ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen

2 INNHOLD 1 REISELIVET I TALL STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG MEDLEMMER 8 3 MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP FERIE- OG FRITIDSMARKEDET MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET TURISTINFORMASJONEN ELEKTRONISKE MEDIER 41 8 PROSJEKT HORDALAND FLY BGO REISELIVETS HEDERSPRIS STYRETS BERETNING REGNSKAP REVISJONSBERETNING 57 MARKEDSFØRINGSSTØTTE OG STYREHONORAR 58 MEDLEMMER Bergen satser aktivt i et felles nasjonalt prosjekt for å få flere kulturog idrettsarrangementer lagt til Bergen. Vi honorerer Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for deres bidrag til å utvikle et bærekraftig reiseliv med kjærlighet og glede i hele Bergensregionen! Bergen Reiselivslag Årsberetning

3 REISELIVET I TALL REISELIVET I TALL MULIGHETER FORAN OSS I perioden 2013 og frem til 2017, vil Bergensregionen kanskje få over 50 % flere hotellrom, dersom alle planlagte prosjekter blir en realitet. De siste 10 årene har vi sett 1 million flere tilreisende. Skal vi holde lønnsomheten, må også volumet betydelig opp i årene som kommer. Vårt mål er enda 1 million flere tilreisende for de neste 10 årene! Men en ting er at vi her i vår region får et økt tilbud. Den samme utviklingen ser vi også i en rekke byer i Norge og ellers i Skandinavia. Dette medfører at vi også vil få en økt konkurranse med andre regioner. Det er enighet om at vi må se på denne utviklingen med «mulighetenes øyner». Vi når våre mål for inneværende 5 års plan som går ut i Men vi må altså heve våre ambisjoner ytterligere for å skape både volum og lønnsomhet. Strategier for vekst Sammen med investeringer i nye cruiseferger og ny terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden nå hele 10 milliarder kroner. Sammen med de mange nye flyruter som er kommet, vil vi bedre tilgjengeligheten både til Bergen og de norske fjordene, noe som er avgjørende for vekst. Videre er det viktig at vi styrker regionens attraksjonskraft på kultur- og opplevelsessiden, samt utvikler enda flere arenaer for idrett og kultur med høy kvalitet. I tillegg til dette er det av stor betydning at vi styrker arbeidet innen salg, profilering og markedsføring, noe som betyr både økt pengemengde og smart jobbing. Med en klar hovedsesong som har strukket seg i tid og nå dekker minst 5 måneder fra mai og ut september, har det alltid vært en prioritet å styrke resten av året. Med en kapasitetsutnyttelse på % på byens hoteller også vår og høst samt en god prisutvikling de siste årene, erfarer vi at målene vi fortløpende satte oss, også her er innfridd. En viktig årsak til god vekst og et tilsvarende bedre potensial, er både produktutviklingen av kulturtilbudet og markedsføringen av destinasjonen fra alle aktører i lavsesongen. Denne strategien vil altså måtte forsterkes i årene som kommer. Det er fremdeles usikre tider internasjonalt hos noen av våre største markeder, mens andre viser gode vekstpotensialer. Stagnasjonen i norsk næringsliv fra vinteren 2015 gir oss noen utfordringer. En god kronekurs er dog i vår favør og vil bidra til flere tilreisende fra det store utland, samtidig som færre nordmenn reiser ut. Vi ser at det i Norge er store regionale forskjeller, ikke minst mellom byer og distrikter. Ser vi til hva som skjer i mange byregioner i Europa, er utviklingen i Norge etter hvert ganske parallell. Altså at byregioner vokser var et rekordår for antall overnattinger og tilreisende til Bergen. Kun én gang på 32 år har antall gjestedøgn økt mer fra ett år til et annet, og året føyer seg inn i en rekke av år med oppgang. Med en beleggsprosent på 72 % har også prisen man får per solgte rom vært blant det høyeste i Norge. Vi har altså sett en bedret lønnsomhet. Reiselivsnæringen i Bergen består av bedrifter innen opplevelser, kultur, overnatting, servering, transport og formidling. Sammen med naturen i både Norge som helhet og spesielt i vår region, er aktørene gjensidig avhengige av hverandre for å kunne skape et helhetlig reiselivsprodukt. Reiselivsnæringen er en av verdens største og raskest voksende næringer. Reiselivet i vår region har i nesten 100 år vært organisert i fellesfunksjoner for å rette vårt blikk mot verden som helhet. Andelen av tilreisende fra oversjøiske markeder er høy og sammen med en stadig bredere målgruppe på europeisk basis, utgjør de utenlandske besøkende en viktig del av verdiskapingen i Bergen. En aktiv offentlig politikk og mange dyktige mennesker innen kultur, opplevelser, handel, servering, overnatting og organisasjonsapparatet har bidratt til denne positive utviklingen. Samtidig har vi også nytt godt av en økende velstand som gir muligheter for flere til å reise både oftere og lengre. Dette har for øvrig også skapt mange konkurrerende destinasjoner på banen. Med dette er det avgjørende at markedsføringen både nasjonalt og internasjonalt for fremtiden holdes på et høyt og aktivt nivå. STrATegISK reiselivsplan visitbergen.com Bergen En by. GrEnsEløsE opplevelser strategi del Invitasjonsdokument for bidrag til tiltak i reiselivsplanen Strategisk Reiselivsplan Reiselivsplanen for er tilpasset næringsplanen for hele Bergensregionen. Planen har også en nær tilknytning til en vedtatt reiselivsplan for hele fylket. Fjord Norge regionens tildeling av status som Norwegian Centre of Expertice vil også forsterke den faglige plattformen med styrket produktutvikling. Bergen Reiselivslag sin Strategi og Markedsplan , samt de årlige Aktivitetsplanene skal også svare til de utfordringer og muligheter som er for hele regionen. En sterk attraksjonskraft er av avgjørende betydning for Bergens og regionens mulige utvikling de neste 5-10 årene. La oss gi deg en grunn til å velge oss, må være fokusord i dialog med kundene. Dette er like gjeldende i kampen om å få møter, konferanser og kongresser lagt til regionen som at ferie- og fritidsreisende skal besøke oss. I denne tanke må vi skape en helhetlig opplevelse hvor stikkordene skal være bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget vårt som er naturen og kulturen, estetikk i bygningsmasse og urbane elementer som utvikler atmosfære og miljø, en best mulig tilgjengelighet og unike, verdifulle opplevelser. Altså, en attraktiv by og region å besøke. Vårt mål må være å utvikle et samfunn og opplevelser som er givende for oss som bor og virker i byen og regionen. Klarer vi det, skaper vi også grunnlag for interesse fra de besøkende markeder. Noe som også gir grunnlag for lønnsom næringsutvikling. I denne ånd er vi en del av regionens felles visjon: Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion. En mangfoldig region preget av kunnskap, utviklingsvilje og samhandling. Internasjonale trender viser økt fokus på opplevelser. En rekke destinasjoner setter kultur i fokus for utvikling av både reiseliv, identitetsbygging og næringsliv for øvrig. I landets handlingsplan for reiselivet fokuseres det på omdømmesatsing, utvikling av verdifulle opplevelser og operativ markedsføring gjennom slagordet Powered by Nature. De norske fjordene er her et hovedfyrtårn i profileringen. Våre fokusområder for økt vekst vil være å; styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby styrke posisjonen som møte,- og arrangementsby styrke posisjonen som regionalt senter og motor 1.2 SAMFUNNSREGNSKAPET Den reiselivsmessige omsetningen i Bergen er betydelig. Beslutningen om å gjøre reiseliv til et satsingsområde har gitt resultater. Det er positivt at også myndighetene i Strategisk Næringsplan for Bergensregionen satser på Kultur- og opplevelsesnæringene som en av de tre viktigste plattformer for fremtidig vekst. Verdiskapningen skjer gjennom reiselivsmessige transaksjoner, det vil si at noen vil kjøpe våre tilbud og noen vil selge våre tilbud. Gjennom profesjonell opptreden i salgs- og markedsprosessen og med gode, attraktive tilbud skapes grunnlaget for verdiskapningen. Økt omsetning fører til økt sysselsetting, som igjen styrker lokalsamfunnet. Tall for opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i hele Bergensregionen pr var på hele 11 milliarder kroner i omsetning. Verdiskapingen er satt til 4 milliarder kroner. Næringen har ansatte og består av bedrifter. Fremskjøvet til 2014 vil vi mene at verditallene ligger ca. 18 % høyere i OPPLEVELSESBYEN BERGEN SOM MERKEVARE Bergensregionen felles arbeid er basert på følgende visjon: Vi skal gjøre Bergensregionen til en spenstig region full av livskraft og opplevelser. Målet som det arbeides etter er at Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende og slagkraftig region. Reiselivet fanges godt opp i satsingsområder, noe som er i tråd med det som internasjonalt beskrives som opplevelsesindustrien. Gjennom arbeidet med Bergensprofilen som ble lansert i 2000, ble det utarbeidet en verbal og visuell beskrivelse av hvordan Bergen skal forsterke sin identitet og kommunikasjon. Utover kjerneverdien Kulturbyen er følgende verdier satt for å utvikle den helhetlige profileringen og merkevarebyggingen av Bergen: Tradisjon og særpreg / Åpenhet og gjestfrihet / Samarbeid og samspill Disse verdiene er i samsvar med Norge og Innovasjon Norges kjerneverdier som gjesten skal oppleve etter et besøk til landet: Ny energi, harmoni og økt berikelse. I forhold til Innovasjon Norge sin reviderte merkevaresatsing Powered by Nature hvor Fjord- og fjellandskapet skal være Norges fremste fyrtårn, skal begrepet friskhet være det fremste kjennetegnet for Norge sin posisjon internasjonalt. Fjord Norge regionen sin kommunikasjonsbegrep «You have to be there to belive it» styrker dette på en positiv måte. 1.4 OVERNATTING PÅ HOTELLER Alle nøkkeltall i Bergen viser en stor vekst for Antall solgte rom økte med hele 9,5 %, til De siste 5 årene er økningen 14,5 % flere solgte rom. Selv med en slik stor vekst holdt prisen per solgte rom seg stabil i 2014 i forhold til 2013 med kr. 980,- eksl. frokost. Beleggsprosenten endte på 71,9 %. Norske gjestedøgn økte med 5,4 % og utenlandske gjestedøgn gikk ned med 18,1 %. Gjestedøgn på hotell kort oppsummert: Gjestedøgn totalt gikk opp med en økning på -9,5 %. Norske gjestedøgn økte med 5,4 % fra 2013, og utgjør gjestedøgn. Utenlandske gjestedøgn økte med 18,1 % fra 2013 og utgjør gjestedøgn. Hele Fjord Norge regionen viste en økning på 3 %, hvorav norske gjestedøgn hadde en økning på 1,3 % og utenlandske gjestedøgn hadde en økning på 7,1 %. Ferie- og fritidsreisende er fremdeles det største segmentet, med en fremgang på 15,3 % i forhold til Yrkesreisende viste en fremgang på 3,4 % mens kurs og konferanse hadde en fremgang på 9,6 %. Beleggsprosenten for 2014 endte på 71,9 % mot 72,5 % i I lavsesong januar-april gikk antall gjestedøgn på hotellene opp med 7,3 % ( gjestedøgn) fra fjoråret. Den norske trafikken hadde en økning på 1,5 % (4.292 gjestedøgn), mens den utenlandske gikk opp 31 % (22.487) i forhold til I hovedsesongen mai-september var det også en økning i antall gjestedøgn på 12,7 % ( gjestedøgn) fra Den norske trafikken hadde en økning denne perioden med 8,2 % ( gjestedøgn). Den utenlandske trafikken hadde en økning på 18,7 % ( gjestedøgn). I lavsesongen oktober-desember var det en økning på 4,1 % fra 2013 som utgjør gjestedøgn. Den norske trafikken hadde en økning på 4,8 % ( gjestedøgn) og den utenlandske med 1,1 % (756 gjestedøgn). 4 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

4 REISELIVET I TALL 2014 REISELIVET I TALL Utvikling i de ulike periodene for 2014 Endring gjestedøgn Endring i Periode fra 2013 % fra 2013 Høysesong juni - august ,1 Hovedsesong mai - sept ,7 Lavsesong januar april ,3 Lavsesong oktober - desember ,1 De største endringene på nasjonaliteter Vi ser den største økningen av nasjonaliteter kommer fra USA med 37,4 % økning fra 2013 noe som utgjør gjestedøgn. Storbritannia hadde en økning på 22,1 % som utgjør gjestedøgn. Som tidligere år, økte også kategorien Europa ellers. I 2014 var det en økning på 28,8 %, noe som utgjør gjestedøgn. Samlekategorien Asia ellers viser også fremgang på 37,2 % som utgjør gjestedøgn. Spania som økte med 28 % fra 2010 til 2011 gikk tilbake både i 2012 og I 2014 ser vi igjen en økning fra dette markedet med 27,9 % noe som utgjør gjestedøgn. Vi har de siste årene sett en tilbakegang fra det tyske markedet. I 2014 fikk vi en fremgang på 15,4 % tilsvarende gjestedøgn. Både det svenske og det russiske markedet ligger stabilt i forhold til Følgende nasjoner topper listen i Bergen Marked Ant. gjestedøgn Endring Endring i % Norge ,4 Storbritannia ,1 USA ,1 Europa ellers ,8 Tyskland ,4 Sverige ,5 Asia ellers ,2 Spania ,9 Frankrike ,1 Japan ,6 Utvikling utenlandske gjestedøgn Største nasjoner i et lengre perspektiv Norge Storbritannia Tyskland Sverige USA Utviklingen fordelt på måneder i 2014 Beleggs- Beleggs- Gjestedøgn prosent 2014 prosent 2013 Endring % Januar ,9 51,2 3,7 Februar ,3 64,2-0,9 Mars ,4 56,4 14,9 April ,9 69,5-7,6 Mai ,3 73,1 5,2 Juni ,6 84,70 1,0 Juli ,0 84,7-3,6 August ,4 90,7-2,3 September ,9 81,3-1,4 Oktober ,9 77,9-7,0 November ,5 77,6-8,1 Desember ,0 55,8-4,7 Total ,9 72,5-0,6 Rombelegget i Bergen Beleggsprosenten for 2014 er på 71,9 % mot 72,5 % i Vårt mål er en beleggsprosent på 70 % totalt for Bergen. Beleggsprosenter på landsbasis var på 52,9 %, som er stabilt i forhold til Utvikling januar t.o.m. april 2014 Beleggs- Måned Gjestedøgn prosent 2014 Endring % Januar ,9 3,7 Februar ,3-0,9 Mars ,4 14,9 April ,9-7,6 Total * 62,9 2,6 Utvikling hovedsesong mai t.o.m. september 2014 Beleggs- Måned Gjestedøgn prosent 2014 Endring % Mai ,3 5,2 Juni ,6 1,0 Juli ,0-3,6 August ,4-2,3 September ,9-1,4 Total * 82,6-0,3 Utvikling oktober t.o.m. desember 2014 Beleggs- Måned Gjestedøgn prosent 2014 Endring % Oktober ,9-7,0 November ,5-8,1 Desember ,0-4,7 Total * 63,8-6,6 * Gjennomsnitt beleggs-prosent. Bergen siste 5 år Kr per Beleggs- År Solgte rom solgte rom prosent , , , , ,9 Utvikling etter formål Formål Totalt 2014 Totalt 2013 Endring Endring % Ferie/fritid ,3 Yrke ,4 Kurs/konf ,6 Totalt , var den største andelen ferie- og fritidsreisende med en økning på 15,3 %. Yrkesreisende viste en økning på 3,4 %, og kurs og konferanse en økning på 9,6 %. Utviklingen gjennom årene fra Beleggs- Endring År Gjestedøgn prosent gjestedøgn Endring % , , , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , ,9 % , ,5 % , ,5 % , ,1 % , ,9 % , ,3 % , ,4 % , ,3 % , ,3 % , ,8 % , ,0 % , ,3 % , ,3 % , ,5 % , ,9 % ,5 Merknad: Kilde : Bergen Reiselivslag. Kilde : SSB 1.5 KONKURRANSESITUASJONEN Overnattinger fordelt på nasjonalitet 2014 Bergen vs. andre byer / regioner 2014 Norge Fjord Norge Bergen Oslo Trondheim Stavanger Nordmenn Utlendinger Totalt Endring ,4 3,0 9,5 6,9 5,9 5,8 Beleggsprosent 52,9 55,8 71,9 67,0 61,6 63,6 Markedsandel 100 % 26 % 8 % 20 % 5 % 4 % Utvikling 2014 byer Bergen Oslo Trondheim Stavanger Norge Solgte rom Kr per solgte rom Antall hotellgjestedøgn for Norge totalt sett økte med 3,4 %. Bergen hadde en økning på 9,5 % i samme periode. Overnattinger fordelt på formål 2014 Bergen vs. andre byer / regioner KK Yrke FF Totalt Norge Endring i % 0,2 3,1 4,5 3,4 Fjord Norge Endring i % -4,1-1,6 9,3 3,0 Bergen Endring i % 9,6 3,4 15,3 9,5 Oslo Endring i % -2,2 5,6 10,5 6,9 Trondheim Endring i % 57,1 0,4-0,5 5,7 Stavanger Endring i % 10,7 2,3 11,4 5,8 1.6 KOMMUNIKASJONER Tilgjengelighet og gode kommunikasjoner er av avgjørende betydning for å utvikle reiselivet. Med et utvidet flyrutenett fra nasjonale og internasjonale destinasjoner, bedre bussforbindelser og store veiprosjekter som Hardangerbroen nå ferdig, har infrastrukturen til Bergen aldri vært bedre innen visse områder. Arbeidet med å få på plass en ny rute mellom Newcastle og Vestlandet har så langt ikke lykkes og prosjektet er lagt på is. Det gledelige er Fjord Line sine to nye cruiseferger som fra våren 2014 flerdoblet kapasiteten fra Danmark med sine daglige avganger fra kontinentet til Bergen. Noe av det mest spennende som har skjedd de siste årene er lanseringen av Ruteutviklingsfondet Fly BGO (se kapittel 9.0). Fondet skal motivere internasjonale flyselskaper til å fly til Bergen (BGO) og har fått betydelige midler fra Hordaland fylkeskommune. Arbeidet med dette har allerede gitt resultater med en rekke nye flyruter mellom Bergen og sentrale byer internasjonalt. Siste fase var ferdig vinteren Det arbeides med en fase 3, men så langt må belage oss på et lavere investeringsnivå på markedssiden i årene som kommer. Det er positivt at den nye ringvei vest snart er ferdig, noe som sammen med en forlenget Bybane, vil gjøre reisetiden mellom sentrum og Flesland raskere når den nye terminalen på Flesland er ferdig i Arbeidet med en kortere jernbane mellom Oslo og Bergen må i fremtiden også få en høyere rangering i Nasjonal Transportplan. Kilde: Bergen Reiselivslag publiserer og tilrettelegger statistikk levert fra SSB og Statistikknett Reiseliv som viser utviklingen innenfor hotellovernattinger i Bergen. Se visitbergen.com/statistikk for mer informasjon. 6 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

5 2 STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG MEDLEMMER MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP STYRET Styret i Bergen Reiselivslag er sammensatt av aktører fra ulike områder innen reiselivet og fra Bergen kommune. Sammensetningen per 2014 var som følger: Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet Eric Saudan, styrets leder, Lyststedet Bellevue, Harald Schjelderup, Bergen kommune, styrets nestleder Nina Askvik, Radisson BLU Royal Hotel Hågen Solheim, Galleriet Asle Prestegaard, Bergen Hotell Gruppen Charlotte Spurkeland, Bergen kommune Steinar Aase, Fjord Tours AS Inger Lise Ravnanger, Kongress og Kultur Vararepresentanter (personlige) Erik Berstad, Jacobs Apartments & Hotel Marte Mjøs Persen, Bergen kommune Siren D. Steffensen, Thon Hotel Bergen Airport Tommy Hansen, Kløver Eiendom Hilde Berentsen, Clarion Collection Hotel Havnekontoret Arent Kragh, Bergen kommune Jan Valeur, Bergen Taxi Svein Anders Dahl, VilVite 2.2 ANSATTE Bergen Reiselivslag sysselsetter ca. 45 personer og 24 årsverk. Hovedvekten av ansatte i Turstinformasjonen er engasjert i perioden april-oktober. Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2014 er som følger: Stab Reiselivsdirektør Ole Warberg Ansvarlig regnskap Monica Dahle Kindt Kontormedarbeider/resepsjonist Jannicke Andersen Webmaster Gjertrud Coutinho Turistinformasjonen Avdelingssjef Inger N. Balean Informasjonsmedarbeider Berith Johnsen Informasjonsmedarbeider Trude J. Schjetlein Informasjonsmedarbeider Oddbjørn Wendelbo Informasjonsmedarbeider Manuela Schmoller 30 deltidsansatte Ferie- og fritidsavdeling Markedssjef Marianne Johnsen Produktansvarlig Eirik B. Lervik Informasjons-/ markedskoordinator Linn Kjos Falkenberg Kongressavdelingen Kongressjef Anita Nybø Salgssjef Britt Angell-Hansen Kongresskonsulent for Linda Vorraa Stendahl Diverse Diverse ekstrahjelper har også vært tilknyttet Bergen Reiselivslag i 2014 til ulike oppgaver som distribusjon og pakking. 2.3 MEDLEMMER KATEGORI 2014 Overnattingsbedrifter 84 Serveringsbedrifter 47 Transportselskaper 28 Reisebyråer/ turoperatører 12 Bransjeleverandører 8 Andre næringsdrivende (i hovedsak handel) 40 Bedrifter med spesiell næringstilknytning 62 Kunstgallerier 6 Foreninger, institusjoner og Bergen kommune 13 Museer 47 Totalt 347 Strategi- og MarKeDSPLaN for bergen reiselivslag visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Et godt og samkjørt nettverk i medlemsmassen, blant virkemiddelapparatet og det offentlige, er av avgjørende betydning for å nå våre mål. Både innen strategiutvikling, produktutvikling og markedsføring. Vi skal være et felles redskap i vår region. Bergen Reiselivslag skal bidra til å oppnå mål i «Strategisk Reiselivsplan ». Reiselivslaget har i tillegg en egen «Strategi- og markedsplan » og en egen «Aktivitetsplan 2014». I tillegg til Årsberetningen beskriver disse handlingsplanene hvilken fokus vi skal ha. Du finner dem i trykte utgaver eller på vår nettside visitbergen.com. For å styrke nettverket utøves det en rekke tiltak. En del eksempler er nevnt i de ulike kapitler i Årsberetningen for hver avdeling. Hovedaktivitetene er som følger; Informasjonsskriv, nyhetsbrev, bulletiner, pressemeldinger og bruk av digitale og sosiale medier. Medlemsmøter, samarbeidsmøter, møter for hotellgruppen, bookinggruppen, webmøter og sosiale møter med næringen. Informasjonsworkshop «Avspark» i mai for «front personell». Årsmøte i april, markedsmøte i februar og juletreff i desember. Møte- og arrangementsforum, flere ganger i året. Studieturer for medlemsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Produktvisninger, bedriftsbesøk og studieturer i regionen Deltakelse i styrer, råd, utvalg og komiteer, arbeider som er av «bymessig karakter», og som bidrar til vekst for regionen. Deltakelse i nettverk, markedsgrupper, nasjonalt og internasjonalt. Eierskap i ulike virksomheter. Medlemsmøter og samarbeidsmøter Reiselivslaget har i løpet av året arrangert flere informasjons- og markedssamlinger for mindre grupperinger av medlemsmassen, f.eks. Møte- og arrangementsgruppen. I tillegg har det vært avholdt en rekke samrådsmøter med ulike medlemsbedrifter og bransjegrupper av næringen. De årlige bookingmøtene 8 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

6 MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP 3 3 Ulike informasjonsskriv Sentrale personer i reiselivet, næringslivet for øvrig, politikere, fylket og Bergen kommune får jevnlig tilsendt nødvendig informasjon. Informasjonsskriv og statistikker sendes jevnlig ut til Innovasjon Norges utelandskontorer og andre samarbeidspartnere i inn- og utland. Bergen Sentrum AS Aktivitets, - og markedsorgan for sentrumsområdet. Eid av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og Bergen Reiselivslag. Bergen Reiselivslag har styreplass. Innovasjon Norge Reiseliv Nasjonalt organ eies av staten med ansvar for den nasjonale reiselivsstrategi og operative markedstiltak internasjonalt og delvis nasjonalt. Mange av Bergens aktiviteter internasjonalt utøves i samarbeid med Innovasjon Norge. Bergensmesterskapet i Curling: «beste kostyme», First Hotel Marin. med hotellene er meget populære. Bergen Reiselivslag deltar også i hotellgruppens jevnlige møter og i møter med NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Fjord Norge AS, Norway Convention Bureau SA, Cruise Norway AS og Bergen Sentrum AS. Bergen Reiselivslag har i tillegg deltatt på møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. I februar ble det også avholdt et større markedsmøte med 70 deltakere. Arrangementet ble avsluttet med det årlige Curlingmesterskapet for reiselivsnæringen med hele 9 deltakende lag i konkurranse. Interne visningsturer / oppdatering av produktet Vi legger stor vekt på til enhver tid å holde oss oppdatert på produktet vi selger og tilstreber oss i den forbindelse koordinering og samkjøring av felles visningsturer for alle avdelinger, inkludert sesong-ansatte i Turistinformasjonen. Gjennom året arrangeres det derfor en rekke visningsturer til severdigheter, overnattingssteder, serveringssteder, sightseeingsturer, fjordturer og til regionen rundt Bergen. Informasjonsworkshop i mai Kick Off 2014 og Årsmøte I mai gikk den tradisjonelle Info-Workshopen av stabelen for 19. år på rad. Denne gang hos VilVite. I forkant av hovedarrangementet ble det arrangert to populære sightseeingturer. 30 utstillere presenterte sine produkter og tjenester for over 200 av byens salgs- og frontpersonell. Årsmøtet ble avholdt samme dag samt et foredrag om sosiale medier. Totalt 320 mennesker var innom disse 3 arrangementene denne dagen. Reiselivets Hederspris 2014 ble delt ut til Cornelius Sjømatrestaurant på Holmen. Media og pressekontakt Bergen Reiselivslag er ukentlig i kontakt med media lokalt, regionalt og nasjonalt med intervjuer og bakgrunnsinformasjon om reiselivsrelaterte spørsmål. Det sendes også ut nyhetsbrev og pressemeldinger jevnlig. Deltakelse ved offisielle besøk Representanter fra ledelse eller styre deltar ofte ved offisielle besøk, gjerne i samarbeid med andre næringsgrener. Det være seg i relasjon til politiske aktører, næringslivsdelegasjoner og i sammenhenger hvor det er et potensiale rent kundemessig. 3.1 EIERSKAP OG SAMARBEID Bergen Reiselivslag utøver sitt arbeid enten sammen med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens andre fungerer som en del av det offentlige eller private virkemiddelapparatet. Deltakelse og påvirkning er viktig for utvikling av destinasjonen Bergen. Det er mange aktører i både virkemiddelapparatet og i reiselivsbedrifter som deltar friskt og aktivt i utviklingen av reiselivet i Norge, Fjord Norge regionen, Bergensregionen og Bergen for øvrig både innen strategiutvikling, produktutvikling og markedsføring. Lisensprodukter i design fra Bergensprofilen De Offisielle Gave- og Dekorprodukter som kontinuerlig vil utvikles, skal styrke den visuelle profilen for Bergen. Vi har i dag en del produkter som benyttes og som også selges. Likeså har vi produkter som er på lisensavtale EIERSKAP I OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Norway Convention Bureau SA Nasjonalt markedsføringsorgan eid av de største byene og en del større aktører for å koordinere markedsføringen av Norge som kongress- og konferansedestinasjon. Bergen Reiselivslag er en hovedeier og mange av Bergens markedsaktiviteter i denne målgruppe gjennomføres i samarbeid med NCB. Cruise Norway AS Nasjonalt markedsføringsorgan eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet. Bergen Reiselivslag sammen med Bergen og Omland havnevesen er blant de største eierne. Bergen Reiselivslag gikk ut av styret I Fjord Norge AS Regionalt markedsføringsselskap for de 4 fjord fylkene med markedsføring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner, destinasjonsselskap og private aktører. Fasiliterer også NCE prosjektet. Bergen Reiselivslag er største eier og har styreplass. Reiseklar AS Reiselivsmessen Reiseklar ble igangsatt i 2000 blant annet av Bergen Reiselivslag, og er landets nest største reiselivsmesse. Reiselivslaget eier 25 % og har styreplass. Selskapet har en avtale med selskapet Possibility som teknisk arrangør av messen. Ingen messe ble arrangert i SAMARBEIDSORGANER Næringsorganisasjoner Business Region Bergen Næringsutviklingsselskap for Bergensregionens 19 kommuner og Hordaland fylkeskommune med ansvar også for profilering, markedsføring og drift av etablerersenter. Bergen Næringsråd Nærings- og interesseorganisasjon for næringslivet i Bergen. Pådriver for å gjøre regionen til Norges mest attraktive næringsområde. Næringsrådet er også handelskammer. NHO Hordaland Arbeidsgiverorganisasjon og næringsorganisasjon for virksomheter i Hordaland. En del av det landsomfattende NHO. NHO Reiseliv Arbeidsgiverorganisasjon og næringsorganisasjon for virksomheter i Hordaland innen reiselivet, regionalt og nasjonalt. Reiselivsdirektør Ole Warberg er President i organisasjonen. Offentlige myndigheter Bergen kommune En aktiv støttespiller for kultur- og næringsutvikling og bidragsyter til profilerings- og vertskapsoppgaver innen reiselivet med blant annet tilskudd gitt med stor glede til Bergen Reiselivslag. Bergen og Omland havnevesen Aktiv på cruisemarkedet internasjonalt etter gjeldende strategier og i samarbeid med Reiselivslaget. Tilbyr ulike servicefunksjoner for passasjerer. Hordaland fylkeskommune Har en egen reiselivsstrategi og er en aktiv støttespiller til ulike prosjekter innen markedsføring, kompetanseheving og produktutvikling for aktører i fylket. Innovasjon Norge Hordaland Aktiv part i virkemiddelapparatet for utvikling av reiselivet, spesielt innen rådgiving og finansiering. Representasjon i andre styrer, komiteer og råd NHO Reiseliv: Reiselivsdirektør Ole Warberg, president. NHO Næringslivets Reiselivsråd, utvalgsmedlem reiselivsdirektør Ole Warberg. Cruise Norway AS, styremedlem reiselivsdirektør Ole Warberg til mai 2014 Bergen Sentrum AS, nestleder styret reiselivsdirektør Ole Warberg. Reiseklar AS, Fly BGO: Reiselivsdirektør Ole Warberg, medlem styringsgruppe og arbeidsutvalg. Byrådsleders Kontaktutvalg, Bergen kommune: Reiselivsdirektør Ole Warberg. Forum Reiseliv Hordaland: Reiselivsdirektør Ole Warberg og Prosjektleder Hordaland Linn Steen. Innovasjon Norge: Markedsgruppe Asia, reiselivsdirektør Ole Warberg. Innovasjon Norge: Markedsgruppe Russland, markedssjef Marianne Johnsen. Referansegruppe Fjordnett: webmaster Gjertrud Coutinho. NCB Arbeidsutvalg og styringsgruppe for Ressurssenter for store arrangementer. NCB + Innovasjon Norge: styringsgruppen for Meetings, kongressjef Anita Nybø Hovedkomiteen for søknad sykkel VM, reiselivsdirektør Ole Warberg. Arbeidsgruppen for søknad sykkel VM. Hovedkomiteen for The Tall Ships Races 2014, reiselivsdirektør Ole Warberg. PR / Markedsføringskomiteen for The Tall Ships Races 2014, markedssjef Marianne Johnsen. Reiselivslaget har også medlemskap i følgende organisasjoner: ICCA, International Congress and Convention Association. MPI, Meeting Professionals International. European Cities Marketing. NHO Reiseliv. Bergen Næringsråd. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Skål International Bergen. 10 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

7 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 Marianne Johnsen, markedssjef. Bergen Reiselivslag er Fjord Norges største aksjonær og en av Innovasjon Norges viktigste samarbeidspartnere. Det er av stor betydning at Bergen Reiselivslag gjennom styremedlemskap i Fjord Norge og møtevirksomhet med både Fjord Norge og Innovasjon Norge, gis mulighet til å påvirke begge disse organisasjoners markedsplaner i utarbeidelsesfasen. Stor reiseaktivitet hele året Vi har stor tro på og suksess med personlig kundekontakt. Ved aktiv deltakelse og kommunikasjon direkte med markedene kan vi påvirke på en bedre måte, og lettere motta impulser fra de vi møter. Ferie- og fritidsavdelingens deltakelse og reiseaktivitet var også i 2014 meget omfattende. Markedsføring mot sluttbruker Overgangen fra gruppeturisme til flere individuelle reisende skaper fremdeles stort behov for forbrukerpåvirkning i markedsføring, produktutvikling og tilpasning av eksisterende produkter. Denne type kostnader er nesten umulig å prosjektfinansiere blant medlemmer eller aksjonærer, da forbrukerannonsering vanskelig gir anledning til presentasjon av den enkelte bidragsyter. Situasjonen fremtvinger en strengere prioritering, samt ytterligere rasjonalisering. Fjord Norge har gjennomført forbrukerkampanjer i utvalgte markeder for å gjøre regionen vår sterkere internasjonalt. Oversatt: Parkering i Fjord Norge. Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall hotellgjestedøgn i Bergen, og er det segmentet som øker mest. Vi skal bidra til at denne økningen fortsetter og har ved ulike tiltak markedsført Bergen og regionen nasjonalt og internasjonalt direkte til forbruker, via distribusjonsleddet og media. Norway Powered by Nature Innvoasjon Norge har gjennomført kampanjer under «Norway Powered by Nature» i mange av våre viktigste georgafiske markeder, og vi har deltatt sammen med Fjord Norge og andre aktører i regionen i disse kampanjene. Kommunikasjonskonseptet i Norgesprofileringen er In Norwegian der et klassisk bilde hvor naturen har en sentral rolle blir tilført en vri med en kommentar eller heading som skaper kontrast og oppmerksomhet. Kultur og reiseliv Reiselivsnæringen i Bergen er veldig bevisst på hvilken viktig rolle kulturen spiller i arbeidet med å få flere tilreisende til Bergen. Det aktive markedsarbeidet med kulturaktører i Bergen gjøres i hovedsak gjennom Bergenskortet, samt i samarbeidsrelasjoner for å få lagt flere arrangementer, festivaler og begivenheter til Bergen. Vi har en kontinuerlig dialog med de store festivalene i forhold til vertskapsrollen, der vi bl.a samarbeider både om service for journalister og turoperatører som jobber med kultursegmentet. 4.1 DESTINASJONS- OG BRANSJERETTET MARKEDSFØRING FOKUS PÅ OKTOBER APRIL Tiltak / sesongforlengelse Det er et mål for Bergen Reiselivslag å øke trafikken av tilreisende utenom sommersesongen. Selv om vi de senere årene har hatt størst vekst i lavsesong, er det fremdeles ledig kapasitet på byens overnattingssteder i perioden oktober til april. Det er først og fremst forretningstrafikk og kurs- og konferansetrafikk som er viktig for hotellene i denne perioden, mens fritidstrafikk i helgene og i skolens ferier / planleggingsdager, er et viktig supplement. Den nye kapasiteten med Fjord Lines to nye skip, og daglige avganger fra Kontinentet, gir også mulighet for økt trafikk internasjonalt, utenom høysesongen. Behov for bedre åpningstider og større kapasitet Det er fortsatt en utfordring at mange av byens faste severdigheter, museer etc. har begrenset åpningstid i perioden oktober-mai, men noen har gjort et godt stykke arbeid for å forbedre dette. Skal vi lykkes med å få flere tilreisende til Bergen i denne perioden, er det viktig at museer og attraksjonstilbud har åpningstider som er tilpasset etterspørselen. Fjordturen Norge i et nøtteskall er et svært godt innarbeidet helårs produkt. Det er veldig positivt at aktører jobber aktivt med utvidelse av sesongen på ulike båtruter, både i Sognefjorden og i Hardanger; flere med videre forbindelser til Bergen. Vi har en helårig direkte båtforbindelse fra Bergen til Rosendal med Hardangerfjordekspressen, og i 2014 utvidet Rødne sitt tilbud med helgeavganger i mars, april og oktober, daglige avganger i hele påsken og hele mai, i tillegg til daglige fjord cruise og havneturer i sommersesongen. Det er også positivt for byen vår. Stort og mangfoldig underholdningstilbud i Kultur- og opplevelsbyen Bergen Opplevelsestilbudet i Bergen er viktig for at vi skal kunne trekke flere tilreisende til byen utenom sommersesongen. Den positive utviklingen i tilbudet av ulike teaterforestillinger, revyer og show, samt det brede konserttilbudet hele året er svært positivt og en avgjørende suksessfaktor i arbeidet for at Bergen skal være en attraktiv Kultur- og opplevelsesby også utenom høysesongen. Tilbudet av ulike kulturpakker til Bergen øker stadig. Vi ser fremdeles en positiv utvikling for Bergen som et attraktivt og aktuelt konsertsted for større artister fra inn- og utland og flere konserter blir også lagt til Bergen i sesonger hvor vi har behov for trekkplastre. Dette gir oss enda flere «reasons to go» og øker reiselysten til Bergen hele året ANNONSERING Hovedannonsering utenlandske markeder Bransjerettet 2 siders Bergensannonse i Fjord Norges Produktmanual inkl. oppføring i årlig faktahefte (Facts & Prices 2014). Forbrukerrettet Annonse i Norgeskatalog 2014, alle markeder (Innovasjon Norge). Totalt opplag på eks. fordelt på 12 ulike utgivelser i markedene Storbritannia, Tyskland, Nederland, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Sverige (+ en generell på engelsk). 1/1 profilside og 1/1 gul faktaside i Fjord Norge Reiseguide 2014 opplag eks. norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og japansk (uten gule sider). Disse viktigste salgsverktøyene til Innovasjon Norge og Fjord Norge brukes som responselement i alle forbrukerkampanjer. Katalogene distribueres på messer over hele verden og direkte til forbrukere som etterspør informasjon om Norge og Fjord Norge. Alle annonsene gir god omtale og gratis listing av mange av våre medlemmer. Alle Norgeskatalogene kan lastes ned elektronisk i sin helhet på hhv. visitnorway.com og fjordnorway.com. Rødne Fjord Cruise utvidet i 2014 tilbudet sitt til Mostraumen vinterstid. Bergensannonse i Fjord Norge Reiseguide Presentasjon på internett Bergen presenteres som en egen destinasjonsside på visitnorway.com. Presentasjonen heter Where to go, og er en geografisk presentasjon av Norge der regioner og lokale destinasjoner i regionene står i fokus og blir presentert i artikkelform som redaksjonelle tekster. Where to go gir en omfattende presentasjon av landets seks regioner (Svalbard inkludert), med en logisk inngang til deltakende destinasjoner (steder/geografiske områder) i den enkelte region. Bergen presenteres ved hjelp av tekst og bilder, og søkeren kan via et kart gå direkte til Bergenspresentasjonen. Medlemmer som har kjøpt en utvidet produktpresentasjon på visitbergen.com, fjordnorway.com, visitnorway.com og visitnorway.com/meetings blir synlig som produkter under Bergen sin destinasjonspresentasjon på visitnorway.com KAMPANJER / PROSJEKTER Internasjonale kampanjer knyttet til «Frost»-filmen Da Disney satset 895 millioner norske kroner på å produsere filmen Frost forpliktet Innovasjon Norge seg til å bruke 16 millioner kroner til markedsføring rundt filmen i USA, Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Norge. Norge fikk dermed en eksklusiv avtale om reiselivsmarkedsføring opp mot filmen i disse ti landene. Frost brukte norske fjorder og fjell som «location», og åpnet med samisk joik av Frode Fjellheim og Trondheims-koret Cantus, da den hadde premiere på kinoene rundt juletider i I 2014 startet Norwegian opp direkterute New York Bergen. Med all fokus på den norgesinspirerte «Frost»- filmen og den nye direkteruten i fokus investerte norsk reiselivsnæring betydelige midler i felles markedskampanjer for å flere amerikanere til landet. Eget kampanjekonsept i Tyskland og Nederland For å skape oppmerksomhet rundt norsk reiseliv og turisme i Tyskland og Nederland, har Innovasjon Norge kjørt kampanjen «Weck den Norweger in Dir». Konseptet ble tatt i bruk i Tyskland og Nederland i Konseptet spiller på mer emosjonelle strenger og knytter reiselivsproduktet til en emosjonell tekst som forteller om det unike ved Norge og en oppfordring til å «Vekke Nordmannen i deg. Kampanjen inviterer til å utvide sin egen horisont og følge den nysjerrigheten mange har til å oppleve Norge. Dette konseptet får god tilbakemelding i det tyske og nederlandske markedet, hvor man har et relativt godt kjennskap til Norge i målgruppen og hvor mange svermer for den skandinaviske livsstilen, hvor man lever tettere på naturen. Internasjonalt kampanjearbeid Innovasjon Norge og Fjord Norge er viktig partnere for Bergen i det internasjonale samarbeidet. Bergen Reiselivslag deltok i kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge og Fjord Norge i Tyskland, Nederland, Storbritannia, Russland, Frankrike, Spania, Sverige, Danmark og USA. I tillegg har Bergen Reiselivslag deltatt i kampanjer sammen med Fjord Norge og store turoperatører i Tyskland. 12 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

8 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Bergen Reiselivslag har deltatt aktivt i følgende kampanjer og prosjekter i 2014: Via Fjord Norge i Innovasjon Norge sine internasjonale kampanjer i Tyskland, Nederland, Storbritannia, Russland, Frankrike, Spania, Sverige, Danmark og USA. Basispakker som Scandinavian Tourist Board tilbyr i Japan, Kina og Korea gjennom prosjektet Norway Awareness Activities (NAA). Pakkene representerer en plattform for markedsføring av Bergensregionens produkter på disse oversjøiske markedene. Norgeskampanjen 2014: Norges-DM Norge må oppleves. Barnas Bergen annonsekampanje i lokale / regionale medier vinter/vår/høst, Barnas Bergen Ludo-kampanje (eget brettspill). Adwords kampanjer på Google i samarbeid med Synlighet. Cruise Norway aktiviteter Internasjonale forbrukerkampanjer Bergen deltok i tunge forbrukerkampanjer i samarbeid med Fjord Norge i mange markeder. Norgeskampanjen i Tyskland: Rundreisekampanjen til Innovasjon Norge Fjord Norge presentasjon i felles bilag. ing med partnerpresentasjon sammen med Fjord Line. Synlighet på kampanjesider. Online kampanje med bannerannonser i samarbeid med Fjord Line Synlighet i Fjord Line og Innovasjon Norges campingmagasin. Turoperatørsamarbeid med TUI Wolters og Dertour. Samarbeid med TUI Wolters Advertorials bl.a i magasinet Land&Reise, Stern Viva, Himmelblau und Readers Digest. Reisebyråplakater og reisebyrå materiell. Direct Mail til kontakter i TUI kundedatabasen. Annonse i TUI sitt Welcome magasin. Online aktiviteter. Samarbeid med Dertour og Best of Scandinavia (BOS) Reisebyråaktivitet med Fjord Norge og Fjord Line med fokus på skuldersesong. Reisebyråpakke med poster, flyer og brosjyreholder. Reisebyråposter med Rica Bergen som del av annonsert rundreise. Dertour Academy Synlighet i alle aktivietene som bygget opp mot Dertour Academy, som presentasjon på Dertour sitt intranett for reisebyråansatte og del av pressekonferanse på ITB. Vertskap for 600 reisebyråansatte, 10 journalister og 60 partnere av Dertour under Dertour Academy i desember. Se også side 22. Color Line samarbeid I tillegg til en større kampanje i ulike medier og online, gjennomførte Color Line, Innovasjon Norge og Fjord Norge et roadshow med opplæring av ca. 500 reisebyrå ansatte i 12 byer. Bilag i Travel One, Tysklands nest største magasin for reisebyråansatte. Annonse i Color Line sine rutehefter. Fjord Line samarbeid Annonse i magasinet «Das Erbe unser Welt», som har fokus på UNESCO verdensarvsteder. Annonse sammen med Fjord Line, med fokus på UNESCO steder i Fjord Norge. Annonse i «Meer für alle» VFF sitt fergemagasin Hovedkampanjen i Storbritannia: Deltakelse gjennom Fjord Norge i Innovasjon Norges sommerkampanje Et 16-siders bilag distribuert i Daily Telegraph + særtrykk av det som ble distribuert på messer og som responsbrosjyre i kampanjen. Pilotprosjekt for Avinor, Innovasjon Norge og Norwegian Formålet med pilotprosjektet var å utnytte markedsmulighetene for Norge i Storbritannia for å tiltrekkes langt flere britiske turister. Prosjektet har hatt en fordeling av aktiviteter på «Reason to Go» som skal skape reiselyst og «Go»-aktiviteter som er mer salgsutløsende. Kampanjen gikk gjennom hele året, noe som har gitt jevn synlighet i markedet, men hovedperioden var likevel februar til mai. Marketingmiks var satt sammen av Advertorials og annonser i bl.a. Evening Standard Magazine, Daily Telegraph, Sunday Times Magazine, House and Garden, Waitrose Kitchen. Det ble vist Fjord Norge film på undergrunnen på utvalgte stasjoner, kjørt tilleggsaktiviteter online hvor destinasjonsfokuset var tydelig, sammen med salgsbudskap fra Norwegian rettet mot Bergen. Det ble også kjørt ing til «kalde adresser». Onlineaktivitetene har i tillegg til kanaler som Skyscanner og Trip Advisor brukt programmatic annonser, som gir målgruppefokus og med Norwegian sine salgsmålinger blir kampanjen da veldig målrettet. Deltakelse i Widerøe-kampanjen for Bergen i Nord England og Skottland (Aberdeen) For Bergen sin del var det fokus på Aberdeen. Kampanjeperioden var fra april til juli. Største delen av kampanjen (nesten 76 %) ble kjørt online, det var bl.a store mega-postere med bilder av Bryggen i Aberdeen og det var annonser i de to store avisene i Aberdeen. I tillegg ble Facebook brukt aktivt som en del av mediemiksen. Aktivitetene genererte stor trafikk inn til landingssiden og god trafikk videre til Widerøe sine britiske sider. Både Norwegian og Widerøe har sett resultater av kampanjeaktivitetene og har vært godt fornøyd med kampanjene. Kampanje i Nederland: I Nederland ble det laget et eget bilag hvor Bergen var godt synlig. I tillegg var Bergen en del av nyhetsbrev til 50 + magasinet 50 Plus, i magasinet Columbus og i annonser sammen med Fjord Line. Fjord Norge representerte destinasjonene på Vakantiebeurs i Utrecht i januar. Annonse i nederlandsk magasin. Hovedkampanjen i Russland: Forbrukeraktiviteter i Moskva og St. Petersburg Annonsering i «Voyage» - 8 siders bilag opplag eks. Utendørs annonsering i Moskva/St.P i april og mai. Annonsering i TV og Radio og kino. Annonser i Sapsan. Web kampanje. Hovedkampanjen i Frankrike: Bergen var en del av Fjord Norge sin satsing i Frankrike og en del av Innovasjon Norges sommerkampanje. Bergen ble presentert på landingssiden, og aktivitetene hadde fokus på online aktiviteter og sosiale medier. Bergen var synlig på banner-annonser på France Televisions i perioden april-juni, i tillegg til en del av Google display kampanjen. Landingssiden hadde visninger. Også i 2014 fokus på å styrke presse- og turoperatørarbeidet i markedet. Hovedkampanje i Spania: Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Fjord Norge og Bergen deltok i Innovasjon Norge sin sommerkampanje i Spania. Kampanjen var todelt. Den ene delen hadde fokus på Vueling sine ruter fra Barcelona til Bergen og Stavanger. Regionen rundt Barcelona ble prioritert, men på grunn av gode flyforbindelser mellom Madrid og Barcelona ble det også gjennomført markedsaktiviteter i Madrid. Vueling-kampanjen Busser: En del av kampanjen var bussannonsering i Barcelona. 50 busser kjørte rundt i Barcelona sentrum i en periode på 28 dager. Magasiner: I juni ble det kjørt helsides annonser i følgende magasiner: Viajes National Geographic, Viajar, De Viajes og Lonely Planet. Suplemento Viajar: dobbelt fargeoppslag 22. mai. La Vanguardia: i denne avisen hadde vi et firesiders bilag som ble distribuert sammen med avisen til utvalgte adresser i Barcelona 18. mai. Blogger og video: Det ble kjøpt visninger av Fjord Norge-videoen i bloggnettverket: E-buzzing. Etter videoen klikket man seg videre til landingssidene. Bloggere ble oppfordret til å skrive artikler om Norge som skulle støtte videoen. Online-annonser: Atrápalo.com (reisebyrå), El Viajero, El País, National Geographic, ABC Viajar, Marabilias vozpopuli og Facebook. Fellesaktiviteter med Vueling Facebook: mange poster om Bergen og Stavanger på Vuelings Facebookside som har følgere. Egen konkurranse hvor personer deltok. Twitter: mange tweets ble lagt ut. Vueling har følgere. Artikkel i magasinet Ling. Visningstur for turoperatører. Egen landingsside hvor Vueling, Fjord Norge og alle partnere i kampanjen ble presentert. Fjord Norge flyer med TuiWolters i Tyskland. Fjord Norge Bergen og Norwegian kampanje Fjord Norge bilag i Travel One for tyske reisebyråansatte. Landingsside UK-kampanje. i Sunday Times Magazine. Norwegian-kampanjen Den andre delen av Spaniakampanjen hadde fokus på Norwegian sin direkterute fra Barcelona til Bergen. Hele budsjettet til denne kampanjen ble brukt online. Reisenettsteder: Minube: visninger. Viajero Fisgon: visninger. Det ble sendt ut nyhetsbrev til deres lesere. 8 Lenguas: visninger. Det ble sendt ut nyhetsbrev til deres lesere. Trip Advisor: visninger. 14 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

9 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Sverige: Fjord Norge bilag i ICA Kurier bilag. Facebook: Det ble arrangert en konkurranse hvor man kunne vinne en helgetur til Bergen. Egen landingsside hvor Norwegian, Fjord Norge og alle partnere i kampanjen ble presentert. Sommerkampanjen i Sverige: Bilag i ICA Kuriren ( eks.) distribuert 13. mai og Fjord Norge Opplevelseskart ( eks.) distribuert i Gøteborgsposten og utvalgte aviser i Vest-Sverige. TV/Kino reklame i Sør-Vest Sverige. Digitalt Online bilag, med besøkende og klikk videre. Annonse i SAS magasin. Re-targeting online annonsering. Sosiale medier / Facebook. Social video ads på relevante web- og bloggsider. Google annonsering. Display- og søkeordannonsering. Norwegian. En egen landingsside ble laget og Frost-filmen ble koblet til annonser, aktiviteter på sosiale medier og konkurranser. Adventures by Disney laget en egen rundtur i Fjord Norge og Oslo, hvor man fikk oppleve inspirasjonen bak filmen. Det ble laget en egen reklamefilm for denne turen, som viste Bergen og Fjord Norge for et helt nytt publikum. Det ble også gjennomført en spennende onlinekampanje, hvor man jobber blant annet med veldig programmatic annonsekjøp og hadde sterkt fokus på effekt-måling. Viktige samarbeidspartnere som New York Times har spennende annonseformater, som ga flott partnerpresentasjon for Bergen. Det ble også lagt vekt på pre-rolls på Youtube og vinnerbildene fra «Best of Fjord Norway kampanjen» ble vist en uke på storskjermene på Times Square. Tilleggsaktiviteter: Google annonsering, Adwords kampanje og Google display network. Sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest. Andre aktiviteter gjennom Fjord Norge Fjord Norge har medlemskap i Adventure Travel Trade Association (ATTA). Innovasjon Norges Japan- og Kina kampanje Bergen deltok i basispakkene som Scandinavian Tourist Board tilbyr i Japan og Kina. Pakkene representerer en plattform for markedsføring av Bergensprodukter på disse oversjøiske markedene. Sommerannonsering i Norge med fokus på Bryggen, Boller og Festivalbrus PROSJEKTET BARNAS BERGEN Det norske markedet har vært i stor vekst de senere årene. Bergen har etter hvert fått et bredt og godt tilbud som retter seg mot barne- og familiemarkedet. Fire av Bergens største attraksjoner og opplevelsesbedrifter etablerte i samarbeid med Bergen Reiselivslag høsten 2009 et felles kommunikasjonsog markedssamarbeid under konseptet Barnas Bergen. Disse er Akvariet, Fløibanen, Vannkanten og VilVite. De fire bedriftene har fellesnevnere som enhver familie søker i opplevelser sammen med sine barn. Her kan man bli personlig engasjert og stimulert, både intellektuelt og fysisk. Videre finner man fellesskap som forener og til slutt mange gleder som sammen med Bergens mange andre fortreffeligheter i stor grad gjør byen en reise verdt. Kampanjene har vært helårlige, men med hovedfokus på lavsesong, og hovedsakelig knyttet opp mot vinterog høstferie. Print annonser i lokale/regionale medier på Vestlandet. Kampanjeperiode i forkant av vinter- og høstferie. Print annonser i lokale og regionale aviser på Vestlandet. Sommerkampanjen i Danmark: Kampanjeperioden var fra 1.mai til ca 15 juni, men aktiviteter som nyhetsbrev, sosiale medier og andre aktiviteter strakte kampanjen lenger. Hovedbudskapet i kampanjen var som i 2013, «Tæt på store opplevelser», som skal kommunisere nærhet til Norge, kort reisevei til store opplevelser tett på og i naturen. Nytt i kampanjen i Danmark var et enda større fokus online og ikke minst et større fokus på film, hvor pre-rolls med presentasjon av destinasjoner og salgsbudskap fra Widerøe og Fjord Line ble presentert på buss, tog og treningssenter. Bergen var synlig i display annonsering, Facebook annonsering og i nyhetsbrev. I tilegg ble Bergen omtalt i artiklene i onlinemagasinet, med artikkel om «Verdens smukkeste byer», som hadde nesten sidevisninger. Artiklene ble vist på Ekstrabladet og Jyllandsposten. I Morgenavisen, Jyllandsposten, Politiken, Nordjyske Stiftstidende og Søndagsavisen ble det også trykket 7-8 siders advertorials, hvor Bergen ble presentert. Utendørsannonsering med store boards, med Fjordbilder og salgsbudskap fra Fjord Line og Widerøe. Hovedkampanjen i USA: 2014 var et veldig spennende år i det amerikanske markedet, hvor Bergen opplevde en fantastisk vekst fra dette viktige markedet. Lanseringen av Frozen filmen i november 2013 var en perfekt start for kampanjeaktivitetene i USA. Det ble laget en reklamefilm med fokus på Fjord Norge og Bergen som inspirasjon for Frost-filmen, med Norwegian sine direkteruter som salgsbudskap. Denne ble vist på TV på ulike kanaler og viste direkte effekt på salget hos Nasjonale forbrukerkampanjer Vi kjørte sommerannonsering «Bryggen, Boller og Festivalbrus» i flere nasjonale medier for å rette oppmerksomheten rundt de mange konserter, festivaler og arrangementer som er i Kulturbyen Bergen, hele året. Bergen deltok også i forbrukerkampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge og Prosjekt Hordaland. Norgeskampanjen 2014 med Innovasjon Norge Innovasjon Norge kjører en egen Norgeskampanje i Norge. Målet for den kampanjen er å opprettholde lojaliteten og lysten til å reise i Norge, for personer som er bosatt i landet. Kampanjen skal fremme Norge som et attraktivt ferieland, vise noen av mulighetene og mangfoldet, og dermed øke kunnskapen om hva Norge har å by på. Som mange andre destinasjoner i Norge, har Bergen brukt betydelige midler på markedsføring i Norge for å ta vår andel av det norske markedet. Bergen og våre aktører hadde til sammen 5 godt eksponerte sider i Norges DM en Norge må oppleves. Den ble distribuert gjennom Norpost (segmentert), Dagens Næringsliv, Hjemmet, Norsk Ukeblad og magasinet Kamille i et totalt opplag på eks. Innovasjon Norge har kjørt profilannonser, bannerannonser, radiospotter og pr-saker som en oppfølger til DM`en, så totalt sett fikk Bergen og Hordaland god dekning gjennom disse aktivitetene. Bergensannonse i Norges DM «Norge må oppleves». Bergen sammen med Hordaland Bergen Reiselivslag deltok i samarbeidsprosjekter som ble styrt av Prosjektleder Hordaland og delfinansiert av Hordaland fylkeskommune: Nasjonalt Markedsføringsprosjekt/Norgeskampanje DM (se pkt. over). Sammen med andre destinasjonsselskaper og reiselivsaktører i fylket dekket Hordaland 12 sider i Norges DM en. Webgruppen Hordaland gjennom prosjektleder: destinasjonsselskapenes webmastere møtes for erfaringsutveksling. 16 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

10 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET MESSER / WORKSHOPS / SALGSREISER 2014 har vært et aktivt år med mange workshoper og fagmesser. På workshops får vi muligheten til å møte og forhandle direkte med turoperatører, viktige MICE-aktører og produserende reisebyråer. Målet er å treffe de største og viktigste turoperatørene to ganger i løpet av året; en gang under Norwegian Travel Workshop (NTW) i Norge og en gang lokalt hos dem i forbindelse med fagmesse, workshop eller salgsbesøk. Bergen Reiselivslag har hatt aktiv deltakelse på følgende i 2014: Barnas Bergen stand i Turistinformasjonen. Barnas Bergen stand på Vannkanten. Felleskampanjen «Barnas Bergen Ludospill» som skal styrke vår posisjon og framstå som en barnevennlig by. Hotellene har kjøpt inn spill som barna får ved innsjekk, og attraksjonene i Barnas Bergen har brukt spillet som gave til ulike formål. Det har også blitt delt ut til barn som besøker Turistinformasjonen i Bergen. Barnas Bergen vignett som kontinuerlig vises på skjermer hos alle de fire aktørene. Fellesprofilering hos hverandre og på Turistinformasjonen med eget Barnas Bergen bord, roll-up m/barnas Bergen ballonger og informasjon om alt som foregår på de ulike stedene i ferien. Oppdateringer / nyheter på BarnasBergen.no. Den har fokus på hva som skjer for barn og familier i hele Bergensregionen. Den dynamiske kalenderen er hele tiden oppdatert på aktiviteter og opplevelser som passer for barnefamilier. Her sender våre medlemsbedrifter inn sine arrange menter fortløpende. Å bære i flokk, når mangfoldet er særtrekket! Nasjonalt mot barne- og familiesegmentet skal BarnasBergen.no være hovedmerket for de fire attraksjonene. Det spennende er at det er fire ulike attraksjoner på fire ulike steder i Bergen som har samlet seg på en felles plattform for å henvende seg mot markedet, og sammen utvikler felles produkter som skaper økt reiselyst til Bergen. En riktig utvikling Med de fire attraksjonene i spissen og resten av byens tilbud i bakhånd, ser vi fremdeles for oss en aktiv utvikling mot barne- og familiemarkedet i årene som kommer. De fire deltakerne i prosjektet har så langt investert millionbeløp i satsingen og er beredt til en sterk videre satsing. Prosjektet er dynamisk, med en kontinuerlig vurdering av samarbeidspartnere og fokus på produktutvikling. På slutten av 2014 startet arbeidet med en ny kommunikasjons- og aktivitetsstrategi for Barnas Bergen. Mid-Atlantic møtested for Nord-Amerika og Europa Mid-Atlantic ble avholdt på Island februar. Her møttes kjøpere og selgere fra Nord-Amerika og Europa for gode samtaler og fremtidig samarbeid. Bergen Reiselivslag var fullbooket med totalt 24 møter, men flere ønsket egentlig å treffe oss. Vår målgruppe var først og fremst amerikanske turoperatører, og blant dem var det mange interessante. Flere av turoperatørene som allerede er på det norske markedet kombinerer Hurtigruten med opphold på land. Et par av de nye turoperatørene hadde også fokus på upscale individuelle reisende. ITB i Berlin verdens største fagmesse Bergen Reiselivslag deltok på ITB - Internationale Tourismus Börse (The World s Leading Travel Show ) sammen med andre aktører fra Fjord Norge regionen på en fellesstand med Innovasjon Norge under fagdagene 4. og 5. mars. ITB, Internationale Tourismus Börse, er verdens største reiselivsmesse og finner sted i Berlin hvert år. Det ble også distribuert brosjyrer fra Bergen under publikumsdagene på ITB. Fortsatt fokus på Fjord Line sine to nye skip som gir en enorm kapasitetsøkning inn til Bergen fra Europa. I tillegg til å stå på stand og møte turoperatører/presse som kom innom, hadde vi sammen med Fjord Norge og Fjord Line i Tyskland møter med store og viktige grossister/operatører. Vi laget egne produktark med turforslag/pakker som skal stimulere operatørene til å lage programmer utenom høysesongen, med spesielt fokus på skuldersesongene og reise til/fra Bergen med Fjord Line. Norwegian Travel Workshop Norwegian Travel Workshop fant sted i Alta 31. mars- 3. april. NTW er en meget viktig salgsarena for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører fra hele verden. Bergen Reiselivslag (to møtebord) hadde fullbookede dager med nye og gamle turoperatørkontakter. Standen var dekorert med flotte Bergensbannere, og flere andre aktører fra Bergen var samlet under denne felles paraplyen. Med deltagelse fra over 300 kvalifiserte turoperatører, gir NTW en enestående mulighet til å fremme norske reiselivsprodukter, opprettholde turoperatørkontakter og finne nye. Bergen Reiselivslag og Fløibanen deler bord på Norgesworkshop i København. Pressearrangement i Billund I forbindelse med SAS sin nye direkterutre fra Billund til Bergen ble det arrangert et pressemøte sammen med de andre nye destinasjoner som har direkterute fra Billund. Journalistene viste stor interesse for Bergen, og noen av de har vært her på visningstur i ettertid. Nordic Workshop Milano Den årlige Nordiske Workshopen ble arrangert 9. mai som et formiddagsarrangement under eventet «Be Nordic» mai. Be Nordic ble introdusert i 2014 som et nytt B2B/ presse- og B2C-konsept. Arrangementet er et samarbeid mellom de nordiske turistkontorene i Italia. Norgesworkshop i Hamburg Den 22. mai deltok Bergen Reiselivslag sammen med cirka 20 andre norske tilbydere og mer enn 30 tyske turoperatører på Norgesworkshop i Hamburg. Vi hadde fullbooket møtekalender med 15 minutters avtaler. Dagen startet med en kort statusrapportering om det tyske reiselivsmarkedet og et foredrag om en fersk undersøkelse fra det tyske markedet til Skandinavia. Norgesworkshop i London Den årlige workshopen for britiske turoperatører ble avholdt i London 3. juni. Hotellkjeder i Bergen var blant annet representert via sin kjedekontakt. Aktører fra hele Fjord Norge regionen er godt representert på denne workshopen. Parallelt ble det avholdt en cruise workshop i regi av Cruise Norway rettet mot rederier og presse. Bergen og Omland Havnevesen var representert på cruise workshopen. Nordisk workshop i Paris Den 12. juni deltok Bergen Reiselivslag på en nordisk workshop i Paris. Det er første gang på flere år at det har vært arrangert workshop for fransk reisebransje. Workshopen var «åpen», cirka 30 operatører var innom og vi hadde mange gode møter med nye og gamle turoperatører. Workshops i Russland Bergen Reiselivslag deltok sammen med ca. 25 andre reiselivstilbydere på årets Norgesworkshop i regi av Innovasjon Norge i Russland. Vi møtte mange gamle Bergensstanden på Norwegian Travel Workshop i Alta. og nye kunder. Interessen for norske reiselivsprodukter er der fremdeles, men pga. turbulens og flere konkurser blant våre viktigste turoperatører, var det mye diskusjon rundt situasjonen i Russland og hva det får å si for de neste årene når det gjelder russisk trafikk til Norge. Det ble likevel to fulle møtedager i Moskva 26. august og St. Petersburg 28. august, etterfulgt av gode sosiale arrangementer på kveldstid. Workshop i København Den årlige workshopen i København er et heldagsarrangement med forhandlingsbord og forhåndsbookede avtaler, etterfulgt av et kveldsarrangement. Her møter vi de største incoming-operatørene (som har kontorer i Danmark), danske turoperatører og reisebyråer. Vi hadde hovedsakelig møter med incomingbyråene. Disse har reisende fra hele verden. Trenden viser at de nå favner over større områder, og utvider til nye markeder. Blant disse kan man nevne Singapore og Brasil, der de som drar på ferie ofte, er en kjøpesterk målgruppe. Workshop i Madrid Bergen Reiselivslag deltok i oktober på workshop i Madrid. Spania har opplevd nedgang i 2013 som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet, men gikk opp nesten 28 % i I forkant av workshopene ble det gitt en presentasjon av situasjonen i det spanske markedet. Operatørene er positive og håper på å opprettholde trafikken til Norge. Flere av operatørene vi snakket med ønsker å satse mer på vinteren i Norge. De fleste utenlandsreisende er fra regionen Catalonia og Madrid. Flyselskapet Vueling startet direkterute mellom Barcelona og Bergen i mai 2013, og flyselskapet har vært fornøyd med trafikken fra denne regionen. Workshoper og salgsturer i Asia Bergen Reiselivslag deltok på workshops i Kina (Beijing, Shanghai og Guangzhou), Korea (Seoul) og Japan (Tokyo og Osaka) sammen med norske aktører under det skandinaviske samarbeidet med Danmark og Norge (Sverige har nå trukket seg ut). Bedrifter og destinasjonsselskaper fra hele Fjord Norge-regionen er de mest aktive aktørene på disse markedene. Arbeidet ledes av Scandinavian Tourist Board hvor vi er aktiv partner. De har nå kontorer i Beijing og Shanghai og samarbeider med eksterne stedlige aktører i Korea og Japan. 18 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

11 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Bergen Reiselivslag hadde fulle avtaleskjema på alle workshopene. Responsen fra direkteflyene var meget god og samtlige aktører meldte at man arbeidet iherdig med å kunne videreføre denne ordningen samt øke antall flygninger. Se også kapittel for FlyBGO (kap. 9). Nordisk workshop i USA I 2014 ble det arrangert nordisk workshop i New York, og egne workshops for Norge i San Fransisco og Los Angeles. De to på vestkysten inkluderte lunsj, plenumspresentasjon og møter en-til-en. Workshopen i NY var delt opp i to ulike deler. Den første delen var tradisjonell med 15-minutters møter med turoperatører. Til del to ble reisebyråansatte invitert for å bli bedre kjent med Norgesproduktene. Dagen før workshopen ble det holdt presentasjoner for de skandinaviske leverandørene om den amerikanske turoperatørindustrien og de siste amerikanske reisetrendene. med betydelige økonomiske midler. I 2014 hadde næringen i Bergen en total kostnad på rundt 2 millioner kroner i forbindelse med denne vertskapsrollen. Vi tilrettelegger program for oppholdet i Bergen, slik at våre gjester får mest mulig ut av sitt opphold. Vi formidler bl.a. kontakt med medlemsbedrifter og andre relevante personer. Vi arrangerer hotellvisninger og koordinerer den praktiske gjennomføringen av denne type besøk mht transport, sightseeing, bespisning og overnatting. Bergen Reiselivslag bruker betydelige ressurser på arbeidet, men vi er helt avhengige av at våre medlemsbedrifter bidrar med varer og tjenester gratis eller til reduserte priser ifm med gjennomføringen av besøkene. Da største andelen av besøkene kommer i hovedsesongen når mange av våre overnattingssteder er nærmest fullbooket, har det i perioder vært vanskelig å få rimeligere hotellovernatting. Det har resultert i at Bergen Reiselivslag i visse perioder har måttet ta en større del av regningen som strengt tatt burde ha vært sponset av næringen. Passiv deltakelse med Bergensmateriell Vi har også deltatt med materiell på en rekke andre arrangementer, blant annet på verdens største reiselivsmesse ITB i Berlin og fag- og publikumsmessen FITUR i Madrid. I tillegg har vi vært passivt med på en rekke arrangementer gjennom vår deltakelse i ulike kampanjer og annonsering i Innovasjon Norges Norgeskataloger, Fjord Norge Reiseguide og Fjord Norge Produktmanual. Opplæring Vi har holdt foredrag og presentasjoner ved flere anledninger i Bergen og landet for øvrig, nye sesongansatte i Turistinformasjonen, trening av guider som skal ta spesial-oppdrag i forbindelse med visningsturer for turoperatører og presse, samt andre interesserte fra reiselivsbransjen i Bergen i forkant av sommersesongen. Vi har også hatt informasjonsog opplæringsmøter med medlemsbedrifter og samarbeidspartnere i næringen. Markedsmøter Innovasjon Norge holdt sitt årlige «kick-off» i september. I tillegg til presentasjoner / foredrag i plenum, hadde vi individuelle samtaler med prosjektledere og regionsog markedssjefene fra flere av Innovasjon Norges utenlandskontorer (reiseliv). Det er viktig for oss å være synlig inn mot virkemiddelappartet TUROPERATØRER; VISNINGSTURER OG SERVICETILBUD Vi får stadig flere turoperatørkontakter gjennom de markedsaktiviteter vi utfører på vegne av næringen. Vi har nå ca turoperatører i vår database. Disse bearbeides kontinuerlig gjennom ulike aktiviteter; enten de er små eller store, basert på gruppetrafikk, individuelle reisende eller ad hoc. De er delt inn i flere kategorier for lettere å kunne skille dem og tilpasse informasjonen til deres spesifikke behov. Turoperatører får både generell oppfølging, som utsendelse av elektronisk nyhetsbrev og produktmanual, men også individuell oppfølging med hensyn på segment, samt oppfølging i etterkant av et møte. Bransjesiden visitbergen.com/trade. Produktmanualen som nedlastbar fil. Tett kontakt og kontinuerlig oppfølging Viktige turoperatører oppdateres jevnlig om ulike nyheter og annen informasjon fra Bergen og regionen både direkte fra vårt kontor og via Innovasjon Norges utenlandskontorer. Bergen News er godt mottatt av forbruker, bransje, medlemmer, samarbeidspartnere, presse m.fl. Vi oppfordrer våre medlemmer til kontinuerlig å sende oss nyheter, men vi forbeholder oss alltid retten til å vurdere hva som er relevant for våre ulike målgrupper som bransje, forbruker, presse etc. Bransjesider på Internett På våre bransjeside på Den Offisielle Bergensportalen visitbergen.com/trade finner turoperatører og reisebyråer nyttig informasjon om Bergen og hvordan Bergen Reiselivslag kan assistere på best mulig måte. Eksempelvis nyhetsbrev og brosjyrebestillingsskjema, hvordan bli agent for Bergenskortet, visningsturer, bilder, annonseringsmuligheter etc. I 2014 har vi utvidet vår fotoservice med nye og inspirerende bilder fra hele Bergensregionen. Den viktige vertskapsrollen En av Bergen Reiselivslags viktigste oppgaver er å være vertskap ifm besøk av representanter fra media, turoperatører, cruiseoperatører, reisebyråer, flyselskaper og andre beslutningstakere. Arbeidet er høyt prioritert I arbeidet med visningsturer har Bergen Reiselivslag et nært og meget positivt samarbeid med byens hoteller, restauranter, transportselskap, guideselskap og attraksjoner, samt med Fjord Norge AS og Innovasjon Norges utenlandskontorer. Totale besøk koordinert av Bergen Reiselivslag Antall oppdrag på både presse og turoperatører har vokst sterkt de siste årene. I 2014 var det litt nedgang i antall pressebesøk, men journalistene som var her har totalt utgitt presseresultater for en mye høyere verdi enn året før. Vi hadde flere store visningsturer i 2014, blant annet DerTour Academy (ca. 600 tyske reisebyråagenter), New York Daily, Lonely Planet, National Geographic, TV Tokyo, pre- og postturer NTW, journalister og fotografer i forbindelse med Tall Ships Race, og mange store bloggere. Noen av visningsturene har også vært tilknyttet prosjektet FlyBGO. I 2014 utførte vi totalt 242 visningsturoppdrag for bransjeleddet. Dette er en nedgang fra året før, men på nivå med 2012, som var første gang vi førte statistikk på antall oppdrag. Det er blitt viktig for oss, da det kan være en god indikasjon på arbeidsmengden. Det er ofte like arbeidskrevende koordineringsarbeid knyttet til én person som et oppdrag for en gruppetur. For å knytte personlig kontakt, prøver vi å få lagt inn personlig møte med så mange som mulig som er her på presse- eller visningstur. Vi ser at de vi har møtt personlig, får vi en tettere dialog med og terskelen er lavere for å spørre om faktasjekk og annen hjelp. Guest of Honour in Bergen VIP-kortet Guest of Honour utstedes av Bergen Reiselivslag og gis kun til besøkende journalister, tv-team, turoperatører, cruiseoperatører, kongressarrangører, flyselskaper og reisebyråmedarbeidere som er på visningstur i Bergen. Disse har alle det til felles at de kan generere større trafikk til Bergensregionen. Kortet er et praktisk og nyttig hjelpemiddel i forbindelse med vår vertskapsrolle og innsalg av Bergen Fra åpningsarrangementet til Dertour Academy på Ole Bull Scene. og regionen. Museer, attraksjoner, sightseeingturer, kulturtilbud, offentlig transport (Skyss), flybussen osv. gir innehaverne av kortet gratis adgang til sine tilbud/ attraksjoner. Etterhvert har vi også fått med en del restauranter som gir betydelige rabatter. Resultatmåling Vi registrerer antall bedrifter (turoperatører, reisebyråer og medier), antall personer og antall oppdrag. Dette er mest hensiktsmessig når vi skal si noe om effekten og resultatet av vår vertskapsrolle, fordi flere av besøkene består av flere medier eller flere ulike turoperatører. Turoperatørbesøk Årstall Antall bedrifter Antall personer I 2014 var det en stor oppgang i antall turoperatør- og reisebyråbesøk. Variasjonene fra år til år kan skyldes at enkelte år blir det arranger mer omfattende og ekstraordinære visningsturer. Som f.eks. i desember 2014 var vi vertskap for det største reisebyrå arrangementet noensinne, Dertour Academy med cirka 600 reisebyråansatte. Les mer om det på neste side. 20 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

12 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Innovasjon Norge / Fjord Norge og Bergen vertskap for Dertour Academy 576 tyske reisebyråansatte desember 2014 Med over 70 brosjyrer per år som dekker reiselivsprodukter fra hele verden, er Dertour en av de største turoperatørene i Tyskland og Østerrike. For Innovasjon Norge, Fjord Norge og Nord-Norge er Dertour en av de viktigste samarbeidspartnere i Tyskland. DERTOUR har et bredt spekter av rundreiser i Norge og er representert i alle reisebyråer i det tyske og østerrikske markedet. Dertour Academy er det største og mest betydningsfulle opplærings- og promoteringsarrangementet for reisebyråagenter i det tyske og østerrikske markedet. Hvert år i begynnelsen av desember samles ca. 576 reisebyråagenter for å utforske en vertsdestinasjon i 4 dager og 4 netter under Dertours opplæringsseminar. Siden oppstarten i 1976 har Dertour Academy blitt avholdt på spennende destinasjoner over hele verden, og rukket å lære opp over deltakere. Av over agenter fra Tyskland, Østerrike og Sveits ble 576 valgt ut til å delta på Dertour Academy. For over 80 % av deltakerne var dette første gang de besøkte Norge. Det ble også gjennomført pre- og postturer for deltakerne på Academy. Fakta om denne store visningsturen: 576 agenter valgt ut blant reisebyråer i Tyskland, Østerrike og nabolandene. 55 nøkkelrepresentanter fra ulike felt innen turisme og reiseliv. 50 personer fra DERTOUR sitt salgs-, markedsføringsog produktteam, inkludert VIP-gjester. Ca. 10 journalister fra fagpressen i Tyskland, Sveits og Østerrike. 4.2 PR / MEDIASERVICE REKORDRESULTATER Bergen Reiselivslag var vertskap for 634 representanter fra 532 forskjellige medier fra hele verden. De siste årene har antall medier økt mer enn antall journalister/fotografer, men dette ser vi nå er i ferd med å flate ut. Dette betyr at teamene som besøker Bergen er flere, men består av færre personer. Dette medfører igjen enda bedre uttelling målt i mediedekning og annonseverdi. Pressebesøk Årstall Antall bedrifter Antall personer Total PR verdi på rundt 300 millioner Anslått PR verdi (annonseverdi x 3) av det totale antall mediebesøk anslås å ligge på rundt 300 millioner kroner. For å nå dette resultatet har Bergen Reiselivslag brukt i underkant av ett årsverk og kontante utlegg på ca. kr Dette beløpet har blitt høyere de siste årene, da det er en generell økning fra medier og vanskeligere å få rabattert pris eller gratis overnatting. I tillegg kommer alle bidragene fra reiselivsnæringen totalt sett, i form av gratis eller reduserte ytelser fra overnattings-, serveringsog attraksjonsaktører, ca pr. journalist pr. døgn. Altså gir en total investering på ca. 2 millioner en uttelling på rundt 300 millioner. 5 store mediebesøk vi var vertskap for i 2014 Medie The Independent New York Daily TV Tokyo Lonely Planet (se neste side) National Geographic Land UK USA Japan Spania USA Tall Ships Race 2014 Bergen #TSRB2014 Under Tall Ships Race juli ledet markedssjefen pressesenteret som hadde besøk av til sammen 65 journalister og fotografer fra inn- og utland i de dagene arrangementet var i Bergen. Flere andre av våre ansatte deltok også i arbeidet med vertskapsfunksjonen, websaker, pressebåter, sosiale medier, m.m. Stort potensiale for flere pressebesøk Bergen Reiselivslag har ikke ressurser til oppsøkende pressearbeid for å kunne motivere enda flere medier til å omtale Bergensregionen. Vi samarbeider tett med Innovasjon Norges utenlandskontorer for å oppnå maksimal og positiv omtale av Bergenregionen som igjen er med på å skape reiselyst til regionen og våre medlemsbedrifter - hele året. Vi har et klart mål om å få flere presse- og visningsturer, også i skulder- og lavsesongen. Men på dette området kan det gjøres uendelig mye mer, dersom det avsettes flere arbeidstimer til oppgaven. Vi må lage de gode historiene og presentere et bredt spekter av temaer som kan tenne potensielle journalister. I denne forbindelse kan samarbeidet med Smakebiter fra Dertour Academy 2014 i Bergen. Russisk TV team i aksjon på Restaurant Tall Ships Race 2014 Bergen, Marianne Johnsen ute med pressebåt. 22 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

13 LA CIUDAD NORUEGA, PUERTA DE ENTRADA A LOS FIORDOS MÁS ESPECTACULARES, VIBRA EN VERANO CON UNA ENORME OFERTA CULTURAL Y UN INCOMPARABLE ENTORNO NATURAL Por fin llega la luz a Bergen (literal). Pasados los meses lluviosos (es uno de los lu- también los museos de Historia Natural, nos victorianos, otros de madera están gares donde más llueve de Europa) y oscuros del largo invierno, la ciudad de la cos- Botánico y el Museo Marítimo (la Bergen el de Historia Cultural, el precioso Jardín ta oeste noruega se ilumina para recibir Card, 37 /48 h., incluye la entrada a casi el anhelado calor y los interminables días todos los museos, del verano (amanece pasadas las 4 h. y anochece a las 23 h.). Esta preciosa urbe fundada a orillas del mar en 1070, rodeada por que realmente es conocido Bergen, es Pero sin duda, el mayor reclamo, y por lo siete colinas, compuesta por numerosas Bryggen, el antiguo muelle hanseático alrededor del cual se encuentran los vestigios islas y considerada la puerta de acceso a los fiordos más impresionantes del país se de las viejas construcciones de la ciudad convierte estos días en un vibrante lugar portuaria. Aunque los incendios devastaron varias veces la zona, los coloridos edi- con un sinfín de actividades: conciertos y exhibiciones al aire libre, festivales de comida, regatas de veleros antiguos (www.tamo aspecto que tenían en el siglo XII. El ficios de madera actuales tienen el misllshipsbergen.no), competiciones y concursos... A esto se suma el entorno en el uno de los más conocidos de la Edad Me- barrio, Patrimonio de la Humanidad, es que se encuentra, un auténtico reclamo dia en Noruega. Un paseo por sus estrechos callejones transporta al visitante a para los amantes de la naturaleza y del turismo activo. tiempos pasados. En esta zona salpicada por una gran variedad de cafeterías, res- Lo mejor para explorar Bergen es hacerlo a pie. Es una ciudad relativamente pequeña y perderse por sus calles y barrios ancestrales con casas de madera, por los pequeños parques llenos de flores y estanques y por la zona del muelle es como estar inmerso en un cuento de hadas ( cuidado con los trolls!). El Bergen más idílico, y sin embargo el menos transitado por los turistas, se encuentra en el barrio de Nygårdshøyden, en los alrededores de la Universidad y de la iglesia de Johannes (Johanneskirke). Por ahí, entre edificios cuidadísimos algu- PARAÍSO NATURAL. EL PUERTO DE FLÅM, PUEBLO EN EL FIORDO AURLAND. TEXTOS Y FOTOS: MARÍA CANALES taurantes, tiendas de antigüedades y de artesanía tradicional están el pintoresco Mercado del Pescado, la Fortaleza Bergenhus, con la Torre Rosenkrantz, de 1560 (www.bymuseet.no), la iglesia de Santa María (el edificio más antiguo de Bergen, de principios del s. XII) y el Museo de Bryggen (www.bymuseet.no). ENTRADA A LOS FIORDOS. A unos pasos del muelle está uno de los enclaves más populares: el funicular que sube en siete minutos al Monte Fløyen (Precio: 11, des- FRESCO DEL FISH MARKET (IZDA.) Y LOS ANTIGUOS EDIFICIOS DEL MUELLE HANSEÁTICO DE BRYGGEN. ARRIBA, IMPRESIONANTE PANORÁMICA DE BERGEN DESDE EL MONTE ULRIKEN. ABAJO, MARISCO cuento del 50% con la Bergen Card), el cual ofrece impresionantes vistas de la ciudad, Fjord Tours organiza durante todo el año nica llega el característico tren del legendario Ferrocarril de Flåm, una de las líneas las islas, los fiordos y el mar. Se recomienda volver al centro a pie para disfrutar del (para precios e itinerarios, ver ferroviarias más inclinadas del mundo con circuitos de un día, Noruega en esencia bosque y de la naturaleza que envuelve la y culminantes del circuito, ya que vías normales. Comienza uno de los mo- localidad. Pero, para ver las mejores panorámicas, hay que subir al Monte Ulriken, La ruta comienza en la estación central en los 20 km hasta la estación de montaña de Myrdal (a 866 metros de altitud, la más alta de las siete montañas que rodean la ciudad (autobús desde el centro+te- una hora circulando por hermosos para- donde se hace transbordo) se cubre un re- de Bergen, donde se coge un tren que, tras leférico: 35 /dos adultos). jes costeros y llanuras interiores, llega a la corrido con algunos de los paisajes más Bergen es considerada la localidad de Voss. Allí espera un autobús agrestes y majestuosos de Noruega. Ríos puerta de acceso a algunos de (todo perfectamente indicado y organizado) que por serpenteantes carreteras llega de agua precipitándose desde las pendien- que cruzan profundos barrancos, saltos los fiordos más espectaculares de Escandinavia, por lo que es en otra hora al idílico Gudvangen, desde tes, granjas de montaña que se aferran vertiginosamente a las escarpadas laderas... obligado dedicar un día (ahora donde zarpará el barco que navegará por que además son largos) a hacer una excursión para ver es- Tras dos horas de crucero, contemplando En Myrdal se cambia de tren; el proceden- el mencionado espectacular Nærøyfjord. algo que no dejará indiferente a nadie. tas maravillas de la naturaleza. paisajes de postal, que incluyen cascadas, te de Oslo llevará al viajero de vuelta a Bergen en dos horas, dejando la esencia de la Desde la ciudad se pueden realizar visitas de una jornada a agua de mar transparente, se alcanza naturaleza noruega grabada en su retina. verdes praderas, cumbres nevadas y un Sognefjorden el fiordo más Flåm, un diminuto pueblo a dos metros largo y profundo de Noruega sobre el nivel del mar, situado en la parte interior del Aurlandsfjord, de 204 km TURISMO DE BERGEN INFORMACIÓN y a Nærøyfjord, uno de los más estrechos de Europa y catalogado como Patrimonio de la dad. Unos minutos para recorrer la pinto- de largo y hasta metros de profundi- GEN.COM TURISMO DE LOS FIORDOS WW.NOR- WAYNUTSHELL.COM. Humanidad. La compañía resca localidad y con puntualidad britá Publicatie : Zin Regio : Nederland Datum : 30 apr 2014 Pagina : 128 Frequentie : 12x per jaar cm2 : Advertentiewaarde : ,00 Oplage : BERGEN - IN NOORWEGEN ALLEEN IVM TOERISME NIET TERLOOPS GEEN LEZERSAANB. alleen voor intern/eigen gebruik Tirada: Difusión: (O.J.D) Superficie: 624 cm² Audiencia: Nacional Mensual Ocupación: 100% Turismo/Viajes Valor: Ref: Edición: 01/11/2014 Página: / 16 E S C A P A D A DÓNDE DORMIR DÓNDE COMER Salir a comer o cenar en Bergen es bastante caro. Aun así, se pueden encontrar lugares CLARION HOTEL muy buenos a precios razonables. ADMIRAL C. SUNDTSGATE. 9 Además, muchos de los establecimientos más em- RAL.NO 210 HABITA- CIONES DESDE 220. blemáticos y tradicionales están ads- Fue un antiguo astillero para los barcos que llegaban a Bergen a principios del siglo XX, que se renovó y convirtió en un elegante hotel en Lo me- Card y ofrecen critos a la Bergen jor es elegir una de descuentos. Merece la pena las 50 habitaciones con vistas al precioso muelle de Ole Bulls plass, 6. Wesselstuen (Ovre Bryggen. Está a un legen- pocos pasos del famoso Mercado de dario restaurante, Pescado y a unos punto de encuentro para los actores minutos caminando del funicular al y famosos de la monte Fløyen. El ciudad. Es célebre precio incluye desayuno típico es- (foto) y, en tempo- su plato de reno candinavo, en el rada, su carne de famoso restaurante Emily s, al que (unos 80 ). Para oso ahumada también se puede probar pescado y ir para almorzar y marisco fresco, es cenar. obligado ir al espectacular Mer- BASIC HOTEL HÅKONSGATEN 27 cado del muelle (Fish Market). Salmón, arenques y TELS.NO 43 HABITA- CIONES DESDE 160. las famosas patas Como su nombre del Cangrejo Real indica, este hotel en (30 /kg) se preparan y cocinan el centro de Bergen tiene todo lo básico para tomarlos allí para alojarse cómodamente, a un mismo, si se quiere. precio muy razonable y sin grandes lu- No hay vuelos di- CÓMO LLEGAR jos. Las habitaciones son amplias y desde Madrid, pero rectos a Bergen con wifi gratuito. sí desde Barcelona No hay comedor, con Vueling. por lo que los desayunos tienen que wegian lo hacen vía Lufthansa o Nor- ser fuera. Está convenientemente sihague, respectiva- Frankfurt o Copentuado en una zona mente, por 300. con muchos bares, Desde el aeropuerto, los autobu- restaurantes y tiendas, y a 10 minutos ses de FlyBuss llevan a varios puntos de la estación de tren y del puerto. del centro por 7. Publicatie : Zin Regio : Nederland Datum : 30 apr 2014 Pagina : 128 Frequentie : 12x per jaar cm2 : Advertentiewaarde : ,00 Oplage : BERGEN - IN NOORWEGEN ALLEEN IVM TOERISME NIET TERLOOPS GEEN LEZERSAANB. alleen voor intern/eigen gebruik Tirada: Difusión: (O.J.D) Superficie: 624 cm² Audiencia: Nacional Mensual Ocupación: 100% Turismo/Viajes Valor: Ref: Edición: 01/11/2014 Página: / 16 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 E SCAPADA LOS DÍAS MÁS LARGOS DE BERGEN Dumont Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Tyskland Sider: 12 Metrópoli El Mundo newspaper Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Spania Sider: 2 Zin Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Nederland Sider: 5 Lonely Planet Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Spania Sider: 4 Grand Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Russland Sider: 4 Giornale di Noi Ragazzi Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Italia Sider: 2 Shanghai Daily Totalt opplag: Total PR-verdi: Utgitt i: Kina Sider: 0,5 Teamet på TSRB 2014 sitt pressesenter. Fantastiske dager med Tall Ships Race 2014 Bergen. Her fra avslutningskvelden. ulike andre næringsaktører også forsterkes. Vi har siden 1998 registrert en voldsom økning i antall pressebesøk til Bergen. Den gang kom 66 medier til Bergen, mot dagens 532 mediebesøk i året. Det er en formidabel økning. Sammenligner vi besøk og antall personer, ser vi at et gjennomsnittlig pressebesøk består av 1 2 personer fra hvert medie, ofte en journalist og en fotograf. Hovedtyngden av besøkene er enkeltpersoner (ofte frilansjournalister som produserer flere artikler for mange magasiner og aviser), men vi har også en god del større grupper ifm. produksjon for TV etc. Det skrives også mye om Bergen av journalister som ikke har tid til å komme på besøk. Vi får henvendelser fra utenlandsk og norsk presse som ber om assistanse og innspill til artikler de skal skrive. Generelt om pressebesøk Pressearbeidet er en prioritert oppgave. I de senere årene har arbeidsmengden økt betraktelig, men arbeidet har vist seg å gi veldig god avkastning i forhold til både tid og midler som er investert. Trenden er at det blir flere frilansjournalister som utgir den same artikkelen i mange medier. Dette innebærer at man får en høyere avkastning og større totale opplagstall. Vår oppgave er å sette sammen et passende program for Bergensbesøket, og målet er at journalisten skal få et godt utbytte av besøket i forhold til egne ønsker og behov. Vertskapstjenester overfor media består i veiledning, formidling av relevant informasjonsmateriell og tilrettelegging av program for oppholdet. Videre koordineres overnatting, bespisning, transport, billetter til aktiviteter og kulturarrangementer, guidetjenester og fotoservice. Det avtales også møter med eksterne samarbeidspartnere når dette er ønskelig. Vi vil gjerne videreutvikle servicetilbudet, og arbeider kontinuerlig med å utvide vårt gratis billedarkiv, artikkelsamling og et filmsnuttarkiv. Filmsnuttarkivet fra Bergen og fjordregionen er blitt godt mottatt av media- og filmselskaper. De kan bruke materiellet fritt i forbindelse med markedsføring av Bergen og regionen. Materiellet kan brukes i sin helhet eller bare deler av det. Filmsnuttarkivet er et viktig verktøy for profilering av Bergen, fjordregionen og kysten. Arbeidsintensivt De aller fleste representanter fra pressen ønsker å reise alene og ikke i gruppe, for dermed å kunne ha større frihet. Det betyr at hvert enkelt besøk har sitt eget program som ofte må spesialtilpasses. I tillegg har vi kontakt med journalister per telefon og e-post som ønsker å få tilsendt informasjon. Dette innebærer at det stadig går med flere arbeidstimer fra Bergen Reiselivslag, for å kunne opprettholde et akseptabelt servicenivå med rask respons og videreformidling av etterspurt informasjon. Informasjon Utenlandske journalister oppdateres jevnlig om ulike nyheter og annen informasjon fra Bergen og regionen, både direkte og via Innovasjon Norges utenlandskontorer. Vårt elektroniske nyhetsbrev sendes ut på norsk og engelsk til våre viktigste pressekontakter. Ofte gjengir både nasjonale og internasjonale medier nytt fra Bergensregionen, og de tar i mange tilfeller kontakt for nærmere informasjon. Denne hyppige kommunikasjonen har vist seg å være meget effektiv. Sentrale medarbeidere er i perioder i en meget tett dialog med pressen. Egne pressesider på Internett Våre pressesider på web er knyttet sammen med reisebransjen under visitbergen.com/trade. Der finner media nyttig informasjon om Bergen og regionen og hvordan Bergen Reiselivslag kan assistere på best mulig måte. Eksempelvis; newsletter, bildebank, etc. Nye, flotte bilder på vår fotoservice. Arkivering av verdifulle presseresultater Vi mottar jevnlig mange flotte resultater av vår innsats overfor pressen. Vi prøver å sende ut kopier av disse omfattende resultatene til alle våre hjelpere, men det er dessverre ikke kapasitet til å nå alle. Vi har tidligere laget en del mapper med utvalgte artikler som har vært lånt ut på forespørsel. Ellers oppfordres alle medlemmer og bidragsytere til å stikke innom vårt kontor for å beskue de flotte artiklene eller for å låne en av våre mange videoer/dvd er. Vi har også opprettet en egen side under visitbergen.com/bergenreiselivslag hvor et utvalg av presseresultatene presenteres. Grunnet opphavsrett har vi dessverre begrensninger i hva som kan legges ut. 4.3 CRUISE DESTINATION BERGEN Cruise har hatt en vesentlig vekst de siste årene. Det er særdeles viktig at det fremtidige fokus relaterer seg til å styrke ulike miljøtiltak, styrke den landbaserte økonomien og ikke minst bidra til at overnattingsbedriften ikke taper i konkurranse med dagspassasjerer. Å arbeide med snuhavn kan blant annet bidra til dette. Med bakteppe i den sterke veksten de siste årene, utfordringer på miljø, behovet for å styrke verdiskapingen med større landbasert omsetning samt bidra til at cruise ikke tar fra overnattingsbedriftene, er det nedsatt et team som i 2015 skal lansere en egen strategiplan for cruise i Bergen. Vestlandsrådet hvor de 4 fjordfylkene arbeider sammen, skal også i 2015 komme med en egen strategiplan for utviklingen av cruise på Vestlandet. Tema destinasjonsavgift (kurtax) og reguleringer er stikkord som flere og flere nevner i diskusjonen. Markedsaktiviteter mot cruisemarkedet internasjonalt skjer gjennom Norges felles organ for markedsføring, Cruise Norway AS og ved aktiviteter gjennom prosjektsamarbeidet Cruise Destination Bergen. Bergen og Omland havnevesen er hovedaktør ved markedsansvarlig Helen Hovland, både økonomisk og på operative aktiviteter som messer og workshops. Cruise segmentet innen ferie- og fritid har økt sterkt de siste årene. I 2014 fikk Bergen besøk av cruisepassasjerer fordelt på 323 anløp. Dette er en nedgang på drøyt passasjerer i forhold til Prognosen for 2015 er færre skip og færre passasjerer. Det store antallet gjester fordrer at Bergen tilrettelegger for en styrket produktutvikling og har fokus på bærekraft og fordeling av kundestrømmen. Med anløp fra januar til november, ser vi en økende vekst i skuldersesongen. Bergen har også vært snuhavn for noen skip. Dette er noe som er et satsingsområde for Bergen i tiden som kommer og som også er nedfelt i sjøtransportplanen. En slik status vil medføre at passasjerer flyr inn til Bergen og gjerne blir boende på hotell før eller etter et cruise. For 2015 øker antall cruiseskip med Bergen som snuhavn sterkt. 24 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

14 ONLINE BOOKING: Follow visitbergen on World Heritage City FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Cruise Destination Bergen med havnevesenet i spissen skal i utgangspunktet være et markedsføringsprosjekt som skal promotere Bergen som cruisedestinasjon overfor målgrupper hos rederier, underleverandører innen landoperasjon og media. Oppgaver som kompetanseheving, produktutvikling, etc. vil være andre sitt hovedansvar, blant annet også Bergen Reiselivslag. Det vil dog være naturlig at partnere innen prosjektet skal kunne bruke nettverket til å diskutere og fremlegge problemstillinger og utfordringer for Bergen som destinasjon som kan bringes videre til handling av den rette instans. Eksempler på dette kan være hvordan vi kan tjene mer penger på cruise, utvikling av kompetanse, servicefunksjoner, infrastruktur i havnen mot denne målgruppe, generell infrastruktur i Bergen som skilting, toaletter, avgifter, landarrangementer, etc. Markedet for cruise har vært i en positiv vekst over hele verden de siste årene. Dette gjelder også Nord-Europa. Bergen er Norges ledende cruisehavn i antall anløp og passasjerer. Bergen er også rangert på listen over «World top 50 cruise port of call ranked by passenger number». Vi har sett en markant økning i cruiseskipenes størrelse. Fremtidens skip bygges større og større, men også mer miljøvennlige. Bergen har siden 1997 vunnet en rekke priser i forhold til effektivitet, velkomstservice og totalitet. Cruise Norway Cruise Norway AS er et felles markedsføringsselskap for aktører i næringen og dekker hele landet. Selskapet har kontor i Bergen. Selskapet utfører salgsog promoteringsoppgaver for Norge som cruisedestinasjon. Det produseres også salgsmateriell, produktmanual og nettsider. Selskapet koordinerer felles oppgaver som salgsreiser, messer, workshops og seminarer for næringen. Selskapet er godt i gang med et sterkere samarbeid med Innovasjon Norge som har ansatt en egen prosjektleder på cruisesiden for en ytterligere styrking av dette segmentet internasjonalt med fokus på bærekraft og for å styrke den landbaserte økonomien. Selskapet har også det siste året engasjert seg i en rekke ulike produktutviklingstiltak med økonomisk bistand fra Innovasjon Norge. Det har de siste par årene vært en aktiv diskusjon om cruisenæringens rolle i forbindelse med miljøspørsmål. Det er utarbeidet en del rapporter som gir tilsvar på utsagn og kommentarer. I den nye Reiselivsplanen til regjeringen er cruise tatt inn som en viktig faktor for utvikling av reiselivet. Spesielt for å styrke inntekter for landbasert virksomhet. Havnevesenet er også medlem i Cruise Europe som er en havneorganisasjon med spesiell fokus på markedet Nord- Europa, og som utfører markedsaktiviteter på messer og workshops. Resultater og markedsutsiktene videre 2014 hadde 323 anløp og passasjerer, en nedgang fra Gjennomsnittlig antall passasjerer på hvert skip var 1.370, noe som er en sterk økning fra 861 i Prognosene for 2015 viser en nedgang i antall skip og passasjerer, noe som antagelig også skyldes innføring av nye miljøavgifter. Vi vil også få skip som ligger over natten i Bergen, noe som medfører et større forbruk for hver enkelt passasjer. Storparten av skipene som ankommer Bergen er av middels størrelse, men det er også mange skip med opp mot passasjerer. Sesongen er fra januar til november, med hovedvekt på sommermånedene. De fleste dager, også om sommeren, har 1-3 skip inne samtidig. I 2014 hadde 12 dager 4 skip, 8 dager hadde 5 skip og 2 dager hadde 6 skip inne. Det er de siste årene gjort en del undersøkelser på verdiskapingen relatert til cruise. Selv om dette segmentet er det minst lønnsomme innen reiselivet, antar man at omsetningen i Bergen ligger på i overkant av 500 millioner kroner. Forbruk per passasjer varierer i de de ulike analyser, men dersom man tar med all omsetning som bunkring, passasjerforbruk, mannskapsforbruk, kjøp av varer og tjenester og havneavgifter er forbruket på kr. 850 per passasjer på landsbasis. Nasjonalt ligger verdien på ca. 2 milliarder kroner. Analyser som gjøres viser videre at Norge har et potensiale i å hente mer omsetning ut av cruisepassasjerene mens de er i land. Det videre satsingsområdet innen produktutvikling, også i Bergen, må ha fokus på dette. Det tyske markedet er størst i Bergen med 36,5 %. Deretter Storbritannia 22 %. Nasjonalitetsfordeling på de totalt passasjerer som ankom Bergen % endring Land siste året Tyskland: ,3% Storbritannia: % Italia: % USA % Spania: ,7% Frankrike: ,7% Andre ,3% SUM ,3% Cruiseanløp i Bergen Ant. skip Ant. pax Ant. skip Ant.pax Antall cruisepassasjerer til Norge Det kommer cruiseturister til Norge fra mange land, men Storbritannia og Tyskland er i særklasse de to største markedene. Spania og Italia er også cruisemarkeder i sterk vekst. Antall cruisepassasjerer til Norge* Bostedsland I alt Storbritannia Tyskland USA Italia Spania Frankrike Nederland Øvrige land TØI rapport. * Gjelder antall passasjerer som har besøkt en eller flere norske havner. For 2015 vil antall cruiseskip og antall passasjerer bli redusert i forhold til Norge er den 4. største cruisedestinasjon i Europa. I 2014 var det anløp på 38 havner, med til sammen dagsbesøk. Vestlandet har 70 % av alle anløp i Norge og 71 % av passasjerene og derav verdiskapingen med anløp og passasjerer. Dette utgjør ca. 5 % av andelen i Europa, mens Norge totalt sett har 7 %. Møre og Romsdal er det største fylke med passasjerer mens Hordaland lå på Vi har opplevd en vekst hos Hurtigruten de siste årene. Dette skyldes blant annet økt kapasitet, mer intens markedsføring og økt vektlegging på cruiseelementer i produktet. Etter sigende bidrar Hurtigruten med ca gjestedøgn i Bergen. Reiselivslaget og Havnevesenet har en meget positiv dialog med selskapet vedrørende forbedringsmuligheter i produkt- og vertskapstjenester, samt i felles promoteringsmuligheter. Markedsaktiviteter 2014 BERGEN THE GATEWAY TO THE FJORDS OF NORWAY visitbergen.com 2014 ATTRACTIONS SHOPPING RESTAURANTS Free SIGHTSEEING TICKETS CURRENCY EXCHANGE BERGEN CARD TRAIN TICKETS CONCERT TICKETS ACCOMMODATION FJORD TOURS INFORMATION SOUVENIRS City Map for Cruisepassengers i i Tourist Information Bergen Strandkaien 3, NO-5013 Bergen, Norway (+47) Fax: (+47) visitbergen.com OPENING HOURS June, July and August: Open daily May and September: Open daily Rest of year: Monday to Saturday Den Offisielle Cruisebrosjyren 2014 opplag eks. Cruiseturistens første møte med Bergen er cruisebrosjyren som distribueres i Bergen havn. Formålet er økt handel hos våre medlemmer. Brosjyren er en folder med et detaljert sentrumskart for Bergen, shopping, attraksjons-, og restaurantmoduler og generell praktisk informasjon om Bergen. Cruisebrosjyren er svært populær blant cruisegjestene, bl.a. på grunn av den unike distribusjonen i spesialtilpassede informasjonskiosker innenfor sikkerhetsgjerdet på Skoltegrunnskaien. Her er det 2 store informasjonskiosker med plass til nesten brosjyrer i hver. I Jekteviken/ Dokken-området blir cruisebrosjyren distribuert av en egen cruisevakt. Den blir også delt ut av bussjåførene som transporterer passasjerene til/fra skipet. I tillegg distribueres den til cruiseagenter, cruiseoperatører, transportterminaler og om bord på cruiseskipene. Transport av passasjerer Av sikkerhetsmessige årsaker arrangerer Bergen og Omland havnevesen transport av passasjerer fra havneområdene Jekteviken/Dokken gratis inn til Bergen Bergen Reiselivslag fyller på informasjonskiosker på Cruisekaiene. sentrum. Transporten starter når skipet har lagt til kai og går regelmessig til/fra skipet så lenge skipet er i Bergen. Fra 2015 vil man muligens ikke lenger kunne bruke Rasmus Meyers alle, noe som gir utfordringer for hvor ruten skal gå. Salgsaktiviteter og kampanjer Cruise Destinasjon Bergen ledet av Bergen og Omland Havnevesen deltar blant annet på følgende aktiviteter Deltagelse på messen Cruiseshipping Miami, USA. Her var også Bergens ordfører Trude Drevland med som en meget aktiv og positiv ambassadør Deltagelse på Norges Workshop i London i regi av Cruise Norway AS. Deltagelse på messen Seatrade Med i Hamburg. Deltagelse i Cruise Norway Product Manual, internettpresentasjon, visningsturer, cruisekalender, messeaktiviteter, salgsturer, etc. Deltagelse i Cruise Europe med felles produktmanual, nettside og newsletters. Annonsering. Arrangere visningsturer for media og for cruiserederier. Deltagelse på markedsmøter i Cruise Norway og Cruise Europe regi. Fra messen Cruiseshipping i Miami, USA. 26 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

15 Hardanger Voss Flåm Nordhordland Sunnhordland Kysteventyret ONLINE BOOKING: Bergenskortet, la Carta Bergen Per cultura e scoperte vedere pagina 4. Per ulteriori informazioni sul Turismo di Bergen vedere la Bergen Guide 2014 in norvegese, inglese, tedesco e spagnolo. ONLINE BOOKING: Bergenskortet, la Carte Bergen Culture et découvertes, page 18. Pour plus informations sur Bergen - consultez le Guide de Bergen 2014 en norvégien, anglais, allemand et espagnol. NORSK OM BERGEN 6-13 OPPLEVELSER OVERNATTING TRANSPORT SHOPPING RESTAURANTER REGIONEN NÆRINGSLIV 121 World Heritage City World Heritage City 585 E16 E39 Rosenkrantztårnet 585 P HUS Mariakirken Radisson Blu Royal Hotel Thon H. Bergen Brygge Håkonshallen INFORMATION FJORD TOURS ACCOMMODATION SIGHTSEEING TICKETS CURRENCY EXCHANGE CONCERT TICKETS TRAIN TICKETS BERGEN CARD SOUVENIRS ONLINE BOOKING: ONLINE BOOKING: H.Augustin Clarion H. Admiral Best Western H. Hordaheimen Thon H. Rosenkrantz PHUS P Fløibanen Det Hanseatiske H. First H. Marin HUS 555 Kløverhuset Wallendahl Scandic Neptun Klostergarasjen Torget Fish Market OPENING HOURS June, July and August: Vetrlidsalm. Korskirken Scandic Strand Galleriet Thon H. Bristol Domkirken Rådhus 585 Radisson Blu E16 Hotel Norge E39 May and September: Open daily Rest of year: Monday to Saturday BUY YOUR TICKETS IN THE TOURIST INFORMATION FJORD TOURS INFORMATION Strandkaien 3, NO-5013 Bergen, Norway ACCOMMODATION (+47) Fax: (+47) SIGHTSEEING TICKETS visitbergen.com CURRENCY EXCHANGE CONCERT TICKETS OPENING HOURS TRAIN TICKETS June, July and August: BERGEN CARD May and September: Follow visitbergen on Open daily Rest of year: Monday to Saturday ONLINE BOOKING: World Heritage City World Heritage City World Heritage City Daily service to Bergen FJORD LINE: DAILY ARIVALS IN BERGEN BERGEN AIRPORT FLESLAND EXPANDS With the two new cruise ferries, it is much more comfortable to travel A whole new central part with an airport pier is in the process of to Bergen. Daily departures all year round on the service between being built. The new part will be found south of the existing terminal, Bergen, Stavanger and Hirtshals. Fjord Line s new cruise ferries are so that the already ongoing traffic will not be disturbed. large and elegant, yet cozy and intimate. They are attractive and The new terminal is expected to be in use by the end of year comfortable, for both those looking for a cruise experience and those The city light rail will also have its own route from the airport to the seeking effective transport. city center as of spring/summer January to 31 December: avinor.no/lufthavn/bergen Dep. Hirtshals daily at 9:00 pm. Arr. Bergen daily at 1:00 pm. Dep. Bergen daily at 2:15 pm. Arr. Hirtshals daily at 8:00 am. DIRECT INTERNATIONAL FLIGHTS fjordline.com Aberdeen (Wideroe) INCREASE IN DIRECT FLIGHTS TO BERGEN Alicante/Alicante-Murcia (SAS, Norwegian) There has been a significant increase in direct flights to Bergen Amsterdam (KLM) during the last couple of years, and today there are near 40 direct Barcelona (Norwegian, SAS, Vueling) flights from various destinations abroad. In addition there are several Berlin (Norwegian) good connections to Bergen from major hubs such as Amsterdam, Billund (Sun Air/British Airways, SAS) Copenhagen, London, Stockholm, Helsinki and Oslo. Copenhagen (SAS, Norwegian) Also the connection to other Scandinavian destinations are good. Corfu (Norwegian) seasonal visitbergen.com/transport Crete - Chania (Norwegian) seasonal Dubrovnik (Norwegian, SAS) seasonal NEW ROUTES TO BERGEN IN 2013/14 Edinburgh (Norwegian) seasonal - Norwegian from New York, 1 weekly flight (from May 2014) Faroe Islands (Atlantic Airways) - Norwegian from Reykjavik, 2 weekly flights. Frankfurt (Lufthansa) stops October Norwegian from Prague, 2 weekly flights. Gdansk (Wizzair) - SAS from Barcelona, operating 2 weekly flights (seasonal). Hamburg (Lufthansa) seasonal - Vueling from Barcelona, operating 2 weekly flights (seasonal). Helsinki (Finnair) seasonal - Norwegian from Paris Orly, operating 2 weekly flights. Katowice (Wizzair) - Norwegian from Rome, operating 2 weekly flights (seasonal). Krakow (Norwegian) - British Airways from London Heathrow, operating daily flights. London (Norwegian, British Airways, Easyjet) - Easyjet from London, operating daily flights. Malaga (Norwegian) Manchester (SAS) 4 DAILY FLIGHTS FROM LONDON Murcia (Norwegian) You can now choose between 4 direct flights to Bergen every day! New York (Norwegian) British Airways launched their first direct flight with daily departures Nice (Norwegian, SAS) seasonal to Bergen from London Heathrow. Norwegian is operating from Paris (Norwegian) Gatwick Airport with 2 daily departures to Bergen. Prague (Norwegian) norwegian.com.com/ba.com/easyjet.com Reykjavik (Icelandair, Norwegian) Riga (AirBaltic, Wizzair) EASIER ACCESS FROM ASIA Rome (Norwegian) Finnair s summer route Helsinki Bergen has opened for greater Salzburg (Norwegian) winter tourism from Asia. They offer daily flights from Tokyo, Osaka, Nagoya, Stockholm (SAS, Norwegian) Seoul, Hong Kong, Beijing, Shanghai, Singapore, and Bangkok to Vilnius (Wizzair) Helsinki with good connections to Bergen. Warszawa (Norwegian) Norwegian Air Shuttle operates three weekly flights from Bangkok to Oslo. finnair.com/norwegian.com visitbergen.com FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 Fellesmøter Gjennomført møte med næringen for å diskutere Bergens felles satsing på cruisemarked for fremtiden, spesielt ift de utfordringer man står over for Fellesmøter med aktører ifm praktiske forhold rundt havnen Fellesmøter for å diskutere fremtidige cruiseterminaler 4.4 BERGENSKORTET Camping 13 % Montana 5 % RB & TO Norge 3 % I 2014 ble det solgt Bergenskort, en oppgang på 15 % sammenlignet med Netto omsetning på Bergenskortet var i underkant av 4,3 mill. kroner. Myndighetene innførte 8 % merverdiavgift på kultur fra 1. juli Dette medfører blant annet at Bergenskortet og samarbeidet gjennom Bergens kultur- og opplevelsekort får full merverdiberegning. Transportdelen fikk merverdiavgift for noen få år siden. Samlet utland 2 % Hoteller 3 % T-info 74 % Salgsutvikling Bergenskort V 24B 48V 48B Totalt Fordeling pr. salgssted Turistinformasjonen er det største salgsstedet for Begenskortet. Som salgssted har de hatt en jevn økning de siste årene, og har hele 74 % av alt salget. Bergenskort annonse i Fjord Line sitt ombordmagasin Voyage. Annonsering for Bergenskortet Bergenskortet er aktivt markedsføring gjennom alle våre kanaler, på print og web, og i alt vårt kampanjemateriell. Det ble i tillegg kjørt egne annonser for Bergenskortet i bl.a i NAF Campingguide, Norway East-West, Billettmagasinet, ombordmagasinet til Fjord Line «Voyage». Salg av Bergenskortet online Bergenskortet kan bestilles og betales på visitbergen.com. I 2014 har vi vært i tett dialog med visitolso og deres tekniske leverandør av Oslo Pass App en som ble lansert i april 2014 for å vurdere muligheten for få til en egen Bergenskort App. Dette arbeidet fortsetter i Bergenskortet er også tilgjengelig i det store nettbaserte reisebyrået expedia.com, samt gjennom salgskanaler som bl.a Norwegian sin aktivitets- og hotellbookingkanal. Markedsføring Bergenskort Flyer Bergenskortet har vært markedsført aktivt på alle arrangementer hvor Bergen Reiselivslag var representert. Det har vært fokusert på Bergenskortet i alle de generelle annonsene for Bergen, i turoperatørers reiseprogrammer, i journalisters artikler om Bergen, samt i Bergens Offisielle publikasjoner som Bergen Guide, Bergenskart m.m. Vi har også presisert overfor deltakerne i Bergenskortet at de selv kan synliggjøre egen deltakelse i kortet gjennom utstillingsmateriell i egen bedrift, på egne internettsider, samt i eget brosjyremateriell. Det er fremdeles et stort forbedringspotensial på dette området, da altfor få av deltakerne i Bergenskortet gjør dette. 4.5 DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER FOR BERGEN OFFISIELL GUIDE FOR BERGEN OG REGIONEN BERGEN INNGANGEN TIL FJORDRIKET Den Offisielle Bergen Guide eks Den Offisielle Guiden for Bergen og Regionen er hovedbrosjyren som utgis av Bergen Reiselivslag, og produseres på norsk, engelsk, tysk og spansk. Mer enn halvparten av Bergen Guidens opplag distribueres utenfor Bergen (30 % utenlands), visitbergen.com noe som bekrefter verdien av Bergen Guiden også som et innsalgsverktøy. Som bærebjelken i informasjonsarbeidet for Bergensregionen legges det stor vekt på å gi annonsørene i guiden valuta for deres investeringer i form av økt salg. Bergen Guiden og Bergenskartet er utgangspunktet for all veiledning av publikum til produkter i Bergensregionen. Intet annet salgsverktøy er viktigere for annonsører som ønsker å nå tilreisende fra alle segmenter. Bergen Guiden legges ut om e-katalog på visitbergen.com og på visitnorway.com, og e-katalogen har klikkbare web- og e-post adresser både i redaksjonell tekst og i annonser. ITALIANO FRANÇAIS РУССКИЙ BERGEN LA PORTA DEI FIORDI NORVEGESI LA PORTE D ENTRÉE DES FJORDS DE NORVÈGE ВОРОТА В ЦАРСТВО ФЬОРДОВ SCOPRI BERGEN DÉCOUVREZ BERGEN visitbergen.com 2014 LA MINIGUIDA UFFICIALE DI BERGEN E DEI SUOI DINTORNI PAGINA 2 MINI-GUIDE OFFICIEL DE BERGEN ET DE SA RÉGION BERGEN PAGE 16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕРГЕНУ И ОКРЕСТНОСТЯМ СМ. С. 32 ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БЕРГЕН Карточка Бергена Информация о культурной жизни и достоприме чательностях см. с. 34. Более подробная информация о Бергене приведена в справочникепутеводителе Bergen Guide Справочник издается на норвежском, английском, немецком и испанском языке. MiniGuide på fransk, italiensk og russisk eks. MiniGuiden er en miniutgave av Bergen Guiden på fransk, italiensk og russisk. Den inneholder redaksjonell tekst om sightseeingtilbud, fjordturer, faste kulturtilbud, Bergenskortet, og korte presentasjoner av våre attraksjoner, kart m.m. Den er først og fremst distribuert gjennom Turistinformasjonen som et supplement til Bergen Guiden i full utgave. MiniGuiden skal dekke et økende behov for praktisk informasjon til besøkende franskmenn, italienere og russere som ønsker å vite hva man kan kjøpe av tjenester i Turistinformasjonen. Profilbrosjyre Profilbrosjyren (Bergensbrosjyren) brukes i en innsalgsfase for å få folk til å velge destinasjonen Bergen. Brosjyren følger Bergensprofilen, både i tekst, bilder og layout. Hele 99 % av brosjyren distribueres utenfor Bergen og hovedsakelig utenlands. Brosjyren skal ikke brukes til distribusjon i Bergen når kunden allerede er kommet hit. I disse tilfellene vil Bergen Guiden være det riktige verktøyet. Bergensbrosjyren er produsert i to ulike versjoner; en enklere utgave for massedistribusjon til sluttbruker og en mer eksklusiv utgave til bruk overfor kongressarrangører, turoperatører, journalister og andre VIP er. I løpet av 2014 vil det bli utarbeidet nytt profileringsmateriell. N S Nye Sandviksveien THE OFFICIAL MAP BERGEN KARTE PLAN KART PIANTINA Sandbrugt. Clarion Collection H. Havnekontoret V å g e n C. Sundts gate Ø v r e g a t e n B R Y G G E N 585 Tourist Information i STRANDKAIEN STRAND GATEN visitbergen.com P Kong Oscars gate Torgalmenningen 2014 Xhibition CHRISTIES GATE Tourist Information Bergen Open daily Buy your tickets at the Tourist Information 2014 FJORDS Fjord tours & Excursions in the Bergen region THE BERGEN CARD i Tourist Information Bergen Open daily visitbergen.com WANT TO EXPLORE BERGEN? 2014 Buy the Bergen Card to get more and save money! visitbergen.com BERGEN NEWS 2014 THE GATEWAY TO THE FJORDS OF NORWAY EASY TO GET TO visitbergen.com/transport Bergenskartet eks. Det Offisielle Bergenskartet er et praktisk by- og områdekart som produseres i blokker (til bruk i skranke) og falset til et hendig lommeformat. Bergenskartet viser attraksjoner, overnattingstilbud mm. i og utenfor Bergen sentrum. Det benyttes i stort omfang i Turistinformasjonen, i resepsjonsog informasjonsdisker, i butikker, på serveringssteder, i overnattingsbedrifter osv. Kartet utgis på engelsk. Rundturguide for Bergen og fjordene m/kart nytt format og ny layout eks. Det er stor etterspørsel etter rundturer i Bergen og fjordene. Rundturguiden for Bergen og Fjordene er derfor blitt svært godt mottatt i markedet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rundturguiden utgis i blokker (for avrivning) og falset. Produksjonen har et kart over Hordaland påtegnet ulike rundturforslag som er beskrevet på kartets bakside. Bergenskort Flyer eks. Markedsføringen av kortet nå gjøres gjennom en egen flyer, på egen nettside visitbergen.com/ Bergenskortet, samt i Bergen Guide. Bergenskort Flyer gir en detaljert oversikt over alt som er inkludert i kortet og forslag til aktiviteter i 24- og 48-timer. Distribueres ved kjøp av Bergenskortet. Nyhetsbrev På våre mange workshops gir vi ut et trykket nyhetsbrev. Dette inneholder våre viktigste og aller siste nyheter innen transport, overnatting, restauranter og opplevelsestilbud. I tillegg så ender vi ut våre viktigste nyheter elektronisk cirka 4 ganger per år. Distribusjon Bergenskortet I 2014 kunne Bergenskortet kjøpes på rundt 10 utsalgssteder i Bergen, og gjennom noen norske og utenlandske turoperatører og reisebyråer. Bergenskortet ble også markedsført på egne internettsider visitbergen.com/bergenskortet, gjennom diverse utsendelser av nyhetsbrev, medlemsbulletin og brev/ e-post vi sender til henvendelser via Turistinformasjonen. 28 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

16 SPANIA PORTUGAL London FRANKRIKE Bergen FJORD NORWAY Oslo Copenhagen Stockholm Gratis arrangementskalender på din egen hjemmeside! Nå kan du friste dine kunder med mange gode grunner til å reise til Bergen! Alltid oppdatert alltid riktig! visitbergen.com Bergen Tourist Board / Robin Strand BERGEN REISELIVSLAG BERGEN TOURIST BOARD visitbergen.com Slottsgt. 3 P.O. Box 4055 Sandviken N-5835 Bergen Tel.: (+47) Fax: (+47) Follow visitbergen on 2015 Gratis bookingboks på din egen hjemmeside! Hjelp dine besøkende til å finne overnatting i Bergen! God service forøyde kunder! Kontakt Gjertrud tlf for mer informasjon. Utdrag av Strategi- og Markedsplan visitbergen.com Sommerforum 2013 glade deltakere fra næringen FERIE- OG FRITIDSMARKEDET FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 4 4 NORWAY PRODUCT MANUAL BERGEN AND THE REGION 2014/16 Product Manual for Bergen and the Region 2014/2016 Produktmanual er vårt hovedverktøy for bransjen, og distribueres til turoperatører og kongressarrangører nasjonalt og internasjonalt. Den beskriver våre medlemmers tilbud, og gir en god oversikt av kultur- og opplevelsestilbudet som Bergen og regionen kan by på. Produktmanualen produseres på engelsk og har en 2 års varighet, med årlig oppdatert tilleggsmateriell. Juni Design: knowit. Produksjon: Frank Modahl Grafisk. Trykk: Bodoni AS INVITASJON Treff 2,5 millioner besøkendebestiiiingsfrist 12. september Vi gir bort HUSK... BestiIIingsfrist 12. september Ta kontakt dersom du Iurer pa noe Følg oss på Her må din bedrift være! Juni Design: knowit. Produksjon: Frank Modahl Grafisk. Trykk: Bodoni AS Salgsprospekt Offisielle Publikasjoner for Bergen eks. Salgsprospektet er et praktisk og effektivt salgsverktøy, samtidig som det gir medlemmene og andre kunder en samlet oversikt over våre ulike tilbud (både trykte medier og web) for å nå tilreisende til Bergen effektivt og målrettet. Økt fokus på annonseringsmuligheter på web. Bergen Reiselivslag: BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN 2014 Strategi-/Markedsplan og Aktivitetsplan 2014 Etter å ha markert 30 års virke i 2012, setter Bergen Reiselivslag fokus på oppgaver som skal utøves i en revidert treårsplan for perioden Oppgavene bygger på det mandat som våre medlemsbedrifter til enhver tid gir oss. Bergen Reiselivslag skal bidra til at mål i Strategisk Reiselivsplan for Bergen nås. I årene frem mot målperiodens slutt skal det investeres for 6,5 milliarder kroner innen overnatting, transport og terminalfasiliteter. Antatt nye hotellrom i perioden vil øke med over 30 %. Et av hovedmålene for Bergen er da å øke antall tilreisende med i denne perioden. Bergenspresentasjon på DVD Den Offisielle Bergenspresentasjonen består av en DVD og CD i et 8 siders cover. Hoveddelen i DVD en er en 5 minutters presentasjonsfilm om Bergen. Den inneholder også et musikkstykke på 22 minutter, en rekke andre mindre filmsnutter, kartanimasjon, samt to ulike diaspresentasjoner med over 100 bilder. Sammen med DVD ligger også en CD med musikkstykket Odyseé som er skrevet til ære for Bergen. Stykket er et bestillingsverk til den Offisielle Bergensprofilen og skal gi uttrykk for den auditative profil for Bergen som kulturby. Produksjonen ble initiert av Bergen Reiselivslag ifm. 20-års jubileet i 2001, i samarbeid med BIT20 Ensemble. Stykket som er komponert av Knut Vaage, er også fremført under Festspillene. Alt materiale på DVD en kan brukes fritt i presentasjoner som film, power point og billedfremvisning med formål å promotere Bergen. Internettbasert Fotoservice Bergen Reiselivslag har en egen internettbasert fototjeneste. Den er helautomatisk og tilgjengelig døgnet rundt, og inneholder motiver fra hele Bergensregionen og fjordene. Disse kan lastes ned for bruk til markedsføring av Bergensregionen som reisemål. I 2012 oppgraderte vi denne løsningen til en nyere versjon med bedre funksjonalitet og søkemuligheter. En slik elektronisk fototjeneste er et effektivt og rimelig verktøy for å oppnå økt synlighet og nå ut til et større publikum med bilder av egne produkt. Vi har fått flere nye og inspirerende motiver fra Bergen og fjordene som fortløpende har blitt lagt ut på visitbergen.com/fotoservice. 4.6 DISTRIBUSJON EN PRIORITERT OPPGAVE Bergen Reiselivslag er under sterkt økonomisk press og bruker store ressurser på produksjon og distribusjon. Det er derfor viktig at distribusjon av vårt materiell skjer på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Hovedvekten av materiellet produseres av ferie- og fritidsavdelingen. Distribusjon av vårt informasjons- og salgsmateriell utgjør en stor og essensiell del av vårt markedsføringsarbeid. Vår distribusjon er delt mellom en distribusjonssentral i Åsane (til Norge) og en distribusjonssentral i Sverige (til utlandet) samt Innovasjon Norge sine utekontorer. Hovedtyngden av vår distribusjon går til følgende steder: Utenlands gjennom Innovasjon Norges kontaktnett i alle markeder, Turistinformasjonen i Bergen, transport-terminaler, severdigheter, hoteller og andre overnattingsbedrifter i Bergen, campingplasser, på ferger med anløp i Bergen, andre utenlandsferger, turistinformasjoner i resten av landet og på grenseoverganger (bl.a Svinesund Infosenter) reisebyråer og turoperatører, kongressarrangører, messer og workshoper i inn- og utland, samt til media. Distribusjon hele året Bransjen og publikum er kjent med at Bergen Reiselivslag utgir De Offisielle Bergenspublikasjonene. De fleste aktuelle annonsører / medlemmer velger å annonsere i disse, og denne kontinuiteten gir Bergen konkurransefortrinn. Siden det også finnes andre aktører på dette markedet, er den største utfordringen vår å være best og størst gjennom å være synlig når De Offisielle Publikasjonene blandes sammen med andre publikasjoner i resepsjons- og informasjonsdisker hvor våre målgrupper søker reiselivsrelatert informasjon. Fra mai har vi derfor hatt faste, ukentlige distribusjonsrunder i Bergen og regionen, hvor alle våre brosjyrer blir distribuert ut til overnattingsbedrifter, trafikkterminaler (også cruisekaiene), attraksjoner, infodisker i kjøpesentre m.m. Distribusjonsrundene blir hele sommeren fulgt opp med påfyll til de store distribusjonsstedene. Bergen Guide kan bestilles via automatisk brosjyrebestilling og lastes ned som e-katalog på visitnorway.com og visitbergen.com. E-katalogen har klikkbare web- og e-post adresser både i redaksjonell tekst og annonser noe Bestillingsside for Bergen Guiden på visitnorway.de. som høyner verdien av guiden når den distribueres som e-katalog på disse store nettstedene hvor forbruker og bransje søker reiselivsinformasjon fra Bergensregionen. Betalt distribusjon gjennom innovasjon Norge Vi deltok også i 2014 på betalt distribusjon av Bergen Guide gjennom Innovasjon Norges utelandskontorer sitt distribusjonssystem for elektronisk brosjyrebestilling og e-katalog på visitnorway.com, både på forespørsel og som del av respons i større kampanjer. Vi distribuerer cirka Bergen Guider gjennom Innovasjon Norge sine utelandskontorer hvert år noe som viser betydningen av Bergen Guiden som e innsalgsverktøy. Til Markedsmøtet 20. februar ble det laget en Aktivitetsplan 2014 med en god oversikt over konkrete, operative tiltak i alle avdelinger. Denne ble gitt ut på markedsmøtet, årsmøte, informasjonsworkshop, i alle Møte- og arrangementsforum og samarbeidsmøter som representanter fra Bergen Reiselivslag var tilstede. Noen av de nye bildene på visitbergen.com/fotoservice. Våre Offisielle Publikasjoner for Bergen og Regionen skal være tilgjengelig overalt hvor våre tilreisende søker informasjon om reiselivstjenester i Bergen og regionen. 30 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

17 MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET 5 MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET 5 Anita Nybø, kongressjef. Gjestedøgn på kurs og konferanse Bergen har over tid markert seg som en god nummer to by når det kommer til kurs og konferanser, og det ble i 2014 arrangert 1084 møter/konferanser med mer enn 50 personer (basert på våre innrapporterte tall fra næringen). Gjennomsnittlig deltakerantall var 137 deltakere. Internasjonale møter og kongresser er viktig for Bergen, og i 2014 ble det holdt 59 med internasjonal karakter, med et gjennomsnittlig deltakerantall på SALGSSTRATEGI Arbeidet med å få lagt internasjonale og til dels også nasjonale møter til Bergen, er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser over tid. Møte- og arrangementsavdelingen sin portefølje består av flere hundre prospekter som til enhver tid er til oppfølging. Vi arbeider dermed veldig målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører. De interessante internasjonale kongressene bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter for både 2019 og Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget. I løpet av året var Møte- og arrangementsavdelingen involvert i 29 arrangementer som ble besluttet i Dette representerer totalt deltakere og gjestedøgn. Kurs- og konferansetrafikken i Bergen Møte- og arrangementsavdelingen i Bergen Reiselivslag arbeider hver dag målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge ble enda et godt år for kurs- og konferansemarkedet i Bergen med en vekst på 9,6 % fra 2013 (SSB). Kurs- og konferansetrafikken var i 2014 godt fordelt over januar, februar, mars, april, mai og juni, samt høstmånedene september, oktober og november. Fortsatt skjer store deler, opptil 2/3 av trafikken i lavsesong. Arrangementene fordeler seg i tidsperioden som følger: Antall arrangement Antall deltakere Antall gjestedøgn Av totalt 1084 møter og konferanser var 59 internasjonale med over 50 deltakere. Det er mange rundt deltakere, men 9 av de hadde over 500. Det er her viktig å merke seg at overnattinger for de fleste arrangementene vil fordele seg over flere hoteller, også de som ikke er typiske konferansehoteller. Dette ut i fra at arrangørene ofte benytter flere hoteller i forskjellige priskategorier for sine arrangementer. Medlemskap i internasjonale organisasjoner Møte- og arrangementsavdelingen i Bergen Reiselivslag er medlem av 4 internasjonale organisasjoner: ECM - European Cities Marketing, ICCA - International Congress and Convention Association, ABC Alliances og MPI (Meeting Professionals International). Gjennom deltakelse i disse 3 organisasjonene tilføres vi kunnskap og informasjon om hva som skjer i det internasjonale møtemarkedet. Medlemskapet i disse organisasjonene er de viktigste kildene for å innhente informasjon og data om internasjonale organisasjoners møtemønster, størrelse, krav til lokaliteter, kontakt personer og historikk. Dette er verdifull informasjon som gir oss mulighet til å arbeide videre med en rekke utvalgte kontakter der Bergen kan bli valgt som arrangørby. Salgs- og markedsaktiviteter Plattformen for Møte- og arrangementsavdelingens salgsog markedsføringsaktiviteter er markedskartlegging, telemarketing, profileringsarrangementer, salgsbesøk, visningsturer, samt messer og workshops. Den teknologiske utviklingen hjelper oss godt på vei. Spesielt verdifullt er ICCA medlemskapet. ICCA sin database og dermed kartleggingsverktøyet effektiviseres jevnlig og gir oss tilgang til en rask oppdatering av internasjonale organisasjoner, deres oppbygging, møte struktur og evt. norske kontaktpersoner som kan bearbeides videre. Arrangementsturisme Ikke bare Bergen Reiselivslag, men og Bergen kommune har som strategisk satsingsområde å bidra til å få lagt flere store arrangementer til Bergen og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen. I 2014 jobbet Møte - og arrangementsavdelingen med flere arrangement av denne karakter. Selvfølgelig var vi tett på Sykkel-VM 2017, som avdelingene har jobbet jevnt med gjennom hele søkeprosessen. Men jobbet blant mange tett på Tour des Fjords, Bergen Stupeklubb, Bergen Jetski klubb og Bergen Cup for å påvirke og støtte deres søknader om arrangement til Bergen. Arrangementsturisme har et uant potensiale. Vi samlet derfor også en god gruppe fra kommune, fylke og arrangører og deltok på Norway Convention Bureau sitt nasjonale møte om tema Arrangementsturisme den 16. september. Et møte som begeistret og overførte kunnskap fra andre byer i Norge. Visningsturer Visningsturer er et viktig tiltak i innsalget av arrangementer til Bergen. Dette gjøres for at potensielle arrangører selv skal gå gjennom og oppleve steder for å holde sitt arrangement, treffe personene bak produktet og få bredere kunnskap om fasilitetene ut over det som presenteres i brosjyrer, kataloger og på internett. I 2014 hadde vi mange spennende visninger for konkrete og kvalifiserte prospekter, dvs. at det er et konkret arrangement som planlegges, der Bergen kan være aktuell. Generelt i 2014 gjennomførte vi visningsturer for 50 forskjellige organisasjoner og bedrifter. Visningene skjer i nært samarbeid med næringen som deltar aktivt i visningsprogrammet. Møte- og arrangementsforum Hensikten med Møte- og arrangementsforum er å skape en møteplass for næringen som styrker samarbeid og nettverk. Målet med samlingene er å dele, motivere og diskutere aktuelle problemstillinger, trender og utvikling i markedet. I 2014 ble det avholdt 3 møter i Møte- og arrangementsforum: 1. Markedsmøte og Bergensmesterskap i Curling Tradisjonen tro ble årets første Møte- og arrangementsforum arrangert på Norsk Sjømatsenter 20. februar som en del av Bergen Reiselivslag sitt årlige Markedsmøte. Etter møtet ble Reiselivets Curlingmesterskap arrangert på Vannkanten. Oppmøtet var veldig bra med vel 50 deltakere på Markedsmøtet og over 30 deltakere på det populære Reiselivets Curlingmesterskap. På agendaen for Markedsmøtet ble det en gjennomgang av Aktivitetsplan 2014, samt hvordan Møte og arrangementsavdelingen prioriterer i forhold til sine resurser. Reiselivets 6. Curlingmesterskap ble nok en gang suksess hvor 8 lag var påmeldt. Årets vinnere ble AVIS, «We try Harder». Kartleggingsarbeidet Utføres fortløpende, spesielt ved hjelp av eksterne kilder. Medlemskapet i ICCA, ECM og ABC Alliances (nordisk samarbeid) gir spesiell god tilgang til viktige opplysninger om internasjonale kongresser som er vesentlig for å bearbeide dette markedet. Møte- og arrangementsavdelingen kartlegger også norske arrangørers behov, og jobber spesielt målrettet med de ulike fagmiljøene ved Haukeland Universitetssykehus og innenfor kunnskaps institusjoner som f.eks. UIB, NHH og Høyskolen. Vi ser at det å være aktiv i sosiale medier blir viktigere og viktigere i vårt kartleggingsarbeid. Bergensmesterskapet i Curlig: Årets vinner AVIS, «We try Harder». Markedsmøte Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

18 MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET 5 5 Sommerforum 2014, Os og Kulturhuset Oseana. Møtebyen Bergen, aktivitetsplan for andre halvår 2014, Sykkel VM 2017 og korte presentasjoner om nyheter fra CoEvent, Gone Paddling og Skjelbreid Poirée. Til tross for vel 10 % kapasitetsøkning i samme periode hadde Bergen fra januar-august 2014 en vekst på kursog konferansemarkedet på 4,6 % sammenlignet med Internasjonalt ligger Norge på 17. plass i verden mht. antall internasjonale konferanser. Norge har aldri før hatt en så høy rangering! Som avslutning utfordret vi bransjen til å bære vann rundt Lille Lunngården i forbindelse med at Kirkens Bymisjon stod for årets aksjon NORWAY CONVENTION BUREAU På det internasjonale markedet arbeider Bergen Reiselivslag tett med Norway Convention Bureau (NCB). I 2014 hadde NCB 19 andelshavere innenfor de ledende møte- og arrangementsbyene i Norge, sentrale hotellkjeder, kongressentre og transportselskaper. NCB sine andelshavere er som følger: Bergen Reiselivslag VisitOslo Region Stavanger VisitTrondheim VisitTromsø Destinasjon Røros Nordic Choice Hotels The Rezidor Hotel Group Thon Hotels Rica Hotels Scandic Hotels De Historiske Hotel & Spisesteder Spitzbergen Travel/Hurtigruten SAS Scandinavian Airlines The Conference Coast XXL Lofoten Norges Varemesse Oslo Kongressenter Stavanger Forum 5.4 REGION BERGEN GENERERER MULIGHTER OSLO En viktig jobb er å motivere og inspirere beslutningstakere i Oslo og omegn til å legge flere arrangementer til Bergen. Etter flere år i Game Logen ønsket både medlemmer og kunder en ny variant av Oslo arrangementet. Årets arrangement ble døpt om til «Region Bergen genererer muligheter», og vi flyttet til Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen. Vel 200 kunder var påmeldt, og miksen var bra med mange gode og trofaste kunder av Bergen, men og mange nye og spennende. Med kokker fra Cornelius Sjømatrestaurant og Bellevue Restauranter fikk kundene servert sjømat i regi av Smak av Kysten - konseptet. I år hadde vi valgt utradisjonelt med tanke på presentasjon av leverandørene. Med film, samarbeidspartnere på scenen og kortere presentasjoner fikk vi frem bredden i Bergensregionen på en annerledes måte. Til å lede denne reisen hadde vi med oss Bergens patrioten Eduardo «Doddo» Andersen, og som en av byens fremste markedsførere stilte ordfører Trude Drevland også på scenen. Tradisjonen tro avsluttet vi med en lokal Bergens artist som i år var Frida Amundsen fra Vaksdal. Vi ønsker å takke alle utstillerne samt våre gode samarbeidspartnere; Smak av Kysten for herlig sjømatmeny, kokkene fra Cornelius Sjømatrestaurant og Bellevue Restauranter, og ikke minst Bergen Live som gjorde oss gode med en fantastisk regi. Dere bidro til at dette ble et vellykket arrangement i ny innpakning! 5.5 VISNINGSTURER I 2014 arrangerte vi foruten individuelle visningsturer også 3 gruppevisningsturer: Møtebyen Bergen visningstur april under Humorfest på Ole Bull Scene På denne visningsturen hadde vi gleden av å være vertskap for 10 spennende kunder fra Oslo, Stavanger og Ålesund. Alle representerte gruppeavdelinger fra reisebyrå, PCO eller event bransjen. Etter omvisning på flere flyplass og sentrumshoteller fikk vi servert lunsj på Scandic Ørnen, knappe en uke før offisiell åpning. Etter en god latter på Humorfest på Ole Bull Scene gikk ferden til Clarion Hotel Admiral for middag på Kitchen & Table. Hotel Augustin sørget for en god natt søvn. Før hjemreise hadde vi lunsj og rappelering på Ulriken, og fikk vist frem unike sider ved Bergen med konseptet «Byoppdraget» som Bergen Base Camp stod for. Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere som bidro til at denne visningen ble en suksess! Møtebyen Bergen visningstur med Euromic og Travel Planners of Scandinavia april I samarbeid med Norway Convention Bureau og SAS, arrangerte Møte- og arrangementsavdelingen en visningstur med EUROMIC (fellesorgan for destination management companies in Europe) med medlemmer Vinnerlaget av aktiviteter som bl.a. rokonkurranse. NCB er en ideell interesseorganisasjon uten profittmålsetning, og et overordnet virkemiddel for å øke antall internasjonale kongresser, incentive og corporate meetings og events til Norge. 2. Sommerforum 2014 Torsdag 19. juni arrangerte vi Sommerforum for fjerde gang. Nettverket som danner grunnlaget for både Sommerforum og øvrige møte- og arrangmentsforum er viktig for samarbeid mellom næringsaktører og oss. Vi er derfor opptatt av å presentere våre medlemmer under våre møter. I 2014 inviterte vi først til mingling ved Bergen Museum, hvor Godt Brød serverte oss en enkel matbit, før Maritime Tours tok oss i båt til Os og Kulturhuset Oseana. På kaien ble vi møtt av ordfører og skolekorps. Der ble vi utfordret både til vanns og til lands, og det kulturelle stod i høysete. Hjem kom vi oss trygt med vår samarbeidspartner Os Buss. 3. Møte- og arrangementsforum på Scandic Ørnen Møte- og arrangementsgruppen i Bergen Reiselivslag var samlet på Scandic Ørnen 30. september. Vel 60 deltakere var med på nettverksbygging mellom kollegaer. Vi hadde gjennomgang av statistikk for 5.3 ALLIANCE OF BRAIN CITIES (ABC ALLIANCE) Bergen har sammen med Århus, Uppsala, Espoo og SAS etablert en allianse som skal bidra til at de respektive byene får flere nordiske og skandinaviske kongresser. Hvorfor Brain Cities? Bakgrunnen for navnevalget er basert på at alle byene er store universitetsbyer og kunnskapsbyer, og at de forskjellige destinasjonene arbeider aktivt sammen med sine universiteter for å få flere kongresser. Hovedmålet med alliansen er først og fremst å kunne bytte kunder med hverandre gjennom en felles database. Det er laget en egen nettside for alliansen: brain-cities.com En smak av Region Bergen kundearrangement Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

19 MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET 5 5 Visningstur på Hardanger Fartøyvernsenteret i Norheimsund. Visningstur med besøk i Hardanger & Voss. fra Belgia og Tyskland. Turen var et samarbeid med Travel Planners of Scandinavia, som er eneste norske medlem i EUROMIC. Programmet gikk over 4 dager og både Bergen og Fjordene ble presentert med bl.a. RIB Adventure Fjord Safari fra Flåm til Gudvangen. Deltakerne fikk oppleve Lyststedet Bellevue, Cornelius Sjømatrestaurant, Fisketorget, Fretheim Hotel, Solstrand Hotel & Bad og Troldhaugen. Mange fornøyde deltakere og mange fantastiske bilder ble tatt. En stor takk til samarbeidspartnere i Bergen og Fjord Norge. Hardanger og Voss MICE Hordaland september I to dager hadde vi gleden av å vise frem vakre Hardanger for seks utvalgte MICE kunder. Turen var ett ledd i prosjektet MICE Hordaland og ble gjennomført sammen med Reisemål Hardanger Fjord. Ferden startet i Norheimsund hvor vi besøkte Thon Hotel Sandven og Fartøyvernsenteret, videre gikk turen via Fykse Gard før Norled tok oss sjøveien til Hotel Ullensvang for overnatting. Dag to gikk turen til Ulvik og besøk på Syse Gard og Brakanes Hotel. På vegen hjem mot Flesland fikk våre MICE kunder teste flyge kunnskapen hos Voss Vind. Hardanger er en yndet destinasjon for konferanser og incentivturer, og viste seg fra sin vakreste side disse septemberdagene. Takk til gode samarbeidspartnere både i Hardanger og på Voss og til Os Buss. 5.6 INTERNASJONALE SALGSTURER, FAGMESSER OG WORKSHOPS IMEX Frankfurt 2014 Møte- og arrangementsavdelingen deltok på Norge sin fellesstand på IMEX 2014 (Incentive travel, meetings & exhibitions), som var tilrettelagt av Norway Convention Bureau og arrangert i Frankfurt mai. Andre destinasjoner som deltok; Alta, Lillehammer, Røros, Stavanger, Oslo, Tromsø og Trondheim. I tillegg var hotellkjedene; Carlson Rezidor Hotel Group, Nordic Choice Hotels Norway, Rica Hotels, Scandic Hotels, De Historiske Hotel & Spisesteder, Thon Hotels, samt Holmenkollen Park Hotel Rica og Radisson BLU hotellene i Bergen tilstede. Kongressentre som deltok var i tillegg til Grieghallen, Norway Convention Centre, Oslofjord Convention Centre, Oslo Congress Centre og Stavanger Forum. I tillegg var Hurtigruten representert og følgende DMC-er; Atlantic MICE, XXLofoten, the Conference Coast. Norway Convention Bureau hadde med egen representant for Sports- and culture events. Workshop i Düsseldorf 8. april 8. april inviterte Norway Convention Bureau, Innovasjon Norge i Tyskland og TmF Marketing til et kundearrangement og networking kveld på en båt ved Rhinen under tittelen Networking Event F(r)isch und Fit. Her deltok totalt 35 kunder fra ulike byrå. Etter en kort Norgespresentasjon fikk alle norske partnere 3 min. hver til å presentere sin destinasjon/produkt. Etter presentasjonen fikk kundene anledning til møter med de norske partnerne. Matservering var en «Smak av kysten» konseptet ved Alf Roald Sætre fra Cornelius Sjømatrestaurant. Her var det både smaking og informasjon om norsk sjømat noe kundene satte stor pris på! Kvelden ble avsluttet med trekning av reise til Norge og den som vant valgte Bergen! Konkrete leads etter arrangementet! Andre destinasjoner som deltok; Lofoten, Lillehammer, Oslo, Trondheim og Stavanger. I tillegg deltok også Nordic Choice Hotels, Rezidor Hotels, Scandic Norway og SAS. M & I Forum Istanbul juli Møte- og arrangementsavdelingen i Bergen Reislivslag deltok sammen med VisitOslo på workshopen Meeting & Incentive Forum i Istanbul. Her var 200 elite kjøpere innen Meeting segmentet fra hele Europa representert. Bergen hadde 53 forhåndsbookede møter. Alle kjøpere blir kvalitetssikret før deltakelse og totalt deltok 325 utstillere/selgere fra Europa. Disse representerte destinasjoner, hotellkjeder, enkelt hoteller konferansesentra, DMC-er, PCO-er, eventselskaper etc. Norway Cool Agency I samarbeid med NCB og partnere, samt Innovasjon Norge i London inviterte vi til Norway Cool Agency i London 17. juni. I hjerte av London arrangerte vi destinasjon presentasjoner kombinert med «Masterchef» av norske råvarer. Hele 32 ulike Event firma fra London var representert. Det ble delt inn i seks grupper, hvor de norske råvarene skulle sette sammen sin meny ut fra tildelte råvarer. London og UK er et viktig marked for Bergen som møte by og dette var en unik måte å knytte kontakter og danne nettverk på. The Meeting Show London Juli For første gang deltok Norway Convention Bureau sammen med Innovasjon Norge på denne Meeting messen i London. Som et ledd i dette samarbeidet delte vi fra Bergen stand med Stavanger Forum, Nordic Choice, Spitsbergen Travel, VisitTrondheim, VisitOslo og Norges Varemesse. Vi hadde meget godt besøk av ulike aktører innen segmentene Incentive, Corporate og Event. UK generelt er et spennende marked, ikke minst på grunn av gode flyforbindelser mellom Bergen og London. Flere konkrete forespørsler ble tatt med hjem. Sales Calls i England september Den tredje aktiviteten i 2014 på det britiske markedet ble en «sales calls» - besøk hos ulike byråer innen MICE markedet i regioner rundt og i London, Manchester og Leeds. I tillegg til Bergen var også Svalbard og Nordic Choice Hotels representert på turen hvor totalt 10 ulike byråer ble besøkt. De ulike byråene viste god interesse i Norge og Bergen, og mange blir fortsatt overrasket over alt vi kan tilby kun 2 timers flytid unna. I etterkant har vi mottatt flere forespørsler, og jobber videre med å opprettholde de gode kontaktene vi oppnådde på denne turen. IMEX America oktober Møte og arrangementsavdelingen deltok på en felles skandinavisk stand «Scandinavian Pavillion» på IMEX America. Arrangementet fant sted i Las Vegas. Bergen deltok sammen med VisitOslo, Radisson Blu Hotel Scandinavia og Plaza, Visit Trondheim, Visit Tromsø, Norges Varemesse og NCB. Standen vår fikk stor oppmerksomhet og var godt besøkt gjennom alle 3 dagene. Det var over 600 kjøpere på standen en økning på 200 fra året før, og vi hadde mange gode og konkrete møter og forespørsler. Med «the Fjords» som utgangspunkt er det lett å skape begeistring på det amerikanske markedet. Skal Bergen være representert internasjonalt er dette stedet å være. Ikke minst fordi det er en skandinavisk stand som samlet trekker mange interessenter. Totalt var det 2909 hosted buyers fra 52 land hvor USA; Canada og UK er de tre største markedene. IMEX America messen trekker kunder innen incentivereiser, møter, kongresser, events og exhibitions slik som IMEX i Frankfurt. Begge disse messene byr på viktige marked for Bergen som møte by nummer to i Norge. EIBTM Barcelona november Også i år var Møte- og arrangementsavdelingen i Bergen Reiselivslag representert på den internasjonale fagmessen EIBTM i Barcelona. På den norske fellestanden i regi av Norway Convention Bureau deltok også Radisson Blu hotellene i Bergen. Totalt deltok 30 bedrifter fra Norge. Det var mer enn 500 møter på den norske standen. Hovedmarkedene våre Uk og Tyskland var godt representert. Møte- og arrangementsavdelingen jobber med konkrete forespørsler etter messen. Bergensgjengen under IMEX 2014 i Frankfurt. Britt Angell-Hansen på ECM workshop i Paris. ECM workshop i Paris desember Møte- og arrangementsavdelingen deltok på ECM (European Cities Marketing) sin workshop i Paris i desember. Her var ca. 60 internasjonale organisasjoner invitert til å møte ca. 35 av ECM sine medlemmer. Fra Norge deltok Bergen og Oslo. Flere av organisasjonene hadde norske representanter som vil bli fulgt opp for å kartlegge om disse vil søke om å få konferansen til Norge og Bergen. 36 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

20 TURISTINFORMASJONEN VERTSKAPSSENTER FOR KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV TURISTINFORMASJONEN VERTSKAPSSENTER 6 FOR KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV 6 Inger N. Balean, avdelingssjef. Turistinformasjonen er «Bergensregionens vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv» og et viktig knutepunkt for hele reiselivsnæringen, Bergen som by, hele regionen, fylket og Vestlandet. Siden våren 2012 har Turistinformasjonen holdt til i andre etasje i Torghallen på Fisketorget, en utmerket plassering midt i sentrum med panoramautsikt til sentrums mange gode sider. Hovedoppgaven er salgsutløsende informasjon og sisteledds markedsføring av kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter. I 2014 var besøkstallet var den beste sesongen noensinne i forhold til salg av tjenester og produkter for reiselivsbedriftene. Omsetningen av billetter økte med 29 % som utgjorde ca. kr. 7,5 mill. Totalt ble omsetningen av billetter og tjenester på hele kr. 34,4 mill.totalomsetningen ble på over kr. 52 mill. Vi beregner at det gis råd om kjøp av regionens tilbud på flere hundrede millioner kroner ut fra skranken i Turistinformasjonen. Besøket er høyt hele året. Juli og august er de beste månedene med over besøkende hver dag. Vi har toppdager på over besøkende. Vi beregner at ca. 90 % av de besøkende er utlendinger. I våre moderne lokaler utøver vi salgsutløsende informasjon som gir økt salg av reiselivsbedrifters produkter og tjenester innen overnatting, servering, transport, sightseeing, handel, kultur og opplevelser. Dette gjøres på vegne av reiselivsbedrifter, Bergen kommune, hele regionen og samfunnet for øvrig. Turistinformasjonens plassering har en knutepunktsfunksjon for reiselivet på hele Vestlandet. Rett utenfor stopper sightseeings busser, turbusser og charterbåter for sightseeing, samt ordinære rutebåter. Norsk Sjømatsenter er også deltakende i nabolokalene i et godt samboerskap. Tilgjengelighet er god service Turistinformasjonen har i en årrekke hatt særdeles gode åpningstider fra kl til kl , 7 dager i uken i toppsesongen. Vintertrafikken har økt de siste årene og i 7 år har vi også hatt åpent mellom jul og nyttår. Det har vist seg å være nyttig for de tilreisende. Juni, juli og august er ellers de travleste månedene, men også mai og september har gode tall og høyt besøk. Noen av høst- og vintermånedene viser også en pen oppgang av besøkende og økt omsetning. Samlingspunkt for næringen Turistinformasjonen har vært en inspirasjon for våre medlemmer og har åpnet opp for et nærmere samarbeid mellom medlemmer av Bergen Reiselivslag og reiselivsnæringen i fjordfylkene. Hordaland fylkeskommune har for første gang siden år 2000 ikke bidratt med midler til drift av Fjordskranken med fokus på salg og informasjon av bedrifter og regioner i Hordaland. Ei da heller markedsføring og informasjon om fylket under temaet «hele fylkets Informasjonssenter». Sogn og Fjordane fylkeskommune og aktører i fylket som har vært deltagende siden 2003 har fortsatt finansiert en tilsvarende skranke i Turistinformasjonen. Bidraget ble dog redusert i 2014, noe som medførte mindre bemanning og derav dårligere åpningstider. Vi står for ansettelse og har arbeidsgiveransvar for personalet ved begge disse skrankene. Fjordskrankene er bemannet i juni, juli og august og er blitt en viktig del av den servicen som ytes. Bergen markedsføres som innfallsport til fjordene og et samarbeid med fjordfylkene er helt naturlig og til fordel for de tilreisende som søker mye informasjon om reisemåter, aktiviteter og overnatting. Det er bekymringsfullt for de kommende årene at disse skrankene ikke får samme finansiering som tidligere, da behovet for slik spesialisert informasjon er sterkt tilstede. Vi har utformet utstillingsområdet i Torghallen slik at reiselivsbransjen har mulighet til å markedsføre seg direkte til besøkende i Turistinformasjonen. De 43 utstillingsveggene som disponeres av 30 utstillere har vært godt etterspurt, og vi har hatt venteliste med flere potensielle utstillere. Hardanger har leid hele «spissen» av lokalet for en lengre periode og er ellers godt tilstede i andre deler av lokalet, blant annet gjennom skjermer. Økonomi, varer og tjenester Virksomheten er personalmessig krevende med ca. 35 medarbeidere i sommerhalvåret og 5 på årsbasis. Høye kostnader fordrer også en høy inntekstbase. En omsetning på over 52 millioner kroner skaffes hovedsakelig i sommerhalvåret, og er medvirkende til å finansiere en betydelig svakere vinterperiode. Å påta seg vertskapsoppgaver for de besøkende anses som oftest å være en offentlig oppgave. Bergen Reiselivslag har ingen øremerkede eller eksterne tilskudd direkte til Turistinformasjonen. Dette har fungert tilfredsstillende i mange år, blant annet fordi vi har klart å promotere produkter og tjenester som har vist vekst samt at vi har påtatt oss andre oppgaver som har gitt bidrag. Hovedvirksomheten blir da å drive en «salgsorientert Turistinformasjon» hvor god informasjon skal lede til et kjøp av reiselivsbedriftenes produkter på overnatting, sightseeing, kultur, opplevelser, handel og servering. Inntektene baserer seg hovedsakelig på provisjonssalg av disse tjenestene samt veksling av valuta. Det vil være en stor utfordring i årene som kommer å opprettholde volum av valutaveksling. Våren 2014 etablerte Forex et valutavekslingskontor rett over gaten fra Turistinformasjonen. I løpet av sommeren kom det nok et vekslingskontor i vår nærhet på Torget. Dette medførte en dramatisk nedgang i valutasalg. I tillegg øker bruken av betalingskort i volum og stadig færre besøkende veksler valuta i kontanter. Salg av produkter og tjenester har blitt doblet de siste 14 årene. Salg av fjordturer som er vår største inntektskilde hadde i 2014 en god utvikling med en økning på 30 % som er kr. 6,3 mill. Været sommeren 2014 var usedvanlig bra, noe som resulterte i et betydelig høyere kjøp av fjordturer. Våren 2014 startet vi online booking av Fjord Tours sine turer på våre hjemmesider, noe som var svært vellykket. Bergenskortet som er Bergens kultur- og opplevelseskort hadde i 2014 en gledelig økning på 10 %. Bergenskortet ble også på slutten av året gjort tilgjengelig for salg på våre nettsider. Prøveprosjektet med en satelittfunksjon av Turistinformasjonen på Bryggen lot seg dessverre ikke gjennomføre i 2014, da vi ikke kunne finne egnede lokaler. Vi er søken etter nye lokaler og er i dialog blant annet om skur 8. Drift av småbåthavnen I 2014 driftet vi nok en gang småbåthavnen for fritidsbåter på vegne av Bergen og Omland havnevesen i indre havn på Vågen. 4 personer ble ansatt som kaibetjenter. Arbeidet bestod hovedsakelig av å bistå til innkreving av havneavgift, se til at sikkerhet i havnen ble opprettholdt og drift av servicesenteret på Zachariasbryggen hvor dusj-, toalettog vaskeanlegg er plassert. En egen velkomstbrosjyre ble produsert og alle båter ble i tillegg hilst velkommen med dagens Bergens Tidende. Turistinformasjonens gratis WiFi anlegg er også gjort tilgjengelig i hele indre havn. Andre informasjonssteder i Bergen På cruiseterminalene bruker man de 4 stumme informasjonskioskene som til enhver tid har plass til tusenvis av brosjyrer. Andre terminaler, butikker, hoteller, serveringssteder er også sentrale for distribusjon av materiell. Informasjonskontoret på Flesland som Avinor driver som tidligere distribuerte over brosjyrer for oss har dessverre nedprioritert distribusjon. Vi har forelagt behovet når nye Flesland åpner i Den virtuelle Turistinformasjonen Det som skjer av aktiviteter i Bergen innen kultur og opplevelser er den viktigste driveren for å reise til Bergen og hele regionen. Spesielt på det norske markedet. Bruk av internettbaserte tjenester blir derfor stadig mer viktig for å hente informasjon og foreta kjøp (se kapittel 7). Å samle inn informasjon om arrangementerog produsere tekst og bilder for deretter å distribuere den på web, er derfor meget viktig. Men også særdeles tidkrevende og utgjør omtrent en hel stilling. Informasjonen er også avgjørende når man formidler over skranke i Turistinformasjonen. Online bookingløsninger for overnatting og aktiviteter er i aktiv bruk. Det er også montert ekstra skjermer som viser det som skjer hver dag. Vårt databaseverktøy gir blant annet faktainformasjon om aktiviteter, severdigheter, overnatting, bespisning, fjordturer, transport etc., samt en oversikt over alle arrangementer som skjer i «Kultur- og opplevelsesbyen Bergen» og i hele fylket. Det er innledet et omfattende samarbeid med Bergens Tidende hvor vi henter inn og produserer all informasjon som de benytter i trykte og elektroniske medier under «Bergenpuls». Man kan også booke turer og overnatting på websiden vår. Denne databasen er et utmerket verktøy for de ansatte i Turistinformasjonen og er også tilgjengelig for både kunder til Bergen og byens reiselivsbedrifter. All informasjon ligger på våre egne hjemmesider visitbergen.com, og deler av informasjonen er også knyttet til og distribuert gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge sine hjemmesider. Eder Biesel Arkitekter. 38 Bergen Reiselivslag Årsberetning 2014 Bergen Reiselivslag Årsberetning

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG Partner oficial: BERGEN / FIORDOS NORUEGOS ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2015 visitbergen.com WHERE OLD TRADITIONS MAKE THE CITY ROCK PARKING EN FIORDOS NORUEGOS NORUEGA Bergen in Fjord Norway has

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Hvor går ferden videre?

Hvor går ferden videre? Hvor går ferden videre? - Kulturbyen Bergen, 21 mars 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Utvikling gjestedøgn 1982-2011 Viktigste resultater for 2011 Mål for planperioden 2011-2015

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Ole Warberg Reiselivsdirektør

Ole Warberg Reiselivsdirektør TIDENESOPPLEVELSESSOMMER Bergen har år for år blitt mer og mer spennende innen opplevelsessegmentet. Ikke bare om sommeren, men gjennom hele året. Det er en styrke for reiselivet i regionenat Kultur-ogOpplevelsesbyen

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

www.visitbergen.com 1

www.visitbergen.com 1 UTSYNMOTVÅGEN Meddeførste6månederav2011bakoss,erdet grunnlag for å si at reiselivet i Bergensregionen kan nå nye gode tall i forhold til volum. Tallene per april viser akkumulert en vekst på 5% i antall

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018?

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? Daglig benytter vi digitale og sosiale plattformer for å bygge opp og spre historien om Sørlandet. VÅRE MÅLSETNINGER: Med godt og unikt innhold

Detaljer

Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009

Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009 A. Kulturbyen Bergen som drivkraft for reiselivet i Hordaland (sesjon C onsdag) B. Presentasjon av reiselivet i Bergen (torsdag) - en salig fremtid for reiselivsnæringen Kulturbyen Bergen 1 og 2 april

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

visitbergen.com Bergen Strategi del Invitasjonsdokument for bidrag til tiltak i Reiselivsplanen

visitbergen.com Bergen Strategi del Invitasjonsdokument for bidrag til tiltak i Reiselivsplanen STRATEGISK REISELIVSPLAN 2011-2015 visitbergen.com Bergen En by. Grenseløse opplevelser Strategi del Invitasjonsdokument for bidrag til tiltak i Reiselivsplanen 1 STRATEGISK REISELIVSPLAN 2011-2015 Innhold

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG The Gateway to the Fjords of Norway World Heritage City visitbergen.com ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2016 visitbergen.com EINLADUNG Dienstag 15. November 2016 Bergen Philharmonic Orchestra im Konzerthaus

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektnamn: FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektansvarleg: Ole Warberg, Bergen Reiselivslag, Slottsgaten 1, 5835 Bergen, epost ole@visitbergen.com,

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

MEDIEPLAN 2016 OFFISIELL MEDIEPARTNER:

MEDIEPLAN 2016 OFFISIELL MEDIEPARTNER: Oslo - Telenor Arena 13-15 Januar 2017 MEDIEPLAN 2016 OFFISIELL MEDIEPARTNER: THE SCANDINAVIAN TRAVEL TRADE MAGAZINE - NORWAY Oslo - Telenor Arena 13-15 Januar 2017 OM REISELIVSMESSEN Reiselivsmessen Oslo

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer