Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite."

Transkript

1 Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret for Norges veterinærhøgskole (NVH) vedtak om å opprette en komite som skal vurdere kortsiktige tiltak som legger grunnlag for at NVH kan planlegge et budsjett for 2012 i balanse. Komiteen egger nå frem totalt 12 forslag til innsparinger som frigjør budsjettmidler på 7,0 mill. kr som skal bidra til at NVH kan ha samme nivå på strategiske satsninger i budsjettramme for Forslag til vedtak: Styret slutter seg til innsparingsforslagene fra handlingsromkomiteen for budsjettåret

2 Rapport fra handlingsromkomite innsparingsforslag Mandat for arbeidet. 10. februar gjorde styret for Norges veterinærhøgskole (NVH) følgende vedtak: Styret oppnevner en komité som innen 31. mai 2011 skal fremme forslag om kortsiktige tiltak som legger grunnlag for at NVH kan planlegge et budsjett for 2012 i balanse som også gir rom for strategiske satsninger på samme nivå som i Med utgangspunkt i prognosene for budsjettet innebærer dette en innsparing av utgifter i størrelsesorden 7 mill. kroner, eller eventuelt en tilsvarende økning i inntekter. Styret peker på at arbeidet med å skape langsiktig handlingsrom må foregå i flere etapper, og vil foreløpig be ledelsen om å legge fram en SWOT-analyse og et forslag til samfunnsoppdrag til styremøtet 10. mars. Handlingsromkomiteens arbeid skal lede frem til innsparinger i høgskolens budsjett for 2012 på 7,0 mill. kr. Bakgrunnen for vedtaket var de signaler som forelå rundt budsjettrammen fra Kunnskapsdepartementet for 2012, den økonomiske situasjon for flere av høgskolens enheter samt kommende års behov for økonomiske midler til å realisere vedtatt strategiske plan. 2 Komiteens medlemmer og arbeid. Følgende tilsatte ble oppnevnt av direktør til å delta i komiteens arbeid: Jan Aldal Torborg Storaas Finn Olav Haga Anne Storset Bendt Rimer Herbjørn Hovind Ronny Reite Solfrid - økonomisjef ved NVH - personalsjef ved NVH - leder NTL ved NVH og representant for de tilsatte - professor og Seksjonsleder Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi - kontorsjef institutt for basalfag og akvamedisin - kontorsjef institutt for produksjonsdyrmedisin - kontorsjef institutt for sport og familiedyrmedisin - kontorsjef institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Komiteen har i perioden 14. mars til 17. august 2011hatt til sammen 5 møter kombinert, i tillegg har flere av komiteens medlemmer hatt delansvar for å utrede ulike deler av oppdraget på egen hånd. De innsparingsforslag det har vært særlig uenighet om i komiteen er viet utvidet omtale i saksfremlegget, spesielt punktet om inndragning av stillingsmidler for det nedlagte masterstudiet. 3 Komiteens tolkning av mandat og arbeidsprosess For å sikre at handlingsromkomiteens forslag til innsparinger bidrar til å oppfylle Styrets ønskemål, har komiteen valgt å gjøre en fortolkning av mandatet som ble gitt gjennom styrevedtaket 10. 2

3 februar. Fortolkningen har vært styrende for de vurderinger som komiteen har foretatt. I sitt arbeid har komiteen også tatt til etterretning de presiseringer Styret ga i styremøte 16. juni Komiteen tolker mandatet til at innsparingsforslag primært skal bidra til at økonomiske midler kan omdisponeres fra og med budsjettåret Forslag som gir innsparingsvirkning etter 2012 er i henhold til mandat utenfor de tiltak som komiteen kan foreslå. Komiteen har i noen tilfeller strukket denne grensen. Andre prinsipielle vurderinger som er gjort er: 1. Innsparingsforslag skal primært gi en varig besparelse som frigjør midler for refordeling i NVHs ordinære budsjettfordeling, det vil si i den interne budsjettfordelingsmodell som NVH bruker. Dette medfører at omdisponering av midler som fører til at en budsjettenhet selv må overta finansieringen av ordinære aktiviteter er forslag komiteen i utgangspunktet ønsker å unngå. 2. Eventuell økning i inntekter på dekningsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter har handlingsromkomiteen tolket å ligge utenfor gruppens mandat. (se dog punkt 3.5. nedenfor) NVH må gjøre beregninger på hvilke indirekte kostnader eksternt finansierte prosjektet påfører NVH før man avgjør hvorvidt og i hvilken grad disse kostnadene skal bæres av det enkelte prosjekt. Dette er et tidkrevende arbeid som ikke vil gi økt handlingsrom fra Dog har økonomiavdelingen startet et slikt arbeid med sikte på at nye satser for dekningsbidrag skal være klar til innføring fra regnskapsåret Økning av disse inntektene som følge av høyere satser for dekningsbidrag vil strekke seg over flere år da nye satser ikke kan tas i bruk på allerede igangsatte prosjekter. 3. Generelt har handlingsromkomiteen vurdert tiltak for å øke inntekter til å ligge utenfor komiteens arbeid, men komiteen har heller ikke klart å identifisere tiltak som kan gi sikre inntekter fra budsjettåret Hovedårsaken er at de aller fleste inntektskildene er styrt av faktorer helt eller delvis utenfor høgskolens kontroll og i de tilfeller der høgskolen kan påvirke inntektene er det i praksis umulig å tallfeste hvor mye høyere de kan bli. Når det gjelder de 7 konkrete punkter til innsparinger som komiteen ble bedt om å vurdere blir disse gjennomgått i neste del (del 3). I del 4 blir de innsparingstiltak som komiteen anbefaler omtalt. 4 Vurdering av 7 tiltakspunkter gitt i mandat. Komiteen er bedt av Styret om å vurdere 7 konkrete tiltak for å se om disse kunne bidra til å sikre det økonomiske handlingsrommet for 2012 og videre. Komiteen har gjort følgende vurderinger av de 7 foreslåtte punktene. 1. Bemanningsplan NVH har i dag ingen samlet bemanningsplan som gir oversikt over planlagte avganger og ønskede nyansettelser innenfor instituttenes rammebevilgninger. Komiteen bes å vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en slik rullerende plan, i første rekke med utgangspunkt i å ivareta dagens oppgaver. Komiteens vurderinger: komiteen ser at det vil være en klar fordel for den langsiktige aktivitetsplanleggingen og tilhørende styring av økonomien å ha en oversikt eller et verktøy som viser utviklingen i lønnskostnadene flere år frem i tid. Lønnskostnadene står for over 70 % av kostnadene på NVH og er den klart største faste kostnadsposten. Økonomiavdelingen vil ha et 3

4 verktøy for langtidsbudsjettering (LTB) klart til høstens budsjettprosess, med en 5-årig planleggingshorisont og oversikt over alle stillinger og avganger for de 5 kommende budsjettår. 2. Stillingskontroll Instituttene og avdelingene får i dag en budsjettramme som de må holde sin aktivitet innenfor. Underskudd og overskudd overføres til neste budsjettår. Institutt/-avdelingsleder avgjør etter fullmakt fra administrerende direktør hvilke stillinger man skal ha ved instituttet/avdelingen, med unntak av professorater og dosenturer som skal styrebehandles. Komiteen bes å vurdere om det i en nærmere bestemt periode bør innføres ytterligere stillingskontroll ved at alle nyansettelser skal godkjennes av administrerende direktør. Komiteens vurderinger: Behovet for stillingskontroll forutsetter at enhetene ikke har full oversikt over de fremtidige økonomiske konsekvensene ved å foreta tilsettinger. LTB-verktøyet omtalt under pkt. 1 vil være et svært godt hjelpemiddel for enhetene til å vurdere det økonomiske handlingsrommet over tid samt hvordan en tilsetting vil påvirke økonomien i de påfølgende budsjettår. Det er både fordeler og ulemper med å innføre stillingsstopp ved enhetene. En ulempe er at enhetene (instituttene) fratas deler av sin styringsrett ved ikke å kunne ansette slik de ønsker, mest problematisk er dette for faglig-/vitenskapelige stillinger. En annen ulempe er at stillingsstopp kan slå tilfeldig ut ved at det ikke nødvendigvis er de enhetene som har størst behov for reduserte lønnskostnader som har aldersavgang. En tredje potensiell ulempe er at enhetene kan skyve deler av sitt styringsansvar over til sentrale organ når de ikke lenger selv står fullt ut ansvarlig for tilsettingsvedtak. Det kan også bli vanskelig for sentraladministrasjonen å ha gode objektive kriterier for å vurdere hvilke stillinger det skal tilsettes i og hvilke som skal inndras eller holdes ledige for en gitt periode. En fordel er at det skjer en ekstra kvalitetsvurdering av de stillinger det skal tilsettes i, dette kan medføre at enhetene i forkant gjør grundigere vurderinger på det økonomiske grunnlaget for tilsettingen. Handlingsromkomiteen vurderer ikke stillingskontroll som et godt verktøy for å sikre det økonomiske handlingsrommet på kort og lang sikt. Det er ikke usannsynlig at et godt LTB-verktøy vil gi enhetene den nødvendige oversikten over langsiktig handlingsrom slik at de unngår å gjøre tilsettinger som ikke er økonomiske forsvarlige over tid. Slik vil enhetene kunne unngå ulempene med stillingskontroll men samtidig få fordelene med bedret økonomisk langtidsplanlegging som LTB-verktøyet gir. 3. Sluttpakker Dersom enkelte ansatte ønsker å trappe ned sin stillingsandel eller ønsker å komme over i stilling andre steder, bør NVH kunne tilby en mulighet for dette ved å bidra med ulike former for sluttpakker. Komiteen bes å vurdere ulike modeller for slike sluttpakker. Komiteens vurderinger: Komiteen har funnet det vanskelig å gjøre konkrete vurderinger av mulige sluttpakker. Dette bygger bl.a. på følgende: - Komiteen oppfatter at tiltaket primært bør basere seg på en faglig vurdering av hvilke fagområder som høgskolen skal satse på og hvilke som skal nedprioriteres. Mandat for en slik faglig vurdering er ikke lagt til denne komiteen. - Tiltaket vil ta tid å gjennomføre og kan ikke knyttes til kortvarige innsparinger fra budsjettåret Et slikt tiltak strider imot andre (nasjonale) tiltak som har med mål om å få arbeidstakerne til å stå lenger i stilling. - Det vil kunne ligge et innsparingspotensial i tiltaket men den reelle innsparingen avhenger av behovet for å erstatte personalressurser for å få utført primæraktiviteter, herunder undervisningsforpliktelser. 4

5 - Den mest realistiske, brukbare og økonomiske formen for sluttpakke er AFP-ordningen. Dette virkemiddelet kan dog først brukes strategisk på bakgrunn av grundige analyser og forberedelser av hele organisasjonen. Handlingsromkomiteen stiller seg positivt til at NVH bruker AFP på en profesjonell og smidig måte men at dette skjer gjennom det ordinære arbeidet innen personalfunksjonen. 4. Driftsutgifter Det bes om at komiteen gjør en ryddejobb når det gjelder ulike utgiftsposter som medlemskap i ulike nettverksorganisasjoner, annonseringer etc. Komiteens vurderinger: Komiteen har vurdert dette punkt og funnet innsparingsmuligheter på kr der. Se omtale av punkt 8 i innsparingstiltak omtalt under kapittel Dekningsbidrag Komiteen bes å vurdere NVHs rutiner for innhenting av dekningsbidrag på eksternt finansierte prosjekter. Riksrevisjonen har ved gjennomgangen av NVHs forvaltning av eksternt finansierte prosjekter i desember 2010 påpekt at flere av prosjektene belastes lavere dekningsbidrag enn det interne reglementet tilsier. Komiteens vurderinger: Som omtalt i kapittel 3 fant handlingsromkomiteen muligheten for å utvide handlingsrommet ved å øke satsene for dekningsbidrag til å ligge utenfor gruppens mandat. Nye beregninger av de indirekte kostnader prosjektene påfører NVH gjøres høsten 2011, satsene er ment å implementeres fra januar Økonomiavdelingen har siden 2010 innskjerpet at korrekte satser skal brukes for de ulike typer prosjekter og at ingen prosjekter er berettiget til å slippe å betale dekningsbidrag. Det er hovedsakelig prosjekter fra 2009 og tidligere der avvikene finnes. Sammenligner vi de satser for dekningsbidrag som de eksternt finansierte prosjektene ved NVH betaler med hva prosjekter i tilsvarende miljø ved UiO (MatNat fakultetet) gjør, er det klart at prosjektene ved NVH gjennomgående belastes lavere satser. NVH ville årlig tatt inn ca. 3,0 mill. kr mer i dekningsbidrag hvis prosjektene ved NVH hadde betalt etter de samme satser som ved UiO. Årlige dekningsbidragsinntekter ved NVH ligger i dag på rundt 9,0 mill. kr. Det er et mål å øke de dekningsbidrag som prosjektene betaler, dette følger arbeidet med beregning av indirekte kostnader og planlagt implementering av disse fra Lønn på prosjektmidler Styret vedtok i 2007 at arbeidsbidrag fra fast ansattes i eksternfinansierte prosjekter i hovedsak skal finansieres over prosjektporteføljen. Komiteen bes å vurdere hvordan vedtaket fungerer i praksis, og om det har gitt reell innsparingseffekt hittil. Komiteens vurderinger: Regnskapstall viser at et mindretall av de eksternt finansierte forskningsprosjekter belaster lønnskostnader lik andelen av prosjektleders arbeidsbidrag. Regnskapet for 2010 viser følgende tall, skilt mellom professorer (SKO-kode 1013) og 1- amanuenser (SKO-kode 1011) registrert i personalsystemet per april: 1. av 42 professorer er det 26 som er prosjektleder for (aktive) eksternt finansierte prosjekter. 2. av disse er det 7 professorer som belaster deler av sin lønn på prosjektene. Dette tilsvarer en andel på 27 % av disse 26 prosjektlederne som delvis belaster prosjektene sin lønn og 73 % som ikke gjør det. 3. Av de 43 førsteamanuenser som var registrert som tilsatte på NVH i april 2010 var det 25 som er oppført som prosjektledere. Herav er 2 prosjekter forvaltningsprosjekter (salg tjenester) og kan sees bort fra. 5

6 4. Av de 23 resterende førsteamanuenser som er prosjektledere er det 9 som belaster deler av sin lønn på de prosjekter de er ledere for. Dette tilsvarer en andel på 39 % av disse prosjektlederne som delvis belaster prosjektene sin lønn mens 61 % ikke gjør det. I praksis vil det si at styrets vedtak fra 2007 ikke er fullt ut innført og det må jobbes med å få enda flere av prosjektlederne til å følge opp vedtaket. NVHs budsjettmaler for eksternt finansierte prosjekter som prosjektledere er forpliktet til å bruke, inneholder ingen budsjettpunkt for arbeidsinnsats med tilhørende inndekning av lønn. Dette kan delvis forklare hvorfor styrets vedtak ikke er blitt implementert fullt ut. Det kan forventes høyere andeler når nye regler for eksternt finansierte prosjekter skal tre i kraft fra 1. januar 2012 (se punkt om dekningsbidrag) sammen med nye budsjettmaler som inneholder egne budsjettposter for prosjektleders arbeidsinnsats. Det vil bli fremmet forslag om å pålegge nye eksternt finansierte prosjekter enn minstesats av lønn fra prosjektleder. Hva gjelder reel innsparingseffekt av at prosjektledere belaster prosjektene lønn så melder flere institutter at de delvis må leie inn fagressurser til å dekke opp for arbeidsoppgaver disse prosjektlederne ikke kan ta hånd om så lenge prosjektene pågår. I den grad dette stemmer gir det ingen nettobesparelse for instituttene. Det er vanskelig å finne presise tall på dette men komiteen foreslår at dette forhold tas høyde for når nytt regelverk for eksternt finansierte prosjekter implementeres fra Overordnet flerårig aktivitetsplanlegging NVH har ingen samordnet årlig prosess der enhetene sammen med ledelsen utarbeider flerårige planer for aktivitet og produksjonsmål sammenholdt med et langtidsbudsjett. Det er derfor en risiko for at NVH vedtar budsjetter eller setter i verk aktiviteter som ikke er økonomisk bærekraftig på lengre sikt, for eksempel tilsettinger eller nye strategiske tiltak. I perioder med knappe ressurser må NVH stille krav til at de aktiviteter som prioriteres i stor nok grad støtter strategisk plan og at resultatene står i forhold til innsatsen. Komiteen bes å vurdere en modell for en årlig prosess der økonomi, aktiviteter og strategi vurderes samlet for NVH i et flerårig perspektiv. Komiteens vurderinger: Økonomiavdelingen jobber med en modell for langtidsbudsjettering (LTB) som svar på de utfordringer NVH har med den langsiktige aktivitetsplanleggingen. Hovedstrukturen i modellen er data over et tidsspenn som går tre regnskapsår tilbake ( ), inneværende regnskapsår og 5 år fremover ( ). Videre inkluderer modellen lønnsdata for alle tilsatte samt oversikt over eventuelle kjente avganger de neste 5 budsjettår. Det er et mål at modellen blir en del av budsjettprosessen for 2012 og med første budsjetteringsrunde i september Komiteens prioriterte forslag til budsjettkutt. Gitt omtalen av mandat og de 7 punkter som handlingsromkomiteen ble gitt å vurdere anbefaler komiteen at følgende forslag til budsjettkutt gjennomføres fra budsjett Dekking av utgifter til vaksiner for studenter som skal på utveksling kr. NVH dekker utgifter til vaksine for studenter som skal på opphold i utlandet i forbindelse med fordypningsoppgaven, spesielt er dette aktuelt for opphold i Afrika og Asia. Kostnadene dekkes per i dag inn av studieavdelingen for de studenter det er aktuelt for. Hvis forslaget vedtas må studentene dekke slike kostnader selv fra Støtte til språkkurs for studenter som skal på utveksling kr. I en årrekke har NVH dekket språkkurs for studenter som skal dra utenlands i forbindelse med fordypningsoppgaven. Typisk er kurs i spansk og fransk. Per i dag dekkes kostnadene dekkes 6

7 inn av studieavdelingen for de studenter det er aktuelt for. Studentene må betale disse kostnadene selv fra 2012 hvis midlene inndras. 3. Støtte til språkkurs for utenlandske PhD-studenter som kommer til NVH kr. En del av de utenlandske studenter som kommer til Norge har relativt svake språkkunnskaper i engelsk og ingen i norsk. Disse PhD-studenter er ikke tilsatt på noen prosjekter, har ingen egen finansiering og er primært kvotestudenter som kommer til Norge på initiativ fra NVH-tilsatte. Her har høgskolen over flere år valgt å støtte de av studentene som trenger kurs for å heve deres språkkunnskaper til et nivå som gjør dem skikket å følge undervisningen. Komiteen mener at tilstrekkelige språkkunnskaper er et kriterium som bør være oppfylt før studenter til PhD-studier ved NVH, derfor foreslås budsjettposten kuttet. 4. Inndragning driftsmidler for det nedlagte masterstudiet kr. I 2004 ble det vedtatt å ta opp studenter til masterstudier innen akva og mattrygghet. Det ble gitt kr til institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og kr til institutt for basalfag og akvamedisin (Basam). Masterstudiene ble i praksis lagt ned i 2009, men driftsmidlene ble aldri trukket tilbake fra de to enhetene selv om aktiviteten opphørte. Handlingsromkomiteen foreslår at disse driftsmidlene nå trekkes inn fra de to instituttene. 5. Kutt i høgskolestipendiater ned til KDs måltall for NVH kr Det er et krav for Kunnskapsdepartementet (KD) om at universiteter og høgskoler som mottar øremerkede midler til stipendiater og post doktorer til enhver tid skal ha tilsatt like mange som de er bevilget (måltall). Høgskolen har per 2011 et måltall på 33 KD-finansierte stipendiater (også kalt høgskolestipendiater) som skal være oppfylt når KD gjør telling 1. oktober hvert år. I 2009 hadde høgskolen 36 KD-finansierte stipendiater tilsatt per 1. oktober, i 2010 var det økt til 40, altså godt over KDs måltall. Flere faktorer spiller inn på det antall stipendiater som til enhver tid er tilsatt. De vanligste årsakene er forsinkelser på grunn av barselpermisjon, kortvarige permisjoner til andre stillinger eller generell etterslep med doktorgradsarbeidet. En faktor som reduserer antallet er tidsintervallet mellom en faggruppe tildeles en ledig stipendiatstilling og stillingen faktisk besettes. En annen er stipendiater som hopper av utdannelsen på grunn av jobbtilbud eller andre årsaker, i slike tilfeller kan det ta tid å finne et godt vitenskapelig prosjekt som kan tildeles den ledige stipendiatstillingen. NVH sitt Styre har tidligere vedtatt «å overbooke» høgskolestipendiater med 3 stillinger for å sikre at KDs måltall oppfylles. Slik situasjonen er nå oppfyller NVH måltallet med god margin til grensen på 33 og høgskolen står ikke i noen umiddelbar fare for å falle under selv om den kutter i de 3 neste ledige stipendiater som blir ledige frem til Satsen per stipendiat var i 2010-budsjettet kr og brukes i komiteens regnestykke slik at total besparelse blir på ca. 1,7 mill. kr. 6. Redusert tilskudd til fordypningsoppgaven fra kr Instituttene mottar støtte til sine studenters fordypningsoppgaver avhengig av hvilken retning som velges og format på oppgaven. Dagens regelverk har etter hvert gitt høyt kostnader på fordypningsoppgavene uten at dette står i samsvar med kvalitet eller omfang på oppgavene. Fra 2012 er det derfor vedtatt nytt regelverk med lavere satser og begrensninger på omfang. Årlig innsparingseffekt er estimert til kr med full likviditetseffekt fra Komiteen foreslår at disse kr trekkes inn og disponeres fullt ut i budsjettet for Inndragningen berører ikke utbetalingene til instituttene og veiledere. 7. Lik sats til lønn og drift for alle høgskolestipendiater kr I statsbudsjettet for 2010 vedtok KD å øke satsen for nye høgskolestipendiater som ble delt ut til kr. Årsaken var kritikk mot KD på at den eksisterende KD-satsen på kr ikke dekket de indirekte kostnader som oppstår når et universitet eller høgskole mottar en 7

8 stipendiatstilling. NVH vedtok via UFE å tildele videre med høy sats de tre stipendiatene som ble gitt fra KD for Handlingsromutvalget mener det ikke er skjellig grunn til å differensiere mellom nye eller gamle stipendiater. Videre er miljøene ved høgskolen stort sett like på indirekte kostnader og driftskostnader (laboratorie- og infrastrukturtunge). Derfor foreslår komiteen at lik sats (den ordinære NVH-satsen) på brukes for alle stipendiater, innsparing er lik differansen ( kr) ganget med de tre stipendiatstillingene som ble gitt i statsbudsjettet for 2010, samlet besparelse ca kr. 8. Kutt oppføringer i telefondatabaser, internettsider og andre nettbaserte tjenester kr I 2010 betalt sekretariatet fakturaer på til sammen kr til ulike nettbaserte tjenester. Eksempler på leverandører er 1881, Eniro Norge (Gule sider, Kvasir Ditt distrikt osv.), Bedriftssøket.no, Onlineguiden.no, Google adwords og Landmerke kartbok-tromsø. En av tjenestene NVH abonnerer på er en blog der kunder av NVH legger inn sine kommentarer til de tjenester de har kjøpt på NVH (klinikktjenester). I denne bloggen lå det inne stort sett negative beskrivelser av kvaliteten på det NVH leverer, dette uten at bloggen blir fulgt opp av noen fra NVH. Inntrykket er at NVH profilerer seg på internett lik en privat bedrift som bruker internett til markedsføring for å nå kunder og omsetning. Handlingsromkomiteen stiller seg tvilende om en slik bruk av nettbasert markedsføring er forenelig med at NVH er en ikke-kommersiell aktør finansiert av offentlige midler. Institutt for sports- og familiedyrmedisin har stor omsetning mot private kunder og er således den enheten som potensielt kan ha nytte av slik markedsføring på internett. Instituttet avkrefter til komiteen at den er avhengig av oppføring i ulike nettbaserte databaser, deres kunder kommer i kontakt med klinikkene via NVHs egne nettsider eller ordinære telefondatabaser. Økonomiansvarlig for sekretariatet bekrefter at flere av internettjenestene kan avbestilles uten at det svekker NVHs profileringsarbeid. Handlingsromkomiteen foreslår derfor at 2/3 av budsjettet kuttes ( kr) og at økonomiansvarlig på sekretariatet pålegges å si opp avtaler med leverandører som ikke er relevante for NVHs profileringsarbeid. Tilsammen gir punktene 1-8 besparelser med varig virkning på 3,955 mill. kr fra budsjettåret Av dette er besparelsene fra aktivitetskutt innen administrasjon kun på kr. Komiteen har ikke klart å lokalisere flere muligheter til innsparinger på de administrative funksjonene. En forklaring kan være at NVH har en minimumsbemanning på administrativ side, en annen at høgskolen har blitt pålagt en rekke nye administrative oppgaver av bevilgende myndigheter de senere år. NVHs administrative bemanning per vitenskapelig tilsatt er lavere enn både UiO og UMB og tilsier at de administrative funksjonene drives på et minimumsnivå. Komiteen anbefaler videre følgende engangsinndragning av midler: 9. Restmidler for nedlagt aktivitet på Patlab kr Aktiviteten ved Patlab er vedtatt nedlagt fra våren 2011, de ubenyttede øremerkede midlene er midler opprinnelig fordelt fra NVH til Basam for drift av Patlab. Disse midlene går nå tilbake til NVH siden tildelingsforutsetningene ikke lenger oppfylles. 10. Overskuddsmidler på studieavdelingen kr Studieavdeling fikk i budsjettrammen for 2010 økte rammer til å håndtere innføringen av FS (Felles studentsystem). Implementeringen av FA er nå stort sett i havn og avdelingen hadde ved avslutning av første tertial et akkumulert overskudd på 1,235 mill. kr, en økning på kr fra årsskiftet. Studieavdelingen har ved 1 tertialavslutning 2011 ikke gitt noen forklaring på at disse midlene er bundet opp i noen fremtidig forpliktelser. 8

9 11. Overskuddsmidler fra Biblioteket kr Biblioteket ble i 2009 gitt en rammeøkning på kr som en konsekvens av prisstigning på elektroniske bibliotektjenester og for å styrke bibliotekets tilbud. Siden den gang har biblioteket akkumulert budsjettmidler og per var det samlet opp et overskudd på kr. Det er ikke gitt noen forklaring ved 1 tertialavslutning 2011 fra Biblioteket på at disse midlene er bundet opp i fremtidige forpliktelser. Engangsinndragningene gjøres ved å trekke inn disse beløp ved årsavslutning Punktene 9-11 frigjør budsjettmidler disponibelt for 2012-budsjettet på ca. 1,3 mill. kr, dette er engangsbeløp kun for 2012 slik at det må finnes nye varige kutt i 2013-budsjettet på 1,3 mill. kr. Samlet frigjør tiltakene 1-11 disponible midler på ca. 5,3 mill. kr., i forhold til målet på 7,0 mill. kr mangler det 1,7 mill. kr. Handlingsromkomiteen ser ulike fremgangsmåter til å dekke inn de manglende 1,7 mill. kr., disse omtales nedenfor. 12. Generell rammejustering på budsjettenhetene. NVH har som oftest brukt generelle rammejustering på budsjettenhetene når tilgjengelig budsjettramme fra KD er mindre enn budsjettrammen som NVHs fordelingsmodell regner ut. Justeringene har enten vært gjort prosentvis (i forhold til hvor stor andel en enhets budsjett er av NVHs totalramme) eller i like store beløp per enhet. En slik justerings-modell bygger på «ostehøvel-prinsippet» og forutsetter at den enkelte budsjettenhet har mulighet til å legge ned aktivitet og at enheten selv vet best hvor kutte med minst mulige negative følger for drift og måloppnåelse. Det kan stilles spørsmål ved om administrative avdelinger skal justeres tilsvarende i budsjettrammene som instituttene. Solidaritetstankegang tilsier dette. Et problem er dog at flere administrative avdelinger har vanskelig for å redusere i aktivitet uten at dette går ut over tjenester som de er pliktige til å levere, det seg være til studenter, tilsatte, infrastruktur eller bevilgende myndigheter. Handlingsromkomiteen har som tidligere nevnt ikke funnet noen klare innsparingsmuligheter innen de administrative funksjonene. Forslaget fra handlingsromkomiteen blir følgelig at hvis rammejustering velges til å hente inn hele eller deler av de manglende 1,7 mill. kr så skånes de administrative avdelingene for rammejustering. Det foreslås i så fall å bruke prosentvise rammejusteringer basert på den enkelte enhets budsjettandel av NVHs totale budsjettramme 13. Inndragning av stillingsmidler gitt til masterutdanningen i NVH etablerte i 2004 masterutdanninger innen akvamedisin og mattrygghet. Etter noen år med lave søknadstall og høyt frafall av studenter ble utdanningene «lagt på is» i Budsjettmidlene som ble tildelt institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og institutt for basalfag og akvamedisin (Basam) ble dog ikke trukket inn siden vedtaket i 2009 åpnet for senere inntak av masterstudenter hvis forhold skulle tilsi ny oppstart. Siden den gang har det vist seg at nedleggelse av masterstudiene var riktige og at det er langt frem til at forholdene rundt masterstudiene endrer seg slik at det tilsier ny oppstart. Dette medfører at det er på tide med en helhetlig vurdering rundt de budsjettmidlene som ble tildelt de to enhetene for masterstudiet. Driftsmidlene på kr ( kr til Matinf og kr til Basam) er allerede foreslått inndratt (punkt 4 side 6). Det ble i 2004 også gitt midler til nytilsatte som skulle ivareta nye oppgaver, der Matinf fikk 1,0 mill. kr og Basam kr. Tildelingsforutsetningene for disse midlene var at de skulle brukes til aktiviteter relatert til masterstudiet. På tildelingstidspunktet i 2004 var masterstudiet ennå et prøveprosjekt med usikre utsikter og enklere vurderinger gjort på markedsgrunnlag samt faglig innretning og gjennomføring. Dette tilsier at organisasjonen skulle vært bevisst på at senere bortfall av aktivitet innen masterstudiet også kunne medføre bortfall av stilinger. I 2009 ble det vedtatt ikke å ta inn nye studenter og å fase ut masterstudiene så sant nye forhold ikke tilsa noe annet. Det ble ikke gjort noen vurderinger på bortfall aktivitet for de som var tilsatt 9

10 for å utføre oppgaver innen masterstudiet, dette burde det ha vært gjort. Disse tilsatte utfører per i dag andre oppgaver innen de enhetene de ble tilsatt i, og det kan stilles spørsmål ved om disse budsjettmidlene nå anvendes i strid med tildelingsforutsetingene. På overordnet nivå reflekterer dette at NVH ennå har NVH et godt stykke å gå innen tilsettingspolitikk før høgskolen er tilpasset de nye tøffere økonomiske realitetene som er innenfor undervisnings- og forskningssektoren. 14. Kutt i fjerdeåret for stipendiater. NVH har som en av få høgskoler vedtatt å gi alle stipendiater, uavhengig av finansiering (høgskolestipendiater er finansiert av KD mens eksternt finansierte stipendiater er finansiert av eksterne kilder), et fjerde år betalt av høgskolen. Tiltaket er ment å stimulere til mer og bedre forskning, høyere publiseringsfrekvens samt bedre fullføringsgrad. Hvorvidt NVH faktisk har økt fullføringsgraden siden innføring eller om NVH har bedre fullføringsgrad enn sammenlignbare institusjoner vites ikke, ei heller hvordan tiltaket har bedret kvaliteten eller omfanget av forskningen. Tiltaket har ikke blitt evaluert siden det ble vedtatt. UMB gir kun unntaksvis et fjerde år for høgskolestipendiatene, da ved søknad som vurderes mot gitte kriterier som må være tilstede. Med tanke på den kommende sammenslåing burde NVH harmonisere sin praksis med UMB. Ved MatNat-fakultetet på UiO får enhetene dekket et fjerde år for høgskolestipendiatene, men da mot 25 % årlig arbeidsplikt med undervisning på enheten. Tiltaket gav ingen netto økte kostnader på fakultetet siden stipendiatenes undervisningsplikt erstattet tidligere innleide time-/hjelpelærere. For eksterne stipendiater gis ingen fjerde år. Innsparingstiltaket kan ikke innføres med tilbakevirkende kraft og vil derfor først få anvendelse for stipendiater som tildeles og tilsettes i Budsjettvirkningen kommer først etter 3 år, det vil si tidligst fra 2015 og består av følgende komponenter: Direkte besparelse: ved at NVH ikke tildeler budsjettmidler til et fjerdeår ved enheten der stipendiaten er tilsatt. For stipendiater finansiert over KD blir det ingen direkte besparelse siden det tilsettes stipendiater fortløpende når KD-stipendiatene fullfører. For eksternt finansierte stipendiater får NVH en direkte besparelse ved ikke å finansiere et fjerdeår. Deres finansiering blir da utelukkende ekstern. Indirekte besparelse (inntektsøkning): jo lengre tid stipendiatene bruker på å fullføre doktorgraden jo færre doktorgrader teller med i KDs årlige belønningsmodell og jo mindre får NVH i årlige resultatbaserte midler fra KD. KD gir en belønning på kr per fullført stipendiat. Teoretisk vil NVH tjene inn kr mer per stipendiat årlig hvis fullføringstiden synker med ett år fra fire til tre. Dog kan kortere stipendiatperiode føre til at færre fullfører doktorgraden, da får NVH ingen belønningsmidler fra KD for de som faller fra. Handlingsromkomiteen anser det som vanskelig å beregne den indirekte besparelse i form av forventet fullføringstid og ser bort fra denne i sitt videre arbeid på dette punkt. Omtalen ovenfor medfører følgende: a) Høgskolestipendiater (KD finansierte)- 33 stk. Ingen direkte besparelse siden det til enhver tid må være tilsatte stipendiater på midlene skal NVH klare å oppfylle måltallet til KD (33 stk.). b) Eksternt finansierte stipendiater ca. 22 stk. per våren Første halvår 2011 hadde NVH i snitt 22 stipendiater tilsatt på eksternt finansierte prosjekter, alle disse får et fjerde år på doktorgradsstudiet finansiert fra NVH. Antar en at i 10

11 snitt hver fjerde stipendiat er i gang med det siste (fjerde) året koster dette NVH ca. 3,2 mill. kr hvert budsjettår (basert på tildelingssats på kr i 2010), dette tilsvarer den direkte besparelsen. Men effekten kommer gradvis siden inngåtte stipendiatavtaler ikke kan endres med tilbakevirkende kraft. Gitt første virkningspunkt fra og en forventet årlig stipendiatpopulasjon på 22 stk. betyr dette en besparelse tidligst fra 2015 på nye stipendiatavtaler. En langsiktig løsning på handlingsrom ved kutt i et fjerdeår vil helt klart gi en besparelse, men har også klare beregningstekniske og praktiske problemer. Det er allerede nevnt at belønning kommer 2 år etter produksjon (fullført doktorgrad) og at det gir en likviditets forskyving på 2 år som må tas høyde for når budsjettene settes opp. Videre forutsetter regnestykkene rundt stipendiatene at alle fullfører på normert tid (ingen graviditeter, sykdom eller generell forsinket fremdrift). Et tredje moment er at instituttene skal ha sin andel av belønningen for en stipendiat (indirekte innsparingseffekt), dermed må NVH sentralt gjøre justeringer i instituttenes rammer for å sikre at høgskolen får midlene disponibel for styret. Et fjerde moment er en eventuell endring i fullføringsgraden for 3-årige versus 4-årige stipendiater. Handlingsromkomiteens medlemmer ber Styret om å se bort fra punkt 14 i sitt endelige innsparingsforslag, hovedsakelig fordi det har virkning først fra 2015 (utenfor mandat) og er vanskelig å beregne presist. Allikevel anbefaler komiteen Styret om å vedta å fjerne et fjerdeår finansiert av NVH for stipendiater tilsatt på eksternt finansierte prosjekter. Hva gjelder forslag 12 (rammejustering) og 13 (inndragning stillingsmidler fra masterstudiet) ser komiteen bakdeler med begge løsninger. På den ene siden kan det hevdes å være feil «å straffe» de to enhetene som fikk stillingsmidlene siden de ikke kunne vite at masterstudiet ville bli nedlagt 6 år senere. De har handlet i god tro når de har gitt de angjeldende tilsatte andre faste oppgaver i organisasjonen. Inndragningene vil i praksis fungere som en rammejustering for de to enhetene da disponering av oppgaver og tilsatte er foretatt slik at de vanskelig kan sies opp. Motargument er at tildelingsforutsetningene i styrevedtaket av 2004 rundt masterstudiene er falt bort og således må også stillingsmidlene inndras. Videre er det et poeng i at enhetene på NVH må bli bedre på å håndtere konsekvenser ved bortfall av aktivitet. Komiteen anbefaler derfor at inndragning stillingsmidler fra masterstudiet velges for å hente inn de siste 1,7 mill. kr. Gitt denne omtale av ulike innsparingsforslag og de prioriteringer som handlingsromkomiteen foreslår gir dette følgende forslag til innsparingspunkter: Punktene 1-8: Punktene 9-11: Punkt 13: varige innsparinger på ca. 4,0 mill. kr med full virkning fra 2012, diverse tiltak. inndragninger av overskuddsmidler med engangsvirkning (kortsiktige) for NVHs budsjettrammen i 2012 på ca. 1,3 mill. kr. varige innsparinger på ca. 1,7 mill. kr med full virkning fra 2012 ved å inndra stillingsmidler på masterstudiene ved Matinf og Basam. Komiteens forslag i tabell. 11

12 Nr. Forslag til innsparing Beløp tkr Del/totalsum tkr 1. Vaksiner Språkkurs Språkkurs utl PhD Driftsmidler masterstudiet færre høgskolestipendiater Redusert tilskudd masteroppg Lik sats alle stipendiater Kutt databaser/elektroniske medier Inndragning lønnsmidler master 1700 Sum varige innsparingsforslag Engangsinndragning reserver: Patlab Engangsinndragning reserver: SFA Engangsinndragning reserver: Bibl 200 Sum engangsinnsparinger 1330 Sum innsparingsforslag Samlet oversikt over forslag til innsparinger, inkludert de som komiteen ikke har valgt å foreslå. Vedlagte følger oversikt som viser alle forslag komiteen har vurdert. 12

13 SAMLET FORSLAGSLISTE FRA HANDLINGSROMSKOMITEEN. NB. Anbefalte forslag fra komiteen merket med tekst «Anbefales*» under kolonne «Estimat kr». NR. FORSLAG AVD./FUNKSJON EFFEKT FRA ESTIMAT KR KOMMENTAR (Pro et Contra) 1 Dekking av utgifter til vaksiner for studenter som skal på utveksling Studieavdelingen Anbefales * en høgskoleoppgave? studentene velger selv å dra utenlands, hvilke merkostnader kan forventes dekket? I strid med strategiske mål om økt utveksling å kutte her? 2 Støtte til språkkurs for studenter som skal på utveksling 3 Støtte til språkkurs for utenlandske phdstudenter (dette er studenter som kommer til Norge for å begynne på PhD?) 4 Begrense bruk av konsulenttjenester (kontorassistanse 1 mill. kr, konsulenter 5 mill kr og 2 mill. kr til samlokalisering m/umb i 2010) 5 Behov for alle trykte tidsskrifter NVH abonnerer på? (Tidsskrifter i 2010, er dette kun trykte tidsskrifter?) 6 Profesjonalisere prissettingen på eksterne tjenester 7 Fastsetting av faste timesatser for eksterne tjenester, der overskudd er inkludert, og pålegg om at satser og regelverk benyttes. 8 Innføre interne søknadsfrister på prosjektene slik at man kan foreta en budsjettkontroll av Studieavdelingen en høgskoleoppgave? bidrar dette til økt Anbefales * studentutveksling? Og til utveksling som gir uttelling iht. KDs regnemåte (> 3 mnd)? en høgskoleoppgave? påvirker phd studentens Anbefales * gjennomføringsgrad? gjelder hvor mange årlig? mill. kr Hvilke konsulenttjenester? Har NVH ressurser og kompetanse internt til å ta over? Studieavdelingen Sentraladmin. (økonomi, studie, info og sekretariat) Bibliotek 2012 ukjent Når var sist gjennomgang på trykte + elektroniske medier bibl abonnerer på? En besparelsesførst mulighet når NVH er på plass på Ås? Alle enheter ukjent en oppgave for komite som ser på langsiktige tiltak Alle enheter 2012? ukjent betinger beregninger for alle tjenester NVH yter. mer byråkrati koster Instituttene Ukjent styre ressursbruken tydeligere. en oppgave for komite som ser på 13

14 prosjektsøknader (lønn, overhead, frikjøp prosjektlederinnsats osv). 9 Stillingsutlysninger: sette inn korte annonser i aviser og tidsskrifter med henvisning til vår hjemmeside der en mer utfyllende stillingsbeskrivelse står 10 Prioritere arbeidet med å lage bemanningsplaner for å kunne skape robuste og faglige forskningsgrupper som igjen kan øke den eksterne inntjeningen. 11 Ledige stillinger vurderes i samråd med institutt og NVHs ledelse (se også pkt. 16). Verktøy til å styre/planlegge dette kan være langtidsbudsjett 12 Mild stimulering til AFP hos potensielle tilsatte. 13 Høgskolen ansetter 3 flere stipendiater enn hva departementet finansierer (måltallet er 33), inndra disse om mulig? Alle enheter (hvem betaler for utlysing) Gradvis fra kr årlig etterhvert. Instituttene Fra 2012, langsiktig Ukjent men betydelig midler Alle enheter (samkjøring) Fra 2012, langsiktig Ukjent (500 tkr per innspart stilling i snitt?) langsiktige tiltak. tiltak som den enkelte avdeling setter i kraft. Brukes hos en del institutter allerede. Gir IKKE en besparelse slik den er definert over. faglig prioritering hos styret eller på instituttnivå? Historisk er instituttene svake på dette (forskningsdemokrati uegnet til å gjøre faglige nedprioriteringer) en oppgave for komite som ser på langsiktige tiltak. tiltaket kan kjøres med kort frist, men besparelsen minimal siden virksomheten er lagt opp til et behov mot den enkelte funksjon. Alle enheter Fra 2012 Ukjent Målgruppe? Alder i seg selv er IKKE et kriterium godt nok! Motsetningsforhold til andre mål (IA avtale, livsfasepolitikk) og til overordnet politikk om at flere skal stå lenger i stilling. Vanskelig å håndtere praktisk og moralsk. Hvem skal beholde lønnsmidlene? Høgskolen 5 slutter i slutter i slutter i 2013 ca kr per stilling (2011 sats). Besparelse på 1,6 2 mill. (lønn, drift, trolig UFE tildeling). Anbefales * NVH ligger ca. 3 over måltall (33) som vi har hos KD. Trekke inn kun hvis det ligger flere refordelte stip igjen å dele ut i inndragningsåret. Måletidspunkt er 1 okt. til DBH. Hvordan skjer telling hos NVH mot DBH? Hvorfor teller stipendiater i barselpermisjon ikke med? Tekniske detaljer rundt tellemåten må 14

15 14 Insentiver for tilleggsutdanning i utlandet og utveksling vurderes. Hva med: fordypningsoppgaven: midler til den enkelte å bruke på oppgaven, skal dekke kostnadene med den. Er altså tiltenkt å være til dekning av faktiske kostnader, ikke noe insentivbeløp til veileder. Instituttene 2012 Ca. 1,7 mill. kr brukt på dette i 2010 budsjettet avklares. Rører ved NVHs finansieringsmodell, den ble vedtatt holdt uendret høsten Fakta: NVH utveksling er <3 mnd og gir ingen uttelling hos KD. Studiesjef har tidligere foreslått kutte insentivene for utvekslingsstudenter og tilleggsstudenter. gruppen foreslår lavere satser og eventuelt egne satser til de som skal skrive oppgaver der laboratorieutstyr og kjemikalier trengs. Beløpet er ikke til insentiv men faktisk dekning av kostnader! 15 Masterutdanningen er i praksis nedlagt det ble gitt rammeøkninger på totalt mill. i 04/05 for dette formål som i utgangspunktet burde kunne omfordeles til andre formål. 16 Ledige stillinger holdes ubesatt i 1 år, eventuelt med bruk av II stillinger i en mellomperiode. Se også pkt. 11 Matinf og Basam Fra 2012 (deler) 1,7 mkr til stillinger, kr i driftsmidler. Undervisning Instituttnivå Etter hvert som ledige stillinger dukker opp Anbefales * Innsparing estimeres til inntil kr per stilling per år. Besparelse eller refordeling? 1,6 mkr knyttet til faste tilsettinger og vanskelige å røre. Hvem har tillat enhetene å gjøre dette og er tildelingsforutsetningene brutt? Status på tilsettingene? Driftsmidler 520 tkr kan trekkes inn. Direktøren gis fullmaktene? Stillingsstopp er brukt tidligere, erfaringene er at dette rammer vilkårlig og ikke bidrar særlig til å realisere overordnet strategi/mål på NVH. Gruppen anbefaler ikke dette tiltaket. Bør heller bruke LTB og langsiktig styring av still. ressurser gjennom naturlig avgang (pensjon). 17 Sløyfe refusjon av reiseutgifter til studenter Undervisning Fra 2012 Innsparing ca. kr Gruppen foreslår at studenter som 15

16 som reiser til Sandnes. Dette er en romslig ordning i forhold til hva studenter ved andre høgskoler/universiteter mottar i ytelser. 18 Redusert tilskudd til studenter til differensieringsoppgaven. Se forslag fra studiesjefen. j.fr forslag fra studiesjef H 2010 for detaljer rundt dette forslaget. 19 Kutte i 4 året for alle stipendiater, eventuell streng behovsprøving Instituttnivå per år. følger obligatorisk undervisning ikke må betale egenandeler. På valgfrie kurs ingen støtte. Kan være i strid med målsetting om mer undervisning på Sandnes (som har fått flere stillinger) men dette veier ikke tungt nok i denne sammenheng? Undervisning Instituttnivå per student gir innsparing på ca kr per år. Anbefales * Høgskolen 2015 ( år) Direkte spart ca. 3,2 mill. kr. Interne stipendiater (33) kun indirekte besparelse ved økte insentivmidler pga raskere gjennomstrømning. Ca. 22 eksterne. Full direkte + indirekte besparelse er 4,9 mill. kr (effekt fra 2015). redusert insentiv for å påta seg oppgaver og veiledning er motargument. midlene er ikke insentiv men til kostnadsdekning!! gruppen ønsker et lavt standardbeløp (se studiesjefens forslag) men en begrenset tilgangen til midler for eventuelt laboppgaver eller dyrere opplegg. Studenter som presumtivt skal videre som stipendiat bør ha mulighet til å få utvidet fordypningsoppgave. UMB har streng behovsprøving allerede og er et argument for harmonisering av interne regelverk. Gruppen foreslår at 4 året fjernes på alle eksternt finansierte stipendiater, 4 år for interne med undervisningsplikt (sparte undervisningskostnader). Unntakstilfeller i tråd med regler på UMB. 16

17 20 Kutte i midler for 3 stipendiatstillinger gitt med høy sats våren 2010, bruke lik sats på alle stipendiater. Høgskolen + instituttene Anbefales lang sikt Sparer ca kr per stipendiat Hvor bundet er NVH av gamle budsjettvedtak? Anbefales* 21 Kutte i budsjett til informasjonsavdelingen? Info kr? Stadig fler trykksaker med dyr layout er tilbakemeldingen fra flere enheter. Bidrar disse trykksaker til å realisere NVHs strategi bedre på noen måte? Hvorfor ikke elektronisk i en tid da stadig mer publiseres elektronisk på organisasjonenes nettsider? 22 Redusere vaskefrekvens i kontor og oppholds /ganglokaler slik at TA ikke trenger å erstatte renholdspersonalet ved avgang (når de enn måtte komme). TA Innsparingspotensial 1 2 still (ca per still inkl. sos kostnader). Har NVH riktig fokus i formidlingsarbeidet? Ønsker vurdering av renholdsfrekvens ulike typer lokaler. Kontorlokaler for høy frekvens i dag? Er noen av renholderstillingene vikariater som kan kuttes når avtalene går ut? Renhold på anbud og oppsigelse alle renholdere? 23 Redusere NVHs oppføringer i ulike telefondatabaser, internettsider og andre nettbaserte tjenester 24 Strømsparingstiltak (høyere energikostnader er kommet for å bli). Årlig underdekning i Teknisk Avd. energibudsjett på ca. 1,5 mill. kr? Sekretariatet kr i 2010, skal reduseres m/ca kr Disse avtalene sies opp fortløpende. Uvisst om det er på grunn av smådyrklinikkene at NVH benytter disse. Anbefales* Høgskolen 2012 Ukjent En investering som ikke betaler seg tilbake innen NVH er på plass på NVH? 17

18 25 Endring av faglig fokus/nedleggelse av faglig aktivitet Instituttene 2014/ mill. pr. stilling Krever full gjennomgang av fagområder med styrevedtak om nedleggelse. Utenfor gruppens mandat men slike vurderinger MÅ gjøres for å skaffe et reelt langsiktig handlingsrom. 18

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår.

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår. Til: Styret Dato: 4.12.2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-66/12 Møtedato: 13.12.2012 Saksbehandler: BK/JEA BUDSJETTFORDELING NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2012. 1 Innledning. Som i 2012 preges Norges

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret.

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret. US-SAK NR: 99/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: Midlertidig ansatte ved UMB

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Tom Øresland, Finn Olav Levy, Lars Gullestad (møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2.

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. versjon msh Godkjent av hovedstyret i JF 26.08.2013 Innholdsfortegnelse Hensikten

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer