Samhandlingsreformen utfordringer og muligheter fra et lokalt perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen utfordringer og muligheter fra et lokalt perspektiv"

Transkript

1 Samhandlingsreformen utfordringer og muligheter fra et lokalt perspektiv Høyres medlemsmøte 28 oktober 2009 Fastlege og spesialist i allmennmedisin Kjartan Olafsson Sunnfjord Medisinske Senter

2

3 Samhandlingsreformen NAV reformen

4

5 Fortsatt samlokalisert helsetjeneste og NAV + Liv i sykehuset Byutvikling aktivitet i sentrum Flora

6 Nasjonalt nivå OECD 2008: Limit inefficient use of public resources Helse 217 milliarder (for 2008 Kilde SSB) Folketrygden (untatt alderspensjon) 125 milliarder (budsjett 2010 Kilde: Pressemelding, Nr.: 133/03 AID)

7 Nasjonalt nivå Sammenheng mellom NAV reformen og Samhandlingsreformen Brukere av helsetjenester er ofte brukere av NAV Behov bør identifiseres og tjenester settes inn så tidlig som mulig. Dette vil bidra til å forhindre sykdomsutvikling og øke den enkeltes mestringsevne. redusere omfanget av enkeltpersoner som helt eller delvis mister kontakten med arbeidslivet på varig basis som følge av helsemessige problemer, jf bl.a. målsettingen med NAV reformen. s.15 St.melding nr.47 ( Samhandlingsreformen )

8 Større tverrfaglige enheter eks helsehus utgangspunkt i lokale utfordringer og behov, fokus på løsninger (ikke problemer) helhetlige behandlingsforløp (brukermedvirkning) Noen eksempler trukket fram av Hansens ekspertgruppe viser hvor de vil: Alta helsesenter m integrert spesialistpoliklinikk Rana helsepark Søbstad helsehus Fosen distriktsmedisinske senter Stjørdal disriktsmedisinske senter Bergen legevakt Sengeposten i Florø Sjukestugu i Hallingdal Ål Referanse Notat nr 3 Oversikt over utvilingstiltak på samhandlingsområdet

9 Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter fra et lokalt utkikkspunkt? Kommunenivå Primærhelsetjeneste 1. Linje Pleie og Omsorg NAV - kontor Sykehusnivå Spesialisthelsetjeneste 2. linje Arbeidsliv Brukere Interkommunal institusjon 1 ½ linje Skole NGO

10 Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter fra et lokalt utkikkspunkt? Sykehusnivå Spesialisthelsetjeneste 2. linje Arbeidsliv Interkommunal institusjon Brukere Skole NGO

11 Samhandling på kryss og Psykiatri tvers Kommunepsykologer Rus Innvandrertj. helsepedagoger PLO: Fastleger NAV-kontor Hjemmetjenester Institusjon Fysioterapi Helsestasjon/skolehelse PPT Rehabilitering Barnevern Jordmor Sykepleiere med spesielle oppgaver Logoped Helt private Bedriftshelsetjeneste Apotek Tannleger Optiker Andre behandlere

12 1.Linjens knutepunkt - fastlegen Sykehusnivå Spesialisthelsetjeneste 2. linje Arbeidsliv Brukere Skole NGO Interkommunal institusjon 1 ½ linje Styrke fastlegeordningen

13 Grunnmuren i helsevesenet

14 Mrd NOK 80 Sykehusdrift Fastlegeordning År 16. desember 2008 Gisle Roksund Side 14

15 Finansiering av fastlegeordningen 8.2 avtaler Fastlønn 7% Resten er selvstendig næringsdrivende Fastlege- listetilskudd konkurrerer ikke med andre tiltak på kommunale budsjett, overføres fra staten. Flora er i grønn sone.

16 Norsk kundebarometer 2009: Brukertilfredshet i offentlig sektor Offentlig tjeneste Tilfredshet 2009 Tilfredshet 2008 Tilfredshet 2007 Fastlege 82,3 74,4 68,4 Renovasjon 68,6 66,9 65,1 Lånekassen 60,4 60,4 63,2 Ligningskontoret 60,3 58,1 61,0 NAV 58,5 50,0 57,7 Plass Bedrift Tilfredshet 1. BMW 84,3 2. Toyota 82,8

17 Status for fastlegeordningen Den delen av helsevesenet som fungerer best - kontroll over kostnader - scorer høyest i brukertilfredshet 2000 nye fastleger-50 % Utfordringer - travelhet - tidsnød i perioder - fortsette fagutvikling av tjenestetilbudet til brukergrupper - samhandling på systemnivå Kjartan Olafsson Side 17

18 Hvordan sette det kommunale nivået i stand til å ta utfordringen? Sette brukeren i fokus Å jobbe på samme lag Trekke i samme ende av tauet Utfylle hverandre Utvikle hverandre Gjøre hverandre gode Respektere hverandre Fagutvikle Nye arenaer Fokus på system Rammebetingelser: - Økonomi incentiver - Kompetente folk - Samlokalisering i størst mulig grad Knutepunkt -fastlegen Samhandlingsreformen er minst like viktig innenfor det kommunale nivået

19 Hvordan sette det kommunale nivået i stand til å ta utfordringen? Sette brukeren i fokus Å jobbe på samme lag Trekke i samme ende av tauet Utfylle hverandre Utvikle hverandre Gjøre hverandre gode Respektere hverandre Fagutvikle Nye arenaer Fokus på system Rammebetingelser: - Økonomi incentiver - Kompetente folk - Samlokalisering i størst mulig grad Samlokalisering Knutepunkt -fastlegen Samhandlingsreformen er minst like viktig innenfor det kommunale nivået

20 Flora har det beste utgangspunkt! De fleste andre kommuner

21 Flora har det beste Hvorfor? Tverrfaglighet -Nærsykehuset og -Sunnfjord Medisinske senter utgangspunkt! De fleste andre kommuner

22

23

24 Ikke bare fag, også byfornying -Flora kommunes byggskikkpris 2002

25 Ikke bare fag, også byfornying -Flora kommunes byggskikkpris 2002

26 Det vart i alle fall ikkje. verre enn før!

27 Frå sjukt og delt til sterkt og heilt -seminar i høve offisiell opning av Sunnfjord Medisinske Senter Tid: kl Bakgrunn: Med Sunnfjord Medisinske Senter er så godt som alt helsetilbod i Flora Kommune utanfor sjukehuset no kome under eitt tak. Brukarane folket i Flora kommune har allereie ytre store framtidsvoner for dette bygget; dette skal gjere livet enklare for dei. No kan dei få lækjarhandsaming og hente resept, få medisin og levere kvittering til trygdekontore i same bygget som dei får fysioterapi og bedriftshelseteneste. Vi som flyttar inn i dette bygget må likevel ha større framtidsvyer. Vi har her betre høve enn nokon gong til til fagleg vekst og samarbeid. Ut frå dette må vi kunne bygge ein ny og større kunnskap. Med denne kan vi take fat på dei store utfordringane som ligg i helse- og trygdevesenet. Vi kan flytte fokus frå "sjukdom" og sjukeleggjering til attverande ressursar og meistring. I miljøet vårt har vi aktørar som har vore aktive i utviklinga av tiltaka aktiv sjukmelding, nærversarbeid på arbeidsplassen, førebyggande tiltak og lokalsamfunnsmobilisering. Kan den kompetansen som no vil vere samla i dette senteret verkeleg setje pasient i fokus? Kan vi bryte "svarteper-spelet" der lækjaren berre leitar etter sjukdom, tilviser pasienten til endelause køar i spesialisthelsetenesta og sjukmelder, der arbeidsgjevaren helst vil kvitte seg med dei som ikkje lenger yter 100%, og trygdevesenet i eigen regi må setje i verk endå fleire tiltak og bruke endå større del av samfunnskaka?

28 Frå sjukt og delt til sterkt og heilt -seminar i høve offisiell opning av Sunnfjord Medisinske Senter Tid: kl Frå sjukt og delt til sterkt og heilt Bakgrunn: Med Sunnfjord Medisinske Senter er så godt som alt helsetilbod i Flora Kommune utanfor sjukehuset no kome under eitt tak. Brukarane folket i Flora kommune har allereie ytre store framtidsvoner for dette bygget; dette skal gjere livet enklare for dei. No kan dei få lækjarhandsaming og hente resept, få medisin og levere kvittering til trygdekontore i same bygget som dei får fysioterapi og bedriftshelseteneste. Vi som flyttar ny inn og i dette større bygget må kunnskap likevel ha større framtidsvyer. Vi har her betre høve enn nokon gong til til fagleg vekst og samarbeid. Ut frå dette må vi kunne bygge ein ny og større kunnskap. Med denne kan vi take fat på dei store utfordringane som ligg i helse- og trygdevesenet. Vi kan flytte fokus frå "sjukdom" og sjukeleggjering til attverande ressursar og meistring. bryte "svarteper-spelet" I miljøet vårt har vi aktørar som har vore aktive i utviklinga av tiltaka aktiv sjukmelding, nærversarbeid på arbeidsplassen, førebyggande tiltak og lokalsamfunnsmobilisering. Kan den kompetansen som no vil vere samla i dette senteret verkeleg setje pasient i fokus? Kan vi bryte "svarteper-spelet" der lækjaren berre leitar etter sjukdom, tilviser pasienten til endelause køar i spesialisthelsetenesta og sjukmelder, der arbeidsgjevaren helst vil kvitte seg med dei som ikkje lenger yter 100%, og trygdevesenet i eigen regi må setje i verk endå fleire tiltak og bruke endå større del av samfunnskaka? gjere livet enklare flytte fokus frå "sjukdom" og sjukeleggjering til attverande ressursar og meistring.

29 SMS-utviklingspyramiden Forskning og utvikling Faglige samarbeidsrutiner Driftsrutiner Bygging av huset Eierstruktur

30 Fra institusjon til person Rachel Nygård (38) Cand.mag Univ. I Bergen Statsvitenskap og offentlig rett DH Sogndal service og kommunikasjon Veileder NAV ansatt siden 1995 vesentlig med oppfølgingsarbeid. Fra 2008 NAV Florø trygd og arbeid Gift og trebarnsmor

31 Fra institusjon til person

32 Utvikling av faglig samarbeid i SMS La de tusen blomster blomstre

33 Fokusområder Apotek Fysio Syns Legegr YSB Trygdek Helsest FysErgr

34

35 K.Olafsson 2007

36 Samhandling om brukers behov Noen ganger fører det til systemendringer, Eksempel; kateterutstyr

37 Samhandling med spesialisthelsetjenesten - Nærsykehuset i Florø

38 Brukerens syn

39 Florø før 2001

40 Florø i 2009

41 Florø 2016?

42 Eller; Florø 2016?

43 Det blir uansett ikke som før + NAV kontor Psykiatri Barn/unge Fastleger Psykologer Sykepleiere Interkommunal rehabiliterings institusjon Liv i sykehuset Nå _ NAV trygd og arbeid

44 Toget går billetten er NAV utbygging ved SMS! Samhandling Tverrfaglighet Primærhelsetjeneste og NAV i samhandling med spesialisthelsetjeneste ute hos pasientene SMS som motor Flora kommune med styring