SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/10 10/2200 AKSJER - NORDAVIS AS 78/10 09/1412 NY LOKALISERING AV BARNEAVLASTNINGA Inneklima Rådhuset Se notat. Tv2 Ønskedrøm Se notat. Alta Geir Ove Bakken Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 77/10 AKSJER - NORDAVIS AS Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 10/2200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/10 Formannskapet Innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunens 70 aksjer i Nordavis AS til en pris av minimum kr pr aksje. Av salgssummen for aksjene skal 50% gå til styrking av formannskapets post, mens 50% går til styrking av Kraftfondet. Vedlegg: Tilbud fra Harstad Tidene Gruppen AS Andre saksdok.: Ingen Bakgrunn: Eierskapet til Nordavis AS (Altaposten) har gjennomgått store endringer de senere år. Ved oppstart var Nordavis i hovedsak et lokalt eid selskap. Gjennom oppkjøp har store og små aksjeposter blitt samlet på noen få lokale hender for senere å ha blitt solgt til selskaper lokalisert utenfor Alta. Polaris Media ASA har gjennom Harstad Tidene Gruppen AS kjøpt seg opp i Nordavis, og er i dag dominerende eier av selskapet gjennom eierskap til 70% av aksjene. Lokalt eierskap utgjør mindre enn 15% av selskapets aksjer. Polaris Media ASA er i dag det ledende mediehus fra Nordvestlandet til Finnmark og har til sammen 28 mediehus og 4 trykkerier. Side 2 av 10

3 Sak 77/10 Polaris Media ønsker gjennom oppkjøpet å gjøre Altaposten til Finnmarks ledende mediehus, gjennom bl.a. prosjekter som vil styrke annonsesalget og dermed også økonomien i selskapet. Polaris Media tilbyr nå samtlige aksjonærer kr pr aksje. Styret i Nordavis har ved flere anledninger behandlet spørsmålet om HTGs oppkjøp av aksjer. Styret konkluderer med at man ønsker HTG og Polaris som hovedaksjonærer og har derfor godkjent overdragelsen. Vurdering: Alta kommunes tegning av aksjer i Altaposten ble primært gjort for å etablere ei frittstående lokalavis. Dette fikk man til gjennom et gedigent lokalt spleieslag hvor kommunen, bedrifter og privatpersoner bidro. Etableringen ble en suksess og vi har i dag et svært veldrevet Mediehus som det over en perode har vært tøffe drakamper om eierskapet til. Ettersom det lokale eierskap nå er i et stort mindretall er den lokale innflytelse og styringsmulighet over bedriften svært begrenset. Polaris Media uttrykker i sitt kjøpstilbud positiv vilje til å utvikle Altaposten til å holde sin posisjon som Finnmarks ledende mediehus og oppfattes sånn sett som en positiv eier for selskapet. Alta kommune har 70 aksjer i Nordavis og tilbudet er kr pr aksje. Tilbudet oppfattes som gunstig, og rådmannen innstiller derfor på at aksjene tilbys Harstad Tidene Gruppen AS til en pris av minimum kr pr stk. Side 3 av 10

4 NY LOKALISERING AV BARNEAVLASTNINGA Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: G01 Arkivsaksnr.: 09/1412 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/10 Hovedutvalg for barn og unge /10 Formannskapet Innstilling: 1. Vedtak vedrørende etablering av Familiens hus i Follums vei i de gamle lokalene til Alta voksenopplæringssenter oppheves. 2. Barneavlastninga gis nye lokaler i Follums vei i de gamle lokalene til Alta voksenopplæringssenter 3. Nåværende lokaler for barneavlastninga stilles til rådighet til barn og unge tjenesten til utøvende virksomhet så som logopedi med mer. Innenfor gitte økonomiske rammer kan lokalene istandsettes for bruk til tiltak knyttet til Familiens hus slik dette er beskrevet i tidligere saksframlegg. 4. Kommunen bevilger midler til nødvendige tiltak i barneavlastningens nye lokaler i Follums vei innenfor en kostnadsramme stor kr Tiltaket finansieres gjennom vedtak i tilknytning til budreg 1/ Det nedsettes en plangruppe som skal utrede framtidige løsninger knyttet til det samlede avlastningstilbudet til barn og unge i samsvar med saksframlegget. Plangruppa består av Anita Prebensen, 1 foreldrerepresentant, 1 representant fra Hovedutvalg for barn og unge, 1 representant fra de ansatte og en representant fra drift og utbygging. Hovedutvalg for barn og unges behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for barn og unges vedtak den : 1. Vedtak vedrørende etablering av Familiens hus i Follums vei i de gamle lokalene til Alta voksenopplæringssenter oppheves. 2. Barneavlastninga gis nye lokaler i Follums vei i de gamle lokalene til Alta voksenopplæringssenter 3. Nåværende lokaler for barneavlastninga stilles til rådighet til barn og unge tjenesten til utøvende virksomhet så som logopedi med mer. Innenfor gitte økonomiske rammer kan lokalene istandsettes for bruk til tiltak knyttet til Familiens hus slik dette er beskrevet i tidligere saksframlegg. Side 4 av 10

5 4. Kommunen bevilger midler til nødvendige tiltak i barneavlastningens nye lokaler i Follums vei innenfor en kostnadsramme stor kr Tiltaket finansieres med låneopptak. 5. Det nedsettes en plangruppe som skal utrede framtidige løsninger knyttet til det samlede avlastningstilbudet til barn og unge i samsvar med saksframlegget. Plangruppa består av Anita Prebensen, 2 foreldrerepresentanter, 1 representant fra Hovedutvalg for barn og unge, 1 representant fra de ansatte og en representant fra drift og utbygging. Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: Det er avviklet et møte etter initiativ fra ordfører med slike deltakere fra Alta kommune: Ordfører Geir Ove Bakken Hovedutvalgsleder Otto Erik Aas Formannskapsmedlem Monica Nielsen Rådmann Bjørn-Atle Hansen Avdelingsleder John Suhr Leder Barn og unge tjenesten Svein Hansen Leder tiltaksbasen Monica Thomassen Leder Barn og unge sektor Per Hindenes I tillegg var der representanter for foreldre til barn som bruker barneavlastningen. Bakgrunnen for møtet var samtaler og tidligere befaring av lokalene fra politikere. Videre ble det hevist til forhold i tilsynsrapport fra fylkesmannen i Finnmark. Det vises videre til årsmelding 2009 som viser omfanget av de avlastningstilbud som gis av barn og ungetjenesten. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Side 5 av 10

6 Vurdering: Tidligere vedtak og behov i barn og unge tjenesten. Lokalene i Follums vei er gjennom en politisk prosess besluttet brukt til et lite Familiens hus. Gjennom den bestilling sektoren har fått om å ta i bruk disse lokalene til barneavlastning, må dette vedtaket oppheves. Samtidig er der behov for lokaler for barn og unge tjenesten til andre formål så som logopedi, fedmeprosjekt og evt. løsninger knyttet til tilbud slik dette er beskrevet i saksframlegg om Familiens hus. Det bes derfor om at de lokaler som barneavlastningen bruker i dag kan brukes av barn og unge tjenestene innenfor de rammer som er beskrevet i saksframlegg om Familiens hus. Dagens situasjon i døgnavlastningsenhetene: Dagens situasjon er at tiltaksbasen driftes i Skjærereiret på Sandfallet i midlertidige lokaler. Lokalene er ikke tilfredsstillende for formålet. Tilbud gis til store barn/ungdommer barn i aldersgruppe år. Barneavlastninga gir tilbud til barn i alderen 0-18 år. Lokalene er gamle, og det er behov for tiltak knyttet til trekk i bygget, energiøkonomisering med mer. Bygget trenger oppgradering for at dette skal være et forsvarlig tilbud til våre innbyggere dersom bygget skulle blitt brukt til formålet videre. Tiltaksbasen og barneavlastningen gir døgntilbud knyttet til avlastning for familier i løpet av uka, i helger og i ferier. Side 6 av 10

7 For 2009 var tilbudets omfang slik: Avlastning: Antall barn totalt : 54 Antall barn privat avlastning.: 32 Omfang av privat avlastning: ca.70 døgn/mnd Kostnad: kr ;- Ekstra privat avlastning 2009:88 døgn Kostnad: kr Tiltaksbasen: Antall brukere: 13 Kostnad kr ,- Barneavlastninga/Follumsvei: Antall brukere 9 brukere (fra brukere) Kostnad: kr ,- Samlet forbruk avlastningsenhetene/døgnenhetene: kr ,- I 2009 har vi sett en økning i antall brukere av Habiliteringstjenesten fra 91 ved inngangen til 2009 til 125 ved utgangen. Kapasiteten ute i døgnavlastningene, og da spesielt Tiltaksbasebasen anses for å ha nådd en smertegrense. Vi har hatt en økning på antall brukere fra 8 ved utgangen av 2008 til 13 brukere ved utgangen av Tiltaksbasen har gjennom ca 10 måneder i 2009 fungert som døgninstitusjon for 2 ressurskrevne brukere. Utfordringer knyttet til det kommunale avlastningstilbudet for barn og familier: Igangsetting av nye/ alternative tiltak i forhold til fritid og avlastning (Fritid med bistand, aktivitetsgrupper osv) Øke kapasitet i Kommunale avlastningsenheter Barneavlastningen: 2 nye brukere som ønsker tilbud Tiltaksbasen: Flere brukere/ familier som ønsker at utvidet avlastningstilbud Kompetanseheving av personell av tjenesten Kvalitetssikring av personell som skal ansettes eller jobbe i oppdrag for tjenesten Side 7 av 10

8 Kortsiktige/mellomlange tiltak: Ut fra bestillingen flytter barneavlastningen fra nåværende lokaler til lokaler som tidligere ble brukt av Alta voksenopplæringssenter. Det gjennomføres en oppgradering av lokalene i Follums vei slik at lokalene er egnet for formålet og slik at disse blir trivelige lokaler for brukerne. Det er gjennomført befaring av bygget. Befaringen er gjennomført av Barn og unge sektoren i samarbeid med Bygg og eiendomsavdelingen, og etter en samlet vurdering er det laget en oversikt over de tiltak som må gjennomføres før lokalene kan sies å være godt egnet for formålet. Befaring av anlegget viser at utover tilrettelegging av en baderomsløsning, maling av flater og innkjøp av en del nye møbler og utstyr, så vil barneavlastningen få gode lokaler i en overgangsfase fram til etablering av en ny samlet enhet for døgnavlastning for barn og familier. Følgende tiltak iverksettes: Maling av flater som er slitte / har mange hull Maling av panelte flater Sikring av en baderomsløsning som gir tilstrekkelig rom for de redskaper som må brukes ved løfting av barn inn ut av bad. Her vil det være nødvendig med bruk av elektriker, rørlegger samt forsvarlig sikring av løfteredskaper. Innkjøp av møbler Gardiner Kostnadsbildet for de tiltak som må gjennomføres er beregnet slik: Flyttekostnader kr Maling av flater kr Etablering av baderomkr Innkjøp av nye møblerkr Innkjøp av materiell/annet kr Reserve kr Sum kr Det forutsettes at dagens sanserom forblir i lokalene og er tilgjengelige for innbyggere i samsvar med de forutsetningene som er forutsatt ved etablering av sanserommet. Framtid: Side 8 av 10

9 Det er behov for å etablere en institusjon som samlet møter innbyggernes behov knyttet til avlastning for barn og unge. Her vil det være relevante målgrupper knyttet til: Dagens lokaler for de to virksomhetene er utilstrekkelige og lite effektive. De er lite effektive fordi vi ikke skaper fagmiljøer der vi kan utvikle fagkompetanse for de mange behov som skal dekkes. De er lite økonomisk effektive fordi de er små døgnenheter med behov for døgnbemanning. Det bør tas sikte på å etablere en felles enhet der vi har avdelinger som tilbyr avlastning til ulike målgrupper. Et slikt tilbud kan etableres i tilknytning til dagens barneavlastning eller annet sted. En felles institusjon vil gi et faglig miljø, og i drift av en døgninstitusjon vil en samlokalisering gi faglige og økonomiske effektivitetsgevinster. Behovsområdet er knyttet til barn med så store omsorgsbehov at privat avlastning ikke er mulig eller ikke vurderes som faglig forsvarlig. I dag har vi 21 slike brukere i kommunen, og det vurderes derfor som nødvendig å etablere et tilbud med to avdelinger hver med 12 plasser. I tillegg er det behov for å sikre lokaler til fritidsaktiviteter og lignende Kommunen kan stå overfor utfordringer knyttet til at vi må etablere botilbud for barn der familien av ulike grunner ikke kan ivareta omsorgen for sine barn. Etablering av slike botilbud for barn/ungdom kan gjøres i tilknytning til en slik institusjon ved at det etableres boenheter/hybelleiligheter som kan brukes som barnebolig og som botreningsopplegg for barn/ungdom. Det vil trolig være behov for 2-3 slike boeneheter. Disse behovene er meldt inn til kommunens planavdeling i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, og innspillet er her gitt i tilknytning til saksområdet offentlig og privat tjenesteyting. Det er nødvendig å starte en vurdering og en utredning av framtidige løsninger for at kommunen skal kunne tilby innbyggere et godt tilbud samtidig som vi har driftsformer som tilfredsstiller krav til kvalitet og effektivitet. Det nedsettes en plangruppe som skal utrede framtidige løsninger knyttet til det samlede avlastningstilbudet til barn og unge i samsvar med saksframlegget. Plangruppa består av Anita Prebensen, 1 foreldrerepresentant, 1 representant fra Hovedutvalg for barn og unge, 1 representant for de ansatte og en representant fra drift og utbygging. Mandatet til arbeidsgruppen er å lage en behovsbeskrivelse for de avlastnings- og botreningsenheter som Alta kommune har behov for. Plangruppen får i oppdrag å vurdere modeller fra andre kommuner og til å foreslå et romprogram for en slik ny enhet. Det Side 9 av 10

10 forutsettes at plangruppa samhandler med planavdelingen med sikte på å finne egnet tomt for en slik enhet. Side 10 av 10