Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite."

Transkript

1 Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret for Norges veterinærhøgskole (NVH) vedtak om å opprette en komite som skal vurdere kortsiktige tiltak som legger grunnlag for at NVH kan planlegge et budsjett for 2012 i balanse. Komiteen egger nå frem totalt 12 forslag til innsparinger som frigjør budsjettmidler på 7,0 mill. kr som skal bidra til at NVH kan ha samme nivå på strategiske satsninger i budsjettramme for Forslag til vedtak: Styret slutter seg til innsparingsforslagene fra handlingsromkomiteen for budsjettåret

2 Rapport fra handlingsromkomite innsparingsforslag Mandat for arbeidet. 10. februar gjorde styret for Norges veterinærhøgskole (NVH) følgende vedtak: Styret oppnevner en komité som innen 31. mai 2011 skal fremme forslag om kortsiktige tiltak som legger grunnlag for at NVH kan planlegge et budsjett for 2012 i balanse som også gir rom for strategiske satsninger på samme nivå som i Med utgangspunkt i prognosene for budsjettet innebærer dette en innsparing av utgifter i størrelsesorden 7 mill. kroner, eller eventuelt en tilsvarende økning i inntekter. Styret peker på at arbeidet med å skape langsiktig handlingsrom må foregå i flere etapper, og vil foreløpig be ledelsen om å legge fram en SWOT-analyse og et forslag til samfunnsoppdrag til styremøtet 10. mars. Handlingsromkomiteens arbeid skal lede frem til innsparinger i høgskolens budsjett for 2012 på 7,0 mill. kr. Bakgrunnen for vedtaket var de signaler som forelå rundt budsjettrammen fra Kunnskapsdepartementet for 2012, den økonomiske situasjon for flere av høgskolens enheter samt kommende års behov for økonomiske midler til å realisere vedtatt strategiske plan. 2 Komiteens medlemmer og arbeid. Følgende tilsatte ble oppnevnt av direktør til å delta i komiteens arbeid: Jan Aldal Torborg Storaas Finn Olav Haga Anne Storset Bendt Rimer Herbjørn Hovind Ronny Reite Solfrid - økonomisjef ved NVH - personalsjef ved NVH - leder NTL ved NVH og representant for de tilsatte - professor og Seksjonsleder Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi - kontorsjef institutt for basalfag og akvamedisin - kontorsjef institutt for produksjonsdyrmedisin - kontorsjef institutt for sport og familiedyrmedisin - kontorsjef institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Komiteen har i perioden 14. mars til 17. august 2011hatt til sammen 5 møter kombinert, i tillegg har flere av komiteens medlemmer hatt delansvar for å utrede ulike deler av oppdraget på egen hånd. De innsparingsforslag det har vært særlig uenighet om i komiteen er viet utvidet omtale i saksfremlegget, spesielt punktet om inndragning av stillingsmidler for det nedlagte masterstudiet. 3 Komiteens tolkning av mandat og arbeidsprosess For å sikre at handlingsromkomiteens forslag til innsparinger bidrar til å oppfylle Styrets ønskemål, har komiteen valgt å gjøre en fortolkning av mandatet som ble gitt gjennom styrevedtaket 10. 2

3 februar. Fortolkningen har vært styrende for de vurderinger som komiteen har foretatt. I sitt arbeid har komiteen også tatt til etterretning de presiseringer Styret ga i styremøte 16. juni Komiteen tolker mandatet til at innsparingsforslag primært skal bidra til at økonomiske midler kan omdisponeres fra og med budsjettåret Forslag som gir innsparingsvirkning etter 2012 er i henhold til mandat utenfor de tiltak som komiteen kan foreslå. Komiteen har i noen tilfeller strukket denne grensen. Andre prinsipielle vurderinger som er gjort er: 1. Innsparingsforslag skal primært gi en varig besparelse som frigjør midler for refordeling i NVHs ordinære budsjettfordeling, det vil si i den interne budsjettfordelingsmodell som NVH bruker. Dette medfører at omdisponering av midler som fører til at en budsjettenhet selv må overta finansieringen av ordinære aktiviteter er forslag komiteen i utgangspunktet ønsker å unngå. 2. Eventuell økning i inntekter på dekningsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter har handlingsromkomiteen tolket å ligge utenfor gruppens mandat. (se dog punkt 3.5. nedenfor) NVH må gjøre beregninger på hvilke indirekte kostnader eksternt finansierte prosjektet påfører NVH før man avgjør hvorvidt og i hvilken grad disse kostnadene skal bæres av det enkelte prosjekt. Dette er et tidkrevende arbeid som ikke vil gi økt handlingsrom fra Dog har økonomiavdelingen startet et slikt arbeid med sikte på at nye satser for dekningsbidrag skal være klar til innføring fra regnskapsåret Økning av disse inntektene som følge av høyere satser for dekningsbidrag vil strekke seg over flere år da nye satser ikke kan tas i bruk på allerede igangsatte prosjekter. 3. Generelt har handlingsromkomiteen vurdert tiltak for å øke inntekter til å ligge utenfor komiteens arbeid, men komiteen har heller ikke klart å identifisere tiltak som kan gi sikre inntekter fra budsjettåret Hovedårsaken er at de aller fleste inntektskildene er styrt av faktorer helt eller delvis utenfor høgskolens kontroll og i de tilfeller der høgskolen kan påvirke inntektene er det i praksis umulig å tallfeste hvor mye høyere de kan bli. Når det gjelder de 7 konkrete punkter til innsparinger som komiteen ble bedt om å vurdere blir disse gjennomgått i neste del (del 3). I del 4 blir de innsparingstiltak som komiteen anbefaler omtalt. 4 Vurdering av 7 tiltakspunkter gitt i mandat. Komiteen er bedt av Styret om å vurdere 7 konkrete tiltak for å se om disse kunne bidra til å sikre det økonomiske handlingsrommet for 2012 og videre. Komiteen har gjort følgende vurderinger av de 7 foreslåtte punktene. 1. Bemanningsplan NVH har i dag ingen samlet bemanningsplan som gir oversikt over planlagte avganger og ønskede nyansettelser innenfor instituttenes rammebevilgninger. Komiteen bes å vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en slik rullerende plan, i første rekke med utgangspunkt i å ivareta dagens oppgaver. Komiteens vurderinger: komiteen ser at det vil være en klar fordel for den langsiktige aktivitetsplanleggingen og tilhørende styring av økonomien å ha en oversikt eller et verktøy som viser utviklingen i lønnskostnadene flere år frem i tid. Lønnskostnadene står for over 70 % av kostnadene på NVH og er den klart største faste kostnadsposten. Økonomiavdelingen vil ha et 3

4 verktøy for langtidsbudsjettering (LTB) klart til høstens budsjettprosess, med en 5-årig planleggingshorisont og oversikt over alle stillinger og avganger for de 5 kommende budsjettår. 2. Stillingskontroll Instituttene og avdelingene får i dag en budsjettramme som de må holde sin aktivitet innenfor. Underskudd og overskudd overføres til neste budsjettår. Institutt/-avdelingsleder avgjør etter fullmakt fra administrerende direktør hvilke stillinger man skal ha ved instituttet/avdelingen, med unntak av professorater og dosenturer som skal styrebehandles. Komiteen bes å vurdere om det i en nærmere bestemt periode bør innføres ytterligere stillingskontroll ved at alle nyansettelser skal godkjennes av administrerende direktør. Komiteens vurderinger: Behovet for stillingskontroll forutsetter at enhetene ikke har full oversikt over de fremtidige økonomiske konsekvensene ved å foreta tilsettinger. LTB-verktøyet omtalt under pkt. 1 vil være et svært godt hjelpemiddel for enhetene til å vurdere det økonomiske handlingsrommet over tid samt hvordan en tilsetting vil påvirke økonomien i de påfølgende budsjettår. Det er både fordeler og ulemper med å innføre stillingsstopp ved enhetene. En ulempe er at enhetene (instituttene) fratas deler av sin styringsrett ved ikke å kunne ansette slik de ønsker, mest problematisk er dette for faglig-/vitenskapelige stillinger. En annen ulempe er at stillingsstopp kan slå tilfeldig ut ved at det ikke nødvendigvis er de enhetene som har størst behov for reduserte lønnskostnader som har aldersavgang. En tredje potensiell ulempe er at enhetene kan skyve deler av sitt styringsansvar over til sentrale organ når de ikke lenger selv står fullt ut ansvarlig for tilsettingsvedtak. Det kan også bli vanskelig for sentraladministrasjonen å ha gode objektive kriterier for å vurdere hvilke stillinger det skal tilsettes i og hvilke som skal inndras eller holdes ledige for en gitt periode. En fordel er at det skjer en ekstra kvalitetsvurdering av de stillinger det skal tilsettes i, dette kan medføre at enhetene i forkant gjør grundigere vurderinger på det økonomiske grunnlaget for tilsettingen. Handlingsromkomiteen vurderer ikke stillingskontroll som et godt verktøy for å sikre det økonomiske handlingsrommet på kort og lang sikt. Det er ikke usannsynlig at et godt LTB-verktøy vil gi enhetene den nødvendige oversikten over langsiktig handlingsrom slik at de unngår å gjøre tilsettinger som ikke er økonomiske forsvarlige over tid. Slik vil enhetene kunne unngå ulempene med stillingskontroll men samtidig få fordelene med bedret økonomisk langtidsplanlegging som LTB-verktøyet gir. 3. Sluttpakker Dersom enkelte ansatte ønsker å trappe ned sin stillingsandel eller ønsker å komme over i stilling andre steder, bør NVH kunne tilby en mulighet for dette ved å bidra med ulike former for sluttpakker. Komiteen bes å vurdere ulike modeller for slike sluttpakker. Komiteens vurderinger: Komiteen har funnet det vanskelig å gjøre konkrete vurderinger av mulige sluttpakker. Dette bygger bl.a. på følgende: - Komiteen oppfatter at tiltaket primært bør basere seg på en faglig vurdering av hvilke fagområder som høgskolen skal satse på og hvilke som skal nedprioriteres. Mandat for en slik faglig vurdering er ikke lagt til denne komiteen. - Tiltaket vil ta tid å gjennomføre og kan ikke knyttes til kortvarige innsparinger fra budsjettåret Et slikt tiltak strider imot andre (nasjonale) tiltak som har med mål om å få arbeidstakerne til å stå lenger i stilling. - Det vil kunne ligge et innsparingspotensial i tiltaket men den reelle innsparingen avhenger av behovet for å erstatte personalressurser for å få utført primæraktiviteter, herunder undervisningsforpliktelser. 4

5 - Den mest realistiske, brukbare og økonomiske formen for sluttpakke er AFP-ordningen. Dette virkemiddelet kan dog først brukes strategisk på bakgrunn av grundige analyser og forberedelser av hele organisasjonen. Handlingsromkomiteen stiller seg positivt til at NVH bruker AFP på en profesjonell og smidig måte men at dette skjer gjennom det ordinære arbeidet innen personalfunksjonen. 4. Driftsutgifter Det bes om at komiteen gjør en ryddejobb når det gjelder ulike utgiftsposter som medlemskap i ulike nettverksorganisasjoner, annonseringer etc. Komiteens vurderinger: Komiteen har vurdert dette punkt og funnet innsparingsmuligheter på kr der. Se omtale av punkt 8 i innsparingstiltak omtalt under kapittel Dekningsbidrag Komiteen bes å vurdere NVHs rutiner for innhenting av dekningsbidrag på eksternt finansierte prosjekter. Riksrevisjonen har ved gjennomgangen av NVHs forvaltning av eksternt finansierte prosjekter i desember 2010 påpekt at flere av prosjektene belastes lavere dekningsbidrag enn det interne reglementet tilsier. Komiteens vurderinger: Som omtalt i kapittel 3 fant handlingsromkomiteen muligheten for å utvide handlingsrommet ved å øke satsene for dekningsbidrag til å ligge utenfor gruppens mandat. Nye beregninger av de indirekte kostnader prosjektene påfører NVH gjøres høsten 2011, satsene er ment å implementeres fra januar Økonomiavdelingen har siden 2010 innskjerpet at korrekte satser skal brukes for de ulike typer prosjekter og at ingen prosjekter er berettiget til å slippe å betale dekningsbidrag. Det er hovedsakelig prosjekter fra 2009 og tidligere der avvikene finnes. Sammenligner vi de satser for dekningsbidrag som de eksternt finansierte prosjektene ved NVH betaler med hva prosjekter i tilsvarende miljø ved UiO (MatNat fakultetet) gjør, er det klart at prosjektene ved NVH gjennomgående belastes lavere satser. NVH ville årlig tatt inn ca. 3,0 mill. kr mer i dekningsbidrag hvis prosjektene ved NVH hadde betalt etter de samme satser som ved UiO. Årlige dekningsbidragsinntekter ved NVH ligger i dag på rundt 9,0 mill. kr. Det er et mål å øke de dekningsbidrag som prosjektene betaler, dette følger arbeidet med beregning av indirekte kostnader og planlagt implementering av disse fra Lønn på prosjektmidler Styret vedtok i 2007 at arbeidsbidrag fra fast ansattes i eksternfinansierte prosjekter i hovedsak skal finansieres over prosjektporteføljen. Komiteen bes å vurdere hvordan vedtaket fungerer i praksis, og om det har gitt reell innsparingseffekt hittil. Komiteens vurderinger: Regnskapstall viser at et mindretall av de eksternt finansierte forskningsprosjekter belaster lønnskostnader lik andelen av prosjektleders arbeidsbidrag. Regnskapet for 2010 viser følgende tall, skilt mellom professorer (SKO-kode 1013) og 1- amanuenser (SKO-kode 1011) registrert i personalsystemet per april: 1. av 42 professorer er det 26 som er prosjektleder for (aktive) eksternt finansierte prosjekter. 2. av disse er det 7 professorer som belaster deler av sin lønn på prosjektene. Dette tilsvarer en andel på 27 % av disse 26 prosjektlederne som delvis belaster prosjektene sin lønn og 73 % som ikke gjør det. 3. Av de 43 førsteamanuenser som var registrert som tilsatte på NVH i april 2010 var det 25 som er oppført som prosjektledere. Herav er 2 prosjekter forvaltningsprosjekter (salg tjenester) og kan sees bort fra. 5

6 4. Av de 23 resterende førsteamanuenser som er prosjektledere er det 9 som belaster deler av sin lønn på de prosjekter de er ledere for. Dette tilsvarer en andel på 39 % av disse prosjektlederne som delvis belaster prosjektene sin lønn mens 61 % ikke gjør det. I praksis vil det si at styrets vedtak fra 2007 ikke er fullt ut innført og det må jobbes med å få enda flere av prosjektlederne til å følge opp vedtaket. NVHs budsjettmaler for eksternt finansierte prosjekter som prosjektledere er forpliktet til å bruke, inneholder ingen budsjettpunkt for arbeidsinnsats med tilhørende inndekning av lønn. Dette kan delvis forklare hvorfor styrets vedtak ikke er blitt implementert fullt ut. Det kan forventes høyere andeler når nye regler for eksternt finansierte prosjekter skal tre i kraft fra 1. januar 2012 (se punkt om dekningsbidrag) sammen med nye budsjettmaler som inneholder egne budsjettposter for prosjektleders arbeidsinnsats. Det vil bli fremmet forslag om å pålegge nye eksternt finansierte prosjekter enn minstesats av lønn fra prosjektleder. Hva gjelder reel innsparingseffekt av at prosjektledere belaster prosjektene lønn så melder flere institutter at de delvis må leie inn fagressurser til å dekke opp for arbeidsoppgaver disse prosjektlederne ikke kan ta hånd om så lenge prosjektene pågår. I den grad dette stemmer gir det ingen nettobesparelse for instituttene. Det er vanskelig å finne presise tall på dette men komiteen foreslår at dette forhold tas høyde for når nytt regelverk for eksternt finansierte prosjekter implementeres fra Overordnet flerårig aktivitetsplanlegging NVH har ingen samordnet årlig prosess der enhetene sammen med ledelsen utarbeider flerårige planer for aktivitet og produksjonsmål sammenholdt med et langtidsbudsjett. Det er derfor en risiko for at NVH vedtar budsjetter eller setter i verk aktiviteter som ikke er økonomisk bærekraftig på lengre sikt, for eksempel tilsettinger eller nye strategiske tiltak. I perioder med knappe ressurser må NVH stille krav til at de aktiviteter som prioriteres i stor nok grad støtter strategisk plan og at resultatene står i forhold til innsatsen. Komiteen bes å vurdere en modell for en årlig prosess der økonomi, aktiviteter og strategi vurderes samlet for NVH i et flerårig perspektiv. Komiteens vurderinger: Økonomiavdelingen jobber med en modell for langtidsbudsjettering (LTB) som svar på de utfordringer NVH har med den langsiktige aktivitetsplanleggingen. Hovedstrukturen i modellen er data over et tidsspenn som går tre regnskapsår tilbake ( ), inneværende regnskapsår og 5 år fremover ( ). Videre inkluderer modellen lønnsdata for alle tilsatte samt oversikt over eventuelle kjente avganger de neste 5 budsjettår. Det er et mål at modellen blir en del av budsjettprosessen for 2012 og med første budsjetteringsrunde i september Komiteens prioriterte forslag til budsjettkutt. Gitt omtalen av mandat og de 7 punkter som handlingsromkomiteen ble gitt å vurdere anbefaler komiteen at følgende forslag til budsjettkutt gjennomføres fra budsjett Dekking av utgifter til vaksiner for studenter som skal på utveksling kr. NVH dekker utgifter til vaksine for studenter som skal på opphold i utlandet i forbindelse med fordypningsoppgaven, spesielt er dette aktuelt for opphold i Afrika og Asia. Kostnadene dekkes per i dag inn av studieavdelingen for de studenter det er aktuelt for. Hvis forslaget vedtas må studentene dekke slike kostnader selv fra Støtte til språkkurs for studenter som skal på utveksling kr. I en årrekke har NVH dekket språkkurs for studenter som skal dra utenlands i forbindelse med fordypningsoppgaven. Typisk er kurs i spansk og fransk. Per i dag dekkes kostnadene dekkes 6

7 inn av studieavdelingen for de studenter det er aktuelt for. Studentene må betale disse kostnadene selv fra 2012 hvis midlene inndras. 3. Støtte til språkkurs for utenlandske PhD-studenter som kommer til NVH kr. En del av de utenlandske studenter som kommer til Norge har relativt svake språkkunnskaper i engelsk og ingen i norsk. Disse PhD-studenter er ikke tilsatt på noen prosjekter, har ingen egen finansiering og er primært kvotestudenter som kommer til Norge på initiativ fra NVH-tilsatte. Her har høgskolen over flere år valgt å støtte de av studentene som trenger kurs for å heve deres språkkunnskaper til et nivå som gjør dem skikket å følge undervisningen. Komiteen mener at tilstrekkelige språkkunnskaper er et kriterium som bør være oppfylt før studenter til PhD-studier ved NVH, derfor foreslås budsjettposten kuttet. 4. Inndragning driftsmidler for det nedlagte masterstudiet kr. I 2004 ble det vedtatt å ta opp studenter til masterstudier innen akva og mattrygghet. Det ble gitt kr til institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og kr til institutt for basalfag og akvamedisin (Basam). Masterstudiene ble i praksis lagt ned i 2009, men driftsmidlene ble aldri trukket tilbake fra de to enhetene selv om aktiviteten opphørte. Handlingsromkomiteen foreslår at disse driftsmidlene nå trekkes inn fra de to instituttene. 5. Kutt i høgskolestipendiater ned til KDs måltall for NVH kr Det er et krav for Kunnskapsdepartementet (KD) om at universiteter og høgskoler som mottar øremerkede midler til stipendiater og post doktorer til enhver tid skal ha tilsatt like mange som de er bevilget (måltall). Høgskolen har per 2011 et måltall på 33 KD-finansierte stipendiater (også kalt høgskolestipendiater) som skal være oppfylt når KD gjør telling 1. oktober hvert år. I 2009 hadde høgskolen 36 KD-finansierte stipendiater tilsatt per 1. oktober, i 2010 var det økt til 40, altså godt over KDs måltall. Flere faktorer spiller inn på det antall stipendiater som til enhver tid er tilsatt. De vanligste årsakene er forsinkelser på grunn av barselpermisjon, kortvarige permisjoner til andre stillinger eller generell etterslep med doktorgradsarbeidet. En faktor som reduserer antallet er tidsintervallet mellom en faggruppe tildeles en ledig stipendiatstilling og stillingen faktisk besettes. En annen er stipendiater som hopper av utdannelsen på grunn av jobbtilbud eller andre årsaker, i slike tilfeller kan det ta tid å finne et godt vitenskapelig prosjekt som kan tildeles den ledige stipendiatstillingen. NVH sitt Styre har tidligere vedtatt «å overbooke» høgskolestipendiater med 3 stillinger for å sikre at KDs måltall oppfylles. Slik situasjonen er nå oppfyller NVH måltallet med god margin til grensen på 33 og høgskolen står ikke i noen umiddelbar fare for å falle under selv om den kutter i de 3 neste ledige stipendiater som blir ledige frem til Satsen per stipendiat var i 2010-budsjettet kr og brukes i komiteens regnestykke slik at total besparelse blir på ca. 1,7 mill. kr. 6. Redusert tilskudd til fordypningsoppgaven fra kr Instituttene mottar støtte til sine studenters fordypningsoppgaver avhengig av hvilken retning som velges og format på oppgaven. Dagens regelverk har etter hvert gitt høyt kostnader på fordypningsoppgavene uten at dette står i samsvar med kvalitet eller omfang på oppgavene. Fra 2012 er det derfor vedtatt nytt regelverk med lavere satser og begrensninger på omfang. Årlig innsparingseffekt er estimert til kr med full likviditetseffekt fra Komiteen foreslår at disse kr trekkes inn og disponeres fullt ut i budsjettet for Inndragningen berører ikke utbetalingene til instituttene og veiledere. 7. Lik sats til lønn og drift for alle høgskolestipendiater kr I statsbudsjettet for 2010 vedtok KD å øke satsen for nye høgskolestipendiater som ble delt ut til kr. Årsaken var kritikk mot KD på at den eksisterende KD-satsen på kr ikke dekket de indirekte kostnader som oppstår når et universitet eller høgskole mottar en 7

8 stipendiatstilling. NVH vedtok via UFE å tildele videre med høy sats de tre stipendiatene som ble gitt fra KD for Handlingsromutvalget mener det ikke er skjellig grunn til å differensiere mellom nye eller gamle stipendiater. Videre er miljøene ved høgskolen stort sett like på indirekte kostnader og driftskostnader (laboratorie- og infrastrukturtunge). Derfor foreslår komiteen at lik sats (den ordinære NVH-satsen) på brukes for alle stipendiater, innsparing er lik differansen ( kr) ganget med de tre stipendiatstillingene som ble gitt i statsbudsjettet for 2010, samlet besparelse ca kr. 8. Kutt oppføringer i telefondatabaser, internettsider og andre nettbaserte tjenester kr I 2010 betalt sekretariatet fakturaer på til sammen kr til ulike nettbaserte tjenester. Eksempler på leverandører er 1881, Eniro Norge (Gule sider, Kvasir Ditt distrikt osv.), Bedriftssøket.no, Onlineguiden.no, Google adwords og Landmerke kartbok-tromsø. En av tjenestene NVH abonnerer på er en blog der kunder av NVH legger inn sine kommentarer til de tjenester de har kjøpt på NVH (klinikktjenester). I denne bloggen lå det inne stort sett negative beskrivelser av kvaliteten på det NVH leverer, dette uten at bloggen blir fulgt opp av noen fra NVH. Inntrykket er at NVH profilerer seg på internett lik en privat bedrift som bruker internett til markedsføring for å nå kunder og omsetning. Handlingsromkomiteen stiller seg tvilende om en slik bruk av nettbasert markedsføring er forenelig med at NVH er en ikke-kommersiell aktør finansiert av offentlige midler. Institutt for sports- og familiedyrmedisin har stor omsetning mot private kunder og er således den enheten som potensielt kan ha nytte av slik markedsføring på internett. Instituttet avkrefter til komiteen at den er avhengig av oppføring i ulike nettbaserte databaser, deres kunder kommer i kontakt med klinikkene via NVHs egne nettsider eller ordinære telefondatabaser. Økonomiansvarlig for sekretariatet bekrefter at flere av internettjenestene kan avbestilles uten at det svekker NVHs profileringsarbeid. Handlingsromkomiteen foreslår derfor at 2/3 av budsjettet kuttes ( kr) og at økonomiansvarlig på sekretariatet pålegges å si opp avtaler med leverandører som ikke er relevante for NVHs profileringsarbeid. Tilsammen gir punktene 1-8 besparelser med varig virkning på 3,955 mill. kr fra budsjettåret Av dette er besparelsene fra aktivitetskutt innen administrasjon kun på kr. Komiteen har ikke klart å lokalisere flere muligheter til innsparinger på de administrative funksjonene. En forklaring kan være at NVH har en minimumsbemanning på administrativ side, en annen at høgskolen har blitt pålagt en rekke nye administrative oppgaver av bevilgende myndigheter de senere år. NVHs administrative bemanning per vitenskapelig tilsatt er lavere enn både UiO og UMB og tilsier at de administrative funksjonene drives på et minimumsnivå. Komiteen anbefaler videre følgende engangsinndragning av midler: 9. Restmidler for nedlagt aktivitet på Patlab kr Aktiviteten ved Patlab er vedtatt nedlagt fra våren 2011, de ubenyttede øremerkede midlene er midler opprinnelig fordelt fra NVH til Basam for drift av Patlab. Disse midlene går nå tilbake til NVH siden tildelingsforutsetningene ikke lenger oppfylles. 10. Overskuddsmidler på studieavdelingen kr Studieavdeling fikk i budsjettrammen for 2010 økte rammer til å håndtere innføringen av FS (Felles studentsystem). Implementeringen av FA er nå stort sett i havn og avdelingen hadde ved avslutning av første tertial et akkumulert overskudd på 1,235 mill. kr, en økning på kr fra årsskiftet. Studieavdelingen har ved 1 tertialavslutning 2011 ikke gitt noen forklaring på at disse midlene er bundet opp i noen fremtidig forpliktelser. 8

9 11. Overskuddsmidler fra Biblioteket kr Biblioteket ble i 2009 gitt en rammeøkning på kr som en konsekvens av prisstigning på elektroniske bibliotektjenester og for å styrke bibliotekets tilbud. Siden den gang har biblioteket akkumulert budsjettmidler og per var det samlet opp et overskudd på kr. Det er ikke gitt noen forklaring ved 1 tertialavslutning 2011 fra Biblioteket på at disse midlene er bundet opp i fremtidige forpliktelser. Engangsinndragningene gjøres ved å trekke inn disse beløp ved årsavslutning Punktene 9-11 frigjør budsjettmidler disponibelt for 2012-budsjettet på ca. 1,3 mill. kr, dette er engangsbeløp kun for 2012 slik at det må finnes nye varige kutt i 2013-budsjettet på 1,3 mill. kr. Samlet frigjør tiltakene 1-11 disponible midler på ca. 5,3 mill. kr., i forhold til målet på 7,0 mill. kr mangler det 1,7 mill. kr. Handlingsromkomiteen ser ulike fremgangsmåter til å dekke inn de manglende 1,7 mill. kr., disse omtales nedenfor. 12. Generell rammejustering på budsjettenhetene. NVH har som oftest brukt generelle rammejustering på budsjettenhetene når tilgjengelig budsjettramme fra KD er mindre enn budsjettrammen som NVHs fordelingsmodell regner ut. Justeringene har enten vært gjort prosentvis (i forhold til hvor stor andel en enhets budsjett er av NVHs totalramme) eller i like store beløp per enhet. En slik justerings-modell bygger på «ostehøvel-prinsippet» og forutsetter at den enkelte budsjettenhet har mulighet til å legge ned aktivitet og at enheten selv vet best hvor kutte med minst mulige negative følger for drift og måloppnåelse. Det kan stilles spørsmål ved om administrative avdelinger skal justeres tilsvarende i budsjettrammene som instituttene. Solidaritetstankegang tilsier dette. Et problem er dog at flere administrative avdelinger har vanskelig for å redusere i aktivitet uten at dette går ut over tjenester som de er pliktige til å levere, det seg være til studenter, tilsatte, infrastruktur eller bevilgende myndigheter. Handlingsromkomiteen har som tidligere nevnt ikke funnet noen klare innsparingsmuligheter innen de administrative funksjonene. Forslaget fra handlingsromkomiteen blir følgelig at hvis rammejustering velges til å hente inn hele eller deler av de manglende 1,7 mill. kr så skånes de administrative avdelingene for rammejustering. Det foreslås i så fall å bruke prosentvise rammejusteringer basert på den enkelte enhets budsjettandel av NVHs totale budsjettramme 13. Inndragning av stillingsmidler gitt til masterutdanningen i NVH etablerte i 2004 masterutdanninger innen akvamedisin og mattrygghet. Etter noen år med lave søknadstall og høyt frafall av studenter ble utdanningene «lagt på is» i Budsjettmidlene som ble tildelt institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og institutt for basalfag og akvamedisin (Basam) ble dog ikke trukket inn siden vedtaket i 2009 åpnet for senere inntak av masterstudenter hvis forhold skulle tilsi ny oppstart. Siden den gang har det vist seg at nedleggelse av masterstudiene var riktige og at det er langt frem til at forholdene rundt masterstudiene endrer seg slik at det tilsier ny oppstart. Dette medfører at det er på tide med en helhetlig vurdering rundt de budsjettmidlene som ble tildelt de to enhetene for masterstudiet. Driftsmidlene på kr ( kr til Matinf og kr til Basam) er allerede foreslått inndratt (punkt 4 side 6). Det ble i 2004 også gitt midler til nytilsatte som skulle ivareta nye oppgaver, der Matinf fikk 1,0 mill. kr og Basam kr. Tildelingsforutsetningene for disse midlene var at de skulle brukes til aktiviteter relatert til masterstudiet. På tildelingstidspunktet i 2004 var masterstudiet ennå et prøveprosjekt med usikre utsikter og enklere vurderinger gjort på markedsgrunnlag samt faglig innretning og gjennomføring. Dette tilsier at organisasjonen skulle vært bevisst på at senere bortfall av aktivitet innen masterstudiet også kunne medføre bortfall av stilinger. I 2009 ble det vedtatt ikke å ta inn nye studenter og å fase ut masterstudiene så sant nye forhold ikke tilsa noe annet. Det ble ikke gjort noen vurderinger på bortfall aktivitet for de som var tilsatt 9

10 for å utføre oppgaver innen masterstudiet, dette burde det ha vært gjort. Disse tilsatte utfører per i dag andre oppgaver innen de enhetene de ble tilsatt i, og det kan stilles spørsmål ved om disse budsjettmidlene nå anvendes i strid med tildelingsforutsetingene. På overordnet nivå reflekterer dette at NVH ennå har NVH et godt stykke å gå innen tilsettingspolitikk før høgskolen er tilpasset de nye tøffere økonomiske realitetene som er innenfor undervisnings- og forskningssektoren. 14. Kutt i fjerdeåret for stipendiater. NVH har som en av få høgskoler vedtatt å gi alle stipendiater, uavhengig av finansiering (høgskolestipendiater er finansiert av KD mens eksternt finansierte stipendiater er finansiert av eksterne kilder), et fjerde år betalt av høgskolen. Tiltaket er ment å stimulere til mer og bedre forskning, høyere publiseringsfrekvens samt bedre fullføringsgrad. Hvorvidt NVH faktisk har økt fullføringsgraden siden innføring eller om NVH har bedre fullføringsgrad enn sammenlignbare institusjoner vites ikke, ei heller hvordan tiltaket har bedret kvaliteten eller omfanget av forskningen. Tiltaket har ikke blitt evaluert siden det ble vedtatt. UMB gir kun unntaksvis et fjerde år for høgskolestipendiatene, da ved søknad som vurderes mot gitte kriterier som må være tilstede. Med tanke på den kommende sammenslåing burde NVH harmonisere sin praksis med UMB. Ved MatNat-fakultetet på UiO får enhetene dekket et fjerde år for høgskolestipendiatene, men da mot 25 % årlig arbeidsplikt med undervisning på enheten. Tiltaket gav ingen netto økte kostnader på fakultetet siden stipendiatenes undervisningsplikt erstattet tidligere innleide time-/hjelpelærere. For eksterne stipendiater gis ingen fjerde år. Innsparingstiltaket kan ikke innføres med tilbakevirkende kraft og vil derfor først få anvendelse for stipendiater som tildeles og tilsettes i Budsjettvirkningen kommer først etter 3 år, det vil si tidligst fra 2015 og består av følgende komponenter: Direkte besparelse: ved at NVH ikke tildeler budsjettmidler til et fjerdeår ved enheten der stipendiaten er tilsatt. For stipendiater finansiert over KD blir det ingen direkte besparelse siden det tilsettes stipendiater fortløpende når KD-stipendiatene fullfører. For eksternt finansierte stipendiater får NVH en direkte besparelse ved ikke å finansiere et fjerdeår. Deres finansiering blir da utelukkende ekstern. Indirekte besparelse (inntektsøkning): jo lengre tid stipendiatene bruker på å fullføre doktorgraden jo færre doktorgrader teller med i KDs årlige belønningsmodell og jo mindre får NVH i årlige resultatbaserte midler fra KD. KD gir en belønning på kr per fullført stipendiat. Teoretisk vil NVH tjene inn kr mer per stipendiat årlig hvis fullføringstiden synker med ett år fra fire til tre. Dog kan kortere stipendiatperiode føre til at færre fullfører doktorgraden, da får NVH ingen belønningsmidler fra KD for de som faller fra. Handlingsromkomiteen anser det som vanskelig å beregne den indirekte besparelse i form av forventet fullføringstid og ser bort fra denne i sitt videre arbeid på dette punkt. Omtalen ovenfor medfører følgende: a) Høgskolestipendiater (KD finansierte)- 33 stk. Ingen direkte besparelse siden det til enhver tid må være tilsatte stipendiater på midlene skal NVH klare å oppfylle måltallet til KD (33 stk.). b) Eksternt finansierte stipendiater ca. 22 stk. per våren Første halvår 2011 hadde NVH i snitt 22 stipendiater tilsatt på eksternt finansierte prosjekter, alle disse får et fjerde år på doktorgradsstudiet finansiert fra NVH. Antar en at i 10