Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4"

Transkript

1 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening Har du krav på konfliktstøtte? Nå starter forberedelsene til å kunne gjennomføre en konflikt (streik/ lockout), hvis det skulle bli nødvendig. Må vi starte en konflikt så er det viktig at organisasjonsgrunnlaget i den enkelte bedrift er så godt at konflikten virker effektivt. 8 T e k s t: S t e i n B r u s e H o f s t e d t Er kun 2 av 10 organisert, så sier det seg selv at en konflikt ikke rammer bedriften særlig merkbart, og at det kan bli tøft for de 2 som skal streike. Derfor er det viktig at vi i tiden fremover forsøker å motivere kollegaer til å melde seg inn og på den måten gjøre grunnlaget for gjennomføring av en konflikt betydelig sterkere. I forbindelse med konflikt vil det også oppstå situasjoner der en bedrift må permittere egne ansatte på grunn av konflikt i egen eller andre bedrifter. De som blir permittert i denne sammenheng har ikke krav på dagpenger fra NAV. De som er organiserte vil ha rett på konfliktstønad under forutsetning av at de Forts. side 3 Midlertidige ansettelser En trussel mot velferd 8 T e k s t: A r n e J æ g e r Arne Jæger. Midlertidig ansettelser er en uting i dagens arbeidsliv. Det har flere navn, prosjektansettelser, ringevikar osv. Det er en form for engasjement som har større utbredelse enn lovens adgang skulle tilsi. Stiller du spørsmålet om hva en arbeidstaker synes om hans midlertidige ansettelse, vil han sikkert svare han er glad for å ha jobb. Stiller du spørsmålet annerledes om han vil ha fast eller midler tidig ansettelse vil de fleste nok svare fast ansettelse er det beste. Fra arbeidsgivers synspunkt, og høyresiden for øvrig, fremholdes argumenter om fleksibilitet, flere hender i arbeid, flere får yrkeserfaring, sysselsatt flere utsatte arbeidstakergrupper osv. De snakker selvsagt om mindre ansvar på den enkelte bedrift. Et ansvar som skal i større grad bæres av arbeidstakerne. For den enkelte arbeidstaker er det andre mer tungtveiende grunner til hvorfor fast ansettelse er å foretrekke. For utsigbarhet, å ha en jobb å gå til og dermed en lønn å leve av. Etableringsmulighet, en bank vil aldri gi lån til en som har en 3 måneders kontrakt. Arbeidsmiljø, å jobbe sammen med Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 L e d e r Faglig rekruttering i krisetider Nå som finanskrisen er over oss stiller vi oss selv noen spørsmål vi gjerne ikke tok oss tid til når produksjonen gikk for fullt. Rekruttering er en slik problemstilling. Det er viktigere enn noen gang. Mister vi deler av en eller flere generasjon fra våre bransjer, så sliter vi med å finne disse ressursene når tidene snur. Ser man litt frem så er det ikke klarvær, men fremdeles delvis overskyet. For eksportnæringen og verftsindustrien ser det ut som det skyer til. Så herfra blir ingen krise avblåst. Den vil nok følge oss inn i Skal vi være klar for en oppgang, om et år eller to, må vi gjøre de riktige grepene nå! Vi har to hovedproblemer i dag. Det ene er at noen fag ikke tar inn tilsvarende mange lærlinger som de har forpliktet seg til. Dette blir spredd i media og kommende skoleelever vegrer seg for å søke til næringen, bl.a. bygg og anlegg. Oppfatningen om at det er lite læreplasser er delvis misvisende. EBA for eksempel har uttalt at de mangler 22 lærlinger for å fylle årets kvote! Dette bringer oss på problem to. Det er at alt fokus er på tømrer faget. Dette skyldes nok at flertallet av lærerne er tømrere. Når det er slike tette bånd skjønner man at det fort kan bli en forfordelig av informasjon. Skal vi få bukt på dette problemet så må vi bringe ytterligere informasjon inn i skolen. Jeg er av den oppfatning at mange velger tømrerfaget for det er faget de har hørt mest om. Skal vi få en bedre fordeling av elevene, må forskjellene synliggjøres. Det kan være innenfor lønn, arbeidsoppgaver og ikke minst antall læreplasser kontra hvor mange som søker seg på de forskjellige linjene. Dette er noe hele bransjen er tjent med. Vi får et sterkt faglig miljø, og den faglige stoltheten ivaretas. Faller det faglige nivået i bunn, vil det på sikt gå utover våres lønns- og arbeids vilkår. Dette er ikke bare gjeldende i byggfagene, men kan også gjelde andre faggrupper. Så det oppfordres alle om å vekte sine ord neste gang en skoleelev kommer på byggeplassen. juletilstelning Informasjon til våre pensjonister og uførepensjonister 8 T e k s t: S t e i n B r u s e H o f s t e d t Hvert år før jul har vi hatt en tradisjon for å invitere til en kombinert merkefest/juletilstelning for pensjonister. Beklagelig vis er det blitt færre og færre pensjonister som har deltatt på til stelningen, samtidig som det også kun har vært ca. halvparten av jubilantene (de som er berettiget merke eller diplom) som har deltatt. Vi har av den grunn ønsket å endre både opplegg og tidspunkt for «merkefesten», for på den måten få større oppslutning om arrangementet. Vi har besluttet å arrangere merkefesten i februar måned, som et kveldsarrangement. Førstkommende arrangement blir 12. februar, hvor jubilanter for årene 2009 og 2010 blir invitert. Disse blir tilskrevet. Når vi trekker jubilantene ut i et eget arrangement, så ser vi utfra tidligere oppslutning at det ikke er grunnlag for et eget arrange ment for pensjonistene. Dette har vi diskutert med pensjonist foreningen «vår» (Bygnings arbeider nes pensjonistforening), som har møter hver torsdag i Folkets Hus. Pensjonistforeningen arran gerer både turer og andre tilstelninger, også i forbindelse med julen. Vi har derfor besluttet å bidra med et ekstra tilskudd til pensjonistforeningen, som en kompensasjon for bortfall av den tradisjonelle juletilstelningen. Pensjonistforeningen er alltid åpen for flere medlemmer, og vi anbefaler de som ønsker det å møte opp i Folkets Hus, inng. Teater gaten 34, 3. etg., torsdagene kl Alle våre medlemmer ønskes en riktig & God Jul et Godt nytt år! M a d s W i i k K l e v e n notis utgiver: ansvarlig redaktør: Unionen Fagforening mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Arne Jæger, Kjetil Dahle, Johnny Helland, Harry Eide, Frode Skagen, Magdalena Cierpisz e-post: grafisk produksjon: Bodoni Har du ny adresse, e-post eller mobil? Unionen har i noen sammenhenger forsøkt å sende info til alle medlemmer, både på epost og sms, og dette er noe vi ønsker å utvikle videre. Problemet er at vi ikke har registrert epostadresse eller mobil på alle medlemmer som har det. Send oss epostadresse / mobilnummer dersom du ønsker å motta informasjon på denne måten, til eller ring Gi oss også beskjed dersom du flytter. 2

3 På arbeidsplassen forts. fra side 1 Har du krav på konfliktstøtte? oppfyller krava for å få rett til støtte (dette gjelder både de som blir tatt ut i konflikt og de som eventuelt blir permittert). Blant annet stilles følgende krav hvis en konflikt starter 1. april 2010: Medlemmet må ha betalt kontingent i minst 2 uker før konflikten starter (må være innmeldt før 17. mars 2010). Medlemmer, som av en eller annen grunn har vært utmeldt, og som på nytt er blitt innmeldt, må ha betalt kontingent i 12 uker før konflikten starter (må være innmeldt før 6. januar 2010). forts. fra side 1 Medlemmet må ikke skylde kontingent for mer enn 2 måneder. For at utbetalingene av konfliktstønad skal kunne skje effektivt er vi avhengig av å ha registrert kontonummer på hver enkelt. I tiden som kommer vil vi sende ut lister til de tillitsvalgte, som får i oppgave å innhente kontonummer fra de enkelte medlemmer. Det er også viktig at medlemmene kontakter tillitsvalgte dersom de skifter bank / endrer kontonummer i tiden frem mot tariffoppgjøret. Midlertidige ansettelser En trussel mot velferd kolleger som du vet er der også i morgen. Det finnes selvsagt grunner for hvorfor arbeidsgivere også burde velge faste ansettelser framfor alternativet. Satsing på egne ansatte innenfor kompetanse heving, velferdstiltak fremmer lojalitet og identitets følelse med bedriften. Den lovmessige adgangen til midlertidige ansettelser fremstår for oss som rimelig streng. Vi viser til Arbeidsmiljølovens Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes fast. Unionen Fagforening opplever som oftest at loven blir brutt på bakgrunn av lovens 14-9(1) a. Her nevner man arbeidets karakter og at det må adskille seg fra det som ordinært ut føres i virksomheten. Vi viser gjerne til eksempe let at man i en tømrerbedrift kan ansette en murer for å gjøre grunnmur til huset tømrerne skal oppføre. Denne kontrakten kan da begrenses i tid på bakgrunn av arbeidets karakter (en grunnmur) og at det adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten (tømrer bedrift). Det vil si at man kan ikke i eksempelet ansette en tømrer i en tømrerbedrift på en midlertidig kontrakt knyttet til å oppføre et hus, da dette er noe som tømrerbedriften har som sitt vanlige virke. I altfor stor grad ser vi at bedrifter øker bruken av midlertidig ansatte, både innenfor bemanningsbransjen og ISO-bedrifter. I stor grad mener vi dette er ulovlig midlertidig ansatte. Vi hen stiller derfor våre medlemmer om å ta kontakt om det er slik at dere er ansatt på midlertidige kontrakter. Det er nemlig stor sannsynlighet at de er basert på ulovlig grunnlag og kan derfor føre til fast ansettelse. Det er av stor betydning at en slik sak taes opp så tidlig som mulig, og mens man fremdeles er ansatt, og ikke venter til man er oppsagt før man tar kontakt. Unionen Fagforening mener at lovens intensjon om midlertidige ansettelser må opprettholdes og vi må ikke tillate dens utvanning av bedrifters ulovlige praksis. Vi vil derfor forfølge saker der hvor ansettelsesvilkårene er midlertidige og hvor midlertidig ansatte fremdeles er i arbeid Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid, d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Hvordan opplevde du kurset tillitsvalgt nummer 1. Krysztof Wielgus Spenncon Det er bra å gå på kurs, jeg syntes at det var litt vanskelig å følge med på grunn av språket. Men selv om jeg ikke fikk med meg alt, lærte jeg mye. Anbefaler også andre å gå på kurs. Stian Løtveit Natre Manger Jeg satt pris på å få vite hva som forventes av meg som tillitsvalgt. Jeg har også meldt meg på kurs nummer 2 for tillitsvalgte. Andreas Marhaug Ole Paulsen Jeg synes det var bra å gå på tillitsvalgt 1 kurs. Vi lærte det grunnleggende og det var sosialt. Satt også pris på å få kontakt med andre tillitsvalgte. Ønsker gjennom dette også å anbefale andre å gå på kurs. Kurt Inge Kristiansen Åmodt Kurset var topp, lærte mye som jeg ikke kunne fra før. Meldte meg også på kurs nummer 2, det sier jo sitt. Jo mer kunnskaper vi som tillitsvalgte får jo bedre er det. 3

4 Offentlige bygg gir jobb til mange 8 T e k s t: R o g e r J o h a n s e n Hadde Fremskrittspartiet styrt landet i forrige Stortingsperiode, hadde det ikke vært penger igjen til de mange gode prosjekter som nå blir realisert, og byggebransjen hadde befunnet seg i en dyp, dyp krise. - Her skal nytt bygg for Gulating Lagmannsrett bygges. Preklinisk er revet og ny tannlegehøyskole skal bygges. Fordi Regjeringen Stoltenberg holdt igjen i gode tider da alle trær vokste inn i himmelen, alle private aktører skulle bygge og det ikke fantes fagfolk å oppdrive til å gjøre jobbene og Frp ville øse av Pensjonsfondet til alle mer eller mindre gode formål, kan det offentlige nå sette i gang prosjekter for milliarder av kroner i bergen de kommende år. Dermed kan aktiviteten og sysselsettingen i bransjen holdes oppe og i neste omgang bidra sterkt til skatteinntektene til kommunene i Bergensområdet. Alternativet for mange i bransjen nå, hadde vært ledighetstrygd. For de tre fire neste årene har stat og kommune planer om å bygge for elleve milliarder kroner i Bergen. Noe som vil utgjøre omtrent årsverk og vi må 35 år tilbake i tid hvis vi skal finne en sammenlignbar periode med offentlige investeringer i Bergen. Noe som har stor betydning for byen og Fellesforbundet sine medlemmer i byggebransjen i vår region. Det kommer nytt rettsbygg i sentrum (Gulating Lagmannsrett), ny høyskole (HIB) på Kronstad og ny tannlegehøyskole (Odontologen) på Årstadvollen. En tommelfingerregel sier at for hver investert million i byggebransjen = 1 årsverk. Etter mange år og mye frem og tilbake er noen av disse prosjektene allerede startet opp, eller de ligger klar på beddingen for å realiseres, og det om forhåpentligvis ikke altfor lenge. Grunnarbeidet på det syv etasjer høye Gulating Lagmannsrett til flere hundre millioner kroner, og som skal stå ferdig sommeren 2011, er i gang. Preklinisk institutt er revet, og man er begynt på arbeidet med den nye Tannlegehøyskolen (Odontologen). Nybygget vil koste 780 millioner og blir på kvadratmeter. HIB (Høyskolen i Bergen) kom endelig inn som statlig bygg i Bergen, når regjeringen la fram tiltakspakken 26. januar i år. Her er arbeidet beregnet å starte opp høsten Et prosjekt som er beregnet å koste 2,2 milliarder i dagens kroneverdi og vil bli på hele kvadratmeter.. Ny videregående skole og Hovedanlegg for svømming og stup på Nygårdstangen I samme periode skal Bergen kommune sammen med Hordaland Fylkeskommune, 4

5 «Helleren» hovedanlegg for svømming og stup på Nygårdstangen. bygge ny videregående skole og hovedanlegg for svømming og stup i Norge. Prosjektet på Nygårdstangen er på hele kvadratmeter og er kostnadsberegnet til 1 milliard og 319 millioner. Svømmedelen av prosjektet er kostnads beregnet til 710 millioner. Dermed kan drømmen om et 50 meters basseng i bergen, etter 25 lange og frustrerende år med tro og tvil, endelig realiseres. Resten, 610 millioner av totalsummen på 1 milliard og 319 millioner, går til å bygge Amalie Skram videregående skole, som den blir hetende. De første spadestikk for anlegget ble tatt 2. november i år og beregnet ferdigstillelse er våren Gruppeleder for Arbeiderpartiet og medlem i Fellesforbundet, Terje Ohnstad, forteller til «Unionsnytt» at det og arbeides med å få realisert ny Kunsthøyskole på Møllendal til en milliard og nytt Politihus på Nygårdstangen. Dette er avhengig av flere ting for å få til, bl. a. finansieringsformen. Statsbygg sin aktivitet som allerede er høy i Bergen (Haakonsvern) og vil bli enda høyere de kommende årene, kan medføre at disse prosjektene vil bli skjøvet noe ut i tid. Det samme gjelder utbyggingen på Norges Handelshøyskole i Breiviken, kostnadsberegnet til over 400 millioner. Tiltakspakke på 4 milliarder I vinter la regjeringen Stoltenberg, fram en tiltakspakke på 4 milliarder, der 800 millioner er fordelt til fylkeskommunene. Av disse er Bergen kommune tilgodesett med 167 millioner. Bergen kommune har avsatt 900 millioner til vei og skolerehabilitering. 500 millioner fra ordinært budsjett sammen med 167 millioner i ekstraordinære midler fra tiltakspakken (krise pakken) fra den rød/grønne regjeringen. Sammen med et ekstraordinært låneopptak av kommunen på like mye, utgjør dette til sammen 900 millioner. De kommunale investeringer for de neste fire år, kommer da samlet opp i 4,5 milliarder kroner. På toppen av dette ser det ut for at vår nye Helseminister, Anne-Grete Strøm-Eriksen (AP), Terje Ohnstad (ap) Anne Grete Strøm Erichsen (ap) etter bare noen dager i den nye jobben, vil arbeide for og legge hele sin prestisje i at første byggetrinn på nytt etterlengtet barnesykehus på Haukeland, kostnadsberegnet til 1,5 milliarder, vil bli lagt inn i statsbudsjettet for Går vi tilbake og foretar en oppsummering av hva denne driftige damen har fått til i vår region i den perioden hun var forsvarsminister, har vi store forhåpninger til at Bergen og Vestlandet, endelig skal få tildelt sin rettmessige del av helsebudsjettet. 5

6 å r s m øt e Årsmøte i klubbene 8 T e k s t & f o t o : k j e t i l d a h l e Fra årsmøtet hos O. Paulsen & Co AS. Det er flere mindre og mellomstore bedrifter som av en eller annen grunn ikke avholder årsmøte. Etter forbundets vedtekter skal det avholdes årsmøte i klubben årlig. I Unionen Fagforening er det mange bedrifter som ikke har opprettet offisiell klubb. En offisiell klubb i Forbundets regi må vise til årsmøteprotokoll og regnskap ovenfor avdelingen sin. Mange av våre bedrifter har ikke det, men likevel skal det holdes årsmøter med valg. Både for klubber og bedrifter uten offisiell klubb er Unionen Fagforening behjelpelig med gjennomføring av møter hvis det er behov for det. I løpet av året slutter en del tillitsvalgte i bedriftene mens andre går igjen år etter år, grunnet det ikke blir avholdt årsmøte. Det å være tillitsvalgt er og skal være ett verv vi må ta på alvor, da dette har innvirkning på arbeidsmiljøet og trivsel i bedriften. Dette kommer tydelig fram i disse dager da mange ikke får den kronen man har krav på, etter det sentrale lønnsoppgjøret. Unionen Fagforening har i høst vært behjelpe lig med å gjennomføre to møter med malerbedrifter. Først ut var Maler 1 hvor det ble gjennomført valg og det ble samtidig diskutert en del problemstillinger, som de tillitsvalgte skulle ta opp med bedriften. Dessverre var det ikke så mange som hadde anledning til å møte. Den neste bedriften var O. Paulsen & CO AS. Her var det en tillitsvalgt igjen, da de andre hadde sluttet. Det ble valgt 2 tillitsvalgte og ett verneombud, som er pålagt etter arbeidsmiljøloven. Verneombudet kan også fungere som tillitsvalgt. Det var veldig godt frammøte på dette møtet og det kom tydelig fram at det er ett behov for de ansatte å møtes, da de til dagen er spredt ut over hele fylket på jobb. Her ble det også opprettett en resurs/sosialgruppe som skal være med og støtte opp om de tillitsvalgte, og legge til rette for sosiale tiltak. Unionen Fagforening vil oppfordre medlemmer i andre bedrifter om å ta kontakt for gjennomføring av tilsvarende møter. Vi stiller med en eller flere representanter for å besvare eventuelle spørsmål/problemstillinger hvis det er behov for det. Møterom, innkalling og mat kan vi være be hjelpelig med. M å l e ko n to r e t Oppmannsavgjørelse ved 4-18 forhandlingene: 8 T e k s t: J o h n n y H e l l a n d Statistikk 3. kvartal 2009 Betongfaget kr 245,86 Murerfaget kr 223,42 Malerfaget kr 290,76 Takpapp kr 336,44 Justering av akkordtariffene: Da de såkalte 4-18 forhandlingene (reguleringsbestemmelser for akkordtariffene) brøt sammen ble saken sendt til oppmannsavgjørelse. Partene var utgangspunktet enig om at statistikken for lønnsutviklingen ga en retningsgivende sats på 4,61%. Fellesforbundet krevde 4,4% påslag. Arbeidsgiverne derimot Akkordtariff Gammel sats Ny sats Byggtapetserer 6,08 % 8,52 % Maler 6,08% 8,52 % Taktekker 8,07 % 10,56 % Murer 3,30 % 5,68 % Betong kronefaktor 178,65 kronefaktor 182,76 kun ne strekke seg til hele 1% påslag, noe som er helt i tråd med det som kan forventes fra den kanten. Den 3. september fattet oppmannen sin avgjørelse og han landet på 2,3%, noe som ikke kan tolkes annerledes at han tatt 4,61% og delt dette på 2. Vi er med dette meget skuffet over denne avgjørelsen og kan ikke annet enn å ta dette med inn i tariff oppgjøret til neste år. Vi ser at 4-18 i FOB, over år, har blitt svekket i forhold til retningsgivende lønnsutviklingen i bransjen generelt. Unionen har fremmet følgende forslag til tariffoppgjøret: 4-18 Siste avsnitt strykes og erstattes med nytt «Hvis partene ikke blir enig, reguleres påslagsprosenten tilsvarende prosentvis økning som 2-8 overtidsgodtgjørelse har hatt inneværende år». Disse satsene gjelder for akkordarbeid som starter etter 1. august

7 Denne gangen har jeg fått noen spørsmål fra medlemmer som jeg vil besvare. Spørsmål Er det noen aldersgrense for hvor lenge barna og det de eier, er dekket av innboforsikringen, LO-favør hjemforsikring? Lederen skal ut i Nordsjøen Mads, du er nylig konstituert leder i Unionen Fagforening, har du rukket å sette deg inn i hva du har påtatt deg? Vel, selv om jeg var nestleder tidligere så er det selvfølgelig mye en nå får nærmere på kroppen nå som leder, og kompleksiteten i jobben fremstår tydeligere nå. Jeg bruker derfor en del av tiden nå i begynnelsen til egen skolering, slik at jeg skal være i stand til å møte de utfordringene ledervervet innebærer. Er det noen spesielle områder du vil vie ekstra oppmerksomhet i den nærmeste tiden? Tariffoppgjøret nærmer seg og det vil selvfølgelig kreve sitt. Vi har noen grupper som ligger etter i lønns utvikling, for eksempel ISO-fagene (isolasjon, stillas og overflate) og som jeg ønsker å følge ekstra nøye opp i perioden som kommer. Derfor skal jeg ta sikkerhetskurset for offshore nå den november, og håpet er å få startet en runde med oppsøkende virksomhet i Nordsjøen allerede før jul og med videre oppfølging på nyåret. Det er jo ikke få plattformer i Nordsjøen, er det noen av dem du vil prioritere mer enn andre? Det er jo medlemmene i Unionen Fagforening jeg er opptatt av å besøke, og da blir det å velge plattformer i samråd med i første rekke klubbene i StS Gruppen, Beerenberg Corp. og de andre bedriftene vi har medlemmer i. Da ønsker vi Mads lykke til med kurset og turene ut i Nordsjøen. Ungdomskonferanse på Voss 8 T e k s t: M a d s W i i k K l e v e n Mandag 5. til tirsdag 6. oktober ble det avholdt ungdomskonferanse på Jarl hotell, Voss. De fremmøtte var ungdommer fra Fellesforbundet ADK Vest. Det var stor oppslutning rundt konferansen, 24 deltakere fra forskjellige bransjer. Unionen Fagforening var selvsagt representert med to topp motiverte ungdommer. En gutt og en jente, begge fra entreprenørbransjen. Hovedformålet med konferansen var debatt rundt det rådgivende dokument, samt å velge representanter til den sentrale ungdomskonferansen. Den sentrale ungdomskonferansen avholdes jan i Oslo. Det rådgivende dokumentet er en pekepinn til Forbundet om hva som opptar ungdommen. For at debatten lokalt skal foregå innenfor visse rammer har det sentrale ungdomsutvalget utarbeidet et debatthefte. På bakgrunn av dette skal de lokale konferansene debattere frem tema og tiltakspunkt. Dette arbeidet vil danne grunnlag for ungdomsutvalgets innstilling, som endelig vedtas på den sentrale konferansen på nyåret. I ettertid har vi mottatt mange positive tilbake meldinger. I den sammenheng er det også blitt luftet tanker om et lokalt ungdomsforum på tvers av foreningene. Dette er noe Unionen Fagforening vil være behjelpelig med å starte, men det betinger at det finnes ungdom som ønsker å gjøre en jobb. Så er du en av dem? Ikke nøl med å ta kontakt! istockphoto Svar Svaret er både ja og nei. Kollektiv hjem dekker alle i den faste husstanden, uansett alder. Både en bestemor på 90 og en hjemmeboende sønn på 30 er altså dekket av innboforsikringen, så lenge de er en del av samme husstand som deg som medlem. Hvis barnet ikke bor hjemme hos deg, altså den som har LO-favør hjemforsikring, er aldersgrensen 20 år. Hvis barnet studerer eller avtjener førstegangstjenesten, og ikke har meldt flytting til Folkeregisteret, er det ingen øvre aldersgrense. Spørsmål Da jeg nettopp kjøpte ny TV ble jeg tilbudt en såkalt trygghetsforsikring. Den dekket uhell og tabber som ofte ikke dekkes av innbo-forsikringen, sa de. Egenandelen var null og jeg ville få en helt ny TV om den jeg kjøpte ble ødelagt. Prisen var kr. 799,- for et år. Er det lurt med en slik tabbeforsikring? Svar Det er ikke sikkert den forsikringen er verd pengene. Med din LO-favør kollektiv hjemforsikring er du allerede dekket for typiske uhell. Velter TV-en eller går den i gulvet, kan skaden bli dekket. Null i egenandel er selvfølgelig bra, siden det er kr. 3000,- i egenandel på hjemforsikringen. Men er det to eller flere personer i husstanden som har LO-favør hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ny TV høres bra ut, men med den kollektive hjemforsikringen får du full erstatning minus egenandelen inntil TV-en er fem år gammel. Deretter beregnes et fradrag på 10% hvert år. Prisen for den såkalte trygghetsforsikringen er ganske høy for en forsikring som ikke er så mye bedre enn den du allerede har. Den største forskjellen er egenandelen. Derfor må du selv vurdere om null i egenandel er verd å betale kr. 799,- for i tabbeforsikring hvert år. Til sammenligning koster LO-favør kollektiv hjemforsikring i 2009 kr. 744,- og den dekker alt innbo og løsøre til alle i husstanden. Du finner produktark og vilkår på Vil du vite mer ta kontakt med oss. SpareBank1 Forsikring tlf Mandag fredag kl Lørdag kl Bente Leganger, Sparebank1 sin forsikrings konsulent på LO-favør produktene. Har du spørsmål til Bente så kontakt foreningen. Spørsmål av allmenn interesse blir besvart i denne spalten. 7

8 UNIONen FAGFORENING NR. 4 INFORMACJE PO POLSKU! desember 2009 ÅRGANG 4 jul e t r e f e st P O L S K S PA LT E Zatrudnienie na czas określony ma wiele nazw: zatrudnienie na projekt, na zastępstwo itd. Taka forma tymczasowego zatrudnienia, jest na dzień dzisiejszy bardziej rozpowszechniona, niż prawo na to zezwala. Zadając pytanie pracownikowi, co sądzi na temat tymczasowego zatrudnienia, odpowie on, że ważne dla niego jest to, że ma pracę. Zadając mu to pytanie inaczej, czy chciałby mieć stałe czy tymczasowe zatrudnienie, większość odpowie, że oczywiście, że stałe zatrudnienie. Pracodawcy argumentują korzyści zatrudnienia tymczasowego, jako większą możliwość elastyczności przy zatrudnieniu, więcej rąk do pracy, możliwość uzyskania większego doświadczenia zawodowego oraz możliwość zastąpienia pracowników z grup bardziej narażonych (liczne zwolnienia chorobowe), itd. Mówią także o mniejszej odpowiedzialności dla firm, odpowiedzialności, która w większym stopniu będzie ponoszona przez pracowników. Dla poszczególnych pracowników istnieją inne, bardziej istotne powody, dla których warto być zatrudnionym na stałe. Pewność posiadania pracy i wynagrodzenia, za które można żyć. Możliwość zaciągniecia pożyczki. Przecież żaden bank nigdy nie udzieli pożyczki komuś, kto ma 3 miesięczny kontrakt. Dobre środowisko pracy, ci sami koledzy, których się spotka następnego dnia. Oczywiście istnieją także powody, dla których pracodawcy powinni wybrać stałe zatrudnienie zamiast innych opcji. Postawienie na własnych pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, działa motywująco i rozbudowująco na lojalność oraz poczucie tożsamości z firmą. Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę norweską to powinieneś być zatrudniony na stałe. Umowy o zatrudnienie tymczasowe na określony okres czasu lub przy określonym projekcie, mogą byc legalnie zawarte w Norwegii jedynie, gdy «są uwarunkowane rodzajem pracy, a praca ta różni się od pracy normalnie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie» i mają na celu czasowe zastąpienie określonej osoby. Unionen Fagforening doswiadcza czesto, ze powyzsze prawo, ktore reguluje 14-9(1) a, jest lamane. Na przykład firma typowo ciesielska, może zatrudnić u siebie murarza, który zajmie się postawieniem fundamentów pod dom, który w dalszej części będzie zbudowany przez cieśli. Ten kontrakt może być ograniczony czasowo, z powodu rodzaju pracy (postawienie fundamentów), oraz tym, że praca ta różni się od pracy normalnie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie (firma ciesielska). Oznacza to, że nie można np. w firmie ciesielskiej zatrudnić na czas określony cieśli do postawienia domu, ponieważ to jest praca, którą firma wykonuje na codzień. Widzimy, że w zbyt dużym stopniu firmy zwiekszają używanie tymczasowych zatrudnień. Uważamy, że te zatrudnienia tymczasowe, w większosci przypadków są nielegalne. Unionen Fagforening uważa, że prawna intencja czasowego zatrudnienia musi być zachowana, a my nie możemy pozwolić, aby przedsiębiorstwa praktykowały taki rodzaj zatrudnienia do woli i nielegalnie. Dlatego będziemy prowadzić sprawy, w których zatrudnienie ma charakter tymczasowy, a zatrudnieni w ten sposób pracownicy nadal pracują w danym przedsiębiorstwie. NOTATKI PAMIETAJ O POINFORMOWANIU O ZMIANIE ADRESU, TELEFONU, O ZMIANIE PRACODAWCY! Wazne jest abys zadbal o poinformowanie zwiazku zawodowego o twoim prawidlowym adresie, telefonie lunb o nowym pracodawcy. Prawidlowe informacje potrzebne sa nam z powodow ubezbieczeniowych i administracyjnych. Tlf lub kom istockphoto Tymczasowe zatrudnienie Zagrożenie dla społeczeństwa JULETREFESTEN Hold av søndag 10. januar, for da går foreningens juletrefest for medlem mers barn og barnebarn av stabelen. Festen avholdes i «Dragefjellet» i Bergen Kongressenter, starter kl og er beregnet å vare fra to til to og en halv time og koster kr. 25,- for hvert barn. For de voksne blir det anledning å få kjøpt mat og drikke. Kanskje kommer nissen og en over raskelse til, kommer DU? Påmelding på tlf , så tidlig som mulig, og senest mandag 4. januar. Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet i Klostergarasjen og under Grieghallen. Å r s m øte 2010 Unionen Fagforening avholder årsmøte den 11. mars kl i Folkets Hus. Saksliste: Åpning Konstituering Årsberetning 2009 Årsregnskap Innkomne Forslag 6. Budsjett Valg 8. Avslutning Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende senest 17. februar.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Unionen. NR. 4 desember 2007 ÅRGANG 2

Unionen. NR. 4 desember 2007 ÅRGANG 2 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2007 ÅRGANG 2 NR. 4 desember 2007 ÅRGANG 2 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening Den Tillitsvalgte Seriøsitetens siste skanse? 8 T e k s t: A r n e J æ g e r F

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Hovedanlegget for svømming og stup Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer