1. Gruppens vurdering/definisjon på hva "tilgjengelig og synlig" betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gruppens vurdering/definisjon på hva "tilgjengelig og synlig" betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket?"

Transkript

1 Edinburgh 2013 TIL: Alle deltakere POSTADRESSE Skagerak Elektro AS Postboks Porsgrunn FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: MB Floodmyrvegen PORSGRUNN SENTRALBORD TELEFAX DATO: ANSVARLIG: INTERNETT E-POST ORG. NR.: MVA Gruppearbeid/faglig del Edinburgh 2013 Med bakgrunn i bl.a. "KOMPASS 2012" og ulike HMS handlings/tiltaksplaner i bedriften, ønsker Skagerak Elektro sin ledelse en tilbakemelding fra arbeidsgruppene på følgende punkter; 1. Gruppens vurdering/definisjon på hva "tilgjengelig og synlig" betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket? Tilgjengelig på telefon evt. ringer opp igjen innen rimelig tid (gjelder også sms og mail) Være ute og observere min 1 dag/uke Gir raske tilbakemeldinger Kort responstid Ta avgjørelser Være oppdatert Leder tar initiativ til kontakt Ta en telefon og høre hvordan ting går ikke være en distansert/fjern leder Være synlig på arbeidsstedet ta med lunsj og kom ut til medarbeideren Arrangere morgenmøter Være "synlig" min. 1-2 ganger pr/mnd. Foreta ABS `r Forbedret sentralbord Å være tilstede oppdatere seg på prosjekter 2. Hvordan mener gruppa det i større grad kan legges til rette for "faglig og personlig utvikling" av den enkelte? Kartlegge ønsker og behov Overordnet plan hva trenger avdelingen/bedriften for å fungere optimalt? Legge til rette for dette Kompetanseweb burde være tilgjengelig også hjemmefra Individuelle planer for utvikling/ønskede kurs Støtte til utdanning

2 Utarbeide "info hjørnet" på Fyret Info brosjyrer o.l. om utstyr/materiell liggende på spise/montørrom Pizza kvelder med leverandører (faglig innhold) Info ut på mail REN Temakvelder og relevante kurs info legges ut på intranett Gjøre flere kurs tilgjengelig gjerne hver mnd Fadder ordning Variasjon i arbeidet/kunder Sette av penger til etterutdanning Reel mulighet til flere fagbrev Kunnskapsoverføring mellom montører/ledere Kompetanse oversikt mangler "styrker og mangler" Handling ikke bare prat fra leder. Ønsker følges opp 3. Gruppens definisjon av uttrykket " å levere som avtalt" forventninger til leder på dette området? Spørsmål/henvendelser som stilles leder tas tak i Tilbakemelding og oppfølging av avtale eks. å få arbeidstøy som avtalt Holde tidsfrister Følger opp henvendelser gir seg selv "deadline" Få ut ordrer på Handyman Rett mann på rett jobb God dokumentasjon God planlegging og sørge for riktige ressurser og verktøy Riktig tidsbruk God dialog i alle ledd Leder må kjenne sine medarbeidere og vite hvem han/henne skal sende på hva Visittkort med navn og nummer til sentralbord Tilbakemelding på hver jobb medarbeider har deltatt på Leder må ikke love mye uten og spørre montør Spørre montør: "går dette, eller ikke?" (kommunikasjon) God informasjon om jobb i forkant (i god tid) Følge opp avtaler 4. Gruppens forslag til "best practice" mht. "oppfølging av medarbeiders utvikling"? Kontinuitet i lederstaben stadig utskifting gir dårlig oppfølging Bestemme oppfølging (sette dato) allerede i M & U samtalen Svare på henvendelser kort responstid Sette opp konkrete/målbare mål Egen M & U side pr/ansatt på Fyret Revidere karakter/lønnssystem Dialog og tilbakemelding prate med medarbeider "Kompetanse pool" og info om dette på Fyret Oppfølging av ønsker på kurs mm. Reel oppfølging av M & U samtaler Være ute og følge opp den enkelte Lytte til innspill fra den enkelte - 2 -

3 Informasjon til alle om prestasjonsevaluering Medarbeider "stopper opp"/resignerer/blir likegyldig ved stadige endringer på ledersiden Kursing må ses på som en investering, ikke bare kostnad Gjøre ord til handling 5. Hva menes med "konstruktiv tilbakemelding" og hvor/hvordan mener gruppen at dette i størst mulig grad bør gis? Hvilken arena/form? Balansere positive og negative tilbakemeldinger "Coachende" tilnærming, stille veiledende spørsmål Anerkjenne godt arbeid, si ifra hvis noen har gjort en god jobb Lunsjmøter/frokostmøter Bedre tilbakemelding på UØH (iverksatte tiltak mm) Rette egne feil Evaluering av prosjekter sette av tid og se på forbedringspotensialer Muntlig tilbakemeldinger kan være nok Tilbakemelding på montørnivå (involvere montøren) Tilbakemeldinger på om ordren/jobben går +/- Involvere montør/bas i anbudsregning Evalueringsmøter/oppfølging av prosjekt (ikke på tlf./e post, eller en til en alle involverte bør med) Konstruktive tilbakemeldinger "face to face" Unngå baksnakking M & U samtaler Hyppigere evaluering av montøren, gjerne etter "store" jobber "Toveis evaluering" etter jobber 6. Hva mener gruppen skal til for at medarbeidere i Skagerak Elektro AS skal oppnå en generell "forbedring i det daglige arbeidet"? Mht. bl.a. arbeidsmiljø, belastning osv. Gjennomgang av jobber i forkant oppstartmøter, snakke med/involvere montøren Planlegge jobber og ryddig oppfølging fra saksbehandler Leder har kontakt med sine medarbeidere f.eks. ringe og høre hvordan ting går Forutsigbarhet mht. ressursstyring Tilgjengelige ledere Har leder for mye å gjøre? Går ut over flere ledd Ennå mer struktur (blitt mye bedre siste året) God tilrettelegging/planlegging av jobbene Kjenne medarbeiderne noen liker å planlegge selv, andre ikke Leder og montør må avstemme ansvar og ønske om ansvar dette gir positiv motivasjon Benytte forbedringsforslag systemet Skrive avvik om nødvendig Kreve underlag/planlegging Klart definerte ansvarsområder Bedre ressursstyring Mer/bedre informasjonsflyt System på/tilgjengelig fellesverktøy Leie stort verktøy - 3 -

4 Vurdere innføring av verktøygodtgjørelse Nettbasert lagerstyring fellesverktøy og materiell En ansvarlig for fellesverktøy/utstyr Unngå unødvendig stress Ha nødvendig verktøy/kursing Morgen/mandagsmøter 7. Hvor mener gruppen at hovedutfordringene til bedriften ligger når det gjelder HMS? Hva bør være viktige fokusområder i forhold til HMS? Hvor "skoen trykker"/hva kan og MÅ vi bli bedre på? MER HMS oppfølging fra ledere HMS ute på anleggsstedet, praktisk gjennomgang av faremomenter Konsekvenser av manglende HMS MÅ gjennomføres, ikke bare prat (konsekvensledelse) God HMS holdning smitter Bruk av personlig verneutstyr tilrettelegge hos BA grossist Mellomledere/prosjektledere må gjennomføre/følge det som allerede er vedtatt "TA TO" skrive på ark, ikke på Handyman Det er forskjell på HMS mellom f.eks. Elkraft, Belysning og svakstrøm Ikke la stress gå utover ivaretakelsen av HMS Ta seg tid til risiko vurdering/sja FØR arbeidet påbegynnes Mer bruk av AUS utstyr (menes kanskje isoler verktøy?) oppfordring fra saksbehandler, samt oppfølging om det faktisk brukes Holdningsarbeid Få vekk "skal bare" holdning Tilgang på hjelp Mer bruk av/fokus på SJA Vi ER bra fortsette det vi holder på med Forbedre funksjonalitet på elektronisk SJA denne er for treg og ikke tilgjengelig for signatur av alle involverte Bruke tilgjengelig utstyr og prosedyrer som allerede finnes Forenkling av skjema/sjekklister som skal fylles ut gjøre det enklere og finne fram Bruk av SJA og UØH må "menes" fra toppen og ned ikke bare være noe bedriften fyller ut på papir for og "ha sitt på det tørre". Er vi opptatt av forebygging og skadene i seg selv? 8. Hva mener gruppen er fornuftige tiltak for best mulig å kunne implementere god "HMS kultur", dvs. få til en god og gjennomført holdning/praktisk ivaretakelse av HMS i alle ledd fra topp til bunn. Nevn min. 3 tiltak. Følge instrukser HMS må gjøres enkelt og brukervennlig (sjekklister o.l.) Bedre tilretteleggelse av skjema/sjekklister på Handyman enklere å finne fram Tilpasse sjekklister En "fane" i Handyman hvor hovedansvarlig kan velge; "ikke utført jobben (selv)" hvis en annen medarbeider utfører jobben. Slipper å bytte hovedansvarlig i Visma Oppfølging fra saksbehandler/leder Bry seg om kollega si ifra Tørre å si ifra og tåle å høre Snakke om HMS i arbeidslaget - 4 -

5 HMS alltid først/øverst på dagsorden Leder må alltid gå foran som et godt eksempel Ta 5 minutter med HMS hver dag HMS kultur må komme "fra toppen" og være enkelt å forstå Innkjøp av bedre verktøy for å ivareta HMS på en bedre måte Oppfølging av nyansatte gjennomgå rutiner/retningslinjer Gi en trygghet til medarbeidere "det er lov å si nei" Kontinuerlig oppfordring om å tenke HMS f.eks. i mandagsmøter Si ifra v/brudd på HMS bestemmelsene Konsekvenser v/brudd på HMS Lagfølelse/passe på hverandre La de yngste/ferskeste fylle ut SJA og deretter gjennomgå med de mer erfarne Holdningsskapende arbeid vedrørende bruk av verktøy/utstyr vi allerede har Si "takk" når mann blir påminnet om HMS forhold Aksept for å si ifra Saksbehandler/installatør sender ufullstendige ordrer i retur til montør konsekvens Kursing Tid nok på jobbene Lytte når medarbeidere sier de trenger hjelp, ikke bare avvise 9. Hvilke tiltak mener gruppen det kan være aktuelt å ta i bruk i arbeidet med å eliminere mobbing/trakassering blant egne ansatte? Tenk før du prater Folk er forskjellige fokus på hvordan ting oppfattes Prate om det/få fokus på at det ikke skal skje Prate MED ikke OM Gå til leder og fortell om ting man evt. oppfatter som sårende/støtende Tema i M & U fast punkt i skjema Få gode tilbakemeldinger på positiv adferd Ta raskt tak i problemer Medarbeidere må melde i fra Konsekvens/ting må slås ned på Bruke tillitsmanns apparat Gjensidig respekt ALLE har et ansvar Leder tar "den vanskelige samtalen"/konflikthåndtering Leder må ha "antenner ute" klare opp i evt. rykter Lederopplæring i konflikt håndtering Bry seg om ikke akseptere trakassering/melde i fra 10. Gruppens vurdering av informasjon og kommunikasjon fra bedriftens ledelse/administrasjon og ut til samtlige ansatte. Hva kan bli bedre/forslag til ytterligere tiltak på området? Blitt mye bedre enn tidligere bra med fredags SMS og ekstranett Fortsette samme, positive spor vi er inne i nå Hyppigere frokost/lunsj/mandagsmøter faste dager/datoer Referater fra møter Løpende informasjon hva er det som virkelig skjer (kunder, økonomi osv.)? Avdelingsvis info, ikke bare fra direktør - 5 -

6 Fredagsmelding/sms er positivt Få informasjon UT! på mail Informasjon tilgjengelig på Fyret Tilgang på nettbrett Innføring av infoskjermer "Morgenkaffe" med prat medarbeidere i mellom Avdelings vise info SMS Varsel om hyttesøknader/frister generell info om viktige datoer 11. Hvilke velferdstilbud ville du (ideelt sett) ønske å benytte deg av? Hva bør Skagerak Elektro AS ha fokus på, - og som mål å kunne tilby sine ansatte? Skidag Gratis treningssenter/timer evt. rabatterte priser Gratis svømming/timer evt. rabatterte priser Hytter Link på ekstranett hvor ansatte kan legge inn sine forslag til velferdstilbud Bedriftsidrettslag få ut avstemming Flere turer/teambuilding vurdere avdelings vise samlinger Julebord Rabatt avtaler generelt Avdelings vise samlinger f.eks. hytteturer Årlige velferdsturer Full tilgang til konsern trimrom Aktivitetsdag/bedriftsinterne konkurranser Vanndispenser Fokus på/info om helse hvordan utføre og stå i jobb? Komme oss nærmere/ikke fjerne oss fra konsernet for øvrig Fast beløp pr. ansatt settes av årlig. Ved arrangement kan den ansatte velge om han/henne vil "ta ut" sitt beløp og delta. Litt som en verktøygodtgjørelse. 12. Hva mener gruppen bør være Elektro sitt hovedfokus i 2013? Nevn 2 ting. Kommunikasjon Informasjonsflyt Inntjening og lønnsomhet 0 skader Sykefravær u/4 % Mer bruk av akkord jobbing (små grupper/fast personell) Opprette timebank system Prestasjons lønn Unngå reklamasjoner Velferdstiltak Oppnå at ALLE trives Planlegging av tur 2014 Innføre mnd./fast lønn ( som faktisk varer hele mnd.) Komme oss nærmere konsernet ikke være "5 hjulet på vogna" Samle Elektro oftere til sosialt samvær Sette opp kortsiktige delmål (f.eks. på omsetning), med sosiale tiltak som premiering - 6 -