Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen"

Transkript

1 Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet ser frbudet sm nødvendig fr at det skal bli knkurranse i nrsk luftfart. Flyselskapene vil frtsatt kunne tilby bnuspptjening på internasjnale ruter. Det vil gså frtsatt være tillatt fr de reisende å bruke pptjente bnuspeng, både på innenriks- g utenriksruter. Etter Knkurransetilsynets ppfatning er det gde sjanser fr at tiltaket vil bringe nye aktører inn i elet nrske markedet. Det nrske innenriksmarkedet fr flyreiser er blant de største i Eurpa. Det vil være trafikkgrunnlag fr mer eim ett selskap på mange nrske innenriksruter. Knkurransetilsynet Nrwegian Cmpetitin Authrity Bnus svekker knkurransen Bnusprgrammene innebærer at -de reisende får størst frdeler når eie knsentrerer alle sine billettkjøp i ett selskap eller en allianse. Slik skaper bnusrdningen ljalitet til en bestemt allianse. Det fører til at knkurransen i markedet svekkes, slik at selskapene kan ta høyere priser enn de ellers ville ha mulighet til. Mnplsituasjnen i nrsk luftfart fører til unødig høye priser g dårligere tilbud til de reisende. Knkurranse i luftfarten har mtsatt virkning. Prisnedgangen sm kan ventes ved at SAS-gruppen får knkurranse, vil verstige eie frdelene sm enkelte ppnår gjennm bnusreisene. Dette vil kmme nrske frbrukere g bedrifter til gde g gi stre samfunnsøknmiske gevinster. '\ Overdrevne anførsler SAS-gruppen har sm sitt hvedargument mt et frbud mt bnuspptjening innenlands, hevdet at dette vil svekke deres knkurranseevne utenlands. Frdi bnusprgrammene premierer knsentrasjn m ett selskap, vil nrske reisende ifølge SAS-

2 Frts. fra side l gruppen ikke lenger ha like sterkt Knkurransetilsynets ppfatning ikke kunne brukes sm mtiv fr å velge ett av gruppens selskaper på utenlandsreiser. argument mt frbudet. En slik sidevirkning av frbudet Knkurransetilsynet frstår SAS-gruppens bekymring, men mener anførs g bedrifter til gde g inne vil kmme nrske frbrukere lene er verdrevne. Tilsynet mener det bære samfunnsøknmiske langt på vei er pp til flyselskapene gevinster. selv m de skal få økt eller redusert knkurransekraft utenlands sm følge Det eventuelle bedriftsøknmiske tap SAS av frbudet mt bnuspptjening innenlands. Det kmmer blant annet gruppen måtte lide, kan ikke an på hvrdan SAS-gruppen velger å veie tyngre enn behvet fr å anvende de bnuspengene sm nå åpne det nrske markedet fr knkurranse. blir «ledige», g på hvrvidt gruppen velger å knkurrere mer på pris. Flyselskapene har tre ukers frist fra Dersm frbudet mt bnuspptjening 18. mars, dersm de ønsker å klage innenlands likevel skulle medføre at Knkurransetilsynets vedtak inn fr SAS-gruppen møter skarpere knkurranse utenlands, vil dette etter Arbeids- g administrasjnsdepartementet. Gjennmgang av statlige rammeavtaler Ber tannlegene infrmere bedre m pris Knkurransetilsynet skriver i et brev til Den nrske tannlegefrening at tilsynet vil skjerpe ppfølgingen av frskriften m prispplysning fr tannlegetjenester. Bakgrunnen fr brevet er ppslag i media hvr det er påvist manglende prispplysning. Knkurransetilsynet ber i brevet m at Tannlegefreningen rienterer medlemmene m bestemmelsene i frskriften. Frskriften fastsetter tannlegenes plikt til å pplyse m tjenestene de tilbyr. Blant annet skal alle tannleger ha lett synlige prisppslag fr tjenester g prdukter, g de skal gså ha en prisliste sm kundene kan ta med. Tannlegene skal gså gi kundene et kstnadsverslag ved arbeider ver 2000 krner, g kundene skal ha en spesifisert regning. r.---, \. i., Knkurransetilsynet har fått i ppdrag av Arbeids- g administrasjnsdepartementet (AAD) å freta en kritisk gjennmgang av sentrale statlige rammeavtaler sm ligger under AAD. Tilsynet skal blant annet se på Statens avtaler fr kjøp av htelltjenester, ljeprdukter, mtrkjøretøyer, møbler g kntr- g data rekvisita. Knkurransetilsynet skal gi råd g veiledning slik at avtalene kan bidra til å fremme knkurranse. Gjennmgangen er en del av AADs handlingsplan i fem punkter fr å styrke knkurransepliti.kken. I handlingsplanen heter det at en skal sikre at statlige/ffentlige innkjøp bidrar til å stimulere knkurranse g etableringsmuligheter. Det er viktig å unngå at ffentlige innkjøp bidrar til å begrense knkurransen i markedene på krt eller lang sikt. Nen av de sentrale rammeavtalene er utfrmet slik at det kreves dispensasjn fra knkurranselvens frbudsbestemmelser. Knkurransetilsynet har vurdert slike avtaler hver gang de er blitt frnyet. Departementet ønsker nå at tilsynet skal freta en vurdering av de avtalene sm frvaltes av Statens frvaltningstjeneste/statskjøp g se m grunnlaget fr dispensasjnene frtsatt er til stede. Møbelbransjen: 1,5 milliner i frelegg fr ulvlig prissamarbeid Møbelprdusenten Aannø Elegante AS g møbelkjeden Bhus AS har hver vedtatt frelegg på krner fr brudd på knkurranselven. å begrense prisknkurranse på Aannø Elegantes prdukter. Derfr ppfrdret Bhus Aannø Elegante m å ta affære verfr viderefrhandlere sm ikke fulgte sedvanlig prisplitikk når det gjaldt Aannø Elegantes prdukter. ntiser Hjemfall EFTAs vervåkingsrgan ESA har knkludert med at den nrske knsesjnslvgivningen knyttet til vannfall er i strid med EØS-avtalens regler m fri etableringsrett i artikkel 31 g fri kapitalbevegelse i artikkel 40. Etter industriknsesjnslven av 1917 gis knsesjn nrmalt fr en begrenset peride på maksimalt 60 Nr KnkurranseNytt utgis av Knkurransetilsynet.lnfrmasjnsbladet blir publisert hver måned, unntatt i juli g august. Abnnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Elin K. Kleven Redaktør: Liv K. Hammer Redaksjn: Vera Hlst Eckb redaksjn Eivind Klster-Jensen Cat A. Mørk Hanne Sterten Knut Wettermark Redaksjnen ble avsluttet 18. mars Abnnement kan bestilles hs Knkurransetilsynet Pstbks 8132 Dep 0033 OSLO Telefn: Telefaks: Aannø Elegante har vedtatt frelegg fr å ha påvirket prisfastsettelse til viderefrhandlere, mens Bhus har vedtatt frelegg fr å ha medvirket til dette. Knkurransetilsynet fretk en bevissikring hs Aannø Industri (senere Aannø Elegante) g Bhus i april 1999, hvr tilsynet beslagla bevis g tk pp frklaringer fra ansatte. I desember 2000 anmeldte tilsynet de t bedriftene til Økkrim fr brudd på knkurranselven, på bakgrunn av bevisene sm var funnet. Bhus ønsket På grunn av henvendelsen fra Bhus rettet Aannø Elegante flere sterke henstillinger til viderefrhandlere m at de skulle følge de veiledende prisene. Dersm henstillingene ikke ble fulgt, mistet viderefrhandlerne en del av sine privilegier. Bhus var den største kunden til Aannø Elegante, g salget til Bhus utgjrde rundt 50 prsent av AannØ Elegantes msetning på dette tidspunktet. Økkrim legger i skjerpende retning vekt på at frhldet har fregått ver lang tid g at Aannø Elegante faktisk år. Ved utløpet av knsesjnstiden skal installasjner verleveres Den nrske stat uten kmpensasjn, såkalt hjemfall. Regelen mfatter imidlertid ikke kmmuner, fylkeskmmuner eller fretak der Staten eier mer enn t tredjedeler, g slike har ubegrenset knsesjnstid så lenge vannfallet er i deres eie. iverksatte sanksjnene verfr nen av viderefrhandlerne. Frhldet pågikk i periden fra høsten 1997 til våren KnkurranseNytt 3/2002 KnkurranseNytt 3/2002 3

3 Glimt fra virksmheten 2001 ANTALL SAKER DERAV Presseklipp-bunken økte 75 prsent i fjr Knkurransetilsynet har til behandling en klage fra ne2cm m at Nkia nekter å selge mbiltelefner til dem. Fr å vurdere grunnlaget fr et eventuelt inngrep etter knkurranselven 3-10, må tilsynet se nærmere på frhldene fr kjøp, salg g distribusjn av mbiltelefner. Tilsynet har i den frbindelse bedt aktører i'mbiltelefnmarkedet besvare en rekke spørsmål. På det faglige mrådet har det vært intens etterfrskning av karteller g arbeid med kmpliserte ppkjøp g skadelige knkurransereguleringer. Fjråret var gså preget av mstillinger i frbindelse med nedlegging av Knkurransetilsynets åtte reginkntrer g etablering av en ny rganisasjn sentralt. Ved utgangen av 200 I hadde Knkurransetilsynet 113 ansatte. 61 medarbeidere sluttet i løpet av året (hvrav 45 var knyttet til reginkntrene), g det er ansatt 25 nye. Tilsynet dispnerte i 200 I 78 milliner krner g utførte ca. 120 årsverk. Kntrll med frbudene I frbindelse med mistanke m kartellsamarbeid er det gjennmført en rekke bevissikringer i tre saker, knyttet til bransjene asfalt, bygg g anlegg samt spedisjn. Frhørsretten tk til sammen 26 beslutninger m bevissikring i enkeltbedrifter etter knkurranselven 6-2. Det ble gså tatt 24 beslutninger m bevissikring i private hjem, men kun et mindretall av disse ble benyttet. I apri l 200 l ble elektr grssistene anmeldt til Økkrim. Det meste av salget av elektrisk installasjnsmateriell til bruk i bliger g næringsbygg skjer til elektrikere. Et htell i Stavanger er anmeldt i frbindelse med utveksling av infrmasjn m rm pris g bel eggstall. Husfliden Trmsø er gitt tvangs- Mbiltelefner mulkt g dessuten anmeldt til Økkrim fr vertredelse av pålegg m å levere bunadsstff til en systue. Markedsmakt g bedriftserverv Knkurransetilsynet har i 2001 behandlet 65 inngreps saker etter knkurranselven Det er fattet vedtak m inngrep i sakene m e-faktura BBS, prisregulering av bunadsstff fra Husfliden Trmsø, g gdkjenningsrdning fr våtrm. I tillegg er det vedtatt t frskrifter vedrørende maksimalprisreguleringen fr drsjer, hvr det ble fretatt en ppjustering av maksimalprisene på bakgrunn av kstnads- g prisutviklingen fr takstene i de mrådene sm ikke er prisregulert. Knkurransetilsynet har i 2001 behandlet 27 bedriftservervssaker. Tilsynet satte vilkår fr å gdkjenne fusjnen Sim Invest/Bri Barnvagnal' g Nrsk Kjøttsamvirkes ppkjøp av Gudmundsen Eiendm. T 16 av sakene fant tilsynet etter en mfattende vurdering ikke grunnlag fr inngrep etter knkurranselven Av saker i denne sanmlenheng kan nevnes SAS' ppkjøp av aksjer i Braathens, Aker Maritimes ppkjøp av aksjer i Kværner, Statkrafts ppkjøp av Skagerak Energi g GEHE AGs ppkjøp av Nrsk Medisinaldept. Dispensasjner I 200 l var 113 dispensasjnssaker til behandling etter knkurranselven 3-9. Det ble i 91 tilfeller gitt dispensasjn fr hele eller deler av samarbeidet det ble søkt m. 44 dispensasjner ntiser 53 Kntrll med frbudene Anmeldt 3 Tvangsmulkt 1 Bevissikringer 3 65 Markedsmakt Inngrep 3 Drsjefrskrifter 2 27 Bedriftserverv Inngrep Dispensasjner Avslått i sin helhet 6 Innvilget Uttalelser Høringssvar 85 Eget initiativ Prispplysning Kntrller 133 Prisu ndersøkelser 5 30 Urimelig pris Klager henlagt 30 mfattet samarbeid i kjeder eller grupper. Seks dispensasjnssøknader ble i sin helhet avslått. Arbeid relatert til EØS-avtalen Det har i 200 I vært arbeidet videre med Eurpakmmisjnens frslag til mdernisering av gjennmføringsbestemmelsene i EF-traktatens artikkel 81 g 82. Knkurransetilsynet har gså deltatt i drøftinger m endring av regelverkene fr fusjner, bøterabatter, mtrvgner, bagatellkunngjøring, lufttransprt g maritim transprt, g teknlgiverføring har vært drøftet. Knkurransetilsynet har deltatt på 43 EØS-relaterte møter i Brussel. Sakene har vært frdelt på 20 enkeltsaker g 23 regelverksaker. Tilgang til lkale telenett EFTAs vervåkingsrgan ESA inviterer til kmmentarer på en rapprt m frhldene fr tilgang til lkale telenett i EØSlandene. Bestemmelser m at det skal være tilgang på like g rettferdige vilkår ble inkrprert i EØS-avtalen i Rapprten er tilgjengelig på Økningen i det ttale antall presseklipp der Knkurransetilsynet annet fusjnen mellm Aker Maritime utver smmeren g høsten, sm blant er mtalt, økte med 75,8 prsent g Kværner, Streband/DnB/Sampsaken, dagligvaremarkedet, kraftmarkedet, telemarkedet g tilsynets bevis fra år 2000 til Tilsynet er blitt synliggjrt i langt sterkere sikringsaksjner. grad enn tidligere. Etter fire relativt stille måneder «eksplderte» antallet medieklipp i mai g hldt seg høyt resten av året. Det er telt ca klipp i løpet av hele året, mt 1830 i fjr. Nyheten m SAS' ppkjøp av Braathens-aksjer ble kjent mandag 21. mai, g i løpet av en uke mttk Knkurranseti lsynet 181 medieklipp med uttalelser fra tilsynet eller mtale av etaten. SASlBraathens-saken g bnusrdningene dminerte verskriftene i medieppslagene de påfølgende måneder. Selv m luftfart var jurnalistenes altverskyggende interessefelt i kntakten med Knkurransetilsynet i fjr, var det gså en del andre temaer sm ble gjengangere i massemediene Vil behandle kisker g butikker likt Knkurransetilsynet er frnøyd Knkurransefrtrinn med frslaget m å fjerne Dette gir kiskene g bensinstasjnene åpningstidslven, men synes ikke et knkurransefrtrinn i frhld til dagligvarefrretninger, mener Knkurransetilsynet. Redusert knkurranse m Barne- g familiedepartementet går langt nk fr å likestille kisker, butikker g bensinstasjner. dagligvarer utenfr alminnelige åpningstider kan være en av flere mulige faktrer sm bidrar til høyere priser i disse Tilsynet mener at åpningstidsbegrensninger på søndager g utsalgene, sammenlignet med priser i helligdager fr rdinære dagligvarebutikker må ppheves. Økt knkurranse kan kmme frbruker tradisjnelle dagligvarefrretninger. ne til gde gjennm økt tilgjengelighet Barne- g familiedepartementet går i et av dagligvarer, lavere priser g bedre høringsfrslag inn fr at det ikke skal vareutvalg. være åpningstidsbegrensninger fr nen utsalgssteder på hverdager. Men frslaget Knkurransetilsynet peker videre på at innebærer at det foltsatt vil være begrensninger på søndager g helligdager, med skille mellm dagligvarefrretninger, det kan være vanskelig å freta et klart unntak fr kisker g bensinstasjner. kisker g bensinstasjner. Dette bør bety at de gså skal ha de samme rammebetingelsene, mener tilsynet. I høringsuttalelsen skriver tilsynet at etterspørselen vil avgjøre hvilke aktører sm velger å hlde åpent. Bensinstasjner med større salgsareal Frslaget innebærer gså en knkurransevridning mellm bensinstasjner i frhld til kisker, frdi bensinstasjnene kan ha 50 prsent større salgsareal. Begrunnelsen fr dette er at bensinstasjnene gså skal selge bilrelaterte prdukter, men Knkurransetilsynet peker på at bensinstasjnene kan bruke plassen til et bredere utvalg av dagligvarer. 4 KnkurranseNytt 3/2002 KnkurranseNytt 3/2002 5

4 Løyverdningen fr drsjer bør legges m - Fr å få en effektiv g markedsrettet drsjenæring er det nødvendig å ppheve behvsprøvingen fr drsjeløyver g i stedet innføre en kvalifikasjnsbasert løyverdning, uttaler Knkurransetilsynet i Samferdselsdepartementets høring m utkast til lv m yrkestransprt. mulig, eller svært ineffektivt, å prdu- flere tilfeller vært transprt av mennes- peratørtilgang til infrastruktur g sere sluttprduktet uten denne. Tilbudet ker, gds, energi, eller infrmasjn. andre nødvendige prduksjnsmidler. av innsatsfaktren har vært kntrllert av en mnplist eller kllektivt av en Ntatet er knsentrert m analyse av Ntatet er gitt ut sm nr. 1/2002 i samarbeidende gruppe av aktører, g effektivitetsvirkningene av å verprøve serien Skrifter fra Knkurransetilsynet parallelletablering eller duplisering av private aktørers valg av frretnings- g til sendes gratis ved henvendelse til fasilitetene har vært ansett sm usannsynlig. frbindelse. Det gis en øknmisk tilsynet. Sakene har ftest invlvert tje nesteprduksjn. Sluttprduktene har i analyse av effektivitetsvirkninger g regulatriske utfrdringer ved å kreve Endringer i den svenske knkurranselven Flere fylkeskmmuner er restriktive til pprettelse av nye sentraler, tildeling av løyver g utvidelse av løyvedistrikter. Det finnes eksempler på at aktører sm har ønsket å starte pp en sentral, har fått avslag med begrunnelse i hensynet til vern av inntektsgrunnlaget til de eksisterende aktørene. Dette fører til at de eksisterende aktørene ikke pplever knkurransepress, g hindrer dermed effektiv drift g prisreduksjner. Dagens rdning med en behvsbasert løyvetildeling har skapt uheldige etabieringshindringer i de lkale markedene fr drsjekjøring. Flere steder har den lkale drsjesentralen mnpl på drsjetjenester. Dette har fått betydning fr service g prisnivå både fr enkeltkunder g fr strkjøpere av drsjetjenester, sm stat, fylkeskmmuner, kmmuner g bedrifter. Knkurransetilsynet mener derfr at en vergang til en kvalifikasjnsbasert Ft: InMedia/Geir Hlst-Jæger løyvetildeling, basert på krav til derfr ikke se at det kan være behv vandel, øknmisk evne g faglige fr en behvsbasert regulering. kvalifikasjner hs den sm skal utøve drsjetransprt, bør erstatte Knkurransetilsynet vil understreke at dagens rdning. I tillegg bør løyvegrensene ppheves. betydning fr kunders vurdering av en det ikke bare er prisen sm er av tjeneste. Drsjekunder er gså pptatt Det er pp til fylkeskmmunene å av drsjenes tilgjengelighet. Kundene legge til rette fr økt knkurranse i kan ved en ppheving av behvsprøvingen få økt ttalnytte av drsje drsjemarkedet ved å utvide løyvedistrikter g tillate etablering av nye sentraler g bstedløyver. Flere fylkes ventetid, bedre service g bedre tjenester, gså i frm av redusert kmmuner, hvedsakelig i de mrådene sm har fri prissetting, har vært tilpassede tjenester. frhldsvis liberale i dette arbeidet. Dersm behvsprøvingen fjernes, Erfaringsmessig er det i disse mrådene knkurransen fungerer best. Slik g kmplisert prisregulering. Etter pphører gså behvet fr en freldet Knkurransetilsynet frstår det, legges Knkurransetilsynets ppfatning bør det pp til at fylkeskmmunene skal det i stedet legges vekt på at sentralene praktisere løyverdningen liberalt ved ppfyller kravet m gd prispplysning. tildeling av nye løyver. Tilsynet kan Regulering av essensielle fasiliteter fr knkurranse Dktrinene m essensielle fasiliteter springer ut av knkurran sm beskriver de mest refererte sakene Knkurransetilsynet har gitt ut et ntat m essensielle fasiliteter, g gjør en selvgivningen i USA g EU. samfunnsøknmisk drøfting av slike Analyse g rettspraksis fremstår prblemstillinger. Ntatet er utarbeidet sm uklar, men det frhindrer av førsteknsulent Jan Tmas Owe ikke at dktrinene synes å leve i sm et innspill ved vurdering av inngrep etter knkurranselven beste velgående. Fellestrekk fr disse sakene er at de invlverer en dminant aktør i markedet fr Prblemstillingene ppstår i fol'bindeise med en prduksjnsfaktr sm en nødvendig innsatsfaktr g knflikt m andre aktørers tilgang til er nødvendig fr å fremstille et sluttprdukt, der det er enten ikke teknisk denne. Regjeringen i Sverige har lagt frem 21. februar. Hvedpunktet i frslaget er å innføre en reduksjn eller frem et frslag til endringer i knkurranselven. Hensikten tilbakeføring av bten fr selskaper sm hjelper til å avsløre karteller. med endringene er å fremme Svenske selskaper kan i dag få inntil avsløring av ulvlig samarbeid. 10 prsent av årsmsetningen i bt fr Bøtereduksjn, taushetsvern fr vertredelse av lven. Nå freslår de sm gir pplysninger g internasjnalt samarbeid er hved melder fra m vertredelsen av knkur regjeringen at de selskaper sm først punkter. ranselven, skal få ettergitt bten. Selskaper sm gjør etterfrskingen Endringene i knkurranselven ble lagt lettere, skal få en reduksjn i bten de Internasjnale samarbeidsfra Knkurranseplitikk antar en medlemslandene, pluss et faglig g stadig sterkere internasjnal administrativt sekretariat sm er lkalisert i Paris. dimensjn. Bakgrunnen er at markeder g bedrifter blir mer Kmiteens hvedarbeidsmråder er internasjnale. Samtidig har flere analyse av knkurransefrhld, håndheving av knkurranseregler, regulerings land de senere årene fått knkurranselvgivning - g refrmer g frhldet mellm handel mange vurderer å innføre det. g knkurranse. Kmiteen er gså pptatt av frhld i ikke-medlemsland, g Dette har ført til en intensivering av har sammen med andre kmiteer blant arbeidet med knkurranseplitikk i annet bidratt til refrmprsessene i 0stinternasjnale fra. Her gis en versikt Eurpa. ver de viktigste av disse. Det mest frmaliserte internasjnale samarbeidet OECD - Glbal Frum n finner sted innenfr rammen av EU g Cmpetitin EFTA. Disse mtales imidlertid ikke Glbal Frum n Cmpetitin er ett av videre her. åtte fra sm OECD har pprettet fr å øke kqntakten med ikke-medlemsland. OECD - Knkurransekmiteen Gjennm dette frumet søker OECD å Knkurransekmiteen i OECD er et dele kmpetanse g erfaringer med viktig internasjnalt frum fr utveksling av kmpetanse g erfaringer knyt nylig har fått, en knkurranselv land sm freløpig ikke har, eller først tet til knkurranseplitikk. Kmiteen givning. Frumet er således ikke kun består av delegater fra hvert av de 30 fr representanter fr knkurransepprinnelig fikk. Svenskene vil gså innføre taushetsvern fr de sm melder fra g gir infrmasjn m ulvlig samarbeid. I tillegg vil den svenske regjeringen åpne fr at Knkurrensverket skal gis mulighet til å bistå andre lands knkurransemyndigheter ved å hente inn infrmasjn g gjennmføre undersøkelser. Endringene i lven er planlagt å tre i kraft l. juli i år. myndigheter. Over 60 ikke-medlemsland har deltatt på de t første møtene. Frumet har gså viet ppmerksmhet til spørsmål m hvrdan knkurranseplitikk kan bidra til øknmisk utvikling. Det planlegges å gå inn på sammenhengen mellm knkurranseg frbrukerplitikk samt hva sm er den beste utfrmingen g plasseringen av en knkurransemyndighet innenfr et bredere frvaltningsperspektiv. Internatinal Cmpetitin Netwrk Hensikten med ICN er å gi knkurransemyndigheter ver hele verden et spesialisert, men likevel ufrmelt nettverk fr å ppretthlde regelmessige kntakter g håndtere praktiske knkurransespørsmål. Frumet er pprettet av g fr knkurransemyndigheter. Deltakelse er frivillig, men man regner med at de aller fleste av verdens knkurransemyndigheter vil delta. Arbeidet vil være prsjektbasert. Det 6 KnkurranseNytt 3/2002 KnkurranseNytt 3/2002 7

5 B-blad Returadresse: Knkurransetilsynet PB 8132 Dep 0033 OSLO Vedtak g uttalelser Vedtak V / Ahlsell AS g Alcatel Distribusjn AS Utkast til Ot.prp. m lv m endringer V / SAS, Widerøe g Braathens - knkurranselven inngrep mt bnusprgrammene EurBnus gwings - knjturranselven 3-9 jf. 3-1 g dispensasjn til prissamarbeid g markedsdeling fr leveranser av elektrinstallasjnsprdukter til Bravida ASA i alkhllven g spritlven g ppheving av alkhltilvirkningslven Situasjnen i det nrske mbilmarkedet V / Finansnæringens Hvedrganisasjn g Sparebankfreningen i Nrge - knkurranselven 3-9 jf 3-1 g rammeavtale mellm bankfreningene g utstedere av betalingskrt Høringssvar NOU 2002:3 Eierbegrensninger g eierkntrll i finansinstitusjner Frslag til kriteriedkument - «Miljmarkning av utemøbler» Oppnevnelse av gdkjente institusjner etter markeds V / Htellene i Chice Htels Scandinavia ASA - knkurranselven 3-9 jf. 3-1 første ledd - dispensasjn fr samarbeid m priser g rabatter i Nrdisk Htellpass Utkast til St.meld. m bedre miljø i byer g tettsteder Utkast til lv m yrkestransprt med mtrvgn g fartøy (yrkestransprt føringslven ge) Frslag til utredningsprgram fr gasstilførsel til Jæren lva) Ren Utvikling - gdkjenningsrdning fr renhldsbedrifter Frls. ji'a side 7 vil bli avhldt en knferanse i året. På de årlige møtene vil man evaluere a vsl u ttede prsjekter, drøfte de an befalingene sm freslås g ta stilling til nye prsjekter. Det er freløpig satt i gang t prsjekter - ett m prsessuelle frhld knyttet til flernasjnale erverv g ett m knkurransemyndigheters rådgivings- g påvirkningsrlle. Det legges vekt på at ICN skal utfylle g samarbeide med andre internasjnale rganisasjner sm OECD, UNCTAD g WTO. WTO WTO nedsatte en egen arbeidsgruppe fr handel g knkurranse i frbindelse med ministerknferansen i Singapre i På WTOs ministerknferanse i slutten av nvember 200 I ble det besluttet at man skal søke å sette i gang frhandlinger m en avtale m knkurranse etter neste ministermøte, sm vil finne sted i løpet av Arbeids- gruppen vil i denne sammenheng utre- de spørsmål knyttet til hvrdan en avta- le m knkurranse kan pprettes innenfr rammen av WTO. FN - UNCTAD UNCTAD har arbeidet med knkurranseplitikk sm virkemiddel til å skape øknmisk vekst i u-land siden begynnelsen av 1970-tallet. Det er blant annet utviklet en anbefaling m prinsipper g regler fr kntrll med knkultansebegrensende atferd. UNCTAD har siden 1980 gså hatt et mellmstat- lig frum fr knsultasjner knyttet til anbefalingen. Eurpean Cmpetitin Authrities ECA ble pprettet i 200 l g er et uffisielt frum fr knkurransedirektørene i EØS-mrådet. Så langt har det vært fkusert på spørsmål knyttet til samarbeid i frbindelse med flernasj- nale aksjeppkjøp g såkalte leniency- prgrammer. Nrdisk samarbeid Direktørene fr de nrdiske knkurransemyndighetene i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Grønland, Nrge g Sverige samles t ganger i året. Hensikten er å ppretthlde et tett nettverk. Under møtene diskuteres blant annet samarbeid i internasjnale saker g faglige temaer. Det er gså pprettet et nrdisk nettverk fr gjensidig bistand i bekjempelse av karteller. Nettadresser OECD ICN WTO FN -UNCTAD c " ] 3 c " 'O e Q. '" C '".

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Notat. 1. Innledning ADVOKATFORENINGEN

Notat. 1. Innledning ADVOKATFORENINGEN Ntat Til Advkatfreningens kretser, frsvarergruppen, lvutvalg fr sivilprsessg vldgift, frsikringsrett g erstatningsrett, menneskerettighetsutvalget, etikkutvalget, disiplinærutvalget, Yngre advkater, Frum

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

fzizi Eiendomsinformasjon as

fzizi Eiendomsinformasjon as & Nrsk fzizi Eiendmsinfrmasjn as Miljøverndepartementet Pstbks 8013 Dep. 0030 OSLO Justisdepartementet Pstbks 8005 Dep. 0030 OSLO Nærings- g handelsdepartementet vi Næringspl. avd. g Eierskapsavd. Pstbks

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg Nettverkssamling fr gruppen fr frbruk g avfall. 13-14 september 2010 Sarpsbrg Dette er ment sm en helt krt ppsummering av nen ppfølgingspunkter fra møtet i Sarpsbrg, sm supplement til at prgram g innlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer