FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3"

Transkript

1 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1

2 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF og Eivind Severinsen, Jurist Eiendom Gnr. 33, bnr. 1467, Fossbekkveien 31 og 33. Eiendommen blir seksjonert innen overtakelse. Byggherre og selger Fossbekk Brygge AS, org nr Hamreheia 58B, 4632 Kristiansand Tlf Arkitekt: Arkitekt Egg Arkitektur AS Skippergata 4A, PB 576, 4665 Kristiansand Totalentreprenør AF Gruppen AS Beskrivelse BFK består av 2 bygg med totalt 24 leiligheter. Hvorav bygg BFK Indre er på fire etasjer med 10 leiligheter og bygg BFK Ytre er på fem etasjer med 14 leiligheter. Boligene får store vindusflater og uteareal mot sjøen, enten som balkong og/eller terrasse. Leilighetene har fra 1-3 soverom, de fleste med to bad. Alle skal ha en parkeringsplass samt en bod. Parkeringskjeller blir under bygg BFK og B51. Det blir heis i begge byggene, (Indre og Ytre). Til sammen skal det bygges 58 boenheter på Fossbekk Brygge fordelt på tre byggetrinn. Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Sameiet vil omfatte B5-1, B5-2 og BFK. (Totalt 43 leiligheter + eventuelle næringsseksjoner til overskudds p-plasser i kjeller.) Det er ingen restriksjoner i forhold til utleie av den enkelte boenhet. Det er innført boplikt i Lillesand kommune. Det blir anledning til å kjøpe båtplass i felles bryggeanlegg på forsiden av eiendommen. Utbygger er ansvarlig for salg av båtplasser. Megler vil registrere reservasjonen for så å videreformidle opplysningen til utbygger. Videre dialog om båtplasser foregår direkte mellom leilighetskjøper og utbygger. Bryggeanlegg blir ferdigstilt innen sommeren Arealer Leilighetenes arealer varierer fra kvm. BRA. Arealene fremkommer av prisliste og tegninger. Definisjonen på arealer er: BRA-bruksareal, er leilighetens areal avgrenset av ytterveggs innside. P-rom er primærareal som tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod. Bod i henhold til forskriftskrav Felles sykkelparkering og separate sportsboder er plassert i p-kjeller under bygg B5-1/BFK. Vei, vann og kloakk Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. Tomt Ikke endelig oppmålt og fradelt Leilighetenes endelige adresser vil avvike fra den nummerering de er tildelt i salgsmateriellet. Reguleringsforhold Området omfattes av reguleringsplan; Reguleringsplan for Fossbekk, alt. 1, Planid: , vedtatt av bystyret Planbestemmelser sist oppdatert og reguleringsplan kart sist oppdatert Ligningsverdi Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig. Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens verdi. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, Heftelser som skal følge eiendommen Det vil bli tinglyst heftelser på eiendommen vedr. bla. vei, vann og kloakk samt overvannsledning fra Fossbekk Stemmen. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst kan fås ved henvendelse megler. På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Energimerking Bygges etter TEK-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon. Prisliste Det er utarbeidet en separat prisliste. Det forutsettes at det innbetales et forskudd på 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Innbetalingen av forskudd må være ubundet egenkapital, kontakt eventuelt megler dersom det ønskes ytterligere informasjon. Restkjøpesum innbetales til meglers klientkonto innen overtakelse.

3 3 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Dersom selger skal kunne få utbetalt innbetalt beløp til klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter 47 i Bustadoppføringsloven. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør med påslag fra entreprenør med 7%. Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes med mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Det kan kreves innbetalt a-konto felleskostnader NOK 75,- pr. kvm. BRA til sameiet ved overtakelse slik at sameiet har likviditet i oppstartsfasen. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser. Parkering Hver leilighet må kjøpe en parkeringsplass og får da bruksrett til parkeringsplassen i parkeringskjelleren. Parkeringsplassen må kjøpes for kr ,- og kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det medfølger en sportsbod per leilighet under bygg BFK. Overskuddsplasser og boder beholdes av utbygger og kan eventuelt selges/leies ut. Parkeringsplasser vil bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren vil bli organisert som fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en slik tilknytning ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene på samme måte som parkeringsplassene. Alle leilighetene vil få tilgang til felles sykkelparkering og privat sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig. Endringsarbeider Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpassinger i leilighetene etter avtale med utførende entreprenør. Utførende entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Overtakelse Planlagt ferdigstillelse ca. 17 måneder etter byggestart av leilighetene i dette byggetrinn. Det blir sendt ut varsel ca 4 måneder i forkant hvor endelig dato fremkommer. Se punkt «Forbehold». Seksjonering Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte får tildelt eget seksjonsnummer. Kjøpekontrakt og vedtekter for sameiet Avtale om kjøp av leilighet og garasjeplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som fås ved henvendelse megler. Utkast til vedtekter kan fås hos megler. Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge innen overtakelse. Økonomi Det er utarbeidet en separat prisliste over leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod. Felleskostnader Felleskostnadene utgjør ca kr 200,- pr. kvadratmeter pr år (budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse megler). Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Budsjett over felleskostnader er et utkast og kan dersom sameierne ønsker det reduseres på flere punkter. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader til bolig skal bla. dekke forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av tv og internett tjenester med en leverandør. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. (ref. utkast til budsjett) Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Forbehold 10 av 24 leiligheter må være solgt samt alle offentlige tillatelser må være gitt før endelig bekreftelse om gjennomføring av prosjektet kan gis. Planlagt ferdigstillelse er 17 måneder etter byggestart av leilighetene i dette byggetrinn. Overtakelsesmåneden vil bli varslet 4 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

4 4 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Endelig beslutning om iverksetting av prosjektet vil bli varslet skriftlig til kjøperne senest innen Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Alle opplysninger i forbindelse med salget av leilighetene, er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med gjennomføringen av byggesaken. Kjøper må påregne mindre justeringer. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos eiendomsmegler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsrettighetene på en gjennomførbar måte, herunder mulig etablering av bruksrettigheter dersom dette finnes hensiktsmessig. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner samt møblerte planskisser er ment å gi ett inntrykk av ferdig bebyggelse og det vil derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Konsesjon Kjøpet krever ikke konsesjon, men Lillesand kommune har innført konsesjonsgrense 0. Det innebærer at boligen må beboes. Usolgte leiligheter Utbygger/forsikringsordning utbygger har tegnet gjennom Norges Boligbyggelag svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Budregler Boligene selges til fast pris. Bindene kjøpsavtale fås hos megler. Lovverk Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av 13. juni 1997, nr. 43. Dette gjelder ikke for leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv. Kreditvurdering/hvitvaskingsloven Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Vedlegg til prospekt: - Kjøpsbeskrivelse og prisliste - Romskjema og leveransebeskrivelse - Plantegninger i henhold til prospekt - Reguleringsplan med bestemmelser - Utkast budsjett (Fås hos megler) - Utkast til kjøpekontrakt og vedtekter (Fås hos megler) - Kopi av bustadoppføringslova og grunnbokutskrift/servitutter (Fås hos megler) Kristiansand Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser på usolgte leiligheter.

5 5 BYGGEBESKRIVELSE BYGGETRINN 3 Generelt Bygget skal planlegges og utføres etter gjeldene byggeforskrifter TEK 10 krav til byggverk og produkter til byggverk, samt metode og utførelse i samsvar med Norsk Standard, eller likeverdige standarder eller europeiske teknisk godkjennelse. Utomhusanlegg Lekeplasser: Se utomhusplan Fast belegg: Se utomhusplan. Beplantning: Se utomhusplan Utvendig belysning: Armaturer av solid utførelse ved gangstier, hovedinngang og på husfasader. UTVENDIG Taktekking Takflater skal tekkes med takpapp eller sveisbar folie. Yttervegg/fasade Fasadens hovedmaterialer er puss påført på luftet pussplate. Områder med glattkant liggende trekledning etter arkitektens beskrivelse. Noen innslag av platekledning kan forekomme Vinduer Vinduene leveres med u-verdi < = 1,0 W/m 2 K, med behandlede karmer. Alle åpningsvinduer skal leveres hengslet for luftestilling. Terrasser på terreng Terrasser på terreng utføres med belegningsstein. Balkonger Balkongdekker utføres i betong med terrassegulv av flis. Takterrassene har terrassegulv av tre. Balkong/terrassedører Balkong- og terrassedører er av type skyve- og slagdører. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Farge i henhold til FELLESAREALER Trapperom/gangarealer Gulv: Fliser med oppkant mot vegg. Type Dual Grafite eller tilsvarende. Vegger: Sparklet og malt betong. Tak: Sparklet og malt betong og/eller nedforet platehimling. Trapp: Belagt med flis. Rekkverk og håndløper i metall. Heis Innenfor begge felt skal det leveres senge- og båreheis i forbindelse med felles trappehus. LEILIGHETENE, SE OGSÅ EGET ROMSKJEMA Himling Hvitmalt sparklet gipshimling. Enkelte rom kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Himling i alle rom males. I bad benyttes egnet våtromsmaling. Innvendige vegger Vegger med gipsplater fuges og flekksparkles, belegges med glassfiberstrie G100 eller tilsvarende og males heldekkende med Glans 20. Det forutsettes farger iht. NCS fargesystem, begrenset til 4 standardfarger etter Dører Inngangsdøren og innvendige dører til hver leilighet leveres ferdig malt iht. Dørlåser Det leveres låssystem slik at leilighetseierne kun benytter en nøkkel til alle de utvendige dører som skal kunne åpnes. Det leveres 3 stk. nøkler til hver leilighet. Kjøkken Kjøkkenleverandør: Strai Kjøkken. Type Uni Høyglans hvit. Kjøkkentegningene foreligger ved byggestart. Bad/WC Flislagte gulv og vegger med flis beregnet for våtrom. Det blir levert komplette sanitærinstallasjoner. Ved bruk av tørketrommel må det benyttes kondenstørketrommel. Baderomsinnredning iht. egne tegninger. Garderobeskap Det leveres 1 meter enkelt garderobeskap pr sengeplass vist på arkitektens tegning. Gulvbelegg Stue, soverom og gang får lakkert eikeparkett. Hall/entre får fliser på gulv. Boder med våtromsinstallasjoner får godkjent våtromsbelegg. Kjeller Gulv: Asfaltert Vegger: Betongvegger i p-kjeller og bodarealer sparkles ikke, men betongvegger i bodarealene støvbindes. Tak: Støvbindes med 2 strøk maling.

6 6 BYGGEBESKRIVELSE SALGSTRINN 3 Listverk Gulvlist lakkert eik. Foringer og listverk rundt dører og vinduer leveres ferdig sparklet og malt. Det er ikke lagt opp til ildsted i leilighetene, dog kan toppleiligheten som tilvalg få vedfyrt ovn med stålpipe. Plassering etter Sportsbod Det leveres egen sportsbod til hver av leilighetene i kjeller. Inndeling av bod samt p-plass bestemmes av arkitekt. TEKNISKE INSTALLASJONER Ventilasjonsanlegg Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med effektiv varmegjenvinning. Ventilasjonsenhet plasseres i tekniske boder. Oppvarming Bygget vil benytte seg av vannbåren varme og det vil bli gulvvarme i stue, gang, hall/entre og bad/wc. Energiforbruket avregnes sentralt, men vil bli fordelt på hver enkelt leilighet med egne målere. På soverom legges det opp til elektrisk oppvarming. Integrert kommunikasjon I alle leiligheter skal det leveres et innfelt teleskap som stjernepunkt for IKT og antenne. Det leveres komplett kursopplegg for 2 stk. tv/data/telefon uttak i hver leilighet inkludert spredenettskabling. Alt strømforbruk i fellesarealer som garasje, boder, gangarealer, utearealer etc. registreres på en egen måler og fordeles på leilighetene etter en omforent nøkkel. Det leveres belysning i følgende rom: Entre/garderobe: enkel takarmatur. Kjøkken: Under overskap Bad: Armatur over speil med stikk samt takarmatur. Soverom, bod og gang: Enkel takarmatur. Terrasse/balkonger: Utvendig stikk samt lysarmatur. Brannalarm Det leveres komplett sentralisert og adresserbar FG-godkjent brannalarmanlegg for både BFK Indre og BFK Ytre. Det leveres også sprinkelanlegg i hver leilighet. Porttelefon Det leveres et komplett porttelefonanlegg med 2-veis talekommunikasjon fra anropspanel til svarpanel i hvert av feltene BFK Indre og Ytre. Porttelefonanlegget skal omfatte alle leiligheter som ikke har direkte hovedinngang fra terreng utenfra. Postkasser Det leveres 1 stk. postkasse pr leilighet ved den respektive hovedinngang. Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer i bygningene pga. detaljprosjektering. Elektrisk anlegg Hver leilighet har sitt eget strømabonnement. Det leveres skjult elektrisk anlegg dimensjonert i tråd med NEK 400. Ved betongvegger kan det forekomme åpent elektrisk anlegg.

7 7 ROMSKJEMA FOSSBEKK BRYGGE, SALGSTRINN 3 ROM GULV VEGG HIMLING SANITÆR ELEKTRO ANNET ENTRE Keramisk flis Dual Grafite 30x60 eller tilsvarende. Vannbåren varme. Fiberduk, eller tilsvarende, uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt gipshimling. Farge hvit. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. GANG Parkett, Eik 1-stavs mattlakket. Vannbåren varme. Fiberduk, eller tilsvarende, uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt gipshimling. Farge hvit. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. KJØKKEN Parkett, Eik 1-stavs mattlakket. Vannbåren varme Fiberduk, eller tilsvarende, uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt sparklet gipshimling. Farge hvit. Ett-greps blandebatteri. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. Kjøkkeninnredning etter tegning. Kjøkkentegninger foreligger ved byggestart. Kjøkkenleverandør er Strai Kjøkken. Type Uni høyglans hvit. STUE Parkett, Eik 1-stavs mattlakket. Vannbåren varme Fiberduk, eller tilsvarende, uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt sparklet gipshimling. Farge hvit. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. SOVEROM Parkett, Eik 1-stavs mattlakket. Fiberduk, eller tilsvarende, uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt sparklet gipshimling. Farge hvit. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. 1 meters garderobeskap pr. sengeplass. BAD Gulvflis type Zen 20N 20x20cm eller tilsvarende. Vannbåren varme. Type Serenity white 20x40 cm eller tilsvarende. Malt gipshimling. Farge hvit. Vegghengt wc, dusjvegger 90x90 glass, ett-greps blandebatteri. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. Hvit innreding med tilhørende speil som indikert på salgstegning. KLESBOD Parkett, Eik 1-stavs mattlakket. Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt gipshimling. Farge hvit. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. BOD/ VASKEROM Vinylbelegg med oppkant Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter Malt gipshimling. Farge hvit. Opplegg for vaskemaskin. Utslagsvask. Leveres etter NEK 400. Punktskjema vil foreligge fra elektriker til endringsmøte. TAKTERRASSE / BALKONG TERRASSE PLAN 1 Frost og sklisikre fliser type Dual Grafite eller tilsvarende. Inntrukne terrasser (takterrasser) terrassegulv av tre. Belegningstein type herregårdsstein eller tilsvarende. Rekkverk for balkonger mot sydøst og sydvest utføres hovedsakelig som glassrekkverk med stolper og topprekkverk i metall. Balkonger og svalganger mot nordvest og nordøst kles med liggende trekledning som øvrig trekledning og avsluttes med beslag og topprekke i metall. Hvitmalt himling Hvitmalt himling 1) Enkelte arealer kan leveres med nedsenket himling som klesbod, boder etc. pga føringer for ventilasjon 2) Innvendige dører leveres ferdig malt i henhold til 3) Ildsted er tilvalg for leiligheter i øverste etasje. 4) Sikringsskap plasseres i henhold til anvisning på arkitekttegninger. 5) Det benyttes ikke taklister hvis det ikke er nødvendig av konstruksjonsmessige hensyn. Det kan forekomme uttørkningssprekker i overganger. Slike sprekker er ikke grunnlag for reklamasjon. 6) Utstyr og innredning som ikke står i dette skjemaet, men er vist på plantegning er ikke med i leveransen. 7) Selger tar forbehold om rett til endringer av form og utførelse i denne beskrivelsen forutsatt at den generelle standarden ikke forringes. Det tas forbehold om avvik i beskrivelsen. Skap i vegg for rør-i-rør - skap plasseres i henhold til anvisning på arkitekttegninger.

8 8

9 9 REGULERINGSPLAN LILLESAND KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FOSSBEKK, ALT. 1, PLANID: Vedtatt av bystyret Fellesbestemmelser Før tomter fradeles eller bebygges skal følgende planer være godkjent; - Byggeplan for Fossbekkrysset, Fossbekkveien x Luntevikveien. utenom dette planområde. - Tekniske planer for veier, vann og avløp for planområdet samt Fossbekkveien fra Fossbekkrysset til planområdet. Heisoverbygg og tekniske installasjoner av begrenset størrelse tillates å stikke opp til 1,8 meter over maksimal gesimshøyde eller mønehøyde. Parkeringskjeller under byggeområdene B5-1 og B/F/K kan plasseres utenfor byggegrensene. 2. Byggeområder, pbl 25, 1. ledd nr Byggeområde for bolig, B2 og B3 I områdene B2 og B3 skal det føres opp leilighetsbygg innenfor angitte byggegrenser. Hvert bygg skal ha en kjelleretasje med parkeringsplasser og sportsboder. Parkeringsdekningen skal være i henhold til gjeldende kommuneplans 2-10 Parkering, punkt 2 c: - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA over 70 m 2 skal ha biloppstillingsplass til minimum 1,5 biler. - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA til og med 70 m 2 skal ha biloppstillingsplass for 1 bil. Til hver boenhet i B2 og B3 skal det etableres minst ¼ offentlig parkeringsplass som besøksparkering. I område B2 skal det være maksimalt 9 leiligheter fordelt på to etasjer. Bygget skal maksimalt være på T-BRA=960m 2. Det skal være en kjelleretasje med parkering og boder. Gulvnivå for parkeringskjeller skal være kote 6,0. Mønehøyde skal ikke overstige kote 16,0 i område B2. Kjelleretasjer inngår ikke i beregning av T-BRA. I område B3 skal det være maksimalt 6 leiligheter fordelt på to etasjer. Bygget skal maksimalt være på T-BRA= 820m 2. Det skal være en kjelleretasje med parkering og boder. Gulvnivå for parkeringskjeller skal være kote 5,5. Mønehøyde skal ikke overstige kote 15,5 i område B3. Kjelleretasjer inngår ikke i beregning av T-BRA. Ved innsending av byggemelding for leiligheter i B3 må det dokumenteres at gjeldende krav til støygrenser tilfredsstilles. Det kan anlegges atkomst/kulvert til p-kjeller under området B2 gjennom F6 / F9. I område F5 skal det anlegges gangadkomst til lekeplass F1. Gangadkomsten skal legges langs eksisterende sti nord for B Byggeområde for bolig, B4 I området kan det skje utbygging til maksimal tomteutnyttelse lik %BYA=35%. Maksimal gesimshøyde og maksimal mønehøyde for ny bebyggelse skal ikke overstige kote 16,0. Før tomter fradeles eller bebygges i område B4 skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for området. 2.3 Byggeområde for bolig, B5-1 og B5-2 Til sammen kan det i områdene B5-1 og B5-2 bygges ut til maksimalt T-BRA=2200m 2, med 19 leiligheter innenfor angitte byggegrenser. Parkeringsdekningen skal være i henhold til gjeldende kommuneplans 2-10 Parkering, punkt 2 c: - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA over 70 m2 skal ha biloppstillingsplass til minimum 1,5 biler. - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA til og med 70 m 2 skal ha biloppstillingsplass for 1 bil. Til hver leilighet i B5-1 og B5-2 skal det etableres minst ¼ offentlig parkeringsplass som besøksparkering. Alle boligbygg skal ha 1. etasje på kote 3,0. I B5-1 og B5-2 kan byggene ha 4 etasjer, med maksimal mønehøyde på kote 16,0. Bebyggelsen skal ha flate tak. 3. Offentlige trafikkområder, pbl 25, 1. ledd nr. 3 Offentlige trafikkområder skal anlegges innen regulert areal etter normkrav fra Lillesand kommune. Detaljert utforming skal foretas med tanke på tilgjengelighet for alle. Innkjøring til vei 3 skal markeres med felt/striper med overflatestruktur og farge som avviker fra øvrig veidekke. Ved nordre ende av vei 3 settes det opp låsbare fysiske stengsler slik at kjøring inn på gang-/sykkelvei ikke er mulig. Det skal være mulig å låse opp stengslene for kommunalt vedlikeholdsarbeid. 4. Friområder, pbl 25, 1. ledd nr. 4 Lekeplasser skal utformes og bygges i henhold til retningslinjer for Lillesand kommune. Sandlekeplass F1 skal skjermes for trafikkstøy slik at arealet tilfredsstiller gjeldende støynormer.

10 10 REGULERINGSPLAN I og ved friområdene F13 og F19 skal det avsettes areal til badeplass, samt legges til rette for kyststi videre østover fra planområdet. Dekke på turveier skal være knust stein 0-30, subbus. 5. Spesialområder, pbl 25, 1. ledd nr Frisiktsone ved vei Innenfor områder regulert til frisiktsone ved vei tillates ikke vegetasjon eller gjerder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Terreng kan ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 5.2 Privat småbåtanlegg Privat småbåtanlegg, land, er bryggeareal for småbåthavna, med mulighet til stopp for av- og pålasting, men ikke til parkering. Privat småbåtanlegg, sjø, rommer båtplasser og utliggere for fortøyning. Båtplassene er primært for leiligheter innen planområdet. Med leiligheten skal det følge rett til kjøp av en båtplass. Ved salg av båtplasser til bosatte utenom planområdet, skal det påvises permanent parkeringsdekning til 0,4 p-plasser pr. båtplass. Ved leie av båtplasser til bosatte utenom planområdet, skal det påvises parkeringsdekning innen leieperioden på 0,4 p-plasser pr. båtplass. Antall båtplasser skal begrenses til bruk for bosatte innen planområdet, samt til bosatte utenfor området der det kan påvises parkeringsdekning til 0,4 p-plasser pr. båtplass. 5.3 Kommunalteknisk anlegg, trafo Innenfor det regulerte området kan det settes opp transformator for strømforsyning til planområdet. 5.4 Område for bevaring av landskap og vegetasjon Innen område regulert til bevaring av landskap og vegetasjon skal eksisterende allé langs Fossbekkveien bevares. Normal skjøtsel og vedlikehold kan foretas. 6. Fellesområder, pbl 25.1, 1. ledd nr. 7 Områdene Fg. 1 og Fg. 2 er regulert til felles grøntareal. Områdene er felles for alle leiligheter i B/F/K. Områdene er regulert til fellesområder i plan over 2 etasjer til parkering og boder. 7. Kombinerte formål, pbl 25, 2. ledd 7.1 Bolig/forretning/kontor I område regulert til kombinert formål, bolig/forretning/kontor, kan det anlegges et bygg på maksimalt T-BRA=3100m 2. I bygget skal det bli maksimalt 24 boenheter. Bygningen skal ha 2 kjeller/parkeringsplan. Areal til parkering og boder i denne del av bygget regnes ikke inn i T-BRA. Parkeringsdekningen skal være i henhold til gjeldende kommuneplans 2-10 Parkering, punkt 2 c: - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA over 70 m 2 skal ha biloppstillingsplass til minimum 1,5 biler. - Bruks-/boenhet til boligformål med BRA til og med 70 m 2 skal ha biloppstillingsplass for 1 bil. Laveste parkeringsplan er på kote 3, neste parkeringsplan er på kote 6. Deler av bygget er på 5 etasjer, med maksimal mønehøyde på kote 19. Til hver leilighet skal det etableres minst ¼ offentlig parkeringsplass som besøksparkering. Det kan maksimalt tas i bruk 400 m 2 av maksimal T-BRA til næringsvirksomhet, maksimalt 200 m 2 av dette kan benyttes til forretningsdrift. Til næringsvirksomheten skal det følge to parkeringsplasser pr. 100m 2 næringsareal. Bebyggelsen skal ha flate tak eller slakt skrånende pulttak. 7.2 Forretning/kontor, F/K-1 og F/K-2 I område F/K-1 skal det være næringsvirksomhet. Samlet areal til næringsvirksomhet, forretning og kontor, skal maksimalt være T-BRA=3500m 2, av dette skal maksimalt 200 m 2 benyttes til forretningsdrift. Maksimal mønehøyde skal være på kote 19. Til næringsvirksomheten skal det følge to parkeringsplasser pr. 100m2 næringsareal. Før område F/K-2 kan bebygges skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan. Området skal ha bygningsmasse og bebyggelsesstruktur som er tilpasset og sammenlignbart med bebyggelse i område F/K-1, og bygges i forlengelsen av dette området. Inntil området er bebygget, kan det tas i bruk til parkering. Maksimal mønehøyde for F/K-2 skal være på kote 19.

11 11 Deponering av varecontainere tilknyttet forretningsdrift i F/K-1 tillates ikke i område F/K-2. Støyende aktiviteter i forbindelse med lasting/transport av varer fra utendørs lagre i F/K-1 skal foregå innen normal arbeidstid ( ). 8: Rekkefølgebestemmelser 1. Før det gis igangsettingstillatelse til 1. bygg i hvert enkelt delområde, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer og utomhusplaner for offentlige friområder i delområdet. 2. Fossbekkrysset må være utbedret i samsvar med godkjente byggeplaner før det gis brukstillatelse til boliger eller næringsbygg i planområdet. 3. Før det gis brukstillatelse til 1. leilighet i B2 eller B3, skal tekniske anlegg, adkomster, parkering, samt sandlekeplass F1 være opparbeidet. 4. Før det gis brukstillatelse til 1. leilighet i B5-1 eller B5-2, skal tilhørende tekniske anlegg, veier og parkeringsplasser, samt lekeplasser F2, F11, F13 og turveier F7 og F8 være opparbeidet. 5. Før det gis brukstillatelse til leilighet nr. 35 innen planområdet, skal kvartalslekeplass i F3 være ferdig opparbeidet. 6. Før det gis brukstillatelse til leilighet nr. 10 i B/F/K, skal lekeplasser F15, F16, F17 og felles grøntareal være ferdig opparbeidet etter utomhusplaner godkjent av Lillesand kommune. 7. Før det kan igangsettes anleggsarbeid for privat småbåtanlegg skal det være gjennomført miljøundersøkelser av sedimenter i sjø og på landdel av området. Tiltaksplan for behandling av eventuelt forurensede masser skal være godkjent før oppstart av anleggsarbeid. 8. Før det gis igangsettingstillatelse til byggetiltak innen planområdet skal det foreligge vedtatt utbyggingsavtale. Kr.sand ARR/GK Rev , , , , , , , , , ARR/GK, JAØ/EG

12 3x ,00 3 2,6 12 REGULERINGSPLAN X Y Y /573 Y /156 33/208 33/18 33/ / /195 33/591 33/912 F1 SANDLEK 163m /84 33/547 F5 8 B3 MAX BRA=820m2 4x43 7 3x20 33/156 B4 33/85 33/1335 MAX%BYA=35% 6 4x43 X B2 KULVERT F6 HC F9 HEVET GANGFELT 6 HC HC 5 o_vei 2 3,50 HC F14 FRIOMRÅDE 1028m2 4x43 33/153 MAX BRA=960m x43 o_vei B/F/K B5-1 B5-2 6,00 5,00 4, ,00 F2 SANDLEK 83m2 0_T1 TORG 406m2 4,00 3,70 2,70 2,80 3,00 F4 FRIOMRÅDE o_gs1 F3 KVARTALSLEKEPLASS 1195m2 243m2 F8 F11 SANDLEK 121m2 F12 F19 NÆRLEK 520m2 33/1035 FRIOMRÅDE 163m2 9 33/73 2,50 4x43 4x43 10 f_uo1 318m2 F15 NÆRLEK 216m2 2,00 f_sh X / FOSSBEKKVEIEN f_uo2 249m2 F/K-1 MAX BRA=3500m2 o_vei 3 f_sa1 33/73/1 5 F18 FRIOMRÅDE 215m2 F/K-2 HC o_vei 4 33/528 X Y Y Y

13 13 Y Y X REGULERINGSFORMÅL TEGNFORKLARING BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, pkt.1) BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 12-5, pkt.6) f_sh1 Småbåthavn B1-5 Boliger Trafo HENSYNSSONER (PBL 12-6) 33/72 f_sa1 Småbåtanlegg på land Sikringsone - Frisikt o_uo1-2 Uteoppholdsareal Hensynsone - Bevaring naturmiljø X FRIOMR. MED BADEPLASS F13 33/ m2 33/72 B/F/K F/K 1-2 Forretning/Kontor SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, pkt.2) o_vei 1-4 o_t1 o_gs1 Bolig/Forretning/Kontor Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - teknisk anlegg Parkeringsplasser GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, pkt.3) F5-8 F1-4, F9-F18 Torg Turvei, Gangsti Friområde LINJE- /PUNKTSYMBOL Ekvidistanse: 1 m EUREF89 UTM-sone 32 MÅLESTOKK: Planens begrensning Formålsgrense Hensynsonegrense Byggegrense Regulert senterlinje veg Frisiktlinje Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Regulert fotgjengerfelt Målelinje/Avstandslinje Bebyggelse som forutsettes fjernet Avkjørsel Veistenging/fysisk sperre Stenging av avkjørsel m Eksisterende bebyggelse som inngår i planen 1:1000 N X ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSBEKK PLANID Lillesand kommune HC 33/73 2,00 Rev A B C D E F Revisjonen gjelder Dato Endret av Kontr. av Godkj. av Kjøretøysperre på g/s-veier Endringer etter høringsrunde Endret etter vedtak i planutvalget 11/12-07, Samt adm. merknader Endret etter vedtak i planutvalget 19/6-08 Endret adkomst til B2, sti Mindre endringer, Grøntarealer, Parkering, Snuplass, Oppgradert til PBL ARR ARR ARR ARR ARR ARR/TO G Hevet gangfelt TO JAØ EG H Endret utforming av F2-3, VEI3, GS1, SA1, og B/F/K. Nytt torg T1. F7 utgår TO JAØ EG Saksbhandling i følge plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign. Bystyret 140/ E. Paust Ny andregangsbehandling i Planutvalget 133/ E. Paust Ny behandling i Planutvalget E. Paust Andregangsbehandling i Planutvalget A. Nyhus Offentlig ettersyn A. Nyhus Førstegangsbehandling i Planutvalget 07/ A. Nyhus Førstegangsbehandling i Planutvalget A. Nyhus Varsling av planoppstart ARR Arkiv nr.: GK GK GK GK GK JAØ EP EP EG Informasjon for planlegger: X Ansv.: GK Tegnet av: ARR Arkiv nr.: 6003 (SIAR) Utarbeidet av: Sivilarkitekt Knutsen Y Utarbeidet for: Fossbekk Brygge AS Siv.ing. A. Reinertsen Oppgradering til PBL 2008/SOSI 4.31: Torstein Omestad Y Dato: Rev G

14 14

15 15

16 16 Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet. Telefon: Eivind Severinsen Mob: Rolf Elieson Mob:

Fossbekk brygge vedlegg til salgstrinn 2

Fossbekk brygge vedlegg til salgstrinn 2 Fossbekk brygge vedlegg til salgstrinn 2 1 2 KJØPSINFORMASJON Fossbekk Brygge, salgstrinn 2 Megler Plussmegleren Kristiansand AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@plussmegleren.no)

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 3 - KJØITA 31-35 (PARKBYGGET) MEGLER: Sørmegleren AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elieson (Ansvarlig megler) P.B. 377, 4664 Kristiansand Dag

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy Arkivsak: 2013/1104 Arkivkode: 09062013-13 Vedtatt i Arendal bystyre: 19.02.2015, PS 15/27 Plankartets dato: 27.03.2014, sist revidert

Detaljer

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 2 590 000,- 2 590 000,-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HIS BRYGGE Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 08.06.2016 Bestemmelsenes dato: 08.06.2016 Rev dato: 30.01.2017 Rev dato: 30.01.2017 1 GENERELT 1.01 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D R A U L A N D V E D L E G G KJØPSINFORMASJON Fjellparadiset 1 Megler ABCenter Telemark AS Eiendom Gnr. 151, bnr. 485 Rauland Høgfjellshotell I Vinje kommune Byggherre og selger Fjellparadiset AS, org.nr.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 + ca. 2,6% omk. til staten Eiendomsmegler MNEF: Per Marius Arntsen SENTERVEIEN 40-54 FULLT MØBLERTE SELVEIERLEILIGHETER AREALER BRA FRA

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M.

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. Arkivopplysinger: Saksbeh.:PJO Arkivsaknr.: 05/00869 Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Planbestemmelser DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695.

Planbestemmelser DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695. Planbestemmelser 2023 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695. Arkivsak: 05/2148 Arkivkode: PLANR 2023 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - ÅKRA - DEL AV 15/137,695 Godkjent i Karmøy

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Salgsinformasjon Compact Living

Salgsinformasjon Compact Living Ansvarlig megler Salgsinformasjon Compact Living - BKS 3 - Sondre Henriksen, (m:) 928 46 438, e-post: sondre.henriksen@em1.no Eiendommens adresse Gateadresse er Hølen Verft. Larvik kommune vil gi nummer

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

Lév ved havet, bo i byen

Lév ved havet, bo i byen Lév ved havet, bo i byen Siste byggetrinn er i gang; 55 nye leiligheter snart ute for salg. Totalt 87 utsiktsleiligheter fordelt på tre bygg, omgitt av himmel, hav og vakre grøntarealer - midt i hjertet

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer