Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen."

Transkript

1 AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter ( Medieprodukter ). Del A omfatter de generelle Vilkårene for alle Medieprodukter Eniro tilbyr. Del B inneholder de spesielle Vilkårene som gjelder for enkelte Medieprodukter som Eniro til enhver tid tilbyr. Hvilke Medieprodukter Kunden kjøper, og øvrige særskilte avtalte vilkår, skal fremgå av tilbudet fra Eniro. Ved aksept av tilbudet, godtar Kunden tilbudet og disse Vilkårene. Eniro bekrefter Kundens aksept ved en ordrebekreftelse som formidles til Kunden på den måten Eniro til enhver tid gir beskjed om. Bestilling av Medieprodukter og formidling av tilbud og ordrebekreftelse kan skje via Eniro og Eniros samarbeidspartnere. Disse Vilkårene og ordrebekreftelsen utgjør til sammen Avtalen mellom partene. Eniro forbeholder seg retten å benytte underleverandører for å utføre sine oppgaver etter Avtalen. Eniro har samme ansvar for underleverandørenes ytelser som om de var utført av Eniro selv. Ved motstrid mellom disse Vilkårene, tilbudet eller ordrebekreftelsen, går ordrebekreftelsen foran. Ved motstrid mellom de generelle avtalevilkårene i del A og de spesielle avtalevilkårene i del B, går Vilkårene i del B foran. 2 LEVERING Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. Levering skal skje gjennom Eniros eget distribusjonsnettverk og/eller distribusjonsnettverk til Eniros samarbeidspartnere (samlet Distribusjonsnettverket ). Levering kan skje av Eniro selv eller gjennom Eniros samarbeidspartnere. Kunden er kjent med at Eniro ikke garanterer, eller kan garantere, plassering, antall klikk, antall visninger eller annen type prioritering av Medieproduktene, med mindre annet uttrykkelig fremgår av ordrebekreftelsen. 3 KUNDENS MEDVIRKNING Kunden plikter selv å gi slik informasjon og gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å gjøre Medieproduktene klare for distribusjon. Eniro kan stille nærmere krav til innen hvilke tidsfrister informasjonen må gis/tiltakene må gjennomføres. Kunden skal kontrollere ordrebekreftelsen. Kunden må straks og innen tre dager fra mottak underrette Eniro skriftlig om eventuelle avvik fra det Kunden mener er korrekt bestilling. Eniro har ansvaret for å bistå Kunden med å klargjøre Medieproduktene til den tid og i det omfang det uttrykkelig fremgår av ordrebekreftelsen. Dok. ref.: v1

2 Eniro forbeholder seg retten til å lage kampanjen for Kunden ved kjøp av innskuddsbasert produkt, dersom kunden ikke selv har produsert kampanjen innen 60 (seksti) etter ordrebekreftelse er mottatt. 4 KUNDEOPPLYSNINGER Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette opplysninger om egen virksomhet og om Medieproduktene som er bestilt. Endringer i de registrerte opplysningene skal uten ugrunnet opphold meldes til Eniro via kontaktskjema eller til kundeservice på e-post: eller telefon Eniro har ikke ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger som skyldes Kunden selv. 5 KUNDENS ANSVAR FOR INNHOLDET I PRODUKTET Kunden er alene ansvarlig for at de opplysningene og det øvrige materialet ( Kundematerialet ) som Kunden sender til Eniro eller godkjenner som en del av det av produkt Kunden kjøper av Eniro, i den hensikt at de skal utgjøre innehold i et produkt, er i samsvar med lov og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter og ikke er av pornografisk eller støtende natur, inklusive materiell som kan utgjøre hets mot folkegrupper, ulovlige voldsskildringer og lignende, og at Kunden innehar samtlige rettigheter som kreves for anvendelse (inklusive bearbeiding og tilgjengliggjøring). Kunden er herunder ansvarlig for at personer som kan identifiseres i kundematerialet uttrykkelig har godkjent å være med. Eniro anbefaler Kunden alltid å innhente skriftlige samtykker fra medvirkende personer. Eniro forbeholder seg retten til umiddelbart å fjerne eller avstå fra å publisere materiell som bryter mot Vilkårene, eller som kan utsette Eniro for kritikk. I slike tilfeller har ikke Kunden krav på å få tilbake det vederlag som er betalt. Kunden skal holde Eniro og selskapets underleverandører skadesløse for brudd på første avsnitt. Eniro skal uten ugrunnet opphold underrette Kunden om krav som rettes mot Eniro knyttet til innholdet i Kundens Medieprodukter. 6 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Kunden skal betale vederlag for de bestilte Medieproduktene slik det fremgår av ordrebekreftelsen, eventuelt slik det fremgår av prisliste som det henvises til i ordrebekreftelsen Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige skatter og avgifter. Med mindre det fremgår av ordrebekreftelsen at betaling skal skje etterskuddsvis, skal betaling skje forskuddsvis. Forskuddsbetaling kan skje via den betalingsløsning på Internett som Eniro til enhver tid tilbyr, eller faktura hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelsen. Etterskuddsbetaling skal skje i henhold til faktura fra Eniro. Betalingsfrist ved betaling via faktura er senest 14 dager etter fakturadato. 2

3 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Eniro forbeholder seg også rett til å stanse videre levering og til å nekte å motta bestilling av ytterligere produkter inntil utestående forsinket betalt vederlag er gjort opp. 7 ENDRINGER I MATERIALET OG AV TJENESTE Eniro forbeholder seg rett til å tilpasse og endre Medieprodukter og tilknyttede tjenester, redaksjonelle retningslinjer mv. med rimelig varsel. Eniro har rett til å flytte Kundens Medieprodukter fra en tjeneste til en annen tjeneste, forutsatt at Kunden får ytelser som samlet sett er av samme eller bedre verdi enn tidligere Medieprodukter. Hvis det aktuelle Medieproduktet avvikles og Eniro ikke kan tilby egnede erstatningsprodukter, kan Eniro bringe Avtalen til opphør samtidig med avviklingen av Medieproduktet. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av eventuell gjenværende (ikke oppbrukt) vederlag, men Kunden kan bruke gjenstående vederlag på andre produkter Eniro tilbyr. Eniro må varsle Kunden senest en måned før flytting/avvikling skal finne sted. 8 ANSVAR VED AVTALEBRUDD Den parten som vil påberope seg at den andre parten bryter Vilkårene, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og uansett innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon, fant sted. Ved brudd på Vilkårene, skal den ansvarlige parten rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte retteforsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige parten erstatte den skadelidendes direkte økonomiske tap forårsaket ved bruddet på Vilkårene. Ansvaret er oppad begrenset til maksimalt kr 2 000,- per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt kr ,- per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved Kundes brudd på punkt 5. Kunden har ikke krav på prisavslag med mindre leveranse av bestilte Medieprodukter har uteblitt fullstendig og det fremgår uttrykkelig av ordrebekreftelsen at levering skal skje på et bestemt tidspunkt. Ved gjentatte vesentlige brudd på Vilkårene fra en part, og der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør. Kunden har bare krav på tilbakeføring av gjenstående vederlag hvis Eniro ikke kan tilby tilfredsstillende erstatningsprodukter, eller avsnittet over kommer til anvendelse. Eniro har rett til å si opp Avtalen dersom Kunden blir slått konkurs, innleder gjeldsforhandlinger, trer i likvidasjon eller kan anses å ha blitt insolvent. Oppsigelse skal være skriftlig dersom en av Partene krever det. Eniro er uten ansvar for skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller annen teknisk omstendighet som umuliggjør eller vanskeliggjør Eniros levering eller Kundens bruk av Medieproduktene. 3

4 Partene er ikke ansvarlige for skade som følge av omstendigheter utenfor deres kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne. 9 OVERDRAGELSE Eniro har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Vilkårene til andre. Kunden kan ikke overdra Vilkårene til andre, men kan la andre enheter i samme konsern som Kunden tilhører, benytte Medieproduktene. Kunden er uansett fullt ut ansvarlig overfor Eniro for korrekt oppfyllelse av Vilkårene. 10 LOVVALG, TVISTER Denne Avtalen er underlagt norsk rett, og partene avtaler Oslo tingsrett som verneting. 4

5 Del B SPESIELLE VILKÅR FOR DE ENKELTE MEDIEPRODUKTENE Denne delen av Vilkårene inneholder spesielle Vilkår for de enkelte Medieproduktene som Eniro til en hver tid tilbyr. 11 BETAL-PER-KLIKK-ANNONSERING 11.1 Om produktet Medieproduktet Betal-per-klikk-annonsering omfatter tilgjengeliggjøring av klikkbaserte tekstannonser i Distribusjonsnettverket. Distribusjonsnettverket for Betal-per-klikk-annonsering omfatter blant annet Eniros eget nettverk Scandinavian AdNetworks ScanAd og Google. Kunden velger i samråd med Eniro hvilke søkeord han ønsker å benytte. Hvis Kunden ikke selv velger søkeord, har Eniro rett å velge på Kundes vegne. Eniro har rett å tilby samme søkeord koblet til Betalper-klikk-annonsering til mer enn èn kunde. Kunden bestemmer selv den maksimumpris som skal betales per klikk for den enkelte annonsen. Eniro kan ikke garantere plassering, antall klikk eller visninger av Sponsede Lenker Administrasjon av produktet I de tilfeller der Kunden gis tilgang til Eniros webbgrensesnitt for bestilling og administrering av Betal-per-klikk-annonsering, skal Kunden følge Eniros til enhver tid gjeldende retningslinjer. Hvis Eniro skal bistå Kunden med å administrere Kundens Betal-per-klikk-bestilling, påløper et vederlag for kampanjearbeid på 15 % av det vederlaget som Kunden betaler eks. mva. Hver ny kunde skal betale en oppstartingsavgift på NOK 495,-. Kunden kan stanse levering av og/eller endre de bestilte Medieproduktene med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen. Slik stansing eller endring gir ikke Kunden krav på tilbakebetaling av allerede betalt vederlag. Kunden har rett til å endre innholdet i produktet gjennom avtaleperioden i samsvar med de regler for endringer som gjelder etter denne Avtalen Særlig om Google AdWords Ved bestilling av Googles AdWord gjelder Googles brukervilkår i tillegg til disse Vilkårene, herunder at Kundens Google-AdWords-annonser ikke strider mot Googles annonsepolicy. Ved motstrid mellom disse Vilkårene og Googles vilkår, går Googles vilkår foran. Googles brukervilkår fremgår av https://adwords.google.com/select/tsandcsfinde. Googles annonsepolicy fremgår av Varighet og opphør Kunder som har forskuddsbetaling, kan forlenge tjenesten gjennom å betale ytterligere vederlag, hvilket medfører at Avtalen forlenges på de vilkår som til enhver tid gjelder. 5

6 Hvis Kunden har bestilt Betal-per-klikk-annonsering for en viss periode og det betalte vederlaget ikke er brukt opp ved utløp av perioden, har Kunden rett til å forlenge perioden. Kunde har ikke krav på å få tilbake de penger som ikke har blitt brukt opp. Kunden kan stanse og endre sitt Betal-per-klikk-produkt. Hvis Kundens Betal-per-klikk-produkt er inaktivert i mer enn 6 måneder sammenhengende, har Eniro rett å si opp Avtalen. Kunden skal i så fall gis en frist på14 dager til å reaktivere produktet. Avtalen opphører hvis ikke Kunden reaktiverer produktet innen utløp av denne fristen. Kunden har ikke krav på refusjon av innbetalt, ikke benyttet vederlag. Om Avtalen ikke forlenges, opphører den når Kundens forhåndsbetalte vederlag er brukt opp. Hvis Kunden har avtalt etterskuddsbetaling, løper Avtalen til Kunden varsler Eniro om at Avtalen skal stanses. 12 VIDEO 12.1 Om produktet Medieproduktet Video omfatter: 1. Publisering av Video 2. Produksjon av Video (valgfritt) 3. Produksjon av end-card med Kundens opplysninger til å ta inn i Kundens Video 4. Søkeordoptimalisering og SEO-syndikering av Kundens Video 5. Distribusjon av Kundens Video til populære videodelingssider, eksempelvis YouTube 6. Hosting av Kundens Video 12.2 Publisering og produksjon av Video Eniro skal produsere Video for Kunden Hvis Eniro skal produsere Video for Kunden, omfatter dette innspilling av nytt materiale. Det nærmere omfanget av og innholdet i Videoen avtales særskilt mellom Eniro og Kunden. Ønsker ikke Kunden å bli filmet, kan Eniro tilby en ferdigprodusert film basert på Kundens bransje Videopublisering- Kunden har Video fra før Hvis Kunden har en Video fra før som Kunden ønsker å benytte, skal den sendes til Eniro for å klargjøres for distribusjon, søkordoptimalisering og SEO-syndikering Kundens godkjenning av Video Kunden skal godkjenne Videoen før Eniro publiserer den. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen, anses Kunden for å ha godkjent Videoen hvis ikke Kunden har kommet med innvendinger skriftlig senest 10 (ti) dager etter at forslag til ferdig Video er sendt til Kunden Levering Videoen skal anses levert til Kunden når den publiseres etter å ha blitt godkjent/ansett godkjent Søkemotoroptimalisering og SEO-syndikering av Videoen Eniro velger søkeord på vegne av Kunden og vil gi Kunden råd om rimelige tiltak som Eniro vurderer å være egnet for å bidra til at Kundens Video blir lett tilgjengelig for brukerne på Internett. Eniro har rett å tilby samme søkeord til mer enn èn kunde. 6

7 Eniro kan ikke garantere plassering, antall klikk eller visninger av Kundens Video Distribusjon av Videoen Eniro er ansvarlig for distribusjon av Video til populære videodelingssider. Om Videoen produseres av Eniro, har Kunden rett til å laste den opp på sin egen Hjemmeside ved at Eniro gir Kunden tilgang til Videoen med en kode/lenke. Hvis Kunden har lastet opp Video publisert av Eniro på egen Hjemmeside, skal Kunden, når Avtalen opphører, ta bort Videoen fra Hjemmesiden. Kunden har da ikke lenger rett å tilgjengeliggjøre Videoen uten ny avtale med Eniro Hosting av Videoen Kundens Video skal lagres på Eniros servere hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelsen. Eniro skal tilstrebe tilgjengelighet etter etablert bransjepraksis med unntak for situasjoner der tilgjengligheten er begrenset som følge av reparasjon og vedlikehold eller ekstraordinære forhold som nødvendiggjør begrensninger i tilgjengeligheten. Eniro er uten ansvar for utilgjengelighet som skyldes Kunden eller forhold utenfor Eniros kontroll, herunder feil ved telekommunikasjoner eller strøm. Driftsavbrudd eller forstyrrelser meddeles Eniros kundeservice: Eniro skal søke å utbedre feilen innen rimelig tid. Eniro fraskriver seg for øvrig ethvert ansvar for Kundens ulemper eller økonomiske tap som følge av at videodelingssiden er utilgjengelig Ansvar for innholdet i Videoen Se Del A - Generelle Vilkår punkt Eniros rett til å bruke Kundens materiale og Video Kunden gir Eniro rett til å bruke det Kundematerialet som Kunden har stilt til rådighet til å produsere Video for Kunden i henhold til Avtalen. Eniro kan la andre som bistår Eniro med å gjennomføre Avtalen, benytte Kundematerialet for dette formålet. Kunden gir Eniro rett til å bruke hele eller deler av Kundens Video i sin markedsføring. Retten omfatter også sammenstilling av Videoen med annet materiale. Denne retten gjelder også etter opphør av Avtalen. 13 HJEMMESIDE OG MOBIL HJEMMESIDE 13.1 Om produktene Produktet Hjemmeside omfatter: 1. Utvikling av Hjemmeside for Kunden begrenset til fem sider 2. Tilgang til selvbetjeningsverktøy for videre tilpassing av Hjemmeside 3. Tilgang til besøksstatistikk 4. Registrering av nytt domene eller overføring av eksisterende domene 5. Hosting av Hjemmeside og domene 6. En e-postkonto knyttet til domene 7. Årlig servicestøtte for oppdateringer/endringer begrenses opp til 8 timer i året, så lenge avtalen er aktiv. Kunden har tilgang til selvbetjeningsverktøyet så lenge Avtalen er aktiv 7

8 Produktet Mobil Hjemmeside omfatter: 1. Tilpassing av Kundes Hjemmeside til nedlasting på smarttelefoner (som iphone & Android) (maks 10 sider) 2. Hosting av Kundens Mobile Hjemmeside 3. Support for implementering av automatisk omdirigering av besøkere til Kundens Mobile Hjemmeside fra Kundes Hjemmeside Bestemmelsene nedenfor gjelder både Hjemmeside og Mobil Hjemmeside Produksjon av Hjemmeside Eniro kan utvikle Hjemmesidene på grunnlag av Kundematerialet og det materialet Kunden stiller til rådighet for produksjon av Kundens Hjemmeside og det materiale som Eniro stiller til rådighet for utvikling av Hjemmeside for Kunden. Kunden er forpliktet til å medvirke ved produksjon og levering av produktet. Kunden må også respektere de tidsfrister som angis i kommunikasjon mellom Eniro/Eniros underleverandør og Kunden. Eniro skal i rimelig omfang gi Kunden råd om hvordan Hjemmesiden bør utformes. Kunden skal godkjenne Hjemmesiden før den publiseres. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen, anses Kunden for å ha godkjent Hjemmesiden hvis ikke Kunden har kommet med innvendinger skriftlig senest 5 (fem) dager etter at forslag til ferdig Hjemmeside er sendt til Kunden Oppretting av domene Eniro opptrer som mellomledd ved valg og registrering av nytt domene. Ved valg av nytt domene, må Kunden, før domenet aktiveres, signere og returnere skjema fra Norid/Mono iht. instruksjoner gitt i e-post fra Mono. Varigheten av det nye domenet er 1 år. Dersom Kunden ikke sier opp Avtalen med Eniro innen utløpet av ettårsperioden, fornyes den automatisk med ett år. Sier Kunden opp Avtalen med Eniro, må domenet flyttes fra Eniros server, jf. punkt Kunden får en unik e-postadresse på det valgte domenenavnet, f.eks. Kunden kan også få flere unike e-postadresser, f.eks. og til avgift i henhold til avtalen mellom Mono og Kunden Valg av domenenavn og e-postnavn Kunden står fritt til å velge domenenavn. Valg av domenenavn vil også påvirke postfixet på e-posten (betegnelsen da den vil være det samme som domenenavnet. Kunden skal underrette Eniro om det valgte domenenavnet. Eniro skal sørge for registrering og at de kan tas i bruk innen rimelig tid. Valg av nytt domenenavn skal skje i samsvar med Norids regelverk for.no-domenet: Kunden er selv ansvarlig for det valgte domenenavnet og navnet på e- postkontoen jf. de generelle Avtalevilkårene i punkt Levering Hjemmeside skal anses levert til Kunden når den publiseres etter å ha blitt godkjent/ansett godkjent. 8

9 Domenenavn og e-postkonto anses levert når Kunden har fått beskjed om at de er klare til bruk Ansvar for innholdet på Hjemmesiden Se Del A - Generelle Vilkår punkt Eniros rett til å bruke Kundens materiale og Hjemmeside Kunden gir Eniro rett til å bruke det Kundematerialet som Kunden har stilt til rådighet for å utvikle Hjemmeside for Kunden i henhold til Avtalen. Eniro kan la andre som bistår Eniro med å gjennomføre Avtalen, benytte Kundematerialet for dette formålet. Kunden gir Eniro rett til å bruke hele eller deler av Kundens Hjemmeside i sin markedsføring. Retten omfatter også sammenstilling av Hjemmesiden med annet materiale. Denne retten gjelder også etter opphør av Avtalen Endringer Kunden har i avtaleperioden rett til selv å endre innholdet på hjemmesiden, men retten til å bruke det innhold som er produsert av Eniro, opphører ved opphør av Avtalen. Kunder som har kjøpt Mobil Hjemmeside, må ikke endre innholdet på hjemmesiden før Mobil Hjemmeside har blitt lansert ettersom slike endringer kan ha en direkte effekt på produksjonen og leveringen av Mobil Hjemmeside Hosting av Hjemmesidene, domene og e-postkonto Eniro skal tilstrebe tilgjenglighet i samsvar med etablert bransjepraksis. Eniro er uten ansvar for manglende tilgjengelighet som skyldes reparasjon og vedlikehold eller ekstraordinære forhold som nødvendiggjør begrensninger i tilgjengeligheten eller forhold utenfor Eniros kontroll, herunder feil ved telekommunikasjoner eller strøm. Driftsavbrudd eller forstyrrelser meddeles Eniros kundeservice: Eniro skal søke å utbedre feilen innen rimelig tid. Eniro fraskriver seg for øvrig ethvert ansvar for Kundens ulemper eller økonomiske tap som følge av at Hjemmesiden eller e-postkontoen er utilgjengelige Avtalens varighet Eniro forbeholder seg retten å slette Kundens Hjemmesider og e-postkonto 7 (syv) dager etter at Avtalen har opphørt. 14 SØKEMOTOROPTIMALISERING 14.1 Om produktet Produktet Søkemotoroptimalisering og SEO-syndikering omfatter: 1. Lenking til Kundes Hjemmeside for å oppnå bedre plassering i søkeresultatet for Kundens valgte søkeord, lokal eller nasjonal SEO (valgfritt) 2. Vurdering og ved behov foreslag til forandringer av Kundens Hjemmeside for å muliggjøre bedre plassering i søkeresultatet for Kundens valgte søkeord 3. Bedre plasseringer i søkeresultatet for Kundes Hjemmeside på valgte søkeord etter Fornøyd kunde-garanti Kunden kan velge en eller flere av disse delproduktene. 9

10 14.2 Vurdering av Hjemmeside Eniro skal gjennomgå de av Kundens Hjemmesider som er angitt i ordrebekreftelsen og foreslå hvilke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre Hjemmesidenes plasseringer i søkeresultatene i valgte søkemotorer om det viser seg at det er behov for dette for å oppnå fornøydgarantien. Eniro eller Kunden skal gjennomføre de tiltak som partene blir enige om på grunnlag av Eniros gjennomgang. Hvis det gjelder kjøp av andre medieprodukter fra Eniro, gjelder de særlige Vilkårene for disse produktene i tillegg. Ved endringer av Kundens Hjemmeside gjelder punkt 13 så langt det passer. Om Kunden ikke gjør slike tiltak som partene blir enige om, eller gir Eniro mulighet til å utføre disse, gjelder ikke Fornøyd kunde-garantien Rapportering For å bestemme oppnådde plasseringer som ligger til grunn for rapportering og fakturering, genereres data fra Eniros datasystem. Eventuelle treff på Google maps, bilder, filmer, nyhetsresultater samt Googles informasjonsresultat regnes ikke med. Målinger skjer daglig, og den beste plasseringen brukes som underlag for rapportering og fakturering. Ved tvist om oppnådd plassering, gjelder data som har blitt levert fra Eniros datasystem Endringer Kunden skal varsle Eniro om endringer som kan påvirke lenker og plasseringer minst 1 (en) måned før endringen iverksettes. Det kan gjelde f eks ved forandring av adresse til mål-url Fornøyd kunde-garanti Forutsatt at Kunden har gjennomført de tiltakene som Eniro har foreslått jf. 14.2, kan Eniro etter særskilt avtale påta seg Fornøyd kunde-garanti Lokal SEO Ved Lokal SEO velger Kunden 2 (to) og Eniro 3 (tre) søkeord. Fornøyd kunde-garanti innebærer at Kunden skal oppnå minst 150 førstesideplasseringer på Google Norge for minst ett av de søkeordene som er valgt av Eniro eller Kunden i løpet den avtalte 12-månedersperioden Nasjonal SEO Nasjonal SEO innebærer at Kunden selv velger 5 (fem) søkeord. Fornøyd kunde-garanti innebærer at Kunden skal oppnå minst 100 førstesideplasseringer på Google Norge for minst ett av de søkeordene som er valgt av Kunden i løpet den avtalte 6-månedersperioden. Hvis kunden velger å kjøpe ekstra søkeord, øker kravet på minsteantall førstesideplasseringer med 20 ganger per kjøpt søkeord Generelt Hvis de fastsatte førstesideplasseringene iht. denne Avtalen ikke oppnås i løpet av den avtalte perioden, har Kunden rett til å kreve at Eniro betaler tilbake oppad det vederlag Kunden har betalt for produktet. Hvis Kunden velger å forlenge Avtalen, får Kunden videreføre beløpet etter sin Fornøyd kunde-garanti på kommende regning. 10

11 Krav om tilbakebetaling må være kommet frem til Eniro tidligst 1 (en) dag og senest 30 (tretti) dager etter Avtalens opphør Avtalens varighet Partene er enige om at Avtalen kan opphøre tidligst etter 6 (seks) måneder, eller 12 (tolv) måneder hvis Fornøyd kunde-garanti skal gjelde, etter at ordrebekreftelsen kom frem til Kunden. Hvis Kunden har valgt abonnement og sier opp Avtalen innen avtaleperioden har løpt ut, har Kunden ikke rett å få tilbake de penger som Kunden har innbetalt. ooo0ooo 11

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Generelle Avtalevilkår for Eniro Norge AS 1. Generelle vilkår 1.1 Kontraktsinngåelse 1.2 Oppstart av leveranse 1.3 Varighet, levetid og avbestilling

Generelle Avtalevilkår for Eniro Norge AS 1. Generelle vilkår 1.1 Kontraktsinngåelse 1.2 Oppstart av leveranse 1.3 Varighet, levetid og avbestilling Generelle Avtalevilkår for Eniro Norge AS Disse avtalevilkårene ( Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS org. nr. 963 815 751, ved kjøp av Eniro Norge AS' online-, mobil-

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer