Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09."

Transkript

1 Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART MEDVIRKNING GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FYLKESPLAN FYLKESDELPLAN KOMMUNEPLAN KOMMUNEDELPLAN REGULERINGSPLAN EVENTUELLE TEMAPLANER RIKSPOLISTISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) BELIGGENHET AVGRENSNING TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS EKSISTERENDE BEBYGGELSE TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK SOLFORHOLD GRØNNE INTERESSER KULTURMINNEVERDIER VEI OG TRAFIKKFORHOLD STØY OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VANN OG AVLØP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET INNLEDNING REGULERINGSFORMÅL BYGGEFORMÅL UTEOPPHOLDSAREAL PARKERING/ GARASJE TRAFIKKAREAL STØYTILTAK AVFALLSHÅNDTERING/ MILJØSTASJON RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK SOLFORHOLD KONSEKVENSER FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD KULTURMINNER

3 8.8 BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN UTTALELSER OG MERKNADER UTTALELSER I FORBINDELSE MED PLANSTART Hallingdal Renovasjon, IKS brev datert E.B. Eidsgaard AS, e-post datert Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, brev datert Gol Skysstasjon, i brev datert FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG: Figurliste: Figur 1.1 Planområdet i Gol sentrum... 4 Fig. 5.1 Planområdet definert som senterområde i kommunedelplan... 9 for Gol... 9 Figur 6.1 planområdet i Gol sentrum avmerket med sirkel Figur 6.2 Avgrensing av planområdet Figur 6.3 Sentrumsvegen med Torvstuetomta i bakkant Figur 6.4 Planområdet fra Sentrumsvegen Figur 6.5 Våningshus ved småbruket (25/47) Figur 6.6 Gymnasvegen med Hallingmo barnehage i bakkant Figur 7.1 Gordsenteret Figur 7.2 Planområdets trafikkareal Figur 7.3 Vareleveranser og Servicebesøk til ulike virksomheter. (kilde Statens vegvesen Håndbok 250) Figur 8.1 Avgrensing av området med særlig fortettingspotensiale, rød stiplet linje (kommunedelplan Gol tettstad ) Figur 8.2 Sol og skyggeforhold ved jevndøgn kl

4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS på oppdrag fra Gord AS. Planområdet ligger i øvre del av sentrumsområdet i Gol tettsted, i umiddelsbar nærhet til et offentlig interessant fortettingsområde. Planområdet omfatter eiendommene mellom Sentrumsvegen i sør, Furuvegen i øst, Gymnasvegen i nord og Skysstasjonen i vest. Størrelsen på området er ca 22 daa. Planområdet Figur 1.1 Planområdet i Gol sentrum Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å tilrettelegge for et kombinert bolig og næringsbygg med tilhørende atkomst, parkering og uteoppholdsareal. Selve utbyggingstomten (25/86) vil detaljreguleres, resterende arealer vil flatereguleres. I sentrumsområdet er det krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan eller detaljert reguleringsplan. Det skisserte utbyggingsprosjektet er tenkt i 5 etasjer, med en kombinasjon av næring kontor og bolig. Næring og kontorlokaler er lagt til 1. og 2. etasje, og boenhetene høyere opp i bygget. Det er prosjektert med ca 34 leiligheter av ulik størrelse. Leilighetene vil både ha private uteoppholdsareal i form av balkonger, samt store fellesareal. Det er lagt opp til felles parkeringsanlegg underetasjen. Det er kommet inn 4 merknader i forbindelse med planstart. 4

5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Gol sentrum Gårdsnavn (adresse i sentrum) Sentrumsveien 85 Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 25, bnr. 86 med flere Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Området er regulert til forretning/kontor og parkområde plannr. 34 Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Gord AS Gord AS (25/86), Gol kommune, 25/96, 25/47 Opus Bergen AS, Link Signatur AS Ny plans hovedformål Kombinert formål Planområdets areal i daa 22 daa B/F/K 1 ant. nye boenheter/ nytt Ca 34 leiligheter, maks TU utgjør et næringsareal (BRA) areal på m² B/F/K 2 Flateregulering, TU = 200 % Bensinstasjon Flateregulering, TU = 100 % Offentlig vei 1 Veien skal tilrettelegges for varelevering, renovasjon og trygg gangtrafikk Aktuelle problemstillinger (støy, Støy fra Sentrumsvegen som skal byggehøyder, o. l.) ivaretas i henhold til MD retningslinjer for støy (T-1442) Varelevering og avkjørsel fra Gymnasvegen Parkeringskrav i planområdet Vernevurdering av gnr. 25, bnr 47 Foreligger det varsel om innsigelse Nei (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Kunngjøring oppstart, dato Oppstart møte avholdt Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 5

6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS, på oppdrag fra Gord AS. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Regulering av området for å etablere leiligheter og næringsvirksomhet i Gordsenteret. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å: - Gi grunnlag for bygging av boliger, butikker, restaurant og kontorlokaler i samme bygningskompleks. - Endre tilkomstvei - Etablere fortau - Forlenge Gymnasvegen og etablere ny avkjørsel gjennom Gol skysstasjon (skal benyttes utelukkende for varelevering og renovasjon) - Etablere felles uteoppholdsarealer 6

7 4. PLANPROSESSEN 4.1 KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART Det ble holdt oppstartsmøte for reguleringsplan av Gordsenteret, gnr 25 bnr. 86 med flere. Tilstedeværende på møte var Opus Bergen AS, Oleivsgard Byggkonsult AS, Link Signatur AS, Gord AS samt Gol Kommune. Varslingsbrev til berørte parter, naboer, offentlige og private høringsinstanser ble sendt ut Annonse ble rykket inn i Hallingdølen Videre vil berørte parter varsles når planen legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg 3: varslingsbrev, varslingsannonse og merknader 4.2 MEDVIRKNING Planetaten Gol kommune er kommet med uttalelser på veialternativ i forbindelse med varelevering. Det ble avholdt et underveismøte på Gol Tilstede på møtet var Link Signatur AS, Opus Bergen AS, Oleivsgard Byggkonsult AS og Gol Skysstasjon. Gol kommune var representert ved Utbyggingsavdelinga, Kultur og informasjonsavdelinga, Næringsavdelinga og Kommunalteknisk avdeling. 7

8 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1 FYLKESPLAN I fylkesplanen for Buskerud ( ) er fortetting av sentrale områder ansett som viktig. Dette vil bidra til en reduksjon i bruk av personbil, og forbedre forholdene for myke trafikkanter. 5.2 FYLKESDELPLAN I fylkesdelsplan for handel, service og senterstruktur er Gol er definert som et distriktssenter i Buskerud. Det vil si et senter med betydning ut over vanlig lokalsenternivå. Geografisk sett er Gol et knutepunkt i regionen, og omsetningen innenfor detaljhandel er stor, av den grunn kan Gol kan bli et hovedsenter i regionen. I følge fylkesdelplanen er det en målsetting at kjøpesentre skal etableres i sentrumsområder for å skape kompakte tettsteder med interne gangavstander. 5.3 KOMMUNEPLAN Sentrumsområdet er i kommuneplanen for Gol ( ) vist som fortettingsområde. Med hensyn til arealplanlegging legges det til rette for forretningsvirksomhet på gateplan og bolig i etasjene over. Videre at boligområder i sentrum og sentrumsnære områder skal ha en høyere utnyttelsesgrad enn det som er vanlig i andre boligområder. 5.4 KOMMUNEDELPLAN Øvre sentrum er i kommunedelplanen et prioritert område, og i likhet med de over nevnte planene arbeides det for å styrke atkomst, fortetting og forgjengermiljø. Det blir vektlagt at en skal satse på bolig kombinert med næringsvirksomhet, hvor første etasje settes av til publikumsrettede funksjoner og til boligformål høyere opp i bygget. Bestemmelsene i denne planen sier blant annet at tillatt prosent tomteutnytting innen sentrumsområde er min TU= 100% og maks TU= 200%. Byggehøyder skal tilpasses tilgrensende bygninger, men ikke overstige 12 meter gesimshøyde og 15 meter mønehøyde. Bruksareal under bakkenivå skal beregnes som 0 der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er mindre enn 0,5m, 50% der avstanden er mellom 0,5 og 1,5, og 100% der avstanden er over 1,5 m. Trafikken gjennom Sentrumsveien skal begrenses og den skal fungere som miljøgate. 8

9 Planområde Fig. 5.1 Planområdet definert som senterområde i kommunedelplan for Gol 5.5 REGULERINGSPLAN Planområdet var regulert (plannr.34, K 95053) til kontor og forretningsområde, foruten den nordvestlige delen som var grøntområde (park/turveg/leik). Denne planen aviker fra den nye kommunedelplanen ( ) og vil derfor overstyres av denne. 5.6 EVENTUELLE TEMAPLANER Utviklingsplan for Gol tettsted Fortetting av sentrum og sentrumsnære områder, samt utbygging av bolig kombinert med andre formål er en politisk målsetting, og det foreslås økte byggehøyder og utnyttingsgrad, særlig i øvre sentrum. Næringsvirksomhet med mye publikum og/eller arbeidsplasser bør lokaliseres i dette området, i nær tilknytting til kollektivtransport, parkeringsplasser og gang- og sykkelveinett. 5.7 RIKSPOLISTISKE RETNINGSLINJER Gol er definert som distriktssenter i Buskerud. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (T-5/93) anbefaler fortetting, samt sentral lokalisering av publikumsrettede servicetilbud. 9

10 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 6.1 BELIGGENHET Planområdet som skal videreutvikles ligger sentralt plassert i Gol sentrum. Figur 6.1 planområdet i Gol sentrum avmerket med sirkel Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 86, 96, 47, 197, 207 og gnr bnr. 1, samt offentlige trafikkområder som rundkjøringen som krysser Sentrumsvegen- Furuvegen, og deler av Furuvegen og Gymnasvegen. For nøyaktig avgrensing av planområdet, se figur AVGRENSNING Planområdet er på ca 22 daa, og avgrenses som vist på kartet under. Figur 6.2 Avgrensing av planområdet 10

11 Planområdet grenser mot Sentrumsvegen i sør og Gymnasvegen i nord. I vest avgrenses planområdet av en nord - sørgående gangvei mellom bussholdeplassen og bensinstasjonen. Den østlige avgrensingen omfatter Furuvegen, skille går ved eiendomsgrensene øst for veien. Rundkjøringen som krysser Sentrumsvegen og Furuvegen er del av planområdet. Figur 6.3 Sentrumsvegen med Torvstuetomta i bakkant 6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS Planområdet grenser mot spredt sentrums bebyggelse, med handels- og næringsarealer og mot sør og øst, skole og barnehage i nord og bussholdeplass i vest. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Planområdet er del av eksisterende sentrumsbebyggelse, og består av en rekke bygninger av ulik størrelse. På utbyggingstomten ligger det i dag en restaurant/kafe og et leilighetsbygg samt flere uthus (25/86). I den vestre delen av planområdet ligger en bensinstasjon (25/96), mot øst en eldre gårdsbygning med løe og uthus (25/47), samt et bolighus (25/197) og et kombinert bolig/næringsbygg (25/207). I den sørøstre delen en rundkjøring hvor Sentrumsvegen krysser Furuvegen, samt en parkeringsplass (3001/1) med innkjøring fra Furuvegen. Tilslutt flere private tilkomstveier, og en gangsti mellom bensinstasjon og skysstasjon. 11

12 Figur 6.4 Planområdet fra Sentrumsvegen 6.5 TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK Som påpekt i punkt 6.4 er planområdet utbygd. Planområdet heller svakt mot sørøst med en høydeforskjell på ca 10 meter. Den nordvestlige koten ligger på 232 og den sørøstlige på 222. Stor stein/knaus på grensen mot bensinstasjonen (25/96) bør bevares. Ellers er det ingen framtredende landskapselement i planområdet. 6.6 SOLFORHOLD Områdets topografi og orientering medfører tilfredsstillende solforhold for området, jf sol og skyggeillustrasjon vedlegg GRØNNE INTERESSER Det er ingen grønne interesser i planområdet i dag. Like nord for planområdet finnes idrettsplass, ballbane og grøntområder. 6.8 KULTURMINNEVERDIER Det er gjort søk i Riksantikvarens database Askeladden og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner i området. Fylkeskommunen tilfører at planområdet heller ikke skal registreres da det allerede er utbygd. I den østre delen av planområdet (25/47) ligger et eldre småbruk som av fylkeskommunen er vurdert verneverdig jf. figur

13 Figur 6.5 Våningshus ved småbruket (25/47) 6.9 VEI OG TRAFIKKFORHOLD Planområdet omfatter deler av Sentrumsvegen, Furuvegen og Gymnasvegen, som alle er kommunale veier STØY Den største støykilden ved planområdet er Sentrumsvegen som går langs den sørlige grensen for området. Kilde Akustikk har laget støysonekart for Gol tettsted, og konkluderer med at Sentrumsvegen ligger i gul sone og har et støynivå på over 55dB, jf. Støyrapport vedlegg OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Nærmeste bussholdeplass er i Sentrumsvegen 93. Dette er knutepunkt for Hallingbussen med tre avganger til Oslo per døgn. Samt Ekspressbuss til Sogn og Fjordane også den med tre avganger. Videre er Gol et stoppested på Bergensbanen og dermed knyttet både til Oslo og Bergen, med flere daglige avganger i hver retning. Rutene kan variere noe med hensyn til helligdager VANN OG AVLØP Vann og avløpssystemet skal koples til eksisterende hovedledning langs Sentrumsvegen. 13

14 6.13 ENERGI I retningslinjene for kommunedelplan for Gol påpekes det at; Ved ny utbygging skal det søkjast å nytte vassbåren oppvarming, og tilrettelegge for felles og miljøriktig varmeforsyning PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Barnehage Det er seks kommunale og en privat barnehage i Gol. Hallingmo er en småbarnsavdeling under Gol barnehage som ligger i Gymnasvegen 21 like nord for planområdet. Dette er en midlertidig avdeling for 15 barn i alderen 1-3 år. Gol kommune har som målsetting å ha nok barnehageplasser i forhold til etterspørsel ved hovedopptaket i Figur 6.6 Gymnasvegen med Hallingmo barnehage i bakkant Skolekapasitet Gol skule som ligger om lag 1 km fra planområdet er den største barneskolen i Gol med rundt 300 elever. Gol ungdomsskule ligger i Gymnasvegen i umiddelbar nærhet til planområdet. Skolen har to klasser per trinn fra klasse, og rundt 150 elever. Gol videregående skole holder til i samme bygningskompleks som Gol undomsskule. Skolen har 6 studieretninger både allmennfaglige og yrkesrettede. Skolen har 440 elevplasser fordelt på 19 klasser. 14

15 Det er ikke noe som tyder på at elevtallet på Gol vil preges av store endringer. SSB prognoser for Hallingdal tyder på at folketallet i Gol kommune vil holde seg stabilt fram mot 2010, og deretter øke i svært liten grad fram mot Hallingmoprosjektet er underutredning, og det foreligger planer om bygging av ny barneskole, samt utviding av ungdomskolen. Servicetilbud Planområdet ligger sentralt plassert i Gol sentrum. Dette medfører korte avstander til helse og sosialtjenester som legekontor, helsestasjon og tannlege. Videre vil de fleste nærings- og servicebehov bli dekket i Gol sentrum RISIKO OG SÅRBARHET Forurensing, flom og skredfare Det er ikke påvist lokaliteter med grunnforurensing i Gol sentrum (Granada, NGU). I følge NVE sitt flomsone kart over Buskerud er Hallingdalselva ved Storøyne utsatt for flom. Området har fått 2. prioritet på en skala fra 1-3 hvor 1 har stort skade potensiale. Planområdet ligger om lag meter fra det flomutsatte området og blir derfor ikke omfattet av bestemmelser om byggeforbud i vassdragsnære områder. I følge NGU er det ikke registrert skred i Gol sentrum. Radon Statens strålevern fortok radon undersøkelser i Gol vinteren Radon (²²²RN) er et radioaktivt stoff som dannes naturlig ved oppløsing av radium ( 226 Ra) og finnes i varierende mengder i berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres lett til jordluft, og ved utettheter i boligkonstruksjonen mot bakken kan gassen oppkonsentreres i inneluft (RaMap statens strålevern 2003). Undersøkelsene viste at det i Gol sentrum er sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner da flere enn 20% av målingene viste over 200 Bq/m³. Forhøyede radonverdier medfører blant annet økt fare for lungekreft, men dette forutsetter at man utsettes for stråling over lang tid. Av den grunn er det oppholdsrom som stue og soverom som er utsatt. Radonverdiene er høyest i de laveste etasjene og avtar dess høyere man kommer i bygningen. 15

16 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 INNLEDNING Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS på oppdrag fra Gord AS. Reguleringsområdet ligger i Gol sentrum, og er på ca 22 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nybygg med forretning, bolig, kontor, garasjeanlegg og uteoppholdsareal, samt for parkeringsplasser og annet trafikkareal. Utbyggingstomten (25/86) skal detaljreguleres og resten av planområdet skal flatereguleres Reguleringsplanen er utformet som detaljregulering med plassering og høyde/etasjeangivelser av alle bygg. For planområdet forutsettes at det i forbindelse med byggemelding/søknad om rammetillatelse skal fremlegges situasjonsplan i målestokk 1:500, der nøyaktig plassering av interne veier, gangveier, plasser, lekeområder m.m, samt utforming og beskrivelse av planmessig opparbeiding av grøntområder, skal fremgå. I tillegg skal det fremlegges godkjent rammeplan for vann og avløp. 7.2 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsformål Areal Bensinstasjon 4,2 daa B/F/K1a 2,2 daa B/F/K1b 1,6 daa B/F/K2 4,9 daa Garasjeanlegg 4,1 daa* Felles gangareal 0,8 daa Felles lekeareal 0,3 daa P1 0,2 daa Offentlig kjørevei 1 og 2 4,7 daa Gang og sykkelvei 0,9 daa Annen veggrunn 0,6 daa Sum 20,4 * ikke målbart da parkeringsanlegget ligger under bakkenivå (Jf. kommunens retningslinjer og bestemmelsene 2.3.2) 16

17 7.3 BYGGEFORMÅL Byggeformål B/F/K1a og b Planområde Areal planområde 22 daa Tomteareal for utbygging 5038 m² Antall leiligheter Ca 34 Ant leiligheter per etasje: 2. etasje Ca 4 3. etasje Ca etasje Ca 6 5. etasje Ca 6 Grad av utnytting: TU 265 % Byggehøyde 12 m gesims, 15 m mønehøyde B/F/K 1a og b Utbyggingstomten (B/F/K 1) skal utformes som en detaljregulering med utgangspunkt i at byggeprosjektet skal realiseres, men likevel gi fleksibilitet for utformingsmessige endringer. Det foreslåtte skisseprosjektet viser et kombinert bolig og handelsbygg, og planlegges som en 5 etasjers bygning med parkering på ett plan under bakkenivå. Gesimshøyden på nybygg i Gol sentrum er på maksimalt 12 meter og mønehøyden på 15 meter. Prosent tomteutnyttelse i sentrum ligger på maks %. B/F/K 1 har en foreslått TU på 265 %. Maksimal tillatt TU for det skisserte byggeprosjektet utgjør m 2 som tilsvarer maksimal tomteutnyttelse på 200 % for gnr. 25, bnr 86, men pga regulerte fellesområder som felles gangareal og lekeområde økes TU til 265% for å opprettholde T-BRA på m 2. Det er planlagt butikkareal i 1. etasje, samt en restaurant i 1. og eventuelt 2. etasje. Videre er det prosjektert kontorarealer i 2. og 3. etasje, samt ca 34 leiligheter av ulik størrelse fra 2. til 5. etasje. Torvstuehagen med uteservering skal opprettholdes som konsept. Det planlagte nybygget vil dekke store deler av utbyggingstomten (25/86), og byggene som står her i dag vil rives/ flyttes. De resterende bygningene i planområdet vil stå uberørt. Det beskrevne skisseprosjektet vil fremstå med et moderne arkitektonisk uttrykk som gjenspeiler dagens arkitektur. Nybygget planlegges tilrettelagt med vannbåren oppvarming. Gordsenteret vil ikke være høy og ruvende i terrenget. Topografien vil følges da takhøyden vil skrå fra nord mot sør. Parkering og butikklokaler vil på denne måten delvis legges under jorden. Bygningen vil fremstå som en åpen enhet, da selve bygningskroppen er konstruert som to parallelle nord sørgående akser med et overbygget gangareal i midten. Denne gangveien vil fungere som en grønnkorridor som går tvers gjennom planområdet og binder Sentrumsvegen i sør sammen med Gymnasvegen i nord. 17

18 Figur 7.1 Gordsenteret Byggegrensene ved det planlagte Gordsenteret er bestemt med bakgrunn i at planområdet ligger i Gol sentrumsområde. Bygget med næringsareal i 1. etasje er lagt tett opptil vei og eiendomsgrenser for å skape kontakt med gateplan. Bygget som sådan med kombinasjon av næring og bolig følger Gol kommunes retningslinjer for sentrumsområdet. B/F/K 2 B/F/K 2 flatereguleres med en foreslått TU på 200 %. Området skal som følge av planforslaget ikke bygges ut før det foreligger godkjent bebyggelsesplan for området. B/F/K2 vil berøres av en ny tilkomstvei (off. kjørevei 2) til Gordsenteret. Veien planlegges med innkjørsel via Furuvegen over tomten (3001/1) og skal håndtere innog utkjøring fra Gordsenteret jf. plankart vedlegg UTEOPPHOLDSAREAL Gol kommune har ikke utarbeidet vedtekt for minstekrav for uteoppholdsarealer. Det er satt av gode uteoppholdsarealer i planområdet. Dette innbefatter området rundt bygningen, samt uteplass i 2. og 3. etasje. Hver leilighet har i tillegg et privat uteoppholdsareal i form av balkong/ vinterhage. Felles uteareal er utformet slik at alle brukergrupper kan nytte dem. Det skal opparbeides en lekeplass til barn, samt felles gangareal ved inngangspartiet til Gordsenteret jf. plankart vedlegg PARKERING/ GARASJE Parkeringsanlegget i planforslaget er lagt under bakkenivå og skal derfor i følge kommunens retningslinjer ikke regnes med i tomteutnyttingsgraden (jf. planbestemmelsene 2.3.3). 18

19 Parkeringsløsningen for Gordsenteret oppfyller Gol kommunes retningslinjer i henhold til gjeldende kommunedelplan. Kravet er 1,5 parkeringsplass per boligenhet der det blir opparbeidet felles parkeringsanlegg. Det skal videre opparbeides 1 parkeringsplass per 25 m² BRA til forretningsareal. Det er i kommunedelplanen ikke definert krav til parkeringsdekning for næring- herunder kontor og andre næringsarealer. Planframstiller fremmer i gjeldende planforslag/bestemmelser eget parkeringskrav for kontor og andre næringslokaler med et antall på 12 plasser per 1000 m² BRA jf Forslaget er hentet fra tilsvarende parkeringsnormer i landet for øvrig (jf. parkeringsvedtekter for Bergen kommune) og harmonerer med antall ansatte og kunder som benytter parkering i areal for kontor og annen næring. Det forventes sambruk mellom de ulike mellom de ulike parkeringskategoriene i løpet av døgnet. For eksempel vil parkering for kontoransatte i ukedagene kunne benyttes til parkering for besøkende til restaurant og butikkunder om ettermiddagen og i helgene. Dette bør i så måte vektlegges som et miljøargument i arealplanleggingen. Kollektivtransporten ansees som god i Gol sentrum og Gord ligger i umiddelbar nærhet til Gol skysstasjon, det bør således ikke legges opp til et parkeringskrav som genererer unødig bilbruk i sentrum. Parkeringsplassene for Gord er foreslått lagt under bakkenivå, foruten P 1 med ca 13 parkeringsplasser. I tilknytning til nybygget er 5 % av parkeringsplassene forbeholdt bevegelseshemmede. Det er satt av areal til sykkeloppstillingsplasser i planområdet. 7.6 TRAFIKKAREAL Veiene innen planområdet, Sentrumsvegen, Furuvegen og Gymnasvegen, er alle kommunale veier. Atkomst Atkomst til planområdet vil være fra Furuvegen, via rundkjøringen (off. kjørevei 1) som krysser Sentrumsvegen Furuvegen. Det planlegges en vei (off. kjørevei 2) som går øst- vest parallelt med den eksisterende gang- og sykkelstien, som vil håndtere all persontrafikk til og fra planområdet (jf. plankart vedlegg 1). Varelevering Planarbeidet for Gord m.fl. er en klart avgrenset plan som bidrar til å oppgradere trafikkarealet i Gymnasvegen for varetransport og sikker gang/sykkeltrase for myke trafikkanter. Planen søker å løse de trafikale forhold som er knyttet til kvartalet og tilstøtende arealer uten å forringe muligheten for utvikling av så vel Hallingmo som skysstasjon. Vi foreslår å fremme veialternativet med utkjøring via Skysstasjonen for gjeldene planforslag. Etter vår oppfatning bør det unngås å etablere nye veiareal i sentrum i 19

20 områder hvor det allerede eksisterer trafikkareal, som med mindre tiltak kan opparbeides for flere formål, og som er dimensjonert for varetransport/renovasjon. Varetransport til planområdet vil ledes opp Furuvegen og inn i Gymnasvegen. På nordsiden av det planlagte bygget, langs Gymnasvegen vil det etableres en transportsone for lossing av trailere og lastebiler. Det er planlagt å oppgradere Gymnasvegen med fortau og regulerte overganger for gående. Veien forlenges mot vest og varetransporten føres ut i Sentrumsvegen og bort fra planområdet gjennom bussterminalen jf. figur 7.2. Varelevering, miljøstasjon B/F/K 1 B/F/K 2 Avkjøring varelevering og snuhammer personbiltrafikk P 1 Biltrafikk til B/F/K 1 og P 1 Figur 7.2 Planområdets trafikkareal Gol Skysstasjon har kommet innspill i løpet av planprosessen, hvor de påpeker at det ikke er ønskelig med varetransport/renovasjonstransport gjennom de arealer de disponerer av kommunen. Illustrasjon på løsning av transportareal og foreslått gjennomkjøring fra Gymnasvegen er vist i vedlegg 7. Det er under prosessen ytret ønske om eventuell utvidelse av skysstasjonen mot øst. Planfremmer mener reguleringsplan for GORD m/fl. ikke setter begrensning for skysstasjonens muligheter for ekspansjon arealmessig inn i planområde. Arealet øst for skysstasjonen flatereguleres til dagens formål; næring, og løses ut ved bebyggelsesplan før eventuell søknad om ramme/igangsettingstillatelse. Skysstasjon/drift defineres som næring og kan således ved en eventuell ekspansjon mot øst utarbeide bebyggelsesplan uten at dette medfører endring av reguleringsplan. I løpet av planprosessen har det vært diskutert alternative løsninger for varelevering. Det har vært foreslått å bygge en rundkjøring dimensjonert for semitrailere med 20

21 beliggenhet mellom gymnaset (25/155) og bensinstasjon (25/96). Løsningen ble forkastet da den medførte vesentlige terrenginngrep, samt uheldig plassering med hensyn til varelevering. Videre ble det diskutert å anlegge en ny vei mellom Gol Skysstasjon (25/221) og bensinstasjonen (25/96) som ville ledet trafikken bort fra planområdet. Også denne løsningen ble forkastet da den ville kommet i konflikt med prinsippet om grøntkorridor gjennom sentrum. Den ville videre skapt en ny avkjøring i Sentrumsvegen og bidratt til en forverret trafikksituasjon for myke trafikkanter. Et fjerde veialternativ med gjennomkjøring i Gymnasvegen via park/tusenårsstaden fram til Svøovegen ble vurdert. Løsningen ble ansett som lite formålstjenlig da tungtrafikken føres ut gjennom et parkområde. Dette veialternativet kan likevel ansees som hensiktsmessig på sikt hvis den planlagte videreutviklingen av Hallingmo prosjektet gjennomføres. Alternativet må vurderes politisk som en del av utredningen rundt de trafikale utfordringer som vil foreligge for Hallingmo prosjektet. Vegtrase ut gjennom området til skysstasjonen gir planlegger, politikere og andre involverte mulighet til å ta stilling til adkomst, parkering osv for Hallingmoprosjektet uten at planforslaget for GORD m/fl. må legges på vent. Vi foreslår derfor å opprettholde veialternativet med utkjøring via Skysstasjonen for gjeldene reguleringsplan. Det bør settes myndighetskrav til veien gjennom trafikkregulerende tiltak som f. eks. skilting av enveiskjøring for store kjøretøy, blindvei for person biler. Det kan eventuelt settes opp bom, eller andre egnede fysiske trafikkhinder som hindrer gjennomkjøring for annet enn store kjøretøy. Estimering av trafikkøkning I følge Statens Vegvesen sin håndbok 250 Byen og varetransporten, angis det gjennomsnittlig antall leveranser for butikker i ulike bransjer basert på erfaringstall jf. figur 7.3. Det påpekes at antall leverenser til enkeltbutikker generelt viser stor spredning og tallene må derfor anvendes med forsiktighet. For B/F/K1 kan det antas at det i 2007 vil være ca 10 vareleveringer til dagligvarehandel per dag. I 2008 er det lagt opp at varetransporten til dagligvarehandel skal legges om, i stedet for at ulike varekategorier leveres separat i ulike transporter, skal man samordne varetransporten fra et felleslager, slik at ulike varekategorier leveres i en og samme transport til dagligvarehandelen. Dette betyr en reduksjon i antall varelevereanser slik at man kommer ned i ca 6 biler per dag til daglivarehandel. For renovasjon regner man ca 1 bil per dag, for andre butikker/restaurant beregnes ca 3 biler per dag. Det vil si at man fra 2008 kan regne med ca 10 biler i døgnet. Det er dagligvarehandel som genererer den største trafikken, for kontor og boligdelen er varetransporten stort sett knyttet til renovasjon. 21

22 Figur 7.3 Vareleveranser og Servicebesøk til ulike virksomheter. (kilde Statens vegvesen Håndbok 250) Gang- og sykkelsti Den eksisterende gang- og sykkelstien som følger Sentrumsvegen vil ligge uberørt. Det vil det opparbeides fortau langs Gymnasvegen, på nordsiden jf. figur 7.2. Videre er det planlagt gangvei på tvers nord - sør gjennom Gordsenteret. Dette gir en sammenhengende og sikker gangstruktur. 7.7 STØYTILTAK Utendørs støynivå på boligfasader skal ikke overstige 70 dba, jf. Miljøverndepartementets retningslinjer. Boenhetene skal ha felles/private uteområder der støynivået ikke overskrider 55 dba. Kilde Akustikk har utført en støyanalyse for Gol tettsted (Rapport , vedlegg 6). Den sørlige delen av planområdet langs Sentrumsvegen ligger i gul sone (55-70 db). 22

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B Utarbeidet: dato 26.06.2015 Sist revidert: dato 29.09.2015 INNHOLD 1 HOVEDTREKK I PLANENDRINGEN... 1 2 3 1.1 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG SITUASJON...

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Arkivsak: 10/2209 Arkivkode: PLAN 5033 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - Godkjent i Karmøy kommunestyre 22.11.11 sak 77/11

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 59/bnr 2, Ordfører Voldens vei, Eidsberg kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 59/bnr 2, Ordfører Voldens vei, Eidsberg kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl 12-3 eller Forslag til områderegulering iht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 59/bnr 2, Ordfører Voldens vei, Eidsberg kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer