KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Prestasjonskriteriene er uklare. Ikke individuelt tak på bonuser. ABG Sundal Collier 29.apr Sak 11. Emisjonsfullmakt. Styret ber om fullmakt på 20% uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Dette er over KLPs og KLP-fondenes grense på 10%. AF Gruppen 12.feb Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR AF Gruppen 12.mai Sak 8. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det er ikke et absolutt tak på kortsiktige bonuser. Opsjonsprogrammet er for kortsiktig. Tildelte opsjoner kan utøves allerede i 1. kvartal Akastor 08.apr Sak Styrefullmakter til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan brukes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Summen av fullmaktene er til sammen på 50%. Dette er over KLPs øvre grense på 10%. Akastor Sak Styrefullmakter til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om fullmakter på til sammen 50% av aksjekapital. Dette er over KLPs øvre grense på 10%. Aker 17.apr Sak Styrefullmakter til erverv av egne aksjer. Summen av fullmaktene overstiger KLPs grense på 10%. Aker Solutions 09.apr Sak Styrefullmakter til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan i brukes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Summen av fullmaktene er til sammen på 30%. Dette er over KLPs øvre grense på 10%. Asetek 30.apr 5a. Godkjenne utstedelse av opsjoner/warrants. Programmet er stort (8%). Strike kan være lavere enn markedspris. Styremedlemmer og personer utenfor selskapet kan motta opsjoner. Asetek 30.apr 7a. Gjenvelge Samuel Szteinbaum til valgkomiteen. Szteinbaum foreslås også gjenvalgt som styreleder. I følge NUES bør ikke medlemmer av valgkomiteen sitte i styret. Asetek A/S 19.mar Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Atea 23.apr Sak 12.2/14 Opsjonsjonprogram for ansatte. Dette foreslåtte opsjonsprogrammet er for kortsiktig. 1/3 av tildelte opsjoner kan utøves allerede etter ett år. Atlantica Tender Drilling 20.aug Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

2 Atlantica Tender Drilling 21.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Aurora LPG 22.mai Sak 11b. Emisjonsfullmakt. Styret ber om en fullmakt på 50%. Dette er over KLP og KLPfondenes grense på 10%. Austevoll Seafood 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Avance Gas 10.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Awilco LNG 13.mai Sak 7. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Ledelsen kan få diskresjonære kortsiktige bonuser og det er ikke satt et tak på hvor høy bonus administrerende direktør kan motta. Bakkafrost P/f 11.apr Sak. 12. Eventuelt. Det er usikkert hva som kan bli tatt opp under dette punktet. Bionor Pharma 12.mai Sak 11. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Bonuser kan tildeles diskresjonært for "extraordinary performance". Deler av opsjonsprogrammet kan utøves allerede etter ett år og mesteparten kan utøves før det er gått tre år. Dette er ikke tilstrekkelig langsiktig. Bionor Pharma Sak 15. Fullmakt til å utstede aksjer til opsjonsprogrammet. Bionor Pharma Sak 16. Aksjer til styret. Aksjene selges med stor rabatt til markedspris (kjøpspris 25 øre pr aksje, markedspris rundt 3 kroner). Styremedlemmene er ikke pålagt å eie kjøpte aksjer langsiktig. Biotec Pharmacon 12.mai Sak 5b. Opsjonsprogram. Opsjonene kan utøves allerede etter to år. Dette er ikke tilstrekkelig langsiktig. Biotec Pharmacon Sak 11. Fullmakt til å utstede aksjer til opsjonsprogrammet. Biotec Pharmacon Sak 12. Tilbakekjøpsfullmakt. Tilbakekjøpte aksjer kan brukes i opsjonsprogrammet. Bonheur 28.mai Sak 5. Godkjenne styrehonorar. Det gis ikke opplysninger om styrehonoraret i innkallingen til AVSTÅ generalforsamlingen. Bouvet 19.mai Sak 9. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Sparsomt med opplysninger om bonuskriterier. Aksjer til ledelsen med stor rabatt og bare to års bindingstid. Bouvet Sak 11. Aksjespareprogram for ledelsen og andre ansatte. Rabatten som gis til de ansatte er for stor (50-60%). BW LPG 19.mai Sak 5. Tilbakekjøpsfullmakt. Det gis svært lite opplysninger om hvordan tilbakekjøpsprogrammet er tenkt gjennomført. BW LPG Sak 8. Styret gis fullmakt til å utpeke styremedlemmer hvis noen trekker seg fra styret. Styret bør velges av aksjonærene. BW Offshore 21.mai Sak 3. Styret gis fullmakt til å utpeke styremedlemmer hvis noen trekker seg fra styret. Styret bør velges av aksjonærene. Deep Sea Supply 05.mai Sak 1. Emisjonsfullmakt. Styret ber om fullmakt på 20% uten fortrinnsrett for eksisterende (ekstraordinær GF) aksjonærer. Dette er over KLPs og KLP-fondenes grense på 10%. Deep Sea Supply 05.mai Sak 2a. Velge Harald Thorstein som styreleder. Thorstein har fungert som CEO siden (ordinær GF) desember Ledende ansatte bør ikke sitte i styret. Det norske oljeselskap 13.apr Sak 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan brukes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å utstede aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Det norske oljeselskap 13.apr Sak. 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan i brukes i oppkjøpssituasjoner eller i i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill).

3 DNB 23.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR 28.mai Sak 5. Valg av styre. Mossavar-Rahmani og Hirsti foreslås valgt som henholdsvis styreleder og styremedlem. Mossavar-Rahmani er i praksis en ledende ansatt og bør derfor ikke sitte i styret. Begge sitter også i valgkomitéen. Styremedlemmer bør ikke være medlem av valgkomitéen ifølge NUES Sak 6. Godtgjørelse til styret. Styreleders godtgjørelse (6,4 mill. NOK) er usedvanling høy i norsk sammenheng. To styremedlemmer, inkludert styreleder, sitter i valgkomitéen (som foreslår styrehonoraret). Dette er en uheldig rolleblanding. Sak 11. Emisjonsfullmakt. Styret ber om en fullmakt på 15.6%. Dette er over KLPs grense på 10%. Sak 12. Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. Fullmakten kan brukes i en oppkjøpssituasjon. Dette gir selskapet mulighet til å vanskeliggjøre et eventuelt oppkjøp og er ikke i tråd med NUES. Sak 13. Fullmakt til å utstede konvertibel obligasjon. Fullmakten innebærer en utvanning av eksisterende aksjonærer på 17,6%. Fullmakten er isolert sett over KLP og KLP-fondenes grense på 10% og kommer også i tillegg til fullmakten under punkt 11. DOF 22.mai Sak 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør mottar 0,5% av selskapets årlige resultat i bonus. Dette innebærer at bonus vil bli utbetalt også ved utilfredsstillende lav (men positiv) avkastning på egenkapitalen. DOF Sak 11. Emisjonsfullmakt. Styret ber om en fullmakt på 25%. Dette er over vår grense på 10%. Dolphin Energy 27.mai Sak 6. Godtgjørelse til styret. Styreleder mottar et tilleggshonorar på USD. Det redegjøres ikke tilstrekkelig for bakgrunnen for dette tilleggshonoraret. Dolphin Energy Sak 11, 13 og 14. Opsjonsprogram for ledende ansatte. Mesteparten av tildelte opsjoner kan utøves før det har gått tre år. Dette er ikke tilstrekkelig langsiktig i forhold til KLP og KLPfondenes retningslinjer. Eidesvik 20.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Ekornes 18.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Entra 29.apr Sak 8. Tilbakekjøp av aksjer som skal brukes i langsiktig insentivprogram. Lite konkrete opplysninger om hvilke resultater som kreves for å få uttelling i programmet, men selve strukturen i programmet kan være hensiktsmessig. Farstad Shipping 12.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Fred Olsen Energy 27.mai Sak 7. Godkjenne styrehonorar. Det gis ikke opplysninger om styrehonoraret i innkallingen til AVSTÅ generalforsamlingen. Frontline 18.sep Sak 1-5. Valg av styre. I følge NUES bør minst to styremedlemmer være uavhengig av selskapets hovedeiere. Det foreslåtte styret oppfyller ikke dette kravet. Ganger Rolf 28.mai Sak 6. Godkjenne styrehonorar. Det gis ikke opplysninger om styrehonoraret i innkallingen til AVSTÅ generalforsamlingen. Gjensidige 23.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Golden Ocean 26.mar Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Golden Ocean Group 18.sep Sak 7. Emisjonsfullmakt. Selskapet ber om fullmakt til å øke aksjekapitalenn med 150%. Dette er over KLP og KLP-fondenes grense på 10%. Hoegh LNG 15.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Høegh LNG 12.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Independent Tankers 18.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

4 Kongsberg Gruppen 07.mai Sak 10b. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Positvt driftsresultat er det eneste kravet for å få uttelling i det langsiktige insentivprogrammet. Dette kravet anses som for lite krevende. Kongsberg Automotive 07.mai Sak 10. Opsjonsprogram. En tredjedel av opsjonene kan utvøves hvert år over en treårsperiode. Dette gir ikke et tilstrekkelig lanskiktig insentiv. Lerøy Seafood 20.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Magseis 05.jun Sak 10. Opsjonsprogramet for ansatte gir ikke et tilstrekkelig insentiv for langsiktig verdiskapning. 20% kan utøves etter ett år, 30% etter to år og 50% etter tre år. Magseis Sak Utstede aksjer til opsjonsprogram. Se begrunnelse under sak 10. Magseis Sak 12.3 Emisjonsfullmakt. Selskapet ber om en fullmakt på 11%. Dette er KLP og KLPfondenes grense på 10%. Magseis Sak Lønn og annen godgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram er for kortsiktig formulert. Marine Harvet 08.jun Sak 16. Fullmakt til å utstede konvertibel obligasjon. Fullmakten innbærer en utvanning på maksimum 15,6%. Dette er over KLP og KLP-fondenes grense på 10%. I tillegg ber selskapet om en ordinær emisjonsfullmakt på 10%. Master Marine 24.feb Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Nordic Semiconductor 17.apr Sak 10. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Tildelte opsjoner kan utøves etter bare ett år. Dette er for kortsiktig. Bonuskriteriene er ikke tilstrekkelig beskrevet. Norsk Hydro 06.mai Sak 6. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Inntil 50% rabatt på ansatteaksjer (gitt at visse betingelser oppfylles). Positivt justert driftsresultat er det eneste kravet for å få uttelling i det langsiktige insentivprogrammet. Dette kravet er for lite krevende. North Energy 19.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Air Shuttle 12.mai Sak 8. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har et opsjonsprogram for ledelsen. Tildelte opsjoner kan utøves allerede etter to år. Dette er ikke tilstrekkelig langsiktig. Norwegian Property 09.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Odfjell Drilling 18.jun Sak 6. Oppløse valgkomitéen. NUES anbefaler at selskaper bør ha en valgkomité. På denne bakgrunnen stemmer KLP og KLP-fondene mot dette forslaget. Olav Thon 20.mai Sak 4. Vedta godtgjørelse til styret. Forslag til styrehonorar foreligger ikke ennå. AVSTÅ Olav Thon Sak 10. Valg av styre. Navn på kandidater foreligger ikke. AVSTÅ Opera Software 02.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Orkla 16.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Panoro Energy 27.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR PCI Biotec 12.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR PCI Biotech 06.jan Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Petroleum Geo-Services 13.mai Sak 11. Langsiktig insentivprogram. Aksjer kan delvis tildeles uten at det foreligger klare (PGS) prestasjonskriterier. Photocure 30.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Prosafe 13.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Prosafe 23.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Q-Free 20.mai Sak 10a. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. For ekstraordinær innsats kan bonuser på 40% av fastlønn tildeles diskresjonært.

5 Q-Free Sak 10b. Syntetisk opsjonsprogram. Programmet er ikke tilstrekkelig langsiktig. Mesteparten av opsjonene kan utøves før det har gått tre år. RCCL 28.mai Sak 1b. Velge Richard Fain til styret. Fain er også CEO i selskapet. Etter norsk praksis bør ikke administrende direktør sitte i styret. RCCL Sak 3. Avlisting av selskapets aksjer fra Oslo Børs. Selskapet er børsnotert både i Norge og REC Silicon 06.mai USA. Selskapet ønsker å avslutte børsnoteringen i Norge. Begrunnelsen er i hovedsak at noteringen i Oslo koster USD pr. år. Dette er ikke en betydelig kostnad for et selskap med markedsverdi på over 100 milliarder kroner. Avlistingen vil innebære betydelig ulemper for mange norske aksjonærer, inkludert norske aksjefond. Disse vil i praksis bli tvunget til å selge aksjene i RCCL siden det kan være upraktisk eller i strid med investeringsmandatet å eie aksjer i USA Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR REC Solar 29.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR REC Solar 27.aug Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR RenoNorden 13.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Salmar 02.jun Sak 8. Godkjenne aksjebasert insentivprogram. Det gis få opplysninger om programmet. 1/3 av aksjene i programmet tildeles uten prestasjonskriterier. Prestasjonskriteriene for de øvrige 2/3 er ikke fastlagt på forhand, men vil bli utarbeidet av styret. Salmar Sak 10b. Valg av Gustav Witzøe til styret. Witzøe sitter også i Salmars konsernledelse. Ledende ansatte bør etter norsk praksis ikke sitte i styret. Scatec Solar 07.mai Sak 8b. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Insentivaksjer kan selges før det er gått tre år. Ingen prestasjonskriterier er offentliggjort. Schibsted 08.mai Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Fullmakten kan også brukes i en oppkjøpssituasjon. Schibsted Sak 8. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I det langsiktige insentivprogrammet kan ansatte delvis motta aksjer uten prestasjonskriterier. Det er for stor rabatt i aksjespareprogrammet for ansatte (en bonusaksje for hver annen aksje kjøpt). Schibsted Sak 15. Opprette ny aksjeklasse. Forslaget innebærer at A-aksjer får 10 stemmer pr. aksje, og at B-aksjer bare får 1 pr. aksje. Det er en klar anbefaling fra NUES at selskaper bare bør ha en aksjeklasse. KLP og KLP-fondene kan derfor ikke støtte dette forslaget. Schibsted Sak 16. Emisjonsfullmakt. Fullmakten kan brukes i en oppkjøpssituasjon. Seadrill 18.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Siem Offshore 01.mai Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Det er ingen volumbegrensninger på fullmakten. KLP og KLPfondene har en øvre grense på 10%. Siem Offshore 14.aug Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Solstad 18.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Spectrum Energy 23.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Statoil 19.mai Sak 7. Aksjonærforslag. Statoil skal fra 2016 inkludere en stratgisk redegjørelse i årsrapporten om hvordan selskapet skal håndtere klimautfordringene mot 2035 og framover. Styret tilrår at aksjonærene støtter dette forslaget. FOR Statoil Sak 8. Aksjonærforslag. Evaluere Statoils portefølje mot IPCCs AR5 scenario. Dette forslaget innebærer at generalforsamlingen detaljstyrer selskapet. Forslaget kan gi konkurrenter for stor innsikt i selskapets virksomhet.

6 Statoil Statoil Sak 9. Aksjonærforslag. Legge om selskapets strategi i mer bærekraftig retning. Også dette forslaget innebærer at generalforsamlingen detaljstyrer selskapet. Sak 11. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Ledende ansatte kan tildeles aksjer i det langsiktige insentivprogrammet uten at det stilles klare prestasjonskrav. Statoil Sak 17. Kjøp av aksjer til ansattes aksjespareprogram. Det gis 50% rabatt etter to år. Dette er en større rabatt enn det KLP og KLP-fondene aksepterer. Storebrand 15.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Telenor 20.mai Sak 8.2. Aksjebasert insentivprogram rettet mot ledelsen. Ledende ansatte kan tildeles aksjer i det langsiktige insentivprogrammet uten at det stilles klare prestasjonskrav. TGS Nopec Geophysical 06.mai Sak 12. CEO har en sluttpakke på tre årslønner ved oppsigelse eller "change of control". TGS Nopec Geophysical 28.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Thin Film 14.jul Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Tomra 23.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Veidekke 05.mai Sak 8. Redegjørelse for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Ledende ansatte kan kjøpe opp til 3500 aksjer med 30% rabatt. Dette er over KLP og KLP-fondenes grense på 20%. Weifa 16.apr Sak 4. Vedta oppsplitting av selskapet. Et konsulentselskap eid av to styremedlemmer hever honorar i forbindelse med delingen av selskapet. Dette er en prinsipielt uheldig rolleblanding. Weifa 20.mai Sak 7.2. Opsjonsprogram. Programmet er for kortsiktig. 2/3 kan utøves før det er gått tre år. Weifa 25.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh Wilhelmsen 23.apr Sak 5. Redegjørelse for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Uklare bonuskriterier. Wilh Wilhelmsen Holding 23.apr Sak 5. Redegjørelse for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Uklare bonuskriterier og 24 måneder etterlønn. XXL 27.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Yara 11.mai Sak 4. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Ledende ansatte kan tildeles aksjer i det langsiktige insentivprogrammet uten at det stilles klare prestasjonskrav. AF Gruppen 13.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Rector Marinus Invest 09.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Frontline Ltd. 30.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Odfjell SE 09.des Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Nordic Semiconductor 08.des Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Weifa 11.des Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-30.09.2016 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 26.apr Sak 9. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2013 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Halvparten av aksjonærene stemmer... 3 Flere saker stemt ned... 4 Aksjonærmotstand...

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs kvartal 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs kvartal 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1. - 2. kvartal 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-22 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015.

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. Halvårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og standard for delårsrapportering (IAS 34).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund 82 446 Danske Invest Global Emerging Markets 181 978 495

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund 82 446 Danske Invest Global Emerging Markets 181 978 495 Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund 82 446 Danske Invest Global Emerging Markets 181 978 495 Aksjer Norge Cultura Sparebank 187 500 SPAREBANKEN 1 SMN 1 349 161 Norwegian Property ASA 71 655

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 BDO ADVOKATER AS V/HANS OLAV HEMNES 28.05.2015 Hvor er de skattemessig hjemmehørende? Tabellen viser et utvalg av utenlandske selskaper

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består etter 01.01.03, og etter salg av vår 20% eierandel i Norgesmøllene DA, av finansvirksomhet,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs Hordaland til nye høyder på Børsen 18. august 2016, Hordaland på børs Store endringer i rammebetingelsene: Husker dere sommeren 2014? Kilde: Fish Pool, Infront, NAV Sjømat sterkeste sektor Rebasert: 01.08.2014

Detaljer

Vår aksjeporteføljes bokførte kostpris er pr. 18.08.11 kr. 539,1 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 15,8 mill..

Vår aksjeporteføljes bokførte kostpris er pr. 18.08.11 kr. 539,1 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 15,8 mill.. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2011. Halvårsberetning 2011. Selskapet har konvertert fra norsk god regnskapsskikk (N-GAAP) til International Financial Reporting Standards (IFRS) med rapporteringseffekt

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes selskapsoppfølging 2017

KLPs og KLP-fondenes selskapsoppfølging 2017 KLPs og KLP-fondenes selskapsoppfølging 2017 SELSKAP TEMA STATUS 3M ABN AMRO Adidas AF Gruppen Eierstyring og selskapledelse, AGL Aker BP Aker Solutions ASA Alstom Ekskludert Amazon American Shipping Company

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

Vår aksjeporteføljes kostpris er pr. 13.08.09 kr. 504,9 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 24,3 mill..

Vår aksjeporteføljes kostpris er pr. 13.08.09 kr. 504,9 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 24,3 mill.. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2009. Halvårsberetning 2009. Aksjer i andre selskaper. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine

Detaljer

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA innkalte i brev av 29. april 2013 til generalforsamling 13. mai 2013. Som følge av at fristen for innkalling i Allmennaksjeloven er 21 dager,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2014. Halvårsberetning 2014.

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2014. Halvårsberetning 2014. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2014. Halvårsberetning 2014. Halvårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og standard for delårsrapportering (IAS 34).

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesenlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr. 30.06.06

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL Halvårsberetning 2013.

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL Halvårsberetning 2013. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2013. Halvårsberetning 2013. Halvårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og standard for delårsrapportering (IAS 34).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

ÅPENHET I SELSKAPSRAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013)

ÅPENHET I SELSKAPSRAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013) ÅPENHET I SELSKAPSRAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (201) Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vår aksjeporteføljes bokførte kostpris er pr kr. 514,5 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 42,0 mill..

Vår aksjeporteføljes bokførte kostpris er pr kr. 514,5 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 42,0 mill.. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2010. Halvårsberetning 2010. Aksjer i andre selskaper. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes Holberg Norge 1 2 Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes 3 Selskapsvalg viktigere enn sektorvalg 4 Vinneraksje i tapersektor 5 Oljeprisen er (dessverre) upredikerbar Joda, vi har hatt en rekyl men

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2011.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2011. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2011. Selskapet har konvertert fra norsk god regnskapsskikk (N-GAAP) til International Reporting Standard (IFRS) med rapporteringseffekt fra 1. kvartal 2011. Kvartalsrapporten

Detaljer

Vår aksjeporteføljes kostpris er pr kr. 478,5 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 262,2 mill..

Vår aksjeporteføljes kostpris er pr kr. 478,5 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 262,2 mill.. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2008. Halvårsberetning 2008. Aksjer i andre selskaper. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2011.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2011. KVARTALSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2011. Selskapet har konvertert fra norsk god regnskapsskikk (N-GAAP) til International Financial Reporting Standards () med rapporteringseffekt fra 1. kvartal 2011. Kvartalsrapporten

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2016

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Mars 2016 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 2,6 % i mars. I årets første kvartal var avkastningen -0,2 %, mens referanseindeksen falt 5,8 %. I Holberg Norge

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 11 arrangementer i 2011. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013)

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013) ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (201) Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA 3. mai 2007 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hammaren 23, Tananger. Følgende

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Prospekt. ETN ("Exchange Traded Notes")

Prospekt. ETN (Exchange Traded Notes) Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") utstedt av DNB Bank ASA per 10. mai 2016 utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. mai 2015 og Tillegg nr 1 til Grunnprospektet datert 25. juni

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,24 prosent avkastning til andelseierne i september. De fleste papirene i

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført fire arrangementer i 2014. En selskapspresentasjon er et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesentlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie. Regnskapet

Detaljer

Månedsrapport. Markedskommentar

Månedsrapport. Markedskommentar Månedsrapport Markedskommentar Markedene verden over er enda preget av stor usikkerhet og flat utvikling. Dette til tross for at arbeidsledigheten i USA for september kom inn bedre enn ventet. 7,8 % mot

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Tirsdag 10. mai

Detaljer

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA torsdag 30. mars 2005 kl. 14.00 i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, 0112 Oslo. Stemmesedler

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,97 prosent avkastning til andelseierne i juli. Fondet ble positivt påvirket av

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer