Habilitetsvurdering knyttet til utarbeidelse av kommuneplan for akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Habilitetsvurdering knyttet til utarbeidelse av kommuneplan for akvakultur"

Transkript

1 NOTAT KS Advokatene Fra: Siri Tofte Dato: Til: Fusa kommune v/ Gunn Sissel Teigen Dokument nr: 19/ Habilitetsvurdering knyttet til utarbeidelse av kommuneplan for akvakultur Dette notatet kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter offentlighetsloven 13. Dokumentet kan også inneholde råd og vurderinger som nevnt i offentlighetsloven 15 andre ledd. Det vises til henvendelse av 3. januar 2019, hvor det bes om at KS advokatene gjør en vurdering av habiliteten til Gustav Folkestad som er medlem av både kommunestyret og utvalg for plan og miljø - knyttet til kommunens arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan for akvakultur. Dette da Folkestad er daglig leder for et selskap som driver fiskeoppdrettsnæring i kommunen. Dersom Folkestad er inhabil bes det videre vurdert hvilke konsekvenser dette vil ha for de vedtak som er truffet, og råd om hvordan kommunen bør håndtere saken videre. Kort om faktum Om kommunens saksbehandling Utarbeidelse av plan for akvakultur lå opprinnelig inne som en del av det nå avsluttede arbeidet med revidering av arealdelen til kommuneplanen, men ble tatt ut som eget tema i siste runde, da arbeidet med temaet var for omfattende, og det ble vurdert at konsekvensutredningen av innspillene til akvakultur ikke var godt nok behandlet. Da kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Fusa kommunestyre 15. oktober 2015, ble det derfor samtidig truffet vedtak om at arbeidet med en kommunedelplan for akvakultur skulle starte opp første halvdel av Første gangs utkast til planprogram for kommunedelplan for akvakultur ble behandlet av utvalg for plan og miljø 25. august Av administrasjonens saksfremstilling fremgikk at utkastet til planprogram for akvakultur var basert på planprogram for arealdelen til kommuneplanen, og at planarbeidet for akvakultur tilsvarende hadde følgende fokusområder: «Storleik på akvakulturområde kring eksisterande lokalitetar Gjennomgang av om eksisterande akvakulturlokalitetar er eigna Mogelege nye akvakulturområde Fortøyingar og ankerfeste til oppdrettsanlegg Akvakulturområde som tangerer område avsett til fiske Fortøyingar frå oppdrettsanlegg som ligg i nabokommunar» I tillegg var lagt til et nytt punkt om: «Interkommunalt samarbeid felles sjøområde» KS ADVOKATENE Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9 Nettside: Telefon: Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post: Org.nr.:

2 Videre fremgikk at «Planprogrammet gjer greie for bakgrunn, føringar, medverknad og prosessen vidare, og skal i neste runde fastsettast av kommunestyret jamfør PBL Framdrifta legg opp til fastsetting av planprogram hausten » Spørsmålet om habiliteten til Folkestad ble behandlet av i møtet, men Folkestad ble ikke funnet inhabil. Følgende ble protokollert: «Handsaming: Lars Erik Dalland, H, stilte spørsmål om Gustav Folkestad sitt syn på eit mogeleg ugildskap i denne saka, vedkomande at han er dagleg leiar for Sævareid Fiskeanlegg AS. Gustav Folkestad sa seg ikkje ugild på dette tidspunkt i prosessen. Leiar Magne Djuvik tok etter noko ordveksling opp spørsmålet til votering. Utvalet stemte samrøystes for at Gustav Folkestad ikkje var ugild på noverande tidspunkt.» Utvalget vedtok å ikke realitetsbehandle utkastet til planprogram, men å sette ned et politisk arbeidsutvalg som skulle arbeide videre med det fremlagte utkastet til planprogrammet i sammen med administrasjonen og legge saken frem til ny politisk behandling i neste møterunde. Arbeidsutvalget ble satt sammen med følgende representanter: Lars Erik Dalland, H, Gustav Folkestad, V og Magne Djuvik, Frp. Av saksfremstillingen til neste møte i utvalget for plan og miljø, den 26. september 2016, fremgikk det imidlertid at arbeidsutvalget ikke hadde vært operativt, og at det ikke hadde vært arbeidet videre med dokumentet i samråd med administrasjonen, og at administrasjonen derfor la frem det opprinnelige utkastet til planprogram på nytt. Utvalget for plan og miljø vedtok nå enstemmig å anbefale oppstart av planarbeidet og å legge planprogrammet ut på høring, men med følgende endringer i planprogrammet: Kap 1. Innleiing: To ekstra kulepunkt som fylgjer: Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Kap 2. Føringar for planarbeidet, pkt 2.3. siste avsnitt: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta behov for ulike typar areal på land. Det skal leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." vert bytt ut med: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta meir behov for ulike typar areal på land. Det skal leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." Kap 4. Planprosessen: under Prosjektorganisering, siste avsnitt: Side 2 av 9

3 "Ein ønskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." vert bytt ut med: "Ein ynskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, organisasjonar innan fiskeri, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." Høyringsfrist setjast 6 veker etter vedtak.» Den 13. oktober 2016 vedtok et enstemmig kommunestyre å starte opp planarbeidet og legge planprogrammet ut på høring med de endringer som var vedtatt av utvalget fra plan og miljø. Det innkom flere høringsuttalelser til planprogrammet, herunder fra Bolaks AS. Merknadene ble kommentert, og planprogrammet ble justert på bakgrunn av innspillene. Totalt ble det behandlet 10 høringsuttalelser i merknadsskjemaet. Et tidligere inngitt innspill fra Kjellaug Johansen og Sigfred Arne Johansen ble imidlertid ikke kommentert og behandlet, da saksbehandler oppfattet at dette innspillet ikke var knyttet til planprogrammet, men til konkret arealbruk. Før det justerte planprogrammet ble fremmet for politisk behandling, ble det avholdt et møte den 4. september 2017 mellom kommunen og oppdrettsnæringen. Av møteinnkallingen fremgikk: «Målsetjinga med dette møtet er at næringa får informasjon om arbeidet med akvakulturplanen og framdrift av denne og at politikarane og administrasjonen får informasjon om oppdrettsnæringa i kommunen. Det gjeld både faktiske opplysningar som volum av produksjon, omsetjing, tilsette og kva rammevilkår næringa arbeidar under i dag. Akvakulturplanen har ein langt tidshorisont, så det er minst like viktig å få informasjon om kva utviklingstrekk som er gjeldande i næringa og korleis ein ser for seg utviklinga dei neste åra.» På vegne av Fusa kommune møtte blant annet utvalget for plan og miljø. Dette da de i følge innbydelsen «har hovudansvaret for det politiske arbeidet med kommunedelplan for akvakultur.» Av protokollen fra møtet fremgikk at Folkestad deltok på møtet som representant for Sævareid Fiskeanlegg AS og ikke som medlem av utvalget for plan og miljø. Utvalget for plan og miljø fikk deretter fremlagt det justerte planprogrammet for behandling i møte 28. september Av saksfremstillingen til endelig planprogram fremgikk: «Justeringar i planprogrammet Det er gjort endringar under kapittel 2 (føringar for planarbeidet) i tråd med merknadane i merknadskjemaet. Dette er i hovudsak oppdatering av overordna rapportar og rettleiing. Det er opna for å vurdera alternativ produksjon i sjø Det er lagt til informasjon om utreiingsbehov og temakart i kapittel 3 Framdriftsplanen er oppdatert Side 3 av 9

4 Det er gjort mindre justeringar i oppbygging av dokument, avsnitt og tekst» Utvalget for plan og miljø vedtok enstemmig å anbefale at kommunestyret godkjente rådmannens forslag til vedtak om at: «Fusa kommune vedtek planprogram for kommunedelplan for akvakultur , datert , og vil etter dette varsle oppstart planarbeid.» I tråd med anbefalingen fra utvalget for plan og miljø vedtok et kommunestyre det justerte planprogrammet den 26. oktober 2017 og planarbeidet ble startet opp. Vedtaket var enstemmig. Grunnet forventet stor ressursbruk i prosjektet og mye annet planarbeid på planavdelinga i Fusa kommunen ble det også vedtatt at deler av planarbeidet med akvakulturplanen skulle gjennomføres ved bruk av konsulent. «Dette gjaldt i hovedsak: «utarbeiding av utgreiingar knytt til ny arealbruk/etablering av nye lokalitetar, utarbeiding av temakart, plankart og konsekvensutgreiing av innspel til arealbruk.» Etter det som er opplyst fra kommunen skal utkast til plan legges frem for politisk behandling nå på nyåret. I tråd med lovens system så vil det vedtatte planprogrammet være førende for arbeidet med prosjektet. Kommunenes saksbehandler har opplyst at det ikke har vært arbeidsmøter med utvalget for plan og miljø underveis i planarbeidet, men at det den 30. august 2018 på planutvalgsmøte ble gitt en orientering fra konsulenten om det pågående arbeidet. Hensikten var i følge saksbehandler å informere om arbeidet. Det ble etter det som er opplyst ikke gitt innspill til planen i møtet. Om Folkestads tilknytning til saken I henhold til akvakulturregisteret er det gitt 26 akvakulturtillatelser i Fusa kommune. Dette til følgende 9 virksomheter: Bolaks AS, Bolstad Bruk AS, Eide K J Fiskeoppdrett, Tombre Fiskeanlegg AS, Hordaland fylkeskommune, Sævareid fiskeanlegg AS, Femangerlaks AS, Drageid Laks AS, Quatro Laks AS. Den største aktøren er Bolaks AS. Folkestad er daglig leder for Sævereid Fiskeanlegg AS, som igjen er delvis eid av Bolaks AS. Fra hjemmesiden til Bolaks AS fremgår: «AS Sævareid Fiskeanlegg som AS Bolaks og familien Holmefjord har store eierinteresser i produserer smolt av rogn levert av AS Bolaks. Smoltanlegget er et av landets største, lokalisert i Sævareid i Fusa kommune, og er et moderne anlegg med unik tilgang til store vannmengder. AS Bolaks kjøper det meste av sin smolt fra Sævareid.» Fra hjemmesiden til Sævareid Fiskeanlegg AS fremgår: «Det var behov for flere kapitalutvidelser som gradvis endret eierforholdet og la grunnlaget for Familien Holmefjord og Bolaks sin store eierpost. Stolt Sea Farm hadde driftsansvar , men gikk etterpå helt ut av selskapet. Midt på 2000-tallet kom Bremnes, Lingalaks og Tombre inn som aktive eiere. Daglig leder Side 4 av 9

5 ved oppstarten var Øyvind Gjernes, deretter Torild Lohne, og så Gustav Folkestad. Arbeidskraften er stort sett lokal, og stabil, og har variert fra 5 til 15 årsverk. (ca 21 nå)» Det rettslige utgangspunktet for habilitetsvurderingen Forvaltningslovens 6 angir vilkårene for inhabilitet. Bestemmelsen omfatter både det å treffe en avgjørelse i en sak, men også det å tilrettelegge grunnlaget for en sak. I dette ligger at habilitetsbestemmelsene kommer til anvendelse under hele saksprosessen, både under saksforberedelsen, når det treffes avgjørelser i saken av materielle karakter, men også når det treffes avgjørelser som er av mer prosessledende karakter. For så vidt gjelder fastsettelse av kommunedelplan så vil habilitetsbestemmelsene ut fra ovennevnte følgelig komme til anvendelse allerede ved utarbeidelsen av planprogrammet, idet dette legger føringer for det videre arbeidet med planen. Det vises til plan- og bygningslovens 4-1 som oppstiller et krav om at for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som ledd i varsling av planoppstart skal utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Etter forvaltningslovens 6, første ledd så inntrer inhabilitet automatisk dersom vedkommende selv, eller andre personer eller selskap denne har en tilknytning til - på nærmere angitte vilkår har en partstilknytning til saken. Etter forvaltningslovens 2, første ledd bokstav e) er en part definert som «en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder» Inhabilitet etter 6, andre ledd beror motsatt på en skjønnsmessig vurdering. Bestemmelsen i 6, andre ledd er generell og skjønnsmessig, og skal dekke de tilfelle som faller utenfor opplistingen i 6, første ledd, men hvor en tjenestemann likevel har en så sterk tilknytning til saken at det er egnet til å svekke tillitten til hans upartiskhet. Bestemmelsen har følgende ordlyd: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part» I kravet om at forholdet skal være «særegent» ligger at det må atskille seg fra det som oppfattes som typisk for denne type situasjoner. Det vil si at det må kunne pekes på en konkret særinteresse. Under forutsetning av at det kan pekes på et særegent forhold, må det så ved vurdering av om inhabilitet inntrer blant annet tas hensyn til hvor direkte interesse det er tale om, hvor stor økonomisk og praktisk betydning avgjørelsen vil kunne ha for ham eller henne og hvilken reell betydning det vil ha for sakens utfall at vedkommende fratrer. Ved habilitetsvurderingen er det et spørsmål om de ytre forhold, og en vurdering av om disse generelt og objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til vedkommende, uavhengig av hvor stor tillit man måtte ha til den aktuelle tjenestemanns personlige integritet. Side 5 av 9

6 Som et utgangspunkt er det antatt at den enkelte grunneier ikke er å anse om part i saken i forhold til en kommuneplan - idet planen gjelder hele kommunen og er på et mer overordnet nivå. Dette motsatt av hva som gjelder for en reguleringsplan. Om det foreligger inhabilitet knyttet til utarbeidelse av en kommuneplan vil utfra dette i de fleste tilfelle måtte vurderes med utgangspunkt i den skjønnsmessige bestemmelsen i andre ledd, og utfra spørsmålet om det foreligger et særegent forhold. I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en kommuneplan vil kunne anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter forvaltningslovens 6 første ledd. Det vises til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E. Her ble det presisert at 6 første ledd bokstav a bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske». Det ble også lagt vekt på at planen i motsetning til en reguleringsplan ikke var bindende for grunneierne. Det ble også spesielt påpekt at det ved vurderingen bør vises forsiktighet, slik at større interessegrupper i kommunen ikke blir satt utenfor ved avgjørelsen. Ovennevnte betyr følgelig at inhabilitet kan inntre ved behandling av kommuneplan, både etter forvaltningslovens 6 andre ledd, men også etter først ledd. Og om vedkommende ikke vil kunne anses som part så vil det altså likevel måtte gjøres en vurdering etter den skjønnsmessige bestemmelsen i andre ledd. Om inhabilitet inntrer vil måtte bero på en konkret skjønnsmessig vurdering av de faktiske forholdene i saken. Vurdering av habiliteten Etter mitt skjønn synes det klart at Folkestad er inhabil i saken, og at han skulle fratrådt allerede ved behandlingen av planprogram. Om Folkestads tilknytning til saken kan anses å være av en slik karakter at den direkte må anses så gjelde ham og at han dermed må anses som part er jeg imidlertid noe usikker på. Idet forvaltningslovens 6 andre ledd fanger opp de tilfeller hvor en tjenestemann vil ha en partsliknende tilknytning til saken, så synes det i vår sak derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne bestemmelsen ved habilitetsvurderingen, hvorpå spørsmålet da vil være om saken om kommunedel planen for akvakultur på «særlig måte»» må anses å berøre Folkestads interesser. Selv om planen i vår sak er en kommunedelplan- og derfor mer overordnet - så er planen avgrenset til å gjelde kommunens sjøområde og til arealformålet akvakultur. Idet planen kun gjelder for en mindre del av kommunen og retter seg mot en spesifikk næring, som Folkestad har direkte interesser i - som daglig leder for Sævareid Fiskeanlegg AS - så må dette etter mitt skjønn være å anse som et særegent forhold i lovens forstand, som er egnet å svekke tillitten, slik at dette fører til at han må anses inhabil i saken. Det vises til at det kun er 9 aktører i Fusa kommune som driver i næringen, og at næringen i henhold til vedtatt planprogram er i utvikling. Videre vises til at næringen selv er en viktig premissleverandør i Side 6 av 9

7 prosessen med utvikling av planen, og at Folkestad selv har møtt i sakens anledning på vegne av næringen, - noe som underbygger at han har interesser i utfallet av saken. Det understrekes imidlertid at det for denne vurderingen er tatt utgangspunkt i hvordan forholdet fremstår utad. Etter min vurdering så må Folkestad anses som inhabil i saken som sådan, og ikke kun ved behandlingen av selve arealspørsmålet. Dette fordi planprogrammet setter rammene for det nærmere innholdet i planen, for hvem som skal involveres og for hvilke utredninger som skal foretas, og følgelig legger føringer for hvordan selve arealplanen vil bli seende ut. Det vises til plan- og bygningslovens 4-1 andre ledd: «Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.» Videre vises til merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 32 ( ) hvor følgende fremgår: «Andre ledd beskriver innholdet av planprogrammet og prosessen rundt utarbeidelse, høring og fastsetting. Som et minimum skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. For planer som omfattes av kravet om konsekvensutredninger, jf. 4-2 andre ledd, skal planprogrammet også gjøre rede for behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Dette stiller krav til den måten planprogrammet blir til på og utformingen av programmet. Planprogrammet må utformes på en måte som innebærer at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført planarbeid, herunder utredninger, er utført i samsvar med planprogrammet. Et viktig element i arbeidet med konsekvensutredningen vil være å vurdere relevante og realistiske alternativer. Dette er forankret i direktivene som ligger til grunn for lovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal inngå i utredningsarbeidet» Betydningen av inhabiliteten Konsekvensene av at noen er inhabile, er at disse må fratre ved behandlingen av saken. Dersom en inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak, utgjør dette en saksbehandlingsfeil som kan medføre at det vedtaket som er truffet er ugyldig. Et vedtak eller avgjørelse som lider av en slik saksbehandlingsfeil er likevel «gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke har virket bestemmende på avgjørelsens innhold, jf forvaltningslovens 41. I dette ligger blant annet at selv om saksforberedelsen har vært beheftet med saksbehandlingsfeil så vil dette kunne repareres når avgjørelsen av saken blir tatt på et overordnet nivå. Ved inhabilitet etter forvaltningsloven 6, skal det i utgangspunktet mye til for å kunne si at det ikke er en rimelig mulighet for at feilen kan ha virket inn på vedtaket, og vedtaket blir ugyldig hvis den inhabiles stemmegivning har hatt innflytelse på sakens utfall, jf fvl. 41. Side 7 av 9

8 Av departementets veileder om habilitet kap 8 «Følger av inhabilitet forvaltningslovens 41» fremgår: «I kollegiale organer fører inhabilitet for et medlem ikke nødvendigvis til at organets vedtak blir ugyldig. Det vil bare være aktuelt hvis inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Normalt vil vedtaket derfor være gyldig i de tilfeller der den inhabile tilhører mindretallet. Dersom den inhabile tilhører flertallet, blir det ikke statuert ugyldighet når stemmetallene er slik at det er uten betydning hvordan representanten ville ha stemt. Et forhold som også kan ha betydning er når vedkommende har stemt konsekvent på samme måte i tilsvarende saker der han har vært habil. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i enkelte tilfeller må konstateres ugyldighet, selv om den inhabiles stemmegivning i og for seg ikke er avgjørende. For eksempel kan ugyldighet likevel være aktuelt når den inhabile har opptrådt svært aktivt, og dermed kan ha påvirket de andre medlemmenes stemmegivning.» For min vurdering legges til grunn at Folkestad har deltatt ved avgjørelsen knyttet til vedtagelsen av planprogrammet, både som medlem i utvalget for plan og miljø og i kommunestyret. Ut fra sakens dokumenter finner jeg imidlertid ikke holdepunkter for å kunne legge til grunn at han har deltatt ved selve saksforberedelsen av hverken planprogrammet eller utkast til selve planen- og på denne måten tilrettelagt grunnlaget for saken. Det vises til at det nedsatte arbeidsutvalget aldri var aktivt og til at møtet som ble avholdt med næringen - forut for fremleggelse av det justerte planprogrammet nettopp var avholdt med tanke på at næringen skulle få gi sine innspill. Videre til at saksbehandler har opplyst om at møtet i august i fjor kun var et rent orienteringsmøte om status for planarbeidet. Det er utfra dette derfor neppe dekning for å skulle konkludere med at Folkestad skal ha øvet noen aktiv innflytelse over innholdet i planprogrammet eller planforslaget underveis. Selv om det kan være nærliggende å tro at han som en ressursperson har vært førende for de avgjørelser som ble truffet i både utvalget for plan og miljø og kommunestyret, så er det ut i fra sakens dokumenter og de opplysninger som er gitt fra saksbehandler, imidlertid heller ikke grunnlag for å kunne fastslå dette, og bygge vurderingen på at han har hatt en særskilt aktiv rolle i saken. Ut fra at administrasjonens forslag til planprogram ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre- etter at det hadde vært justert etter de innkomne høringsuttalelsene kan jeg derfor vanskelig se at det kan konkluderes med at planprogrammet må anses ugyldig på grunn av Folkestads deltagelse i behandlingen. Det tilføyes i den forbindelse at de endringene som ble gjort på politisk nivå i det planprogrammet som ble sendt på høring, og må anses å ha vært mindre endringer. Det ses imidlertid grunn til å understreke at det for min konklusjon ikke er gjort noen vurdering av om planprogrammet i tilstrekkelig grad gjør rede for mulige alternative utredninger og om hvordan verneperspektivet er balansert opp mot næringsperspektivet, da dette ligger utenfor hva jeg har forutsetninger for å kunne vurdere. Konklusjon Selv om Folkestad etter min vurdering må anses inhabil, og følgelig bør fratre ved den videre behandlingen, så kan jeg ut fra de opplysninger jeg har mottatt neppe se at planprogrammet kan anses ugyldig. Side 8 av 9

9 Med vennlig hilsen Siri Tofte advokat Telefon Side 9 av 9

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Ungdomsrådet 011/

Ungdomsrådet 011/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1090 Journalpostnr: 17/598 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 007/2017 02.02.2017 Kommunestyret 011/2017 16.02.2017 Råd for seniorar

Detaljer

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret NOTAT Til: kommunestyret Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret 10.05.2017 I. Prinsippene: Et av prinsippene i et demokrati er at alle må og skal kunne påta seg verv (ombudsplikten,

Detaljer

Vurdering habilitet mv.

Vurdering habilitet mv. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA Tor Allstrin avd.dir. Øyvind Gjelstad Erna Larsen Kristine Vigander Elisabeth Aasheim Solfrid Vaage Haukaas Øyvind Renslo Geir S. Winters Kristine

Detaljer

ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN AV NORDKAPPHALVØYA

ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN AV NORDKAPPHALVØYA A V K A T E N E RIZJNNIN8 KIRKESFETHER Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Att.: Raymond Robertsen Hammerfest, 24. mai 2018 ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN

Detaljer

Planprogram for revisjon av Kommuneplan

Planprogram for revisjon av Kommuneplan Planprogram for revisjon av Kommuneplan 2007 2019 Innhald: Bakgrunn s. 2 Rammer og premisser s. 2 Planprosess og medverknad s. 3 Vedlegg. s. 5 9.1. Bakgrunn: Gjeldande Kommuneplan 2007-2019 blei vedteke

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE I. Innledning. I det følgende gis det en kort orientering om habilitetsreglene som gjelder for ansatte og politikere

Detaljer

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17.

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 11. mai 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Møterom B Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/640-35 Greta Hagen, 12.07.2019 Egengodkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: 16:00-20:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst Juridisk avdeling Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

VURDERING AV SPØRSMÅL OM

VURDERING AV SPØRSMÅL OM VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG PROTOKOLLERING Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Notat 05.08.15 2015-604/SØJ FORORD Dette notatet er et resultat av prosjektet «Vurdering av spørsmål om habilitet

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 18/375 Saknr Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 14.03.2018 Løpenummer: 2551/18 Saksnummer: 18/375 Arkivkoder: Saksbehandler: Bente Hagen Saksframlegg LØTEN KOMMUNE PLANPROGRAM

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-18:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-18:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2016 Tid: kl.12:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS

SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 32/19 den 25.04.2019. Behandling: Ordfører Hans Høistad, Ap, tok opp sin habilitet i forbindelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.03.2019 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud Torstein

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.08.2016 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Kommunedelplan Akvakultur Framlegg til planprogram

Kommunedelplan Akvakultur Framlegg til planprogram Kommunedelplan Akvakultur 2018-27 Framlegg til planprogram Fusa kommune 13.10.2016 Høyringsfrist 09.12.2016 1. Innleiing... 2 2. Føringar for planarbeidet... 2 2.1. Samfunnsdelen for Fusa kommune... 3

Detaljer

FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS

FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS ANDØY KOMMUNE FASTSETTING/ VEDTAK PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LANDBASERT LAKSEOPPDRETT PÅ KVALNES - ANDFJORD AS Saksbehandler Arkivsaksnummer Per Gunnar Olsen 17/441 Saksnr. Utvalg Møtedato 114/2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.05.2014 Tid: 18:00 I Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart

Detaljer

PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL Foto: Yngve Ask HJARTDAL KOMMUNE I medhald av pbl. 11-13 jf. 4-1 melder Hjartdal kommune med dette oppstart av endring av føresegnene til

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/769-23 Saksbehandler: Øystein Jorde FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 1. gangs behandling PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - 1. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2015/1367-59/504.116 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/25 11.04.2016 Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Kommunal planstrategi innspel til arbeidet

Kommunal planstrategi innspel til arbeidet Kommunal planstrategi innspel til arbeidet Fase Aktuelle tiltak Gjennomføring Oppstart Kunngjera oppstart av arbeid med planstrategi Anbefaling: ordinært oppstartsvarsel, med bakgrunn i eit formannskaps-

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2017/3036-1 Arkiv: 140 Dato: 28.04.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Arne Aukland Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 12/4035 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/13 Formannskapet 11.06.2013 / Kommunestyret Forslag til vedtak:

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 06.02.2012 2011/2823-423.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS v/advokatfullmektig

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 11.06.2018 033/18 Kommunestyret 19.06.2018 049/18 Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

INNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00

INNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00 INNKALLING Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.14:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Notat LEINESFJORD,

Notat LEINESFJORD, Notat LEINESFJORD, 13.06.2019 Til: Fonn landskap, v/dina Fonn Sætre Kopi til: Torgeir Nilsen Fra: Gunnar Svalbjørg Sak: REFERAT FRA OPPSTARTMØTE REGULERINGSPLAN - KLEIVAN EIENDOMSPARK I LEINESFJORD Saksnr.

Detaljer

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato:

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato: NORDMYRA INDUSTRIOMRÅDE GLADSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM/REGULERINGSENDRING Oversiktskart planområde/gladstad Sentrum Forslagsstiller: Vega kommune Kommune: Vega Dato: 6.9.2018 Innhold 1. Innledning 1.1

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Saksbehandlingen av tomtevalg til brannstasjon

Saksbehandlingen av tomtevalg til brannstasjon UNDERSØKELSE Saksbehandlingen av tomtevalg til brannstasjon NOTAT Flatanger kommune Mars 2018 Prosjekt id: FR1029 1 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet Deres ref.: 13/1523-14/HAHARV Vår dato: 24.02.2014 Vår ref.: 2013/10708 Arkivnr.: 323 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Att. Arvid Håheim, leder av politisk sekretariat Postadresse: Postboks 59

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 BEHANDLING AV KLAGE - REGULERINGSPLAN SKUDNESET MARITIME NÆRINGSPARK Ordførers innstilling: Dønna kommune tar ikke klagen

Detaljer

Dokumentnummer PLANPROGRAM. Kommunedelplan for akvakultur Arealdelen Vedteke i kommunestyret: Saksnummer:

Dokumentnummer PLANPROGRAM. Kommunedelplan for akvakultur Arealdelen Vedteke i kommunestyret: Saksnummer: Dokumentnummer PLANPROGRAM Kommunedelplan for akvakultur 2018-27 Arealdelen 08.09.2017 Vedteke i kommunestyret: Saksnummer: 1. FOKUSOMRÅDE... 3 2. FØRINGAR FOR PLANARBEIDET... 3 Samfunnsdelen for Fusa

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Behandling av lovlighetsklage - kommuneloven 59 i sak 25/17

Behandling av lovlighetsklage - kommuneloven 59 i sak 25/17 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref 201700064 Vår ref 17/2404-3 Dato 07.09.2017 Behandling av lovlighetsklage - kommuneloven 59 i sak 25/17 Finnmark fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille Habilitetsreglene Eilif Nordahl 21. oktober 2019 Foto: Thor-Wiggo Skille Lovgrunnlaget Kommuneloven 11-10 Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten Saksb.: Erlann Mortensen e-post: fmnoemo@fylkesmannen.no Tlf: 75531609 Vår ref: 2017/4504 Deres ref: 2016/266 Vår dato: 21.11.2017 Deres dato: 22.08.2017

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret 1 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3237 Arkiv: 140 Saksbehandler: Jon Arvid Fossum Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Planprogram

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 ***

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 *** Fylkesmarmeni Troms RomssaFyl(kamanni Saksbehandlei Telefc n Vår dato Vår r(.f. Arkivkoie Kristine Sørens-m Ødegård 7764119 03.06 2013 2013/ 360-2 323 Deres dato Derez. ref. 02.0F.2013 201 3/1 38-5249/2013

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven

Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Kurs for reinbeitedistriktene Stabbursnes/Varangerbotn 11. og 13 august 2015 Plan- og bygningsloven Samfunnets system for saksbehandling og vedtak om omdisponering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/363), sivil sak, anke over beslutning, (advokat Stephan L. Jervell)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/363), sivil sak, anke over beslutning, (advokat Stephan L. Jervell) NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01199-S, (sak nr. 2009/363), sivil sak, anke over beslutning, Avante AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Finsbråten Eiendom AS

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arkiv: GBNR 35/ Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803. Reguleringsplan for Vestre Åstad II

SAKSFREMLEGG. Arkiv: GBNR 35/ Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803. Reguleringsplan for Vestre Åstad II SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803 Arkiv: GBNR 35/ Reguleringsplan for Vestre Åstad II Plan- og bygningsavdelingen anbefaler bygningsrådet å fatte slikt v e d t

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4035-20 Arkiv: 140 REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag til vedtak:

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Bergens Næringsråd / EBA 6. mars 2013 OSLO 06.03.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Saksbehandling ved innsigelse: - Kommunens forslag

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer