Foto: Manbharat Singh Dhadly, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Manbharat Singh Dhadly, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks"

Transkript

1 Foto: Manbharat Singh Dhadly, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks Kings Bay strategi

2 "Til beste for verdens klima- og miljøkunnskap" Global oppvarming anses som en av vår tids største trusler. FNs klimapanel konkluderer med at den i hovedsak er menneskeskapt, og at vi nærmer oss en grense for at oppvarmingen blir irreversibel. Arktis regnes som den delen av kloden hvor oppvarmingen kommer først og synes best. Studier av utviklingen i Arktis er derfor viktig for å kunne forutsi hva som vil skje i resten av verden. Ny-Ålesund er særlig egnet for klima- og miljøforskning. Enkel tilgjengelighet gjennom hele året kombinert med en rik og mangfoldig natur som er lite påvirket av lokale forstyrrelser gir stedet viktige fortrinn. Kings Bay skal ifølge vedtektene "yte tjenester til og fremme forskning og vitenskapelig virksomhet, samt bidra til å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal arktisk, naturvitenskapelig forskningsstasjon". Visjonen for Kings Bay er å være til beste for verdens klima- og miljøkunnskap. Vårt hovedmål er at Ny-Ålesund skal være det fremste stedet for arktisk klima- og miljøforskning. Denne strategien viser hvordan vi skal nå våre mål. Ny-Ålesund, 27. oktober 2015, undertegnet av styret og administrasjonen i Kings Bay AS Unni Steinsmo, styreleder Widar Salbuvik, nestleder i styret Sven Ole Fagernæs, styremedlem Egil Murud, styremedlem Kirsten Broch Mathisen, styremedlem Ole Øiseth, administrerende direktør 2

3 Innhold 1. Formål og føringer 2. Visjon og overordnet mål 3. Status for virksomheten Eksterne utviklingstrekk Unike fortrinn i Ny-Ålesund 6. Strategiske muligheter og utfordringer 7. Mål og strategier Kongsfjorden. Foto: Jonny Sjøvoll 3

4 1. Formål og føringer Kings Bay AS er et aksjeselskap som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet eier og driver Ny-Ålesund, og har som hovedoppgave å forvalte eiendommen og selge infrastrukturtjenester til norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Kings Bays eiendom omfatter hele Brøggerhalvøya og en kyststripe på øst og nordsiden av Kongsfjorden, til sammen 295 km 2. Kings Bay har et særlig ansvar for den kulturhistoriske bygningsmassen, som omfatter 29 fredete bygninger fra gruvetiden. Ifølge vedtektene er selskapets formål "drift og utnyttelse av selskapets eiendommer på Svalbard og annen virksomhet som står i forbindelse med dette". Selskapet skal "yte tjenester til og fremme forskning og vitenskapelig virksomhet, samt bidra til å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal arktisk, naturvitenskapelig forskningsstasjon". Norske myndigheter har investert nærmere 300 millioner kroner i bygging av infrastruktur og tilrettelegging for forskning i Ny-Ålesund. Samfunnet oppfattes som veldrevet, med gode oppholdsog arbeidsbetingelser for forskere. Stedets attraktivitet som base for vitenskapelige studier av natur, miljø og klima er økende. Kings Bay skal bidra til at forskningen i Ny-Ålesund har gode og forutsigbare rammevilkår. Regjeringens mål og strategier for svalbardpolitikken er gitt i Stortingsmelding 22 ( ), Svalbardmeldingen. Ifølge kapittel er Regjeringens overordnede mål: Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten. Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten etterleves. Bevaring av ro og stabilitet i området. Bevaring av områdets særegne villmarksnatur. Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen. I kapittel 8.2 fremmer Regjeringen følgende mål for forskning og utdanning: Forskning og høyere utdanning skal være en viktig del av norsk virksomhet på Svalbard. Svalbard skal videreutvikles som plattform for internasjonal forskning, høyere utdanning og miljøovervåkning. Øygruppens infrastruktur og unike forskningsmuligheter skal utnyttes enda bedre enn i dag. Infrastrukturen må suppleres med tiltak som ytterligere styrker Svalbards posisjon innenfor internasjonal kunnskapsutvikling. Norge skal være sentral i kunnskapsutviklingen på og om Svalbard. En faglig ledende rolle må særlig sikres gjennom tyngde og kvalitet i norsk polarforskning. Klima/miljø er et naturlig fokusområde. Forskningen er avhengig av at området bevares mest mulig uberørt. All aktivitet skal være i tråd med et overordnet hensyn til miljøet. Ifølge Svalbard- og Nordområdemeldingene skal Norge være i front hva gjelder kunnskap om, for og i nordområdene. Det understrekes at kunnskap også er nøkkelen til god forvaltning. Ifølge Svalbardmeldingens kapittel 10.2 skal Ny-Ålesund være et av de fremste stedene for arktisk klima- og miljøforskning i verden. I kapittel 8.3 defineres Ny-Ålesund som et miljøvennlig forskningssamfunn, som skal fungere som et naturvitenskapelig laboratorium, fortrinnsvis for forskning som er avhengig av stedets kvaliteter. Annen næringsvirksomhet skal tilpasses de rammer som forskningsvirksomheten setter. Kulturminnene omtales i Svalbardmeldingens kapittel 7.4, hvor det understrekes at bosettingen i Ny- Ålesund er et viktig kulturmiljø som ikke bør miste sin historiske karakter. Utarbeidelsen av en forvaltningsplan for de fredete bygningene har vært et viktig skritt for å bevare kulturarven og legger føringer for hvordan den fredete bygningsmassen kan benyttes til formål for selskapet. 4

5 2. Visjon og overordnet mål Ny-Ålesund har naturgitte fortrinn og unike fasiliteter for klima- og miljøforskning. Aktivitetene vokser som følge av økt interesse for fagfeltene og økt bevissthet om Ny-Ålesund som forskningsbase. Kings Bays oppgave er å legge til rette for forskningen. Visjonen for Kings Bay er å være: til beste for verdens klima- og miljøkunnskap Hovedmålet er at Ny-Ålesund skal være: "det fremste stedet for arktisk klima- og miljøforskning Styret i Kings Bay AS, Fra venstre: styremedlem Sven Ole Fagernæs, styremedlem Egil Murud, styreleder Unni Steinsmo, Nestleder i styret Widar Salbuvik, styremedlem Kirsten Broch Mathisen, ansattobservatør William Engesland og administrerende direktør Ole Øiseth. Foto: Kings Bay AS 5

6 3. Status for virksomheten 2015 Kings Bays driftsinntekter er basert på betalte tjenester fra forskersamfunnet. Selskapet får tilskudd til drift og investeringer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Kings Bay yter tjenester til cruisebåter med daganløp i Ny-Ålesund. Etter innføring av tungoljeforbudet og pålegg om bruk av islos er tallet på anløp, og dermed inntektene fra denne virksomheten, mer enn halvert siden Institusjoner fra ti land opererer forskningsstasjoner i Ny-Ålesund. Disse er Frankrike, India, Italia, Japan, Kina, Sør-Korea, Nederland, Storbritannia, Tyskland og Norge. Norsk Polarinstitutt, Statens Kartverk og den fransk-tyske AWIPEV-stasjonen er bemannet hele året. Organisasjonen Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC), bestående av representanter fra institusjonene, er et organ for å fremme samarbeid om infrastruktur og tekniske løsninger i Ny- Ålesund. NySMAC er rådgivende overfor Kings Bay. Kings Bay har tatt i bruk alle verneverdige og fredete bygninger som kan benyttes, samtidig som hensynet til god forvaltning av kulturminnene ivaretas. Kings Bay registrerer en økning i antall forskerdøgn, fra i 2012 til i Utenom måleprogrammene foregår mesteparten av forskningen om sommeren, med juli og august som høysesong. Virksomheten i mørketiden viser en gledelig økning. Det forblir et mål å få en mer forutsigbar og jevn bruk av stedet gjennom året. Aktiviteten i Ny-Ålesund må ses i sammenheng med annen forskning på Svalbard. RiS-portalen i regi av Svalbard Science Forum (SSF) er opprettet som en felles plattform for registrering av prosjekter. SSF, som ledes fra Norges forskningsråd, støtter tiltak for å bedre internasjonalt forskningssamarbeid. Forskningsrådet opprettet i 2014 også et eget polarforskningsprogram med øremerkede midler til prosjekter i polare strøk. Kings Bay er ofte vertskap for politiske og forskningspolitiske delegasjoner. Ny-Ålesundsymposiet er etablert som en møteplass for internasjonalt klimasamarbeid. Symposiet underbygger Norges rolle som pådriver i miljø- og klimapolitikken. Ny-Ålesund huser globalt samordnede forskningsstasjoner innen områder som luftforurensing (Zeppelinsstasjonen) og geodesiobservasjoner (Kartverket). Begge er internasjonale referansestasjoner på sine områder. En oppgradering av geodesistasjonen for ca 300 millioner kroner fullføres i Det nye geodetiske observatoriet til Kartverket under bygging sommeren Foto: Veidekke Arctic AS 6

7 4. Eksterne utviklingstrekk 2015 Regjeringen ser på Nordområdene som sin viktigste strategiske prioritering i utenrikspolitikken. Politikken er nedfelt i strategiske dokumenter, som Nordkloden (2014), Nordområdemeldingen (2011) og Svalbardmeldingen (2009). Blant hovedpunktene er utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet, ivaretakelse av det sårbare miljøet, styrking av kunnskapsgrunnlaget og videreutvikling av den internasjonale dialogen. Det er et særlig behov for mer kunnskap om klimaendringer i polare strøk, og de globale konsekvensene. Isdekket reduseres, temperaturen øker og livsgrunnlaget for arter som lever i Arktis endres. Datagrunnlaget er ofte dårlig, og klimamodellene for den arktiske region er svake. Ny- Ålesund er godt egnet til å studere naturmiljø og klima, og er allerede anerkjent som en av de viktigste forskningsbasene globalt. Marinlaboratoriet, Gruvebadet, fartøy og bua for lysømfintlige instrumenter er eksempler på felleskapasiteter Kings Bay tilbyr forskere. Svalbard kan om få år bli selve knutepunktet i europeisk arktisk forskning, med særlig vekt på klimarelaterte observasjonssystemer. SIOS-prosjektet (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) antas å bli en viktig premissgiver, også for utviklingen i Ny-Ålesund. SIOS ledes fra UNIS i Longyearbyen og er operativt fra Redusert isdekke og tynnere is fører også til at kommersielle muligheter øker, særlig innenfor fiskeri, olje og gass, skipsfart og reiseliv. Flere nasjoner søker nordover, og skipstrafikken gjennom nordlige sjøruter og inn i Polbassenget øker. Bjørnøya er en potensiell fremtidig base for søk og redning. 7

8 Aktivitetene i nord må være bærekraftige, og krever forskningsbasert kunnskap på en rekke områder. Klimaendringer kan påvirke både forskningsprioriteringer og infrastruktursatsinger i årene som kommer. Fallende kullpriser førte til at hjørnesteinsbedriften Store Norske reduserte bemanningen med hundre ansatte i 2014 og I arbeidet med ny Svalbardmelding får forskning og utdanning ny oppmerksomhet som bærebjelker i samfunnet. Dette er utviklingstrekk som Kings Bay må forholde seg aktivt til. Utviklingen vil få konsekvenser for Kings Bays økonomi, blant annet gjennom økte transportutgifter. Betydningen av kulldriften er redusert også i Barentsburg. Også her er forskning et satsingsområde for fremtiden. Polakkene har økt sin aktivitet med utgangspunkt i egen stasjon i Hornsund. Kings Bay stiller seg positivt til samarbeid med alle aktører og forskningsstasjoner på Svalbard. De små ekspedisjonscruisene har gode tider på Svalbard, her er Noorderlicht i Kongsfjorden. Foto: Åsne Dolve Meyer 8

9 5. Unike fortrinn i Ny-Ålesund Ny-Ålesund er en god og funksjonell base for internasjonal forskning og miljøovervåkning. Enkel tilgjengelighet gjennom hele året, kombinert med en rik og mangfoldig natur som er lite påvirket av lokale forstyrrelser, gir stedet et viktig fortrinn i forhold til andre arktiske forskningsfasiliteter. Området rundt Kongsfjorden er særlig egnet for klima- og miljøforskning. Her kan Ny-Ålesund videreutvikle sin identitet som internasjonal referansestasjon. Lange måleserier innen luft, stråling og biologisk overvåkning styrker attraktiviteten. Ny-Ålesund er et naturlig valg for prosjekter som sammenligner måleresultater fra Arktis og Antarktis. Ny-Ålesund har naturgitte kvaliteter for rom- og atmosfæreforskning på grunn av egenskaper ved jordas elektromagnetiske felt. Zeppelinstasjonen for luftmåling og Geodesistasjonen for jordobservasjon utnytter fortrinnene, og er del av globale nettverk. Radiostillhet er en viktig kvalitet, men med utfordringer med tanke på trådløs teknologi. Marinlaboratoriet tiltrekker seg mange prosjekter og forskergrupper. Bioprospektering, havets økologi om vinteren, og eksperimenter i vann nær frysepunktet er også aktuelle forskningsområder. Kongsfjorden, som en fjord i endring, er i seg selv et studieobjekt. Marinlaboratoriet i Ny-Ålesund. Foto: Åsne Dolve Meyer 9

10 6. Strategiske muligheter og utfordringer Ny-Ålesund opplever økt interesse, nasjonalt og internasjonalt, som følge av god tilgjengelighet, unike fortrinn og intensivert klima- og miljøforskning. Ønsker og behov må balanseres mot Kongsfjordområdets generelle sårbarhet og god forvaltning av kultur- og naturmiljøet. Den fredete bygningsmassen er attraktiv, men har kostnadsmessige og driftsmessige utfordringer. Ny-Ålesunds attraktivitet bygger på naturgitte og opparbeidete fortrinn, det siste i form av gode fasiliteter for forskning og miljøovervåkning. Infrastrukturtjenestene skal legge til rette for god forskning, men må også stimulere til samarbeid, alt innenfor økonomiske rammer som er overkommelige for brukerne. Ifølge Svalbardmeldingen skal Norge være sentral i kunnskapsutviklingen på og om Svalbard. En faglig ledende rolle må ifølge meldingen særlig sikres gjennom tyngde og kvalitet i norsk polarforskning. Det er en utfordring å ivareta balansen mellom norsk og internasjonal tilstedeværelse i Ny-Ålesund. Dette kan ikke Kings Bay håndtere alene. Kings Bays delaktighet i forskningspolitiske prosesser nasjonalt og internasjonalt er begrenset, men i positiv utvikling. Flere store prosesser, så som det internasjonale infrastruktursamarbeidet i SIOS og UNIS som nasjonal samarbeidsarena for forskning og utdanning, vil få stor betydning i årene som kommer, også for virksomheten i Ny-Ålesund. Regjeringen har varslet en ny gjennomgang av norsk svalbardpolitikk i form av en stortingsmelding i Formålet er å sikre en stabil og forutsigbar svalbardpolitikk og en robust norsk tilstedeværelse på øygruppen. Ny-Ålesunds og Kings Bays plass i det fremtidige politiske målbildet vil være en del av gjennomgangen. Næringsforeningen i Longyearbyen har i samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre utarbeidet en strategisk næringsplan for Svalbard, som vektlegger beliggenhet og infrastruktur som utgangspunkt for nye næringer. Planen tar blant annet til orde for en dobling av forskning og utdanning på øygruppen, Ny-Ålesund inkludert. De fredete London-husene er blant bygningene Kings Bay har restaurert de siste årene. Husene brukes i dag blant annet av Universitetet i Groningen. Foto: Åsne Dolve Meyer 10

11 7. Mål og strategier 1. Kings Bay skal arbeide for at Ny-Ålesund er et attraktivt, internasjonalt forskningssamfunn preget av kvalitet og samarbeid. Dette skal oppnås ved å tilby fremragende fasiliteter for forskning og miljøovervåkning basert på utstrakt deling av fasiliteter og ressurser. Forskerne skal tilbys forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. 2. Kings Bay skal forvalte Kongsfjordområdet som et kultur- og naturmiljø, mest mulig upåvirket av lokale forstyrrelser og forurensning. Den fredete bygningsmassen skal bringes opp til gjeldende nasjonal standard. 3. Kings Bay skal engasjere seg i forskningspolitiske prosesser med relevans for virksomheten i Ny-Ålesund, så som det internasjonale infrastruktursamarbeidet i SIOS og de nasjonale samarbeidsarenaene for forskning og utdanning i regi av UNIS og Svalbard Science Forum. 4. Kings Bay skal ha en tett og god dialog med eier og andre myndighetsorganer om den videre utvikling av Ny-Ålesund i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kings Bay skal ha en tydelig vertskapsrolle og arbeide for en god balanse mellom forskningsmiljøene. 5. Kings Bay skal ha et forutsigbart økonomisk fundament som gjør selskapet i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Foto: Manbharat Singh Dhadly, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks 11

12 Kings Bay AS Postboks Ny-Ålesund E-post: Tlf: Fax: Foto: Manbharat Singh Dhadly, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS Årsrapport 2014 Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS 1. Innledning A/S Bjørnøen Kulkompani ble stiftet i Stavanger høsten 1915, mens Bjørnøen AS ble stiftet 3. juni 1918. Selskapets aksjer ble overtatt av

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Nordområdekonferansen, 21. november 2013 Bo Andersen, leder av Polarkomiteen Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond Abrahamsen Foto: Lucie Strub-Klein/UNIS

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SVALBARD SOM FORSKNINGSPLATTFORM

STRATEGISK PLAN FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SVALBARD SOM FORSKNINGSPLATTFORM STRATEGISK PLAN FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SVALBARD SOM FORSKNINGSPLATTFORM Forord Norges forskningsråd er i St.meld. nr. 42 (1992 93) Norsk Polarforskning gitt et strategisk ansvar for polarforskningen

Detaljer

Innhold. 7 Iverksetting...23

Innhold. 7 Iverksetting...23 STRATEGIPLAN KINGS BAY AS 2012-2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 Visjon... 5 3 Bakgrunn og forutsetninger... 6 4 Ny-Ålesund i dag... 9 5 Utfordringer og muligheter innen polarforskning...12 6 Mål og strategier...13

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen,

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen, Longyearbyen som arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 lysbilde Hvorfor tiltak? Mest tydelige tegn på klimaendringen i Arktis Temperaturen øker dobbelt så mye som andre steder Tidligere

Detaljer

Klimaendringer i polare områder

Klimaendringer i polare områder Klimaendringer i polare områder Helge Drange helge.drange@gfi.uib.no Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen For 100 år siden (1904-1913)

Detaljer

Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Rolle Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Framsenteret Er

Detaljer

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig?

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Bodø, Nordområdekonferansen 14. 15.11.2011 Karin Refsnes, prosjektdirektør, Forskningsrådet Svalbard som plattform for internasjonal forskning

Detaljer

Nytt fra klimaforskningen

Nytt fra klimaforskningen Nytt fra klimaforskningen helge.drange@gfi.uib.no Global befolkning (milliarder) Global befolkning (milliarder) Globale CO2 -utslipp (Gt-C/år) Målt global temperatur 2008 2009 2010 2011 2012 1912 Andre

Detaljer

Forskningsrådets nordområdestrategi hvilken forskjell skal den gjøre? Administrerende direktør Arvid Hallén Bodø, 14.

Forskningsrådets nordområdestrategi hvilken forskjell skal den gjøre? Administrerende direktør Arvid Hallén Bodø, 14. Forskningsrådets nordområdestrategi hvilken forskjell skal den gjøre? Administrerende direktør Arvid Hallén Bodø, 14. november 2011 Velkommen til Forskningsrådets sjette nordområdekonferanse! God utvikling

Detaljer

næringsstrategi for Svalbard

næringsstrategi for Svalbard ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPES næringsstrategi for Svalbard Arbeiderpartiet.no 2 Foto: Colourbox.com Dette er Arbeiderpartiets stortingsgruppes næringsstrategi for Svalbard. I strategien fremmer vi

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere)

Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere) Hva er Polaråret? Kristen Ulstein, Forskningsrådet Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere) Gjennomføres for 4.gang tidligere Polarår har satt varige

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode 24. September 2014 Torill Engen Skaugen, Avd. for klima og polar Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond Abrahamsen Foto: Lucie Strub-Klein/UNIS Politisk

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Norsk Polarforskning en kort kommentar

Norsk Polarforskning en kort kommentar Norsk Polarforskning 2009 12 - en kort kommentar Anders Elverhøi Universitetet i Oslo Norsk Polarforskning 2009-12 Prisverdig at man har tatt en helt ny tilnærming og ikke bare reviderte gamle planer Forståelse

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Er klimakrisen avlyst??

Er klimakrisen avlyst?? Er klimakrisen avlyst?? helge.drange@gfi.uib.no Noen observasjoner Lufttemperatur Havtemperatur Havnivå Sommeris i Arktis 2008 2009 2010 2011 2012 For 100 år siden (1903-1912) Siste tiår (2003-2012) Nytt

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

2014" "Norsk polarforskning forskning på Svalbard. Ressursinnsats og vitenskapelig publisering indikatorer

2014 Norsk polarforskning forskning på Svalbard. Ressursinnsats og vitenskapelig publisering indikatorer 18 Polarforskning Endringene som skjer i polarområdene påvirker hele kloden. Med polarforskere i verdensklasse har Norge en spesiell mulighet til å gjøre en forskjell i den internasjonale kunnskapsproduksjonen.

Detaljer

Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle

Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle Harald Ellingsen, direktør Universitetssenteret på Svalbard, UNIS Hvorfor en strategi for forskning

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv

Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark Nordområde satsing Lansert i 2005 Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde Generasjonsperspektiv

Detaljer

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger Haugesund, 31.01.2012 Finn Martin Vallersnes Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Byrådssak 1303 /15 Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger ASRO ESARK-03-201500990-138 Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til Regional

Detaljer

Globale utfordringer og nordområdene. Olav Orheim, Norges forskningsråd Nordområdekonferansen 2009 Oslo, 25. november 2009

Globale utfordringer og nordområdene. Olav Orheim, Norges forskningsråd Nordområdekonferansen 2009 Oslo, 25. november 2009 Globale utfordringer og nordområdene Olav Orheim, Norges forskningsråd Nordområdekonferansen 2009 Oslo, 25. november 2009 Innhold i foredraget: Hva har skjedd de senere årene, og hvorfor den økte internasjonale

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/

Deres ref Vår ref Dato 14/ KINGS BAY AS 9173 Ny-Ålesund Att: Direktør Ole Øiseth Deres ref Vår ref Dato 14/8810 19.12.2014 KINGS BAY AS TILSKUDDSBREV FOR 2015 INNHOLD 1. Oversikt over bevilgninger 1 2. Mål og prioriteringer for

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Klimatilpasning Norge

Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge ble opprettet i mai 2007 og er et ledd i regjeringens satsing på klimatilpasning. Arbeidet koordineres av en gruppe som består av representanter for 13 departementer.

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Septr Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Fagdirektør Fredrik Juell Theisen Svalbard, 28.08.2013 Et overblikk over presentasjonen Litt om føre vàr-prinsippet Rammene for miljøvern

Detaljer

IPY og norsk innsats Olav Orheim, Per Backe-Hansen og Fridtjof Mehlum, Norges Forskningsråd, november/desember 2005

IPY og norsk innsats Olav Orheim, Per Backe-Hansen og Fridtjof Mehlum, Norges Forskningsråd, november/desember 2005 IPY og norsk innsats Olav Orheim, Per Backe-Hansen og Fridtjof Mehlum, Norges Forskningsråd, november/desember 2005 www.polaryear.no/ www.forskningsradet/ipy Innhold i foredraget: De tidligere polarårene

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning v/camilla Schreiner, direktør for Avdeling for klima og polar, Norges forskningsråd Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Detaljer

Rapport: London 3 2015

Rapport: London 3 2015 Rapport: London 3 2015 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2014 ble det søkt om penger til restaurering av London 3 i Ny-Ålesund. Bygningen måtte både heves, restaureres utvendig

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. SV avholder for tiden sitt landsmøte i Bergen og vil gjøre Klimakrisen til en fanesak i sin valgkamp, og vil sikkert fortsatt bruke en mengde penger til

Detaljer

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -)

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Årsrapport 2012 - Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Året 2012 Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Nordområdekonferansen, 21. november 2013 Fridtjof Unander, direktør for Divisjon for energi, ressurser og miljø Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Forskningsmeldingen 75 forskningspolitiske råd Fagseminarer om Instituttsektoren Internasjonalisering

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet m1 2013 Dette er Miljødirektoratet Dette er Miljødirektoratet I mer enn 40 år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) betydd mye for bevaring av naturen,

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Meld. St. 32 (2015 2016)

Meld. St. 32 (2015 2016) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse.

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. 1 I Arktis smelter isen og de store økosystemene er truet. Vi, som polarnasjon, har vært opptatte av å fortelle dette til

Detaljer

Arven etter Nansen. Grensesprengende forskning for kunnskapsbasert forvaltning. Forskningsplan for det sentrale og nordlige Barentshavet

Arven etter Nansen. Grensesprengende forskning for kunnskapsbasert forvaltning. Forskningsplan for det sentrale og nordlige Barentshavet Prosjektleder UiT Paul Wassmann, UiT, styreleder Tor Eldevik, UiB, leder arbeidsgruppen Marit Reigstad, UiT, sekretær Arven etter Nansen Forskningsplan for det sentrale og nordlige Barentshavet Grensesprengende

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Bærekraftig utvikling - miljø. Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU

Bærekraftig utvikling - miljø. Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU Bærekraftig utvikling - miljø Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU 1 2 3 Biologisk mangfold En bærekraftig utvikling forutsetter vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold (VFF 1987) Våre barn vil

Detaljer

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Norges nasjonale klimaforskningsprogram Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Uansett hva verdenssamfunnet makter å gjøre med utslippene av klimagasser må vi regne med klimaendringer.

Detaljer

Last ned Kings Bay på Svalbard Rolf Hanoa. Last ned

Last ned Kings Bay på Svalbard Rolf Hanoa. Last ned Last ned Kings Bay på Svalbard 1916-2016 - Rolf Hanoa Last ned Forfatter: Rolf Hanoa ISBN: 9788241911613 Antall sider: 400 Format: PDF Filstørrelse: 27.50 Mb Kings Bay på Svalbard 1916-2016 omhandler statsbedriften

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Familiejordbruket i det 21. århundre. Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue

Familiejordbruket i det 21. århundre. Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue Familiejordbruket i det 21. århundre Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue Norge fikk et jordbruk basert på selveiende bønder som et av første land i Europa Norske

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til Anne Britt Storeng Disposisjon Bakgrunnen for forvaltningsplanene Hva er en forvaltningsplan Hva skal en forvaltningsplan

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis

Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Dokument 3:13 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Innst. S. nr. 336. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 22 (2008 2009)

Innst. S. nr. 336. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 22 (2008 2009) Innst. S. nr. 336 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 22 (2008 2009) Innstilling fra utenrikskomiteen om Svalbard Til Stortinget 1. SAMMENDRAG De overordnede målene

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Det internasjonale polaråret

Det internasjonale polaråret Det internasjonale polaråret 2007 2008 02.12.08 Geir Vatne Geografisk institutt Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) Innhold Hvorfor er polarforskning viktig? Hva er Det internasjonale

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å ta vare på isbjørnen? Sirkumpolar og nasjonal innsats. Andreas B. Schei, Miljødirektoratet, 21.09.15

Hva kan vi gjøre for å ta vare på isbjørnen? Sirkumpolar og nasjonal innsats. Andreas B. Schei, Miljødirektoratet, 21.09.15 Hva kan vi gjøre for å ta vare på isbjørnen? Sirkumpolar og nasjonal innsats Andreas B. Schei, Miljødirektoratet, 21.09.15 1. Isbjørnavtalen Historisk bakgrunn På midten av 1960-tallet hadde flere isbjørnbestander

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer