Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen."

Transkript

1 AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter ( Medieprodukter ). Del A omfatter de generelle Vilkårene for alle Medieprodukter Eniro tilbyr. Del B inneholder de spesielle Vilkårene som gjelder for enkelte Medieprodukter som Eniro til enhver tid tilbyr. Hvilke Medieprodukter Kunden kjøper, og øvrige særskilte avtalte vilkår, skal fremgå av tilbudet fra Eniro. Ved aksept av tilbudet, godtar Kunden tilbudet og disse Vilkårene. Eniro bekrefter Kundens aksept ved en ordrebekreftelse som formidles til Kunden på den måten Eniro til enhver tid gir beskjed om. Bestilling av Medieprodukter og formidling av tilbud og ordrebekreftelse kan skje via Eniro og Eniros samarbeidspartnere. Disse Vilkårene og ordrebekreftelsen utgjør til sammen Avtalen mellom partene. Eniro forbeholder seg retten å benytte underleverandører for å utføre sine oppgaver etter Avtalen. Eniro har samme ansvar for underleverandørenes ytelser som om de var utført av Eniro selv. Ved motstrid mellom disse Vilkårene, tilbudet eller ordrebekreftelsen, går ordrebekreftelsen foran. Ved motstrid mellom de generelle avtalevilkårene i del A og de spesielle avtalevilkårene i del B, går Vilkårene i del B foran. 2 LEVERING Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. Levering skal skje gjennom Eniros eget distribusjonsnettverk og/eller distribusjonsnettverk til Eniros samarbeidspartnere (samlet Distribusjonsnettverket ). Levering kan skje av Eniro selv eller gjennom Eniros samarbeidspartnere. Kunden er kjent med at Eniro ikke garanterer, eller kan garantere, plassering, antall klikk, antall visninger eller annen type prioritering av Medieproduktene, med mindre annet uttrykkelig fremgår av ordrebekreftelsen. 3 KUNDENS MEDVIRKNING Kunden plikter selv å gi slik informasjon og gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å gjøre Medieproduktene klare for distribusjon. Eniro kan stille nærmere krav til innen hvilke tidsfrister informasjonen må gis/tiltakene må gjennomføres. Kunden skal kontrollere ordrebekreftelsen. Kunden må straks og innen tre dager fra mottak underrette Eniro skriftlig om eventuelle avvik fra det Kunden mener er korrekt bestilling. Eniro har ansvaret for å bistå Kunden med å klargjøre Medieproduktene til den tid og i det omfang det uttrykkelig fremgår av ordrebekreftelsen. Dok. ref.: v1

2 Eniro forbeholder seg retten til å lage kampanjen for Kunden ved kjøp av innskuddsbasert produkt, dersom kunden ikke selv har produsert kampanjen innen 60 (seksti) etter ordrebekreftelse er mottatt. 4 KUNDEOPPLYSNINGER Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette opplysninger om egen virksomhet og om Medieproduktene som er bestilt. Endringer i de registrerte opplysningene skal uten ugrunnet opphold meldes til Eniro via kontaktskjema eller til kundeservice på e-post: eller telefon Eniro har ikke ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger som skyldes Kunden selv. 5 KUNDENS ANSVAR FOR INNHOLDET I PRODUKTET Kunden er alene ansvarlig for at de opplysningene og det øvrige materialet ( Kundematerialet ) som Kunden sender til Eniro eller godkjenner som en del av det av produkt Kunden kjøper av Eniro, i den hensikt at de skal utgjøre innehold i et produkt, er i samsvar med lov og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter og ikke er av pornografisk eller støtende natur, inklusive materiell som kan utgjøre hets mot folkegrupper, ulovlige voldsskildringer og lignende, og at Kunden innehar samtlige rettigheter som kreves for anvendelse (inklusive bearbeiding og tilgjengliggjøring). Kunden er herunder ansvarlig for at personer som kan identifiseres i kundematerialet uttrykkelig har godkjent å være med. Eniro anbefaler Kunden alltid å innhente skriftlige samtykker fra medvirkende personer. Eniro forbeholder seg retten til umiddelbart å fjerne eller avstå fra å publisere materiell som bryter mot Vilkårene, eller som kan utsette Eniro for kritikk. I slike tilfeller har ikke Kunden krav på å få tilbake det vederlag som er betalt. Kunden skal holde Eniro og selskapets underleverandører skadesløse for brudd på første avsnitt. Eniro skal uten ugrunnet opphold underrette Kunden om krav som rettes mot Eniro knyttet til innholdet i Kundens Medieprodukter. 6 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Kunden skal betale vederlag for de bestilte Medieproduktene slik det fremgår av ordrebekreftelsen, eventuelt slik det fremgår av prisliste som det henvises til i ordrebekreftelsen Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige skatter og avgifter. Med mindre det fremgår av ordrebekreftelsen at betaling skal skje etterskuddsvis, skal betaling skje forskuddsvis. Forskuddsbetaling kan skje via den betalingsløsning på Internett som Eniro til enhver tid tilbyr, eller faktura hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelsen. Etterskuddsbetaling skal skje i henhold til faktura fra Eniro. Betalingsfrist ved betaling via faktura er senest 14 dager etter fakturadato. 2

3 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Eniro forbeholder seg også rett til å stanse videre levering og til å nekte å motta bestilling av ytterligere produkter inntil utestående forsinket betalt vederlag er gjort opp. 7 ENDRINGER I MATERIALET OG AV TJENESTE Eniro forbeholder seg rett til å tilpasse og endre Medieprodukter og tilknyttede tjenester, redaksjonelle retningslinjer mv. med rimelig varsel. Eniro har rett til å flytte Kundens Medieprodukter fra en tjeneste til en annen tjeneste, forutsatt at Kunden får ytelser som samlet sett er av samme eller bedre verdi enn tidligere Medieprodukter. Hvis det aktuelle Medieproduktet avvikles og Eniro ikke kan tilby egnede erstatningsprodukter, kan Eniro bringe Avtalen til opphør samtidig med avviklingen av Medieproduktet. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av eventuell gjenværende (ikke oppbrukt) vederlag, men Kunden kan bruke gjenstående vederlag på andre produkter Eniro tilbyr. Eniro må varsle Kunden senest en måned før flytting/avvikling skal finne sted. 8 ANSVAR VED AVTALEBRUDD Den parten som vil påberope seg at den andre parten bryter Vilkårene, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og uansett innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon, fant sted. Ved brudd på Vilkårene, skal den ansvarlige parten rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte retteforsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige parten erstatte den skadelidendes direkte økonomiske tap forårsaket ved bruddet på Vilkårene. Ansvaret er oppad begrenset til maksimalt kr 2 000,- per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt kr ,- per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved Kundes brudd på punkt 5. Kunden har ikke krav på prisavslag med mindre leveranse av bestilte Medieprodukter har uteblitt fullstendig og det fremgår uttrykkelig av ordrebekreftelsen at levering skal skje på et bestemt tidspunkt. Ved gjentatte vesentlige brudd på Vilkårene fra en part, og der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør. Kunden har bare krav på tilbakeføring av gjenstående vederlag hvis Eniro ikke kan tilby tilfredsstillende erstatningsprodukter, eller avsnittet over kommer til anvendelse. Eniro har rett til å si opp Avtalen dersom Kunden blir slått konkurs, innleder gjeldsforhandlinger, trer i likvidasjon eller kan anses å ha blitt insolvent. Oppsigelse skal være skriftlig dersom en av Partene krever det. Eniro er uten ansvar for skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller annen teknisk omstendighet som umuliggjør eller vanskeliggjør Eniros levering eller Kundens bruk av Medieproduktene. 3

4 Partene er ikke ansvarlige for skade som følge av omstendigheter utenfor deres kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne. 9 OVERDRAGELSE Eniro har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Vilkårene til andre. Kunden kan ikke overdra Vilkårene til andre, men kan la andre enheter i samme konsern som Kunden tilhører, benytte Medieproduktene. Kunden er uansett fullt ut ansvarlig overfor Eniro for korrekt oppfyllelse av Vilkårene. 10 LOVVALG, TVISTER Denne Avtalen er underlagt norsk rett, og partene avtaler Oslo tingsrett som verneting. 4

5 Del B SPESIELLE VILKÅR FOR DE ENKELTE MEDIEPRODUKTENE Denne delen av Vilkårene inneholder spesielle Vilkår for de enkelte Medieproduktene som Eniro til en hver tid tilbyr. 11 BETAL-PER-KLIKK-ANNONSERING 11.1 Om produktet Medieproduktet Betal-per-klikk-annonsering omfatter tilgjengeliggjøring av klikkbaserte tekstannonser i Distribusjonsnettverket. Distribusjonsnettverket for Betal-per-klikk-annonsering omfatter blant annet Eniros eget nettverk Scandinavian AdNetworks ScanAd og Google. Kunden velger i samråd med Eniro hvilke søkeord han ønsker å benytte. Hvis Kunden ikke selv velger søkeord, har Eniro rett å velge på Kundes vegne. Eniro har rett å tilby samme søkeord koblet til Betalper-klikk-annonsering til mer enn èn kunde. Kunden bestemmer selv den maksimumpris som skal betales per klikk for den enkelte annonsen. Eniro kan ikke garantere plassering, antall klikk eller visninger av Sponsede Lenker Administrasjon av produktet I de tilfeller der Kunden gis tilgang til Eniros webbgrensesnitt for bestilling og administrering av Betal-per-klikk-annonsering, skal Kunden følge Eniros til enhver tid gjeldende retningslinjer. Hvis Eniro skal bistå Kunden med å administrere Kundens Betal-per-klikk-bestilling, påløper et vederlag for kampanjearbeid på 15 % av det vederlaget som Kunden betaler eks. mva. Hver ny kunde skal betale en oppstartingsavgift på NOK 495,-. Kunden kan stanse levering av og/eller endre de bestilte Medieproduktene med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen. Slik stansing eller endring gir ikke Kunden krav på tilbakebetaling av allerede betalt vederlag. Kunden har rett til å endre innholdet i produktet gjennom avtaleperioden i samsvar med de regler for endringer som gjelder etter denne Avtalen Særlig om Google AdWords Ved bestilling av Googles AdWord gjelder Googles brukervilkår i tillegg til disse Vilkårene, herunder at Kundens Google-AdWords-annonser ikke strider mot Googles annonsepolicy. Ved motstrid mellom disse Vilkårene og Googles vilkår, går Googles vilkår foran. Googles brukervilkår fremgår av https://adwords.google.com/select/tsandcsfinde. Googles annonsepolicy fremgår av Varighet og opphør Kunder som har forskuddsbetaling, kan forlenge tjenesten gjennom å betale ytterligere vederlag, hvilket medfører at Avtalen forlenges på de vilkår som til enhver tid gjelder. 5

6 Hvis Kunden har bestilt Betal-per-klikk-annonsering for en viss periode og det betalte vederlaget ikke er brukt opp ved utløp av perioden, har Kunden rett til å forlenge perioden. Kunde har ikke krav på å få tilbake de penger som ikke har blitt brukt opp. Kunden kan stanse og endre sitt Betal-per-klikk-produkt. Hvis Kundens Betal-per-klikk-produkt er inaktivert i mer enn 6 måneder sammenhengende, har Eniro rett å si opp Avtalen. Kunden skal i så fall gis en frist på14 dager til å reaktivere produktet. Avtalen opphører hvis ikke Kunden reaktiverer produktet innen utløp av denne fristen. Kunden har ikke krav på refusjon av innbetalt, ikke benyttet vederlag. Om Avtalen ikke forlenges, opphører den når Kundens forhåndsbetalte vederlag er brukt opp. Hvis Kunden har avtalt etterskuddsbetaling, løper Avtalen til Kunden varsler Eniro om at Avtalen skal stanses. 12 VIDEO 12.1 Om produktet Medieproduktet Video omfatter: 1. Publisering av Video 2. Produksjon av Video (valgfritt) 3. Produksjon av end-card med Kundens opplysninger til å ta inn i Kundens Video 4. Søkeordoptimalisering og SEO-syndikering av Kundens Video 5. Distribusjon av Kundens Video til populære videodelingssider, eksempelvis YouTube 6. Hosting av Kundens Video 12.2 Publisering og produksjon av Video Eniro skal produsere Video for Kunden Hvis Eniro skal produsere Video for Kunden, omfatter dette innspilling av nytt materiale. Det nærmere omfanget av og innholdet i Videoen avtales særskilt mellom Eniro og Kunden. Ønsker ikke Kunden å bli filmet, kan Eniro tilby en ferdigprodusert film basert på Kundens bransje Videopublisering- Kunden har Video fra før Hvis Kunden har en Video fra før som Kunden ønsker å benytte, skal den sendes til Eniro for å klargjøres for distribusjon, søkordoptimalisering og SEO-syndikering Kundens godkjenning av Video Kunden skal godkjenne Videoen før Eniro publiserer den. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen, anses Kunden for å ha godkjent Videoen hvis ikke Kunden har kommet med innvendinger skriftlig senest 10 (ti) dager etter at forslag til ferdig Video er sendt til Kunden Levering Videoen skal anses levert til Kunden når den publiseres etter å ha blitt godkjent/ansett godkjent Søkemotoroptimalisering og SEO-syndikering av Videoen Eniro velger søkeord på vegne av Kunden og vil gi Kunden råd om rimelige tiltak som Eniro vurderer å være egnet for å bidra til at Kundens Video blir lett tilgjengelig for brukerne på Internett. Eniro har rett å tilby samme søkeord til mer enn èn kunde. 6

7 Eniro kan ikke garantere plassering, antall klikk eller visninger av Kundens Video Distribusjon av Videoen Eniro er ansvarlig for distribusjon av Video til populære videodelingssider. Om Videoen produseres av Eniro, har Kunden rett til å laste den opp på sin egen Hjemmeside ved at Eniro gir Kunden tilgang til Videoen med en kode/lenke. Hvis Kunden har lastet opp Video publisert av Eniro på egen Hjemmeside, skal Kunden, når Avtalen opphører, ta bort Videoen fra Hjemmesiden. Kunden har da ikke lenger rett å tilgjengeliggjøre Videoen uten ny avtale med Eniro Hosting av Videoen Kundens Video skal lagres på Eniros servere hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelsen. Eniro skal tilstrebe tilgjengelighet etter etablert bransjepraksis med unntak for situasjoner der tilgjengligheten er begrenset som følge av reparasjon og vedlikehold eller ekstraordinære forhold som nødvendiggjør begrensninger i tilgjengeligheten. Eniro er uten ansvar for utilgjengelighet som skyldes Kunden eller forhold utenfor Eniros kontroll, herunder feil ved telekommunikasjoner eller strøm. Driftsavbrudd eller forstyrrelser meddeles Eniros kundeservice: Eniro skal søke å utbedre feilen innen rimelig tid. Eniro fraskriver seg for øvrig ethvert ansvar for Kundens ulemper eller økonomiske tap som følge av at videodelingssiden er utilgjengelig Ansvar for innholdet i Videoen Se Del A - Generelle Vilkår punkt Eniros rett til å bruke Kundens materiale og Video Kunden gir Eniro rett til å bruke det Kundematerialet som Kunden har stilt til rådighet til å produsere Video for Kunden i henhold til Avtalen. Eniro kan la andre som bistår Eniro med å gjennomføre Avtalen, benytte Kundematerialet for dette formålet. Kunden gir Eniro rett til å bruke hele eller deler av Kundens Video i sin markedsføring. Retten omfatter også sammenstilling av Videoen med annet materiale. Denne retten gjelder også etter opphør av Avtalen. 13 HJEMMESIDE OG MOBIL HJEMMESIDE 13.1 Om produktene Produktet Hjemmeside omfatter: 1. Utvikling av Hjemmeside for Kunden begrenset til fem sider 2. Tilgang til selvbetjeningsverktøy for videre tilpassing av Hjemmeside 3. Tilgang til besøksstatistikk 4. Registrering av nytt domene eller overføring av eksisterende domene 5. Hosting av Hjemmeside og domene 6. En e-postkonto knyttet til domene 7. Årlig servicestøtte for oppdateringer/endringer begrenses opp til 8 timer i året, så lenge avtalen er aktiv. Kunden har tilgang til selvbetjeningsverktøyet så lenge Avtalen er aktiv 7

8 Produktet Mobil Hjemmeside omfatter: 1. Tilpassing av Kundes Hjemmeside til nedlasting på smarttelefoner (som iphone & Android) (maks 10 sider) 2. Hosting av Kundens Mobile Hjemmeside 3. Support for implementering av automatisk omdirigering av besøkere til Kundens Mobile Hjemmeside fra Kundes Hjemmeside Bestemmelsene nedenfor gjelder både Hjemmeside og Mobil Hjemmeside Produksjon av Hjemmeside Eniro kan utvikle Hjemmesidene på grunnlag av Kundematerialet og det materialet Kunden stiller til rådighet for produksjon av Kundens Hjemmeside og det materiale som Eniro stiller til rådighet for utvikling av Hjemmeside for Kunden. Kunden er forpliktet til å medvirke ved produksjon og levering av produktet. Kunden må også respektere de tidsfrister som angis i kommunikasjon mellom Eniro/Eniros underleverandør og Kunden. Eniro skal i rimelig omfang gi Kunden råd om hvordan Hjemmesiden bør utformes. Kunden skal godkjenne Hjemmesiden før den publiseres. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen, anses Kunden for å ha godkjent Hjemmesiden hvis ikke Kunden har kommet med innvendinger skriftlig senest 5 (fem) dager etter at forslag til ferdig Hjemmeside er sendt til Kunden Oppretting av domene Eniro opptrer som mellomledd ved valg og registrering av nytt domene. Ved valg av nytt domene, må Kunden, før domenet aktiveres, signere og returnere skjema fra Norid/Mono iht. instruksjoner gitt i e-post fra Mono. Varigheten av det nye domenet er 1 år. Dersom Kunden ikke sier opp Avtalen med Eniro innen utløpet av ettårsperioden, fornyes den automatisk med ett år. Sier Kunden opp Avtalen med Eniro, må domenet flyttes fra Eniros server, jf. punkt Kunden får en unik e-postadresse på det valgte domenenavnet, f.eks. Kunden kan også få flere unike e-postadresser, f.eks. og til avgift i henhold til avtalen mellom Mono og Kunden Valg av domenenavn og e-postnavn Kunden står fritt til å velge domenenavn. Valg av domenenavn vil også påvirke postfixet på e-posten (betegnelsen da den vil være det samme som domenenavnet. Kunden skal underrette Eniro om det valgte domenenavnet. Eniro skal sørge for registrering og at de kan tas i bruk innen rimelig tid. Valg av nytt domenenavn skal skje i samsvar med Norids regelverk for.no-domenet: Kunden er selv ansvarlig for det valgte domenenavnet og navnet på e- postkontoen jf. de generelle Avtalevilkårene i punkt Levering Hjemmeside skal anses levert til Kunden når den publiseres etter å ha blitt godkjent/ansett godkjent. 8

9 Domenenavn og e-postkonto anses levert når Kunden har fått beskjed om at de er klare til bruk Ansvar for innholdet på Hjemmesiden Se Del A - Generelle Vilkår punkt Eniros rett til å bruke Kundens materiale og Hjemmeside Kunden gir Eniro rett til å bruke det Kundematerialet som Kunden har stilt til rådighet for å utvikle Hjemmeside for Kunden i henhold til Avtalen. Eniro kan la andre som bistår Eniro med å gjennomføre Avtalen, benytte Kundematerialet for dette formålet. Kunden gir Eniro rett til å bruke hele eller deler av Kundens Hjemmeside i sin markedsføring. Retten omfatter også sammenstilling av Hjemmesiden med annet materiale. Denne retten gjelder også etter opphør av Avtalen Endringer Kunden har i avtaleperioden rett til selv å endre innholdet på hjemmesiden, men retten til å bruke det innhold som er produsert av Eniro, opphører ved opphør av Avtalen. Kunder som har kjøpt Mobil Hjemmeside, må ikke endre innholdet på hjemmesiden før Mobil Hjemmeside har blitt lansert ettersom slike endringer kan ha en direkte effekt på produksjonen og leveringen av Mobil Hjemmeside Hosting av Hjemmesidene, domene og e-postkonto Eniro skal tilstrebe tilgjenglighet i samsvar med etablert bransjepraksis. Eniro er uten ansvar for manglende tilgjengelighet som skyldes reparasjon og vedlikehold eller ekstraordinære forhold som nødvendiggjør begrensninger i tilgjengeligheten eller forhold utenfor Eniros kontroll, herunder feil ved telekommunikasjoner eller strøm. Driftsavbrudd eller forstyrrelser meddeles Eniros kundeservice: Eniro skal søke å utbedre feilen innen rimelig tid. Eniro fraskriver seg for øvrig ethvert ansvar for Kundens ulemper eller økonomiske tap som følge av at Hjemmesiden eller e-postkontoen er utilgjengelige Avtalens varighet Eniro forbeholder seg retten å slette Kundens Hjemmesider og e-postkonto 7 (syv) dager etter at Avtalen har opphørt. 14 SØKEMOTOROPTIMALISERING 14.1 Om produktet Produktet Søkemotoroptimalisering og SEO-syndikering omfatter: 1. Lenking til Kundes Hjemmeside for å oppnå bedre plassering i søkeresultatet for Kundens valgte søkeord, lokal eller nasjonal SEO (valgfritt) 2. Vurdering og ved behov foreslag til forandringer av Kundens Hjemmeside for å muliggjøre bedre plassering i søkeresultatet for Kundens valgte søkeord 3. Bedre plasseringer i søkeresultatet for Kundes Hjemmeside på valgte søkeord etter Fornøyd kunde-garanti Kunden kan velge en eller flere av disse delproduktene. 9

10 14.2 Vurdering av Hjemmeside Eniro skal gjennomgå de av Kundens Hjemmesider som er angitt i ordrebekreftelsen og foreslå hvilke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre Hjemmesidenes plasseringer i søkeresultatene i valgte søkemotorer om det viser seg at det er behov for dette for å oppnå fornøydgarantien. Eniro eller Kunden skal gjennomføre de tiltak som partene blir enige om på grunnlag av Eniros gjennomgang. Hvis det gjelder kjøp av andre medieprodukter fra Eniro, gjelder de særlige Vilkårene for disse produktene i tillegg. Ved endringer av Kundens Hjemmeside gjelder punkt 13 så langt det passer. Om Kunden ikke gjør slike tiltak som partene blir enige om, eller gir Eniro mulighet til å utføre disse, gjelder ikke Fornøyd kunde-garantien Rapportering For å bestemme oppnådde plasseringer som ligger til grunn for rapportering og fakturering, genereres data fra Eniros datasystem. Eventuelle treff på Google maps, bilder, filmer, nyhetsresultater samt Googles informasjonsresultat regnes ikke med. Målinger skjer daglig, og den beste plasseringen brukes som underlag for rapportering og fakturering. Ved tvist om oppnådd plassering, gjelder data som har blitt levert fra Eniros datasystem Endringer Kunden skal varsle Eniro om endringer som kan påvirke lenker og plasseringer minst 1 (en) måned før endringen iverksettes. Det kan gjelde f eks ved forandring av adresse til mål-url Fornøyd kunde-garanti Forutsatt at Kunden har gjennomført de tiltakene som Eniro har foreslått jf. 14.2, kan Eniro etter særskilt avtale påta seg Fornøyd kunde-garanti Lokal SEO Ved Lokal SEO velger Kunden 2 (to) og Eniro 3 (tre) søkeord. Fornøyd kunde-garanti innebærer at Kunden skal oppnå minst 150 førstesideplasseringer på Google Norge for minst ett av de søkeordene som er valgt av Eniro eller Kunden i løpet den avtalte 12-månedersperioden Nasjonal SEO Nasjonal SEO innebærer at Kunden selv velger 5 (fem) søkeord. Fornøyd kunde-garanti innebærer at Kunden skal oppnå minst 100 førstesideplasseringer på Google Norge for minst ett av de søkeordene som er valgt av Kunden i løpet den avtalte 6-månedersperioden. Hvis kunden velger å kjøpe ekstra søkeord, øker kravet på minsteantall førstesideplasseringer med 20 ganger per kjøpt søkeord Generelt Hvis de fastsatte førstesideplasseringene iht. denne Avtalen ikke oppnås i løpet av den avtalte perioden, har Kunden rett til å kreve at Eniro betaler tilbake oppad det vederlag Kunden har betalt for produktet. Hvis Kunden velger å forlenge Avtalen, får Kunden videreføre beløpet etter sin Fornøyd kunde-garanti på kommende regning. 10

11 Krav om tilbakebetaling må være kommet frem til Eniro tidligst 1 (en) dag og senest 30 (tretti) dager etter Avtalens opphør Avtalens varighet Partene er enige om at Avtalen kan opphøre tidligst etter 6 (seks) måneder, eller 12 (tolv) måneder hvis Fornøyd kunde-garanti skal gjelde, etter at ordrebekreftelsen kom frem til Kunden. Hvis Kunden har valgt abonnement og sier opp Avtalen innen avtaleperioden har løpt ut, har Kunden ikke rett å få tilbake de penger som Kunden har innbetalt. ooo0ooo 11