har større behov for frihet og egenkontroll i jobben enn personer med lav autonomiorientering. Paradokset er at det ikke er en måte som er best, samtidig opererer de fleste organisasjoner med standardiserte opplegg. Kuvaaspåpeker at mange org har detaljerte instrukser for hvordan samtalen skal gjennomføres, og kurser sine mellomledere i standardisert gjennomføring av medarbeidersamtalen.

13 Mulig innhold i medarbeidersamtalen Arbeidsoppgaver Personligutvikling og utfordringer Resultater og oppfølging fra forrigesamtale Åpent tema Leder - medarbeider Handlingsplan Ansvarliggjøring Arbeidsmiljø og samarbeid

14 Innhold i medarbeidersamtalen Innhold Oppfølging og konklusjonene fra forrige medarbeidersamtale Arbeidsoppgaver Arbeidsmiljø og samarbeid Ledelse Kompetanse, faglig og personlig utvikling Planer og mål Oppfølging av medarbeidersamtalen

15 Behandl dine medarbeidere ulikt! Organisasjoner bør benytte autonomistøttende og fleksible eller ingen medarbeidersamtaler for de med høy autonomiorientering. De med lav autonomiorientering trenger mer spesifikke og detaljerte medarbeidersamtaler med en klarere ovenfra-og-ned-innretning. Medarbeidersamtalen er ikke avgjørende for den indre motivasjonen, organisasjonsforpliktelse eller arbeidsprestasjon, (Kuvaas) Jevnlige tilbakemeldinger (forhold utenfor samtalen) har mer effekt for opplevd nytte og arbeidsprestasjon.

16 Utviklingssamtaleplan for å utføre jobben på en best mulig måte og nå arbeidsmålene Utviklingsområde Status, resultatoppnåelse, egne innsats Endringsbehov for å nå skolens mål Målfor neste periode, SMARTE Tiltak Frist Utført Faglig og sosial kompetanseheving Personlig, atferd, ferdigheter, holdning Samspillog arbeidsmiljø Relasjonenleder og medarbeider Forbedringav arbeidssituasjon, arbeidsoppgaver og mål Medarbeider.. Leder Dato..

17 Utviklingssamtale Forberedelse og oppfølging Sett av tid og sted, hyppighet Gjensidighet ikke oven-fraog ned, men dialog. Krav til leder Hva vil du oppnå? Hva er medarbeiderens særegne kvaliteter og styrker? Hvor mener du at du ser potensial for utvikling og bedre resulter? Hvilke forventninger har du til medarbeideren? (husk holdning smitter) Krav til medarbeider lag planer Hva er dine utviklingsplaner og mål. Hvordan samsvarer dine planer og mål med virksomhetenes? Bruk av skjema (kan være farlig ) går du glipp av all infoen husk å se medarbeideren Hvor ofte minimum hvert år de små samtalene er viktigste. Tilbakemelding som kan utvikle ikke ta ut alle de oppsparte negative forholdene. De må tas med engang Følg opp avtalte mål og ønskede resultater.

18 Crafting House er et partnerbasert konsulenthus, med bred erfaring innen prosessledelse i bedrifter og organisasjoner i endring. Vi vet at riktig behandling av mennesker og veldrevne endringsprosesser gir resultatforbedring og effektivisering. Crafting House skaper samspill, verdier og resultater. Vi engasjerer mennesker i bedrifter og organisasjoner Reidar Hillesund Senior Rådgiver & Partner Crafting House Møllergata 39, Oslo Postboks 8780 Youngstorget 0028 Oslo Reidar er kjent for sin evne til å identifisere og videreutvikle lederpotensialet i dem han arbeider med. Han har bred undervisningserfaring fra høyskolesektoren og brukes i dag som foreleser, coach og prosessleder. Reidar har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling med vekt på identitets- og kulturbygging. Reidar er Cand. Philol. med fagkombinasjon psykologi, sosiologi og kristendom. Han har videreutdannelse i organisasjonsutvikling og endring fra BI og sertifisert DISK veileder i Norge.