kranteknikk KTF Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO"

Transkript

1 kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF Nr

2 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Administrasjon: Johan O. Asmundvaag Redaktør: Arne Broberg Layout og trykk: Helli Grafisk AS Brobekkveien 115 B, 0583 Oslo Tlf: , Fax: E-post: Ettertrykk forbudt i følge lov om opphavsrett til åndsverk. Særtrykk av artikler kan tilbys etter avtale. ISSN: Reportasjestoff Forslag til reportasjer og leserinnlegg mottas på: Fax: E-post: Kjære leser Først må jeg få lov til å gratulere foreningen med 30-årsjubileet. Dette bladet bærer også preg av det. Dernest slår jeg fast at vinteren er på hell og påsken og KTFs årsmøte står for døren. Årsmøtet er jo den tid på året da man skal få ros og ris for det man har gjort eller ikke gjort i året som er gått. Sett fra en redaktørs ståsted, sitter jeg igjen med det bestemte inntrykk av at det har vært et aktivt og godt år for foreningen, og man er klart på vei oppover også når det gjelder antall medlemmer. Hvorvidt de økonomiske nedgangstider også vil spille inn her gjenstår å se. Nedgangen i bygge- og entreprenørvirksomheten, har også blitt merkbar for kranbransjen. Noen sliter mer enn andre, mens andre igjen bruker tiden til å øke kompetansen på sine medarbeidere, samt trimme organisasjonen. KTF har nok også merket at kursmarkedet har blitt noe tregere, men det har ikke forhindret at foreningen har blåst liv i et tidligere kurs ; Kontrollørkurs G2 Tårnkraner, med oppdatert innhold og læremateriell. Likeledes har man lansert et nytt kurs, Kontrollørkurs G 10 Håndrevne kraner /Taljer, som ved første gangs gjennomføring fikk strålende tilbakemelding. Ny lærebok for mobilkranførere er også på gang, hvor KTF garanterer for økonomien i prosjektet. Nå har KTF også satt fokus på virksomheten på boredekket, hvor det på opplæringssiden er noen gap som bør tettes. Så KTF har så visst ikke tenkt å redusere virksomheten. Saken personløft har ennå ikke funnet sin løsning, men signalene fra Arbeidstilsynet er mer positive enn på lenge. Kanskje direktoratet har noen god-nyheter å meddele på årsmøtet i april? I samtaler med medlemmene klages det over at hjemmesidene kunne vært bedre oppdatert, noe som det arbeides med. Jeg på min side kunne ønske meg at dere var flinkere til å ta opp spørsmål og meninger i bladet. Vi tar gjerne i mot tips og pressemeldinger, og hvis dere ikke har tid til å skrive selv, send meg en , så tar jeg kontakt, så ser vi hva det blir til. Med den kompetansen og erfaringen som KTFs medlemsmasse besitter, så skulle det være rart om det ikke skulle komme noe ut av slike henvendelser. Da ønsker jeg dere alle en GOD PÅSKE, og til dem som skal delta på årsmøtet; vel møtt den 22. april. Redaktørens hjørne Forsidefoto: Kynningsrud AS 2 KTF 01/09

3 Innhold Innhold s 2 Redaktørens hjørne s 3. Innhold s 4. Lederens side s 5. KTF s 10. KTFs leder: KTF årsmøte- 30 års jubileum s 13. KTFs deltakelse i råd og utvalg s 16. Norsk Sertifisering 5 s 21. Stipendordningen s 22. Norsk Kompetanseregister s 23. Personløft. Noen løsning? s 26. Kompetansebygging/opplæring et satsingsområde s 28. Kursomtale s 42. Verdien av et medlemskap i KTF s 44. Æresmedlemmer s 50. Dagens styre i KTF s 52. KTF`s styrer s 57. Medlemmer i KTF 39 3 KTF 01/09

4 Kort Historikk Kort Historikk Bakgrunn I og - 60-årene ble et stort antall løfteinnretninger og løfteredskap tatt i bruk i Norge, uten at man hadde forskrifter og regler som stilte krav til utstyret og kontroll av dette. Internasjonalt hadde man ILO konvensjon nr 32 om Vern mot ulykker under lasting og lossing av skip fra Den ble ratifisert av Norge i Samme år fikk man også Lov om arbeidervern av 7. desember 1956, som ble gjort gjeldende for alle arbeidstakere, også «enmannsbedrifter». ILO konvensjon Nr. 152 om yrkesmessig sikkerhet og helse i havnearbeid, var en revisjon av ILO konvensjon nr 32; vedtatt og beskrevet i St. prp. Nr 100 ( ) 4 KTF 01/09

5 Kort Historikk Verneregel nr 16 I begynnelsen av -70-årene så man endelig behovet for et regelverk, siden det skjedde så mange ulykker, og med hjemmel i Lov om arbeidervern av 1956, utarbeidet Arbeidstilsynet forskrifter som fikk betegnelsen «Verne regel 16». «Verneregel 16 var opprinnelig utformet kun for å dekke bygningskraner, men kort tid før den trådte i kraft i mars 1974, bestemte man at den skulle gjelde for alle typer løfteinnretninger. Reglene i sin generelle form skapte stor usikkerhet innen bransjen om hvordan de skulle fortolkes. Sakkyndig person Ordningen med godkjenning av sakkyndige personer for kontroll av løfteinnretninger og løfteredskap var etablert i forbindelse med kontroll av utstyr for lasting og lossing av skip (Forskrifter om vernetiltak ved lasting og lossing av skip, bestillingsnr. 133). Samtidig med ikrafttredelsen av «Verneregel 16», utvidet man også ordningen med «sakkyndig person». Som følge av verne reglene, økte kontrollomfanget og antall godkjente sakkyndige personer vesentlig i de neste årene. I 1978 var antal let godkjente «Sakkyndig person» kommet opp i ca. 400 med varierende bakgrunn og tilknytning til kranbransjen, som uten noen form for koordinering, skulle omsette forskriftene til praktisk kontrollarbeid. I tillegg var det uenighet mellom interessegruppene innen bransjen om fortolkning av reglene. Behov for et faglig kontaktforum Diskusjonen i bransjen om forståelsen og fortolkninger av Verneregel 16, holdt frem de neste årene. Arbeidstilsynet 5 KTF 01/09

6 Kort Historikk hadde en ledende rolle i denne prosessen, og ved at tilsynet også hadde ansvaret for å godkjenne sakkyndig person, så de behovet for å få fram regler/bestemmelser. I 1975 utarbeidet Arbeidstilsynet kommentarer til Verne regel 16, som dessverre ikke gjorde fortolkningene av reglene enklere, og derfor heller ikke bidro til å fjerne usikker heten blant de sakkyndige, som skulle omsette forskriftene i praktisk kontrollarbeid. Mange opplevde også det de oppfattet som forskjellsbehandling i forhold til regelverket. Denne situasjonen medførte at mange følte behovet for et faglig kontaktforum, som skulle føre fram til etableringen av KTF; Kranteknisk Forening. Initiativ fra NIF I sept. 78 ble det, på initiativ av NIF, arrangert et møte med bred deltagelse fra bransjen, hvor det ble vedtatt å nedsette en komitè for å utarbeide grunnlaget for å etablere en ny forening. Farskapet til foreningen må utvilsomt tilskrives den gode gamle «Verneregel 16», men også NIF s ønske om flere medlemsforeninger. Stiftelsesmøtet fant sted 16. mars 1979 hos Det Norske Veritas på Høvik, med 87 deltagere. Komiteens forskjellige forslag ble livlig debattert, herunder foreningens navn. Etter et par prøvevoteringer valgte møtet enstemmig KTF- KranTeknisk Forening som foreningens navn. Et annet viktig tema under stiftelsen, var opprettelsen av fagutvalg. Her foreslo komitèen å etablere hele 7 utvalg. Utvalg for: a.mobilkraner, b. Bygningskraner, c. Traverskraner, taljer og vinsjer, d. Laste- og losseapparater, portalutliggerkraner og tårnkraner, e. Lastebilkraner, f. Løfteredskap, og til slutt utvalg for ansvar, forsikring og uhell, som ble vedtatt. I tillegg vedtok forsamlingen å nedsette et koordineringsutvalg for å få samordnet arbeidet i de enkelte utvalgene. Ved avslutningen av møtet var KTF - Kranteknisk Forening en realitet med et medlemstall på ca Arbeidet i årene Utfordringene det første driftsåret Man var klar over de forventningene som ble stilt til foreningen, og arbeidet i fagutvalgene ble derfor prioritert for 6 KTF 01/09

7 Kort Historikk Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, gjeldende fra 26. juni 1998 Best.nr. 555 Suksess med salg av marine kraner... Side 9 Forholdet til Arbeidstilsynet Man tilstrebet et nært samarbeid med Arbeidstilsynet og ønsket en åpen toveisdialog for å sikre at forslag KTF utarbeidet, var i tråd med Tilsynets oppfatning. Imidlertid lot et slikt samarbeid seg ikke etablere i denne perioden. Våren -81 skulle Arbeidstilsynet starte arbeidet med revisjon av Kranforskriftene, og det ble også nedsatt en styringsgruppe med bl.a. 3 deltagere fra KTF. Men etter kort tid gikk det hele i stå. Høsten -83 fikk fore ningen beskjed om at det på nordisk hold var tatt initiativ til harmonisering av de nordiske lands regelverk for løfteinnretninger, hvilket innebar at en revisjon av norske forskrifter måtte utsettes på ubestemt tid. Blåboka I hele perioden frem til 1983 hadde styret hatt kontakt med Arbeidstilsynet på alle plan for å oppnå et nært samarbeid; uten å lykkes. Og frustrasjonen i styret og fagutvalgene var stor, fordi man etter flere års virksomhet ikke hadde greidd å få frem forskrifter og veiledninger man kunne leve med. Man besluttet derfor nå å ta saken i egne hender. Styrets forslag til nye forskrifter var vedtatt på årsmøtet i 1983 som uttrykk for foreningens syn, og grovutkast til veiled ninger forelå for alle typer kraner. Etter en siste finpuss av KTFs Forskriftsutvalg og en redaksjonsgruppe, kunne styret 4 okt sende medlemmene «Blåboka» - Forslag til rett led ninger og veiledninger for løfte innretninger, et solid verk på 133 sider, som også inneholdt en meget interessant rapport fra Utvalget for Ansvar og Forsikring. «Blåboka» er selvfølgelig aldri offisielt godkjent av myndighetene som norske kranforskrifter med veiledninger, men inntrykket er vel at både Arbeidstilsynet og bransjen har benyttet disse i påvente av offisielle forskrifter. snarest å kunne fremlegge endringsforslag og vei ledninger til «Verne regel 16». Fagutvalgene nedla enormt mye arbeid i for å få frem rapporter og forslag, men måtte etter hvert erkjenne at å få frem regler og fortolkninger i tråd med foreningens vedtekter ikke var enkelt. Veiledninger Et annet problemområde var regler og veiledninger for løfteredskaper. Derfor ble det etter at arbeidet med Blåboka var fullført, nedsatt et utvalg for løfteredskaper for å utarbeide veiledninger for hele dette området. I febr. -87 kunne man invitere til kurs. Kurskompendiet var KTFs utkast til «Veiledninger for løfteredskap», og oppslutningen om kurset var enorm. Deltagelsen på senere kurs har vist at det spesielt på området løfteredskaper er et stort behov for opplæring. Fra Arbeidstilsynet kom det gjentatte signaler om at vernereglene skulle revideres, og det ble en del diskusjoner mellom Arbeidstilsynet og KTF, fordi usikkerheten om hva som 7 KTF 01/09

8 Kort Historikk ville skje var stor, ikke minst når det gjaldt sakkyndigordningen. Som et hjelpemiddel til fortolkningen av vernereglene, ble arbeidet med veiledningene igangsatt. Under dette arbeidet kom det tydelig fram at leverandørens-, produsentens- og brukernes syn på regelverket sprikte. Til slutt greidde KTF å sy sammen en veiledning; som imidlertid ble vel mye harmonisert mellom de ulike krantyper. Kranteknisk Forening forsøkte også å samle de nordiske land til et felles arbeid med kranforskrifter, og det ble avholdt et møte i den forbindelse. Imidlertid hadde ikke de andre landene de samme foreninger og organisasjoner som Sverige og Norge, og de forsvant derfor ut av arbeidet med en felles løsning. Sakkyndigordningen Over tid gikk det inflasjon i godkjennelse av sakkyndige personer, også innen fagområder hvor de manglet enhver kunnskap. Dette resulterte ofte i de rareste pålegg, som i mange tilfeller hadde en ikke ubetydelig innvirkning på økonomien. KTF gjorde flere henvendelser til Arbeidstilsynet om dette, uten reaksjon. En viktig oppgave for KTF har alltid vært å ivareta de sakkyndiges interesser. Allerede i 1977 var det tanker om å innføre monopol på kontroll og sertifisering av kraner og løfteredskaper, men etter at bransjen protesterte, ble ordningen stilt i bero. I 1985 dukket planene om monopolisering av kontrollsystemet og dermed sakkyndigordningen opp igjen. KTF engasjerte seg sterkt imot planene, og hadde en rekke møter med Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det endte til slutt med vedtak om å beholde dagens system, samtidig som Arbeidstilsynet, i samarbeid med bran sjen, satte seg som mål å fastlegge kriterier for godkjenning av nye sakkyndige, samt øke kompetansen for allerede godkjente sakkyndige. KTF ble oppfordret til å delta i utformingen av den fremtidige sakkyndigordningen, og samme år besluttet KTF å nedsette et utvalg. Et av de punktene som skapte størst usikkerhet på den tiden, er tolkningen av begrepet «tilstrekkelige kvalifikasjoner», og hva som er godkjent kompetanse. Sommeren 1988 kom det endelig ut et notat fra Arbeidstilsynet om Godkjennelseskriterier for Sakkyndig person for løfteinnretninger og løfteredskap som var til god hjelp. For å kunne bli godkjent ble det stilt krav til anerkjent kompetanse, basert på teo retiske og praktiske prøver. Det ble også stilt krav til formell utdannelse og dokumentert praksis. KTF mente at slike krav var berettigede, som ville bidra til en nødvendig kompetanseheving blant sakkyndige og kontrollører. I 1990 fattet Direktoratet for Arbeidstilsynet et vedtak om at godkjenningen av nye sakkyndige personer skulle baseres på dokumentert og normert kompetanse, basert på avleggelse av teoretiske og praktiske prøver, samt en vurdering av utdannelse og praktisk erfaring. I forbindelse med at den nye Forskrift om bruk av arbeids utstyr ( Best.nr. 555) som trådte i kraft fra 26. juni 1998, har begrepet sakkyndig person falt bort og er erstattet med sakkyndig virksomhet. Fra 1. januar 2000 falt også alle tidligere godkjennelser som sakkyndig bort. Den nye forskriften fastsetter at all sakkyndig virksomhet nå skal godkjennes av et sertifiseringsorgan. Informasjonsvirksomheten Et viktig punkt i de første årene av foreningens virksomhet var å skape kontakt med medlemmene. Allerede fra starten innførte man ordningen med en årlig ajourført medlemsfortegnelse, samt opplysninger om foreningens tillitsmenn, utvalg, vedtekter osv. Etter hvert ble det viktig å få ut en eller annen form for medlemsinformasjon, og i 1981 kom medlemsinformasjon nr.1, årgang 1; en enkel stensilert sak. Målsettingen var en utgivelse pr. kvartal. Høsten -84,ble det nedsatt en redaksjonskomité som la opp til en ny redaksjonell linje, med en del faste spalter, trykking i offset på bedre papir, mer fotos osv. Med dette fikk foreningen et medlemsblad man kunne være bekjent av, og som etter hvert har blitt et nyttig kontaktskapende element i foreningens virksomhet. Høsten 1989 besluttet styret at KTF-Informasjon skulle få ny layout og muligheten for faglige annonsering, slik at pressemeldinger og produktnytt fra medlemmene kunne tas inn i bladet. I 1990 ble det besluttet at BUK skulle få tildelt plass i informasjonsbladet til KTF. Medlemsbladet ble nå kalt KTF Medlemsinformasjon, men skiftet i 1992 navn til «Kranteknikk», samtidig som KTF fikk ny logo. I forbindelse med at KTF og NFV i 1995 meldte seg ut av NIF og etablerte sitt eget sekretariat, valgte en også å slå sammen Kranteknikk og Vedlikehold til «To-blader-i-ett» (Utgave ). Dette var imidlertid ingen vellykket løsning. Fra 1. januar 1997 fikk derfor KTF igjen sitt eget blad. Pr i dag er antall sider økt til 30, med 4 nummer i året og et opplag på 500. Utviklingen av kurstilbud til bransjen Helt fra begynnelsen av 1980-årene ble det gjennomført krankurs i KTFs regi, og temaene var først og fremst: Standarder (5514, 5512 og 5515) Innkjøp av kraner Offshore kraner Imidlertid var man frem til 1987 tilbakeholdne med å gå inn på en for stor kursvirksomhet. Dette for ikke ytterligere å belaste de tillitsvalgte, som alle gjorde en jobb for foreningen på frivillig basis i tillegg til sitt daglige arbeid. Etter at «Blåboka» og Veiledninger for Løfteredskap forelå, hadde noen av foreningens medlemmer arrangert større og mindre kurs i lokal regi, og man hadde registrerte et økt behov for opp- 8 KTF 01/09

9 læring. Foreningen innså derfor at man nå var nødt til å engasjere seg i dette arbeidet, og innledet et kurssamarbeid med NIF s studiesenter. Dette resulterte i KTFs første kurs på Geilo i februar 87. Kursgrunn laget var KTFs Veiledninger for løfteredskap, og instruktørene var alle medlemmer i KTF. Kurset ble en stor suksess med hele 81 deltagere. I desember -87 ble det nedsatt en kurskomite som skulle samarbeide med NIF om kurs for kontrollører og sakkyndige. Kursmateriell for de forskjellige krantyper ble utarbeidet, og i løpet av 1988 ble de første kontrollørkurs gjennomført, med positiv mottakelse og god oppslutning. I årene som kom utviklet kursvirksomheten seg videre, med en rekke kurs i regi av KTF/NIF, og kursmateriellet ble stadig forbedret. I denne perioden oppnevnte Kommunal- og Arbeidsdepartementet et Bransjeutvalg for kranføreropplæring - kjent under initialene «BUK», med medlemmer fra fagbevegelsen, en rekke organisasjoner, forskjellige direktorater og selvfølgelig fra KTF. KTF melder seg ut av NIF NIF spilte en viktig pådriverrolle i prosessen som ført fram til dannelsen av KTF i Men i 1993 konstaterte NIF at Studie senteret ikke lenger gikk så godt som forventet, og at man vurderte muligheter for en rasjonalisering/ effektivisering. Høsten 1994 søkte derfor KTF og NFV sammen for å utrede om de skulle etablere et felles sekretariat, utenfor NIF, aktualisert av at NIF hadde signalisert reduserte sekretariatsfunksjoner til de tilsluttede foreningene i fremtiden. Etter en grundig utredning og forhandlinger med NIF, fikk man til en ryddig skilsmisse,og det ble etablert et felles sekretariat ; Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) for foreningene KTF og NFV utenfor NIF. At avgjørelsen den gang var riktig, er utviklingen av dagens KTF et godt bevis på. Kompetanse- et viktig konkurransefortrinn I de senere årene er det fortsatt kontrollørkursene som utgjør stammen i KTF s kursvirksomhet. I tillegg gjennomføres en rekke andre fagkurs med bred deltakelse. I 1996 ble satsingen på offshore gjenopptatt og KTF s offshoreutvalg satset på internasjonale konferanser. «The 1st International OFFSHORE CRANES Conference» ble gjennomført i Molde og på engelsk. Siden har konferansen vært gjennomført hvert år, og kurssted har alternert mellom Stavanger og Aberdeen. I år gjennomføres den 14. konferansen i Stavanger, og det forventes deltakelse fra nasjoner og ca 200 i tallet. Andre viktige offshore-konferanser som årlig samler stor og internasjonal deltakelse er: Løfteoperasjoner under vann ( Sub-Sea Lifting Operations) og Ankerhåndtering, med over 200 deltakere på begge. I de siste årene har KTF gjennomført flere kurs i forbindelse med «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», best nr. 555 med stor suksess. Disse kursene har bekreftet at KTF er en pådriver innen bransjen og er opptatt av kompetanseutvikling som virkemiddel for å bedre helse, miljø og sikkerhet hos medlemsbedriftene. Nytt av året er nytt kurs i hånddrevne kraner (taljer) og oppfriskning av kontrollørkurs tårnkran. Det er også igangsatt arbeid med ny lærebok for Mobilkranførere. En annen viktig faktor på dette området er utvikling og implementering av standarder. KTF er derfor en pådriver og en viktig deltaker også i dette arbeidet. Det viktigste arbeidet er nå å få løftestandarden for landbasert virksomhet på plass. Inntil den er på plass gjennomfører KTF kurs på KTF-standarden Sikker bruk av løfteutstyr Landbasert. 9 KTF 01/09

10 Kranteknisk Forening inn i fremtiden Endre Fuglset, KTFs leder i jubileumsåret Kranteknisk Forening inn i fremtiden Det som nå er en utfordring i vår bransje, er at de ulike sertifiseringsorganene har ulike rutiner og krav til sertifiseringen av sakkyndige virksomheter og sertifiserte opplæringsvirksomheter. Dette medfører at det er ganske stor forskjell på kostnadene og kvaliteten for de som gjennomfører en sertifisering av sin virksomhet. KTF er mindre fornøyd med at SGS ikke har klart å skape likhet for sertifiseringsprosessen. Slik jeg ser det fra mitt ståsted synes det som at SGS ikke har lykkes å få til en enhetlig sertifiseringsprosess av de sertifiserte virksomhetene. Det betyr i så fall ar DAT må vise større engasjement for få til en enhetlig sertifiseringsprosess i Norge. Dette kan bety at de må komme med klarere retningslinjer hva en sertifiseringsprosses betyr, og hvilke konsekvenser det er hvis ikke retningslinjene følges. Foreningens arbeid Deltakelse i Fagforum for arbeidsutstyr med tilhørende arbeidsgrupper KTF har deltatt i fagforum med tilhørende arbeidsgrupper. En av arbeidsgruppene som ble satt ned var Kontroll av arbeidsutstyr. Leder av denne arbeidsgruppen var Kenneth Berg. Oppgaven var å gjennomgå og revidere Samordningsrådets dokument Normer for kontrollomfang, I tillegg til å utarbeide standardformularer for dokumentasjon av sakkyndig kontroll, knyttet til bruksforskriftens 53 og 57. Ønsket resultat på sikt er at sertifisert sakkyndig kontroll har en forutsigbar kvalitet, både i utførelsen av kontrollen og i dokumentasjon av kontrollen. Kontrollen bør være den samme (dvs. harmonisert) med andre nasjonale myndigheter (Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet). Innholdet av kontrollen bør så langt som mulig også være harmonisert innenfor de nordiske landene. Formålet er å få til grunnleggende retningslinjer for utførelse av sertifisert sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, og dokumentasjon av slik kontroll. Retningslinjene skal gi arbeids- 10 KTF 01/09

11 Kranteknisk Forening inn i fremtiden KTF har vist gjennom mange år at det er en sunn og levedyktig forening som arbeider for medlemmene. Sammen har vi satt en standard for utførelsen av kontroll og ettersyn av kraner og løfteutstyr, og satt krav til kompetanse for kontrollører og faglige ledere. Dette er en av hovedoppgavene foreningen har hatt gjennom 30 år, og som har hatt stor betydning for bransjen. KTF har i denne tiden gjennomført opplæringen for ca 2000 kontrollører i ulike kontrolltyper og gjennomført årlige seminarer for faglige ledere. giver et mer entydig resultat av utført kontroll, og kan også brukes av Arbeidstilsynet i tilsyn med sakkyndige virksomheter. Medlemsmøter For å opprettholde god kontakt med medlemmene, gjennomføres det årlige medlemsmøter rundt om i landet. På disse møtene tas det opp sentrale temaer og problemstillinger. Vi ser veldig positivt på at de forskjellige direktoratene stiller opp på møtene. De to siste årene har møtene blitt gjennomført på dagtid fra kl Tilbakemeldingen fra deltakerne er at disse samlingene er viktige, og må prioriteres i fremtiden. Vi har nå gjennomført medlemsmøter i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Molde som samlet totalt ca 200 personer. KTF Opplæringsfond KTF s utdanningsfond ble opprettet på årsmøtet i 2004, i forbindelse med foreningens 25- års jubileum. Fondets hensikt er å gi økonomisk støtte til personer som ønsker å spesialutdanne seg innenfor deler av KTF s fagområder, med tanke på å bidra til økt sikkerhet for personell og materiell. I begynnelsen av hvert kalenderår, skal det kunngjøres frist for å søke tildeling fra fondet i aktuelle tidsskrifter. Styret skal, hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, meddele årsmøtet navn på kandidater som får tildelt midler og hva disse skal brukes til. Kranteknikk og web-side Helt fra starten, så KTF det som en meget viktig sak å skape kontakt med medlemmene. I 1981 kom vår første utgave av medlemsbladet ut. Foreningen fikk med dette et medlemsblad som har vært et kontaktsskapende element i foreningens virksomhet. KTF har som mål å kunne bistå våre medlemmer med kvalifisert hjelp i krantekniske spørsmål og informasjon om nye krav i lover og forskrifter. Vi arbeider med at vårt medlems- 11 KTF 01/09

12 Kranteknisk Forening inn i fremtiden blad Kranteknikk, og vår hjemmeside på internett, blir en viktig informasjonskilde som alltid er oppdatert. Vi har også opprettet en diskusjonsdatabase på vår hjemmeside hvor medlemmer kan stille spørsmål og diskutere kran, lover og forskrifter. Vi håper at denne web-siden blir benyttet, og at det blir et nyttig verktøy for våre medlemmer. Ellers oppfordrer jeg alle til å bidra med aktualiteter og annet stoff som er nyttig å informere våre medlemmer om. Kurs og seminarer Selv om løfteutstyr er underlagt strenge krav i lover og forskrifter, ser vi nesten daglig at det skjer hendelser og tilløp til alvorlige hendelser med kraner og løfteredskap. Sikkerhetsfilosofien bygger på prinsippet om at alle ulykker og uhell har en årsak, og kan forhindres gjennom et systematisk sikkerhetsarbeid. Ut fra statistikker, utgjør menneskelig feil en stor andel av hendelsene. Dette kan skyldes mange forhold, men ved å fokusere på operatørenes kompetanse og ferdigheter, vil dette være en god investering for bedriften. KTF har derfor lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle og gjennomføre kurs og seminarer, hvor sikker utførelse av løfteoperasjoner er et fokusområde. Flere av våre kurs har nå fått internasjonal oppmerksomhet, og deltakere fra mange land deltar. Standard for sikker bruk av løfteutstyr KTF arbeider for at standardene som er blitt utarbeidet i oljebransjen, mht sikker bruk av løfteutstyr, også implementeres for den landbaserte industrien. Dette vil gi et løft ved at planlegging og utførelse av ulike løfteoperasjoner kunne blitt mer standardisert. Utvikling av en slik standard er allerede gjennomført av medlemmene på en dugnad for 2 år siden. Dette utkastet til standard ble oversendt Standard Norge hvor de skulle arbeide videre med å utgi denne som Norsk Standard. Medlemmene som ønsker å se nærmere på dette utkastet til standarden, kan få kopi av denne ved å henvende seg til KTF. Igangsatt arbeid med ny lærebok for mobilkranfører KTF har igangsatt et prosjekt med å utarbeide ny lærebok for mobilkranfører. Bakgrunn er at nåværende læremateriell er gammelt og utdatert, og læremateriell fra 1970 benyttes. Vi vil utgi en lærebok som også vil finnes elektronisk, og som kan distribueres via internett. Denne læreboken vil være starten for et nytt og bedre opplæringsverk for mange ulike opplæringsbehov innen kran og løfteoperasjoner. Vi planlegger med at læreboken for mobilkranførere skal utgis høsten Hvorfor være medlem i Kranteknisk Forening At vi sammen kan bidra til at kvalitet og sikkerhet i bruk av arbeidsutstyr vil fortsatt ha høy prioritet i de neste 30 år!!! Du vil som medlem være en del av et miljø som kan sette krav og være en ressurs for vår bransje og våre myndigheter Du vil som medlem ha større mulighet å holde deg oppdatert om de krav som stilles i lover og forskrifter. Du vil som medlem få reduserte priser på kurs og seminarer. Jeg vil på vegne av styret i Kranteknisk Forening takke våre Æresmedlemmer og tidligere styremedlemmer, samt alle medlemmer i KTF for innsatsen gjennom 30 år. Vi håper og tror at Kranteknisk Forening også i de neste 30 årene kan være den forening som tar seg av kranbransjen i Norge, og bidrar til at sikkerheten opprettholdes. Endre J. Fuglset Leder 12 KTF 01/09

13 Råd og utvalg Sitat: Medlemmene er ryggraden i foreningen, og det som jeg synes er så unikt med våre medlemmer; er den store interessen og det engasjementet de legger for dagen.(uttalelse fra leder i foreningen, Endre Fuglset) Avspeiles i råd og utvalg som foreningen har opprettet/deltar i. KTFs DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG Foreningens komitèer og utvalg Kurskomitè Leder: Endre Fuglset - Norsk Maskinkontroll AS Medlemmer: Bo Kenneth Berg Norsk Kran-og Redskapskontroll AS Bjarne Roland, Bjarne Roland AS Teknisk utvalg- landbasert Leder: Bjarne Roland, Bjarne Roland AS Medlemmer: Knut Hjortland Hiab AS Terje Kindt-Lien Det Norske Veritas Knut Dorsey W. Giertsen AS Endre Fuglset - Norsk Maskinkontroll AS 13 KTF 01/09

14 Råd og utvalg Komitèen har fordelt fagområdet som følger: Knut Hjortland: Lastebilkraner og tilleggsutstyr Terje Kindt-Lien: Konstruksjon/beregninger offshorekraner Knut Dorsey: Tårnkraner m/utstyr, løfteredskap Endre Fuglset: Traverskraner, svingkraner, portalkraner, regelverk og konstruksjon Bjarne Roland: Mobilkraner og løfteredskap Medlemmer av KTF kan rette spørsmål/henvendelser direkte til komitèens medlemmer. Teknisk utvalg offshore Leder: Terje Kindt-Lien - Det Norske Veritas Medlemmer: Bo Kenneth Berg Norsk Kran-og Redskapskontroll AS Arild Iversen StatoilHydro Utvalget deltar aktivt innenfor standardiseringsarbeidet i CEN, og har vært involvert i utarbeidelsen av North Sea Offshore Cranes and Lifting Conference, som i år arrangeres i Stavanger april. Utvalg for Sakkyndingeordningen Medlemmer: Endre Fuglset - Norsk Maskinkontroll AS Bo Kenneth Berg Norsk Kran-og Redskapskontroll AS Knut Førland - Kranskolen Bjarne Roland, Bjarne Roland AS Terje Kindt-Lien Det Norske Veritas Arbeidstilsynets Fagforum Bred deltakelse fra Kranteknisk Forening, KOSAR (Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr) og Norsk Kompetanseregister (NKR). I de to arbeidsgruppene som ble nedsatt var det også bred deltakelse. I den ene gruppa som har sett på sakkyndigeordnigen var Bo Kenneth Berg leder (har levert sin innstilling). I den andre gruppa som ser på instruktøropplæringen er man også godt representert. Operativt Teknisk Fagutvalg Offshore Utvalget ledes av Vidar Gjerstad, StatoilHydro. KTFs representant er Bo Kenneth Berg. Vidar Gjerstad Bo Kenneth Berg 14 KTF 01/09

15 Råd og utvalg Offshore Material Handling Equipment Commitee (OMHEC) Pr i dag er det en nordmann som er formann i organisasjonen; Olav Hauso fra Ptil. KTFs mann i OMHEC er Knut Dorsey Deltakerne i organisasjonen har ingen nasjonal myndighet, men er et teknisk utvalg som i stor grad benyttes til å utarbeide direktiver og retningslinjer etter ønske fra NSOAF ( North Sea Offshore Authorities Forum). En riggerstandard er under forberedelse, og her brukes malen til KTF og Kurshefte til Riggerkurset som en viktig del av bakgrunnsmaterialet. Standardisering Knut Dorsey I forbindelse med standardiserings arbeidet i CEN, deltar KTFs medlemmer i følgende grupper: CEN/TC 147: Løfteinnretninger CEN/TC 168: Kjetting, ståltau, fiberprodukter og løfteredskap 15 KTF 01/09

16 Norsk Sertifisering AS I dag og i morgen Norsk Sertifisering er et ektefødt barn av Kranteknisk forening (KTF) og Norsk forening for produksjon og vedlikehold (NFPV) - stiftet 23. oktober 1998 som resultat av at Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best. nr. 555) så dagens lys 26. juni Forskrift 555 retter seg mot eiere og brukere av arbeidsutstyr som kraner, trucker, grave maskiner, mm., og skal bidra til at utstyret teknisk er trygt å bruke og at det behandles på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Gjennom den nye forskriften falt samtidig Arbeidstilsynets gamle ordning med god-kjenning av fagkyndige og sakkyndige personer bort. Isteden krever forskriften at virksomhe-ter som driver føreropplæring på utstyr angitt i 49 og kontrol lerer utstyr angitt i 53 skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan. Forskriften stiller kun generelle krav til både sertifi-seringsorganer og til de virksomheter som skulle bli sertifisert, med mange tolkningsmuligheter. Noen tolket forskriften fritt og gjennomførte den første sertifiseringen allerede høsten 1998 og bidro derved til å skape noe av den frustrasjonen som dessverre hersker i bransjen i dag. Samordningsrådet Bransjen oppdaget selv faren ved den frie tolkningen av forskriften. For å skape grunnlag for ryddige sertifiseringsprosesser etablerte derfor tariffpartene i bransjen den 26. mars 1999 Sa-mordningsrådet for Kran, Truck og Masseforflytnings maskiner. Høsten 1999 nedsatte Sa-mordnings rådet 2 arbeidsgrupper én for sakkyndig virksomhet og én for opplæringsvirksomhet - med mandat til å utarbeide utfyllende tilleggskriterier og krav i forhold til forskriften for både sertifiseringsorganer og virksomheter som skulle bli sertifisert. De første tilleggskrit-erier ble gjort gjeldende fra 24. mai virksomheter meldte sin interesse for å bli sertifiseringsorgan. I hht. forskriftens 58 skulle sertifiseringsorganene sende inn sin dokumentasjon på anerkjent kompetanse til Direktora-tet for arbeidstilsynet uten at anerkjent kompetanse var definert og uten at det sto noe om hva Direktoratet skulle gjøre med denne dokumentasjonen. I kommentar til 59 i utgave da-tert 25. november 1999 sto å lese: Formålet med at dokumentasjon på sertifiseringskompetanse skal sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet, er ikke å tilføre Direktoratet en godkjenningsrolle, men å sikre at Direk-toratet får tilført nødvendige opplysninger for å kunne føre tilsyn med at ordningen etterle-ves i samsvar med forskriftsbestemmelsene. Som erstatning for den godkjenningsrollen Direktoratet ikke ville ha, etablerte Samordnings-rådet et system med bransjeaksept av sertifiseringsorganer som dokumentasjon på at de opererte i samsvar med tilleggskriteriene. Norsk Sertifisering var det første sertifiseringsorga-net som fikk denne bransjeaksepten. Bare to sertifiseringsorgan gikk for bransjeaksept, mens 5 sertifiseringsorganer den 2. mars 1999 altså før Samordningsrådet ble etablert hadde dannet Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorganer SGS, som ville gå sine egne veier. Norsk Sertifise- 16 KTF 01/09

17 ring støttet arbeidet som ble drevet av Samordningsrådet og deltok på dette tidspunk-tet ikke i SGS. Utpeking Som følge av stor frustrasjon i bransjen ble innledningen til 51 og 59 endret i forskriftens utgave datert 14. desember Nå heter det: Sertifiseringsorgan som skal sertifisere opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomhe-ter skal være utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet etablerte egne utpekingskriterier og de fleste sertifiseringsorganene mottok sitt utpekingsbrev 4. juli I løpet av høsten 2001 var 8 sertifiseringsorganer utpekt for å ser-tifisere sakkyndige virksomheter og 6 for å sertifisere opplæringsvirksomheter. Ordningen med Samordningsrådets bransjeaksept falt da bort. I utpekingsbrevet fra Direktoratet for ar-beidstilsynet sto to viktige ting: Sertifiserings or ganene skulle etablere et samarbeidsorgan der alle sertifiseringsorganene deltok for å utarbeide felles retningslinjer for sertifiseringsprosessen. SGS var et etablert samarbeidsforum som kunne videreføres, men med nye retningslinjer lagt til grunn. Norsk Sertifisering påvirket denne prosessen i sterk grad og knyttet seg til SGS Det ble ansett som en fordel men (dessverre) ikke et krav at sertifiseringsorganene skulle være akkreditert. Akkreditering Allerede ved etableringen av Norsk Sertifisering ble det uttalt som et klart mål at Norsk Sertifisering skulle la seg akkreditere. 6. desember 2001 kunne avdelingsdirektør Gro Rødland i Norsk Akkreditering overrekke akkrediteringsbevis PROD 008 som bevis på at Norsk Sertifisering var akkreditert i hht. NS EN Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering, som det førs-te sertifiseringsorgan med Forskrift 555 som spesialfelt. - Sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring anses som produkter eller tjenester. Den klare fordelen for oss som sertifiseringsorgan, er at man gjennom akkrediteringsprosessen har ut-viklet og testet ut sertifiseringsprosedyrer som fungerer. Fordelen for våre kunder er at de er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er under profesjonell og årlig oppfølging av et offentlig organ med internasjonal forankring, og at sertifiseringsprosessene gjennomføres i overensstemmelse med kravene i en internasjonal standard, sier Gunnar Flø Guttulsrød 17 KTF 01/09

18 Norsk sertifisering Norsk Sertifisering AS har utvidet akkrediteringsomfanget. Fra ett regime til et annet Forskriften representerte en overgang fra ett regime med Arbeidstilsynet som hovedaktør til et nytt med flere private sertifiseringsorgan som aktører. Selv om tallene var noe uklare, så lå markedet der mer eller mindre klart til fordeling blant sertifiseringsorganene. Norsk Sertifisering endte opp med en rimelig stor andel, idet ca. 250 virksomheter valgte Norsk Sertifisering som sin samarbeidspartner i sertifiseringsprosessen. Hovedvekten (ca. 80%) var sakkyndige virksomheter. I årenes løp har noen falt fra og noen nye har kommet til, og Norsk Sertifisering har i dag ca. 230 prosesser gående. Høsten 2002 overdro SEWEC Sertifisering AS sine 80 kunder (ca. 80% opplæring) til Norsk Sertifisering. Arbeidet med å fase disse inn i det akkrediterte systemet til Norsk Sertifisering ble avsluttet i SGS - SamarbeidsGruppen av sertifiseringsorganer Arbeidstilsynet forutsetter at de utpekte sertifiseringsorganene samarbeider om å etablere og overholde prinsipielle kjøreregler, som skal sikre enhetlige sertifiseringsprosesser dog på en slik måte at man ikke kommer i konflikt med konkurranselovgivningen. Det har vært en viss positiv utvikling, men det må erkjennes at praksis når det gjelder de forskjellige sertifise-ringsorganenes praksis for gjennomføring av sertifiseringsprosesser fremdeles er forskjellig. - Gruppens egen selvjustis har vist seg å ikke være tilstrekkelig, og det er liten tvil om at Di-rektoratet for arbeidstilsynet gjennom en strammere utøvelse av sitt tilsynsansvar kunne bi-dratt betydelig til å utjevne disse forskjellene, mener Guttulsrød. Pr. i dag sier Arbeidstilsynet at de ikke har kapasitet til å føre tilsyn med sertifiseringsorgane-ne, men det kan løses ved at det stilles krav om akkreditering. Da vil tilsynet bli ivaretatt av et akkrediteringsorgan. Hva er fordelene med en god dokumentasjon? Erfaringen fra sertifisering av rundt 300 virksomheter viser at begreper som kvalitetssikring, doku mentstyring, pro sedyrer, avviksbehandling, intern revisjon, osv. er ukjent for mange, samtidig som mange ikke forstår hensikten med kravene til dokumentasjon. Mye tid går der-for med til å forklare at det å kunne dokumentere orden i eget hus gir både tillit og trygghet i forhold til egne medar beid ere og til kunder.. Det er imidlertid viktig å forstå at et kvalitetssystem ikke skal utvikles for å tilfredsstille Norsk Sertifisering, men for å tilfredsstille egne dokumentasjonsbehov, sier Guttulsrød. Der-for er det også viktig at systemet reflekterer egen måte å tenke på, egen bedriftskultur, lokale forhold, osv. Norsk Sertifisering skal i prosessen være en katalysator og den som tilslutt vur-derer om resultatet er tilfredsstillende i forhold til kravene, uavhengig av hvilken form som er valgt. Hva er vanskelig og hva er nyttig i prosessen? Å få tid til å gjennomføre prosessen er et stort problem for mange. Når mangel på tid kombi-neres med det faktum at det å dokumentere hva man gjør faller vanskelig for mange, da er det ikke enkelt å få fart på prosessen. Veilednings- og motivasjons elementet har derfor vært relativt tungt fra vår side i mange tilfeller. Grensen mellom veiledning og rådgivning er ofte hårfin men vi mener at vi mestrer den og det er nettopp situasjonene, der vi kan bidra konstruktivt som gir den gode følelsen, fremhever Guttulsrød. Fagrevisoren er sentral i prosessen En sertifisering, uten å kontrollere at realkompetansen er på plass, og at det er overens stem melse mellom hva man gjør og hva man sier vil gjøre sertifiseringprosessen nærmest men ings løs. Etter at dokumentasjonsprosessen er avsluttet er det derfor revisorbesøket som står for tur med fagrevisoren i fokus. Savnet av å ha eksperter å diskutere med er stort hos mange, og en dyktig fag revisor, med solid kompetanse innen feltet han skal bedømme, representerer i så måte en etterlengtet diskusjonspartner - i tillegg til å være en objektiv bedømmer. I virksomheter der ansvaret for systemdel og fagdel er atskilt stiller vi som regel både med både systemrevisor og fagrevisor under besøket. Tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner er grunnlaget for sikker utførelse av så vel sakkyndig kontroll som sikkerhetsopplæring, og fagrevisjonen er derfor et fundamentalt element i sertifi-seringsprosessen, sier Guttulsrød. Dette er grunnleggende for Norsk Sertifisering; understreker han. Revisjon av sertifiseringsorganene Sommeren 2005 startet Arbeidstilsynet med en et revisjon av sertifiseringsorganene. Ut-gangspunktet var en spørreundersøkelse blant de sertifiserte sakkyndige virksomhetene Resultatene fra spørreundersøkelsen ble brukt som grunnlag i forbindelse 18 KTF 01/09

19 Norsk sertifisering med revisjonsbesøk hos daværende 7 sertifiseringsorganer. Rapporten ble ferdigstilt våren 2006, men innebar ingen alvorlige reaksjoner overfor noen av sertifiseringsorganene. Siden er det ikke foretatt noe revisjonsarbeid fra DAT. Hvor går Norsk Sertifisering? - For et sertifiseringsorgan er det viktig å ha flere ben å stå på. Aktivitetene rundt Forskrift 555 er betydelige, men som resultat av at Norsk Sertifisering ble akkreditert dukket en ny mulighet opp for oss på høstparten 2003, sier Guttulsrød Pga. varierende og til dels dårlig teknisk standard ved de oppdrettsanlegg for fisk som ligger langs kysten rømmer årlig et formidabelt antall oppdrettsfisk. Disse representerer et miljøproblem som Fiskeridepartementet gjennom Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyt- 19 KTF 01/09

20 Norsk sertifisering tes i opp dretts virksomhet ønsker å få bukt med. Forskriften beskriver en serti-fiserings ordning der sertifiseringsorganet skal være akkreditert i ht. NS-EN 45011, med NS 9415:2003 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift som kravdokument. 6. februar 2004 fikk Norsk Sertifisering utvidet akkredi teringsom fanget til også å omfatte NS 9415, som betyr sertifi sering av: leverandører av fortøyning av oppdretts anlegg hovedkomponenter i oppdrettsanlegg (flytekrage, flåte/lekter og notpose) Fagrevisor for dette området er hentet fra NTNU-miljøet. ISO 9001:2000 Gjennom hele sertifiseringsprosessen med KS-systemet har vi valgt å ta med elementer fra ISO 9001:2000, selv om disse elementene ikke har blitt fulgt opp like strengt som ved en full ISO-sertifisering. Med bakgrunn i at enkelte av våre kunder meldte til oss, at de så det som en fordel at de hadde et KS-system som var i samsvar med kravene i ISO 9001:2000, så ble vi 2. mars 2005 akkre-ditert for å sertifisere styringssystemer iht. kravene i NS-EN ISO akkrediterings-nummer er MSYS To av våre kunder har fått sine systemer sertifisert, og to er i prosess. Fordelen ved at vi er akkreditert for sertifisering iht. Forskrift best. Nr. 555 og ISO 9001, er at vi kan kombinere den årlige oppfølgingen. Det blir billigere og mer effektivt, understreker Guttulsrød. ISO Sertifisering av personell - Dokumentasjon av egen kompetanse blir mer og mer viktig i fremtiden, og Norsk Sertifise-ring ble 19. april 2005 akkreditert for sertifisering av personell akkrediteringsnummer PERS 010. Foreløpig dekker akkrediteringen sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. krav i NS-EN 1176 og NS-EN 1177, men våre akkrediterte systemer er enkle å utvide til å dekke andre personellkategorier, avslutter daglig leder for Norsk Sertifisering AS;Gunnar Flø Guttulsrød. Navnet Norsk Sertifisering er ambisiøst og det forplikter. Ledelsen av Norsk Sertifisering AS Styret og fagrådet er sammensatt av representanter fra kran-, maskin- og truckbransjen, samt representanter for norsk industri. Styret: Leder Daglig leder Bjørn Vidar Nesheim Tveito Maskin AS Styremedl. Adm.dir Johan O. Asmundvaag Tekniske Foreningers Ser-vicekontor Styremedl. Ingeniør Bo Kenneth Berg Norsk Kran- og Redskaps-kontroll AS Fagrådet består av: Leder Siv.ing. Terje Kindt-Lien Konsulent Medlem Ingeniør Bo Kenneth Berg Norsk Kran- og Redskapskontroll AS Medlem Siv.ing. Knut Egge Veidekke AS Medlem Ing. / konsulent Knut Førland Kranskolen Medlem Konsulent Bjarne Roland Bjarne Roland AS Fagrevisorer: Kran Konsulent Bjarne Roland Bjarne Roland AS Kran Ingeniør Knut Førland Kranskolen Kran Ingeniør Bo Kenneth Berg Norsk Kran- og Redskapskontroll AS Maskin Konsulent Bjarne Roland Bjarne Roland AS Truck Konsulent Bjarne Roland Bjarne Roland AS Annet Konsulent Bjarne Roland Bjarne Roland AS Løfteredskap Prosjektleder Knut E. Sortdal Norsk Sertifisering AS 20 KTF 01/09

KTFs Årsberetning 2005 2006

KTFs Årsberetning 2005 2006 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

KTFs Årsberetning 2006 2007

KTFs Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 9 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 10 7.1 Redaksjonskomite... 10 7.2

Detaljer

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

KTFs Årsberetning

KTFs Årsberetning 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

KTFs Årsberetning 2001 2002

KTFs Årsberetning 2001 2002 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 NORSK SERTIFISERING AS... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 5 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 8 7.1 Forskriftsutvalg

Detaljer

1 MEDLEMMER STYRET STYRETS VIRKSOMHET STANDARDISERINGSARBEID KURSVIRKSOMHET FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER STYRET STYRETS VIRKSOMHET STANDARDISERINGSARBEID KURSVIRKSOMHET FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 KRANTEKNISK FORENING (KTF) ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 11. mars 2011 i Kranteknisk Forening

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

ÅRSBERETNING mars mars Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING mars mars Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 29. - mars 2011-15. mars 2012 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER..6 5 STANDARDISERING...

Detaljer

Program. Hermod Pettersen

Program. Hermod Pettersen Program 1100-1130 Lett servering 1130-1150 Velkommen Orientering om og nytt fra Kranteknisk Forening v/styreleder 1150-1245 Nytt fra Petroleumstilsynet v/ Jan Ketil Moberg, PTIL 1245-1345 Presentasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Desember 2010 Hermod Pettersen NYHET? Dokumentet er offentliggjort i senere tid på diverse nettsider blant annet www.sert555.no Innhold 1. Innledning 2. Definisjoner 3. - 6. Beskrivelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

Fagdager med Norsk Sertifisering AS

Fagdager med Norsk Sertifisering AS Fagdager med Norsk Sertifisering AS Olavsgaard 11. juni 2013 Tore Jeppe Sørhaug, Tilsynsleder Midt-Norge 2 s time Organisering av nasjonalt ansvar teknisk område, bl.a.; - Roller og oppgaver - Presentasjon

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett:

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett: Navn: OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin + Personløfter Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no

Detaljer

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen Fagleder sakkyndig virksomhet og sikkerhetskontrollorgan for personheis Leder / Styreformann KTF (KranTeknisk Forening) 26 års erfaring med kontroll

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011 Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Disposisjon Nasjonalt teknisk området i Midt-Norge Presentasjon av gruppa Mandat s fagforum for arbeidsutstyr

Detaljer

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Innhold Side Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Avtale om praktisk kjøreopplæring med fadder ( 3 stk ) 6-11 Skjema for dokumentasjon av gjennomført Utstyrsspesifikk opplæring 12-13 Skjema for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 Mai 2014-1 - OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR G00 - Generell del modul O-G00 Arbeidsutstyr for hengende last (Løfteinnretning) - teori (erstatter tidligere fagplan

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.2 Truck 10 timers teorikurs Fagdel m/prøve

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet s ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Solfrid Engene Røyset, senioringeniør 19.05.2015 2 1 Historien Opprettet 26.6.1998 Tredjepartsverifisering for kran, truck, anleggsmaskiner Teknisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KRANTEKNIKK. Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim. KTFs opplæringsfond. Løfteoperasjoner offshore. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006

KRANTEKNIKK. Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim. KTFs opplæringsfond. Løfteoperasjoner offshore. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006 Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim KTFs opplæringsfond Løfteoperasjoner offshore Kjære leser Et nytt år er godt i gang, og la oss håpe til

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen VELKOMMEN TIL åpent møte i - Faglig leder og opplæringsleder i KIS AS Styreformann / leder i Kranteknisk Forening Fast representant i Arbeidstilsynets fagforum Leder av sakkyndig utvalget i KTF Over 20

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011 Av Mona Iren Volent - Midt-Norge Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr,

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN Sigurd Førsund Sjefingeniør F-Logistikk og beredskap, www.ptil.no / www.psa.no INNHOLD Sertifisering av offshorerelatert utstyr - Forskrifter - Anbefalte normer - Historikk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.3 Løfteredskap 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.1 Offshorekran (krandelen av tidligere Fagplan F-2689) 40 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet.

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet. I din bedrift utføres det mange utfordrende oppgaver, for å sikre høy produktivitet kreves det dyktige medarbeidere. Blant disse oppgavene er løfteopperasjoner med dine kraner. Bedriftens produksjonsområde

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.4 Sensorer 8 timer Versjon: 02 Dato: 26.06.2014 1 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav... 3 5

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G1 - Mobilkran Praktisk kjøreopplæring 80 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Årsmøte i Kranteknisk Forening

Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk forening 2012 ble avviklet på Radisson Blue Atlantic Stavanger 15.-16. mars 2012. Oppslutningen var meget god i det til sammen 95 deltakere var møtt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer