Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

2 Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

3 Hva kjennetegner en god leder?

4 Ledelse Definisjon: (for eksempel) En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål Northouse, 2001 Ledelse og Management. Management : Planlegging, styring, kontrollering. Sørger for at mye blir forutsigbart og det skaper orden i organisasjonen. Handler om å organisere og å strukturere. Ledelse: Å skape beredskap for endring med tanke på endringer i omgivelsene eller i systemer, utstyr etc. Å skape en ny retning og å motivere folk til å bevege seg i denne retningen. Inspirerer folk til forpliktelse, lojalitet og involvering for å nå felles mål slik lederen har formidlet dette.

5 Tradisjonelle oppfatninger av god ledelse Arven fra den industrielle revolusjon Arbeidet var preget av rutinepregede, ofte enkle arbeidsoppgaver Scientific management Ytre motivasjon, kontroll og styring var funksjonelt Den sterke, markerende og dominerende leder By accident: man fant etter hvert ut at det lønte seg å ta hensyn til medarbeideres behov Deretter kombinert fokus på oppgaven og på medarbeidernes behov. Forskning tyder på at slik ledelse virker godt, men: det er lenge siden den industrielle revolusjon

6 Hva kan regnes som god ledelse i et tradisjonelt perspektiv? Klassiske lederstiler: Sammenhenger mellom Omtanke og effektmål: 6 til 48% Sammenhenger mellom Styring og effektmål: 6 til 16% Kilde: Judge, Piccolo, & Ilies, 2004.

7 Leader-member exchange (LMX) beskriver kvaliteten på dyaden leder - medarbeider. 3-50% sammenhenger mellom LMX og ulike mål på ledereffektivitet. Kilde: Gerstner & Day, 1997.

8 Arbeidslivet har likevel utviklet seg Mange arbeidsoppgaver er komplekse; de krever mer omfattende informasjons - bearbeiding og oppfølgingssystemer. Flere arbeidstakere har blitt betydelig mer kompetente Kompetente folk liker ikke å bli bestemt over av mindre kompetente folk. Har også folk større bevissthet omkring og fokus på egne følelser i jobben? Gitt slike endringer trenger vi nye ledelsesformer som innebærer betydelig selvstendighet for medarbeiderne styring gjennom inspirasjon fremfor kontroll og sanksjon.

9 Moderne ledelse: Transformasjonsledelse Transformasjonsledelse er ikke synonymt med Endringsledelse. Transformasjon betyr dyptgripende endring Lederen som inspirator, utvikler, utfordrer, relasjonsskaper og som ekte. Står delvis i motsetning til Transaksjonsledelse som betegner tradisjonell ledelse belønne folk for å nå målene; bonusordninger; utveksling av goder ; tett oppfølging; kontroll. Verdier og moral er viktig. Har endret ledelsesforskningen.

10 Innholdet i Transformasjonsledelse Idealisert innflytelse (karisma). Å vise at man tror på det man gjør, å ha tro på det man gjør, å være et godt eksempel. Respekt og beundring eventuelt. Inspirerende motivasjon Fokus på formidling av visjon med appell. Individuell omtanke: Fokus på utvikling: Veiledning, mentoring, coaching Intellektuell stimulering: Fokus på medarbeideres tenkning: utfordre eksisterende måter å gjøre ting på, stimuler kreativ tenkning, se utfordringene fra en annen synsvinkel Resultat: øker medarbeideres innsats og prestasjoner I tillegg kommer Ikke-ledelse, Ledelse ved unntak (aktiv og passiv) og Betinget belønning.

11 Full range leadership Effective Transformational P a s s i v e Transactional A c t i v e Laissez-faire Less Effective

12 Organisasjonsmessige effekter Endrings Orientert Ledelse Intellektuell Utfordring Inspirerende Motivasjon Inviduell Omtanke Nye ideer og bemyndiggjøring Overkomme motstand mot forandring Motivere og oppmuntre Idealisert Innflytelse Tillit til visjon, skaper mening

13 Visjon som styringsmiddel Et sett med ideelle målsettinger som er etablert av lederen og som representerer et perspektiv som medarbeidere kan forenes om. Conger & Kanungo (1998) Sterk visjon kan beskrives gjennom: Optimistisk, Gir tillit, Vektlegger behov som møtes gjennom måloppnåelse, Knytter seg til organisasjonens kjerneverdier, Legger vekt på fremtidige utfordringer og muligheter. Svake visjoner er mer nøkterne, strategisk orientert, fremstår mer som en strategisk plan.

14 Virker slik form for ledelse?

15 Transformasjonsledelse og økonomisk lønnsomhet Howell & Avolio, Deltakere var 78 ledere og 322 medarbeidere fra et større Kanadisk finansforetak. Resultat (business unit performance) ble målt ett år etter måling av ledelse. Sentrale aspekter av transformasjonsledelse forklarte 25% av variasjonen i business unit performance. Transaksjonsledelse (tradisjonel ledelse) ble negativt forbundet med resultater.

16 Effekter av Transformasjonsledelse i banker Studium av 215 ledere og 1456 medarbeidere i 116 filialer (20 banker) i Østerrike. Studerte effekter av Transformasjonsledelse, sammenliknet med Transaksjonsledelse, på objektive prestasjonsmål. Samlet effekt av ledelse for to økonomiske kriterier var: 10,6% og 13,8% Transformasjonsledelse forklarer 11,8% mer av innsats, 4,4% mer av korttids resultat og 7,9% mer av langtidsresultatene enn tradisjonell ledelse. Kilde: Geyer & Steyrer, 1998

17 Ledelse og R&D team effektivitet Hvor mye ville Transformasjonsledelse, Styrende ledelse og substitutter for ledelse forklare av teameffektivitet i 118 prosjektteam? Etter 1 år forklarte transformasjonsledelse, styrende ledelse og substitutter for ledelse mm 39% av teknisk kvalitet, 26% av overholding av tidsfrister og 19% av kostnadskontroll. Etter 5 år forklarte de tre ledelsesformene 34% av lønnsomhet og 25% av speed to market. Dette gjaldt 52 team som fikk nye produkter på markedet. Transformasjonsledelse var gjennomgående den sterkeste forklaringsvariabelen, særlig for forskningsrettet aktivitet. Keller, R. T. (2006). Transformational Leadership, Initiating Structure, and Substitutes for Leadership: A Longitudinal Study of Research and Development Project Team Performance. Journal of Applied Psychology, 91,

18 Oversiktsforskning på transformasjonsledelse 4 meta- (overordnede) analyser de siste årene: Hovedfunn: korrelasjoner på rundt med effektmål (medarbeideres lojalitet, innsats, trivsel m.m.) Transformasjon fungerer bedre enn Transaksjon Svakere sammenhenger med objektive (særlig økonomiske) resultater enn med subjektive resultater.

19 Oppsummert: god ledelse God relasjon til medarbeiderne med fokus på utvikling. Sterk visjon: innhold preget av verdier, optimisme, samt at visjonen blir formidlet på en overbevisende måte. Opptatt av resultater, men i mindre grad gjennom kritikk og kontroll; Støtter autonomi Verdiskapning gjennom å fokusere på innovasjon og utvikling.

20 Hva er de personlige forutsetningene for god ledelse?

21 gener personlighet og evner læring/erfaring gir grunnlag for væremåte også i lederrollen.

22 Geners innflytelse: Den fødte leder Knyttet til et evolusjonsteoretisk syn. Baserer seg på tvillingstudier Gener kan forklare om lag 30 % av det å bli leder, nærmere 60% av transformasjons-ledelse. Noe overlapp mellom gener, personlighet og ledelse. Noe usikkerhet rundt metodikken som er lagt til grunn.

23 Paradokset: de som ser på seg selv som den fødte leder er antakelig ikke gode ledere.

24 Personlighet påvirker ledelse: Big5+IQ Extraversjon: grad av utadvendthet, sosial legning Nevrotisisme: bekymret, engstelig, følelsesmessig ustabil Åpenhet for erfaringer: fantasi, sans for estetikk, liberal Omgjengelighet: ydmyk, ettergivende, ømhjertet Planmessighet: motivasjon, pliktoppfyllende, grundig IQ: Ressoneringsevne

25 Forholdet mellom personlighet og lederstil Big 5 er relatert til lederstil: Åpenhet for erfaringer Planmessighet Medmenneskelighet Extraversjon/ Medmenneskelighet Nevrotisisme (-) Planmessighet - Endringsorientering - Oppgaveorientering - Relasjonsorientering - Innflytelse - Problemløsning Extraversjon, Åpenhet og Nevrotisisme er ofte forbundet med transformasjonsledelse.

26 Hva kjennetegner lederes personlighet? Int. data Int. data Norske data Militære ledere Business ledere Opptak befalsutd Norske data Normer for NEO PI-R Føl. Stab. Høy Høy Høy Høy Extrav. Høy Høy Høy Moderat Åpenhet Moderat Høy Lav Moderat Omgjeng. Moderat Moderat Moderat Moderat Int.data Dyktige ledere Høy Høy Høy Høy Planm. Høy Moderat/ høy Høy Høy Moderat/ Høy

27 Middels sterke sammenhenger i psykologisk forskning ligger rundt 9-15% i forklaringsverdi. Tilsammen forklarer personlighetstrekk og IQ nær 33% av variasjonen i ledelse.

28 Farene oppstår når ledere mener de er verdensmestre i ledelse, men uten at de har evne eller vilje til å skape balanserte eller gode relasjoner til medarbeiderne. Dette kan også ligge i personligheten.

29 Kan man gjøre noe med gener og personlighet? Ikke over natten akkurat.. Imidlertid, personlighetsteori og genetisk innflytelse bør ikke forstås som en moderne form for determinisme Genetisk og personlighetsmessig innflytelse bør heller forstås som talent for ledelse eller mangel på sådant. De med ikke ideell personlighet må antakelig jobbe mer med egen utvikling i lederrollen. Kanskje bør man begynne med å forstå hvordan personlighet kan påvirke atferd? Spør deg selv om jobbkravene dine er forenlige med din personlighet?

30 Kan man endre lederatferd - virker lederutvikling?

31 Effekter av lederutvikling Oversiktsanalyse av 83 studier : Kunnskaper objektivt målt Objektiv atferds endring Subjektiv atferds endring Objektive resultater Post test only Control group N (630) (870) (890) (381) Pretest, posttest Control group (1211) (417) N Pretest posttest Single group N Collins, D. B., & Holton III, e. F. (2004). The effectiveness of managerial leadership Development program: A meta-analysis of studies from 1982 to Human Resource Development Quarterly, 15,

32 Effekter av lederutvikling Har kilden for vurderingen av treningseffekt mye å si? Har det betydning om det er lederen selv, vedkommendes overordnede, kollegaer eller underordnede som vurderer lederens atferd etter lederutvikling? Meta analyse fra studier. Kun studier fra organisasjonssettinger. Taylor, P. J., Russ-Eft, D. F., Taylor, H. (2009). Transfer of management training from alternative perspectives. Journal of Applied Psychology, 94, Kilde N k Effect size Egenvurdering Overordnedes vurdering Kollegaers vurderinger Medarbeideres vurderinger

33 Trening i Transformasjonsledelse 20 ledere fra en av Kanadas største banker deltok. Fordelt til en treningsgruppe og en kontrollgruppe. (10 i hver gruppe). En dags trening for treningsgruppen. 4 individuelle oppfølgingssamtaler for den enkelte i treningsgruppen. Resultatene viste at treningsgruppen fikk medarbeidere med høyere følelsesmessig organisasjonstilhørighet (sammenheng m bl a sykefravær, innsats og trivsel). Treningsgruppens banker solgte også flere lån og kredittkortavtaler etter treningen. Kilde: Barling, Weber & Kelloway, 1996

34 Mer trening Eksperiment fra den Israelske hæren 54 offiserer, 90 nærmeste underordnede og 724 sekundært underordnede. To grupper instruktører som skulle utvikle offiserer; en gruppe fikk opplæring i transformasjonsledelsesmetodikk, den andre ikke. Offiserene som fikk påfølgende trening/utvikling oppnådde: Større grad av transformasjonsledelsesatferd, underordnede med økt mestringsopplevelse, større grad av uavhengig og kritisk tenkning, økt innsats, sekundært underordnede med bedre prestasjoner på flere militære oppgaver/øvelser. Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of Transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy of Management Journal, 45,

35 Trening - konklusjoner Stor variasjon i effekter av lederutvikling. Veksler mellom negative effekter til gode, positive effekter. Ledere synes selv de oppnår endring og god effekt. Det samme synes deres overordnede. Mer sjelden oppfatter medarbeidere endring i lederens atferd som følge av trening/utvikling. Systematisk trening i moderne ledelse synes likevel å kunne gi gode effekter. Store opplevelser og spennende tiltak i lederutviklingsprogrammer er neppe nok. Kunnskaper, refleksjon, bevisstgjøring og øving på alternativ atferd må til.

36 Er trening nødvendig? Det er bare de andre det er noe i veien med...survey after survey shows that 65% 75% of the employees in any given organization report that the worst aspect of their job is their immediate boss. Hogan & Kaiser, 2005 s. 175

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner?

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? ID nr : 0611974 Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? Avsluttende Prosjektoppgave Master of Management Program Påvirkning

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer