Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag 22.11.05 Tidspunkt: Kl. 10:00."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Yngve Isaksen (for Wenche Stenvoll), Frank Hansen, Trude Klaussen, Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen og John Wahl. Det møtte ingen for Inger Jørstad Fra Høyre/FRP: Grethe Anita Elverum og Jan Elverum (for Roger Bock). Fra SV: Reidar Johansen ( for Sylvi Helgeland). Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Wenche Stenvoll, Roger Bock og Sylvi Helgeland. Fra varamedlemmer møtte i stede: Yngve Isaksen, Jan Elverum og Reidar Johansen. Fra administrasjonen møtte: Sektorleder, arkitekt Kirsti Hansen, plansjef Bjørg Kippersund, økonomisjef Hugo Pedersen, økonomikonsulent Thone Bjørklund, miljøvernrådgiver Tom Erik Ness, kultursjef Gerd Hagen, overingeniør Jørn Berg, avd. ing. Bjarne Hammervoll, resultatenhetsleder parkering Jan Sundby, avd. ing. Jan Wiggo Pedersen, idrettskonsulent Svein Tore Paulsen. Fra Hammerfest havnevesnen møtte leder Roll Stiansen Fra Hammerfest Næringsinvest møtte Einar Næss og Jeanette Morland. 10 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Reidar Johansen (SV) fremmet forslag om at møte utsettes. Begrunnelse for dette er at sakene kom for seint til politikerne. Det blir presisert at politikerne må ha sakene i hende senest en uke før møte. Votering: 1 stemme for utsettelsesforslaget og 9 stemmer mot.

2 Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 098/05til og med 113/05. 2 Leder opplyste at det var ønskelig at sak 104/05 Hovedplan for vann utsettes. Vedtak: Sakslisten med saken 098/05 til og med 113/05, utenom sak 104/05 enstemmig godkjent. Kultursjef Gerd Hagen orienterte om at kostnader ang. tilleggsheis er stipulert til 1.9 millioner. PS 098/05 Søknad om punktfeste på eiendommen " Kvalfjord Store" gnr.19 bnr.10 V. Saksbehandler innstilling: Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Plan- og bygningslovens 7 at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra Plan- og bygningslovens 17-2 for punktfeste over ei hytte på eiendommen gnr.19 bnr.10 på Pollneset i Kvalfjord. Begrunnelse for vedtaket er at punktfeste gjelder en eksisterende, lovlig oppsatt hytte. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Jan Wiggo Pedersen Avd.ing Sektorleder Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Plan- og bygningslovens 7 at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra Plan- og bygningslovens 17-2 for punktfeste over ei hytte på eiendommen gnr.19 bnr.10 på Pollneset i Kvalfjord. Begrunnelse for vedtaket er at punktfeste gjelder en eksisterende, lovlig oppsatt hytte. PS 099/05 Søknad om å arrangere snøscooterdrag på Storvannet Hammerfest Racingklubb gis tillatelse til å arrangere snøscooter drag på Storvannet søndag 12. februar Alternativt det gamle drikkevannet mellom Isbjørnhiet barnehage og nytt industrifelt på Prærien.

3 Dispensasjon for arrangementet gjelder fra fredag 10. februar 2006 for klargjøring av banen til arrangementet. 3 Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Tiltrer tinnstillingen Hammerfest, den Svein Tore Paulsen idrettskonsulent Torbjørn Næss Teknisk drift, sektorleder Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest Racingklubb gis tillatelse til å arrangere snøscooter drag på Storvannet søndag 12. februar Alternativt det gamle drikkevannet mellom Isbjørnhiet barnehage og nytt industrifelt på Prærien. Dispensasjon for arrangementet gjelder fra fredag 10. februar 2006 for klargjøring av banen til arrangementet. PS 100/05 Trafikkregulering Nedre Myrvei - Kabelveien Saksbehandlers innstilling: Styret for miljø og utvikling vedtar skiltplan for Nedre Myrvei datert Saken sendes politiet med anmodning om skiltvedtak. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Hammerfest, den Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg: Jørn Berg overingeniør Torbjørn Næss sektorleder

4 MU-styret ber administrasjonen vurdere mulighetene til å koble Snefrida Nilsens vei opp mot tilførselsveien til Fuglenesåsen boligfelt og blokkere mot Kabel/Myrveien. 4 Som innstillingen med tillegg enstemmig vedtak. Styret for miljø og utvikling vedtar skiltplan for Nedre Myrvei datert Saken sendes politiet med anmodning om skiltvedtak. MU-styret ber administrasjonen vurdere mulighetene til å koble Snefrida Nilsens vei opp mot tilførselsveien til Fuglenesåsen boligfelt og blokkere mot Kabel/Myrveien. PS 101/05 Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune - strategiplan - handlingsplan IV. Saksbehandlers innstilling: Styret for miljø og utvikling vedtar å legge Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune strategiplan handlingsplan ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Hammerfest, den Jørn Berg overingeniør Torbjørn Næss sektorleder Trude Klaussen fremmet på vegne av AP følgende forslag til: Nytt punkt: Bet bygges gang-/ og sykkelvei langs RV 94 fra Rypefjord til Akkarfjord. Votering: Som innstillingen med tilleggspukt enstemmig vedtatt. Styret for miljø og utvikling vedtar å legge Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune strategiplan handlingsplan ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Nytt punkt: Bet bygges gang-/ og sykkelvei langs RV 94 fra Rypefjord til Akkarfjord.

5 PS 102/05 Hammerfest vindpark - høring av søknad om konsekvensutredning Hammerfest kommune går i mot at Statkraft får konsesjon for bygging og drift av en 110 MW vindpark på Kvaløya i Hammerfest kommune. 5 Statkraft`s planer om bygging av vindkraftverk på Kvaløya representerer det største naturinngrep på Kvaløya noensinne. Inngrepet vil forringe Kvaløyas verdi som friluftslivsområde og det vil båndlegge et stort uberørt naturområde. En av godene ved og bo i Hammerfest er at man har lett tilgang til store uberørte naturområder av høy kvalitet hva angår turterreng, jaktterreng og fiskevann nært byen. Hammerfest vindpark er planlagt i et område som stort sett har få menneskeskapte inngrep fra før. Vindparker med store møller vil nært en by som Hammerfest medføre store endringer i omgivelsene i en åpen og lite berørt kystnatur. Antallet møller er stort og omfanget virker overveldende og gir assosiasjoner mot en skog av møller. Virkningene av vindmøllene for friluftslivet er negativt og vil redusere mulighetene for innbyggerne i Hammerfest til og søke naturopplevelser fri for tekniske inngrep. Mange hammerfestinger bruker Kvaløya til rekreasjon og opplever landskapet som verdifullt, dvs. i form av at det er storslagent, velegnet til turer, vakkert osv. De landskapene som betyr noe har en verdi, og disse verdiene må ivaretas. Hammerfest, den Tom Eirik Ness miljøvernrådgiver Sektorleders innstilling. Hammerfest kommune stiller seg positiv til at det gis konsesjon for bygging av Hammerfest Vindpark. Dette under følgende forutsetning: - En slik konsesjon må ikke være til hinder for realisering av et gasskraftverk (med CO 2 - håndtering) i Hammerfest. - Det må gis garantier fra Statkraft om at vindparken faktisk vil medføre at det blir etablert 4-6 årsverk på varig basis i Hammerfest. Når det gjelder plan- og bygningslovrelaterte forhold i saken, vil disse bli omtalt og behandlet i forbindelse med kommunens sluttbehandling av reguleringsplanen for vindparken. Hammerfest, den Sektorleders innstilling tiltres. Hammerfest, den sektorleder John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

6 6 Nytt avsnitt etter - var basis i Hammerfest MU-styret forventer at Statsnett snarest foretar utbygging av sentralnettet fra Balsfjord til Sør-Varanger, og senere Nordland Trøndelag. MU-styret ønsker at der skal bygges vindmøller som muliggjør at antallet bør reduseres til færrest mulig i det søkte konsesjonsområdet. Votering: Som innstillingen med tilleggsavsnitt enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune stiller seg positiv til at det gis konsesjon for bygging av Hammerfest Vindpark. Dette under følgende forutsetning: En slik konsesjon må ikke være til hinder for realisering av et gasskraftverk (med CO 2 - håndtering) i Hammerfest. Det må gis garantier fra Statkraft om at vindparken faktisk vil medføre at det blir etablert 4-6 årsverk på varig basis i Hammerfest. MU-styret forventer at Statsnett snarest foretar utbygging av sentralnettet fra Balsfjord til Sør-Varanger, og senere Nordland Trøndelag. MU-styret ønsker at der skal bygges vindmøller som muliggjør at antallet bør reduseres til færrest mulig i det søkte konsesjonsområdet. Når det gjelder plan- og bygningslovrelaterte forhold i saken, vil disse bli omtalt og behandlet i forbindelse med kommunens sluttbehandling av reguleringsplanen for vindparken. PS 103/05 Parkeringsanlegg Ricaparken. Nytt skisseprosjekt. Formannskapet vedtar at valg av utbyggingsløsning for et parkeringsanlegg i Ricaparken, gjøres etter at en ny reguleringsplanen for området er utarbeidet og vedtatt. Reguleringsplanarbeidet settes i gang umiddelbart. Midler til dette reguleringsplanarbeidet, prosjektering osv, avsettes på budsjett Avklaring av hvem som skal stå ansvarlig for utbyggingen, gjøres i forbindelse med behandling av budsjett Hammerfest, den Hammerfest, den Sektorleder Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Styret for miljø- og utvikling viser til parkeringsituasjonen i Hammerfest sentrum. Styret ber administrasjonen umiddelbart sette i gang nødvendige prosesser for å etablere parkering i

7 Salen. Administrasjonen bes raskest mulig komme tilbake til politisk nivå med nødvendige forprosjekt og forslag til reguleringsplaner for slikt parkeringsanlegg. 7 Et parkeringsanlegg i Salen må ta høyde for ny omkjøringsvei rundt Hammerfest sentrum med vurdering av ulike innganger for biler til parkeringsanlegg. Tilgang til/fra sentrum for fotgjengere. Administrasjonen legger i denne sammenheng fram presis oversikt over antall parkeringsplasser i offentlig og privat regi, eksisterende og planlagte i området Haugen Storelva. Det legges og fram analyser av muligheten til å etablere midlertidige parkeringstilbud utenfor sentrum (Storsvingen Baksalen Fuglenes området) kombinert med gratis busstilbud til/fra Sentrum i en overgangsperiode. Votering: SV s forslag fikk 3 stemmer og 6 stemte mot. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar at valg av utbyggingsløsning for et parkeringsanlegg i Ricaparken, gjøres etter at en ny reguleringsplanen for området er utarbeidet og vedtatt. Reguleringsplanarbeidet settes i gang umiddelbart. Midler til dette reguleringsplanarbeidet, prosjektering osv, avsettes på budsjett Avklaring av hvem som skal stå ansvarlig for utbyggingen, gjøres i forbindelse med behandling av budsjett PS 104/05 Hovedplan vann IV. Saksbehandlers innstilling: Styret for miljø og utvikling vedtar å legge Hovedplan vann ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Jørn Berg overingeniør Torbjørn Næss sektorleder Hammerfest, den Saken utsettes til etter jul enstemmig vedtatt Saken utsettes til etter jul.

8 8 PS 105/05 Reguleringsplan for Findusområdet, sluttbehandling. I medhold av Plan og bygningslovens 27-2 egengodkjenner kommunestyret Reguleringsplan for Findusområdet med tilhørende bestemmelser, datert Før behandlingen i kommunestyret skal det avholdes mekling mellom Hammerfest kommune og Statens Vegvesen. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Kirsti Hansen planlegger Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Styret for miljø og utvikling viser til de ulike høringsuttalelsene som er innkommet og vil særlig be administrasjonen ta hensyn til følgende innspill; - Statens vegvesens krav om samordning av avkjørslene. - Finnmark fylkeskommunes innspill til manglende uteareal, tilgang til sollys, fasadeutforming og høyde på langsgående fasader. Dette for å tilfredsstille byens karakteristiske gjenreisningstrekk. - Kystverkets innspil om krav til kaias utforming særlig punktene 2,3,4 og 5. - AKS innspill i forhold til rekkefølgekrav. Videre må det være forutsetning at alle tiltakshavere forpliktes til spleiselag i forhold til avslutning mot sjø/kaifront og strandpromenade. Avslutning mot sjø/kaifront og strandpromenade må inngå i en helhetlig løsning hvor både Hammerfest kommune, Ica Eiendom, Strandparken Eiendom og Hammerfest Havnevesen bidrar økonomisk forholdsmessig sett i forhold til lengde på sjøfronten. Kaias utforming må blant anna fylle to forutsetninger; - havnas krav til kaiplass. - inngå i en helhet i forhold til den bygningsmasse og de funksjoner som skal inngå i arealene i Findustomta. Havnestyret må avgjøre hvorvidt dette skal være ei liggekai eller ei cruisekai. Det siste vil i hht. ISPS-krav legge føringer på hvordan sikkerhetskravene skal oppfylles uten å skape forstyrrelser i områdets primære funksjoner jfr. reguleringsbestemmelsene. Havnas behov for kaiplass og de økonomiske føringer dette legger på finansieringa av avslutning mot sjø/kaifront/strandpromenade vil være avgjørende i hvor stor grad Havnevesenet skal bidra i finansieringa av disse funksjonene.

9 Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot. 9 Endringsforslag til reguleringsbestemmelsene; tilføyelse; som angitt i plankartet, men med følgende begrensninger. Lamellene bygges med saltak bygg langsgående med Strandgata bygges minimum en etasje lavere enn lamellene. AKS danner et øvre tak for lamellenes møne. Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot nytt kulepunkt; - at Kystverkets krav til belysning, trafikkområder på kai og forventet trafikk i sjø tilfredsstilles. Votering enstemmig vedtatt Ny - Det skal bygges store og funksjonelle leke- og oppholdsareal på bakkenivå i alle kvartaler. Jfr Arealutnyttelse og planløsning innen de enkelte kvartaler må tilfredsstille dette kravet. Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot tilføyelse; - Det vises i denne sammenheng til reguleringsbestemmelsens formålsparagrafer, særlig Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot Tidligere forbud mot svalgangsløsninger inntaes her. Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot tilføyelse; - Det etableres leke- oppholdsarealer på bakkenivå i alle kvartaler. Disse skal sikres i hht. de sikkerhetskrav som gjelder for leke- og oppholdsarealer hvor barn og unge kan oppholde seg. Dette innbefatter evt. sikring mot sjø. Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Parkering: Samlet underdekning på 396 plasser i hht. gjeldende p-vedtekter medfører at vi må se på økt sambruk av alle p-plassene utenom de øremerkede til bolig. Dette medfører at p- bestemmelsene må tilpasses sambruksmodellen og erstatte generelle p-vedtekter. Revidering av p-vedtektene må igangsettes så snart som mulig : Det tillates ikke etablert lager eller boder i areal for felles parkering. Dette kan skape problemer for leietakere og må vre gjenstand for en idividuell vurdering mellom leietaker/utbygger og må derfor tas ut. Votering 8 stemmer for og 1 stemme mot. Utnyttelsesgrad: Mens utnyttelsegraden i deler av sentrum er på 500%, diskuteres nå utbyggingsmodeller mellom 245 % til 377 %. Planens forslag gir en TU på 270 %. Dette er en helt urealistisk utnyttelse av området med full utbyggingsstopp som konsekvens. Bredde på lamellene skal økes fra 12 til 14 meter for å gi rom for større varieasjon/sprang i fasadeliv. Plankart korrigeres.

10 10 Korridorer mot Strandgata bidrar til at sammenhengende næringsareal deles unødvendig opp og kan lede mer vind inn mot Strandgata. Korridorene kan tas bort og erstattes med bruk av transparente materialer fra gateplan og opp. Det skal åpnes for å kunne trekke bygg utover kaipromenaden fra 2. Etg. og opp. Dette vil skape liv i sjøfasaden, samt lune og trivelige uteområder. Jfr Nissen sentret tas bort. Ny Dettillates overbygg mot sjøsiden med inn til 5 meter utover regulert byggelinje. Fri høyde over kai skal minimum være 5 meter I boliger skal dagoppholdsrom orienteres mot syd, vest eller nordvest tas ut av bestemmelsene Det tillates ikke boliger med ensidig orientering mot sydøst eller nordøst tas ut av bestemmelsene I plan 2 og 3 tillates ikke boligformål i bebyggelsen som grenser mot Strandgata (3 slettes) Mindre leiligheter/hybler som legges mot Strandgata bør det åpnes for at kravet til balkonger bortfaller endres slik: Det skal i utgangspunktet være privat uteareal/balkong for hver boenhet. Dersom balkong er innglasset skal det være minst 2,0 m2 åpningsfelt. Gjennomgående glassfasade kan erstatte gangbru i bebyggelse øst for kaipromenaden i 1. og 2. etasje. Dette for å få større sammenhengende næringsareal i 1. og 2. etasje. En sammenkobling over to etasjer vil opprettholde intensjonen bak ønske om en oppdelt bygningsmasse. Votering 1 stemme for og 8 stemmer mot. Administrasjonens forslag med endringer vedtatt mot en stemme nytt kulepunkt; - at Kystverkets krav til belysning, trafikkområder på kai og forventet trafikk i sjø tilfredsstilles. Parkering: Samlet underdekning på 396 plasser i hht. gjeldende p-vedtekter medfører at vi må se på økt sambruk av alle p-plassene utenom de øremerkede til bolig. Dette medfører at p- bestemmelsene må tilpasses sambruksmodellen og erstatte generelle p-vedtekter. Revidering av p-vedtektene må igangsettes så snart som mulig : Det tillates ikke etablert lager eller boder i areal for felles parkering. Dette kan skape problemer for leietakere og må vre gjenstand for en idividuell vurdering mellom leietaker/utbygger og må derfor tas ut. Utnyttelsesgrad: Mens utnyttelsegraden i deler av sentrum er på 500%, diskuteres nå utbyggingsmodeller mellom 245 % til 377 %. Planens forslag gir en TU på 270 %. Dette er en helt urealistisk utnyttelse av området med full utbyggingsstopp som konsekvens. Bredde på lamellene skal økes fra 12 til 14 meter for å gi rom for større varieasjon/sprang i fasadeliv. Plankart korrigeres. Korridorer mot Strandgata bidrar til at sammenhengende næringsareal deles unødvendig opp og kan lede mer vind inn mot Strandgata. Korridorene kan tas bort og erstattes med bruk av transparente materialer fra gateplan og opp. Det skal åpnes for å kunne trekke bygg utover kaipromenaden fra 2. Etg. og opp. Dette vil skape liv i sjøfasaden, samt lune og trivelige uteområder. Jfr Nissen sentret tas bort. Ny Dettillates overbygg mot sjøsiden med inn til 5 meter utover regulert byggelinje. Fri høyde over kai skal minimum være 5 meter.

11 I boliger skal dagoppholdsrom orienteres mot syd, vest eller nordvest tas ut av bestemmelsene Det tillates ikke boliger med ensidig orientering mot sydøst eller nordøst tas ut av bestemmelsene I plan 2 og 3 tillates ikke boligformål i bebyggelsen som grenser mot Strandgata (3 slettes) Mindre leiligheter/hybler som legges mot Strandgata bør det åpnes for at kravet til balkonger bortfaller endres slik: Det skal i utgangspunktet være privat uteareal/balkong for hver boenhet. Dersom balkong er innglasset skal det være minst 2,0 m2 åpningsfelt. Gjennomgående glassfasade kan erstatte gangbru i bebyggelse øst for kaipromenaden i 1. og 2. etasje. Dette for å få større sammenhengende næringsareal i 1. og 2. etasje. En sammenkobling over to etasjer vil opprettholde intensjonen bak ønske om en oppdelt bygningsmasse. PS 106/05 Forskrift om bruk av piggtråd i gjerde Hammerfest kommune ved Styret for Miljø og utvikling vedtar forskrift om bruk av piggtråd i gjerder, med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 andre og tredje ledd. Forslag til forskrift for bruk av piggtråd i gjerder i Hammerfest kommune: 1. I Hammerfest kommune er det totalforbud mot bruk av piggtråd i gjerder 2. Forbudet gjelder for bruk av piggtråd i gjerder i sin helhet, dvs. på innmark og i utmark 3. Det er ikke anledning og søke om dispensasjon for bruk av piggtråd i gjerder 4. Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. Blir ikke pålegget etterkommet vil kommunen fjerne den for grunneiers regning 5. Det gis en overgangsordning på inntil et år for fjerning av piggtråd i gamle gjerder, dvs. piggtråd i gjerder som er ett år og eldre Virkningsdato settes fra 22. november 2005 Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tom Eirik Ness miljøvernrådgiver sektorleder

12 12 Hammerfest kommune ved Styret for Miljø og utvikling vedtar forskrift om bruk av piggtråd i gjerder, med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 andre og tredje ledd. Forslag til forskrift for bruk av piggtråd i gjerder i Hammerfest kommune: 1. I Hammerfest kommune er det totalforbud mot bruk av piggtråd i gjerder 2. Forbudet gjelder for bruk av piggtråd i gjerder i sin helhet, dvs. på innmark og i utmark 3. Det er ikke anledning og søke om dispensasjon for bruk av piggtråd i gjerder 4. Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. Blir ikke pålegget etterkommet vil kommunen fjerne den for grunneiers regning 5. Det gis en overgangsordning på inntil et år for fjerning av piggtråd i gamle gjerder, dvs. piggtråd i gjerder som er ett år og eldre Virkningsdato settes fra 22. november 2005 PS 107/05 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fuglenes for søknad om tomteutvidelse i Olaug Hays vei 22. Det faste utvalg for plansaker avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fuglenes, for tomteutvidelse i Olaug Hays vei 22. Dette fordi det omsøkte området som det søkes tomteutvidelse fra, er regulert til snødeponi, som er meget viktig areal i forbindelse med snørydding i Snefrida Nilsens vei. Å legge en bebyggelse inn i et område som er avsatt til snødeponi/lek/grønt, vil være negativt for snørydding og barns utfoldelse, samt en svekkelse av området rent estetisk. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Bjarne Hammervoll Avdelingsingeniør Sektorleder

13 Det faste utvalg for plansaker avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fuglenes, for tomteutvidelse i Olaug Hays vei Dette fordi det omsøkte området som det søkes tomteutvidelse fra, er regulert til snødeponi, som er meget viktig areal i forbindelse med snørydding i Snefrida Nilsens vei. Å legge en bebyggelse inn i et område som er avsatt til snødeponi/lek/grønt, vil være negativt for snørydding og barns utfoldelse, samt en svekkelse av området rent estetisk. PS 108/05 Søknad om tomt i industri-/forretningsområde i Havneveien i Rypefjord Styret for Miljø og Utvikling vedtar at søker Henriksen Eiendom AS tildeles en tomt på ca m 2 i Havneveien i Rypefjord. Dette i tråd med kartutsnitt datert Administrasjonen gis fullmakt til å justere utformingen av tomta i tråd med utformingen av bygget og dets plassering. Det gis en frist på 6 mnd for å søke om byggetillatelse og en frist på 1 år for igangsetting av bygging. Dersom fristene ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Bjarne Hammervoll Avdelingsingeniør Sektorleder Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar at søker Henriksen Eiendom AS tildeles en tomt på ca m 2 i Havneveien i Rypefjord. Dette i tråd med kartutsnitt datert Administrasjonen gis fullmakt til å justere utformingen av tomta i tråd med utformingen av bygget og dets plassering. Det gis en frist på 6 mnd for å søke om byggetillatelse og en frist på 1 år for igangsetting av bygging. Dersom fristene ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere.

14 14 PS 109/05 Søknad om tildeling av tomt i Brenneriveien 21 Styret for Miljø og Utvikling vedtar at søker Nyboloft Hammerfest AS tildeles en tilleggstomt på ca 230 m 2. Administrasjonen gis fullmakt til å følge opp at det i forbindelse med søknad om byggetillatelse blir utarbeidet en plan hvordan området skal bli mer ryddig og at det skal avsettes plass for varemottak og biloppstillingsplasser inne på eiendommen. Det gis en frist på 6 mnd med for å søke om byggetillatelse og en frist på 1 år for igangsetting av bygging. Dersom disse fristene ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avdelingsingeniør Sektorleder Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar at søker Nyboloft Hammerfest AS tildeles en tilleggstomt på ca 230 m 2. Administrasjonen gis fullmakt til å følge opp at det i forbindelse med søknad om byggetillatelse blir utarbeidet en plan hvordan området skal bli mer ryddig og at det skal avsettes plass for varemottak og biloppstillingsplasser inne på eiendommen. Det gis en frist på 6 mnd med for å søke om byggetillatelse og en frist på 1 år for igangsetting av bygging. Dersom disse fristene ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre. PS 110/05 KLage på gjennoppbygging av bolig i Nedre Molla 27 Det faste utvalg for plansaker vedtar at Bredal Olsens klage på rammetillatelse for gjenoppbygging av Nedre Molla 27, ikke tas til følge.

15 I medhold av plan og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Hammerfest Sentrum for at bolig i Nedre Molla 27 kan oppføres med en gesimshøyde på 7,5 meter. I medhold av plan og bygningslovens 7 gis det også dispensasjon fra plan og bygningslovens 70 pkt. 2 for oppføring av bygning 3,7 meter fra eiendomsskillet mot Øvre Molla 30. Saken oversendes fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling. 15 Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avdelingsingeniør Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den sektorleder Hammerfest, den Reidar Johansen/Snorre Sundquist fremmet på vegne av SV/AP følgende fellesforslag: MU-styret gir Bredal Olsen medhold i at Nedre Molla 27 ikke er oppført i henhold til rammetillatelsen. Votering: Som fellesforslaget MU-styret gir Bredal Olsen medhold i at Nedre Molla 27 ikke er oppført i henhold til rammetillatelsen. PS 111/05 Kommuneplan for Hammerfest - samfunnsdelen - Høringsutkast Hammerfest kommunestyre tiltrer administrasjonens forslag til høringsutkast. Hammerfest kommunestyre vedtar at høringsutkast til Kommuneplan for Hammerfest Samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. mars Utsendelse/annonsering og aktiviteter i høringsperioden legges opp jfr. vurdering/konklusjon i saksframlegget. Hammerfest, den

16 Etatsjefs innstilling: Saksbehanders innstilling tiltres. Bjørg Kippersund plansjef 16 Hammerfest, den Saksbehanders innstilling tiltres. Hammerfest, den Sektorleder plan, kultur, utvikling Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tiltrer administrasjonens forslag til høringsutkast. Hammerfest kommunestyre vedtar at høringsutkast til Kommuneplan for Hammerfest Samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. mars Utsendelse/annonsering og aktiviteter i høringsperioden legges opp jfr. vurdering/konklusjon i saksframlegget. PS 112/05 Økonomiplan og Handlingsprogram , Budsjett 2006 Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak: 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2006 vedtas i balanse for året Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett Kommunestyre vedtar årsbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2006 som nedbetales over inntil 20 år. 5. Startlån

17 Det opptas i 2006 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 20 år, for videre utlån til innbyggerne Skatt Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2006 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2006 blir som Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregultativ i henhold til egne saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjon En 100 % stilling som hovedvernombud opprettes (SAD 07) 50 % jurist stilling opprettes (SAD 14) En 100 % stilling som Informasjonsleder/medarbeider opprettes (SAD 16) En 100 % sekretærstilling ved økonomiavdelingen opprettes (SAD 19) En 100 % sekretærstilling ved personalavdelingen opprettes (SAD 27) Utvide registratorstillingen fra 50 % til 100 % stilling (MUS 1) En 100 % stilling som fagsjef byggesaker opprettes (PKU 01) Sektor for Skole og oppvekst En 100 % stilling ungdomstjenesten opprettes (SKO 05) Sektor for Helse Utvidelse av en 80 % stilling helsesøster til en 100 % stilling (HEL 01) En 100 % stilling som kommunefysioterapi opprettes (FYS 01) En 100 % stilling som kommuneergoterapeut opprettes (FYS 04) Sektor Pleie og omsorg Opprettholdelse av en 100 % hjelpepleierstilling på Hammerfest Pensjonærhjem (PLO 01) Opprette to 100 % stillinger ved psykiatritjenesten fra mai 06 (PLO 03) En 100 % hjemmehjelpstilling praktisk bistand opprettes (PLO 09) En 100 % sykepleierstilling opprettes (PLO 10) Opprette 50 % stilling ved sykehjemmet (PLO 11) Opprette to 100 % miljøarbeiderstillinger (PLO 12) Sektor for Kultur En 25 % stilling opprettes ved Kinoen (KIN 01) Opprette en 100 % stilling som sektorleder kultur (PKU 03) Opprette en 50 % stilling på tiltak parkering (PAR 1) 10. Driftsendringer Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2006, administrasjonens forslag. Hammerfest, den Hugo Pedersen Økonomisjef

18 18 Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak: 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2006 vedtas i balanse for året Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett Kommunestyre vedtar årsbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2006 som nedbetales over inntil 20 år. 5. Startlån Det opptas i 2006 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2006 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2006 blir som Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregultativ i henhold til egne saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjon En 100 % stilling som hovedvernombud opprettes (SAD 07) 50 % jurist stilling opprettes (SAD 14) En 100 % stilling som Informasjonsleder/medarbeider opprettes (SAD 16) En 100 % sekretærstilling ved økonomiavdelingen opprettes (SAD 19) En 100 % sekretærstilling ved personalavdelingen opprettes (SAD 27) Utvide registratorstillingen fra 50 % til 100 % stilling (MUS 1) En 100 % stilling som fagsjef byggesaker opprettes (PKU 01) Sektor for Skole og oppvekst

19 En 100 % stilling ungdomstjenesten opprettes (SKO 05) 19 Sektor for Helse Utvidelse av en 80 % stilling helsesøster til en 100 % stilling (HEL 01) En 100 % stilling som kommunefysioterapi opprettes (FYS 01) En 100 % stilling som kommuneergoterapeut opprettes (FYS 04) Sektor Pleie og omsorg Opprettholdelse av en 100 % hjelpepleierstilling på Hammerfest Pensjonærhjem (PLO 01) Opprette to 100 % stillinger ved psykiatritjenesten fra mai 06 (PLO 03) En 100 % hjemmehjelpstilling praktisk bistand opprettes (PLO 09) En 100 % sykepleierstilling opprettes (PLO 10) Opprette 50 % stilling ved sykehjemmet (PLO 11) Opprette to 100 % miljøarbeiderstillinger (PLO 12) Sektor for Kultur En 25 % stilling opprettes ved Kinoen (KIN 01) Opprette en 100 % stilling som sektorleder kultur (PKU 03) Opprette en 50 % stilling på tiltak parkering (PAR 1) 10. Driftsendringer Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2006, administrasjonens forslag. PS 113/05 Godkjenning av protokoll fra møte i MU Protokoll fra møtet i MU datert godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen Formannskapssekretær Følgende endring i protokollen: Sylvi Helgeland møtte. Som innstillingen med endring enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet i MU datert godkjennes. Følgende endring i protokollen: Sylvi Helgeland møtte. Møte slutt: Rett utskrift:

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen.

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen.

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen. Møteprotokoll 02/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 21.02.06 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06.

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06. Møteprotokoll 7/06 Ekstraordinært møte Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Fra Hammerfest havnevesnen møtte leder Roll Stiansen Fra Hammerfest Næringsinvest møtte Einar Næss og Jeanette Morland.

Fra Hammerfest havnevesnen møtte leder Roll Stiansen Fra Hammerfest Næringsinvest møtte Einar Næss og Jeanette Morland. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: kommunestyresalen Dato: Tirsdag 20.09.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.01.04 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04.

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Onsdag 09.06.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.03.2017 Tid: 10:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 01.12.05 Tidspunkt: Kl. 18:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 01.12.05 Tidspunkt: Kl. 18:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 7/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 01.12.05 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 26.02.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.06.2009 Tid: 09:00 14.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen LEDER AP Wenche Stenvoll NESTL ankom kl 10:10

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 05.10.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth Bentzen og Rayner Skare Lind

Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth Bentzen og Rayner Skare Lind Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 16.02.2016 Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Hadsel rådhus formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 22.01.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.01.2012 Tid: 09:00 : 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer