RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I DELK BERGEN MENIGHET INNHOLD 1. Innledning s Organisasjonskart for DELK Bergen menighet s Generelle retningslinjer for komiteer og utvalg i menigheten s Retningslinjer for Økonomi- og Administrasjonsutvalget (ØA) s Retningslinjer for Menighetskomiteen (MEK) s Retningslinjer for Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen (EV) s Retningslinjer for Diakonikomiteen (DK) s Retningslinjer for Misjonskomiteen (MIK) s Retningslinjer for Valgkomiteen (VK) s Retningslinjer for Valgstyret (VS) s Om Companiet og søndagsskolen s Mal for innkalling og referat s. 13 1

2 1. INNLEDNING I løpet av våren 2009 ble det klart at det ville være nyttig for DELK Bergen menighet å arbeide med den organisatoriske strukturen i menigheten. Siden starten i 2002 hadde menighetens situasjon endret seg. Den var nå i besittelse av DELK-kirken og medlemsmassen hadde økt. Dermed ble det nødvendig med en tilsvarende utvikling i organisasjonen. På menighetsmøtet den 9. mai 2009 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjennomarbeide organisasjonskart og retningslinjer for komiteer i menigheten. Denne gruppen har selv valgt å kalle seg strukturkomiteen, og består av følgende personer: Odd Klepsvik, Georg Thorsen, Haldis Riskedal, Unni H. Gillesvik, Inge Andersland og eldst Jon Nævdal. Strukturkomiteen arbeidet fra juni 2009 og i første omgang frem til menighetsmøtet 6. desember 2009, da det første utkastet til den nye strukturen ble lagt frem. Der gav menigheten sin tilslutning til hovedtrekkene i utkastet, og påpekte samtidig enkelte momenter som kunne klargjøres og forbedres. Nå har strukturkomiteen drøftet innspillene fra menigheten og legger med dette frem en revidert utgave av retningslinjene. I arbeidet med organisasjonskart og retningslinjer for komiteene i menigheten, ble det raskt klart at det var enkelte premisser som lå til grunn for strukturen i en DELK-menighet. Disse premissene er formulert i DELKs grunnregler fra Grunnreglenes 6 slår fast at menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Menighetsmøtet er et møte som skal avholdes minst en gang i året. I DELK Bergen menighet har det vært vanlig å ha et menighetsmøte omkring februar måned, hvor vi vedtar årsmøtesaker som regnskap, årsmelding og budsjett. Dette menighetsmøtet har strukturkomiteen omtalt som menighetens årsmøte. Eldsterådet er et sentralt organ i DELK-menigheter og i grunnreglenes 9 står det at De eldste har, sammen med menighetens prest, hyrde- og lederansvaret i menigheten,. Dermed har prest og eldste to avgjørende funksjoner i menigheten: De er menighetens hyrder, og dens ledere. Det betyr blant annet at eldsterådet har ansvaret for alt som skjer i menigheten, og at forkynnelse og undervisning i menigheten skjer i dialog og forståelse med eldsterådet. Med bakgrunn i disse premissene har strukturkomiteen fremsatt dette forslaget til retningslinjer for komiteer og utvalg i DELK Bergen menighet. Strukturkomiteen håper at disse retningslinjene vil være med å legge til rette for menighetens liv og virke, og ønsker å minne om at for godt samarbeid i menigheten er det nødvendig med god kommunikasjon og en avklart rollefordeling. Vi trenger også gjensidig tillit og respekt i forholdet mellom de ulike komiteer og utvalg når det gjelder ansvarsområder, kompetanse og funksjoner. Strukturkomiteen i DELK Bergen menighet Januar

3 2. ORGANISASJONSKART FOR DELK BERGEN MENIGHET 3

4 3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR KOMITEER OG UTVALG I MENIGHETEN Komiteer og utvalg i DELK Bergen menighet består i alminnelighet av fem medlemmer, valgt på menighetens årsmøte. Komiteene og utvalget konstituerer seg selv med en leder, nestleder og en sekretær. Dersom forholdene tilsier det kan en person være både nestleder og sekretær. To av medlemmene velges første gang for ett år, de øvrige for to, dette for å sikre kontinuiteten. Senere vil to år være den normale valgperioden. Det velges ikke varamedlemmer, men ved bortfall foretas suppleringsvalg på et menighetsmøte. Medlemmer valgt ved suppleringsvalg følger valgperioden for den som erstattes. Komiteens/utvalgets leder må være medlem av menigheten, de øvrige kan velges blant nattverdsøkende som har sin gang i menigheten. For økonomi- og administrasjonsutvalget og valgkomiteen gjelder egne regler (se ØA s. 5 og VK s. 10). For at komiteen/utvalget skal være vedtaksfør må minst tre av medlemmene være til stede, herav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utfallet (evt. nestleders ved leders forfall). Menighetsmøtet vedtar egne budsjetter for komiteene/utvalgene. Økonomi- og administrasjonsutvalget legger frem forslag til budsjett etter å ha behandlet de ulike budsjettforslagene fra hver komite. Innkalling til møte skal normalt skje med 8 dagers varsel. Innkallingen skal angi møtedag/-dato, klokkeslett, møtested samt sakskart med saksnummer (jf malen i pkt 10). Innkallingen til møter i komiteer/utvalg sendes også til eldsterådet. Det skal normalt skrives referat fra alle møter. Dette utarbeides etter mal som er vedlagt dette dokumentet. Innen fem dager etter at møtet er avholdt, skal utkast til referat være sendt på e- post til alle komite- eller utvalgsmedlemmene, og innen fem dager deretter skal sekretæren ha mottatt evt. kommentarer (bruk svar til alle ). Dersom ingen kommentarer er mottatt innen denne fristen, regnes referatet som godkjent. Alle komite- eller utvalgsmedlemmer er ansvarlig for evt. å imøtegå og følge opp innkomne kommentarer, og sekretæren håndterer kommentarene i samsvar med vanlige avstemmingsregler. Ved uenighet om hvorvidt formuleringen i referatet er riktig, kan mindretallet be om protokolltilførsel. Så snart referatet er godkjent, skal det snarest mulig sendes eldsterådet og alle komiteer og utvalg til orientering. Saker som trenger behandling i andre komiteer og/eller eldsterådet sendes i egen ekspedisjon. I spørsmål av spesiell hastegrad skal saken (vedtak med premisser) skrives ferdig og godkjennes i møtet, og kan da ekspederes videre. Saken skal likevel tas med i det endelige referatet. Referat som er godkjent elektronisk må bekreftes godkjent som egen sak i etterfølgende møte. Komiteene/utvalget forholder seg til gjeldende organisasjonsstruktur i DELK Bergen menighet, som fremgår av dette dokumentet. I tilfeller der det råder tvil om ansvaret for en oppgave, oppfordres partene til å avklare dette seg i mellom. Eventuelle endringer av retningslinjene må godkjennes av menighetsmøtet. 4. RETNINGSLINJER FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET (ØA) 4

5 FORMÅL Økonomi- og administrasjonsutvalget har som formål å avlaste eldsterådet i økonomiske og administrative spørsmål. ANSVARSOMRÅDER Økonomi- og administrasjonsutvalget har følgende ansvarsområder: - Samordning av de ulike komiteenes og utvalgenes budsjettforslag til et totalbudsjett til menighetens årsmøte. Det skal utarbeides et investeringsbudsjett, et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett. - Anvisning av bilag, i henhold til nærmere fullmakt. - Utbetaling/nettbank, i henhold til nærmere fullmakt. - Bokføring - Fakturering på vegne av menigheten - Søknader om støtte og rapportering i forlengelse av innvilgede søknader. - Nøklene til DELK-kirken, evt. produksjon av nye - Oppfølging av faste leieavtaler - Oppfølging av innkjøpsavtaler - Oppfølging av forsikringsavtaler - Oppfølging av KNIF-avtalen - Oppfølging av budsjettet og økonomisk status gjennom året - Menighetens nettsider - Menighetens nettkalender - Å være de komiteenes kontaktpunkt i økonomiske spørsmål, og evt. å forberede økonomiske saker for eldsterådet - Eventuelt andre administrative oppgaver som delegeres fra eldsterådet Utvalget kan ikke sette samme person til anvisning av bilag/utbetaling og bokføring. MEDLEMMER Økonomi- og administrasjonsutvalget følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten, med den forskjell at alle medlemmene i økonomi- og administrasjonsutvalget må være medlemmer i DELK. 5

6 5. RETNINGSLINJER FOR MENIGHETSKOMITEEN (MEK) FORMÅL Menighetskomiteens formål er å organisere det praktiske arbeidet i menigheten. ANSVARSOMRÅDER Menighetskomiteen har følgende ansvarsområder: - Tilrettelegging ved gudstjenester (dvs.: pynte/blomster, velkomstvert/utdeling av salmebøker, vakt, tekstlesing, nattverd, rydding, m.m.) - Mat ved bibeltimer, kirkekaffe og andre arrangementer - Ordne overnatting og skyss for gjestepredikanter og andre besøkende. - Renhold (inkl. såpe- og papirlager) - Bosstømming - Snømåking - Eksamensavvikling UiB (dvs.: kontakt, renhold, klargjøring/rydding av lokalene) - Orden og nødvendig utstyr på kjøkkenet - Bok- og CD-salg (inkl. opptak) - Andre eventuelle henvendelser fra eldsterådet (f. eks. tilrettelegging ved utleie) - Melde inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget ØKONOMISKE RAMMER Menighetskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Menighetskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 6

7 6. RETNINGSLINJER FOR EIENDOMS- OG VEDLIKEHOLDSKOMITEEN (EV) FORMÅL Formålet med eiendoms- og vedlikeholdskomiteen er å ha tilsyn med og drive vedlikehold av menighetens bygg og eiendommer. ANSVARSOMRÅDER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen er ansvarlig for menighetens eiendomsforvaltning, og har følgende ansvarsområder: - Å sørge for at menighetens eiendom, innenfor gitte budsjettrammer, er i forsvarlig stand og at den til enhver tid tilfredsstiller de krav og forskrifter vedrørende byggets drift som er gitt av offentlige myndigheter. I dette ligger også at eiendommen tilfredsstiller de krav som fremkommer av gjeldende brannvernlovgivning, og at brukerne er gitt nødvendig opplæring i brannsikkerhet. - Å sørge for ta de eiendomsmessige endringer som er bestemt av menighetsmøtet og/eller eldsterådet blir fulgt opp og gjennomført. - Utarbeide, og legge frem for menighetsmøtet, en prioritert liste over prosjekter som bør gjennomføres på eiendommen. - Organisere og gjennomføre alt bygg og vedlikeholdsarbeid som er blitt vedtatt på menighetsmøtet. - Organisere dugnadsgrupper ved behov (f. eks til opprydding, kosting, utvendig renhold m.m.) - Kontakt med brannvesenet - Samarbeide med Sameiet Rosenbergsgaten 1/Sydneskleiven 22 om fellesarealer. - Drift og vedlikehold av tekniske anlegg, herunder adgangs- og brannalarmanlegg, belysning m.m. - Melde inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget ØKONOMISKE RAMMER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 7

8 7. RETNINGSLINJER FOR DIAKONIKOMITEEN (DK) FORMÅL Diakonikomiteens formål er å vekke og nære den diakonale bevisstheten i menigheten ved bibelfundert diakoniundervisning og ved å engasjere menighetens medlemmer i diakonale tjenester. ANSVARSOMRÅDER Det diakonale engasjementet skjer ved at menighetens eldre, uføre eller syke får delta i fellesskapet ved at det blir sørget for f. eks.: - eldretreff i kirken - kirkeskyss til gudstjenester, bibeltimer, eldretreff eller lignende - besøk til de av menighetens eldre, uføre eller syke som ønsker det - å arrangere turer til i inn- og utland Videre er det et mål å bidra til at de i menigheten som måtte trenge det får følge/skyss til kjøpesenter, lege, tannlege, fysioterapeut og lignende så langt det lar seg gjøre. På lengre sikt er det også et mål at menighetens diakonale arbeid utvides til også å gjelde mennesker utenfor menigheten. Undervisningen i diakoni kan skje ved bibeltimer, temasamlinger, kursdeltakelse og ved anskaffelse av litteratur om emnet. Diakonikomiteen melder også inn budsjettforslag basert på planlagt aktivitet til økonomi- og administrasjonsutvalget. ØKONOMISKE RAMMER Diakonikomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Diakonikomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 8

9 8. RETNINGSLINJER FOR MISJONSKOMITEEN (MIK) FORMÅL Misjonskomiteen har til formål å vekke og nære misjonsengasjementet i menigheten. ANSVARSOMRÅDER Misjonskomiteen skal fremme misjonens sak i menigheten, i forlengelse av vedtaket gjort på DELKs årsmøte 17.oktober 2009, sak 5/09 Misjon og menighet og sak 6/09 Prinsippdokument om misjon, blant annet ved å: - Arrangere misjonskvelder og innsamlinger - Legge til rette for undervisning om misjon og aktuelle misjonsprosjekter - Sørge for informasjon om misjon til menighetens medlemmer. ØKONOMISKE RAMMER Misjonskomiteen har en økonomisk ramme i henhold til budsjett vedtatt på menighetens årsmøte. Midler ut over dette kan eventuelt tildeles av økonomi- og administrasjonsutvalget etter forespørsel, så sant det er rom for dette innenfor menighetens totalbudsjett. Komiteen skal selv sette opp budsjettforslag for forventet forbruk i neste budsjettår. Frist for å melde inn budsjett til økonomi- og administrasjonsutvalget er 20. desember. MEDLEMMER Misjonskomiteen følger de generelle retningslinjene for sammensetning og valg av komiteer og utvalg i menigheten. 9

10 9. RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN (VK) FORMÅL Valgkomiteens formål er å foreslå kandidater til å sitte i menighetens komiteer og utvalg. ANSVARSOMRÅDER Valgkomiteen har ansvaret for å presentere en liste over valgbare kandidater til alle verv som er på valg på menighetens årsmøte, og lede valget på dette møtet. Så langt det lar seg gjøre er det ønskelig med flere kandidater enn verv. Alle kandidater må være spurt på forhånd. Valgkomiteen har også ansvar for å finne kandidater til eventuelle suppleringsvalg. MEDLEMMER Valgkomiteen består av tre medlemmer, en eldst og to øvrige medlemmer. Menighetsmøtet velger en av disse to medlemmene som valgkomiteens leder. Begge medlemmene velges for ett år av gangen. For å være valgbar til valgkomiteen må man være fylt 18 år og være medlem i DELK Bergen menighet. Valgkomiteen har taushetsplikt i forhold til de interne diskusjonene og vurderingene av aktuelle kandidater. 10

11 10.RETNINGSLINJER FOR VALGSTYRET (VS) FORMÅL Valgstyrets formål er å gjennomføre eldstevalg, prestevalg og tilsynsmannsvalg. ANSVARSOMRÅDER Valgstyrets oppgaver er vedtatt på DELKs årsmøte Sak 3. - Kunngjøring av valg til eldste, prest eller tilsynsmann - Å utarbeide og ajourføre menighetens stemmemantall - Å sørge for stemmemateriell - Å telle stemmene, så sant ikke annet er vedtatt - Å vurdere om stemmer skal forkastes eller ikke. - Eventuelt å utnevne andre til å være valgfunksjonærer på valgdager i forbindelse med eldsterådsvalg. MEDLEMMER Valgstyret består av eldsterådet og et øvrig medlem i menigheten som er valgt av menigheten for 3 år av gangen. Ved eldstevalg er den eldst som er på valg ikke med i valgstyret. 11

12 11. OM COMPANIET OG SØNDAGSSKOLEN Organisasjonskartet på side 3 i dette dokumentet har to enheter som ikke er behandlet i disse retningslinjene. Det er ungdoms- og studentarbeidet Companiet og menighetens søndagsskole. I organisasjonskartet er disse tilknyttet den øvrige linjestrukturen med en stiplet linje. Det skal signalisere at disse størrelsene er av en annen karakter enn de øvrige komiteene i menigheten. Helt konkret betyr dette at det ikke er menighetsmøtet som velger styret for disse aktivitetene. Likevel hører de med på organisasjonskartet fordi de er en del av menigheten og står sammen med resten av menigheten under eldsterådets hyrde- og lederansvar. 12

13 12. MAL FOR INNKALLING OG REFERAT På grunn av at innkallinger og referater skal fungere som informasjonskilde komiteene imellom, og mellom komiteene og eldsterådet, er det nødvendig å samles om noen kriterier for hvordan disse dokumentene skrivesg. Det er nødvendig å legge vekt på klare vedtak, som lar seg forstå også for dem som ikke tilhører komiteen som fattet vedtak. Derfor legges det også opp til at alle saksnummer skal inkludere en forkortelse av komitenavnet, slik at alle saksnummer blir unike. De følgende malene viser disse tankene i praksis. Det understrekes at alle saker og personer som nevnes i disse malene er fiktive. INNKALLINGSMAL Innkalling til møte i Eiendoms- og vedlikeholdskomiteen, onsdag, 14. april 2010, kl Sted: DELK-kirken, Gallerisalen. Følgende saker foreligger til behandling: Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i kontorseksjonen Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin kjøkken Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Meldinger. Evt. forfall meldes komitesekretæren snarest råd. Vel møtt. Bergen, 5. april 2010 Egil Strøm Solveig Eriksen 13

14 REFERATMAL Referat fra møte i eiendoms- og vedlikeholdskomiteen Onsdag, 14.april, 2010 ble det holdt møte i komiteen. Til stede: Egil Strøm, leder, Solveig Eriksen, Birger Vold, Hans Isaksen. Forfall: John Steinsund Møtet tok til kl og ble avsluttet kl Følgende saker forelå til behandling: Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i kontorseksjonen Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin kjøkken Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Meldinger: Referat fra møte i økonomi- og administrasjonsutvalget Referat fra møte i kirkekomiteen Orientering om fremdrift i isolasjonsarbeid ungdomssal Sak EV 15/10 Godkjenning av referat fra møte Referat fra møtet er godkjent elektronisk Referat fra møte bekreftes godkjent. Vedtak: Sak EV 16/10 Soppangrep i yttervegg bakgang Ved skifting av vindu i bakgangen, 2. et. e det oppdaget et begynnende soppangrep. En representant fra Cytox har undersøkt skaden. Han sier at soppen er av den hissige sorten med svært hurtigvoksende sporer. For å hindre videre spredning, bør skaden håndteres umiddelbart. 14

15 Det er fare for at utgiftene til utbedring av denne skaden vil gjøre at budsjettet for det som tidligere er avsatt til uskifting av vinduer vil bli overskredet med anslagsvis kroner. Vedtak: Birger tar omgående kontakt med murer for tilbud på utbedring av skaden. En forutsetter nødvendig kontakt mellom murerfirma og Cytox eller annen kompetent konsulent. Egil tar kontakt med leder i økonomikomiteen for å få til et møte om hvordan overskridelsen skal håndteres, evt. om spørsmålet må legges frem for eldsteråd/ menighetsmøte. Sak EV 17/10 Filtervakt i ventilasjonsanlegg for kontorseksjonen. Ventilasjonsanlegget for kontorseksjonen mangler filtervakt, og trenger dermed visuell kontroll for å avgjøre om filtrene er tette. Dette krever en viss kompetanse, og for oss betyr det at vi må ha inspeksjon fra firma. En filtervakt (instrument som viser om filtrene er tette) ville antagelig spart oss for servicekostnader i utide, og vi ville være tryggere for at anlegget fungerte optimalt. Kostnad er ukjent. Vedtak: Hans henter inn anbud fra GK Ventilasjon og Berger Ventilasjon. Spørsmålet tas opp til behandling når priser foreligger. Sak EV 18/10 Punktert isolerglass i vindu kontorseksjonen Blå Kors melder at to ruter i vinduene mot Rosenbergsgaten er punktert og at duggen er plagsom. Vedtak: Birger tar kontakt med glassmester og får rutene skiftet. Kostnaden dekkes ved omprioritering innenfor godkjent budsjett. Sak EV 19/10 Ulyd i oppvaskmaskin Det er oppstått en kraftig ulyd i oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Maskinen bør undersøkes av fagmann før videre bruk. Vedtak: Solveig tar kontakt med servicefirma for u.s. og evt. reparasjon. Reparasjonskostnadene forventes å være i en størrelsesorden som dekkes innenfor godkjent budsjett. Sak EV 20/10 Benk/ skap for skjul av bord langs vegg i kirkerom Det har lenge vært et ønske om å få bygget et skap (benkeskap) langs veggen mellom kjøkken og lagerrom. Kirkekomiteen har fått utarbeidet et forslag til utforming i lys eik, lik den øvrige innredning. Dette er ikke tatt med på budsjettet for inneværende år og innebærer en vesentlig utgift dersom det skulle gjennomføres. Vedtak: Komiteen ser behovet, men finner med tre mot en stemme ikke å kunne gå inn for å gjennomføre dette i inneværende budsjettperiode. Dersom kirkekomiteen likevel ønsker å få arbeidet 15

16 gjennomført, mener eiendoms-/ vedlikeholdskomiteen at spørsmålet må tas opp med økonomikomiteen for videre behandling i eldsteråd og menighetsmøte. Meldinger: a) Det foreligger referat fra møte i økonomi- og administrasjonsutvalget, , til vår orientering. b) Det foreligger referat fra møte i kirkekomiteen, , til vår orientering. c) Byggmesteren har gitt melding om at isolasjonsarbeidet i taket i ungdomssalen forventes ferdig i løpet av uke 18. Bergen, Solveig Eriksen Ref. 16

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører)

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) Vedtekter NAML Revidert årsmøtet på 2009 naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) 1 FORMÅL VEDTEKTER naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) er en bransjeorganisasjon

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015 GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer