Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker"

Transkript

1 Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013

2 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse 10 GENERELT GENERELLE KRAV, ALLE ANLEGGSTYPER ELKRAFT Elkraft generelt Basisinstallasjoner for elkraft Basisinstallasjoner for elkraft, generelt Systemer for kabelføring System for jording Lynvern Lavspent forsyning System for elkraftinntak System for hovedfordeling Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Kursopplegg til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Elkraftfordeling for driftstekniske installasjoner Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Elkraftfordeling til virksomhet Lys Lys generelt Belysningsutstyr Nødlysutstyr El-varme El-varme generelt Varmeovner Varmekabler Elkraftaggregater Avbruddsfri reservekraftforsyning Annet TELE OG AUTOMATISERING Tele og automatisering generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Basisinstallasjoner for tele og automatisering generelt System for kabelføring Jording Inntaks- og stigekabler for teleanlegg Telefordelinger Integrert kommunikasjon Integrert kommunikasjon generelt Kabling for IKT Nettutstyr Porttelefon... 42

3 IKEA Eiendom Holding ASSide 3 54 Alarm og signalsystemer Brannalarm Adgangskontroll og innbrudsalarm Nødsignalanlegg Tidsregistrering Fellesantenne ITV Lydanlegg Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering Kurser for sentral driftskontroll/automatikk UTENDØRS Utendørs elkraft Utendørs lys PRISSKJEMA ELEKTRO Prisskjema fordelt på IKEA Cost groups Vedlegg Lysberegning utomhus... 54

4 IKEA Eiendom Holding ASSide 4 10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å beskrive leveranseomfang og funksjonskrav for tekniske anlegg for IKEA Ringsaker. Pristilbudet for de tekniske anlegg skal baseres på følgende dokumenter: Arkitekttegninger for IKEA, utarbeidet av arkitektkontor Astrup og Hellern AS, se vedlegg. Denne beskrivelse Brannrapport utarbeidet av Norconsult Tegninger/prinsippskisser for VVS OG ELEKTRO Underlag fra PEAB og IKEA Pristilbudet skal omfatte et totalprosjekt der entreprenøren er ansvarlig for prosjektering, funksjon og installasjon samt å tilfredsstille myndighetskrav innenfor sitt fagområde. Ved prosjektering av anleggene skal det legges vekt på energivennlige og fleksible løsninger. Byggets skal oppvarmes/kjøles med fjernvarme og lokal kjøling. Det er entreprenørens ansvar, ved vurdering og valg av løsninger, at de tekniske løsningene har fulle fleksibilitet og er så energivennlig som mulig. Installasjonene skal være av et slikt omfang og det skal tas hensyn til fremkommelighet, krysninger med kanaler, kabelbroer, rørføringer med fall og lignende Reklamasjonstid på anlegg skal minimum være 3 år og 1 mnd. Det skal avholdes gjennomgang av anlegget to ganger pr. år, med rapport til byggherre. Entreprenøren må vurdere behov og størrelse for teknisk rom og sjakter for sine installasjoner, samt i tillegg de rom som er vist på arkitekttegningene må entreprenør kommentere eller godta i forbindelse med tilbudslevering.

5 IKEA Eiendom Holding ASSide 5 12 GENERELLE KRAV, ALLE ANLEGGSTYPER Standarder Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen skal utstyr og leveranser være i henhold til NS 3420, Tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner med veiledning. I de tilfeller det ville være relevant skal løsninger anbefalt i NBI s byggedetaljer benyttes. Det elektriske anlegget utføres etter NEK Nødlysanlegg etter NS-EN 1838 og med Lyskulturs veiledning og Cenelec pr EN Brannalarmanlegget utføres etter temaveiledning HO 2/98 for automatiske brannalarmanlegg og brannstrategi fra Norconsult. Felles kablingssystem for tele og data utføres etter NS-EN Energi iht. NS Prosjektering De tekniske entreprenører har det fulle ansvar for planlegging av de anlegg som inngår i de respektive entrepriser / leveranser. Det skal utarbeides komplette plantegninger, snitt, og skjemategninger for alle anlegg. Ferdig tegningsunderlag fra entreprenører skal varsles 3 uker før tegninger blir oversendt for gjennomsyn og kommentering av IKEA. IKEA skal ha minst 3 uker for gjennomgang av tegninger, skjemaer, etc. Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, enkel og rasjonell drift, vedlikehold og renholdsvennlighet samt fleksibilitet. Entreprenøren må ivareta prosjektering av bygget i hht igangsettelses plan av de forskjellige deler av bygget. Alle anlegg må prosjekteres slik at aktuelle områder er ivaretatt ved igangsetting. Det betyr at alle anlegg er ferdig utført i den delen og idriftsatt inklusiv eventuelle midlertidige/provisoriske løsninger for å få dette til. Behov avhenger av entreprenørens prosjektering. Igangsettelses rekkefølge: Varemottak Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 IKEA FOOD starter sine arbeider i restaurant kjøkken, Bistro og Swedish Foodmarked 10 uker før åpning av varehuset. Entreprenørene skal utarbeide alle tegninger som er nødvendig for å innhente byggherrebeslutninger, offentlige godkjennelser, gjennomføre kontraktsarbeidene og etablere FDVdokumentasjon. Det kreves at entreprenørene fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon av de løsninger som velges. Dokumentasjonen skal i første rekke vise de valgte prosjekteringsforutsetninger og tekniske løsninger tilstrekkelig detaljert og presist, slik at tiltakshaver kan være i stand til å vurdere de valgte løsninger. Beregninger skal utføres etter anerkjente metoder for norske forhold.

6 IKEA Eiendom Holding ASSide 6 Entreprenørene skal dokumentere at løsninger som han går inn for er gode nok til å møte de funksjonskrav som stilles. Dette kreves spesielt dersom entreprenørene foreslår ukonvensjonelle løsninger, eller løsninger som er lite kjent. Entreprenørene må ha et kvalitetssikringssystem som ivaretar all prosjektering. Prosedyrer og sjekklister skal utarbeides og forelegges tiltakshaver for orientering. Byggherren skal når som helst ha adgang til kontrolldokumentene. Entreprenørenes dokumentleveranse fra prosjekteringsarbeidene omfatter følgende, men er ikke begrenset til: Plantegninger, systemskjemaer, snitt-, utsparings- og detaljtegninger for alle installasjoner i hensiktsmessig målestokk. Målestokk og inndeling av tegningene mht ulike systemer velges ut fra behov, men det stilles krav til god leselighet. Alle tegninger skal leveres / utarbeides på dwg-format. Laginndelingen på tegningen skal følge NS Alle tegninger og tegningsfiler som blir produsert i prosjektet skal vederlagsfritt stilles til bruks- og disposisjonsrett for kvalitetssikring, FDV, etc., til fremtidig dekning av byggherrens behov og til forpliktelser som byggherren måtte påta seg. Det skal utarbeides samplott i farger med alle tekniske installasjoner inntegnet. Alle tegninger skal godkjennes av oppdragsgiver før de får status som arbeidstegning. Det stilles krav om at prosjekterings leder for prosjektering kan dokumentere erfaring fra tidligere prosjekter med sammenlignbar kompleksitet og størrelse. Det vil i prosjektet bli benyttet Byggnet for lagring og distribusjon. Papirkopier av tegninger for eget bruk og byggeplass medtas av total under entreprenør Kompetanse Det stilles krav om at prosjekteringsleder for prosjektering kan dokumentere erfaring fra tidligere prosjekter med sammenlignbar kompleksitet og størrelse. I prosjektet er det en rekke grensesnitt for elektroentreprenøren, f.eks. VVS, sikkerhetsanlegg, informasjonssystemer, etc. Det stilles krav om at prosjekteringsleder for prosjektering kan dokumentere erfaring med håndtering av lignende grensesnitt Lover og forskrifter Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille gjeldende statlig og kommunale lover, forskrifter, regler og bestemmelser. Detaljer som verken er nevnt i beskrivelsen eller vist på tegningene skal være medtatt i kontrakten såfremt disse er nødvendige for anleggets godkjenning fra myndighetenes side Anmeldelser Alle tekniske anlegg skal anmeldes til myndighetene av entreprenørene for de anlegg som krever dette. Ferdigmelding med nødvendige protokoller skal uoppfordret sendes ansvarlig søker til rett tid. Gebyret i forbindelse med anmeldelser og eventuelle andre avgifter dekkes av byggherren. Alle omkostninger for øvrig skal medtas av tilbyder Elektrisk utstyr Alt kontrollpliktig elektrisk materiell skal leveres i hht gjeldende offentlige krav til godkjenninger. Dersom entreprenøren er ansvarlig for startutrustning, eventuelt automatikk, skal han utarbeide komplette koplingsskjemaer for anlegget. Før entreprenøren setter elektrisk

7 IKEA Eiendom Holding ASSide 7 materiell, også motorer, i bestilling, skal alle koplingsskjemaer, fabrikat, type og spesifikasjoner for utstyr samt arrangementstegninger for eventuelle tavler, være forelagt totalentreprenør/byggherre eller den elektrotekniske rådgiver for godkjennelse. Entreprenøren er ansvarlig for at alle opplysninger til elektroteknisk rådgiver er korrekte og ajourførte. Entreprenøren skal ha ansvaret for at han selv eller hans underentreprenør i tide gir elektrotekniske rådgiver og automatikkleverandøren de koplingsskjemaer som er nødvendige for anleggene. For levering av elektrotavler skal alle leverandører leveres samsvarserklæring for sine anlegg til elektroentreprenør Dokumentasjon for tilbud Fabrikat, type, kapasiteter og tekniske spesifikasjoner for tilbudt utstyr skal oppgis. Det skal som minimum oppgis for følgende produkter Nødlysanlegg Brannvarsling Fabrikat og type av alle svakstrømsinstallasjoner Videre skal tilbyderen levere en beskrivelse av den organisasjonsform som vil bli benyttet på prosjektet. Beskrivelsen skal inkludere et organisasjonskart som viser nøkkelpersonell og en beskrivelse av hver enkelt persons bakgrunn. Eventuelle underentreprenører som tilbyder ønsker å benytte skal oppgis. For hver underentreprenør skal det oppgis minimum underentreprenørens navn, adresse og beskrivelse av det arbeid som skal utføres. Tilbyderen skal utarbeide en kortfattet beskrivelse over bygningsmessig hjelpearbeider Dokumentasjon for utførelse av arbeid Totale under entreprenøren skal utarbeide DAK arbeids- og anmeldelsestegninger i målestokk minimum 1:50 og nødvendige detaljer og snitt minst i målestokk 1:20. Det skal utarbeides plantegninger, oppleggsskjema, systemskjema, snitt, detaljer, utsparingstegninger og hullboringsplaner. Videre skal det utarbeides flytskjemaer som viser anleggets prinsipielle oppbygning og virkemåte. Eventuelle spesielle arrangementstegninger skal utarbeides av entreprenøren. For elektro skal alle kabelbroer, strømskinner og armaturskinner tegnes ut i 3D/BIM.Tegningene skal forevises totalentreprenøren/byggherren i god tid før montasje. Totalentreprenøren overtar intet ansvar for rett prosjektering selv om han har godkjent tegningene for produksjon. Eventuelle endringer som viser seg nødvendig under montasjen skal merkes på ett sett tegninger for oppretting av originaler før overlevering av som bygget dokumentasjon. All prøving, måling protokoller og avleveringskontroller skal være utført for ferdigmelding. Følgende protokoller og dokumenter skal foreligge: Protokoll fra i gangkjøring og funksjonskontroll. Protokoll idriftssatt brannvarsling med taleanlegg, nødlysanlegg og øvrige svakstrømsanlegg. Ferdigmelding til el-tilsynet. Kortslutningsberegninger. Protokoll fra lux-målinger. Oversikt over innstilte motorvern. Ferdigmelding av brannalarmanlegget og sprinkleranlegget til brannvesenet. Drifts- og vedlikeholdsinstruks.

8 IKEA Eiendom Holding ASSide 8 Som bygget tegninger Drifts- og vedlikeholdsinstruks og som bygget dokumentasjon Det skal utarbeide en fullstendig drifts- og vedlikeholdsinstruks som overleveres sammen med som bygget tegninger ved overlevering av anlegg. Instruksene skal utarbeides spesielt for det aktuelle anlegg og utformes etter Sønnico-modellen. Totalentreprenør har ansvar for koordinering og enhetlig innhold og utforming. Leveres ferdig for direkte innleggelse av FDV hos Curotech. Instrukser og som bygget tegninger leveres i tre sett. I tillegg leveres USB/Harddisk med instruks og tegninger i DWG-format Branndokumentasjon Totale under entreprenør skal utarbeide forskriftsmessig branndokumentasjon for sine anlegg som overleveres før ferdigstillelse av bygget. Inkludert flere sett med O-planer Overlevering Overlevering finner sted når anlegget er igangsatt for normal drift, alle protokoller og øvrig dokumentasjon er overlevert og godkjent Montasje av føringsveier og utstyr Føringsveier og utstyr monteres slik at den tilsiktede fordeling av medium over de enkelte komponenter oppnås. Spesielt tas det hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Generelt gjelder det at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold. Spesielt foran luker, elektriske koblingsbokser og paneler. Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler, rør, henger, kabler etc. Videre skal montasje gjøres i overensstemmelse med produsentens retningslinjer og anvisninger. Det skal i samme rom benyttes lik oppleggsmåte/montasjesystem. Blanding av åpent og skjult anlegg aksepteres kun dersom annet ikke er mulig. Stål som behandles med brannmaling skal ikke tildekkes, monteres utstyr på m.m Lydforhold Anlegget skal som minimum tilfredsstille krav til ekstern og intern støy iht. NS 8175 klasse C, hvis ikke de spesifiserende tekster angir strengere krav. Entreprenøren skal gjennomføre lydmålinger før overlevering av anlegget Kontroll Totalentreprenøren og tiltakshaver kan til enhver tid foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Kontroll av komponenter kan utføres så vel i leverandørens verksted som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdende til rette for slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere bli utilgjengelig for ettersyn, skal kunne ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig før innbygning tillates. Som dokumentasjon skal digitale bilder vedlegges FDV. For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finne kontrolluker, målehull som kan tettes, samt temperaturlommer for termometre Funksjonsprøving/fullskalatest Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves av total under entreprenør. Før i gangkjøring av anleggene rengjøres bygget. Etter godkjent rengjøring skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og

9 IKEA Eiendom Holding ASSide 9 komponentinnstillinger kan bli utført slik at anlegget fungerer iht. spesifikasjon. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene er helt rengjort. Entreprenøren skal fremlegge oppsett på alle hans egenkontroller og funksjonstester for IKEA. Denne dokumentasjonen skal inn i framdriftsplanen og IKEA skal inviteres til å delta på dette. Entreprenørens oppsett skal fremlegges for IKEA til godkjenning i god tid før det skal utføres. I tillegg skal entreprenøren gjennomføre en funksjonstesten tilsvarende hans egenkontroll/ idriftsettelseskontroll som fant sted før ferdigbefaring. Byggherre og rådgivere skal være tilstede under denne kontroll, men entreprenøren må stille med nødvendig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre kontrollen. Alle de tekniske anlegg skal testes hver for seg og opp mot hverandre. Testen skal ivareta brannvarsling, nødlys, sikkerhet, adgangskontroll, heiser og signaler til SD-anlegget i tillegg til signal til brannvesen.fullskalatesten vil foregå på natterstid. Tetthetsprøving gjøres etter NBI-anvisning Lux-målinger foretas av belysningsanlegget både for allmennbelysning og for nødlysanlegget. Måling og kontroll av motorvern foretas før overlevering. Testing av: Brannalarm Talevarsling HC-alarmer Varsellamper Innbruddsalarmanlegg, forrigling/forsyning Adgangskontroll, forrigling/forsyning ITV, forrigling/forsyning Nødlys Reservekraft UPS Forrigling mot dører, porter, gardiner, SD, heiser, sprinkler, ventilasjon, etc Rapporter på tester skal overleveres i god tid før overlevering. Testen skal utføres flere netter dersom alt ikke fungerer slik det skal. Er totale under entreprenør skyldig i at testen må utføres flere ganger må den bære egne og andres merkostnader. Det skal i tillegg medtas at det skal kjøres tilsvarende test på nattestid i forbindelse med 1-års befaringer.

10 IKEA Eiendom Holding ASSide 10 Ettårsbefaring med funksjonstest I forbindelse med ettårsbefaringen skal logg over feil og mangler legges fram og gjennomgås. Videre skal det nå foretas en full funksjonstest av anlegget på natters tid. Entreprenøren(e) skal gjennomføre denne funksjonstesten tilsvarende hans egenkontroll/idriftsettelseskonrtroll som fant sted før ferdigbefaring. Byggherre og rådgivere skal være tilstede under denne kontroll, men entreprenøren(e) må stille med nødvendig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre kontrollen Innregulering/kapasitetsprøving Anlegget skal innreguleres og kapasitetsprøves slik at de tekniske spesifikasjoner blir oppfylt. Prøvningene skal normalt gjennomføres før overlevering skjer Opprydding Det skal foretas jevnlig opprydding og fjerning av alt eget avfall. Det er krav om kildesortering. For eventuelle fellesryddinger vil kostnader bli fordelt på alle entreprenørene Koordinering Totale under entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenører, slik at man før montasjen påbegynnes i de forskjellige deler i bygget, blir enige om rekkefølge for montasjearbeidene. Entreprenøren skal i god tid gjøre totalentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å transportere og montere større utstyr. Vekter på større utstyr skal oppgis så man er klar over hvilke foranstaltninger det må tas for å få utstyret på plass Fremdrift Underentreprenøren forplikter seg til umiddelbart etter kontraktsinngåelse å utarbeide en egen fremdriftsplan. Denne skal koordineres med totalentreprenørens plan og oppdateres etter behov Merking Merkesystem for anlegget skal utføres i henhold til "Tverrfaglig merkesystem for bygninger" utvikler av/for Statsbygg, dokument "FOU 50083". Alle anlegg skal ha fullverdig merking i tråd med FDV instrukser samt gjeldende forskrifter. Merkeskilt skal inneholde: Symbol Beskrivende tekst System m/ komponentnummer Kapasitet Strømningsretning Systemtilhørighet Der utstyret er dekket av andre installasjoner som himlinger eller lignende, monteres merkeskilt på installasjonene. Det skal benyttes skilt med varig merking som henges opp eller festes med solid festemetode. Enhetspris på merkeskilt med ovenstående innhold skal oppgis for bruk ved tillegg / fradrag. Bokstaver og tall på merkeskilt i tak og himling skal ha høyde på ved takhøyde

11 IKEA Eiendom Holding ASSide 11 Opptil 4,0 m min. 20 mm Over 4,0 m min. 60 mm Over 6,0 m min. 80 mm Tilrigging All tilrigging og lagring av materiell skal skje innenfor anleggsområdet og etter avtale med totalentreprenøren Vann, varme, lys og kraft Totale under entreprenøren holder selv håndlamper og kabler for maskiner etc. han må selv holde nødvendig sjauehjelp. All transport og inntransport av utstyr som entreprenøren skal levere eller montere, skal være inkludert i anbudet. Dette gjelder også ventiler som han får utlevert for innmontasje i anlegget. Entreprenøren er pliktet til å beskytte utstyr, rør, armatur og kanaler mot tilsøling og ødeleggelse i byggetiden, samt å fjerne beskyttelsesmateriell. Ved overlevering skal anlegget være avpusset og i rengjort stand Detaljer Mindre detaljer så som hengere, skruer, bolter, deler og lignende som naturlig og logisk hører med til anlegget, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjørelse selv om disse ikke er spesielt nevnt i spesifikasjonen eller anmerket på tegningene. Skytebolter samt boring av hull for ekspansjonsbolter skal være inkludert i anbudet. Mindre trekninger som ikke er vist på tegningene, men som blir nødvendig under arbeidets utførelse skal være inkludert Opplæring Opplæringen skal ha som overordnet mål å gjøre driftspersonellet kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåte slik at kunden kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. Gjennomføringen av opplæringen skal utføres i minimum to faser: Fase 1: Generell innføring i anleggets oppbygging, funksjoner, virkemåte og dokumentasjon. Sikre at driftspersonell som skal delta under idriftsettelse har tilstrekkelig kunnskap om anleggene. Fase 2: Gjøre byggherrens vedlikeholds- og driftspersonell fortrolig med bruken av utstyr slik at de kan utføre feilsøkings- og vedlikeholdsarbeid som det er naturlig at driftpersonellet selv har ansvar for. Fase 3: Ca 6 mnd etter overlevering. Repetisjon / ajourføring / komplettering av driftspersonalets kompetanse og kunnskap om anleggene. Det skal utarbeides notater for det som skal gjennomgås. Hver av fasene skal ha en varighet på minst 1 dag for hvert fag (Brannalarm 1 dag, talevarsling 1 dag, osv). Opplæringen skal skje: Der anlegget fysisk er montert. Ved gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler. Ved gjennomgang av nødvendige vedlikeholdsrutiner

12 IKEA Eiendom Holding ASSide 12 Ved gjennomgang av FVDU-instruksen i sin helhet. Opplæringsprogram lages av entreprenøren, men rådgivere og byggherre skal godkjenne denne før opplæring igangsettes Innemiljø Det skal legges rutiner på byggeplassen som sikrer god kvalitet på inne miljøet. For å sikre god kvalitet på innemiljøet henvises det til Håndbok for innemiljø utgitt av RIF. Følgende momenter må det tas hensyn til: Materialbruk Tekniske løsninger Renhold på byggeplass Oppfølging på byggeplass Beskyttelse mot skader, tilsøling og støv Totale under entreprenøren er pliktig til å beskytte kanaler mot tilsøling og ødeleggelse. Generelt nevnes tildekking av utstyr både under transport, lagring på byggeplassen, montasje og inntil igangsetting av anlegget. Spesielt nevnes at kravet om tildekking og nødvendig rengjøring før montasje. Alle hulltaking til inspeksjonsluker o.a skal foretas forskriftsmessig, og metallspon/støv skal fjernes fra kanalsystemet. Dersom dette ikke følges av entreprenøren, kan totalentreprenøren/byggherren forlange fjerning av materiell som krav ikke er oppfylt for, eller full rensing innvendig. Resultatkrav Visuelt: Det skal ikke være synlig ansamlinger av støv, materialrester e.l i noen deler av elektro-anlegg Kvalitetssikring Entreprenørene må ha et kvalitetssikringssystem som ivaretar leveranser og montasje. Prosedyrer og sjekklister skal utarbeides og forelegges tiltakshaver for orientering. Byggherren skal når som helst ha adgang til kontrolldokumentene. Underleverandøren skal dokumentere sitt KS-opplegg for oppstart Klima- og komfortkrav Totale under entreprenører for VVS og elektro er i fellesskap ansvarlige for klima, komfort og funksjonskrav oppfylles under de belastninger som er angitt ved dimensjonerende forhold. For dimensjonering av klimatekniske installasjoner skal følgende legges til grunn: Dimensjonerende forhold: Solavskjerming: Det forutsettes solreflekterende glass med total solvarmetransmisjon lik 0,30 og utvendige automatiske persienner for solbelastede fasader, grader Prøvedriftsperiode (PDP): I PDP skal entreprenørene foreta nødvendige tester og kontroller av egne anlegg og dokumentere at anleggene fungerer i hht funksjonsbeskrivelse. Testprotokoll skal føres for

13 IKEA Eiendom Holding ASSide 13 hvert enkelt anlegg. I de tilfeller med grensesnitt mot andre entreprenører skal det lages egne rapporter dersom det ikke oppnås enighet om ansvaret. Alle feil og mangler som avdekkes i PDP skal rettes før overtagelse av anleggene. Rapport fra PDP, inkludert testprotokoll sendes byggherre minimum 1 uke før overtagelse. For kjøkken er prøvedrift perioden satt til 5 uker før åpning av varehuset. Ved prøvedrift skal alt i kjøkken være klart for full drift og servering med alle tilstøtende støtterom og funksjoner. Prøvedriften settes til minst 3 måneder fra anleggene er innregulert/funksjonstestet og driftsatt for normal drift. Byggherren kan forlenge prøvetiden med inntil 1 år etter at anleggene er driftsatt hvis testprotokoller ikke ivaretar funksjonskravene for de enkelte anlegg i hht funksjonsbeskrivelsen Bygningsmessige hjelpearbeider som ivaretas av totalentreprenøren - Graving av grøfter for bunnledning, avretting, igjenfylling. - Kummer, for tømming av fettutskiller og Envac - Kummer for snøsmelteanlegg - Hulltagning, utsparinger, kjerneboring og gjenstøping i betong. Utsparinger over 50mm - Hulltagning, utsparinger, kjerneboring og gjenstøping i lettvegger, tak mm. Utsparinger over 50mm - Slissing i betongvegger - Etterflikk - Malerarbeider, maling av synlige rør og kanaler - Innstøping av gulvvarme, legging av armeringsnett. - Innstøping av gatevarme, legging av armeringsnett. - Innstpning av gulvsluk, brønner og renner - Betongfundament, oppsamlingskum sprinkler - Takoppbygg for JET hetter - Bygningsmessige arbeider i forbindelse med inntaksrister - Spikerslag for, servanter, wc, urinaler, u-vasker, rør i rør boks, brannskap, håndslukkere - Hulltagninger i himlingsplater for tilluft- og avtrekksventiler samt sprinkler. Hull og tetting i kjøleromsvegger og tak. OBS! - Tilkobling av varme kabel på taksluk levert av rørlegger. - Branntetting, koordineres og utføres av PEAB, men prises av TUE (tekniske) - Innstøpningsgods leveres av TUE, men støpes inn av PEAB Utsparinger Totale under entreprenøren skal merke opp nødvendige utsparinger for sine anlegg i lett vegger, samt i støpte konstruksjoner. For støpte konstruksjoner skal totale under entreprenøren utarbeide felles utsparingstegninger med rør, ventilasjon og elektro. Utsparingene skal godkjennes av RIB. Alle hulltagning f.o.m. 50mm og under medtas i denne entreprisen. Koordinering av dette arbeidet er entreprenørens ansvar. Hvis entreprenøren har anvist feil, skal ekstra hogging og etterflikk bekostes av totale under entreprenøren selv.

14 IKEA Eiendom Holding ASSide 14 4 ELKRAFT 400 Elkraft generelt For orientering om byggeprosjektet, prisformat og generelle tekniske bestemmelser henvises det til de innledende kapitler i denne beskrivelse. 41 Basisinstallasjoner for elkraft 410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt Elkraftanleggene skal tilrettelegges og tilpasses behovet til brukerne som flytter inn og til fremtidig utvikling. Det skal etterstrebes å få 500 mm fri plass mellom åpen spilehimling og tekniske installasjoner. Alle gjennomføringer i dekker og andre brannskiller skal gjennomføres med branntetting som er forberedt for nye gjennomføringer. Totalentreprenøren kontraherer branntetter. Hvert enkelt fag vil bli fakturert for de branntettinger som blir utført for egne arbeider. Det er entreprenørens ansvar å ta med branntetting av type som gjør at kabeltrekking kan skje uten å måtte åpen eller ta nye hull. Det medtas følgende brannhylser for reserver: Posisjon Ø50 mm Ø75 mm Dekker: Vegger: Mellom tavlekott/fordelinger 2 stk 2 stk Langs hovedføringsveier 2 stk 2 stk Langs sekundær føringsveier 2 stk 2 stk Sjakt korridor (tavlekott/fordelinger) 2 stk 2 stk Vaktrom og utstyrsrom sikkerhet 4 stk 4 stk Hoveddatarom, 422 (2 stk rom) 4 stk pr rom 4 stk pr rom IKT-fordelinger 2 stk 2 stk Reservekraftaggr. 1 stk 1 stk Hovedtavlerom 2 stk 2 stk 411 Systemer for kabelføring Som føringsveier for de elektrotekniske installasjonene skal det anvendes kabelbroer. Fra hovedtavlerom legges nødvendige føringsveier frem til underfordelinger, maskiner, utstyr og VVS-rom. Føringsveier for alle tekniske installasjoner medtas. Krav til 20% reservekapasitet på alle kabelbroer.

15 IKEA Eiendom Holding ASSide 15 Føringsveiene skal fremstå som en komplett installasjon og det påhviler el-entreprenøren å ta kontakt med øvrige entreprenører for å dekke opp disse installasjoner. Med kabelbroer menes kabelstiger og -baner. Alle krav er generelle krav til alle føringsveier. Det vil etterfølgende kun bli benytter betegnelsen kabelbro. Utstyr og standard skal være forenlig med prosjektets standard Det skal leveres og monteres kabelbroer med komplett tak og veggfester, avgreninger, svinger etc. Kabelbro bredder skal dekke de installasjoner og krav som kommer frem av beskrivelsen. Oppheng av kabelbroer og armaturskinner skal dimensjoneres slik at nedbøying ikke overstiger 1% av konsollavstanden. Nødvendig festemateriell, Unistrut, etc må tilbyder selv beregne. Teletekniske kabler skal primært legges på egen kabelbro. Det kan aksepteres felles kabelbro fra hovedføringer til uttak/utaksenheter, forutsatt at kabler legges fysisk avskilt med skillevegger eller skillelist og med tilstrekkelig god avstand. Eventuelt utstyr som monteres på kabelbroer (koblingsbokser, stikk etc.) skal monteres på montasjeplater. Dette gjelder plater montert på kabelbroer, armaturskinner og i åpen spilehimling. El. entreprenøren skal samarbeide med VVS ved montasje av kabelbroer og armaturskinner, slik at man unngår unødvendige kollisjoner. I tekniske rom monteres broer etter montasje av aggregat, rør, kanaler, beredere, mm, eller etter avtale med VVS-entreprenørene langs klarerte traseer. Det må beregnes tilpassninger av føringer i stålfagverk, da løsningen her vil avhenge av valg av leverandør. Kabelbroer jordes forskriftsmessig. Der vegger deler kabelbro benyttes PN for sammenkobling. Kabelbroer avsluttes min. 200 mm før gjennomføring i vegg med brannkvalifisering, og som det vil bli foretatt branntetting av. Kjøkken/Bistro: TUE skal medta nedførings kanaler og/eller stålrør til utstyr der dette ikke blir ivaretatt av kjøkkenleveransen. Det skal monteres egen kabelbro som føringsvei til drikkestasjoner (Python) i Swedeshop, bistro og restaurant. Ref. tegning og posisjonsoversikt fra Metos. Selfserve, kassaområde, varemottak: Kabelbroer for hovedføringer og armaturskinner for montasje av belysning og føringsvei. Markedshall, Showroom, Småland, Restaurant sitteområde, etc: Kabelbroer langs yttervegger/skiller og på tvers av arealene øverst. Nederst monteres GRID med stikk, IKT, antenne, LED-ledelys og markeringslys i den åpne spilehimlingen. Inntaksrom tele: TUE skal medta 4 stk 110mm gule rør fra tomtegrense inn til inntaksrom 901a og det samme for rom 901b. Det er el-entreprenørens ansvar og koordinere med teleleverandør hvor inntak ved tomtegrense vil være. Varehåndteringslager/automatlager: Det skal ivaretas føringsveier for lys, stikk og tele/data. For anlegg utomhus medtas nødvendige kabling, bokser, rør, plater, osv skal medtas. Vi gjør spesielt oppmerksom på eget rør fra varemottak til lysmast for veilys som skal benyttes for ITV-anlegg. Dette 70 mm rør medtas her.

16 IKEA Eiendom Holding ASSide 16 Montasjeplatene til utstyret i den åpne spilehimlingen skal bestilles hos himlingsleverandøren, men medtas av el-entreprenør også kostnadsmessig. I kontorer, møterom, kopirom, vaktrom, serverrom, driftsrom, kassakontor, opplæring, IKT, snekkerverksted, etc skal det monteres veggkanaler. Pga. lyd må kanal deles inne i skillevegger i hht. leverandørs anvisninger. Der kanalen bryter skillevegg mellom to rom skal det innsettes lydabsorberende materiale (skal kunne tas ut ved inntrekking av nye kabler). Frontlokk deles ca. 50 mm på hver side av skillevegg. Der kanaler slutter inntil søyler i yttervegg skal denne tilpasses nøyaktig inntil søylen. I kanalene skal det være hylle for de forskjellige anleggskategoriene. Det nyttes en hylle for krafttekniske kabler, en for telefon/høyttalende telefon, en for data og en for diverse teletekniske kabler. Kanaler skal ha tett endestykke der enden ikke avsluttet mot vegg eller tak. Tilførsel til kanaler på innervegg utføres med trekkerør som munnes ut i bakkant av kanal. Tilførsel til kanaler på yttervegg / systemvegger / betong / mur utføres med vertikale føringskanaler som festes til søyle/yttervegg. Kanalen skal ha to avskilte rom. Der flere kabler skal føres åpent på murt/støpt vegg nyttes minikanal i PVC hvor størrelsen tilpasses antall kabler (nyttes i tekniske rom, o.l. ) El-entreprenøren må påse at nødvendig omfang av horisontale og vertikale føringsveier medtas. Prosjekteringen må ivareta at tekniske installasjoner tåler nedbøying av tak om vinteren med inntil 100mm. Tilbudt type:. GRENSTAV AV STÅL, LAKKERT MONTASJE: HIMLING TIL GULV Grenstaver/servicestaver leveres som type Thorsmans POL (eller tilsvarende), hvitlakkert. Frittstående på gulv med gulvplate, lengde tilpasset takhøyde. Bestykket pr arbeidsplass med: 9 stk 230V uttak på 2 kurser 4 stk RJ45 uttak kategori 6 5 m tilkoblingsledninger. For eventuelle endringer/fradrag senere nyttes oppgitte punktpriser. Tilbudt type:.

17 IKEA Eiendom Holding ASSide 17 Det levere og monteres: 5 stk Grenstaver/servicestaver med 1 arbeidsplass pr stav. Endelig plassering avklares senere og posten avregnes mot medgått. Lengde 3,5 m. 6 stk Grenstaver/servicestaver med 2 arbeidsplass pr stav. Endelig plassering avklares senere og posten avregnes mot medgått. Lengde 3,5 m 2 stk Grenstaver/servicestaver med 4 arbeidsplass pr stav. Endelig plassering avklares senere og posten avregnes mot medgått. Lengde 3,5 m El-entreprenøren må melde tidlig ifra når de må ha endelig antall for bestilling. 412 System for jording Nødvendig hovedjordingsanlegg for bygget medtas i denne entreprise. Det skal gjøres beregninger som dokumenterer behov for jording/jordfeilbrytere. Forskriftsmessig beskyttelsesjording iht. NEK 400:2010 med de utjevningsforbindelser som kreves medtas. Det tas hensyn til korrosjon. Utjevningsforbindelser legges for tilknytning til vann- og avløpsledninger, samt ledende bygningsdeler. Det skal medtas ringjord for lysmaster og fundamenter. Overgangsmotstanden og jordelektrode skal måles og dokumenteres. Anleggets utførelse skal tilfredsstille kravene fra det stedlige tilsyn og fremstå som et komplett anlegg. Det medtas nødvendig jordingsanlegg for alle utomhusanlegg, samt Navigation Tower. 413 Lynvern Det skal monteres et lynvernanlegg i beskyttelsesklasse 4. Det vil si at det består av tilstrekkelig antall master og jordledninger til å avlede 84 % av lynnedslagene. Grovvern, mellomvern og finvern. I alle utsatte tavler på IKEA varehus skal det medtas overspenningsvern, slik at sikring mot indirekte overspenninger er ivaretatt på en optimal måte. Her er det viktig at spesielt utsatte rom med sikkerhetsanlegg og IKT og andre rom med utstyr som krever høy sikkerhet blir vurdert med hensyn på type vern. 43 Lavspent forsyning 431 System for elkraftinntak Fordelingssystem er 400 V - 50 Hz, TN - system. Leveransen omfatter alle inntaks og stigeledninger for elkraft i bygget og utomhus. Strømforsyning for anlegget tas fra tre 1600 kva transformatorer i nettstasjon i plan P1 med kapslede og ubrutt 400 volt strømskinner ført til effektbryter i hovedfordeling vegg i vegg. I traforommet avsluttes skinnene sentrisk over trafo, ca. 3 m over gulv og i hovedfordeling på respektive effektbryter. Skinnene skal festes godt slik at de uten å skades skal kunne motstå en eventuell kortslutning i hovedtavlen. Skinnene skal være forberedt for fleksibel overgang til trafoene i nettstasjonen. Nødvendige vinkler og tilpassninger mot skinner i hovedfordelingene skal være medtatt. Skinnene monteres i lik høyde i opphengs-bøyler nedhengt i stag fra betongtak. Skinnene føres gjennom en vegg med branntetting klasse A120.

18 IKEA Eiendom Holding ASSide 18 Tilbyder må selv måle ut lengder og vinkler på skinner som skal medtas. Tilbudt type skal oppgis I denne post medtas alle stigeledninger som går ut fra hovedfordelingene til de enkelte underfordelinger og utstyr. For forsyning av interne laster/ fordelinger skal det benyttes separate stigeledninger i hht. skjemaene. Fra hovedfordelingen føres stigeledningene opp på vegg og på kabelbroer fram til de enkelte sjakter og tavler. Fra sjakter og ut til underfordelinger regnes det med å legge kablene på broer dersom ikke annet er nevnt. Kabler som legges på kabelbro skal bendsles på en forsvarlig måte. Stigeledninger til heiser, rullebånd, brannporter/gardiner, røykluker, etc skal være funksjonssikker kabel, type BFSI el. lign. I underfordelingene oppsettes solide koblingsstykker for avgrening til utstyret. Til tavler for VVS skal det til tekniske rom, varmesentral, fettutskillerrom, kjøleanlegg som inneholder flere VVS tavler trekkes nødvendige stiger. Det skal medtas egen stiger til hvert ventilasjonssystem og avtrekksystem for lading av trucker. Stigekabler dimensjoneres med 25% reservekapasitet og for spenningsfall skal ikke overstige 3%. Anlegget skal fremstå som komplett for de respektive installasjoner, og entreprenørene har ansvar for å innhente de nødvendige opplysninger for at dette ivaretas. Bruksområdet til kabler skal være i samsvar med kabelleverandørs anbefaling. Alle flerleder kabler skal ha skjerm. Alle kabler som monteres på kabelstiger/broer og knekter skal festes med klammer, strips eller bendsletråd. I vertikale sjakter skal valg av festmateriale ta hensyn til krefter som kabler blir utsatt for. Det skal benyttes umagnetisk materiale til festemateriale for en ledere. En ledere skal ha trekant forlegning med hensyn på EMC og det tas hensyn til de krefter som kan oppstå ved feilstrøm ved valg av festemateriale. For festemateriell for kabler utendørs skal det tas hensyn til temperatur, fuktighet, solstråling etc. Skjøting av kabler i rør er ikke tillatt. Kabelender utendørs skal proppes for å sikre mot vanninntrengning straks etter at kabel er trukket. All innføring av kabel i fordeling/skap/bokser utendørs skal skje fra undersiden. 432 System for hovedfordeling Hovedtavlerommet er i rom 522 vegg i vegg med nettstasjonen i plan 1. Det skal leveres hovedtavle i form av stålplateskap montert mot vegg med adkomst til alle deler fra front. Hvert tavlefelt inklusive sikringsfelt og kabelfelt skal være ca. 800 mm brede. Tavlen leveres rustbeskyttet og lakkert med solid lakk.

19 IKEA Eiendom Holding ASSide 19 Tavlen deles i følgende seksjoner: E Hovedtavle 1 E Hovedtavle 2 E Hovedtavle reservekraft Det legges vekt på å bruke materialer med gode selvslukkende egenskaper og minst mulig halogeninnhold. Tavlemateriell som kontaktorer, motorvernbryter, vern osv. leveres av samme fabrikat. Ledningsføring mellom klemmer og utstyr legges i plastkanaler eller sys i bunter. Ingen kanaler fylles mer enn ca. 60 %. Hovedfordelingene utføres med samleskinner av aluminium eller kobber. Skinnene skal dimensjoneres for minst A strøm for 400 volts fordelingene. Bryteevne for alle effektbrytere skal velges på basis av feilstrømsanalyse og skal kunne tåle gjentatte kortslutninger i henhold til IEC/EN norm Bryteevne for elementautomater skal velges på basis av feilstrømsanalyse. Internmålere på stigerledninger tilknyttet SD-anlegget som beskrevet. Til: Kjøkken Reservekraft Alle ventilasjonsanlegg, 1 pr stk Isvannsmaskiner, 1 pr stk Kursopplegg lys i Markedshall, 1 pr UF Kursopplegg lys i Showroom, 1 pr UF Trucklading Automatlager. Det skal ivaretas kabling frem til VVS målere på følgende: Hovedmåler, vanninntak Kaldtvannsmåler og varmtvannsmåler til kjøkken Kaldtvannsmåler og varmtvannsmåler til bistro Gatevarmekursene Gulvvarmekursen Radiatorkursen Aerotemperkurs (Varme i høylager) Kjølebaffel /fancoilkurs Ventilasjon, kjøling og varme kurser Termofotografering av alle tavler med belastning skal medtas.

20 IKEA Eiendom Holding ASSide 20 Leverandøren skal i god tid før ferdigstillelse, levere arrangementstegninger av fordelingsrom, fordelingsskap og stativer som skal godkjennes av byggherre/bruker og RIE. 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 4331 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Underfordelingene skal bygges i hht EN Underfordelingen skal ellers oppfylle alle relevante normer og standarder og skal være CEmerket. Prosjektet forsynes med underfordelinger for plassering av sikringer og apparater for utgående kurser. Underfordelinger skal ha minst 25 % reservekapasitet i bredden. I tillegg skal de inneholde følgender reservekurser/ledige: 1 stk A 2 stk 3+N 25 A 2 stk 3+N 16A 6 stk 1+N 16 A Underfordelinger med tette stålplateskap skal være omhyggelig rengjort ut- og innvendig, grunnet med rusthindrende maling og påført min. 2 strøk dekklakk i god kvalitet. Skapfronten utføres med dører i samme kvalitet som skapet for øvrig. Dørene forsynes med sylinderlåser overensstemmende med stedlig elverks tavleromlås. Underfordeling E j leveres som stålplateskap for montasje på stativ, minimum høyde 1000mm fra gulv. For alle underfordelingene medtas komplett sikringsmateriell i henhold til nedenstående spesifikasjon med nødvendig koblingsmateriell etc. Videre medtas alle nødvendige styrestrømsikringer, selv om dette ikke er spesielt angitt i spesifikasjonen. Jordfeilvern på kurser i og over himling for lys skal ha 3-fas 100mA jordfeilvern (SI-vern). Effektbrytere skal være manuelle og ha innstillbare elektroniske overstrømsreleer med innstillings- område ca. 0,5-1 x In og elektromagnetisk hurtigutløser for kortslutningsbeskyttelse. El. entreprenøren skal beregne hele anlegget med hensyn til overbelastning, kortslutning, jordslutning og selektivitet. Det kreves full selektivitet for overlast og kortslutning. Alle sikringer, vern, brytere på utstyr skal være fra samme leverandør. El-entreprenøren skal umiddelbart varsle dersom han finner andre typer vern i utstyr levert av andre. I alle underfordelinger som forsyner generelle installasjoner som lys stikk etc, skal det monteres mellomvern med vernenivå 1,5 kv. Vernet skal plasseres på første egnet sted etter at kabel kommer inn i underfordelingen og det skal benyttes så kort og rette til- og fraledninger som mulig. Overspenningsvernet skal ha indikator som viser når beskyttelseselement må byttes. Det skal kunne foretas bytte av beskyttelseselement uten at sokkel må demonteres (pluggbar versjon). Tennspenning for overspenningsvernet skal være mellom V.