MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen DESSE MØTTE Bertheussen, Margot (PF) Ystanes, Kåre (PF) Reigstad, Monrad (PF) Trædal, Arne Gunnar (FSF) Davidsen, Anne-Karin (LOP) Hansen, Jette Lunemann (A) Vik, Dagfinn (FRP) FORFALL Ingen forfall meldt DESSUTAN MØTTE Rådgjevar Dagmar Reutz Hillestad Møtesekretær Dianne Kilvær MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Det var ingen merknader til saklista. GODKJENNING AV MØTEBOKA Det var ingen merknader til møtebok av

2 YMSE Open post Brukarutvalet - Haraldsplass Diakonale Sjukehus Referat frå møte i brukerutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus med vedlegget «Pasientsikkerhetskampanje» vart utdelt i møte. Ingen representant frå fylkeseldrerådet hadde høve til å vera til stades i brukarutvalsmøtet. Brukarutvalet Helse Vest Representanten Dagfinn Vik orienterte frå møte og Dagfinn Vik er påmeldt til helsekonferanse i Oslo mai. Det vert fellesmøte for alle brukarutvala i Helse Vest på Rica Hotell Stavanger juni. Brukarutvalet Helse Fonna Representanten Margot Bertheussen har delteke på brukarutvalsmøte i Helse Fonna. Frå dette møte refererte representanten fylgjande: Smertebehandling er flytta frå Haugesund sjukehus til Odda sjukehus. Omkringliggjande kommunar i helseføretaket har reagert på at dette tilbodet er flytta. Fleire representantar i brukarutvalet vil be leiinga om å ta kontakt med styret for at det vert sett meir fokus på Haugesund sjukehus når det gjelder smertebehandling. Det er oppretta 14 prosjekt i kommunane. Representanten frå FYEL er med i to prosjekt innan områda læring/meistring og diabetes. Dette er ei pålagt oppgåve for kommunane, men to nærliggjande kommunar kan gå i saman slik at ein kan få nytta denne kompetansen. Slike prosjekt skal godkjennast av kommunestyret og styret i helseføretaket. Område som diabetes og psykiatri har vore lagt til Haugesund og Stord, men no skal kommunane sjølv ta hand om dette. Dette er ein del av samhandlingsreforma. Brukarutvalet i Helse Bergen Direktør Ann-Sissel Faugstad deltek på alle møter i brukarutvalet og orienterer om situasjonen i Helse Bergen. Økonomien er i balanse og ventetida er redusert. Det er ventetid på operasjon ved augeavd. og ortopediavd. Hausten 2013 opnar fleire nye operasjonsstover slik at situasjonen vert betre. Ordninga kring utskrivingsklare pasientar gjekk fint i starten, men det viser seg no at dei er vanskelegare å motta for kommunane. Konmmunane betalar heller kr 4000 fordi dei har ikkje apparatet klart til å ta imot dei i kommunane. Ordninga fungerer i Bergen kommune, men kommunane i Nordhordland har større problem. Langtidsplassar vert omgjort til korttidsplassar for å kunne ta imot utskrivingsklare pasientar. Det har no kome krav om 10 punkter til endring innan sjukehusa frå helseministeren. Eitt er lenger åpningstid for behandling av dagpasientar til dømes behandling til kl. 20. Betre IKT-system skal gjera samhandlinga betre mellom helseføretaka. Sjukehuset skal kunne flytte på lækjarar for å utnytte kapasiteten, og ein skal forbetra rapporteringa. Det er eit stort arbeid i gang for å forbetre informasjonsflyten når det gjelder pasientopplysningar. Databasar for kjernejournal skal opprettast på landsbasis. Det er eit stort arbeid som er igangsett. 2

3 Køyrekontoret i Bergen var tilstades i møte. Det er misnøye med transport av pasientar, spesielt ved utskriving av pasientar. Det er mykje felleskøyring noko som gjer at ein kan bli sitjande lenge å vente. Spørsmålet er kven har ansvaret og kva rettar har pasientane? Kva plikter har sjukehuset og taxisentralane? Helsereiser er invitert til møte i brukarutvalet i Helse Vest. Det har nyleg vore gjennomført ein anbodsrunde som Norgestaxi vann. På Askøy nyttar dei Bergen Taxi. Det er for dårleg informasjon, så det vert no utarbeida ein informasjonsfoldar som kan vera informativ til brukarane om rettar og plikter for pasientar og taxi. Samhandlingsreformen Fylkeseldrerådet har motteke attendemelding frå 14 kommunar i fylket på sitt skriv som vart sendt ut 22. februar Sekretariatet vil samla alle innspel og leggje dei fram i junimøtet. Sanntidsinformasjon orientering v/skyss Markedssjef Målfrid Vik Sønstabø orienterte om Skyss generelt og dei arbeidsoppgåver som ligg til eininga. Ho informerte også kort om arbeidet med kollektivstrategien for Hordaland. Driftssjef Bjarte Årvik orienterte om dagens busspark. Hordaland fylkeskommune eig ikkje bussane, men alle nye bussar vert universelt uforma slik som kravet er. Servicelinjen i Bergen er ein tilrettelagt lokalbuss i områder med dårleg busstilbod. Tilbodet er særleg lagt til rette for eldre. Det kjem no nye bussar og oppstart for desse vert 1. juli. Prosjektleiar Ivar Håkonsen informerte om sanntidsinformasjon for kollektivtrafikken i Hordaland. Haldeplasskilt viser informasjon om linje - kor bussen skal til og antall minutt til bussen vil koma. Digital informasjonstavle er sett opp inne på Bergen Busstasjon og ute ved perrongane. Der er det også knapp for opplesing av informasjon. Det skal også bli lydopprop på sentrale bussar og på haldeplassar i løpet av Det er no montert skilt med sanntidsinformasjon på Bryggen, Bradbenken, Sandvikstorget og Ludebryggen, linje 3 og 4. Dette systemet rulles ut først i Bergen og så i resten av fylket. Dette prosjektet gjeld no berre for bussane og buss/bane har om lag 90% påstigning i bergensområdet. Presentasjonane frå Skyss vert ettersendt elektronisk. Høyringsmøte - Planprogram for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Jette Lunemann Hansen deltok på høyringsmøte i Bergen 3. april som representant frå fylkeseldrerådet. Verdens Aktivitetsdag & Den Internasjonale Eldredagen Referat frå arbeidsgruppa sitt møte vart delt ut. Sekretariatet informerte om det vidare arbeidet og førebuinga til arrangementet måndag 6. mai. Økonomioversikt Økonomisk oversikt pr vart utdelt i møte. 3

4 MELDINGAR Periode: 21. februar april 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 7/ Samhandlingsreformen - Oppfølging - Eldrerådet i møte / Svar frå Os eldreråd vedkommande oppfølging av samhandlingsreforma. 9/ Kollektivmeldinga / Protokoll frå Regionalt Brukarutval i Helse Vest / Regional planstrategi for Hordaland oversending 12/ Høyringsrapport planprogram - Regional plan for attraktive senter i Hordaland - Senterstruktur, tenester og handel 13/ Utsending av Regional transportplan Hordaland - vedteke plan Fylkeseldrerådet tek framlagde meldingar til orientering. 4

5 SAKNR. 8/13 FYLKESELDRERÅDET - KONSTITUERING ETTER SUPPLERINGSVAL Som leiar av Fylkeseldrerådet i Hordaland for resten av valperioden vert Margot Bertheussen valt. Då nestleiar no er valt til leiar i rådet, vel fylkeseldrerådet Kåre Ystanes som ny nestleiar. 9/13 BRUKARUTVALET I HELSE FONNA OG HELSE BERGEN - OPPNEMNING AV REPRESENTANT Fylkeseldrerådet i Hordaland har valt fylgjande representasjon til Brukarutvalet i Helse Fonna for resten av valperioden : - som representant: Kåre Ystanes - som vararepresentant: Margot Bertheussen Fylkeseldrerådet i Hordaland har valt fylgjande representasjon til Brukarutvalet i Helse Bergen for resten av valperioden : - som representant: Margot Bertheussen - som vararepresentant: Monrad Reigstad 10/13 ORGANISERING AV SEKRETARIATSFUNKSJONEN FOR FYLKESELDRERÅDET - RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG UNGDOMMENS FYLKESUTVAL/FYLKESTING Fylkeseldrerådet tek informasjon frå seksjonsleiar ved administrasjonsseksjonen Birte Markeseth Aasen til orientering. Rådet ynskjer eit mandat for sitt arbeid, og vil be fylkeskommunen syte for at det vert utarbeida eit forslag til mandat som vert lagt fram for avgjerd i fylketinget. Fylkeseldrerådet må på eige initiativ kunne ta opp eigne saker som vedkjem eldre sine levekår. Det er viktig at fylkeseldrerådet har ein god samhandling og kontakt med dei kommunale eldreråda i fylket. Sekretariatet blir beden om å innhente mandat frå andre fylkeskommunar. Rådsmedlemane ber om å få desse tilsendt slik at dei kan sende sine innspel til arbeidsutvalet. 5

6 11/13 FYLKESELDRERÅDET I HORDALAND - ÅRSMELDING 2012 Det framlagde forslaget frå leiar og rådgjevar vart - saman med merknader frå rådsmedlemane i møtet - godkjent som rådet sin årsmelding for Rådet ber om at fylgjande årsmelding blir lagt fram for fylkestinget: Innføring av lovfesta eldreråd i kommunar og fylkeskommunar som vart lovpålagt frå 1. januar 1992, har gitt eldre personar auka medråderett i saker som vedkjem eldre. Dette er i samsvar med FN sine prinsipp som vart vedteke av FN i Fylgjande punkt er tekne med under hovudområde deltaking: Eldre skal vera integrert i samfunnet, delta aktivt i utforming og gjennomføring av politikken som direkte vedkjem deira velferd, og dela sine kunnskapar, dugleik og erfaringar med yngre generasjonar". Eldreråda er viktige talerør i denne samanhengen. Fylkeseldrerådet i Hordaland er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen og fylkeskommunale verksemder når det gjeld tilhøve som vedkjem eldre og eldre sine levekår. Rådet skal handsama saker på alle samfunnssektorar. Rådet kan også sjølv ta opp saker. Fylkeseldrerådet samarbeider og har kontakt med dei 33 kommunale eldreråda i Hordaland og med Statens Seniorråd, som vart oppretta ved Kongeleg resolusjon 19. april Eldrerådet si funksjonstid er 4 år og fylgjer fylkestingsperioden. Nytt eldreråd vart oppnemnd etter fylkestingsvalet i september Saksdokument og møtebøker frå rådsmøta i fylkeseldrerådet er tilgjengelege på fylkeskommunen sin nettportal til liks med politiske organ i fylkeskommunen. Samansetjing Rådet har 7 representantar med personlege vararepresentantar. 2 av representantane er politisk valde frå fylkestinget og 5 representantar er valde etter forslag frå alderspensjonistforeningar i fylket. For valperioden har rådet slik samansetjing: Valde etter forslag frå pensjonistforeningar: Sigmund Olsnes (fram til ) Margot Bertheussen Kåre Ystanes Ingri Agathe Linde Arne Gunnar Trædal Personlege vararepresentantar: Martin Monrad Reigstad Minda Olsen Solveig Karin Vassenden Anne-Karin Davidsen Magnus Normann Politisk valde representantar: Jette Lunemann Hansen (A) 6

7 Dagfinn Vik (FRP) Personlege vararepresentantar: Tore Svendsen (SV) Bjørn Arne Aakvaag (FRP) Leiar: Sigmund Olsnes (fram til ) Nestleiar: Margot Bertheussen Fylkeseldrerådet er representert i brukarutvala ved Helse Bergen ( ): Representant: Sigmund Olsnes (fram til ) Vararepresentant: Margot Bertheussen Haraldsplass Diakonale Sykehus (2010-oktober 2012): Representant: Willy Gustafson Vararepresentant: Olga Johannessen Oppnemnt frå 20. november : Representant: Arne Gunnar Trædal Vararepresentant: Jette Lunemann Hansen Åstveit Helsesenter ( ): Representant: Johannes H. Fosse Vararepresentant: Solveig Johnsen Helse Fonna ( ): Representant: Margot Bertheussen Vararepresentant: Kåre Ystanes Helse Vest ( ): Felles representant/vararepresentant med Rogaland og Sogn og Fjordane Representant: Dagfinn Vik (Hordaland) Vararepresentant: Kristoffer Skjolden (Sogn & Fjordane) Arbeidsutval Fylkeseldrerådet har for valperioden valt å oppretta arbeidsutval. Utvalet er samansett av leiar og nestleiar, og frå administrasjonen møter rådgjevar/møtesekretær. Arbeidsutvalet har sine møter mellom dei ordinære møta i rådet, etter ein fastsett møteplan. Rådet har gjort vedtak om kva fullmakter eit slikt arbeidsutval skal ha. Sekretariat Fylkeseldrerådet har møtesekretær/sakshandsamar som administrativt er tilknytta organisasjonsavdelinga i fylkeskommunen, med omlag 50% stilling. Sekretariatsfunksjonen har i perioden vore utført av rådgjevar Dagmar Reutz Hillestad og Dianne Kilvær. Budsjett- og regnskapsansvar for rådet er lagt til økonomiavdelinga. Budsjett Fylkeseldrerådet i Hordaland hadde til disposisjon eit budsjett på kr ,- i Budsjettet vart nytta til rådet sine møter, den årlege konferansen for dei kommunale eldreråda, deltaking på konferansar og seminar og samarbeidsmøter med eldreråda i Sogn & Fjordane og Rogaland fylkeskommunar. 7

8 MØTER & SAKSOMRÅDER 2012 Fylkeseldrerådet i Hordaland har i 2012 hatt 6 møter og handsama 25 saker, samt hatt føre 36 meldingar. Årsrapportar frå andre fylkeskommunale eldreråd, kommunale eldreråd og frå Statens Seniorråd vert lagt fram for rådet. Saksområde har m.a. vore: Uttale til fylkesbudsjettet Årsbudsjett 2012 og økonomiplan vart lagt fram 5. oktober Fylkeseldrerådet handsama årsbudsjettet i rådsmøte 20. november, og fylgjande kommentarar vart sendt fylkesrådmannen 6. desember: Tannhelse Fylkeseldrerådet har tidlegare gitt uttale om tannhelse. Vi har merka oss at fylkestannlegen og hans medarbeidarar no har sett fokus på tannhelse for eldre. Når det gjeld nedlegging av små tannklinikkar i distrikta, har rådet forståing for at det er vanskeleg å rekruttera personell til små klinikkar. Det bør likevel vera mogleg å oppretthalde ein del av dei mindre klinikkane og så sende ut tannlege og tannhelsepersonell slik at særleg institusjonsbuarar ikkje treng å reise lange vegar for å få dei tannhelsetenestene dei har krav på. Fylkeseldrerådet gjer difor framlegg om at ein finn midlar for å stette dette kravet. Friluftsføremål I høve til ny folkehelselov er det viktig at tilskot til friluftsføremål vert auka. Framlegget til budsjett for 2013 på dette området tykkjer fylkeseldrerådet er for lite. For den eldre delen av Hordaland-folket er det særs viktig at det vert tilrettelagt for utvikling og merking av turløyper og stiar. Samferdsle - båtrutene Rådet viser til det vi tidlegare har uttalt om at billettørane ombord på ferjer og snøggbåtar må gå rundt - i alle høve til eldre og funksjonshemma - for å selje billettar. Om ikkje anboda omfattar dette, bør fylkeskommunen løyve ein sum som kjem dette kravet i møte. Samferdsle - vegnettet I økonomiplanen for er det forutsett at summen til vedlikehald av fylkesvegnettet i økonomiplanperioden ikkje skal aukast. Etter rådet si meining bør utgiftene til vedlikehald av vegnettet aukast monaleg, særleg i distrikta. Fylkeseldrerådet ber og om at mindreforbruk første halvår i TT-ordninga ikkje vert inndrege. Kultur Kulturopplevingar av alle slag er viktig, særleg for eldre på institusjonar. Dette er ei kommunal oppgåve som saman med "Den kulturelle spaserstokken" skal gje gode kulturtilbod. Dei fleste eldre bur heime og kan nytte seg av dei kulturtilboda som finst i lokalmiljøet. For desse er det etter rådet si meining særleg muséa og biblioteka som er viktige og som gir gode tilbod - men óg tilskot til andre kulturføremål er viktige, særleg i distrikta. Folkehelsearbeidet Fylkeseldrerådet har i fleire år hatt samarbeid med kultur- og idrettsetaten i fylkeskommunen når det gjeld å stimulere og motivere til auka bruk av trening og mosjon som helseførebyggjande tiltak og fremje forståing for at fysisk aktivitet har ein positiv verknad på folk si fysiske, mentale og sosiale helse. Leiar og nestleiar deltok på strategisamling for «Regionalplan for folkehelsearbeidet i 8

9 Hordaland» på Radisson Blu Hotel Norge 14. juni. Rådet vil framleis ta aktivt del i folkehelsearbeidet og etablerte i 2012 eit nært samarbeid med folkehelsekoordinator i Bergen Turlag og folkehelsekoordinator ved tannhelsetenesta og regionalavdelinga i fylkeskommunen. Tannhelse Fylkeseldrerådet har engasjert seg mot nedskjeringa av tannhelsetilbodet i fylket. Fylkestannlege Arne Åsan har delteke på rådsmøte og informert om «Strategiplan for folkehelsearbeid/tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune». Fylkestannlegen viser til vanskane med å få tannlækjarar og meiner at ei viss sentralisering kan bidra til å sikre god rekruttering av tannlegar, men reisevegen for pasientane vert ofte lengre. Fylkeseldreråda i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland samarbeider om tema tannhelse for eldre. Saman har råda tilskrive Statens Seniorråd og bedt om at seniorrådet arbeider for at «Tennene er ein del av kroppen» - noko som kan bidra til at tannhelse for eldre kjem opp på eit akseptabelt nivå. Råda meiner det bør innførast ei frikortordning innanfor tannhelse tilsvarande frikortordninga som gjeld for legemidlar. Ein vil såleis sikra at alle som har behov for det får høve til å ivareta tennene på ein verdig måte. Tannhelse er eit tema som fylkeseldreråda på Vestlandet vil samarbeida om også i Samferdsel Regional transportplan for Hordaland Torill Klinker frå samferdselsavdelinga i fylkeskommunen har delteke i rådsmøte og orientert om Regional Transportplan - Handlingsprogram Jette Lunemann Hansen har vore fylkeseldrerådet sin representert i referansegruppa. Arbeidet i referansegruppa starta opp i 2011, og Lunemann Hansen vil representera rådet i valperioden Kollektivmeldinga 2011 Fylkeseldrerådet registrerer at meldinga har stort fokus på kollektivtrafikken i Bergensområdet. Rådet presiserer at det er viktig også å ha fokus på kollektivtilbodet i utkantane i fylket kor rutetilbodet er redusert dei seinare åra. Dette gjeld også samordning mellom rutene. Forprosjekt for kollektivstrategi for Hordaland Fylkeseldrerådet fekk framlagt informasjon om forprosjektet og har uttalt fylgjande: «Fylkeseldrerådet har med interesse merka seg prosjekt «Kollektivstrategi for Hordaland». Som representant for dei eldre i Hordaland ønskjer rådet å bli trekt inn i samarbeidsutvalet ut frå suksesskriteriet: brei medverknad frå andre interessentar med roller og ansvar i kollektivtrafikken». Kultur Fylkeseldrerådet har handsama høyringsframlegget til «Planprogram for regional kulturplan» og hadde ingen særlege merknader til framlegget. Rådet er samd i at barn og unge er ei viktig gruppe for kulturell og idrettsleg eigenaktivitet. Samstundes minner rådet om at andel eldre innbyggjarar i fylket stadig aukar, og at denne gruppa både treng kulturelle opplevingar 9

10 samstundes som dei innehar vesentlege ressursar som kulturberarar og kulturformidlarar. Når det gjeld fagområde kulturminnevern og museum ber rådet at immaterielt kulturminnevern får sin rettsmessige plass i planen. Rådet vil og peike på den sentrale posisjon kystkulturen har hatt - og har - i fylket. Rådet gjev også uttrykk for at ein ynskjer å vere representert i aktuelle faggrupper ved planarbeidet. AKTIVITETAR I RÅDET 2012 Eldrerådet i arbeid Leiar deltok på kurs i regi av Fagakademiet Region Vest i Bergen 20. februar. Nestleiar Margot Bertheussen deltok i Odda 21. februar. Verdighetskonferansen mars Verdighetssenteret i Bergen inviterte til konferanse fredag 16. og laurdag 17. mars Konferansen var eit samarbeid mellom Norges Røde Kors og Verdighetssenteret i Bergen. Konferansen hadde fylgjande tema: Hvorfor frivillighet? Organisering ideologi og praksis Den frivillige suksesshistorier og utfordringer Samhandling i samme retning? Offentlig ansvar, privat initiativ mellom pålegg og muligheter Demensomsorg hva det gjelder og hva vi kan gjøre Sjef i eget liv Frå rådet deltok Margot Bertheussen, Kåre Ystanes, Ingri A. Linde, Jette Lunemann Hansen, og Dagmar Reutz Hillestad. Konferanse om «Ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester» Fylkeseldrerådet i Hordaland var representert på kurset «Ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester» i Bergen i regi av Fagakademiet 11. juni. Frå rådet deltok: Kåre Ystanes og Arne Gunnar Trædal. Regionalt forskningsfond Vestlandet høyringsmøte om ny politisk bestilling til styre for fondet. Frå rådet deltok Arne Gunnar Trædal på samlinga 4. oktober Seminar om planprogram for regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkeseldrerådet var representert ved Jette Lunemann Hansen på seminaret 5. september. Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober Eldredagen vart markert i samarbeid med Bergen Eldreråd, Bergen Turlag, tannhelseavdelinga i fylkeskommunen og fylkeseldrerådet. Arrangementet var lagt til Fysakhallen på Landås og hadde eit variert program m.a. åpning ved helsebyråd Hilde Onarheim, underholdning ved Ove Thue og orkester, seniormarsj rundt Tveitevannet, inneaktivitetar i Fysakhallen, informasjon ved Bergen Brannvesen, brannforebyggjande avdeling, foredrag om kosthold hjå eldre ved Kirsten Maraton Melkevik, stand og informasjon ved tannhelseavdelinga og kortfilmar av og med Øyvind Sandberg. 10

11 Deltakarane vart servert lapskaus m/tilbehør. Eldrerådskonferansen 2012 Fylkeseldrerådet arrangerer årleg ein to-dagars konferanse for dei kommunale eldreråda i Hordaland. Konferansen i 2012 var lagt til Radisson Blu Royal Bergen (Bryggen) 30. oktober oktober. Rådet valde Samhandlingsreforma & folkehelse» som tema for konferansen. Fylkesordføraren opna konferansen og elevar frå Langhaugen vidaregåande skule sto for kulturinnslaga. Konferansen hadde fylgjande innleiarar og tema: Eldre som ressurs innleiar var professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg Omsorgsteknologi i eigen heim v/stipendiat Mari Synnøve Berge ved Høgskolen i Bergen Planarbeid & universell utforming i komm.planlegging v/seniorrådgj. Eva K.R. Taule, HFK Folkehelsearbeid v/reidun Braut Kjosås, folkehelsekoordinator i Kvam herad Prosjekt Lyttevenner v/prosjektleiar Tor Peersen i Vest-Agder fylkeskommune Tannhelse for eldre innleiar var fylkestannlege Arne Åsan,i Hordaland Samhandlingsreforma del 1v/Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland Samhandlingsreforma del 2 Betre Saman eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og dei fire kommunane Fjell, Askøy, Øygarden, Sund v/omsorgssjef Line Barmen og styrar Morten Amundsen, Fjell kommune FRÅSEGNER CT-skanner og kamera i ambulanse Ny forskning frå Tyskland syner at behandling i ambulanse halverer tida frå alarmen går til behandling vert sett i gang. Fylkeseldrerådet sende skriv til Haukeland Universitetssjukehus og Helse Fonna, Haugesund med oppfordring om at helseforetaka i regionen prioriterer å skaffa slikt utstyr til ambulansekøyretøya. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring/rekruttering av helsefagarbeidarar Rådet har i si fråsegn til skulebruksplan uttrykt otte for forslaget om å fjerna helsefagarbeiderutdanninga når Lønborg vidaregåande skule skal flytta over til nye Amalie Skram vidaregåande skule. Samfunnet treng fleire helsefagarbeidarar, og ved å prioritere helsefagutdanning i den nye skulen vil dette vera eit sterkt signal til unge menneske om at denne utdanninga er viktig og verdifull. Regional planstrategi for Hordaland Fylkeseldrerådet handsama høyringsnotatet for «Regional planstrategi for Hordaland » i rådsmøtet og hadde ingen merknader til plandokumentet. Planprogram Regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Jette Lunemann Hansen representerte fylkeseldrerådet då planprogrammet vart presentert. ERFARINGSUTVEKSLING MED ANDRE FYLKER 11

12 Landskonferansen 2012 Det vert årleg skipa til ein landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd. Eit fylke i landet tek på seg arrangementet saman med Statens Seniorråd. I 2012 vart denne konferansen lagt til Alexandra Hotel i Loen mai med Sogn & Fjordane fylkeskommune som vertsfylke. Konferansetema var: Lov om folkehelsearbeid v/ass.direktør i Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut Folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane v/fagkoordinator for folkehelse Emma Bjørnsen Spreke glade eldre i Sogndal v/fysioterapeut med spesialfelt innan geriatri May B. Hauge Råda si rolle og funksjon v/rådsleiar Ivar Leveraas Statens Seniorråd Kva rolle har Statens Seniorråd - Seniorpolitiske utfordringar Vegvisarfunksjonen Seniorporten Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonar v/sekretariatsleiar for Statens Seniorråd, Sølvi Sæle Dei viktige eldreråda v/sekretariatsleiar for Statens Seniorråd, Sølvi Sæle Samtalegrupper eldreråda sine erfaringar og utfordringar Korleis arbeider vi i eldreråda? Kva er våre viktigaste utfordringar/saker? Samtalegruppene arbeidet i samtalegruppene held fram. Oppsummering Eldreråda sine viktigaste saker denne perioden? Kva konkrete saker kan vi samlast om? Frå fylkeseldrerådet i Hordaland deltok Sigmund Olsnes, Margot Bertheussen, Arne Gunnar Trædal, Dagfinn Vik, Ingri A. Linde og Jette Lunemann Hansen. Vestlandssamarbeidet Fylkeseldrerådet i Hordaland tok i 2004 initiativ til å skipe eit samarbeid mellom fylkesråda for eldre i Sogn og Fjordane og Rogaland. Sidan oppstarten har det vore årlege samlingar. Rådet i Hordaland var arrangør av samlinga april. Tema og program var fylgjande: Planarbeid & universell utforming i kommunal planlegging v/marit Rødseth, plansjef HFK Eldrerådet i arbeid Samhandlingsreformen del 1 v/fylkeslegen i Hordaland Helga Arianson Aktuelle samarbeidsprosjekt i vestlandssamarbeidet Samhandlingsreformen del 2, Betre Saman eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og dei fire kommunane Fjell - Askøy - Øygarden Sund v/helsesjef Terje Handal & omsorgssjef Line Barmen, Fjell kommune Prosjekt Lyttevenner i Vest-Agder v/tor Peersen, prosjektleiar i fylkeskommunen Året for Aktiv aldring 2012 Fylkeseldrerådet inviterte deltakarane med på forestillingen «Evig Ung» på Den Nasjonale Scene. Oppsummering Rådet har handsama saker på ei rekkje område. Særleg viktig er oppfylgjing av fylkeskommunale saker då rådet si viktigaste oppgåve er å gi råd til fylkeskommunen i saker 12

13 som vedkjem eldre. Fylkeseldrerådet får seg førelagt alle saksdokument til utvala og fylkestinget, og kan såleis gi merknader til alle saker som vert handsama i dei politiske utvala. Rådet har også sitt eige budsjett som gjer det mogleg å kunne delta aktivt i utforminga av eldrepolitikken i fylket, samhandle med kommunane i fylket samt andre fylkeskommunar i regionen. Eit godt samarbeid med seksjonar og avdelingar gjev god innsikt i den fylkeskommunale verksemda. Fylkeseldrerådet bør såleis vera ein god rådgjevar for fylkeskommunen i saker som vedkjem eldre. Fylkeseldrerådet har i 2012 starta arbeidet med å utarbeida eit handlingsprogram for arbeidet i rådet for perioden /13 HØYRING - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BERGENSOMRÅDET Fylkeseldrerådet i Hordaland skal arbeide for eldre sine levekår, og har merka seg vedtak frå fylkesutvalet når det gjeld fylgjande tilleggstekst: --- livskvalitet, folkehelse og matproduksjon under delmål Regional grønststruktur. Rådet ynskjer å delta i det vidare planarbeidet, og ber om å bli representert i ei av temagruppene. 13/13 ARBEIDSOPPGÅVER I RÅDET - INFORMASJON OG OPPFØLGING AV SAKER Verdens Aktivitetsdag 6. mai 10. mai er Verdens Aktivitetsdag, men sidan dette er ein inneklemt dag blir arrangementet lagt til måndag 6. mai. Gamle Bergen er valt som arrangementsstad, og det vert arrangert ulike aktivitetar både innan- og utandørs. Ordførar i Bergen Trude Drevland og borgarmester Trygve Fe vil åpna aktivitetsdagen. Info vil bli sendt til pensjonistforeningar, dagsentre o.l. med oppmoding om deltaking og påmelding. Den internasjonale Eldredagen 1. oktober Arbeidsgruppa held fram arbeidet med å førebu ein kulturdag med internasjonalt preg 1. oktober. Nærare informasjon vert lagt fram i neste rådsmøte. Eldrerådskonferansen 2013 Arbeidsutvalet har no starta arbeidet med å førebu konferansen i oktober Nærare informasjon vert lagt fram i neste rådsmøte. Landskonferansen 2013 Hordaland sender fylgjande deltakarar til konferansen i Stjørdal mai: Margot Bertheussen, Monrad Reigstad, Anne Karin Davidsen, Arne Gunnar Trædal, Kåre Ystanes, Dagfinn Vik og Dagmar Reutz Hillestad. Fylkeseldrerådet i Hordaland tek saka til orientering. Dagmar Reutz Hillestad 13

AVGJERD. Personlege vararepresentantar: Martin Monrad Reigstad Minda Olsen Solveig Karin Vassenden Anne-Karin Davidsen Magnus Normann

AVGJERD. Personlege vararepresentantar: Martin Monrad Reigstad Minda Olsen Solveig Karin Vassenden Anne-Karin Davidsen Magnus Normann Fylkeseldrerådet i Hordaland 11.04.13 AVGJERD Det framlagde forslaget frå leiar og rådgjevar vart - saman med merknader frå rådsmedlemane i møtet - godkjent som rådet sin årsmelding for 2012. Rådet ber

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Tittel. Årsmelding. Undertittel Fylkeseldrerådet i Hordaland

Tittel. Årsmelding. Undertittel Fylkeseldrerådet i Hordaland Tittel Årsmelding Undertittel Fylkeseldrerådet i Hordaland 2012 2013 2 Årsmelding 2012 - Fylkeseldrerådet i Hordaland Innleiing Innføring av lovfesta eldreråd i kommunar og fylkeskommunar som vart lovpålagt

Detaljer

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13

Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

Fylkeseldrerådet. Årsmelding

Fylkeseldrerådet. Årsmelding Fylkeseldrerådet Årsmelding 2010 2 Innleiing Innføring av lovfesta eldreråd i kommunar og fylkeskommunar som vart lovpålagt frå 1. januar 1992, har gitt eldre personar auka medråderett i saker som vedkjem

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Møteprotokoll Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Margot

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 Kl.: 09.30-14.30 Stad: Fylkeshuset, møterom "Hordaland" 3. etg. MØTELEIAR Johannessen,

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Fylkeseldrerådet Årsmelding 2008

Fylkeseldrerådet Årsmelding 2008 Fylkeseldrerådet Årsmelding 2008 INNLEIING Innføring av lovfesta eldreråd i kommunar og fylkeskommunar som vart lovpålagt frå 1. januar 1992, har gitt eldre personar auka medråderett i saker som vedkjem

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Årsmelding 2011. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Årsmelding 2011 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Årsmelding 2011 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Innleiing Fylkesrådet for funksjonshemma i Hordaland vart etter vedtak i fylkesutvalet

Detaljer

Årsmelding 2014. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no

Årsmelding 2014. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no Årsmelding 2014 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Innhold Årsmelding fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013 2015... 3 Aktivitetsåret 2014... 3 Deltaking

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Møtedato 13.03.2013 Kl. 10.30

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Møtedato 13.03.2013 Kl. 10.30 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Stryn Møtedato 13.03.2013 Kl. 10.30 Faste medlemer til stades: Eivind Skjerven,, Harald Ekroll, Anita Nybø Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Astrid

Detaljer

I valperioden 2007-2011 har fylkeseldrerådet hatt slik samansetjing:

I valperioden 2007-2011 har fylkeseldrerådet hatt slik samansetjing: Innleiing Innføring av lovfesta eldreråd i kommunar og fylkeskommunar som vart lovpålagt frå 1. januar 1992, har gitt eldre personar auka medråderett i saker som vedkjem eldre. Dette er i samsvar med FN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen 1 2 Sogndal Eldreråd var samansett slik

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for eldre. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for eldre. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for eldre www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for eldre. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen i saker som vedkjem dei eldre.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 11:15 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne SL/TVP Arve

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Møtebok for Fellesrådet. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.10.14 og møtet vart kunngjort i pressa 03.09.14.

Møtebok for Fellesrådet. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.10.14 og møtet vart kunngjort i pressa 03.09.14. Meland kommune Møtedato: 09.10.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 14:00-16:30 Møtebok for Fellesrådet Møtet var styrt av leiar Sigurd Knudsen. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.10.14 og møtet

Detaljer

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00 Fjell kommune Møteinnkalling Utval: Møtestad: Eldrerådet Dato: 21.11.2011 Fjell rådhus, komitésalen Tid: 11:00 14:00 Forfall med grunngjeving må meldast snarast til Unni Rygg på tlf 55 09 71 55 eller e-post

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.13:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE

SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Personalseksjonen Arkivsak 200900054-228 Arkivnr. 015 Saksh. Hillestad, Dagmar Reutz Saksgang Møtedato Fylkeseldrerådet i Hordaland 20.09.2011 SAMHANDSLINGSREFORMEN

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Sak 58/09 Godkjenning av innkalling og saksliste for Brukarutvalet i Helse Bergen Innkalling og saksliste ble godkjent utan merknader.

Sak 58/09 Godkjenning av innkalling og saksliste for Brukarutvalet i Helse Bergen Innkalling og saksliste ble godkjent utan merknader. BRUKARUTVALET MØTEREFERAT 09 NOVEMBER 2009 Tid: Kl. 10.00-14.00 Stad: LMS. Til stades: Jorunn M. Bakke Per-Arne Mehren Anne - Berit Kolås Inge Johs. Reigstad Helen Aareskjold Geir Ove Søreide Gerd Dåvøy

Detaljer

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 24.10.2013 Møtetid: Kl. 10:00 13:11 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 006/13-008/13 Parti: Desse møtte H: Tore Jakob Madsen. V: Kjell Høyvik. Ap:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009 U.off. st fold Årsberetning 2008 Innledning Eldrerådet er et lovpålagt råd som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etter at "Lov om eldreråd"

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer