Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09."

Transkript

1 Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART MEDVIRKNING GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FYLKESPLAN FYLKESDELPLAN KOMMUNEPLAN KOMMUNEDELPLAN REGULERINGSPLAN EVENTUELLE TEMAPLANER RIKSPOLISTISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) BELIGGENHET AVGRENSNING TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS EKSISTERENDE BEBYGGELSE TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK SOLFORHOLD GRØNNE INTERESSER KULTURMINNEVERDIER VEI OG TRAFIKKFORHOLD STØY OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VANN OG AVLØP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET INNLEDNING REGULERINGSFORMÅL BYGGEFORMÅL UTEOPPHOLDSAREAL PARKERING/ GARASJE TRAFIKKAREAL STØYTILTAK AVFALLSHÅNDTERING/ MILJØSTASJON RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK SOLFORHOLD KONSEKVENSER FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD KULTURMINNER

3 8.8 BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN UTTALELSER OG MERKNADER UTTALELSER I FORBINDELSE MED PLANSTART Hallingdal Renovasjon, IKS brev datert E.B. Eidsgaard AS, e-post datert Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, brev datert Gol Skysstasjon, i brev datert FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG: Figurliste: Figur 1.1 Planområdet i Gol sentrum... 4 Fig. 5.1 Planområdet definert som senterområde i kommunedelplan... 9 for Gol... 9 Figur 6.1 planområdet i Gol sentrum avmerket med sirkel Figur 6.2 Avgrensing av planområdet Figur 6.3 Sentrumsvegen med Torvstuetomta i bakkant Figur 6.4 Planområdet fra Sentrumsvegen Figur 6.5 Våningshus ved småbruket (25/47) Figur 6.6 Gymnasvegen med Hallingmo barnehage i bakkant Figur 7.1 Gordsenteret Figur 7.2 Planområdets trafikkareal Figur 7.3 Vareleveranser og Servicebesøk til ulike virksomheter. (kilde Statens vegvesen Håndbok 250) Figur 8.1 Avgrensing av området med særlig fortettingspotensiale, rød stiplet linje (kommunedelplan Gol tettstad ) Figur 8.2 Sol og skyggeforhold ved jevndøgn kl

4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS på oppdrag fra Gord AS. Planområdet ligger i øvre del av sentrumsområdet i Gol tettsted, i umiddelsbar nærhet til et offentlig interessant fortettingsområde. Planområdet omfatter eiendommene mellom Sentrumsvegen i sør, Furuvegen i øst, Gymnasvegen i nord og Skysstasjonen i vest. Størrelsen på området er ca 22 daa. Planområdet Figur 1.1 Planområdet i Gol sentrum Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å tilrettelegge for et kombinert bolig og næringsbygg med tilhørende atkomst, parkering og uteoppholdsareal. Selve utbyggingstomten (25/86) vil detaljreguleres, resterende arealer vil flatereguleres. I sentrumsområdet er det krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan eller detaljert reguleringsplan. Det skisserte utbyggingsprosjektet er tenkt i 5 etasjer, med en kombinasjon av næring kontor og bolig. Næring og kontorlokaler er lagt til 1. og 2. etasje, og boenhetene høyere opp i bygget. Det er prosjektert med ca 34 leiligheter av ulik størrelse. Leilighetene vil både ha private uteoppholdsareal i form av balkonger, samt store fellesareal. Det er lagt opp til felles parkeringsanlegg underetasjen. Det er kommet inn 4 merknader i forbindelse med planstart. 4

5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Gol sentrum Gårdsnavn (adresse i sentrum) Sentrumsveien 85 Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 25, bnr. 86 med flere Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Området er regulert til forretning/kontor og parkområde plannr. 34 Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Gord AS Gord AS (25/86), Gol kommune, 25/96, 25/47 Opus Bergen AS, Link Signatur AS Ny plans hovedformål Kombinert formål Planområdets areal i daa 22 daa B/F/K 1 ant. nye boenheter/ nytt Ca 34 leiligheter, maks TU utgjør et næringsareal (BRA) areal på m² B/F/K 2 Flateregulering, TU = 200 % Bensinstasjon Flateregulering, TU = 100 % Offentlig vei 1 Veien skal tilrettelegges for varelevering, renovasjon og trygg gangtrafikk Aktuelle problemstillinger (støy, Støy fra Sentrumsvegen som skal byggehøyder, o. l.) ivaretas i henhold til MD retningslinjer for støy (T-1442) Varelevering og avkjørsel fra Gymnasvegen Parkeringskrav i planområdet Vernevurdering av gnr. 25, bnr 47 Foreligger det varsel om innsigelse Nei (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Kunngjøring oppstart, dato Oppstart møte avholdt Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 5

6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS, på oppdrag fra Gord AS. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Regulering av området for å etablere leiligheter og næringsvirksomhet i Gordsenteret. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å: - Gi grunnlag for bygging av boliger, butikker, restaurant og kontorlokaler i samme bygningskompleks. - Endre tilkomstvei - Etablere fortau - Forlenge Gymnasvegen og etablere ny avkjørsel gjennom Gol skysstasjon (skal benyttes utelukkende for varelevering og renovasjon) - Etablere felles uteoppholdsarealer 6

7 4. PLANPROSESSEN 4.1 KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART Det ble holdt oppstartsmøte for reguleringsplan av Gordsenteret, gnr 25 bnr. 86 med flere. Tilstedeværende på møte var Opus Bergen AS, Oleivsgard Byggkonsult AS, Link Signatur AS, Gord AS samt Gol Kommune. Varslingsbrev til berørte parter, naboer, offentlige og private høringsinstanser ble sendt ut Annonse ble rykket inn i Hallingdølen Videre vil berørte parter varsles når planen legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg 3: varslingsbrev, varslingsannonse og merknader 4.2 MEDVIRKNING Planetaten Gol kommune er kommet med uttalelser på veialternativ i forbindelse med varelevering. Det ble avholdt et underveismøte på Gol Tilstede på møtet var Link Signatur AS, Opus Bergen AS, Oleivsgard Byggkonsult AS og Gol Skysstasjon. Gol kommune var representert ved Utbyggingsavdelinga, Kultur og informasjonsavdelinga, Næringsavdelinga og Kommunalteknisk avdeling. 7

8 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1 FYLKESPLAN I fylkesplanen for Buskerud ( ) er fortetting av sentrale områder ansett som viktig. Dette vil bidra til en reduksjon i bruk av personbil, og forbedre forholdene for myke trafikkanter. 5.2 FYLKESDELPLAN I fylkesdelsplan for handel, service og senterstruktur er Gol er definert som et distriktssenter i Buskerud. Det vil si et senter med betydning ut over vanlig lokalsenternivå. Geografisk sett er Gol et knutepunkt i regionen, og omsetningen innenfor detaljhandel er stor, av den grunn kan Gol kan bli et hovedsenter i regionen. I følge fylkesdelplanen er det en målsetting at kjøpesentre skal etableres i sentrumsområder for å skape kompakte tettsteder med interne gangavstander. 5.3 KOMMUNEPLAN Sentrumsområdet er i kommuneplanen for Gol ( ) vist som fortettingsområde. Med hensyn til arealplanlegging legges det til rette for forretningsvirksomhet på gateplan og bolig i etasjene over. Videre at boligområder i sentrum og sentrumsnære områder skal ha en høyere utnyttelsesgrad enn det som er vanlig i andre boligområder. 5.4 KOMMUNEDELPLAN Øvre sentrum er i kommunedelplanen et prioritert område, og i likhet med de over nevnte planene arbeides det for å styrke atkomst, fortetting og forgjengermiljø. Det blir vektlagt at en skal satse på bolig kombinert med næringsvirksomhet, hvor første etasje settes av til publikumsrettede funksjoner og til boligformål høyere opp i bygget. Bestemmelsene i denne planen sier blant annet at tillatt prosent tomteutnytting innen sentrumsområde er min TU= 100% og maks TU= 200%. Byggehøyder skal tilpasses tilgrensende bygninger, men ikke overstige 12 meter gesimshøyde og 15 meter mønehøyde. Bruksareal under bakkenivå skal beregnes som 0 der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er mindre enn 0,5m, 50% der avstanden er mellom 0,5 og 1,5, og 100% der avstanden er over 1,5 m. Trafikken gjennom Sentrumsveien skal begrenses og den skal fungere som miljøgate. 8

9 Planområde Fig. 5.1 Planområdet definert som senterområde i kommunedelplan for Gol 5.5 REGULERINGSPLAN Planområdet var regulert (plannr.34, K 95053) til kontor og forretningsområde, foruten den nordvestlige delen som var grøntområde (park/turveg/leik). Denne planen aviker fra den nye kommunedelplanen ( ) og vil derfor overstyres av denne. 5.6 EVENTUELLE TEMAPLANER Utviklingsplan for Gol tettsted Fortetting av sentrum og sentrumsnære områder, samt utbygging av bolig kombinert med andre formål er en politisk målsetting, og det foreslås økte byggehøyder og utnyttingsgrad, særlig i øvre sentrum. Næringsvirksomhet med mye publikum og/eller arbeidsplasser bør lokaliseres i dette området, i nær tilknytting til kollektivtransport, parkeringsplasser og gang- og sykkelveinett. 5.7 RIKSPOLISTISKE RETNINGSLINJER Gol er definert som distriktssenter i Buskerud. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (T-5/93) anbefaler fortetting, samt sentral lokalisering av publikumsrettede servicetilbud. 9

10 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 6.1 BELIGGENHET Planområdet som skal videreutvikles ligger sentralt plassert i Gol sentrum. Figur 6.1 planområdet i Gol sentrum avmerket med sirkel Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 86, 96, 47, 197, 207 og gnr bnr. 1, samt offentlige trafikkområder som rundkjøringen som krysser Sentrumsvegen- Furuvegen, og deler av Furuvegen og Gymnasvegen. For nøyaktig avgrensing av planområdet, se figur AVGRENSNING Planområdet er på ca 22 daa, og avgrenses som vist på kartet under. Figur 6.2 Avgrensing av planområdet 10

11 Planområdet grenser mot Sentrumsvegen i sør og Gymnasvegen i nord. I vest avgrenses planområdet av en nord - sørgående gangvei mellom bussholdeplassen og bensinstasjonen. Den østlige avgrensingen omfatter Furuvegen, skille går ved eiendomsgrensene øst for veien. Rundkjøringen som krysser Sentrumsvegen og Furuvegen er del av planområdet. Figur 6.3 Sentrumsvegen med Torvstuetomta i bakkant 6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS Planområdet grenser mot spredt sentrums bebyggelse, med handels- og næringsarealer og mot sør og øst, skole og barnehage i nord og bussholdeplass i vest. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Planområdet er del av eksisterende sentrumsbebyggelse, og består av en rekke bygninger av ulik størrelse. På utbyggingstomten ligger det i dag en restaurant/kafe og et leilighetsbygg samt flere uthus (25/86). I den vestre delen av planområdet ligger en bensinstasjon (25/96), mot øst en eldre gårdsbygning med løe og uthus (25/47), samt et bolighus (25/197) og et kombinert bolig/næringsbygg (25/207). I den sørøstre delen en rundkjøring hvor Sentrumsvegen krysser Furuvegen, samt en parkeringsplass (3001/1) med innkjøring fra Furuvegen. Tilslutt flere private tilkomstveier, og en gangsti mellom bensinstasjon og skysstasjon. 11

12 Figur 6.4 Planområdet fra Sentrumsvegen 6.5 TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK Som påpekt i punkt 6.4 er planområdet utbygd. Planområdet heller svakt mot sørøst med en høydeforskjell på ca 10 meter. Den nordvestlige koten ligger på 232 og den sørøstlige på 222. Stor stein/knaus på grensen mot bensinstasjonen (25/96) bør bevares. Ellers er det ingen framtredende landskapselement i planområdet. 6.6 SOLFORHOLD Områdets topografi og orientering medfører tilfredsstillende solforhold for området, jf sol og skyggeillustrasjon vedlegg GRØNNE INTERESSER Det er ingen grønne interesser i planområdet i dag. Like nord for planområdet finnes idrettsplass, ballbane og grøntområder. 6.8 KULTURMINNEVERDIER Det er gjort søk i Riksantikvarens database Askeladden og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner i området. Fylkeskommunen tilfører at planområdet heller ikke skal registreres da det allerede er utbygd. I den østre delen av planområdet (25/47) ligger et eldre småbruk som av fylkeskommunen er vurdert verneverdig jf. figur

13 Figur 6.5 Våningshus ved småbruket (25/47) 6.9 VEI OG TRAFIKKFORHOLD Planområdet omfatter deler av Sentrumsvegen, Furuvegen og Gymnasvegen, som alle er kommunale veier STØY Den største støykilden ved planområdet er Sentrumsvegen som går langs den sørlige grensen for området. Kilde Akustikk har laget støysonekart for Gol tettsted, og konkluderer med at Sentrumsvegen ligger i gul sone og har et støynivå på over 55dB, jf. Støyrapport vedlegg OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Nærmeste bussholdeplass er i Sentrumsvegen 93. Dette er knutepunkt for Hallingbussen med tre avganger til Oslo per døgn. Samt Ekspressbuss til Sogn og Fjordane også den med tre avganger. Videre er Gol et stoppested på Bergensbanen og dermed knyttet både til Oslo og Bergen, med flere daglige avganger i hver retning. Rutene kan variere noe med hensyn til helligdager VANN OG AVLØP Vann og avløpssystemet skal koples til eksisterende hovedledning langs Sentrumsvegen. 13

14 6.13 ENERGI I retningslinjene for kommunedelplan for Gol påpekes det at; Ved ny utbygging skal det søkjast å nytte vassbåren oppvarming, og tilrettelegge for felles og miljøriktig varmeforsyning PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Barnehage Det er seks kommunale og en privat barnehage i Gol. Hallingmo er en småbarnsavdeling under Gol barnehage som ligger i Gymnasvegen 21 like nord for planområdet. Dette er en midlertidig avdeling for 15 barn i alderen 1-3 år. Gol kommune har som målsetting å ha nok barnehageplasser i forhold til etterspørsel ved hovedopptaket i Figur 6.6 Gymnasvegen med Hallingmo barnehage i bakkant Skolekapasitet Gol skule som ligger om lag 1 km fra planområdet er den største barneskolen i Gol med rundt 300 elever. Gol ungdomsskule ligger i Gymnasvegen i umiddelbar nærhet til planområdet. Skolen har to klasser per trinn fra klasse, og rundt 150 elever. Gol videregående skole holder til i samme bygningskompleks som Gol undomsskule. Skolen har 6 studieretninger både allmennfaglige og yrkesrettede. Skolen har 440 elevplasser fordelt på 19 klasser. 14

15 Det er ikke noe som tyder på at elevtallet på Gol vil preges av store endringer. SSB prognoser for Hallingdal tyder på at folketallet i Gol kommune vil holde seg stabilt fram mot 2010, og deretter øke i svært liten grad fram mot Hallingmoprosjektet er underutredning, og det foreligger planer om bygging av ny barneskole, samt utviding av ungdomskolen. Servicetilbud Planområdet ligger sentralt plassert i Gol sentrum. Dette medfører korte avstander til helse og sosialtjenester som legekontor, helsestasjon og tannlege. Videre vil de fleste nærings- og servicebehov bli dekket i Gol sentrum RISIKO OG SÅRBARHET Forurensing, flom og skredfare Det er ikke påvist lokaliteter med grunnforurensing i Gol sentrum (Granada, NGU). I følge NVE sitt flomsone kart over Buskerud er Hallingdalselva ved Storøyne utsatt for flom. Området har fått 2. prioritet på en skala fra 1-3 hvor 1 har stort skade potensiale. Planområdet ligger om lag meter fra det flomutsatte området og blir derfor ikke omfattet av bestemmelser om byggeforbud i vassdragsnære områder. I følge NGU er det ikke registrert skred i Gol sentrum. Radon Statens strålevern fortok radon undersøkelser i Gol vinteren Radon (²²²RN) er et radioaktivt stoff som dannes naturlig ved oppløsing av radium ( 226 Ra) og finnes i varierende mengder i berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres lett til jordluft, og ved utettheter i boligkonstruksjonen mot bakken kan gassen oppkonsentreres i inneluft (RaMap statens strålevern 2003). Undersøkelsene viste at det i Gol sentrum er sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner da flere enn 20% av målingene viste over 200 Bq/m³. Forhøyede radonverdier medfører blant annet økt fare for lungekreft, men dette forutsetter at man utsettes for stråling over lang tid. Av den grunn er det oppholdsrom som stue og soverom som er utsatt. Radonverdiene er høyest i de laveste etasjene og avtar dess høyere man kommer i bygningen. 15

16 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 INNLEDNING Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS på oppdrag fra Gord AS. Reguleringsområdet ligger i Gol sentrum, og er på ca 22 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nybygg med forretning, bolig, kontor, garasjeanlegg og uteoppholdsareal, samt for parkeringsplasser og annet trafikkareal. Utbyggingstomten (25/86) skal detaljreguleres og resten av planområdet skal flatereguleres Reguleringsplanen er utformet som detaljregulering med plassering og høyde/etasjeangivelser av alle bygg. For planområdet forutsettes at det i forbindelse med byggemelding/søknad om rammetillatelse skal fremlegges situasjonsplan i målestokk 1:500, der nøyaktig plassering av interne veier, gangveier, plasser, lekeområder m.m, samt utforming og beskrivelse av planmessig opparbeiding av grøntområder, skal fremgå. I tillegg skal det fremlegges godkjent rammeplan for vann og avløp. 7.2 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsformål Areal Bensinstasjon 4,2 daa B/F/K1a 2,2 daa B/F/K1b 1,6 daa B/F/K2 4,9 daa Garasjeanlegg 4,1 daa* Felles gangareal 0,8 daa Felles lekeareal 0,3 daa P1 0,2 daa Offentlig kjørevei 1 og 2 4,7 daa Gang og sykkelvei 0,9 daa Annen veggrunn 0,6 daa Sum 20,4 * ikke målbart da parkeringsanlegget ligger under bakkenivå (Jf. kommunens retningslinjer og bestemmelsene 2.3.2) 16

17 7.3 BYGGEFORMÅL Byggeformål B/F/K1a og b Planområde Areal planområde 22 daa Tomteareal for utbygging 5038 m² Antall leiligheter Ca 34 Ant leiligheter per etasje: 2. etasje Ca 4 3. etasje Ca etasje Ca 6 5. etasje Ca 6 Grad av utnytting: TU 265 % Byggehøyde 12 m gesims, 15 m mønehøyde B/F/K 1a og b Utbyggingstomten (B/F/K 1) skal utformes som en detaljregulering med utgangspunkt i at byggeprosjektet skal realiseres, men likevel gi fleksibilitet for utformingsmessige endringer. Det foreslåtte skisseprosjektet viser et kombinert bolig og handelsbygg, og planlegges som en 5 etasjers bygning med parkering på ett plan under bakkenivå. Gesimshøyden på nybygg i Gol sentrum er på maksimalt 12 meter og mønehøyden på 15 meter. Prosent tomteutnyttelse i sentrum ligger på maks %. B/F/K 1 har en foreslått TU på 265 %. Maksimal tillatt TU for det skisserte byggeprosjektet utgjør m 2 som tilsvarer maksimal tomteutnyttelse på 200 % for gnr. 25, bnr 86, men pga regulerte fellesområder som felles gangareal og lekeområde økes TU til 265% for å opprettholde T-BRA på m 2. Det er planlagt butikkareal i 1. etasje, samt en restaurant i 1. og eventuelt 2. etasje. Videre er det prosjektert kontorarealer i 2. og 3. etasje, samt ca 34 leiligheter av ulik størrelse fra 2. til 5. etasje. Torvstuehagen med uteservering skal opprettholdes som konsept. Det planlagte nybygget vil dekke store deler av utbyggingstomten (25/86), og byggene som står her i dag vil rives/ flyttes. De resterende bygningene i planområdet vil stå uberørt. Det beskrevne skisseprosjektet vil fremstå med et moderne arkitektonisk uttrykk som gjenspeiler dagens arkitektur. Nybygget planlegges tilrettelagt med vannbåren oppvarming. Gordsenteret vil ikke være høy og ruvende i terrenget. Topografien vil følges da takhøyden vil skrå fra nord mot sør. Parkering og butikklokaler vil på denne måten delvis legges under jorden. Bygningen vil fremstå som en åpen enhet, da selve bygningskroppen er konstruert som to parallelle nord sørgående akser med et overbygget gangareal i midten. Denne gangveien vil fungere som en grønnkorridor som går tvers gjennom planområdet og binder Sentrumsvegen i sør sammen med Gymnasvegen i nord. 17

18 Figur 7.1 Gordsenteret Byggegrensene ved det planlagte Gordsenteret er bestemt med bakgrunn i at planområdet ligger i Gol sentrumsområde. Bygget med næringsareal i 1. etasje er lagt tett opptil vei og eiendomsgrenser for å skape kontakt med gateplan. Bygget som sådan med kombinasjon av næring og bolig følger Gol kommunes retningslinjer for sentrumsområdet. B/F/K 2 B/F/K 2 flatereguleres med en foreslått TU på 200 %. Området skal som følge av planforslaget ikke bygges ut før det foreligger godkjent bebyggelsesplan for området. B/F/K2 vil berøres av en ny tilkomstvei (off. kjørevei 2) til Gordsenteret. Veien planlegges med innkjørsel via Furuvegen over tomten (3001/1) og skal håndtere innog utkjøring fra Gordsenteret jf. plankart vedlegg UTEOPPHOLDSAREAL Gol kommune har ikke utarbeidet vedtekt for minstekrav for uteoppholdsarealer. Det er satt av gode uteoppholdsarealer i planområdet. Dette innbefatter området rundt bygningen, samt uteplass i 2. og 3. etasje. Hver leilighet har i tillegg et privat uteoppholdsareal i form av balkong/ vinterhage. Felles uteareal er utformet slik at alle brukergrupper kan nytte dem. Det skal opparbeides en lekeplass til barn, samt felles gangareal ved inngangspartiet til Gordsenteret jf. plankart vedlegg PARKERING/ GARASJE Parkeringsanlegget i planforslaget er lagt under bakkenivå og skal derfor i følge kommunens retningslinjer ikke regnes med i tomteutnyttingsgraden (jf. planbestemmelsene 2.3.3). 18

19 Parkeringsløsningen for Gordsenteret oppfyller Gol kommunes retningslinjer i henhold til gjeldende kommunedelplan. Kravet er 1,5 parkeringsplass per boligenhet der det blir opparbeidet felles parkeringsanlegg. Det skal videre opparbeides 1 parkeringsplass per 25 m² BRA til forretningsareal. Det er i kommunedelplanen ikke definert krav til parkeringsdekning for næring- herunder kontor og andre næringsarealer. Planframstiller fremmer i gjeldende planforslag/bestemmelser eget parkeringskrav for kontor og andre næringslokaler med et antall på 12 plasser per 1000 m² BRA jf Forslaget er hentet fra tilsvarende parkeringsnormer i landet for øvrig (jf. parkeringsvedtekter for Bergen kommune) og harmonerer med antall ansatte og kunder som benytter parkering i areal for kontor og annen næring. Det forventes sambruk mellom de ulike mellom de ulike parkeringskategoriene i løpet av døgnet. For eksempel vil parkering for kontoransatte i ukedagene kunne benyttes til parkering for besøkende til restaurant og butikkunder om ettermiddagen og i helgene. Dette bør i så måte vektlegges som et miljøargument i arealplanleggingen. Kollektivtransporten ansees som god i Gol sentrum og Gord ligger i umiddelbar nærhet til Gol skysstasjon, det bør således ikke legges opp til et parkeringskrav som genererer unødig bilbruk i sentrum. Parkeringsplassene for Gord er foreslått lagt under bakkenivå, foruten P 1 med ca 13 parkeringsplasser. I tilknytning til nybygget er 5 % av parkeringsplassene forbeholdt bevegelseshemmede. Det er satt av areal til sykkeloppstillingsplasser i planområdet. 7.6 TRAFIKKAREAL Veiene innen planområdet, Sentrumsvegen, Furuvegen og Gymnasvegen, er alle kommunale veier. Atkomst Atkomst til planområdet vil være fra Furuvegen, via rundkjøringen (off. kjørevei 1) som krysser Sentrumsvegen Furuvegen. Det planlegges en vei (off. kjørevei 2) som går øst- vest parallelt med den eksisterende gang- og sykkelstien, som vil håndtere all persontrafikk til og fra planområdet (jf. plankart vedlegg 1). Varelevering Planarbeidet for Gord m.fl. er en klart avgrenset plan som bidrar til å oppgradere trafikkarealet i Gymnasvegen for varetransport og sikker gang/sykkeltrase for myke trafikkanter. Planen søker å løse de trafikale forhold som er knyttet til kvartalet og tilstøtende arealer uten å forringe muligheten for utvikling av så vel Hallingmo som skysstasjon. Vi foreslår å fremme veialternativet med utkjøring via Skysstasjonen for gjeldene planforslag. Etter vår oppfatning bør det unngås å etablere nye veiareal i sentrum i 19

20 områder hvor det allerede eksisterer trafikkareal, som med mindre tiltak kan opparbeides for flere formål, og som er dimensjonert for varetransport/renovasjon. Varetransport til planområdet vil ledes opp Furuvegen og inn i Gymnasvegen. På nordsiden av det planlagte bygget, langs Gymnasvegen vil det etableres en transportsone for lossing av trailere og lastebiler. Det er planlagt å oppgradere Gymnasvegen med fortau og regulerte overganger for gående. Veien forlenges mot vest og varetransporten føres ut i Sentrumsvegen og bort fra planområdet gjennom bussterminalen jf. figur 7.2. Varelevering, miljøstasjon B/F/K 1 B/F/K 2 Avkjøring varelevering og snuhammer personbiltrafikk P 1 Biltrafikk til B/F/K 1 og P 1 Figur 7.2 Planområdets trafikkareal Gol Skysstasjon har kommet innspill i løpet av planprosessen, hvor de påpeker at det ikke er ønskelig med varetransport/renovasjonstransport gjennom de arealer de disponerer av kommunen. Illustrasjon på løsning av transportareal og foreslått gjennomkjøring fra Gymnasvegen er vist i vedlegg 7. Det er under prosessen ytret ønske om eventuell utvidelse av skysstasjonen mot øst. Planfremmer mener reguleringsplan for GORD m/fl. ikke setter begrensning for skysstasjonens muligheter for ekspansjon arealmessig inn i planområde. Arealet øst for skysstasjonen flatereguleres til dagens formål; næring, og løses ut ved bebyggelsesplan før eventuell søknad om ramme/igangsettingstillatelse. Skysstasjon/drift defineres som næring og kan således ved en eventuell ekspansjon mot øst utarbeide bebyggelsesplan uten at dette medfører endring av reguleringsplan. I løpet av planprosessen har det vært diskutert alternative løsninger for varelevering. Det har vært foreslått å bygge en rundkjøring dimensjonert for semitrailere med 20

21 beliggenhet mellom gymnaset (25/155) og bensinstasjon (25/96). Løsningen ble forkastet da den medførte vesentlige terrenginngrep, samt uheldig plassering med hensyn til varelevering. Videre ble det diskutert å anlegge en ny vei mellom Gol Skysstasjon (25/221) og bensinstasjonen (25/96) som ville ledet trafikken bort fra planområdet. Også denne løsningen ble forkastet da den ville kommet i konflikt med prinsippet om grøntkorridor gjennom sentrum. Den ville videre skapt en ny avkjøring i Sentrumsvegen og bidratt til en forverret trafikksituasjon for myke trafikkanter. Et fjerde veialternativ med gjennomkjøring i Gymnasvegen via park/tusenårsstaden fram til Svøovegen ble vurdert. Løsningen ble ansett som lite formålstjenlig da tungtrafikken føres ut gjennom et parkområde. Dette veialternativet kan likevel ansees som hensiktsmessig på sikt hvis den planlagte videreutviklingen av Hallingmo prosjektet gjennomføres. Alternativet må vurderes politisk som en del av utredningen rundt de trafikale utfordringer som vil foreligge for Hallingmo prosjektet. Vegtrase ut gjennom området til skysstasjonen gir planlegger, politikere og andre involverte mulighet til å ta stilling til adkomst, parkering osv for Hallingmoprosjektet uten at planforslaget for GORD m/fl. må legges på vent. Vi foreslår derfor å opprettholde veialternativet med utkjøring via Skysstasjonen for gjeldene reguleringsplan. Det bør settes myndighetskrav til veien gjennom trafikkregulerende tiltak som f. eks. skilting av enveiskjøring for store kjøretøy, blindvei for person biler. Det kan eventuelt settes opp bom, eller andre egnede fysiske trafikkhinder som hindrer gjennomkjøring for annet enn store kjøretøy. Estimering av trafikkøkning I følge Statens Vegvesen sin håndbok 250 Byen og varetransporten, angis det gjennomsnittlig antall leveranser for butikker i ulike bransjer basert på erfaringstall jf. figur 7.3. Det påpekes at antall leverenser til enkeltbutikker generelt viser stor spredning og tallene må derfor anvendes med forsiktighet. For B/F/K1 kan det antas at det i 2007 vil være ca 10 vareleveringer til dagligvarehandel per dag. I 2008 er det lagt opp at varetransporten til dagligvarehandel skal legges om, i stedet for at ulike varekategorier leveres separat i ulike transporter, skal man samordne varetransporten fra et felleslager, slik at ulike varekategorier leveres i en og samme transport til dagligvarehandelen. Dette betyr en reduksjon i antall varelevereanser slik at man kommer ned i ca 6 biler per dag til daglivarehandel. For renovasjon regner man ca 1 bil per dag, for andre butikker/restaurant beregnes ca 3 biler per dag. Det vil si at man fra 2008 kan regne med ca 10 biler i døgnet. Det er dagligvarehandel som genererer den største trafikken, for kontor og boligdelen er varetransporten stort sett knyttet til renovasjon. 21

22 Figur 7.3 Vareleveranser og Servicebesøk til ulike virksomheter. (kilde Statens vegvesen Håndbok 250) Gang- og sykkelsti Den eksisterende gang- og sykkelstien som følger Sentrumsvegen vil ligge uberørt. Det vil det opparbeides fortau langs Gymnasvegen, på nordsiden jf. figur 7.2. Videre er det planlagt gangvei på tvers nord - sør gjennom Gordsenteret. Dette gir en sammenhengende og sikker gangstruktur. 7.7 STØYTILTAK Utendørs støynivå på boligfasader skal ikke overstige 70 dba, jf. Miljøverndepartementets retningslinjer. Boenhetene skal ha felles/private uteområder der støynivået ikke overskrider 55 dba. Kilde Akustikk har utført en støyanalyse for Gol tettsted (Rapport , vedlegg 6). Den sørlige delen av planområdet langs Sentrumsvegen ligger i gul sone (55-70 db). 22