Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte"

Transkript

1 Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall for fylkets fagskoler skoleåret 2012/2013 ligger fast på samme antall som for skoleåret 2011/2012. Ved Ytre Namdal fagskole reduseres studenttallet ved skolen fra 46 til 36 inneværende skoleår. Kapasitetstallet for Stjørdal fagskole utvides med 10 studenter skoleåret 2012/2013 i fht forrige skoleår. Kapasitetstallet for Steinkjer og Levanger fagskole blir uendret i fht forrige skoleår. Studentkapasitet for den enkelte fagskole skoleåret 2012/2013 blir da: studenter 2012/2013 Stjørdal fagskole 119,7 Steinkjer fagskole 42 Levanger fagskole 11 Ytre Namdal fagskole 36 Sum 208,7

2 Kommentar: Ytre Namdal fagskole ønsker å redusere studentinntaket på den fylkeskommunale fagskolen fra 46 til 36 studenter. De vil i tillegg ta inn 10 studenter i en betalingsklasse. Dette som et tiltak for å bedre økonomien i fagskoledrifta. 2. Fagskolestyrets arbeid med tilbakerapportering av bestilling fra FT Bakgrunn for saken Etter fagskolestyrets behandling av strategidokumentet i sak 3/2011 har fylkestinget gitt fagskolestyret denne bestillinga: Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i Opplæringsregion nord samordnes. Fagskolestyret har siden desember 2011 arbeidet med å etterkomme bestillinga fra fylkestinget, og vedtok i sak 18/12 å melde tilbake til fylkestinget om arbeidet de har utført. Tilbakemeldinga vil skje i desembertinget, enten knyttet til budsjettsaka eller at fagskolen tas opp som eget tema i tinget. Kort om hvordan fagskolestyret har arbeidet med bestillinga fra fylkestinget. A. Kartlegging av om fagskoletilbudet er tilpasset samfunnets og næringslivets behov: Fagskolene ble bedt om å melde fra hvordan de arbeider opp mot brukere/samfunn for å sikre seg at de har studietilbud som er tilpasset deres behov i dag og framover. NHO i Trøndelag, K/S i Nord-Trøndelag, Fylkesmann i Nord-Trøndelag og nav ble bedt om å melde tilbake om hva de ser ut fra sitt ståsted. 2-4 bedrifter/bransjer som hver fagskole rekrutterer studenter fra, har gitt tilbakemelding på om fagskoletilbudet treffer deres behov for kompetanse nå og framover. Konklusjon fra fagskoler, bedrifter og samfunn 1. Fagskolene har gode rutiner for oppfølging og kontakt ut mot næring/ bransje/samfunn. Denne kontakten viser bl.a. at skolene fanger opp innspill fra brukerne og kan tilpasse opplæringstilbud ihht de behov brukerne melder fra om. Tilbakemeldinga viser også at selv om flere og flere kombinerer utdanninga med jobb, og ønsker gjerne digital tilrettelagt opplæring, er det også ønske om ordinære skoletilbud. 2. Tilbakemelding fra bedrifter/bransje/samfunn som skolene samarbeider med, eller rekrutterer studenter fra, melder om at fagskolene tilbyr viktig kompetansepåfyll for deler av deres arbeidsstyrke. 3. Tilbakemeldingene fra NHO Trøndelag, nav, KS i Nord-Trøndelag og FM i Nord-Trøndelag viser også at dagens fagskoletilbud er av stor betydning for næring og samfunn i og utenfor fylket vårt.

3 Tilbakemelding fra fagskolene Tilbakemelding fra fagskolene Tilbakemelding fra bedrifter/bransjer og samfunn Vedr. Stjørdal fagskole. Store Norske Spitsbergen Gruvekompani Skolen tilfører bedriften ønsket kompetanse Skolen er den eneste i landet som tilbyr bergverksfag på dette nivået. Viktig for hele landet, og viktig for den næringen som den representerer Vedr. Levanger fagskole Norske Skog, Skogn Få, men gode erfaringer. Relevant kompetanse for bedriften Mer avhengig av et relevant fagskoletilbud i dag enn for 5 år siden Tine, avd. M-Norge ikke benyttet oss av tilbudet om Teknisk Fagskole fra Levanger fagskole enda. Ikke hatt kandidater som har vært motivert for å søke tilbud om teknisk fagskole. Dette er nå i ferd med å snu, og vi har medarbeidere som kan være i posisjon til å søke. Vedr. Steinkjer fagskole.

4 Norske Skog, Skogn stor betydning for ansatte som har tatt fagskoleutdanning at skolen var på Steinkjer. stor fordel at montører som i dag har to fagbrev, kan øke sin kompetanse ved å ta en utdannelse på Steinkjer Fagskole, Elkraft. I de neste 3-4 årene er det 30% av ingeniørene på avdelingen som blir pensjonister, og i den forbindelse vil det være behov for å styrke bemanningen. Da vil det være behov for fagfolk som er utdannet ved Steinkjer Fagskole, Elkraft. Steinkjer fagskole, Norske skog NTE Mangeårig samarbeid. NTE bidragsyter sammen med Steinkjer fagskole for å utvikle at undervisningen til enhver tid er tilpasset kompetansebehovene i næringslivet. Studentene har gjennom prosjektoppgaver i studietiden og sine avsluttende hovedoppgaver bidratt til mange viktige utviklingsoppgaver for NTE. NTE har bidratt til å gi studentene en undervisning som ligger tett opp til de teknologiske utfordringene kandidatene møter etter avsluttet studium. NTE har i en årrekke rekruttert kandidater fra Steinkjer fagskole til mellomlederstillinger. og sentrale drifts- og utviklingsstillinger i alle deler av vår organisasjon. Dette gjelder for både for nett, produksjon og installasjonsvirksomheten. Kombinasjonen av en sterk montørmessig erfaring og den riktige teoretiske kunnskapen fra fagskolen gjør at NTE også i årene fremover vil ha behov for denne kompetansen. NTE ønsker fortsatt å ha et tett samarbeid med Steinkjer fagskole både for å utvikle innholdet i undervisningen i tråd med næringslivets behov, og rekruttere kandidater til studiet. Steinkjer fagskole, NTE Planstyring AS I hovedsak har saksbehandlere, installatører, daglig ledere, teknisk fagpersonell og en god del ingeniørstillinger - fagskole som høyeste utdanning. Fra Nord-Trøndelag og nordover virker det litt mer utfordrende å få tak i ingeniør/sivilingeniørutdannede på elkraftsiden enn hva som er tilfelle i de større byene (nærmere utdanningsinstitusjonene?) Fagskole er ofte førstevalget ved videreutdanning for personer med praktisk/yrkesfaglig bakgrunn Med en aktiv og oppdatert fagskole som tilbyr tilpassede kurs i h.t. omliggende næringsliv kan faglig oppdatering gjennomføres på en god måte

5 Steinkjer fagskole, Planstyring Vedr. Ytre Namdal fagskole Midt-Norsk Havbruk meget viktig at tilbudene ved skolen opprettholdes. ønske om utvidet fagskoletilbud, i hht. sertifakatkrav, D5L, for båter fra meter meget godt fornøyd med YNVS / Fagskolen sitt opplegg for denne opplæringen Norsk fisketransport dagens fagskole med skipperskole og ulike kurs viktig. tilbud innen utdanning som maskinist og administrasjon/ledelse mangelfullt. meget viktig for bedriften at YNfagskole består og videreutvikles. Norsk Fisketransport Tilbakemelding fra NHO Trøndelag: Entrepenørbedriftene i bygg-og anlegg i Tr.lag er tydelige på at fagskoletilbudet i Tr.lag skal være på Stjørdal. Bergindustrien har gode erfaringer med fagskolen i Stjørdal Teknisk fagskole ivaretas av bedriftene som er kontaktet. NELFO i begge Tr.lagsfylka mener tilbudet må samordnes for Tr.lag, da etterspørselen er relativt liten og stabil Styret i Midtnorsk havbrukslag mener det bør opprettes et nasjonalt senter /nasjonalt fagskoletilbud på Vestlandet. Vedr. tilbakemelding på tilbuda innen Helse/Sosialfag bør K/S kontaktes Tilbakemelding fra NHO

6 Tilbakemelding fra Nav Trøndersk næringsliv går godt. Vekst i sysselsetting innen flere næringer Flere store industribedrifter har god sysselsetting og ordrereserver Relativt stor aktivitet innen bygg og anlegg Mangel på arbeidskraft i flere næringer. o Tømrere/bygg og anlegg o Elektrikere o Kokk og servitør o Sjåfører o Ingeniører/realfag, spesielt innen offshore Avventende holdning blant bedriftene PowerPoint -arbeidsmarkedssituasjonen i NT Tilbakemelding fra KS Nord-Trøndelag, vedr. Helse/Sosialfag Behov for denne type kompetanse nå i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. Kjenner til at noen kommuner, bl.a. Stjørdal, har vært i møter med Levanger fagskole slik at tilbudet tilpasses kommunenes behov, det viser at Levanger fagskole er opptatt av å prøve å legge til rette for våre behov. Viktig at tilbudet opprettholdes i noen år framover til kommunene har fått på plass tilstrekkelig kompetanse i forhold til samhandlingsreformen. Behov for en god markedsføring av tilbudet. Kommunene ikke er veldig kjent med fagskoletilbudet. Generelt. Stortingsmelding 13: Utdanning for velferd legger stor vekt på fagskoletilbudet i helse- og sosialfag som et godt alternativ til høyskoleutdanning. Viktig at skolen har et tett samarbeid med kommunene når tilbudet planlegges og tenker alternativer til den tradisjonelle skolemodellen. At flere enn de som har fagbrev kan delta på utdanningene kan bety flere studenter. En kan da se for seg at en kommune (eller at flere slår seg sammen) ønsker et fagskoletilbud til en gruppe av sine ansatte og ønsker undervisningen lagt til kommunen. Nettløsninger kombinert med samlinger og veiledet praksis kan være en modell. Tilbakemelding fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag, vedr. Helse- og Sosialfag fylkeskommunen har lagt til rette for en god bredde av fagskoletilbud for helse- og omsorgspersonell med videregående utdanning og med det gitt mulighet for å legge til rette for karrierestiger også for denne viktige gruppen av helsearbeidere svaret er ja på at det er et godt og bredt tilbud, men at etterspørselssiden er for dårlig

7 utviklet ved at strategisk kompetanseplanlegging er satt for lite på dagsorden i helse- og omsorgstjenesten i vårt fylke Det som savnes, og som fylkesmannen forstår at det arbeides med, er en fagskoleutdanning som også har med seg kulturdimensjonen i aktiv omsorg ut mot ulike grupper i befolkningen Det er viktig at studiene opprettholdes, og fylkesmannen har god tro på at etterspørselen vil øke etter hvert som strategisk kompetanseplanlegging blir prioritert høyere i praksisfeltet Det som imidlertid vil være viktig for at disse utdanningene skal være bærekraftige i forhold til søkertall er at en ser nedslagsfeltet i flere fylker under ett 1 Samordning av fagskoletilbud innen ORN. Avklaring av fylkestingets bestilling om å sjekke ut hvilke muligheter det er for å samordne fagskoletilbudene i opplæringsregion nord vil nok kreve noe tid. Så langt er dette skjedd: Brev fra fylkesutdanningssjefen til Opplæringsregionen der en ber om at det avklares hva som er mulig å få til av samordning innen regionen. ORN inviterte alle fagskoleansvarlige i ORN-fylkene. til møte 13. juni for bl.a. å drøfte henvendelse fra Nord-Trøndelag. Konklusjon vedr. samordning/samarbeid om fagskoletilbud i regionen er at fylkene er generelt positive til å samarbeide både om utvikling, forvaltning og studietilbud. En ser at det kan være utfordrende å få politisk gjennomslag for samarbeid om tilbud på områder med etablerte strukturer, som for eksempel maritime fag. Klipp fra møtereferat ORN-møte Kort om samarbeidstiltak som er på gang: Bergverksfag i Fauske. Etter initiativ fra Nordland fylkeskommune har det siden årsskifte pågått et samarbeid mellom Stjørdal fagskole og Fauske videregående skole om etablering av fagskoletilbud innen bergverksfag i Fauske. Så langt ser ut til at dette samarbeidet ender opp i at Stjørdal fagskole etablerer et opplæringstilbud i Fauske i nært samarbeid med fagmiljøet ved Fauske videregående skole. Det må sees på som et godt steg i riktig retning ut fra bestillinga fra fylkestinget. Samarbeid mellom trøndelagsfylka. Det ble i mai d.å. avholdt møte på administrativt nivå mellom trøndelagsfylka. Tema her var bl.a. hva vi sammen kan gjøre for å tilby et best mulig fagskoletilbud i trøndelagsfylka. Som oppfølging av dette møtet er det planlagt å samle fagskolelederne på fylkeskommunens fagskoler i de to fylkene til en arbeidsdugnad 6. november. Tema her blir blant annet å

8 avklare muligheter for hva vi kan gjøre sammen rundt utfordringer knyttet til markedsføring av fagskolen i Trøndelag og samarbeid om fagskoletilbud. Akvakultur/ havbruk. Nord-Trøndelag, v. Ytre Namdal fagskole, har begynt prosjektarbeid for et nettbasert tilbud innen havbruk. Prosjektet er under utvikling ved Ytre Namdal i samarbeid med Norsk e- læring og er nå satt på dagsorden innen ORN. Det forsøkes tatt videre der med bl.a. involvering av havbruksnæringa og fylkeskommunene i ORN. Reiseliv og merkantile fag. Nord-Trøndelag og Nordland har sendt NOKUT søknad om godkjenning av læreplan. Samarbeidende skoler: Ytre Namdal fagskole, Stjørdal fagskole og Hadsel fagskole. Oppstart arbeid for å avklare mulig fagsamarbeid mellom fagskoler i Nord-Trøndelag og Nordland. Det er et bredt ønske om økt samarbeid mellom fagskoler, både når det gjelder faglig innhold og med tanke på effektivisering av utdanningstilbudene. Møte mellom fagskolene Ytre- Namdal, Steinkjer, Bodin og Hadsel konkluderte med å gå videre med arbeidet for å avklare veien videre. Konklusjon fra fagskolestyret, vedtatt i sak 18/12: 1. Ut fra de tilbakemeldinger som er gitt fra bedrifter/bransjer og samfunn kommer det klart fram at den kompetanse som tilbys i dagens fagskoletilbud i Nord-Trøndelag er av stor verdi for å dekke dagens og morgendagens kompetansekrav. 2. Arbeid med avklaring om mulig samordning av fagskoletilbud i Opplæringsregion Nord er satt på dagsorden i opplæringsregionen. Det avventes hva prosessen fører til av konkrete handlinger. 3. Styret gir fylkestinget ei tilbakemelding om oppfølging av strategiplan med utgangspunkt i ovenfornevnte saksframlegg.

9