Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790"

Transkript

1 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf

2 Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING 2013 Side 5 1. SAMFERDSLE Side E39 Side E134 Side Austevoll Fiskerihamn Side Stord Lufthamn Side Fiskerhamn på Bømlo Side Fylkesvegar Side Inndeling av fylkesvegnettet Side Kollektivtrafikk i Sunnhordland Side Ferjemateriell Side Hurtigbåtar Side 8 2. NÆRINGSUTVIKLING Side Inspirasjons- og motivasjonsseminar Side Skule-arbeidsliv Kvinnherad vg. skule KVV kompetanse Side Realfagprosjektet TERS Side Møt skolen Side Regionalt næringsfond Side Kompensasjonsmidlar Side Kompetanseprogram Side Etablerarvegleiing Side Teknisk fagskule/ingeniørutdanning i Shl Side Vidaregåande skule Side Reiseliv Side Marknadsføring-gjennomføring Side Publikasjonar og brosjyrar Side Messer, woekshops, utstillingar og visningsturar Side Annonser og kampanjar Side Produktutvikling Side Andre oppgåver og hendingar 2013 Side Omdømme og rekruttering Side Forprosjektet Matkultur i Sunnhordland Side SAMARBEIDSRÅDET SOM MØTEPLASS OG DRØFTINGSORGAN Side BIDRA TIL GODE INTERKOMMUNALE LØYSINGAR FOR TENESTEPRODUKSJON Side DRIVA AKTIV PÅVERKNAD FOR Å SIKRA REGIONEN OG DEN EINSKILDE KOMMUNE SINE INTERESSER I REGIONALE OG NASJONALE SPØRSMÅL Side Møte med departement og stortingspolitikarar Side Møte med Hordalandsbenken Side Kyst og fiskeridepartementet Side Miljødepartementet Side Stortingsrepresentantar Side Møte med KS Side Uttalar frå Samarbeidsrådet i 2013 Side Kommunestruktur Side Scenario Sunnhordland Side INITIERA OG DELTA I OPNE OG TILLITSFULLE DIALOGAR MED POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTNARAR Side 22 2

3 6.1 Fellesmøte med ORK Side Fellesmøte mellom Hordaland fylkeskommune og regionarådsleiarane Side Møte med Byrådet Bergen Side Høgskulen Stord-Haugesund Side Høgskulerådet Side PLANARBEID Side Interkommunal strandsoneplan for Shl Side Regional plan for kystsona Side ANNA Side Sunnhordlandssambandet AS Side Nyskapingskonferansen Side Hardangerfjorden tiltak for berekraftig havbruk Side Markering av nedbetalt Trekantsamband og seminar om ferjefri E39 Side VM i kokkekunst i Lyon Side ØKONOMI Side Finansinntekter/utgifter Side Rekneskapsførar og revisor Side ORGANISASJON Side Administrasjon Side Prosjekttilsette/medarbeidarar Side Arbeidsmiljø Side Ytre Miljø Side Likestilling Side Lokalitetar Side Styresamansetning fram til 29. nov 2013 Side Styresamansetning etter 29. nov 2013 Side Samarbeidsrådet for Sunnhordland Side Representantskap Side 27 SELSKAPSAVTALE Side REKNESKAP OG REVISORMELDING 2013 Side HANDLINGSPLAN 2014 Side INFRASTRUKTUR Side Samferdsle Side E39 Side E 134 Side Regional transportplan for Hordaland Side Fylkesvegnettet Side Kollektivtrafikk i Sunnhordland Side REGIONAL UTVIKLING Side Interkommunal/interregionalt samarbeid Side Kommunestruktur Side Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland? Side ATTRAKTIV BUREGION Side Omdømmebygging/rekruttering/kompetanse Side Rekruttering Side 43 3

4 3.3 Kompetanse Side Teknisk fagksule Side Høgskulen Stord Haugesund Side Vidaregåande skular Side FoU og næringstiltak Side NÆRINGSUTVIKLING Side Næringsutviklingssamarbeid Side Strategisk næringsplan for Sunnhordland Side Prioriterte næringar Side Næringsutvikling i regi av Samarbeidsrådet Side Reiseliv Side Marin sektor Side Kulturbasert næringsutvikling Side Matkultur i Sunnhordland Side Entreprenørskap/nyetablering Side Regionalt næringsfond Side Kompensasjonsmidlar Side FOLKEHELSE Side Sykkelregionen Sunnhordland Side Turstiar og friluftsområde i Sunnhordland Side SAMARBEIDSRÅDET SOM MØTEPLASS OG DRØFTINGSORGAN Side PLANARBEID Side Interkommunal strandsoneplan for Shl Side Regional kystsoneplan Side Overordna planstrategi for Shl og Haugalandet Side DRIVA AKTIV PÅVERKNAD FOR Å SIKRA REGIONEN OG DEN EINSKILDE KOMMUNE SINE INTERESSER I REGIONALE OG NASJONALE SPØRSMÅL Side Kommunepolitikarar Side Fylkespolitikarane Side Administrasjonen i Hordaland fylkeskommune Side Bergen som motor for utvikling av Hordaland Side Fylkesmannen i Hordaland Side Stortingsrepresentantane frå Sunnhordland/ Haugalandet Side Hordalandsbenken Side Departementa Side Bruk av media Side ANNA Side Nyskapingskonferanse Side 54 4

5 STYRET SI ÅRSBERETNING 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Haugesund, Fusa og Vindafjord kommunar er observatørar i Samarbeidsrådet. Selskapet har forretningsadresse i Stord kommune. Føremålet med selskapet er interkommunalt samarbeid på generell basis med særleg vekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsarbeid. Selskapet skal ta opp saker som kan fremja utviklinga av Sunnhordland, og leggja dei fram til drøfting og utgreiing. Føremålet vert konkretisert m.a. gjennom desse oppgåvene: 1. Fremja Sunnhordland sine interesser 2. Fremja og samordna tiltaksarbeid i Sunnhordland med særleg vekt på regional utvikling, næringsutvikling og infrastruktur 3. Vera pådrivar for betring av kommunikasjonstilhøva i Sunnhordland 4. Utvikla ei samordna og effektiv marknadsføring av Sunnhordland 5. Vera pådrivar for kultur og identitetsskapande tiltaksarbeid 6. Arbeida for kommunane sine rammevilkår Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2013 og Strategisk plan for Ny strategisk plan for vart vedteken i Representantskapet 29. november 2013 og vil vera gjeldande frå Hovudmåla har vore: 1. Samferdsle 2. Omdømmebygging/rekruttering Regionale utviklingsoppgåver har vore: 3. Næringsutvikling 4. Vidareutvikling av næringssamarbeidet 5. Folkehelseprofil 6. Samarbeidsrådet som møteplass og drøftingsorgan Andre viktige oppgåver har vore: 7. Bidra til gode interkommunale løysingar for tenesteproduksjon 8. Driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål 9. Initiera og delta i opne og tillitsfulle dialogar med potensielle samarbeidspartnarar 1. SAMFERDSLE Samferdsle er ein viktig del av arbeidet i Samarbeidsrådet og gjennom aksjonar, møter, skriv/uttalar arbeider ein til ei kvar tid med å styrkja samferdsletilhøva i regionen. Samarbeidsrådet har særleg vore opptekne av å fremja kor viktig E39 og E134 er for utviklinga av regionen og her vart det gjort viktige vedtak i

6 1.1 E39 E39 har vore ei sentral arbeidsoppgåve for Samarbeidsrådet for Sunnhordland, og rådet har jobba aktivt mot sentrale styresmakter for å få på plass ein KVU for ein ferjefri kyststamveg. Samarbeidsrådet utarbeidde i mars ein uttale til dåverande samferdsleminister Marit Arnstad, og fekk underskrift av 16 ordførarar og eit byråd. Uttalen gjekk på at regjeringa måtte gjera eit snarleg val av trase, og at midtre var det mest samfunnsnyttige. Det var difor ein stor dag for Samarbeidsrådet 20. desember 2013 då samferdsleminister Ketil Solsvik-Olsen las opp følgjande: Statens vegvesen (SVV) har utarbeidet en KVU for E39 Aksdal-Bergen og hatt KVUen ute på lokal høring. KVUen har vært underlagt ekstern kvalitetssikring KS1. Konsulentgrupperingen Dovre/TØI har stått for KS1. Det ble i KVUen ikke konkludert mht valg av konsept. Som varslet i KVUen, har SVV utarbeidet en tilleggsutredning til KVUen der etatens tilråding av konsept fremgår. Denne utredningen har ikke vært til lokal høring. Den har heller ikke vært til KS1, men etatens tilråding i utredningen er sammenfallende med kvalitetssikrers tilråding fra KS1 av KVUen. Illustrasjon bru over Bjørnefjorden. På bakgrunn av regjeringens behandling av saken, ber Samferdselsdepartementet om at Vegdirektoratet legger til rette for videre planlegging i saken basert på følgende premisser: K4C Midtre linje skal legges til grunn for fremtidig E39 mellom Aksdal og Bergen. E39 skal krysse Bjørnafiorden med bru mellom Tysnes og Os. Prosjektet skal planlegges etter statlig plan etter plan og bygningsloven (pb1) på det nivå der konkrete traser fastsettes, dvs kommunedelplan. Det tas senere stilling til om det også er behov for statlig plan på neste plannivå (reguleringsplan). Det blir startet planlegging etter pbli tråd med dette. Prosessen videre skal legge til rette for å redusere konflikt og uheldige virkninger for natur og kulturminner. Det legges til grunn en god dialog med lokale myndigheter. 1.2 E134 Utbetring og utvikling av stamvegen over Haukeli er viktig for Sunnhordland. Dette har gjennom mange år vore fremja i møter med samferdsleminister, stortingspolitikarar og fylkespolitikarane frå Sunnhordland og gjennom uttalar. Utanom ei generell utbygging og utvikling har Samarbeidsrådet hatt fokus på midlar til planarbeid for strekninga Bakka (Stordalen i Etne) til Solheim, og ikkje minst til å få prioritert midlar Stordalstunnelen. I Samferdsledepartementet sine retningslinjer for arbeidet med handlingsprogrammet vert Statens vegvesen bedt om å vurdera om bompengegrunnlaget gjer moglegheiter for forsering av prosjektet. Etter Statens vegvesen sitt syn er potensialet for lite til at førehands- eller parallell innkrevjing av bompengar vil gjera det mogleg å framskunda prosjektet i vesentleg grad. Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at dei planlagde utbetringane på strekninga Damåsen Saggrenda i Buskerud og Seljord- Åmot i første fireårsperiode vil føra til at potensialet for auka 6

7 bompengar er tilstades, og at det difor bør gjerast nye vurderingar i høve til dette. I tillegg er det no kome både Hardangerbru og Jondaltunell, og det er forventa at desse prosjekta og vil generera trafikkvekst. I tillegg er vert det gratis å køyra Folgefonntunnelen frå E134 har dårleg standard på fleire strekningar gjennom Etne kommune. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har difor ved fleire høve påpeikt at det er avgjerande med løyvingar for utarbeiding av detaljplanar og investeringar for denne strekninga for å sikra kontinuerleg framdrift med bygging av ny veg. 1.3 Austevoll Fiskerihamn Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav følgjande uttale til NTP : Austevoll Fiskerihamn som er med i NTP er eit viktig prosjekt for Hordaland. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er informert om at Kystverket ynskjer å forsere oppstart til 2013 og difor ikkje har teke prosjektet med i NTP framlegget som gjeld frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil oppmoda om at prosjektet likevel vert teke med i uttalen til NTP med ønskje om oppstart i Illustrasjon av Austevoll Fiskerihamn 1.4 Stord Lufthamn Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav følgjande uttale til NTP : Samarbeidsrådet for Sunnhordland oppmodar om at Avinor overtek eigarforholdet for Stord Lufthamn innan I NTP er det ikkje sagt noko om endring av eigarforhold, men driftstilskotet vert oppretthaldt. 1.5 Fiskerihamn på Bømlo Bømlo kommune er ein stor fiskerikommune og har i dag ein yngre generasjon fiskarar som satsar stort. Det er difor viktig at kommunen får eit tidsmessig fiskerihamn som gjer at fiskeflåten kan gå i hamn i eigen kommune. Med stadig større båtar og større fangstkvotar, har den aktuelle havfiskeflåten landligge i 4-5 mnd i året. Det er difor viktig for flåten å kunna gå til hamn i nærområdet, ikkje minst med tanke på vedlikehald og utvikling av eit felles fiskerimiljø. Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav i uttale tilslutnad til at Bømlo kommune sitt arbeid med revisjon av noverande fiskerihamn skal få status som Nasjonal fiskerihamn. 1.6 Fylkesvegar Regional transportplan for Hordaland var på høyring i 2012, og godkjent i desember Planen er eit politisk styringsverktøy og skildrar dagens situasjon og kva for transportmessige utfordringar Hordaland står ovanfor i løpet av planperioden( ). Planen gjer vidare greie for kva mål og strategiar ein legg til grunn for dei ulike plantema, og kva tiltak som bør setjast i verk for å utvikla eit transportnett et i Hordaland. Planen skal leggje grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringar gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samstundes som den skal gje innspel og føringar i prosessar som gjeld Hordaland, men som ligg utanfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde. 7

8 1.7 Inndeling av fylkesvegnettet Regional transportplan skal leggja føringar for investeringar i vegnettet på lang sikt. Nokre vegar er viktigare enn andre, og det er lagt opp til å foreta ei klassifisering for å løfta fram eit utval fylkesvegstrekningar som har ein viktigare funksjon enn andre. Det er lagt opp til å klassifisera vegnettet i to nivå: 1. Overordna vegar (høg funksjonsklasse eller høg trafikkbelastning) 2. Øvrige fylkesvegar Ei slik inndeling vil vera eit grunnlag for å prioritera midlar til standardutbetring, vedlikehald og planlegging. I sin uttale til planen sa Samarbeidsrådet blant anna: Traseen for ferjefri Kyststamveg mellom Bergen Aksdal er enno ikkje vedteken, og vil kunna påverka dei skisserte inndelingane av veganlegga. Når endeleg trase for E39 er valt må det vera avgjerande at flest mogleg tilførselsvegar til E39 vert klassifisert som overordna. Difor ber Samarbeidsrådet om at det vert teke høgde for endringar i høve til dette når traseen er valt. Dette kan blant anna gjelde vegar over Tysnes og Kvinnherad Bergen. Det er difor viktig at Samarbeidsrådet for Sunnhordland arbeider aktivt for å få gode tilførselsvegar til traseen som no er valt. 1.8 Kollektivtrafikk i Sunnhordland Ferjemateriell Samarbeidsrådet har i politiske møter og i brev til Samferdsleministeren teke til orde for at det ved neste anbod på ferjeruter må stillast høgare krav til tilbydarar både når det gjeld kvalitet og regularitet. Samarbeidsrådet meinte difor at det er viktig at fylkeskommunane får klåre signal frå både storting og regjering om at kvalitet og alder på ferjemateriellet, samt regularitet må verta ein del av anbodsgrunnlaget. I tillegg oppmoda Samarbeidsrådet til ei auka satsing innan bruk av ny miljøteknologi Hurtigbåtar Samarbeidsrådet for Sunnhordland vart gjort kjent med at det på hurtigbåtsambandet Leirvik Ranavik Sunde på enkelte vekedagar og rutetider var for liten kapasitet. Dette galdt særleg avgangen frå Leirvik Dette er ein avgang mange av pendlarane frå Kvinnherad nyttar, og det var lite tilfredstillande for dei å måtta venta i nær ein time på neste båt. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ba i juni i eit brev til Skyss om at det vart vurdert løysingar som innebar at pendlarane mellom Kvinnherad og Stord fekk ei forutsigbar pendlarrute fram til det kjem båtar med større kapasitet. Betre kapasitet på tilbodet kom på plass i september. 2. NÆRINGSUTVIKLING Representantskapet vedtek hovudsatsingsområda innan næringsutvikling. I tillegg har Samarbeidsrådet ein partnarskapsavtale med Hordaland fylkeskommune om tiltak innan næringsutvikling. Arbeidet med næringsutvikling er todelt rettleiing / vegleiing av etablerarar og bedrifter og prosjektarbeid. 8

9 Samarbeidsrådet har i 2013 arbeidd med følgjande prosjekt/tiltak innan næringsutvikling: Inspirasjons- og motivasjonsseminar for etablerarar Skule arbeidsliv KVV Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar Vegleiing/rettleiing Teknisk fagskule i Sunnhordland Reiseliv Omdømme og rekruttering Matkultur i Sunnhordland 2.1 Inspirasjons- og motivasjonsseminar for etablerarar Samarbeidsrådet tilpassar etableraropplæringa etter modell frå Hordaland fylkeskommune/ Innovasjon Noreg. Hausten 2013 arrangerte Samarbeidsrådet i samarbeid med Kvinnherad næringsservice inspirasjons- og motivasjonsseminar, eit i Kvinnherad og eit på Stord. Med denne samlinga ynskte ein å få ein oversikt over kven som går med ein etablerar i magen og forhåpentlegvis gje dei det ekstra puffet som skal til for å gå vidare med planane. Bakgrunnen for seminaret var at det dei siste åra har vore lite interesse for etablerarkurs, og ein må gjera ei vurdering på om ein fortsatt skal ha ei satsing på desse kursa. Det var totalt 12 personar som deltok på seminaret som var gratis for deltakarane. 2.2 Skule-arbeidsliv Kvinnherad vidaregåande skule (KVV) KVV kompetanse Gjennom ordninga med kompensasjonsmidlar er det prioritert eit 3 årig prosjekt skule-arbeidsliv ved Kvinnherad vidaregåande. Prosjektet har som hovudmål at KVV skal framstå som ein moderne, næringsorientert vidaregåande skule med høg kvalitet og kompetanse, og vera ein attraktiv stad for vidare- og etterutdanning for arbeidslivet. Eit auka samarbeid mellom skule og næringsliv skal vera med på å utdanna arbeidstakarar og arbeidsskaparar i framtidsretta næringar Realfagprosjektet Ters Prosjektet har som målsetjing å styrka realfagundervisninga ved ungdomsskulane og vidaregåande skule i Kvinnherad. Det har vore gjennomført ulike tiltak for at elevane skal få auka forståing for realfag. Dette er blant anna innkjøp av laboratorieutstyr, utvikling av lokalt undervisningsmateriell, innkjøp av utstyr til utlån, kurs og konferansar og ekskursjonar Møt skolen Møt skolen er eit prosjekt som utviklar ein database der representantar frå arbeidslivet som kan undervisa i skulen registrerer seg, og skular kan finna eigna kompetanse til undervisning. Alle prosjekta er finansiert gjennom ordninga med kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift, og dagleg leiar er med i styringsgruppa for prosjekta. 9

10 2.3 Regionalt næringsfond Hordaland fylkeskommune tildelte i 2013 kr til Regionalt Næringsfond i Sunnhordland. Fondet kan nyttast til direkte bedriftsstøtte i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Sveio og Tysnes. Fondet kan og nyttast til fellestiltak i heile regionen. Av tildelte midlar i 2013 vart det sett av kr i skjønsmidlar som vart nytta til omdømme/rekrutteringsarbeidet og matprosjekt i Sunnhordland. Styret i det regionale næringsfondet var i 2013 samansett av ordførarane i Sunnhordland, Birte Nilsen, Opero AS og Kjell Lien, Vaagen AS Hovudsatsingsområde i Sunnhordland for 2013 har vore nyskaping/entreprenørskap, reiseliv, marinsektor/havbruk, kulturbasert næringsutvikling/matkultur og rekruttering/omdømme. I 2013 vart det handsama 30 søknadar der 20 bedrifter og etablerarar fekk støtte i storleik frå kr til kr ,-. Det er utarbeidd ein oversikt over kor mange søknadar som er kome inne i frå dei ulike kommunane dei siste 4 åra og korleis fordelinga har vore. Antall søknadar fordelt kommunevis over dei siste 4 åra: Antall søknadar 2010 Antall søknadar 2011 Antall søknadar 2012 Antall søknadar

11 Oversikt over fordeling kommunevis frå : Totalsum 2010 Totalsum 2011 Totalsum 2012 Totalsum Kompensasjonsmidlar Det er kommunane Etne, Bømlo, Kvinnherad, Kvam, Jondal, Tysnes og Modalen som kjem inn under denne ordninga. Bedriftene fekk i 2013 kr millionar kroner i kompensasjon. I tillegg er det opptente renter for 2012 på kr Av desse er kr disponert til forvaltning. Netto disponibel ramme for 2013 var på totalt kr ,-. Bedriftene prioriterte følgjande fordeling: Næringsretta utviklingstiltak inkludert infrastrukturtiltak Kompetanseheving Andre prioriterte tiltak Administrasjon / tapt arbeidsforteneste Samarbeidsrådet for Sunnhordland har vore sekretariatet for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland. I dette ligg oppgåver som å utarbeida plan for bruk av midlane, følgja opp dei ulike prosjekta og vera sekretariat for arbeidsutval og styringsgruppe Kompetanseprogram Samarbeidsrådet har og prosjektansvar for kompetansehevingsprogramma. I 2013 har det vore kompetansekurs innan marknadskommunikasjon Hører du hva jeg tenker. Kurset har hatt 15 deltakarar som har delteke på undervisninga. I tillegg har det vore fleire workshops i bedriftene, der nøkkelpersonar i høve til tema og har delteke. Samarbeidsrådet fekk i august tilsegn frå Innovasjon Norge på oppstart av ei vidareføring av programmet. Bakgrunn for vidareføringa av programmet er at bedriftene som deltok i første del av programmet ynskjer kompetanse på å implementere mange av dei tiltak og virkemidlar som vart definert på fyrste del. I tillegg vil programmet ha ei utdjuping av enkelte tema som er relevant i arbeid med marknadskommunikasjon. Motivasjon og forhandlingsteknikk, møteteknikk, økonomi og kremmarånd og forventningsavklaring er og sentrale tema. 11

12 2.5 Etablerarvegleiing Råd og rettleiing Administrasjonen i Samarbeidsrådet har i 2013 gjeve råd og rettleiing til bedrifter, nyetablerarar og søkjarar til regionalt næringsfond. Hjelpa er i hovudsak ein prosess der etableraren utarbeide forretningsplan, og rettleiing mot ulike finansieringskjelder. Ein del av etablerarane har kome i saman med førstelinjetenesta i kommunane for å få vidare vegleiing. 2.6 Teknisk fagskule/ingeniørutdanning i Sunnhordland Våren 2011 gjekk bedriftene Kværner, Apply Leirvik, Wartsila og Advantec saman om å utarbeide eit prosjekt der bedriftene ynskjer å utdanna sine eigne ingeniørar. Bakgrunn for prosjektet er at Sunnhordland vil ha eit auka behov for ingeniørar og teknikarar i framtida. Bedriftene tok i mai 2011 kontakt med Samarbeidsrådet for å få hjelp til å finansiera og forankra arbeidet. Samarbeidsrådet sende ein søknad til Hordaland fylkeskommune om delfinansiering av ein teknisk fagskule i Sunnhordland. Søknaden vart innvilga og i november 2011 starta 35 deltakarar på teknisk fagskule i Sunnhordland. Prosjektleiar er Trond Sanne Haga, Kværner AS og prosjektansvarleg er Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet. I 2012 vart kull nr. 2 starta opp, med delfinansiering frå Hordaland fylkeskommune og kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift. Tilbodet var då utvida til å gjelda heile Sunnhordland. I 2013 har Samarbeidsrådet hatt fokus på å få til finansiering av eit tredje kull studentar, med oppstart hausten Det var i utgangspunktet ikkje sett av midlar til dette i fylkeskommunen sitt budsjett. Hordaland fylkeskommune løyvde i oktober midlar til kull. nr 3, delfinansiert av kompensasjonsmidlar. 2.7 Vidaregåande skule Skulebruksplanen var til høyring i 2012, og Samarbeidsrådet vart samde om at ein felles uttale frå regionen ville vera ein føremon. Det vart nedsett ei gruppe med representantar frå alle kommunane som saman med administrasjonen utarbeide ei skisse til uttale. Denne vart godkjent i kommunane før den gjekk som felles uttale frå regionen. Skulebruksplanen vart vedteken i fylkesutvalet i mars

13 2.8 Reiseliv Strategisk plan for reiseliv i Sunnhordland vart vedteken i alle kommunane i 2010 og ligg til grunn for dei prioriteringane som vert gjort. Det har i 2013 vore arbeidd med følgjande: Marknadsføring gjennomføring av marknadsplan og handlingsplan Internett, booking og fotoarkiv Internett: Informasjonsdatabasen Tellus leverer informasjon om reiselivsprodukt til nettportalane visitsunnhordland.no, fjordnorge.no, visitnorway.no, ditt distrikt, travel.no, google.maps.no mv. Samarbeidsrådet eig og har ansvar for informasjonen om Sunnhordland. I tillegg har Samarbeidsrådet partnaravtalar med Visitnorway og Fjordnorge for sal av presentasjon på deira sider. Det vert nytta mykje ressursar på oppdatering av databasen. Online booking: Sunnhordland lanserte i 2008 bookbare tilbydarar gjennom bookingsystemet Guest Maker. Samarbeidsrådet har jobba med innsal, opplæring og support. Sidan 2008 har nokre tilbydarar falt frå og andre har kome til. Pr er det kun 1 tilbydar som ynskjer å kjøpe tenesta online booking. Samarbeidsrådet har difor sagt opp lisensen med GM booking. Den eine tilbydaren som er igjen vil gjera ein direkte avtale med GM booking, i staden for via Samarbeidsrådet. Fotoarkiv: Fotoarkivet vert nytta av turoperatørar og andre reiselivsaktørar, og me får fleire førespurnader årleg, om bruk av bileta frå Sunnhordland. Vedlikehald av arkivet vert jobba med kontinuerleg Publikasjonar og brosjyrar: Sunnhordlandsguide 2013: I 2013 fekk Sunnhordlandguiden nytt utsjånad og design. Brosjyren vart trykt i eksemplar på tre språk. Ved årsskifte var det ca brosjyrar att. Etter kva statistikk og trendar seier, vel fleire å nytte applikasjonar på mobil og det å søkje opp informasjon på nettbrett i staden for å lesa brosjyrar, då dette er noko ein har tilgjengelig heile tida. Ein har teke omsyn til dette når ein trykte opp guiden for Om lag 1/5 av brosjyrane går til Bergen. Resten vert distribuert i regionen, på ferjer, i naboregionar, på utanlandske messer og workshops, og på førespurnad av individuelle, verksemder og turoperatørar. Produktmanual Sunnhordland: Manualen gjev inngåande kjennskap til Sunnhordland som reiselivsområde. Målgruppa er turoperatørar, reisebyrå mv. Det vart laga ny for 2013 i forkant av NTW slik me har gjort det tidlegare år. Sykkelturar i Sunnhordland: Nytt for sykkelguiden er at den ble trykt opp i eit større opplag i 2013, slik at den og skal gjelde for Nytt er og at den er trykt opp på engelsk i tillegg til norsk. Brosjyren inkluderer destinasjonssykkelturar i samband med prosjektet Destinasjonssykling i Sunnhordland. Alle kommunane fekk i 2013 inn to eller fleire turar. Brosjyren har no turar for heile regionen, men det manglar GPS festing på nokre av dei nye turane Messer, workshops, utstillingar og visningsturar: Outdoor messe i Stuttgart: Messa heiter Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern og vert halde i sør tyske Stuttgart. Messa er retta mot tematurisme og spesielt vandring og sykkelferie som er eit sterkt aukande segment i Tyskland. Her når ein direkte ut til eit spissa segment med sykkel- og vandreprodukt. Denne messa går parallelt med CMT som er Tysklands største reiselivsmesse med over vitjande. Dette gir moglegheit til å nå eit 13

14 stort publikum i ein kjøpesterk region. I 2013 deltok ein med ein person på stand, dette er andre året visitsunnhordland deltek og det er stor interesse for sykkelturar i vår region. Norwegian Travel Workshop, Røros. Norsk reiseliv sin viktigaste møteplass for å møte norsk og utanlandsk reisebransje, dvs. turoperatørar, reisebyrå mv. Sunnhordland deltok med ein person. Tilbakemeldingar på NTW 2013 var at mange turoperatørar ynskjer hytte anlegg som dei kan selja i Sunnhordland. Dei er interessert i dagsturar frå Bergen og/eller Haugesund, ferdig pakka turar med opplevingar inkludert. Elles er det stor interesse for sykkel og vandring. Workshop frontlinjepersonell Bergen: I mai 2013 deltok VisitSunnhordland på workshop i Bergen i regi av Bergen Reiselivslag. Denne workshopen er retta mot frontlinjepersonell i Bergen, og skal gi frontpersonell på turistinformasjonen i Bergen og i reiselivsverksemder kunnskap om Sunnhordlandsregionen (og andre regionar i området). Monter med TV-skjerm i turistinformasjon i Bergen: Sunnhordland har ein eigen monter med eigen TV-skjerm i Bergen Turistinformasjon. Her rullar det ein skjermvisning som syner til dei ulike opplevingane som ein tilbyr dei tilreisande i Sunnhordland. Denne endrar ein på etter kva sesong det er. På monteret står det og stativ med Sunnhordlandguiden. Workshop Hamburg: VisitSunnhordland deltok ikkje på workshop Hamburg eller København i Presse og visningsturar I 2013 var det fem presse og visningsturar til Sunnhordland. Desse var: Danske Turoperatørar. Det var 7 ulike turoperatørar, med fokus på outdoor adventure Italiensk journalist. 1 journalist saman med sin kone. Fokus på mat, vandring Polske journalister. 9 polske journalister med fokus på outdoor adventure. Tysk journalist. 1 tysk journalist med fokus på sykkel. Matador Networks. Innleid av Fjord Norge for å ta bilder/film til markedsføring av regionen Annonser og kampanjar Fjord Norge Reiseguide 2013: Er rekna på turistar som vurderer Noreg som reisemål og som verktøy for dei som allereie er her. Skal selje og informera. Vert laga i eksemplar på 9 språk. Visitsunnhordland har som tidlegare år ½ side (ein halv A4 side) i Reiseguiden. Fjord Norge Produktmanual: Produktmanualen og dei tilhøyrande faktahefta gir turoperatørar/reisebransje kunnskap om Fjord Noreg. Opplag er på minimum 9000 brosjyrar, og vert distribuert direkte til turoperatørar, reisebyrå, Innovasjon Norges utanlandskontor, fagmesser og ambassadar. Annonse i Bergensguiden : Visitsunnhordland annonserte i Bergensguiden i 2013, noko ein har gjort i fleire år, men for 2014 vil ein kutte annonsa, då det no er eigne regionsider i Bergensguiden der Sunnhordland får ein presentasjon og bilete utan kostnadar. Bergensguiden har eit opplag på eks på 4 språk. Visitsunnhordland deltok med rundturforslag i Bergen Rundturguide og bannerannonse på Visitbergen.com. 14

15 Norges DM - Innovasjon Norge sin Norgeskampanje Feriemagasin som kjem ut som DM rundt påsketider, det vert distribuert eksemplar til husstandar i Noreg. Visitsunnhordland deltok med 1/1 side. I tillegg er ein som tidlegare år med på 2 fellessider for heile Hordaland. Vandrekampanje, Innovasjon Norge: Dette er eit prosjekt som skal auka turiststraumen av vandreturistar frå satsingsmarknadane, som er: Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark. Prosjektet innebar i /1 sides presentasjon i vandrekatalogen med eit opplag på brosjyrar (+ e-brosjyrar på visitnorway sidene), visning av vandreprodukt på vandresidene til visitnorway, distribusjon av katalogen på messer og gjennom friluftsmagasin i satsingsmarknadane. Ein fekk i 2013 ein visningstur via kampanjen, dette var ein gruppe med danske turoperatørar, med fokus på outdoor adventure. I tillegg til ein tysk journalist med fokus på sykkel. Google Adwords kampanje: Internett er ein av dei viktigaste informasjonskanalane for innhenting av informasjon. Ein bør vera på topp når det gjeld ei rekkje søkjeord i vår region. Gjennom å bruka midlar på søkemotorannonsering vil ein kunna treffa dei som aktivt søkjer etter informasjon på nett. Google representerer nærare 80 % av alle norske søk. Google AdWords er tekstannonsane (sponsored links) som ofte syns på høgre side og øvst i søkjeresultatet når du gjer søk i Google. Me kan sjå at denne kampanjen gjer oss auke i besøk på VisitSunnhordland.no i Produktutvikling Sykkelturisme i Hordaland: I 2013 ble det trykt opp laminerte kart og kart med ramme av sykkel og vandrekarta som vart produsert og trykt opp i Desse vil bli distribuert til Hordaland destinasjonane i I desember 2013 vart det skrive ein sluttrapport på prosjektet Sykkelturisme i Hordaland, og prosjektet er no avslutta. Sykkelturisme i Sunnhordland: Sykkelturisme i Sunnhordland vart avslutta i 2013, og det vart skrive sluttrapport på prosjektet hausten Vandring i Hordaland: Dette var eit marknadskommunikasjonsprosjekt som skulle presentera dei mest attraktive turløypene i fylket vårt. Oppstart var 1. januar 2011, og prosjektet var planlagt sidan hausten Samarbeidsrådet for Sunnhordland var prosjektansvarleg og prosjektleiar var Jan Morten Nesse. Ein har plukka ut dei 100 beste turløypene i Hordaland etter 12 kvalitetskriteria. Desse løypene er blitt merka og gradert etter nasjonal standard. Det er blitt laga eit inspirasjons- og planleggingskart på norsk og engelsk som skal seljast på bl.a. turistinformasjonar i Hordaland. Ein har og laga ein «Topp 10 Hordaland» brosjyre for å hjelpe på salet av kartet. Det er halde to samlingar for aktørar i prosjektet. Prosjektet vart avslutta i 2012, men vandrekartet vert framleis solgt og distribuert. Samstundes arbeider turlag i regionen med å vedlikehalde dei 28 utvalde turløypene i Sunnhordland Andre oppgåver og hendingar 2013 Årsmøte 2013: Årsmøtet vart arrangert i samband med eit reiselivsseminar som vart halde på Austevoll, på Bekkjarvik Gjestgiveri. 15

16 Reiselivsseminaret 2013: Føremålet med reiselivsseminaret 2013 var å samle reiselivsaktørane i regionen for å skapa ein møteplass, der ein kan byggje nettverk og få nye samarbeidspartnarar. Andre fokus var å auke kunnskapen om temasatsing i Sunnhordland og Fjord Norge, og å auke kunnskapen om sykkel og vandreprosjektet i Sunnhordland. Utover dette vart det gitt informasjon om aktuelle prosjektmidlar verksemdene kan søkje om som er knytt opp mot produktutvikling og bedriftsnettverk. Sommar kick-off for turistvertar og reiselivsverksemder: I juni arrangerte VisitSunnhordland ein informasjonsdag for turistvertar og reiselivsverksemder i Sunnhordland. I 2013 var dette på Moster Amfi, Bømlo. Føremålet med dagen var å gje turistvertane og frontpersonell i reiselivsverksemdene kunnskap om kva Sunnhordland har å by på som eit reisemål, slik at alle er godt førebudde til å ta imot turistar når sommaren kjem. Kvar kommune presenterte opplevingar i sin kommune, og ein del reiselivsverksemder presenterte sitt produkt. Omstrukturering i reiselivsnæringa, som følgje av ny nasjonal reiselivsstrategi. Allereie i 2012 vart regjeringa sin nye nasjonale reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» lagt fram for reiselivsnæringa. Ein av dei største utfordringane i reiselivsnæringa er strukturen på reisemålsselskapa i Noreg. I 2013 søkte HFK om midlar til å gjere ei kartlegging av Hordaland sin reisemålsstruktur, og korleis ein på best mogeleg måte kan løyse dette. Kaizen, Analyse og rådgivingsbyrå for reiseliv, fekk oppdraget. Arbeidet vart starta i januar Samarbeidsmøte med andre: Samarbeidsrådet deltek i faste møte arrangert av Hordaland fylkeskommune (Forum reiseliv, destinasjonsmøter), Fjord Norge (destinasjonsforum, internettforum, marknadsmøte mm), partnerskapsmøte med NCE Tourism. I tillegg har ein sporadiske møter i Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS, Friluftsrådet Vest, kommunane mfl. Omtale i Troll Tour sitt reisemagasin Som resultat av deltaking på NTW der ein gjennom fleire år har hatt møter og kontakt med Troll Tours, har dei lagt Rosendal inn i eit rundturforslag som dei sel i ein av sine reisekatalogar under tema Norgesreise. Dette vart avklart i 2013, men vil bli trykt i 2014 katalogen. Nyhendebrev Medlemsbedriftene får to til tre nyhendebrev årleg. Dette sendast på mail. Her informerer ein om kva som er gjort av marknadsaktivitetar og kva som skjer i reiselivsnæringa i Sunnhordland og Fjord Norge. 16

17 2.9 Omdømme og rekruttering Omdømmebygging/rekruttering er eit prioritert satsingsområdet i Sunnhordland. Arbeidet er i regi av Samarbeidsrådet og det er ei eiga styringsgruppe for prosjektet med representantar frå næringslivet og det offentlege. Arbeidet skal blant anna: Styrkja regionen som bustadregion Styrkja tiltrekningsevna for attraktiv arbeidskraft Styrkja marknadstilgongen for produkt og tenester frå regionen Auka regionen sin attraktivitet Motverka negativ omtale Sunnhordland vert stadig meir oppfatta som éin felles bu- og arbeidsregion, og kommunar og bedrifter vil tena på å stå samla i dette arbeidet. Samarbeidsrådet for Sunnhordland kommunane og bedrifter har difor fokus på omdømebygging og rekrutteringskampanje for Sunnhordland. Sunnhordland har eit rikt og mangfaldig arbeidsliv. Ei undersøking gjort i samband med forprosjektet til omdømmesatsinga viser at 47 % av dei spurde (utval: 1000 personar i Noreg over 18 år) har ingen kunnskap om regionen. 60 % assosierer i liten eller ingen grad Sunnhordland med gode og spennande arbeidsplassar. Dette fører til at mange vel bort regionen når dei skal etablera seg. Ein vonar at omdømme- og rekrutteringskampanjen vil syna at Sunnhordland byr på både interessant og variert arbeid, i tillegg til fantastiske levekår. I 2013 har det vore arrangert to Sunnhordlandstreff. Det første om bord i DS Stord I i samband med «Stordfest». Her fekk 60 studentar/unge vaksne knyte kontaktar med 19 bedrifter og kommunar. Representantar frå «Festidalen» og «Tysnesfest» var også tilstade. Bedriftsrepresentantar fekk i framkant av treffet høyre prof. Dag Jørund Lønning fortelje om omdømmebygging og viktigheten av at kommune og næringsliv jobbar saman. Det andre treffet vart arrangert i Oslo, i samband med lanseringa av filmen om Sunnhordland. 74 deltakarar møtte 13 bedrifter, 7 kommunar samt stortingspolitikarane på «Hordalandsbenken». I framkant av dette treffet fekk bedriftsrepresentantane innblikk i gründermiljøet samt vite meir om kvar ein kan knyte kontaktar med gründerar. 17

18 Bedrifter i regionen blei i 2013 inviterte til inngå samarbeidsavtalar innan omdømmeprosjektet. 18 bedrifter inngjekk avtalar i løpet av året. I tillegg støtta 4 bedrifter spesifikt filmen om Sunnhordland. Filmen om Sunnhordland, som vart lansert 7. november, hadde ved utgangen av 2013 over registrerte visningar på internett. I tillegg kjem visningar tv, samt kinovisningar i regionen. Alle samarbeidsbedriftene har fått filmen som vimeo-fil til nedlasting. Fleire bedrifter har lagt ut filmen på sine nettsider, spesielt i samband med utlysing av eigne stillingar. Omdømmeprosjektet har fått god og positiv pressedekning i både trykte og digitale media (herunder internett og TV), lokalt og nasjonalt. Nettstaden er ein viktig del av omdømmesatsingar, og hadde i 2013 over sidevisningar. Samanlikna med førre år er besøket tredobla. Sidene med høgast besøk er «Ledige stillingar», «Bustad», «Fritid/festivalar/kulturkalender», «CV-database» og sida der filmen om Sunnhordland kan sjåast. Det er også sett fokus på å nå målgruppa gjennom facebook-gruppa «Bu i Sunnhordland». Sida fekk i nye følgjarar. Desse er aktive og deler innhald. Kanalen er den største trafikkdrivaren inn til nettstaden. Kvar veke vart mellom personar nådde med innlegg via facebook. Sunnhordlandsregionen har i 2013 hatt stand på utdanningsmessa i Bergen, utdanningsdagar på HSH både på Stord og i Haugesund, samt på fagmesse om sjukepleieutdanning på HSH kampus Stord. Arbeidet er også presentert i Komité for næring, miljø og kultur i Stord kommune, samt for ulike næringsforeiningar i regionen, og på konferansen for Ungdomsråda i Sunnhordland. Anne Synnøve Lønne er engasjert av Samarbeidsrådet for Sunnhordland til å arbeida med omdømmeprosjektet. Ho er tilsett i 60 % stilling fram til Frå Sunnhordlandstreffet 28. juni 2013 og Sunnhordlandstreff og filmlansering 7. november Forprosjektet «Matkultur i Sunnhordland» Samarbeidsrådet for Sunnhordland prioriterte og fekk skjønsmildar frå fylkeskommunen til prosjektet «Matkultur i Sunnhordland». Prosjektet starta opp som eit forprosjekt 1. september Det er etablert ei styringsgruppe for prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er at Sunnhordlandsregionen er ein av dei største produsentane av sjømat, med laks som spydspiss internasjonalt. Regionen har ein stor fiskeflåte og fleire kystfiskarar 18

19 som leverer eit utval av ulike råvarer. I tillegg har regionen eit landbruk som produserer kjøt, frukt, grønsaker og bær og i utmarka er det mykje vilt av ulike kategoriar. Dei beste råvarene er på plass, det same er meisterkokkar og andre dugande kokkar. Mange av serveringsstadane serverer kortreist mat. Lite er satt i system, til tross for at lokal mat er i vinden som aldri før. Mål for prosjektet: Mobilisera bedriftene i Sunnhordland til å sjå moglegheiter for produktutvikling ved å nytta /anvenda lokale råvarer Formidla kunnskap om lokale råvarer og dei økonomiske og konkurransefortrinna dette kan utgjera for bedriftene Formidle kompetanse. Fremja bruk av lokale råvarer til å styrke konkurranseevne, nyskaping og utvikling. Rekruttera ei kritisk masse på ca.20 bedrifter og andre i målgruppa som ynskjer å gå vidare i eit hovudprosjekt. I forprosjektet er det arbeidd med ei oversikt over produsentar og tilbydarar av lokal mat i regionen. Forprosjektet har hatt dialog med prosjektet «Mat frå Fitjar» som Fitjar Meieri står bak. På matmarknad i Fitjar vart det laga til ei samling for lokale aktørar der lokale råvarer vart sett i fokus. Fleire besøk til utvalde produsentar og andre aktørar som har idear og tankar rundt dette med mat frå Sunnhordland er også gjennomført. Forprosjektet skal vera avslutta 1. mars 2014, og skal blant anna seia om det er grunnlag for å gå vidare med eit hovudprosjekt. 3. SAMARBEIDSRÅDET SOM MØTEPLASS OG DRØFTINGSORGAN Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i 2013 hatt 7 møter og handsama 57 saker. 4. BIDRA TIL GODE INTERKOMMUNALE LØYSINGAR FOR TENESTEPRODUKSJON Det har i 2013 ikkje vore arbeid med konkrete prosjekt i regi av Samarbeidsrådet. Det har likevel vore drøfta ulike relevante tema i møta i Samarbeidsrådet, blant anna brannsamarbeid og interkommunalt samarbeid innan helse Helse Fonna regionen. 5. DRIVA AKTIV PÅVERKNAD FOR Å SIKRA REGIONEN OG DEN EINSKILDE KOMMUNE SINE INTERESSER I REGIONALE OG NASJONALE SPØRSMÅL Samarbeidsrådet arbeider kontinuerleg med saker av regionalpolitisk karakter. Gjennom felles fråsegner og skriv eller møter har ein prøvd å påverka utviklinga slik at ein får fremja Sunnhordland sine interesser utad og styrkjer rammevilkåra for ulike interessegrupper. 5.1 Møte med departement og stortingspolitikarar Samarbeidsrådet har i fleire år prioritert å reisa til Oslo ein gong i året for å møta ulike departement og stortingsrepresentantar frå Hordaland og Haugalandet, for å drøfta aktuelle tema og få informasjon om kva som er viktig for Sunnhordland til ei kvar tid. I 2013 var det møter med følgjande: Møte med Hordalandsbenken I møte med Hordalandsbenken i april var hovudtema ferjefri kyststamveg E39 Stord Bergen. Bodskapen var at det snarast må velgast trase, slik at planarbeidet kan starta opp. 19

20 Utkast til politireform legg opp til større politidistrikt. Eit av framlegga er at Sunnhordland og Haugaland politidistrikt vert lagt til Stavanger. I møte med Hordlandsbenken sa Samarbeidsrådet at regionen ikkje ynskjer at politidistriktet vert lagt inn under Stavanger. Erfaringane er at det er svært viktig at toppleiinga i politidistriktet har relativ kort veg til kommunane, og at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt må oppretthaldast Kyst og fiskeridepartementet Hardangerfjordforskrifta var tema både med Hordalandsbenken og i Fiskeri- og kystdepartementet. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ba om at framlegg til Hardangerfjordforskrift vart lagt vekk. Dette fordi ein enno ikkje fullt ut kan måla effekten av alle dei ulike forskriftene og tiltaka som er sett i verk. Det bør ikkje gjerast politiske vedtak som legg ned lønsame arbeidsplassar og som samstundes stengjer den verdiskapinga oppdrettsnæringa er for regionen og samfunnet elles. Konsekvensen ved ei innføring av Hardangerfjordforskrifta vil ramma kommunar og lokalsamfunn hardt. I eit møte med Samarbeidsrådet i mars slapp dåverande Fiskeri og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen nyhenda om at Hardangerfjordforskrifta vart lagt vekk Miljøverndepartementet Prosjektleiar Tore Bjelland, rådmann Trond Sætereng, Kvinnherad kommune og dagleg leiar var i mars i møte i Miljøverndepartementet og gav ei orientering om Strandsoneprosjektet og ba om at fristen for evaluering av kommunane i regionen si plassering i soneinndelinga vert utsett, då det er forventa at Interkommunal plan for bruk av strandsona i Sunnhordland ikkje er vedteken før innan utgongen av Det må gjera ei politisk avgjerd på spørsmålet, men administrasjonen stilte seg positive Stortingsrepresentantar I samband med at det var Sunnhordlandstreff i Oslo 7.november vart det lagt opp til eit møte med nyvald leiar i Kommunal og moderniseringskomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad. Han gav ei orientering om arbeidet i komiteen og ei orientering om viktige postar i statsbudsjettet. Budsjettet vart lagt fram same dagen. Det var og ei drøfting om viktige saker for Sunnhordland Møte med KS Same dag var Samarbeidsrådet i møte med fagleiar for lokaldemokrati og styring i KS, Frode M. Lindtvedt. Han gav ei orientring om KS sitt arbeid i høve til signal om ny kommunestruktur. 5.2 Uttaler frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland i 2013 Planprogram for Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Vedr. flytting av 110 sentralen Støtte til etablering av nasjonal fiskerihamn på Bømlo Vedr. val av trase E39 Aksdal-Bergen Planframlegg regional næringsplan Rullering av klimaplan for Hordaland Hardangerfjordforskrifta 20

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes.

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes. Jnr. 1114.13 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL. 09.00-13.30 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL. 09.30-13.00 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.14.00 FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Sigve

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 Desse møtte: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland Jnr. 1008.14 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Bakgrunn Vedtatt igangsetjing av planarbeid i Planstrategi 2010-2012

Detaljer

ÅRSMØTESAKER SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS

ÅRSMØTESAKER SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 2015 ÅRSMØTESAKER SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS INNHALDSLISTE STYRET SI ÅRBERETNING 2014 Side 4 1. INFRASTRUKTUR Side 4 1.1 Samferdsle Side 4 1.1.1 E39 Side 4 1.1.2 Scenario Sunnhordland brukryssing

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL. 08.00-09.45 Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen Etne

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune (t.o.m

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen For verksemdene Trond Haga Kværner Stord Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Case Planlegging av E39 i Hordaland - disposisjon Bakgrunn Vestalandsrådet Regional planstrategi Vedtak om statleg plan Mulighetsstudie

Detaljer

Styreleiar i Sunnhordlandssambandet AS, Inge Reidar Kallevåg vil i møte gje ei orientering om arbeidet i selskapet.

Styreleiar i Sunnhordlandssambandet AS, Inge Reidar Kallevåg vil i møte gje ei orientering om arbeidet i selskapet. Jnr. 1024.14 Ordførarar og rådmann i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune (sak 39, 41, 42, 43 og 45/14) Renate Klepsvik Austevoll

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus.

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus. Jnr. 1179.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2011

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201105741-9 Arkivnr. 112 Saksh. Arnesen, Arthur K. Yngvar Hagala Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Erfaringar med statleg plan

Erfaringar med statleg plan Statens vegvesen i førarsetet: Erfaringar med statleg plan 09.11.2016 Signe Eikenes E39 Stord - Os Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Foto: Christine R. Nilsen, Statens

Detaljer

Erfaringar med statleg plan

Erfaringar med statleg plan E39 Stord - Os Erfaringar med statleg plan 07.12.2016 Signe Eikenes Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Foto: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen E39 E39 Kristiansand-Trondheim

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Organisering regionrådet og rådmannsgruppa Sogn regionråd: Er

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Overordna mål Få realisert/oppstart av ferjefri kyststamveg mellom Aksdal-Bergen innan 2018.

Overordna mål Få realisert/oppstart av ferjefri kyststamveg mellom Aksdal-Bergen innan 2018. HANDLINGSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Selskapet har

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 08.45-12.00, PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS Desse møtte: Helge Skugstad Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist 20 januar 2017.

Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist 20 januar 2017. MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Pr. epost 12. januar 2017 Sak 01/17 GJG/rr HØYRING E39 STORD-OS Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer