RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD 1. Innledning s Organisasjonskart for DELK Bergen menighet s Generelle retningslinjer for komiteer og utvalg i menigheten s Retningslinjer for Økonomi- og Administrasjonsutvalget (ØA) s Retningslinjer for Menighetskomiteen (MEK) s Retningslinjer for Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen (EV) s Retningslinjer for Diakonikomiteen (DK) s Retningslinjer for Misjonskomiteen (MIK) s Retningslinjer for Valgkomiteen (VK) s Retningslinjer for Valgstyret (VS) s Om Companiet og søndagsskolen s Mal for innkalling og referat s. 13 1

2 1. INNLEDNING I løpet av våren 2009 ble det klart at det ville være nyttig for DELK Bergen menighet å arbeide med den organisatoriske strukturen i menigheten. Siden starten i 2002 hadde menighetens situasjon endret seg. Den var nå i besittelse av DELK-kirken og medlemsmassen hadde økt. Dermed ble det nødvendig med en tilsvarende utvikling i organisasjonen. På menighetsmøtet den 9. mai 2009 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjennomarbeide organisasjonskart og retningslinjer for komiteer i menigheten. Denne gruppen har selv valgt å kalle seg strukturkomiteen, og består av følgende personer: Odd Klepsvik, Georg Thorsen, Haldis Riskedal, Unni H. Gillesvik, Inge Andersland og eldst Jon Nævdal. Strukturkomiteen arbeidet fra juni 2009 og i første omgang frem til menighetsmøtet 6. desember 2009, da det første utkastet til den nye strukturen ble lagt frem. Der gav menigheten sin tilslutning til hovedtrekkene i utkastet, og påpekte samtidig enkelte momenter som kunne klargjøres og forbedres. Nå har strukturkomiteen drøftet innspillene fra menigheten og legger med dette frem en revidert utgave av retningslinjene. I arbeidet med organisasjonskart og retningslinjer for komiteene i menigheten, ble det raskt klart at det var enkelte premisser som lå til grunn for strukturen i en DELK-menighet. Disse premissene er formulert i DELKs grunnregler fra Grunnreglenes 6 slår fast at menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Menighetsmøtet er et møte som skal avholdes minst en gang i året. I DELK Bergen menighet har det vært vanlig å ha et menighetsmøte omkring februar måned, hvor vi vedtar årsmøtesaker som regnskap, årsmelding og budsjett. Dette menighetsmøtet har strukturkomiteen omtalt som menighetens årsmøte. Eldsterådet er et sentralt organ i DELK-menigheter og i grunnreglenes 9 står det at De eldste har, sammen med menighetens prest, hyrde- og lederansvaret i menigheten,. Dermed har prest og eldste to avgjørende funksjoner i menigheten: De er menighetens hyrder, og dens ledere. Det betyr blant annet at eldsterådet har ansvaret for alt som skjer i menigheten, og at forkynnelse og undervisning i menigheten skjer i dialog og forståelse med eldsterådet. Med bakgrunn i disse premissene har strukturkomiteen fremsatt dette forslaget til retningslinjer for komiteer og utvalg i DELK Bergen menighet. Strukturkomiteen håper at disse retningslinjene vil være med å legge til rette for menighetens liv og virke, og ønsker å minne om at for godt samarbeid i menigheten er det nødvendig med god kommunikasjon og en avklart rollefordeling. Vi trenger også gjensidig tillit og respekt i forholdet mellom de ulike komiteer og utvalg når det gjelder ansvarsområder, kompetanse og funksjoner. Strukturkomiteen i DELK Bergen menighet Januar

3 2. ORGANISASJONSKART FOR DELK BERGEN MENIGHET 3

4 3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I MENIGHETEN Komiteer og utvalg i DELK Bergen menighet består i alminnelighet av fem medlemmer, valgt på menighetens årsmøte. Komiteene og utvalget konstituerer seg selv med en leder, nestleder og en sekretær. Dersom forholdene tilsier det kan en person være både nestleder og sekretær. To av medlemmene velges første gang for ett år, de øvrige for to, dette for å sikre kontinuiteten. Senere vil to år være den normale valgperioden. Det velges ikke varamedlemmer, men ved bortfall foretas suppleringsvalg på et menighetsmøte. Medlemmer valgt ved suppleringsvalg følger valgperioden for den som erstattes. Komiteens/utvalgets leder må være medlem av menigheten, de øvrige kan velges blant nattverdsøkende som har sin gang i menigheten. For økonomi- og administrasjonsutvalget og valgkomiteen gjelder egne regler (se ØA s. 5 og VK s. 10). For at komiteen/utvalget skal være vedtaksfør må minst tre av medlemmene være til stede, herav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utfallet (evt. nestleders ved leders forfall). Menighetsmøtet vedtar egne budsjetter for komiteene/utvalgene. Økonomi- og administrasjonsutvalget legger frem forslag til budsjett etter å ha behandlet de ulike budsjettforslagene fra hver komite. Innkalling til møte skal normalt skje med 8 dagers varsel. Innkallingen skal angi møtedag/-dato, klokkeslett, møtested samt sakskart med saksnummer (jf malen i pkt 10). Innkallingen til møter i komiteer/utvalg sendes også til eldsterådet. Det skal normalt skrives referat fra alle møter. Dette utarbeides etter mal som er vedlagt dette dokumentet. Innen fem dager etter at møtet er avholdt, skal utkast til referat være sendt på e- post til alle komite- eller utvalgsmedlemmene, og innen fem dager deretter skal sekretæren ha mottatt evt. kommentarer (bruk svar til alle ). Dersom ingen kommentarer er mottatt innen denne fristen, regnes referatet som godkjent. Alle komite- eller utvalgsmedlemmer er ansvarlig for evt. å imøtegå og følge opp innkomne kommentarer, og sekretæren håndterer kommentarene i samsvar med vanlige avstemmingsregler. Ved uenighet om hvorvidt formuleringen i referatet er riktig, kan mindretallet be om protokolltilførsel. Så snart referatet er godkjent, skal det snarest mulig sendes eldsterådet og alle komiteer og utvalg til orientering. Saker som trenger behandling i andre komiteer og/eller eldsterådet sendes i egen ekspedisjon. I spørsmål av spesiell hastegrad skal saken (vedtak med premisser) skrives ferdig og godkjennes i møtet, og kan da ekspederes videre. Saken skal likevel tas med i det endelige referatet. Referat som er godkjent elektronisk må bekreftes godkjent som egen sak i etterfølgende møte. Komiteene/utvalget forholder seg til gjeldende organisasjonsstruktur i DELK Bergen menighet, som fremgår av dette dokumentet. I tilfeller der det råder tvil om ansvaret for en oppgave, oppfordres partene til å avklare dette seg i mellom. Eventuelle endringer av retningslinjene må godkjennes av menighetsmøtet. 4. RETNINGSLINJER FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET (ØA) 4

5 FORMÅL Økonomi- og administrasjonsutvalget har som formål å avlaste eldsterådet i økonomiske og administrative spørsmål. ANSVARSOMRÅDER Økonomi- og administrasjonsutvalget har følgende ansvarsområder: - Samordning av de ulike komiteenes og utvalgenes budsjettforslag til et totalbudsjett til menighetens årsmøte. Det skal utarbeides et investeringsbudsjett, et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett. - Anvisning av bilag, i henhold til nærmere fullmakt. - Utbetaling/nettbank, i henhold til nærmere fullmakt. - Bokføring - Fakturering på vegne av menigheten - Søknader om støtte og rapportering i forlengelse av innvilgede søknader. - Nøklene til DELK-kirken, evt. produksjon av nye - Oppfølging av faste leieavtaler - Oppfølging av innkjøpsavtaler - Oppfølging av forsikringsavtaler - Oppfølging av KNIF-avtalen - Oppfølging av budsjettet og økonomisk status gjennom året - Menighetens nettsider - Menighetens nettkalender - Å være de komiteenes kontaktpunkt i økonomiske spørsmål, og evt. å forberede økonomiske saker for eldsterådet - Eventuelt andre administrative oppgaver som delegeres fra eldsterådet Utvalget kan ikke sette samme person til anvisning av bilag/utbetaling og bokføring. MEDLEMMER Økonomi- og administrasjonsutvalget følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten, med den forskjell at alle medlemmene i økonomi- og administrasjonsutvalget må være medlemmer i DELK. 5

6 5. RETNINGSLINJER FOR MENIGHETSKOMITEEN (MEK) FORMÅL Menighetskomiteens formål er å organisere det praktiske arbeidet i menigheten. ANSVARSOMRÅDER Menighetskomiteen har følgende ansvarsområder: - Tilrettelegging ved gudstjenester (dvs.: pynte/blomster, velkomstvert/utdeling av salmebøker, vakt, tekstlesing, nattverd, rydding, m.m.) - Mat ved bibeltimer, kirkekaffe og andre arrangementer - Ordne overnatting og skyss for gjestepredikanter og andre besøkende. - Renhold (inkl. såpe- og papirlager) - Bosstømming - Snømåking - Eksamensavvikling UiB (dvs.: kontakt, renhold, klargjøring/rydding av lokalene) - Orden og nødvendig utstyr på kjøkkenet - Bok- og CD-salg (inkl. opptak) - Andre eventuelle henvendelser fra eldsterådet (f. eks. tilrettelegging ved utleie) - Melde inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget ØKONOMISKE RAMMER Menighetskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Menighetskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 6

7 6. RETNINGSLINJER FOR EIENDOMS- OG VEDLIKEHOLDSKOMITEEN (EV) FORMÅL Formålet med eiendoms- og vedlikeholdskomiteen er å ha tilsyn med og drive vedlikehold av menighetens bygg og eiendommer. ANSVARSOMRÅDER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen er ansvarlig for menighetens eiendomsforvaltning, og har følgende ansvarsområder: - Å sørge for at menighetens eiendom, innenfor gitte budsjettrammer, er i forsvarlig stand og at den til enhver tid tilfredsstiller de krav og forskrifter vedrørende byggets drift som er gitt av offentlige myndigheter. I dette ligger også at eiendommen tilfredsstiller de krav som fremkommer av gjeldende brannvernlovgivning, og at brukerne er gitt nødvendig opplæring i brannsikkerhet. - Å sørge for ta de eiendomsmessige endringer som er bestemt av menighetsmøtet og/eller eldsterådet blir fulgt opp og gjennomført. - Utarbeide, og legge frem for menighetsmøtet, en prioritert liste over prosjekter som bør gjennomføres på eiendommen. - Organisere og gjennomføre alt bygg og vedlikeholdsarbeid som er blitt vedtatt på menighetsmøtet. - Organisere dugnadsgrupper ved behov (f. eks til opprydding, kosting, utvendig renhold m.m.) - Kontakt med brannvesenet - Samarbeide med Sameiet Rosenbergsgaten 1/Sydneskleiven 22 om fellesarealer. - Drift og vedlikehold av tekniske anlegg, herunder adgangs- og brannalarmanlegg, belysning m.m. - Melde inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget ØKONOMISKE RAMMER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 7

8 7. RETNINGSLINJER FOR DIAKONIKOMITEEN (DK) FORMÅL Diakonikomiteens formål er å vekke og nære den diakonale bevisstheten i menigheten ved bibelfundert diakoniundervisning og ved å engasjere menighetens medlemmer i diakonale tjenester. ANSVARSOMRÅDER Det diakonale engasjementet skjer ved at menighetens eldre, uføre eller syke får delta i fellesskapet ved at det blir sørget for f. eks.: - eldretreff i kirken - kirkeskyss til gudstjenester, bibeltimer, eldretreff eller lignende - besøk til de av menighetens eldre, uføre eller syke som ønsker det - å arrangere turer til i inn- og utland Videre er det et mål å bidra til at de i menigheten som måtte trenge det får følge/skyss til kjøpesenter, lege, tannlege, fysioterapeut og lignende så langt det lar seg gjøre. På lengre sikt er det også et mål at menighetens diakonale arbeid utvides til også å gjelde mennesker utenfor menigheten. Undervisningen i diakoni kan skje ved bibeltimer, temasamlinger, kursdeltakelse og ved anskaffelse av litteratur om emnet. Diakonikomiteen melder også inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget. ØKONOMISKE RAMMER Diakonikomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Diakonikomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 8

9 8. RETNINGSLINJER FOR MISJONSKOMITEEN (MIK) FORMÅL Misjonskomiteen har til formål å vekke og nære misjonsengasjementet i menigheten. ANSVARSOMRÅDER Misjonskomiteen skal fremme misjonens sak i menigheten, i forlengelse av vedtaket gjort på DELKs årsmøte 17.oktober 2009, sak 5/09 Misjon og menighet og sak 6/09 Prinsippdokument om misjon, blant annet ved å: - Arrangere misjonskvelder og innsamlinger - Legge til rette for undervisning om misjon og aktuelle misjonsprosjekter - Sørge for informasjon om misjon til menighetens medlemmer. ØKONOMISKE RAMMER Misjonskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Misjonskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 9

10 9. RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN (VK) FORMÅL Valgkomiteens formål er å foreslå kandidater til å sitte i menighetens komiteer og utvalg. ANSVARSOMRÅDER Valgkomiteen har ansvaret for å presentere en liste over valgbare kandidater til alle verv som er på valg på menighetens årsmøte, og lede valget på dette møtet. Så langt det lar seg gjøre er det ønskelig med flere kandidater enn verv. Alle kandidater må være spurt på forhånd. Valgkomiteen har også ansvar for å finne kandidater til eventuelle suppleringsvalg. MEDLEMMER Valgkomiteen består av tre medlemmer, en eldst og to øvrige medlemmer. Menighetsmøtet velger en av disse to medlemmene som valgkomiteens leder. Begge medlemmene velges for ett år av gangen. For å være valgbar til valgkomiteen må man være fylt 18 år og være medlem i DELK Bergen menighet. Valgkomiteen har taushetsplikt i forhold til de interne diskusjonene og vurderingene av aktuelle kandidater. 10

11 10.RETNINGSLINJER FOR VALGSTYRET (VS) FORMÅL Valgstyrets formål er å gjennomføre eldstevalg, prestevalg og tilsynsmannsvalg. ANSVARSOMRÅDER Valgstyrets oppgaver er vedtatt på DELKs årsmøte Sak 3. - Kunngjøring av valg til eldste, prest eller tilsynsmann - Å utarbeide og ajourføre menighetens stemmemantall - Å sørge for stemmemateriell - Å telle stemmene, så sant ikke annet er vedtatt - Å vurdere om stemmer skal forkastes eller ikke. - Eventuelt å utnevne andre til å være valgfunksjonærer på valgdager i forbindelse med eldsterådsvalg. MEDLEMMER Valgstyret består av eldsterådet og et øvrig medlem i menigheten som er valgt av menigheten for 3 år av gangen. Ved eldstevalg er den eldst som er på valg ikke med i valgstyret. 11

12 11. OM COMPANIET OG SØNDAGSSKOLEN Organisasjonskartet på side 3 i dette dokumentet har to enheter som ikke er behandlet i disse retningslinjene. Det er ungdoms- og studentarbeidet Companiet og menighetens søndagsskole. I organisasjonskartet er disse tilknyttet den øvrige linjestrukturen med en stiplet linje. Det skal signalisere at disse størrelsene er av en annen karakter enn de øvrige komiteene i menigheten. Helt konkret betyr dette at det ikke er menighetsmøtet som velger styret for disse aktivitetene. Likevel hører de med på organisasjonskartet fordi de er en del av menigheten og står sammen med resten av menigheten under eldsterådets hyrde- og lederansvar. 12

13 12. MAL FOR INNKALLING OG REFERAT På grunn av at innkallinger og referater skal fungere som informasjonskilde komiteene imellom, og mellom komiteene og eldsterådet, er det nødvendig å samles om noen kriterier for hvordan disse dokumentene skrivesg. Det er nødvendig å legge vekt på klare vedtak, som lar seg forstå også for dem som ikke tilhører komiteen som fattet vedtak. Derfor legges det også opp til at alle saksnummer skal inkludere en forkortelse av komitenavnet, slik at alle saksnummer blir unike. De følgende malene viser disse tankene i praksis. Det understrekes at alle saker og personer som nevnes i disse malene er fiktive. INNKALLINGSMAL Innkalling til møte i Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen, onsdag, 14. april 2010, kl Sted: DELK-kirken, Gallerisalen. Følgende saker foreligger til behandling: Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i kontorseksjonen Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin kjøkken Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Meldinger. Evt. forfall meldes komitesekretæren snarest råd. Vel møtt. Bergen, 5. april 2010 Egil Strøm Solveig Eriksen 13

14 REFERATMAL Referat fra møte i eiendoms- og vedlikeholdskomiteen Onsdag, 14.april, 2010 ble det holdt møte i komiteen. Til stede: Egil Strøm, leder, Solveig Eriksen, Birger Vold, Hans Isaksen. Forfall: John Steinsund Møtet tok til kl og ble avsluttet kl Følgende saker forelå til behandling: Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i kontorseksjonen Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin kjøkken Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Meldinger: Referat fra møte i økonomi- og administrasjonsutvalget Referat fra møte i kirkekomiteen Orientering om fremdrift i isolasjonsarbeid ungdomssal Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Referat fra møtet er godkjent elektronisk Referat fra møte bekreftes godkjent. Vedtak: Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Ved skifting av vindu i bakgangen, 2. et. e det oppdaget et begynnende soppangrep. En representant fra Cytox har undersøkt skaden. Han sier at soppen er av den hissige sorten med svært hurtigvoksende sporer. For å hindre videre spredning, bør skaden håndteres umiddelbart. 14

15 Det er fare for at utgiftene til utbedring av denne skaden vil gjøre at budsjettet for det som tidligere er avsatt til uskifting av vinduer vil bli overskredet med anslagsvis kroner. Vedtak: Birger tar omgående kontakt med murer for tilbud på utbedring av skaden. En forutsetter nødvendig kontakt mellom murerfirma og Cytox eller annen kompetent konsulent. Egil tar kontakt med leder i økonomikomiteen for å få til et møte om hvordan overskridelsen skal håndteres, evt. om spørsmålet må legges frem for eldsteråd/ menighetsmøte. Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen. Ventilasjonsanlegget for kontorseksjonen mangler filtervakt, og trenger dermed visuell kontroll for å avgjøre om filtrene er tette. Dette krever en viss kompetanse, og for oss betyr det at vi må ha inspeksjon fra firma. En filtervakt (instrument som viser om filtrene er tette) ville antagelig spart oss for servicekostnader i utide, og vi ville være tryggere for at anlegget fungerte optimalt. Kostnad er ukjent. Vedtak: Hans henter inn anbud fra GK Ventilasjon og Berger Ventilasjon. Spørsmålet tas opp til behandling når priser foreligger. Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i vindu kontorseksjonen Blå Kors melder at to ruter i vinduene mot Rosenbergsgaten er punktert og at duggen er plagsom. Vedtak: Birger tar kontakt med glassmester og får rutene skiftet. Kostnaden dekkes ved omprioritering innenfor godkjent budsjett. Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin Det er oppstått en kraftig ulyd i oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Maskinen bør undersøkes av fagmann før videre bruk. Vedtak: Solveig tar kontakt med servicefirma for u.s. og evt. reparasjon. Reparasjonskostnadene forventes å være i en størrelsesorden som dekkes innenfor godkjent budsjett. Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Det har lenge vært et ønske om å få bygget et skap (benkeskap) langs veggen mellom kjøkken og lagerrom. Kirkekomiteen har fått utarbeidet et forslag til utforming i lys eik, lik den øvrige innredning. Dette er ikke tatt med på budsjettet for inneværende år og innebærer en vesentlig utgift dersom det skulle gjennomføres. Vedtak: Komiteen ser behovet, men finner med tre mot en stemme ikke å kunne gå inn for å gjennomføre dette i inneværende budsjettperiode. Dersom kirkekomiteen likevel ønsker å få arbeidet 15

16 gjennomført, mener eiendoms-/ vedlikeholdskomiteen at spørsmålet må tas opp med økonomikomiteen for videre behandling i eldsteråd og menighetsmøte. Meldinger: a) Det foreligger referat fra møte i økonomi- og administrasjonsutvalget, , til vår orientering. b) Det foreligger referat fra møte i kirkekomiteen, , til vår orientering. c) Byggmesteren har gitt melding om at isolasjonsarbeidet i taket i ungdomssalen forventes ferdig i løpet av uke 18. Bergen, Solveig Eriksen Ref. 16