Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4"

Transkript

1 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening Har du krav på konfliktstøtte? Nå starter forberedelsene til å kunne gjennomføre en konflikt (streik/ lockout), hvis det skulle bli nødvendig. Må vi starte en konflikt så er det viktig at organisasjonsgrunnlaget i den enkelte bedrift er så godt at konflikten virker effektivt. 8 T e k s t: S t e i n B r u s e H o f s t e d t Er kun 2 av 10 organisert, så sier det seg selv at en konflikt ikke rammer bedriften særlig merkbart, og at det kan bli tøft for de 2 som skal streike. Derfor er det viktig at vi i tiden fremover forsøker å motivere kollegaer til å melde seg inn og på den måten gjøre grunnlaget for gjennomføring av en konflikt betydelig sterkere. I forbindelse med konflikt vil det også oppstå situasjoner der en bedrift må permittere egne ansatte på grunn av konflikt i egen eller andre bedrifter. De som blir permittert i denne sammenheng har ikke krav på dagpenger fra NAV. De som er organiserte vil ha rett på konfliktstønad under forutsetning av at de Forts. side 3 Midlertidige ansettelser En trussel mot velferd 8 T e k s t: A r n e J æ g e r Arne Jæger. Midlertidig ansettelser er en uting i dagens arbeidsliv. Det har flere navn, prosjektansettelser, ringevikar osv. Det er en form for engasjement som har større utbredelse enn lovens adgang skulle tilsi. Stiller du spørsmålet om hva en arbeidstaker synes om hans midlertidige ansettelse, vil han sikkert svare han er glad for å ha jobb. Stiller du spørsmålet annerledes om han vil ha fast eller midler tidig ansettelse vil de fleste nok svare fast ansettelse er det beste. Fra arbeidsgivers synspunkt, og høyresiden for øvrig, fremholdes argumenter om fleksibilitet, flere hender i arbeid, flere får yrkeserfaring, sysselsatt flere utsatte arbeidstakergrupper osv. De snakker selvsagt om mindre ansvar på den enkelte bedrift. Et ansvar som skal i større grad bæres av arbeidstakerne. For den enkelte arbeidstaker er det andre mer tungtveiende grunner til hvorfor fast ansettelse er å foretrekke. For utsigbarhet, å ha en jobb å gå til og dermed en lønn å leve av. Etableringsmulighet, en bank vil aldri gi lån til en som har en 3 måneders kontrakt. Arbeidsmiljø, å jobbe sammen med Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 L e d e r Faglig rekruttering i krisetider Nå som finanskrisen er over oss stiller vi oss selv noen spørsmål vi gjerne ikke tok oss tid til når produksjonen gikk for fullt. Rekruttering er en slik problemstilling. Det er viktigere enn noen gang. Mister vi deler av en eller flere generasjon fra våre bransjer, så sliter vi med å finne disse ressursene når tidene snur. Ser man litt frem så er det ikke klarvær, men fremdeles delvis overskyet. For eksportnæringen og verftsindustrien ser det ut som det skyer til. Så herfra blir ingen krise avblåst. Den vil nok følge oss inn i Skal vi være klar for en oppgang, om et år eller to, må vi gjøre de riktige grepene nå! Vi har to hovedproblemer i dag. Det ene er at noen fag ikke tar inn tilsvarende mange lærlinger som de har forpliktet seg til. Dette blir spredd i media og kommende skoleelever vegrer seg for å søke til næringen, bl.a. bygg og anlegg. Oppfatningen om at det er lite læreplasser er delvis misvisende. EBA for eksempel har uttalt at de mangler 22 lærlinger for å fylle årets kvote! Dette bringer oss på problem to. Det er at alt fokus er på tømrer faget. Dette skyldes nok at flertallet av lærerne er tømrere. Når det er slike tette bånd skjønner man at det fort kan bli en forfordelig av informasjon. Skal vi få bukt på dette problemet så må vi bringe ytterligere informasjon inn i skolen. Jeg er av den oppfatning at mange velger tømrerfaget for det er faget de har hørt mest om. Skal vi få en bedre fordeling av elevene, må forskjellene synliggjøres. Det kan være innenfor lønn, arbeidsoppgaver og ikke minst antall læreplasser kontra hvor mange som søker seg på de forskjellige linjene. Dette er noe hele bransjen er tjent med. Vi får et sterkt faglig miljø, og den faglige stoltheten ivaretas. Faller det faglige nivået i bunn, vil det på sikt gå utover våres lønns- og arbeids vilkår. Dette er ikke bare gjeldende i byggfagene, men kan også gjelde andre faggrupper. Så det oppfordres alle om å vekte sine ord neste gang en skoleelev kommer på byggeplassen. juletilstelning Informasjon til våre pensjonister og uførepensjonister 8 T e k s t: S t e i n B r u s e H o f s t e d t Hvert år før jul har vi hatt en tradisjon for å invitere til en kombinert merkefest/juletilstelning for pensjonister. Beklagelig vis er det blitt færre og færre pensjonister som har deltatt på til stelningen, samtidig som det også kun har vært ca. halvparten av jubilantene (de som er berettiget merke eller diplom) som har deltatt. Vi har av den grunn ønsket å endre både opplegg og tidspunkt for «merkefesten», for på den måten få større oppslutning om arrangementet. Vi har besluttet å arrangere merkefesten i februar måned, som et kveldsarrangement. Førstkommende arrangement blir 12. februar, hvor jubilanter for årene 2009 og 2010 blir invitert. Disse blir tilskrevet. Når vi trekker jubilantene ut i et eget arrangement, så ser vi utfra tidligere oppslutning at det ikke er grunnlag for et eget arrange ment for pensjonistene. Dette har vi diskutert med pensjonist foreningen «vår» (Bygnings arbeider nes pensjonistforening), som har møter hver torsdag i Folkets Hus. Pensjonistforeningen arran gerer både turer og andre tilstelninger, også i forbindelse med julen. Vi har derfor besluttet å bidra med et ekstra tilskudd til pensjonistforeningen, som en kompensasjon for bortfall av den tradisjonelle juletilstelningen. Pensjonistforeningen er alltid åpen for flere medlemmer, og vi anbefaler de som ønsker det å møte opp i Folkets Hus, inng. Teater gaten 34, 3. etg., torsdagene kl Alle våre medlemmer ønskes en riktig & God Jul et Godt nytt år! M a d s W i i k K l e v e n notis utgiver: ansvarlig redaktør: Unionen Fagforening mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Arne Jæger, Kjetil Dahle, Johnny Helland, Harry Eide, Frode Skagen, Magdalena Cierpisz e-post: grafisk produksjon: Bodoni Har du ny adresse, e-post eller mobil? Unionen har i noen sammenhenger forsøkt å sende info til alle medlemmer, både på epost og sms, og dette er noe vi ønsker å utvikle videre. Problemet er at vi ikke har registrert epostadresse eller mobil på alle medlemmer som har det. Send oss epostadresse / mobilnummer dersom du ønsker å motta informasjon på denne måten, til eller ring Gi oss også beskjed dersom du flytter. 2

3 På arbeidsplassen forts. fra side 1 Har du krav på konfliktstøtte? oppfyller krava for å få rett til støtte (dette gjelder både de som blir tatt ut i konflikt og de som eventuelt blir permittert). Blant annet stilles følgende krav hvis en konflikt starter 1. april 2010: Medlemmet må ha betalt kontingent i minst 2 uker før konflikten starter (må være innmeldt før 17. mars 2010). Medlemmer, som av en eller annen grunn har vært utmeldt, og som på nytt er blitt innmeldt, må ha betalt kontingent i 12 uker før konflikten starter (må være innmeldt før 6. januar 2010). forts. fra side 1 Medlemmet må ikke skylde kontingent for mer enn 2 måneder. For at utbetalingene av konfliktstønad skal kunne skje effektivt er vi avhengig av å ha registrert kontonummer på hver enkelt. I tiden som kommer vil vi sende ut lister til de tillitsvalgte, som får i oppgave å innhente kontonummer fra de enkelte medlemmer. Det er også viktig at medlemmene kontakter tillitsvalgte dersom de skifter bank / endrer kontonummer i tiden frem mot tariffoppgjøret. Midlertidige ansettelser En trussel mot velferd kolleger som du vet er der også i morgen. Det finnes selvsagt grunner for hvorfor arbeidsgivere også burde velge faste ansettelser framfor alternativet. Satsing på egne ansatte innenfor kompetanse heving, velferdstiltak fremmer lojalitet og identitets følelse med bedriften. Den lovmessige adgangen til midlertidige ansettelser fremstår for oss som rimelig streng. Vi viser til Arbeidsmiljølovens Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes fast. Unionen Fagforening opplever som oftest at loven blir brutt på bakgrunn av lovens 14-9(1) a. Her nevner man arbeidets karakter og at det må adskille seg fra det som ordinært ut føres i virksomheten. Vi viser gjerne til eksempe let at man i en tømrerbedrift kan ansette en murer for å gjøre grunnmur til huset tømrerne skal oppføre. Denne kontrakten kan da begrenses i tid på bakgrunn av arbeidets karakter (en grunnmur) og at det adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten (tømrer bedrift). Det vil si at man kan ikke i eksempelet ansette en tømrer i en tømrerbedrift på en midlertidig kontrakt knyttet til å oppføre et hus, da dette er noe som tømrerbedriften har som sitt vanlige virke. I altfor stor grad ser vi at bedrifter øker bruken av midlertidig ansatte, både innenfor bemanningsbransjen og ISO-bedrifter. I stor grad mener vi dette er ulovlig midlertidig ansatte. Vi hen stiller derfor våre medlemmer om å ta kontakt om det er slik at dere er ansatt på midlertidige kontrakter. Det er nemlig stor sannsynlighet at de er basert på ulovlig grunnlag og kan derfor føre til fast ansettelse. Det er av stor betydning at en slik sak taes opp så tidlig som mulig, og mens man fremdeles er ansatt, og ikke venter til man er oppsagt før man tar kontakt. Unionen Fagforening mener at lovens intensjon om midlertidige ansettelser må opprettholdes og vi må ikke tillate dens utvanning av bedrifters ulovlige praksis. Vi vil derfor forfølge saker der hvor ansettelsesvilkårene er midlertidige og hvor midlertidig ansatte fremdeles er i arbeid Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid, d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Hvordan opplevde du kurset tillitsvalgt nummer 1. Krysztof Wielgus Spenncon Det er bra å gå på kurs, jeg syntes at det var litt vanskelig å følge med på grunn av språket. Men selv om jeg ikke fikk med meg alt, lærte jeg mye. Anbefaler også andre å gå på kurs. Stian Løtveit Natre Manger Jeg satt pris på å få vite hva som forventes av meg som tillitsvalgt. Jeg har også meldt meg på kurs nummer 2 for tillitsvalgte. Andreas Marhaug Ole Paulsen Jeg synes det var bra å gå på tillitsvalgt 1 kurs. Vi lærte det grunnleggende og det var sosialt. Satt også pris på å få kontakt med andre tillitsvalgte. Ønsker gjennom dette også å anbefale andre å gå på kurs. Kurt Inge Kristiansen Åmodt Kurset var topp, lærte mye som jeg ikke kunne fra før. Meldte meg også på kurs nummer 2, det sier jo sitt. Jo mer kunnskaper vi som tillitsvalgte får jo bedre er det. 3

4 Offentlige bygg gir jobb til mange 8 T e k s t: R o g e r J o h a n s e n Hadde Fremskrittspartiet styrt landet i forrige Stortingsperiode, hadde det ikke vært penger igjen til de mange gode prosjekter som nå blir realisert, og byggebransjen hadde befunnet seg i en dyp, dyp krise. - Her skal nytt bygg for Gulating Lagmannsrett bygges. Preklinisk er revet og ny tannlegehøyskole skal bygges. Fordi Regjeringen Stoltenberg holdt igjen i gode tider da alle trær vokste inn i himmelen, alle private aktører skulle bygge og det ikke fantes fagfolk å oppdrive til å gjøre jobbene og Frp ville øse av Pensjonsfondet til alle mer eller mindre gode formål, kan det offentlige nå sette i gang prosjekter for milliarder av kroner i bergen de kommende år. Dermed kan aktiviteten og sysselsettingen i bransjen holdes oppe og i neste omgang bidra sterkt til skatteinntektene til kommunene i Bergensområdet. Alternativet for mange i bransjen nå, hadde vært ledighetstrygd. For de tre fire neste årene har stat og kommune planer om å bygge for elleve milliarder kroner i Bergen. Noe som vil utgjøre omtrent årsverk og vi må 35 år tilbake i tid hvis vi skal finne en sammenlignbar periode med offentlige investeringer i Bergen. Noe som har stor betydning for byen og Fellesforbundet sine medlemmer i byggebransjen i vår region. Det kommer nytt rettsbygg i sentrum (Gulating Lagmannsrett), ny høyskole (HIB) på Kronstad og ny tannlegehøyskole (Odontologen) på Årstadvollen. En tommelfingerregel sier at for hver investert million i byggebransjen = 1 årsverk. Etter mange år og mye frem og tilbake er noen av disse prosjektene allerede startet opp, eller de ligger klar på beddingen for å realiseres, og det om forhåpentligvis ikke altfor lenge. Grunnarbeidet på det syv etasjer høye Gulating Lagmannsrett til flere hundre millioner kroner, og som skal stå ferdig sommeren 2011, er i gang. Preklinisk institutt er revet, og man er begynt på arbeidet med den nye Tannlegehøyskolen (Odontologen). Nybygget vil koste 780 millioner og blir på kvadratmeter. HIB (Høyskolen i Bergen) kom endelig inn som statlig bygg i Bergen, når regjeringen la fram tiltakspakken 26. januar i år. Her er arbeidet beregnet å starte opp høsten Et prosjekt som er beregnet å koste 2,2 milliarder i dagens kroneverdi og vil bli på hele kvadratmeter.. Ny videregående skole og Hovedanlegg for svømming og stup på Nygårdstangen I samme periode skal Bergen kommune sammen med Hordaland Fylkeskommune, 4

5 «Helleren» hovedanlegg for svømming og stup på Nygårdstangen. bygge ny videregående skole og hovedanlegg for svømming og stup i Norge. Prosjektet på Nygårdstangen er på hele kvadratmeter og er kostnadsberegnet til 1 milliard og 319 millioner. Svømmedelen av prosjektet er kostnads beregnet til 710 millioner. Dermed kan drømmen om et 50 meters basseng i bergen, etter 25 lange og frustrerende år med tro og tvil, endelig realiseres. Resten, 610 millioner av totalsummen på 1 milliard og 319 millioner, går til å bygge Amalie Skram videregående skole, som den blir hetende. De første spadestikk for anlegget ble tatt 2. november i år og beregnet ferdigstillelse er våren Gruppeleder for Arbeiderpartiet og medlem i Fellesforbundet, Terje Ohnstad, forteller til «Unionsnytt» at det og arbeides med å få realisert ny Kunsthøyskole på Møllendal til en milliard og nytt Politihus på Nygårdstangen. Dette er avhengig av flere ting for å få til, bl. a. finansieringsformen. Statsbygg sin aktivitet som allerede er høy i Bergen (Haakonsvern) og vil bli enda høyere de kommende årene, kan medføre at disse prosjektene vil bli skjøvet noe ut i tid. Det samme gjelder utbyggingen på Norges Handelshøyskole i Breiviken, kostnadsberegnet til over 400 millioner. Tiltakspakke på 4 milliarder I vinter la regjeringen Stoltenberg, fram en tiltakspakke på 4 milliarder, der 800 millioner er fordelt til fylkeskommunene. Av disse er Bergen kommune tilgodesett med 167 millioner. Bergen kommune har avsatt 900 millioner til vei og skolerehabilitering. 500 millioner fra ordinært budsjett sammen med 167 millioner i ekstraordinære midler fra tiltakspakken (krise pakken) fra den rød/grønne regjeringen. Sammen med et ekstraordinært låneopptak av kommunen på like mye, utgjør dette til sammen 900 millioner. De kommunale investeringer for de neste fire år, kommer da samlet opp i 4,5 milliarder kroner. På toppen av dette ser det ut for at vår nye Helseminister, Anne-Grete Strøm-Eriksen (AP), Terje Ohnstad (ap) Anne Grete Strøm Erichsen (ap) etter bare noen dager i den nye jobben, vil arbeide for og legge hele sin prestisje i at første byggetrinn på nytt etterlengtet barnesykehus på Haukeland, kostnadsberegnet til 1,5 milliarder, vil bli lagt inn i statsbudsjettet for Går vi tilbake og foretar en oppsummering av hva denne driftige damen har fått til i vår region i den perioden hun var forsvarsminister, har vi store forhåpninger til at Bergen og Vestlandet, endelig skal få tildelt sin rettmessige del av helsebudsjettet. 5

6 å r s m øt e Årsmøte i klubbene 8 T e k s t & f o t o : k j e t i l d a h l e Fra årsmøtet hos O. Paulsen & Co AS. Det er flere mindre og mellomstore bedrifter som av en eller annen grunn ikke avholder årsmøte. Etter forbundets vedtekter skal det avholdes årsmøte i klubben årlig. I Unionen Fagforening er det mange bedrifter som ikke har opprettet offisiell klubb. En offisiell klubb i Forbundets regi må vise til årsmøteprotokoll og regnskap ovenfor avdelingen sin. Mange av våre bedrifter har ikke det, men likevel skal det holdes årsmøter med valg. Både for klubber og bedrifter uten offisiell klubb er Unionen Fagforening behjelpelig med gjennomføring av møter hvis det er behov for det. I løpet av året slutter en del tillitsvalgte i bedriftene mens andre går igjen år etter år, grunnet det ikke blir avholdt årsmøte. Det å være tillitsvalgt er og skal være ett verv vi må ta på alvor, da dette har innvirkning på arbeidsmiljøet og trivsel i bedriften. Dette kommer tydelig fram i disse dager da mange ikke får den kronen man har krav på, etter det sentrale lønnsoppgjøret. Unionen Fagforening har i høst vært behjelpe lig med å gjennomføre to møter med malerbedrifter. Først ut var Maler 1 hvor det ble gjennomført valg og det ble samtidig diskutert en del problemstillinger, som de tillitsvalgte skulle ta opp med bedriften. Dessverre var det ikke så mange som hadde anledning til å møte. Den neste bedriften var O. Paulsen & CO AS. Her var det en tillitsvalgt igjen, da de andre hadde sluttet. Det ble valgt 2 tillitsvalgte og ett verneombud, som er pålagt etter arbeidsmiljøloven. Verneombudet kan også fungere som tillitsvalgt. Det var veldig godt frammøte på dette møtet og det kom tydelig fram at det er ett behov for de ansatte å møtes, da de til dagen er spredt ut over hele fylket på jobb. Her ble det også opprettett en resurs/sosialgruppe som skal være med og støtte opp om de tillitsvalgte, og legge til rette for sosiale tiltak. Unionen Fagforening vil oppfordre medlemmer i andre bedrifter om å ta kontakt for gjennomføring av tilsvarende møter. Vi stiller med en eller flere representanter for å besvare eventuelle spørsmål/problemstillinger hvis det er behov for det. Møterom, innkalling og mat kan vi være be hjelpelig med. M å l e ko n to r e t Oppmannsavgjørelse ved 4-18 forhandlingene: 8 T e k s t: J o h n n y H e l l a n d Statistikk 3. kvartal 2009 Betongfaget kr 245,86 Murerfaget kr 223,42 Malerfaget kr 290,76 Takpapp kr 336,44 Justering av akkordtariffene: Da de såkalte 4-18 forhandlingene (reguleringsbestemmelser for akkordtariffene) brøt sammen ble saken sendt til oppmannsavgjørelse. Partene var utgangspunktet enig om at statistikken for lønnsutviklingen ga en retningsgivende sats på 4,61%. Fellesforbundet krevde 4,4% påslag. Arbeidsgiverne derimot Akkordtariff Gammel sats Ny sats Byggtapetserer 6,08 % 8,52 % Maler 6,08% 8,52 % Taktekker 8,07 % 10,56 % Murer 3,30 % 5,68 % Betong kronefaktor 178,65 kronefaktor 182,76 kun ne strekke seg til hele 1% påslag, noe som er helt i tråd med det som kan forventes fra den kanten. Den 3. september fattet oppmannen sin avgjørelse og han landet på 2,3%, noe som ikke kan tolkes annerledes at han tatt 4,61% og delt dette på 2. Vi er med dette meget skuffet over denne avgjørelsen og kan ikke annet enn å ta dette med inn i tariff oppgjøret til neste år. Vi ser at 4-18 i FOB, over år, har blitt svekket i forhold til retningsgivende lønnsutviklingen i bransjen generelt. Unionen har fremmet følgende forslag til tariffoppgjøret: 4-18 Siste avsnitt strykes og erstattes med nytt «Hvis partene ikke blir enig, reguleres påslagsprosenten tilsvarende prosentvis økning som 2-8 overtidsgodtgjørelse har hatt inneværende år». Disse satsene gjelder for akkordarbeid som starter etter 1. august

7 Denne gangen har jeg fått noen spørsmål fra medlemmer som jeg vil besvare. Spørsmål Er det noen aldersgrense for hvor lenge barna og det de eier, er dekket av innboforsikringen, LO-favør hjemforsikring? Lederen skal ut i Nordsjøen Mads, du er nylig konstituert leder i Unionen Fagforening, har du rukket å sette deg inn i hva du har påtatt deg? Vel, selv om jeg var nestleder tidligere så er det selvfølgelig mye en nå får nærmere på kroppen nå som leder, og kompleksiteten i jobben fremstår tydeligere nå. Jeg bruker derfor en del av tiden nå i begynnelsen til egen skolering, slik at jeg skal være i stand til å møte de utfordringene ledervervet innebærer. Er det noen spesielle områder du vil vie ekstra oppmerksomhet i den nærmeste tiden? Tariffoppgjøret nærmer seg og det vil selvfølgelig kreve sitt. Vi har noen grupper som ligger etter i lønns utvikling, for eksempel ISO-fagene (isolasjon, stillas og overflate) og som jeg ønsker å følge ekstra nøye opp i perioden som kommer. Derfor skal jeg ta sikkerhetskurset for offshore nå den november, og håpet er å få startet en runde med oppsøkende virksomhet i Nordsjøen allerede før jul og med videre oppfølging på nyåret. Det er jo ikke få plattformer i Nordsjøen, er det noen av dem du vil prioritere mer enn andre? Det er jo medlemmene i Unionen Fagforening jeg er opptatt av å besøke, og da blir det å velge plattformer i samråd med i første rekke klubbene i StS Gruppen, Beerenberg Corp. og de andre bedriftene vi har medlemmer i. Da ønsker vi Mads lykke til med kurset og turene ut i Nordsjøen. Ungdomskonferanse på Voss 8 T e k s t: M a d s W i i k K l e v e n Mandag 5. til tirsdag 6. oktober ble det avholdt ungdomskonferanse på Jarl hotell, Voss. De fremmøtte var ungdommer fra Fellesforbundet ADK Vest. Det var stor oppslutning rundt konferansen, 24 deltakere fra forskjellige bransjer. Unionen Fagforening var selvsagt representert med to topp motiverte ungdommer. En gutt og en jente, begge fra entreprenørbransjen. Hovedformålet med konferansen var debatt rundt det rådgivende dokument, samt å velge representanter til den sentrale ungdomskonferansen. Den sentrale ungdomskonferansen avholdes jan i Oslo. Det rådgivende dokumentet er en pekepinn til Forbundet om hva som opptar ungdommen. For at debatten lokalt skal foregå innenfor visse rammer har det sentrale ungdomsutvalget utarbeidet et debatthefte. På bakgrunn av dette skal de lokale konferansene debattere frem tema og tiltakspunkt. Dette arbeidet vil danne grunnlag for ungdomsutvalgets innstilling, som endelig vedtas på den sentrale konferansen på nyåret. I ettertid har vi mottatt mange positive tilbake meldinger. I den sammenheng er det også blitt luftet tanker om et lokalt ungdomsforum på tvers av foreningene. Dette er noe Unionen Fagforening vil være behjelpelig med å starte, men det betinger at det finnes ungdom som ønsker å gjøre en jobb. Så er du en av dem? Ikke nøl med å ta kontakt! istockphoto Svar Svaret er både ja og nei. Kollektiv hjem dekker alle i den faste husstanden, uansett alder. Både en bestemor på 90 og en hjemmeboende sønn på 30 er altså dekket av innboforsikringen, så lenge de er en del av samme husstand som deg som medlem. Hvis barnet ikke bor hjemme hos deg, altså den som har LO-favør hjemforsikring, er aldersgrensen 20 år. Hvis barnet studerer eller avtjener førstegangstjenesten, og ikke har meldt flytting til Folkeregisteret, er det ingen øvre aldersgrense. Spørsmål Da jeg nettopp kjøpte ny TV ble jeg tilbudt en såkalt trygghetsforsikring. Den dekket uhell og tabber som ofte ikke dekkes av innbo-forsikringen, sa de. Egenandelen var null og jeg ville få en helt ny TV om den jeg kjøpte ble ødelagt. Prisen var kr. 799,- for et år. Er det lurt med en slik tabbeforsikring? Svar Det er ikke sikkert den forsikringen er verd pengene. Med din LO-favør kollektiv hjemforsikring er du allerede dekket for typiske uhell. Velter TV-en eller går den i gulvet, kan skaden bli dekket. Null i egenandel er selvfølgelig bra, siden det er kr. 3000,- i egenandel på hjemforsikringen. Men er det to eller flere personer i husstanden som har LO-favør hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ny TV høres bra ut, men med den kollektive hjemforsikringen får du full erstatning minus egenandelen inntil TV-en er fem år gammel. Deretter beregnes et fradrag på 10% hvert år. Prisen for den såkalte trygghetsforsikringen er ganske høy for en forsikring som ikke er så mye bedre enn den du allerede har. Den største forskjellen er egenandelen. Derfor må du selv vurdere om null i egenandel er verd å betale kr. 799,- for i tabbeforsikring hvert år. Til sammenligning koster LO-favør kollektiv hjemforsikring i 2009 kr. 744,- og den dekker alt innbo og løsøre til alle i husstanden. Du finner produktark og vilkår på Vil du vite mer ta kontakt med oss. SpareBank1 Forsikring tlf Mandag fredag kl Lørdag kl Bente Leganger, Sparebank1 sin forsikrings konsulent på LO-favør produktene. Har du spørsmål til Bente så kontakt foreningen. Spørsmål av allmenn interesse blir besvart i denne spalten. 7

8 UNIONen FAGFORENING NR. 4 INFORMACJE PO POLSKU! desember 2009 ÅRGANG 4 jul e t r e f e st P O L S K S PA LT E Zatrudnienie na czas określony ma wiele nazw: zatrudnienie na projekt, na zastępstwo itd. Taka forma tymczasowego zatrudnienia, jest na dzień dzisiejszy bardziej rozpowszechniona, niż prawo na to zezwala. Zadając pytanie pracownikowi, co sądzi na temat tymczasowego zatrudnienia, odpowie on, że ważne dla niego jest to, że ma pracę. Zadając mu to pytanie inaczej, czy chciałby mieć stałe czy tymczasowe zatrudnienie, większość odpowie, że oczywiście, że stałe zatrudnienie. Pracodawcy argumentują korzyści zatrudnienia tymczasowego, jako większą możliwość elastyczności przy zatrudnieniu, więcej rąk do pracy, możliwość uzyskania większego doświadczenia zawodowego oraz możliwość zastąpienia pracowników z grup bardziej narażonych (liczne zwolnienia chorobowe), itd. Mówią także o mniejszej odpowiedzialności dla firm, odpowiedzialności, która w większym stopniu będzie ponoszona przez pracowników. Dla poszczególnych pracowników istnieją inne, bardziej istotne powody, dla których warto być zatrudnionym na stałe. Pewność posiadania pracy i wynagrodzenia, za które można żyć. Możliwość zaciągniecia pożyczki. Przecież żaden bank nigdy nie udzieli pożyczki komuś, kto ma 3 miesięczny kontrakt. Dobre środowisko pracy, ci sami koledzy, których się spotka następnego dnia. Oczywiście istnieją także powody, dla których pracodawcy powinni wybrać stałe zatrudnienie zamiast innych opcji. Postawienie na własnych pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, działa motywująco i rozbudowująco na lojalność oraz poczucie tożsamości z firmą. Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę norweską to powinieneś być zatrudniony na stałe. Umowy o zatrudnienie tymczasowe na określony okres czasu lub przy określonym projekcie, mogą byc legalnie zawarte w Norwegii jedynie, gdy «są uwarunkowane rodzajem pracy, a praca ta różni się od pracy normalnie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie» i mają na celu czasowe zastąpienie określonej osoby. Unionen Fagforening doswiadcza czesto, ze powyzsze prawo, ktore reguluje 14-9(1) a, jest lamane. Na przykład firma typowo ciesielska, może zatrudnić u siebie murarza, który zajmie się postawieniem fundamentów pod dom, który w dalszej części będzie zbudowany przez cieśli. Ten kontrakt może być ograniczony czasowo, z powodu rodzaju pracy (postawienie fundamentów), oraz tym, że praca ta różni się od pracy normalnie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie (firma ciesielska). Oznacza to, że nie można np. w firmie ciesielskiej zatrudnić na czas określony cieśli do postawienia domu, ponieważ to jest praca, którą firma wykonuje na codzień. Widzimy, że w zbyt dużym stopniu firmy zwiekszają używanie tymczasowych zatrudnień. Uważamy, że te zatrudnienia tymczasowe, w większosci przypadków są nielegalne. Unionen Fagforening uważa, że prawna intencja czasowego zatrudnienia musi być zachowana, a my nie możemy pozwolić, aby przedsiębiorstwa praktykowały taki rodzaj zatrudnienia do woli i nielegalnie. Dlatego będziemy prowadzić sprawy, w których zatrudnienie ma charakter tymczasowy, a zatrudnieni w ten sposób pracownicy nadal pracują w danym przedsiębiorstwie. NOTATKI PAMIETAJ O POINFORMOWANIU O ZMIANIE ADRESU, TELEFONU, O ZMIANIE PRACODAWCY! Wazne jest abys zadbal o poinformowanie zwiazku zawodowego o twoim prawidlowym adresie, telefonie lunb o nowym pracodawcy. Prawidlowe informacje potrzebne sa nam z powodow ubezbieczeniowych i administracyjnych. Tlf lub kom istockphoto Tymczasowe zatrudnienie Zagrożenie dla społeczeństwa JULETREFESTEN Hold av søndag 10. januar, for da går foreningens juletrefest for medlem mers barn og barnebarn av stabelen. Festen avholdes i «Dragefjellet» i Bergen Kongressenter, starter kl og er beregnet å vare fra to til to og en halv time og koster kr. 25,- for hvert barn. For de voksne blir det anledning å få kjøpt mat og drikke. Kanskje kommer nissen og en over raskelse til, kommer DU? Påmelding på tlf , så tidlig som mulig, og senest mandag 4. januar. Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet i Klostergarasjen og under Grieghallen. Å r s m øte 2010 Unionen Fagforening avholder årsmøte den 11. mars kl i Folkets Hus. Saksliste: Åpning Konstituering Årsberetning 2009 Årsregnskap Innkomne Forslag 6. Budsjett Valg 8. Avslutning Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende senest 17. februar.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse?

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? kunnskap gir vekst Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? 2015 Jon Iddeng Midlertidighet i vitenskapelige stillinger i UH 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer