Kvinnherad kommune Verksemd for Samfunnsutvikling Plan- og byggesakskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnherad kommune Verksemd for Samfunnsutvikling Plan- og byggesakskontoret"

Transkript

1 Detaljert konsekvensutgreiing av nye byggjeområde Kommunedelplan for Sandvoll, Holmedal, Matre og Åkra Verksemd for Samfunnsutvikling Plan- og byggesakskontoret Vedlegg til planframlegg juni 2012 Planident: Arkiv: 2008/974

2 Innhald Metode for konsekvensutgreiing... 3 A A B B B-03 og Sm B-04, B-05, N-02, OP-01 og FT-02: B-07, F-07, FT-04, Sm-08 og Frs F-01 og Sm F-02 og F F-05 og Sm F-09, F-08, Sm-09 og FrS F F F F-14, A-02 og Sm F FT FT-03 og Sm F-04 og Sm FT-05 og Sm FT FT FT FT H LNFS LNFS LNFS-05 og Sm LNFS LNFS LNFS LNFS LNFS N N Sm Sm Sm Sm SVS-01 og F SVS

3 Metode for konsekvensutgreiing Dette dokumentet inneheld vurdering og skildring av dei einskilde områda for framtidig utbygging med omsyn til verknader for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningslova (pbl) 4-2 andre avsnitt. Eit samandrag med overordna vurdering av konsekvensar og samfunnstryggleik/ros-analyse er gjort i eit eige kapittel i planskildringa. I arbeidet med KU er det nytta metode som føresett i planprogrammet. Desse tema er vurdert: Miljø- og naturressursar: Naturverdiar og biologisk mangfald Kulturminne og kulturmiljø Landskap Ureining og støy Klima og energi Fiskeressursar Strandsone Dyrka mark Innmarksbeite Drivverdig skog Ikkje drivverdig skog Samfunn: Friluftsliv og rekreasjon Helse Universell utforming Born og unge Samfunnstryggleik Tettstadsutvikling Transportbehov inkl. kollektivstrategi Trafikktryggleik Næringsliv og sysselsetjing Infrastruktur og kommunalt tenestetilbod Samfunnsnytte For kvart område er det gjort ei vurdering av kor verdifullt området er for dei einskilde tema. Vidare er konsekvensane av den føreslegne arealbruken vurdert. I dei tilfella der verdiar eller konsekvensar er rekna som marginale er det ikkje gitt noko vurdering. Denne skalaen har vore brukt: Verdivurdering: Verdien vert vist med 1 til 4 stjerner: * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi - = Ikkje vurdert Konsekvensvurdering: Konfliktgrad vert vurdert frå -4 til +4: -4 = Svært store negative konsekvensar -3 = Store negative konsekvensar -2 = Middels negative konsekvensar -1 = Små negative konsekvensar 0 = Ingen konsekvensar +1 = Små positive konsekvensar +2 = Middels positive konsekvensar +3 = Store positive konsekvensar +4 = Svært store positive konsekvensar - = Ikkje vurdert

4 A-01 Naustområde med plass til seks naust, utan krav om reguleringsplan. Bygd: Matre Eigedomsnr.: 253/1 m.fl Planstatus: LNF Framlegg: Naust Areal (daa.): 2,2 daa Tal einingar: 6 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * 0 Det er ikkje registrert viktige naturverdiar eller biologisk mangfald i området. Kulturminne og kulturmiljø *** -2 Det er registrert eldre busetnad (automatisk freda) om lag 40m frå byggjeområdet. I tillegg ligg det eit sefrakregistrert naust inne i byggjeområdet. Landskap ** -1 Området er definert som fjordlandskap. Arealet er frå før tugnt utbygd med ma. Båthamn, naust, parkeringsplass mv. Ureining og støy - - Klima og energi - - Det må takst omsyn til havnivåendringar ved plassering av naust i terrenget (høgd over havet). Fiskeressursar - - Strandsone ** -1 Noko strandsone vert nedbygd og ytterlegare privatisert, men arealet framstår frå før som tungt utbygd. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog - - Friluftsliv og rekreasjon * -1 Noko auka privatisering i strandsona. Helse - - Universell utforming - -

5 Born og unge - - Det er ikkje registrert leikeområdet eller liknande gjennom barnetrakkregistreringa. Samfunnstryggleik - - Tettstadutvikling * +1 Byggjeområde kan vera positivt for bygda Matre. Moglegheit for naust for fastbuande. Kan gjera området meir attraktivt. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik - - Næringsliv og sysselsetting * +1 Kan føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om naustbygging.

6 Side 6 A-03 Naust, inntil 12 einskilde eller fellesnaust. Plankrav. Eiga føresegn styrer storleik på bygningane og kai/brygge. Bygd: Åkra Eigedomsnr.: 279/7 m.fl Planstatus: LNF Framlegg: Naust Areal (daa.): 4,1 daa Tal einingar: 12 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald ** -2 Det er ikkje registrert viktige naturverdiar eller biologisk mangfald på arealet, men arealet grensar opp mot viktig beiteområde for hjort. Strandsona er viktig biotop for svært mange artar. Kulturminne og kulturmiljø * -1 Ingen registrerte kulturminner eller Sefrak-bygningar. Noko kulturlandskap vert bygd ned. Landskap ** -2 Område definert som fjordlandskap vert bygd ned i strandsona. Terrenginngrepet blir svært synleg frå fjorden. Ureining og støy - - Klima og energi - - Det må takst omsyn til havnivåendringar ved plassering av bygningane i terrenget. Fiskeressursar - -

7 Side 7 Strandsone *** -3 Nærare 190m med strandsone som i dag framstår som urørt vert bygd ned. Byggjeområdet vil føre til privatisering i eit område som i dag er lett tilgjengeleg for allmenta. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko beiteland vert bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog - - Friluftsliv og rekreasjon ** -2 Det er ikkje registrert viktige friluftsverdiar i området. Likevel vil nedbygging av 190m urørt strandsone nær Åkrabygda ha negative konsekvensar for friluftsliv og rekreasjon. Helse - - Universell utforming - - Born og unge * -1 Det er ikkje registrert viktig område for born og unge gjennom barnetrakk-prosjektet. Strandområdet er godt brukande til ma. bading/leik. Ligg nær Åkra. Samfunnstryggleik - - Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområde kan gjere Åkra meir attraktiv for ev nye innbyggjerar. I tillegg vil det vera tilbod om naust til fastbuande og ferierande. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * 0 Føreset at reguleringsplanen sikrar trygg avkøyrsle/parkering. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte *** +2 Støttar kommunestyret sitt ønskje om naustbyggjing, i tillegg til å gjere Åkra meir attraktiv for ev nye innbyggjarar.

8 Side 8 B-01 Innspel: 90 Lenke: nsyn&viewtype=detail&query=id: Utviding av eksisterande bustadfelt med om lag 30 einingar. Det er sett krav om utarbeiding av reguleringsplan på området. Det må vurderast om eksisterande vegnett i bustadfeltet Heio kan brukast, eller om det må lagast ny tilkomst. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 240/2 Planstatus: LNF Framlegg: Bustadområde (30 bustader) Landbruksindustri Areal (daa.): Ca. 52 daa. Tal einingar: Ca. 30 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert vilt-, arts- eller naturkvalitetar i eller i nærleiken av byggjeområda. Noko naturskog vert nedbygd. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminne eller Sefrak-registrerte bygg i området. Landskap - - Arealet ligg ikkje i noko prioritert landskapsområde. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Noko av området ligg mot sør og kan ligge til rette for energi-effektive hus. Fiskeressursar - - Strandsone - - Dyrka mark - -

9 Side 9 Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko naturleg blandingsskog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Nærområdet til eksisterande byggefelt vert nedbygd. Ikkje registrert spesielle friluftsverdiar i området. Helse - - Universell utforming * -1 Ligg langt frå hovudveg, noko som gjer det vanskeleg for td rullatorbrukarar. Mindre terrengnivåskilnadar gjer det mogleg med universell utforming av fleire av tomtane. Born og unge - - Manglar datagrunnlag. Samfunnstryggleik * -1 Langt til næraste brannstasjon på Husnes (20 min). Tettstadutvikling ** +2 Tiltaket vil gje fleire innbyggjarar på Sandvoll. Bygda har svært få senterfunksjonar att. Gangavstand til barneskule. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Tilkomst i hovudsak med privatbil. 10 min gange til næraste busshaldeplass ved hovudveg. Trafikktryggleik * -1 Vil auka presset på eksisterande veg i byggjefeltet Heio. Næringsliv og sysselsetting * +1 Tilgjengelege bustadtomter vil gjere området meir attraktivt for næringsutvikling. Sandvoll har også frå før arealreserve for bustadar, så effekten er truleg marginal. Infrastruktur, komm. tenestetilbod * -1 Litt lang avstand til hovudveg. Avhengig av skyss til ungdomsskule og vgs. Samfunnsnytte * +1 Støttar opp om planprogrammet si føring om bustadfelt på Sandvoll.

10 Side 10 B-02 Utviding av eksisterande bustadfelt på Heio, Sandvoll. Ikkje krav om reguleringsplan. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 240/7 Planstatus: LNF Framlegg: Bustad Areal (daa.): 2,4 daa Tal einingar: 2 bustadar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * 0 Ikkje registrert viktige naturverdiar eller bilogisk mangfald i området. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminne eller sefrakregistreringar i området. Landskap * 0 Ikkje registrert viktig landskapselement eller visuelt sårbart område i landskapsanalysen. Ureining og støy * 0 Fører til lite auka veg- og trafikkstøy. Klima og energi * 0 Sørvendt plassering gjer det mogleg med energieffektive hus. Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone - - Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon - - Helse - - Universell utforming * +1 Ligg godt til rette for universell utforming. Sandvoll er godt utbygd med ma. fortau. Born og unge - - Manglar registreringar. Samfunnstryggleik * min responstid på brannbil og ambulanse. Ikkje skredfare. Tettstadutvikling ** +1 Fleire fastbuande på Sandvoll.

11 Side 11 Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Lav rutefrekvens. Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på til dels smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +1 Fører til auka bruk av lokale varer og tenestar. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Styrkjer bygdesenteret sandvoll.

12 Side 12 B-03 og Sm-01 Innspel: 89 nsyn&viewtype=detail&query=id: Vidareutvikling av ferdig regulert bustadområde. Småbåthamn som skal stetta noko av trongen for båtplassar både for fastbuande og ferierande. Plankrav på B-03. Sm-01 kan byggjast ut som einskildtiltak utan krav om reguleringsplan. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 240/2-5 Planstatus: LNF og reguleringsplan bustader Framlegg: Bustader (ikkje kvantifisert) Fritidsbustader (eksisterande) Småbåthamn Areal (daa.): Ca. 50 daa daa. ferdig regulert. Tal einingar: - Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert vilt-, arts- eller naturkvalitetar i eller i nærleiken av byggjeområda. Noko naturskog vert nedbygd. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminner eller Sefrak-registrerte bygg. Landskap * -1 Ikkje registrert viktige landskapsverdiar. Sjønære område blir bygd ned. Ureining og støy - - Klima og energi * 0 + Sørvendt areal gjer det mogleg med energieffektive hus. Bilbasert tilkomst.

13 Side 13 Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Tiltaka vil bygge ned strandsone som i dag er relativt urørt. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog - - Friluftsliv og rekreasjon ** -2 Nedbygging av strandsona med småbåthamn og fritidsbustadar vil føre til auka privatisering. Helse - - Universell utforming * +1 Mindre terrengnivåskilnadar gjer det mogleg med universell utforming av tiltaka. Born og unge - - Manglar datagrunnlag. Samfunnstryggleik - - Tettstadutvikling *** +3 Bustadbygging, fritidsbustadar og småbåthamn vil vera positivt for utvikling av tettstaden Sandvoll. Transportbehov/kollektivstrategi ** -2 Tiltaka vil føre til auka transportbehov. Kollektivtilbodet er ikkje tenleg slik det er i dag. Avhengig av privatbilar. Trafikktryggleik * -1 Auka press på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tiltaka vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod * -1 Bustadane - avhengig av skyss til næraste ungdomsskule (16km). Samfunnsnytte ** +2 Positivt for utviklinga av tettstaden Sandvoll.

14 B-04, B-05, N-02, OP-01 og FT-02: Side 14 Område for bustad, næring (ridesenter), tenesteyting (barnehage) og fritids- og turistføremål. To bustadfelt med plass til om lag 25 bustadar til saman. Området for fritids- og turistføremål er knytt opp mot næringsområdet. Det er sett krav om felles regulering for området. Bygd: Eigedomsnr.: Planstatus: Framlegg: Areal (daa.): Tal einingar: Sandvoll 241/4, 241/7 m.fl. LNF Bustad, næring (ridesenter), tenesteyting (barnehage) og fritids- og turistføremål. 60 daa Om lag 25 bustadar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -2 Det er ikkje registrert viktige naturverdiar eller biologisk mangfald under nokon av byggjeområda. Noko naturskog og kulturlandskap vert bygd ned. Kulturminne og kulturmiljø * -2 Noko kulturlandskap vert bygd ned, men det er ikkje registrert freda kulturminner eller sefrak-bygningar. Landskap * -2 Ingen viktige eller sårbare landskapselement i landskapsanalysen for dette området. Noko naturlandskap vert bygd ned. Ureining og støy - - Klima og energi * +1 Sørvendt lokalisering gjer det mogleg med energieffektive bustadar. Fiskeressursar - -

15 Side 15 Strandsone * -1 Noko strandsone vert ytterlegare bygd ned, men strandsona i området framstår som relativt tungt utbygd og privatisert frå før. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko beiteland vert bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -2 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * +2 Det er ikkje registrert viktige område for friluftsliv eller rekreasjon i området. Noko naturlandskap vert nedbygd, men friluftsbarnehage og ridesenter mv. vil gjera området attraktivt for fleire. Helse - - Universell utforming * +1 Særleg næringsområdet og området for tenesteyting ligg godt til rette for utbygging i tråd med retningslinene for universell utforming. Born og unge - - Manglar data. Samfunnstryggleik * -1 Noko lang responstid for ambulanse og brannbil. Tettstadutvikling *** +3 Meir bustadareal og fleire arbeidsplassar på Sandvoll. Transportbehov/kollektivstrategi ** -1 Vil auke trongen for transport til og frå senterfunksjonar, særleg på Husnes. Til dels dårleg kollektivtilbod i dag. Trafikktryggleik * -1 Auka press på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Byggjeområda vil styrkja lokalt næringsliv i området. Næringsområdet kan og skapa eigne arbeidsplassar. Infrastruktur, komm. tenestetilbod * -1 Trong for betre kommunale vegar og offentleg transport (skuleskyss). Samfunnsnytte *** +3 Vil styrkja bygdesenteret Sandvoll. Byggjeområda vil styrkja lokalt næringsliv i området. Næringsområdet kan og skapa eigne arbeidsplassar.

16 Side 16 B-07, F-07, FT-04, Sm-08 og Frs-01 Område for bustad, fritidsbustad, fritids- og turistføremål, småbåthamn og friluftsområde. Felles plankrav. Bygd: Utåker Eigedomsnr.: 243/4 Planstatus: LNF Framlegg: Område for bustad, fritidsbustad, fritids- og turistføremål, småbåthamn og friluftsområde. Areal (daa.): 15 daa Tal einingar: 6 bustadar, 3 fritidsbustadar, 3 utleigehytter. Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert viktig biologisk mangfald eller naturverdiar i området. Noko naturlandskap vert bygd ned. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminner eller sefrakregistreringar. Landskap * -1 Område definert som fjordlandskap vert nedbygd. Ureining og støy ** 0 Ligg nær fylkesvegen (gul sone). Føreset at reguleringsplanen sikrar omsyn til støy frå veg, avløp mv. Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Noko strandsone vert bygd ned. Hytter nær sjøen vil føre til auka privatisering. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - -

17 Side 17 Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Auka privatisering i strandsona. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje registreringar. Samfunnstryggleik ** -1 Lang responstid for brannbil og ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområde vil vera viktig for Utåker. Fleire tomter til fastbuande, samt moglegheiter for fleire ferierande. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Dårleg kollektivtilbod i dag. Trafikktryggleik * -1 Auka belastning på til dels smal fylkesveg mellom Sandvoll og Utåker. Næringsliv og sysselsetting * +2 Byggjeområdet vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging. Moglegheiter for fleire fastbuande på Utåker.

18 Side 18 F-01 og Sm-02 Innspel: 103 og 111 Lenker: nsyn&viewtype=detail&query=id: nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for fritidsbustadar, samt småbåthamn (felles plankrav). Det må takast særleg omsyn til utvikling av den delen av byggjeområdet som går inn i registrert viktig naturtype (edellauvskog). Bygd: Åkra Eigedomsnr.: 276/1 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustader Småbåthamn Areal (daa.): 97,5 daa. Tal einingar: Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald *** -2 Det er registrert viktig edellauvskog i den sørlege delen av byggjeområdet.

19 Side 19 Kulturminne og kulturmiljø - 0 Ingen freda kulturminne eller SEFRAK-registrerte bygg i området. Landskap * -1 Ikkje sårbart eller heilskapeleg landskap, eller med spesiell verdi for reiseliv/rekreasjon. Noko kulturlandskap blir nedbygd. Ureining og støy * -1 Noko avstand til veg (lite trafikkert) gjer at det er liten støypåverknad frå trafikken. Småbåthamna vil føre til noko støy. Klima og energi ** -2 Lange avstandar til handel og offentlege tenester gjer at det blir mykje transport med bil. Sørvendt lokalisering gjer det mogleg med energieffektive bygningar. Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Småbåthamna vil føre til auka privatisering og redusere strandsonekvalitetane i området. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko innmarksbeite vert nedbygd. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Det er ikkje registrert viktige friluftsverdiar i området. Noko strandsone og kulturlandskap vert nedbygd. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Det er ikkje registrert viktig område for born og unge på dette arealet i barnetrakkregistreringa. Samfunnstryggleik * -1 Ikkje rasfarleg område. Noko utrykkingstid for brannvern, og lang utrykkingstid for ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområdet vil styrkja Åkrabygda, særleg med tanke på handel og bruk av lokale tenester. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Transport i all hovudsak med privatbil. Trafikktryggleik * -1 Smale bygdevegar får auka trafikkpress. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Fleire fritidsbustadar vil vera viktig for lokalt næringsliv. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Tiltaket vil styrkja Åkra som bygdesenter.

20 Side 20 F-02 og F-03 Innspel: nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for fritidsbustadar. Plankrav. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 241/36 Planstatus: LNF Framlegg: 10 fritidsbustader Areal (daa.): Tal einingar: Ca. 17 daa. Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert spesielle vilt-, arts- eller naturkvalitetar innanfor eller i nærleiken av området. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminner eller Sefrak-registrerte bygg i området. Landskap * -1 Noko nytt skogsområde vert utbygd. Det er ikkje vist til viktige landskapsverdiar i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone * -1 Noko av byggjeområdet ligg innanfor funksjonell strandsone. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert nedbygd.

21 Side 21 Friluftsliv og rekreasjon * -1 Noko mogleg turterreng i nærleiken av strandsona vert nedbygd. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ingen data. Samfunnstryggleik * -1 Relativ lang responstid for brannbil/ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Vil styrkja bygdesenteret Sandvoll. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale tilkomstvegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Byggjeområdet vil auka grunnlaget for lokalt næringsliv. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging.

22 Side 22 F-05 og Sm-06 Område for fritidsbustadar og småbåthamn. Småbåthamna har god nok kapasitet til å dekke noko av trongen for andre byggjeområder på Sandvoll. Krav om felles reguleringsplan. Bygd: Eigedomsnr.: Planstatus: Framlegg: Areal (daa.): Tal einingar: Sandvoll 241/7 m.fl LNF Fritidsbustad og småbåthamn 115 daa 45 fritidsbustadar, 50 småbåtplassar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -2 Det er ikkje registrert spesielle vilt-, arts- eller naturkvalitetar innanfor eller i nærleiken av området. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminner eller Sefrak-registrerte bygg i området. Landskap * -1 Noko nytt skogsområde vert utbygd. Det er ikkje vist til viktige landskapsverdiar i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Noko av byggjeområdet ligg innanfor funksjonell strandsone. Fritidsbustadane ligg utanfor funksjonell strandsone, medan småbåthamna ligg innanfor. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog ** -3 Noko skog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon ** -2 Noko mogleg turterreng i nærleiken av strandsona vert nedbygd. Helse - -

23 Side 23 Universell utforming - - Born og unge - - Ingen data. Samfunnstryggleik * -1 Relativ lang responstid for brannbil/ambulanse. Ikkje registrert skredfare av noko slag. Tettstadutvikling ** +2 Vil styrkja bygdesenteret Sandvoll. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale tilkomstvegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Byggjeområdet vil auka grunnlaget for lokalt næringsliv. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging. Det er trong for fleire småbåtplassar i området.

24 Side 24 F-09, F-08, Sm-09 og FrS-02 Område for fritidsbustad, fritids- og turistføremål og småbåthamn. Felles plankrav. Bygd: Utåker Eigedomsnr.: 244/2 Planstatus: LNF Framlegg: Fritisbustad, fritids- og turistføremål og småbåthamn. Areal (daa.): 22 daa Tal einingar: 16 fritidsbustadar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert viktig biologisk mangfald eller naturverdiar i området. Noko naturlandskap vert bygd ned. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminner eller sefrakregistreringar. Landskap * -1 Område definert som fjordlandskap vert nedbygd. Ureining og støy ** 0 F-09 ligg nær fylkesvegen (gul sone). Føreset at reguleringsplanen sikrar omsyn til støy frå veg, avløp mv. Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Noko strandsone vert bygd ned. Hytter nær sjøen vil føre til auka privatisering. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Auka privatisering i strandsona.

25 Side 25 Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje registreringar. Samfunnstryggleik ** -1 Lang responstid for brannbil og ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområde vil vera viktig for Utåker. Fleire tomter til fastbuande, samt moglegheiter for fleire ferierande. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Dårleg kollektivtilbod i dag. Trafikktryggleik * -1 Auka belastning på til dels smal fylkesveg mellom Sandvoll og Utåker. Næringsliv og sysselsetting * +2 Byggjeområdet vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging.

26 Side 26 F-11 Innspel: nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for inntil fire fritidsbustadar. Det må takast særleg omsyn til dei automatisk freda kulturminna i området, også ved opparbeiding av tilkomst/infrastruktur. Ligg nedstrøms damanlegg, men ikkje direkte fare for flaumbølje. Erosjonsfare må vurderast før utbygging. Bygd: Matre Eigedomsnr.: 250/3 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustader Areal (daa.): Ca. 4 daa. Tal einingar: 4 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert viktige naturverdiar eller biologisk mangfald på arealet. På nordvest sida av elva derimot, er det registrert viktig edellauvskog. Kulturminne og kulturmiljø *** -2 Automatisk freda kulturminne. Fire gravfelt frå jernalder ligg om lag 150m aust for byggjeområdet. Landskap ** -2 Arealet er definert som fjordkulturmiljø i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi - - Fiskeressursar - -

27 Side 27 Strandsone ** -2 Hyttebygging vil føre til auka privatisering i strandsona. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon ** -2 Auka privatisering i eit område som framstår som urørt med klare friluftsverdiar. Området er mykje brukt ved fritidsfiske mv. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje data. Samfunnstryggleik * -1 Lang innsatstid for brannvern og ambulanse. Mogleg fare for sekundærverknad av dambrot (erosjon i elveterrasse) Tettstadutvikling ** +1 Byggjeområdet vil styrkja Matrebygda. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Fører til auka trafikk på til dels smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Vil føre til auka lokal handel. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +1 Støttar kommunen sitt ønskje om auka hyttebygging.

28 Side 28 F-12 Område for fritidsbustadar. Området ligg innanfor skredfare (NGI og NGU), må utgreiast av geolog. Krav om reguleringsplan. Bygd: Matre Eigedomsnr.: 258/1 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustad Areal (daa.): 7,2 daa Tal einingar: 3 hytter Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * 0 Det er ikkje registrert viktig biologisk mangfald eller naturtypar på arealet. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminne eller sefrakregisreringar. Landskap *** -2 Området er definert som fjordkulturmiljø og visuelt sårbart i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Arealet ligg innanfor funksjonell strandsone. Hyttebygging vil føre til auka privatisering i strandsona. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko beiteland vert bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Det er ikkje registrert særskilde friluftsverdiar i området. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Manglar data.

29 Side 29 Samfunnstryggleik ** -2 Området ligg innanfor skredfareområde (NGI og NGU). Eiga skredvurdering må gjerast. Tettstadutvikling * +1 Vil føre til auka aktivitet i bygda Matre. Transportbehov/kollektivstrategi - - Bilbasert tilkomst. Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Vil føre til auka trong for lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønskje om auka hyttebygging.

30 Side 30 F-13 Område for fritidsbustadar. Det må takast særleg omsyn til det automatisk freda kulturminne som grensar opp mot F-13. Krav om reguleringsplan. Bygd: Baugstrand Eigedomsnr.: 260/10 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustad Areal (daa.): 19,6 daa Tal einingar: 4 fritidsbustadar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald ** -1 Det er ikkje registrert vilt-, arts- eller naturkvalitetar i eller byggjeområdet, men arealet grensar tett opp til eit område som er definert som naturtype rik edellauvskog. Det er snakk om ei sørvestvendt li med mykje frodig edellauvskogsvegetasjon. Spreidd i lia står grove lindetre. Lia vekslar mellom hasselkratt, edellauvskog med lind, alm, eik og ask, og fuktdrag med svartor. Kulturminne og kulturmiljø ** -1 Det er registrert eit automatisk freda kulturminne (buplass/kokegrop) nordaust for byggjeområdet. Ingen sefrak-registrerte bygg i området. Landskap ** -2 Arealet ligg innanfor eit område som i landskapsanalysen vert definert som visuelt sårbart fjordkulturmiljø. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone ** -1 Ligg delvis innanfor funksjonell strandsone. Vil føre til noko auka privatisering i strandsona. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - -

31 Side 31 Ikkje drivverdig skog * -1 Noko naturskog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Skogsområde vert nedbygd. Det er ikkje registert særskilde friluftsverdiar i området. Helse - - Universell utforming * -1 Arealet ligg i bratt terreng, noko som gjer det vanskeleg med utbygging med universell utforming. Born og unge * 0 Det er ikkje registrert viktige område for born og unge gjennom barnetrakk-registreringa. Samfunnstryggleik * -1 Lang utrykkingstid for brannmannskap. Tettstadutvikling - - Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Tilkomst i all hovudsak med bil. Trafikktryggleik * -1 Tiltaket gjev auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Hyttebygging vil gje ein auke i bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Bidreg til målsettinga om auka hyttebygging i kommunen.

32 Side 32 F-14, A-02 og Sm-11 Innspel: 91 og <> nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for fritidsbustadar, naust og småbåthamn. Terrenget i strandsona har store høgdeskilnadar, slik at det må takst høgd for minst mogleg terrenginngrep i planlegginga. Krav om felles regulering for F-14, A-02 og Sm-11. Bygd: Baugstranda Eigedomsnr.: 263/7 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustadar, naust og småbåthamn. Areal (daa.): 26,5 daa. Tal einingar: 15 fritidsbustadar, 20 småbåtar, det bør leggjast inn to sjølveigande naust og eit fellesnaust (til F-14). Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald ** -1 Det er ikkje registrert vilt-, arts- eller naturkvalitetar i eller byggjeområdet, men arealet grensar tett opp til eit område som er definert som naturtype rik edellauvskog. Det er snakk om ei sørvestvendt li med mykje frodig edellauvskogsvegetasjon. Spreidd i lia står grove lindetre. Lia vekslar mellom hasselkratt, edellauvskog med lind, alm, eik og ask, og fuktdrag med svartor. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen registrerte freda kulturminner eller Sefrakregistrerte bygg i området.

33 Side 33 Landskap ** -2 Arealet ligg innanfor eit område som i landskapsanalysen vert definert som visuelt sårbart. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone * 0 Ligg utanfor funksjonell strandsone. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko naturskog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Skogsområde vert nedbygd. Det er ikkje registert særskilde friluftsverdiar i området. Helse - - Universell utforming * -1 Arealet ligg i bratt terreng, noko som gjer det vanskeleg med utbygging med universell utforming. Born og unge * 0 Det er ikkje registrert viktige område for born og unge gjennom barnetrakk-registreringa. Samfunnstryggleik * -1 Lang utrykkingstid for brannmannskap. Tettstadutvikling - - Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Tilkomst i all hovudsak med bil. Trafikktryggleik * -1 Tiltaket gjev auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Hyttebygging vil gje ein auke i bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Bidreg til målsettinga om auka hyttebygging i kommunen.

34 Side 34 F-15 Innspel: 88 nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for fritidsbustadar med enkel standard. Reguleringsplanen bør ta omsyn til desse føringane: Det bør ikkje sprengast, eller gjerast store inngrep i terrenget. Hyttene bør ha møna tak, og ha ei utforming og farge som går godt inn i terrenget. Hyttene bør ha maks 75 m2 BTA. Det kan byggjast frittliggande uthus/anneks, desse bør ikkje vere større enn 20m2. Hyttene skal ikkje ha meir enn ein etasje, dei kan ha kjellar om det høver seg og loft/hems. Mønehøgd skal ikkje vere over 6.Om. Grunnmuren bør ikkje bli høgare enn 0,5m. Desse krava bør gjelda for hyttebygging i fjellet i Kvinnherad. Det er krav om reguleringsplan på arealet. Bygd: Åkra Eigedomsnr.: 282/5 Planstatus: LNF og bustadområde Framlegg: Fritidsbustader Areal (daa.): 11,3 daa. Tal einingar: 5 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert spesielle vilt-, arts- eller naturkvalitetar innanfor eller i nærleiken av området. Fjellterreng med lav skogsvekst. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminner eller Sefrak-registrerte bygg i området.

35 Side 35 Landskap * -1 Noko relativt urørt fjellterreng blir nedbygd. Ikkje registert viktige landskapsverdiar. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar Strandsone - - Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko fjellskog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Hyttebygging vil føre til auka privatisering i området. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje registert viktig område for born og unge gjennom barnetrakkregistreringa. Samfunnstryggleik - - Tettstadutvikling * +1 Hyttebygging vil gje positiv ringverknadar for Åkrabygda. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Smale tilkomstvegar i Åkraområdet generelt er sårbare for auka trafikk. Næringsliv og sysselsetting * +2 Tiltaket vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte * +1 Støttar kommunestyret sitt ønskje om auka hyttebygging.

36 Side 36 FT-01 Innspel: 84 nsyn&viewtype=detail&query=id: Område for fritids- og turistføremål. Arealet skal brukast til oppstilling av campingvogner og bobilar på kort- og langtidsopphald. Faste installasjonar/bygningar skal berre vera fellesanlegg. Det skal ikkje byggjast utleigehytter eller liknande. Reguleringsplanen legg føringar for korleis området kan disponerast. Det er krav om utarbeiding av reguleringsplan på området. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 241/2 Planstatus: LNF og industri Framlegg: Fritids- og turistføremål Areal (daa.): 28,4 daa. Tal einingar: - Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert særskilde naturverdiar i området. Kulturminne og kulturmiljø - 0 Ingen freda kulturminne eller SEFRAK-registrerte bygg i området. Landskap * -1 Ikkje sårbart eller heilskapeleg landskap, eller med spesiell verdi for reiseliv/rekreasjon. Noko kulturbeitelandskap blir nedbygd. Ureining og støy ** -2 Deler av området ligg nær riksvegen (gul støysone), dette bør takast omsyn til ved reguleringsplanlegging.

37 Side 37 Klima og energi * -1 Ein del tenester vil verta bilbasert, med om lag ti minuttar køyring til næraste daglegvarehandel mv. Sørvendt lokalisering legg til rette for energieffektive bygningar (fellesanlegg). Fiskeressursar - - Strandsone - - Dyrka mark - - Innmarksbeite ** -2 Noko innmarksbeite blir nedbygd (ca. 20 daa.). Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog blir nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Ligg nær postvegen. Helse - - Universell utforming * + Liten høgdeskilnad i byggjeområdet legg godt til rette for universell utforming. Born og unge - - Dårleg datagrunnlag. Samfunnstryggleik * -1 Ikkje skredfarleg område. Husnes næraste brannstasjon, 12km. Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområdet vil styrkja Sandvoll som bygdesenter. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Tilkomst i hovudsak med privatbil. Ligg nær hovudveg med gangavstand til rutebuss, men det er relativt låg frekvens i rutetilbodet. Trafikktryggleik * -1 Ligg nær traffikert riksveg. Gangtrafikk til og frå byggjeområdet vil skje på relativt smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +2 Fleire ferierande vil gje positive ringverknadar for byggjefirma, lokal handel og næringsliv. Infrastruktur, komm. tenestetilbod * 0 Ligg greitt lokalisert i høve til hovudveg. Samfunnsnytte ** +2 Tiltaket vil styrkja Sandvoll som bygdesenter.

38 Side 38 FT-03 og Sm-07 Område for fritids- og turistføremål (utleigehytter), samt småbåthamn. Felles plankrav. Bygd: Utåker Eigedomsnr.: 243/1 Planstatus: LNF Framlegg: Fritids- og turistføremål og småbåthamn. Areal (daa.): FT-03: 8,1 daa, Sm-07: 2,1 daa Tal einingar: 5 utleigehytter, 5 småbåtplassar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert viktig biologisk mangfald eller naturverdiar i området. Noko naturlandskap vert bygd ned. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminner eller sefrakregistreringar. Landskap * -1 Område definert som fjordlandskap vert nedbygd. Ureining og støy - - Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Noko strandsone vert bygd ned. Hytter nær sjøen vil føre til auka privatisering. Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Auka privatisering i strandsona. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje registreringar. Samfunnstryggleik ** -1 Lang responstid for brannbil og ambulanse.

39 Side 39 Tettstadutvikling ** +2 Byggjeområde vil vera viktig for Utåker. Fleire tomter til fastbuande, samt moglegheiter for fleire ferierande. Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Dårleg kollektivtilbod i dag. Trafikktryggleik * -1 Auka belastning på til dels smal fylkesveg mellom Sandvoll og Utåker. Næringsliv og sysselsetting * +2 Byggjeområdet vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging. Moglegheiter for fleire fastbuande på Utåker.

40 Side 40 F-04 og Sm-04 Område for fritidsbustadar, med tilhøyrande småbåthamn. Krav om felles regulerignsplan. Bygd: Sandvoll Eigedomsnr.: 241/6 Planstatus: LNF Framlegg: Fritidsbustad og småbåthamn Areal (daa.): 29 daa Tal einingar: 20 fritidsbustadar, 10 småbåtplassar Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Det er ikkje registrert spesielle vilt-, arts- eller naturkvalitetar innanfor eller i nærleiken av området. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen freda kulturminner eller Sefrak-registrerte bygg i området. Landskap * -1 Noko nytt skogsområde vert utbygd. Det er ikkje vist til viktige landskapsverdiar i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone ** -1 Noko av byggjeområdet ligg innanfor funksjonell strandsone.

41 Side 41 Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert nedbygd. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Noko mogleg turterreng i nærleiken av strandsona vert nedbygd. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ingen data. Samfunnstryggleik * -1 Relativ lang responstid for brannbil/ambulanse. Ikkje registrert skredfare av noko slag. Tettstadutvikling ** +2 Vil styrkja bygdesenteret Sandvoll. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale tilkomstvegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Byggjeområdet vil auka grunnlaget for lokalt næringsliv. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging. Det er trong for fleire småbåtplassar i området.

42 Side 42 FT-05 og Sm-15 Innspel: 97 nsyn&viewtype=detail&query=id: FT-05 kan tilretteleggast som campingplass med faste hytter og campingvogner. Sm-15 er ein integrert del av turistanlegget (felles plankrav). Bygd: Matre Eigedomsnr.: 252/2 Planstatus: LNF og industri. LNF også omdisp. industri i einskildvedtak Framlegg: Fritids- og turistføremål. Areal (daa.): 14,3 daa. Tal einingar: - Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * - Det er ikkje registrert særskilde naturverdiar eller biologisk mangfald i området. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen registrerte kulturminner eller sefrak-registrerte bygningar i området. Landskap * - Landskapsanalysen legg ikkje vekt på landskapselement ved Oppstveitvatnet. Ureining og støy - - Det er sett krav om reguleringsplan på området. Ureining og støy må vurderast i reg.plan i forhold til aktuelle tiltak. Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone - -

43 Side 43 Dyrka mark - - Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog - - Friluftsliv og rekreasjon ** +2 Tilrettelegging av arealet kan auke rekreasjonsverdien på arealet. Helse - - Universell utforming * +2 Døme på område som med enkle grep kan utformast universellt. Born og unge - - Ikkje registrert barnetrakk. Samfunnstryggleik ** -1 Delvis innanfor skredutsett område. Må vurderast meir detaljert i samband med reguleringsplan. Tettstadutvikling - - Transportbehov/kollektivstrategi * -1 Bilbasert tilkomst. Dårleg kollektivtilbod. Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på delvis smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Kan føre til auka aktivitet i Matre. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Fører til auka aktivitet, og kanskje grunnlag for næring i Matre.

44 Side 44 FT-06 Område for fritids- og turistføremål (utleigeeiningar). Må ha rasfareundersøking ved regulering. Krav om reguleringsplan. Bygd: Sunde i Matre Eigedomsnr.: 258/4 Planstatus: LNF Framlegg: Fritids- og turistføremål Areal (daa.): 11,5 daa Tal einingar: 5 utleigehytter og 3 utleigenaust Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald ** -1 Det er ikkje registrert viktige naturverdiar eller biologisk mangfald på arealet. Tilgrensande i vest og sørvest derimot er det registrert askestuvar: Artsmangfald: Ask er viktigaste treslag, men det er også noko gråor i øvre delar. Feltsjiktet er ikkje spesielt rikt, og har mest beitetolerante grasartar. Litt kystmaigull vart funne. Det er litt lungeneversamfunn på asketrea, med artar som lungenever, grynfiltlav, vanleg blåfiltlav, tre artar porelav, eit par tre med skorpefiltlav (VU). I tillegg så vidt litt praktlav (VU). Kulturminne og kulturmiljø ** -1 Automatisk freda kulturminne. Busetnad frå førreformatorisk tid ligg om lag 150m sørvest for byggjeområdet. Landskap ** -2 Arealet er definert som fjordkulturmiljø i landskapsanalysen. Ureining og støy - - Klima og energi - - Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Hyttebygging (utleigeeiningar) vil føre til auka privatisering i strandsona. Dyrka mark - -

45 Side 45 Innmarksbeite - - Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon ** -2 Auka privatisering i eit område som framstår som relativt urørt med klare friluftsverdiar. Helse - - Universell utforming - - Born og unge - - Ikkje data. Samfunnstryggleik ** -2 Lang responstid for brannvern og ambulanse. Arealet er skredutsatt (NGU og NGI). Tettstadutvikling ** +1 Byggjeområdet vil styrkja Matrebygda. Transportbehov/kollektivstrategi - - Trafikktryggleik * -1 Fører til auka trafikk på til dels smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +1 Vil føre til auka lokal handel. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +1 Støttar kommunen sitt ønskje om auka hyttebygging og satsing på lokalt næringsliv.

46 Side 46 FT-07 Område for fritids- og turistføremål (utleigehytter). Ikkje krav om reguleringsplan. Bygd: Baugstranda Eigedomsnr.: 260/1 Planstatus: LNF Framlegg: Fritids- og turistføremål Areal (daa.): 4 daa Tal einingar: 3 utleigehytter Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald ** -1 Ingen registreringar innanfor byggjeområdet. Arealet grensar mot ei registrering i nord: sørvestvendt li med mykje frodig edellauvskogsvegetasjon. Nær Feravika er det ein del nesten reine hasselkratt, medan det andre stader er lindedominert skog. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminne eller sefrakregistreringar. Landskap * -1 Ikkje definert som visuelt sårbart, men fjordkulturmiljø. Nær strandsona. Ureining og støy - - Klima og energi * +1 Sørvendt lokalisering gjer det mogleg med energieffektive bygningar. Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Byggjeområdet ligg delvis innanfor funksjonell strandsone. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko beiteland vert bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned.

47 Side 47 Friluftsliv og rekreasjon * -1 Ingen spesielle friluftsverdiar er registrert, men noko kulturlandskap nær strandsona vert bygd ned og privatisert. Helse - - Universell utforming * -2 Bratt terreng gjer det vanskeleg å gjere uteopphaldsarealet universellt utforma. Born og unge * -1 Det kom ikkje fram viktige område under barnetrakkregistreringa. Nær strandsona. Samfunnstryggleik * -1 Lang responstid for ambulanse. Ikkje registrert skredfare av noko slag. Tettstadutvikling * -1 Positivt for Baugstranda og bygdane kring. Transportbehov/kollektivstrategi - - Bilbasert tilkomst. Trafikktryggleik * -1 Fører til auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting * +2 Positivt for lokal handel. Vil føre til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønske om auka hyttebygging og satsing på lokalt næringsliv.

48 Side 48 FT-08 Utviding av eksisterande område for fritids- og turistføremål (utleigehytter, sløyebod mv.) Ikkje krav om reguleringsplan. Bygd: Åkra Eigedomsnr.: 282/6 Planstatus: LNF Framlegg: Fritids- og turistføremål Areal (daa.): 8,1 Tal einingar: 3 Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Ingen naturtypar eller biologisk mangfald av stor verdi er registrert. Kulturminne og kulturmiljø ** -1 Arealet ligg nær automatisk freda kulturminne (ved kyrkja ligg det ein gamal gravstad). Kyrkja er i seg sjølv viktig som kulturobjekt. Landskap * -1 Definert som fjordkulturmiljø i landskapsanalysen. Ikkje visuelt sårbart område. Ureining og støy - - Klima og energi * +1 Sørvend lokalisering gjer det mogleg med energieffektive bygningar. Bilbasert tilkomst. Fiskeressursar - - Strandsone ** -2 Privatiserer ytterlegare strandsona i området. Viktig nærområde for Åkrabygda. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko potensielt beiteland blir bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog - - Friluftsliv og rekreasjon * -1 Nedbygging i strandsona. Helse - - Universell utforming * +1 Ligg godt til rette for universell utforming. Sentrumsnært (i forhold til handel, kyrke mv.).

49 Side 49 Born og unge *** -3 Barnetrakkregistreringa viser at dette er eit område som blir brukt av born og unge til bading mv. Samfunnstryggleik * -1 Lang responstid for ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Positivt for aktiviteten i Åkrabygda. Transportbehov/kollektivstrategi - - Bilbasert tilkomst. Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Fører til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønskje om auka hyttebygging og satsing på lokale næringar.

50 Side 50 FT-09 Område for fritids- og turistføremål (utleigehytter, naust og serveringsstad). Ikkje krav om reguleringsplan. Bygd: Åkra Eigedomsnr.: 283/7 Planstatus: LNF Framlegg: Fritids- og turistføremål Areal (daa.): 10,3 daa Tal einingar: 2 utleigehytter, 2 naust, serveringsstad. Tema Verdi Konsekvens Vurdering Naturverdiar og biologisk mangfald * -1 Ingen naturtypar eller biologisk mangfald av stor verdi er registrert. Kulturminne og kulturmiljø - - Ingen automatisk freda kulturminne eller andre objekt. Landskap *** -2 Definert som fjordkulturmiljø i landskapsanalysen, samt visuelt sårbart område. Ureining og støy - - Klima og energi * -1 Bilbasert tilkomst. Nordvestvendt lokalisering. Fiskeressursar - - Strandsone ** -1 Privatiserer ytterlegare strandsona i området. Dyrka mark - - Innmarksbeite * -1 Noko beiteland blir bygd ned. Drivverdig skog - - Ikkje drivverdig skog * -1 Noko skog vert bygd ned. Friluftsliv og rekreasjon * -1 Nedbygging i strandsona. Helse - - Universell utforming * -1 Bratt terreng gjer det vanskeleg med universell utforming.

51 Side 51 Born og unge *** -3 Barnetrakkregistreringa viser at dette er eit område som blir brukt av born og unge til bading mv. Samfunnstryggleik * -1 Lang responstid for ambulanse. Tettstadutvikling ** +2 Positivt for aktiviteten i Åkrabygda. Transportbehov/kollektivstrategi - - Bilbasert tilkomst. Trafikktryggleik * -1 Auka trafikk på smale bygdevegar. Næringsliv og sysselsetting ** +2 Fører til auka bruk av lokale varer og tenester. Infrastruktur, komm. tenestetilbod - - Samfunnsnytte ** +2 Støttar kommunestyret sitt ønskje om auka hyttebygging og satsing på lokale næringar.

Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse for framtidige byggjeområde

Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse for framtidige byggjeområde Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse for framtidige byggjeområde Revidert april 2013 Kommunedelplan for Sandvoll, Holmedal, Matre og Åkra 2013-2023 Kvinnherad kommune Verksemd for Samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Verdi- og konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing

Verdi- og konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing Side 1 - og konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing Arealdelen av kommuneplanen skal etter det nye regelverket konsekvensutgreiast dersom den inneheld nye utbyggingsområde.

Detaljer

konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing

konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling konsekvensutgreiing av nye byggjeområde og LNF-område for spreidd bustadbyggjing Side 2 Arealdelen av kommuneplanen skal etter det nye regelverket konsekvensutgreiast

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Skildring av planoppdraget

Skildring av planoppdraget Detaljplan for Brakåsen og Klypetjønn, Suldal kommune Skildring av planoppdraget Bakgrunn for oppdraget Tettstaden Suldalsosen har ca 650 innbyggjarar (heile Vinjar skulekrins har ca 950). Her er to daglegvarebutikkar,

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ESPELANDSDALEN CAMPING - PlanID 1234 2014002 Granvin Herad PLANSKILDRING. 826-004- Planskildring- Espelandsdalen -- 20.04.15.

REGULERINGSPLAN FOR ESPELANDSDALEN CAMPING - PlanID 1234 2014002 Granvin Herad PLANSKILDRING. 826-004- Planskildring- Espelandsdalen -- 20.04.15. 1 REGULERINGSPLAN FOR ESPELANDSDALEN CAMPING - PlanID 1234 2014002 Granvin Herad 826-004- Planskildring- Espelandsdalen -- 20.04.15. Arkivsaknr: 14/160 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Espelandsdalen

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 REGULERINGSPLAN FOR FRIOMRÅDE NORDHUSVÅGEN, ØSTHUSVIK PLID.: 2009 005 Vedlegg: 1 Oversiktskart

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Godkjende av Kvinnherad kommunestyre.. Rev 18.07.2010 Innhald 1. Fellesføresegner 2. Byggeområde a. Allmennyttige føremål b. Herberge og

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato L12 12/2285-25 9106/13 06.06.2013 PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Dato : 22.11.2012 Revidert 04.06.2013. Offentleg handsaming : dato sak 1. gangs handsaming 07.02.1 3

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/01161-021663/00 Saksbeh.: Astrid Fjose Arkivkode: L12 Saksnr.: Utval Møtedato 0210/00 Formannskap/ plan og økonomi 14.12.00 0002/01 Kommunestyret 15.02.01 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

1 Konsekvensutgreiing

1 Konsekvensutgreiing 1 Konsekvensutgreiing I konsekvensutgreiinga vurderer ein planen sine verknader for miljø og samfunn, jf. pbl. 4-2. Det vil seie at for endringar i arealbruk som er gjort i høve til gjeldande plan skal

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/15 Komité for plan og utvikling 20.01.2015 8/15 Kommunestyret 19.02.2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/15 Komité for plan og utvikling 20.01.2015 8/15 Kommunestyret 19.02.2015 Arkiv: 504 Saksmappe: 2012/794-643/2015 Sakshandsamar: Linn Cecilie Martinson Dato: 12.01.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/15 Komité for plan og utvikling 20.01.2015 8/15 Kommunestyret 19.02.2015

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer