Psykologi. Nyheter 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykologi. Nyheter 2009"

Transkript

1 Nyheter 2009

2 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut? Men, hva skal du velge? Hva står de forskjellige retningene for? Hvordan jobber de? Og, hva innebærer det egentlig å gå i terapi? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boka som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi - hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene. I boka skriver hun også om hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. ISBN utg s. Kr 295,- Anne Inger Helmen Borge Resiliens Risiko og sunn utvikling Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boken retter fokuset nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak for barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boken et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Resiliens er skrevet for barnevernpedagoger, psykologer, sosionomer og andre som arbeider med barn, unge og familier i risiko. ISBN utg. Kommer våren 2010 ca. 170 s. ca. Kr 300,- Geir Arild Espnes, Geir Smedslund Helsepsykologi Helsepsykologien handler om hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, samt psykologiens bidrag til behandling og forebygging. ens innflytelse i generelt helsearbeid er økende av flere grunner: Livsstilssykdommer øker, helse defineres som livskvalitet fremfor fravær av sykdom, forebyggende arbeid blir stadig viktigere, og det er en økt interesse for samspillet mellom kropp og sjel. Mer spesifikke temaer er blant annet røykeavvenning, smertehåndtering, kostholdsendring, hvordan leve med kroniske lidelser, rehabilitering, helseopplysning og stressmestring. Boka gir en praksisnær innføring i helsepsykologisk kunnskap, og er rettet mot yrkesutøvere og studenter innen helse- og sosialfag. ISBN utg s. Kr 445,- Sverre Hoem Ape 2.0 En liten bok om å finne tilbake til seg selv I dagens samfunn stiller omgivelsene andre krav enn det hjernen vår er utviklet for å mestre. Menneskets biologi er lite endret de siste årene, mens omgivelsene er totalt forandret i den samme perioden. På bakgrunn av dette paradokset tar Ape 2.0 opp temaer omkring livsmestring og det å finne tilbake til seg selv. Boka handler blant annet om å leve i krysspresset mellom hjerne og samfunn, om å være menneske i moderne tid, og om å utvikle større grad av ansvar og selvstendighet. Den kan leses med motiv om å endre noe hos seg selv, eller som et lite stykke popularisert psykologi. ISBN utg s. Kr 279,- 1

3 2 Susan Hart, Rikke Schwartz Fra interaksjon til relasjon Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy I de senere årene har det vært en voksende interesse for tilknytningsteori. Omdreiningspunktet i teorien er en forståelse av at barnet har behov for å knytte seg til kjærlige og pålitelige omsorgspersoner for å utvikle sin personlighet. I Fra interaksjon til relasjon ser Susan Hart og Rikke Schwartz spesielt på fem forfatterskap, som alle på sin måte har bidratt til forståelsen av tilknytningens betydning for personlighetsdannelsen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern Allan N. Schore Peter Fonagy. Et fellestrekk ved de fem er poengteringen av at tilknytning er et gjensidig fenomen: Tilstrekkelig omsorg gjør det mulig får barnet å utfolde sitt medfødte potensial; samtidig er barnets aktive bidrag en forutsetning for skapelsen av velfungerende relasjoner til omsorgspersonene. ISBN utg s. Kr 349,- Børge Holden Utfordrende atferd og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får en eller annen form for omsorgstjenester, har det man kan kalle en problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives ut fra et tydelig atferdsanalytisk perspektiv, det vil si den faglige tilnærmingen som er best dokumentert når det gjelder resultater av behandling. Psykologen Børge Holden går innledningsvis gjennom en rekke årsaker til utfordrende atferd, for eksempel lærevansker, helsemessige forhold og psykiske lidelser. Deretter tar han for seg ulike behandlingsperspektiver, fra psykoterapi til typiske miljøtiltak. Forebygging står sentralt, og gjennom hele boken er det lagt stor vekt på praktiske eksempler. Etikk og lovverk vies også stor plass. Atferdsanalyse er et alternativ til tradisjonell psykologi. Den forklarer atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene, og i våre indre tanker og følelser. Derfor er også språklige, eller verbale, faktorer avgjørende for atferden, enten den oppfattes som normal eller problematisk. Vernepleiere og andre som arbeider med personer med utviklingshemning, vil ha særlig nytte av boken. Metodene som blir presentert, er imidlertid aktuelle for alle som blir berørt av problematisk eller utfordrende atferd. ISBN utg s. Kr 335,-- Kjell Magne Håkonsen Innføring i psykologi NY UTG Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologifaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst, samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør til sammen helt sentrale kunnskapsområder for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre helse- og sosialarbeidere og andre faggrupper som daglig arbeider med mennesker. I denne nye utgaven er det lagt til flere viktige tema. Den største endringen inkluderer en helt ny del om psykiske lidelser, der de mest sentrale lidelsene som rammer mennesker i dag blir gjennomgått. Nytt er også at en tar opp behandling av psykiske lidelser og arbeid med mennesker med psykiske lidelser, noe som er særlig relevant for sykepleiere og andre faggrupper som møter mennesker med psykiske lidelser i sitt arbeid. Det er også inkludert og gjort rede for flere nye begreper, som gir ny innsikt og forståelse i psykologifaget og som danner grunnlag for en videre utvikling og praksis i faget. ISBN utg s. Kr 545,- Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli Vi må snakke sammen! Utgangspunkt for denne boken er at det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold, tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. Det står mye på spill når et par har det vanskelig. Utgangspunktet for denne boka er at vi selv kan ta initiativet til å skape endringer i parforholdet vårt, uavhengig av hva partneren vår i utgangspunktet ønsker å bidra med. Forfatterne er psykologer med bred og variert erfaring. De har arbeidet med par, familier, ungdom og voksne med ulike problemer, rusmisbrukere, innlagte på psykiatrisk sykehus og familier som har kontakt med barnevernet.

4 ISBN utg s. Kr. 249,- Hilde Eileen Nafstad, Rolf Mikkel Blakar (red.) Fellesskap og individualisme Med solidaritet, omsorg, sosiale bånd, fellesskap og samfunnsansvar som kjernetemaer, er dette en bok som er kritisk til den rådende forestillingen om mennesket som primært individualistisk, fleksibelt og konkurrerende. Det å være menneske handler om å være sårbar og avhengig av andre, av relasjoner og av fellesskapets og samfunnets institusjoner. Fellesskap, ansvar og omsorg for (hver)andre utgjør derfor nødvendigvis essensielle dimensjoner i menneskets liv. Mulighetene og forutsetningene for at vi skal ta ansvar for hverandre, dele og gi omsorg, blir gjennom fem kapitler drøftet og analysert med utgangspunkt i sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, vitenskapsteori, sosialfilosofi og etikk. ISBN utg s. Kr 299,- Grethe Nordhelle Manipulasjon Forståelse og håndtering Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Siden manipulasjon også foregår i behandlingssammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner. ISBN utg s. Kr 335,- Anne Røer Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingssforståelse Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på. Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende. ISBN utg s. Kr 275,- Per Saugstad ens historie Ny, revidert utgave NY UTG Ved å gå til historien får vi en unik mulighet til bedre å forstå hva psykologer studerer og hvilken betydning denne forskningen har for de spørsmålene vi stiller oss i dagliglivet: hvordan sanser vi omverdenen? hvordan lærer og husker vi? hva er følelser og tenkning? hva gjør oss unike som individer? hvordan påvirker vi hverandre? ens historie blir et uunnværlig hjelpemiddel til å forstå og vurdere de fremskritt som har funnet sted innenfor psykologien. I denne nye reviderte utgaven er det lagt større vekt på å vise hvordan de europeiske historiske røttene forstatt former den dominerende amerikanske psykologien. Sagt om førsteutgaven: «Mye taler for at denne utgivelsen om psykologiens historie rager helt i toppen blant norske akademikeres arbeid i dette tiåret Lesegleden er stor.» Dagens Næringsliv ISBN utg s. Kr 545,- 3

5 4 Michael Helge Rønnestad, Anna L. von der Lippe (red.) Det kliniske intervjuet Det kliniske intervjuet viser mangfoldet av tilnærminger til det første møtet med en klient, et møte som har to målsettinger: Hvordan kan hjelper og klient danne seg et bilde av klientens problemer og behov, og skape en profesjonell relasjon som fremmer vekst? I to ord dreier derfor det første møtet seg om informasjon og relasjon. ISBN utg s. Kr 369,- Åse Gruda Skard Ungene våre Ungene våre ble utgitt første gang i 1948, og er ikke bare en klassiker innen barneoppdragelse og et enestående stykke popularisert barnepsykologi, den er i tillegg en viktig påminnelse om at det å være foreldre også er et samfunnsoppdrag. Åse Gruda Skard ( ) var talsperson for barnas sak. Som barnepsykolog oppnådde hun stor anerkjennelse internasjonalt, og i Norge ble flere av bøkene hennes folkelesning. Boka er en samling korte artikler med svar på praktiske problemstillinger som kan oppstå i vår omgang med barn. På henvendelser i brev eller telefonoppringninger, eller gjennom observasjon av sine egne fem barn, skriver Skard konkret om renslighet, mat, avstraffelser, søskensjalusi og sykdom. Men også om kjønnsrollemønstre, likestilling i og utenfor hjemmet, solidaritet og menneskeverd. Hennes oppfordring til oss voksne er todelt: Å hele tiden å forsøke å se verden fra barnets synsvinkel, og å oppdra ungene våre til et demokratisk sinnelag gjennom å fremme selvstendighet, deltakelse og utfoldelse. ISBN utg s. Kr 315,- Marianne Storm Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva er brukermedvirkning i psykisk helsearbeid? Hva innebærer brukermedvirkning i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i en psykiatrisk avdeling i et psykiatrisk sykehus eller i et distriktspsykiatrisk senter? Hvordan får brukermedvirkning utslag i konkrete handlinger? Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid søker å gi svar på slike spørsmål. Boken presenterer konkrete forskningsbaserte verktøy for arbeid med brukermedvirkning. Intensjonen er å sette brukermedvirkning på dagsordenen hos helsepersonell og pasienter ved å legge systematisk til rette for at brukermedvirkning konkretiseres og videreutvikles i et samarbeid mellom pasienter, deres pårørende, brukerrepresentanter og helsepersonell. Boken er gjennomgående supplert med nyttige erfaringer fra tidligere pasienter og brukerrepresentanter. Boken egner seg for alle som ønsker både et teoretisk fundament og en praktisk veileder til arbeid med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Den henvender seg til nyutdannende så vel som erfarne fagfolk, til studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene, til brukere av sosial- og helsetjenester, og til politikere og ledere innen sosial- og helsefeltet. SBN utg s. Kr 235,- NY UTG Gry Bruland Vråle Møte med det selvmordstruede mennesket Selvmord og selvmordsplaner skaper sterke og vanskelige reaksjoner hos oss alle, ikke minst hos helsepersonell. Det er derfor viktig at vi på forhånd har tenkt gjennom temaer knyttet til selvmord, slik at vi har retningslinjer å arbeide ut i fra. Denne lille boka er en hjelp til dette. Her gis vi ideer til hvordan vi kan være med på å gi mennesker tillit til livet som mulighet, men også ideer om hvordan vi kan ivareta personalet etter selvmord og selvmordsforsøk. Boka er praktisk orientert og viser oss hvordan vi kan legge rammer for møte med selvmordstruede mennesker, samt hvilket innhold disse møtene kan ha. Denne boka handler om følelsen av oss selv. Vi får høre om hva selvfølelse er og hvordan den oppstår og utvikles. Hva er egentlig bevissthet? ISBN utg s. Kr 325,- Guro Øiestad Selvfølelsen Hvordan kan vi utvikle og styrke selvtilliten vår? Psykolog og forfatter Guro Øiestad leder oss gjennom selvfølelsens kjerneområder, og viser oss veier til å bli aktør i eget liv. Et godt og balansert liv forutsetter mot til å jakte på lykken og styrke til å tåle lidelsen. Selv-

6 følelsen handler nettopp om hvordan vi håndterer både lykke og lidelse. I boken leder forfatteren oss gjennom selvfølelsens kjerneområder. Bevisstheten vår er en av grunnpilarene for selvfølelsen. Nærvær til deg selv og til andre er en forutsetning for god selvfølelse. Å akseptere er både en metode for nærvær og et resultat av nærværet, og er sentralt for å utvikle selvfølelsen. Kroppen og selvfølelsen er nært forbundet med hverandre, og det er viktig å ikke bare å ta vare på kroppen, men også å glemme den. Gjennom disse fire områdene viser Guro Øiestad deg vei til å bli aktør i eget liv. ISBN utg s. Kr 295,- 5