Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan for Os kommune (utkast) 1

2 INNHOLD 1. INNLEDNING FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Kommunens mål for god boligpolitikk Organisering av planarbeidet Mandat og avgrensning GENERELLE BEFOLKNINGS- OG BOFORHOLD I KOMMUNEN BEHOVET TIL ULIKE GRUPPER I KOMMUNEN Mennesker som er vanskeligstilt økonomisk, har rusproblemer eller har psykiske lidelser Funksjonshemmede fysisk og psykisk Flyktninger Samlet oversikt over antatt behov i planperioden Eldre ORGANISERING AV BOLIGOPPGAVENE I KOMMUNEN KOMMUNALE BOLIGER OG UTNYTTELSEN AV DISSE HUSBANKENS ORDNINGER OS KOMMUNES BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER KORT OM AREALER TIL BOLIGFORMÅL I KOMMUNEPLANEN FORANKING AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

3 1. Innledning Alle skal kunne bo godt og trygt er Husbankens visjon. Dette gjelder oss alle, men hva vi forstår med godt og trygt vil variere ut fra den enkeltes livssituasjon og bakgrunn. En bolig skal være av en slik standard at den bidrar til et verdig liv og ivaretar helse og livskvalitet. Politisk komité 2 fikk i desember 2010 i oppdrag å utarbeide Boligsosial handlingsplan for Os kommune for perioden Arbeidet skulle utføres i løpet av januar-februar 2011 og foreligge til politisk behandling i mars Hensikten med boligsosial handlingsplan er at kommunen på en bedre måte skal kunne bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å skaffe seg, eller beholde bolig. En boligsosial handlingsplan skal også bidra til å øke kunnskapen om det samlede boligbehovet i Os kommune, samordne de kommunale ressurser og innsats, gi en oversikt over statlige virkemidler, bedre utnyttelse av den kommunale boligmassen og komme med konkrete tiltak som kan realiseres perioden Planen skal ta for seg hvordan vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne etablere seg og bli boende i bolig. Dette må gjøres ved å legge til rette ut fra den enkeltes livssituasjon og økonomiske evne. 2. Formålet med en boligsosial handlingsplan I stortingsmelding nr. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for vanskeligstilte. Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, Kap 1.2, heter det. Kommunen har i følge lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen er dessuten forpliktet til å skaffe et midlertidig husvære for dem som ikke klarer dette selv og som er i en nødssituasjon. Dette innebærer at kommunen har et ansvar for å tilby hensiktsmessige boliger til personer som av økonomiske eller andre grunner ikke klarer å 3

4 skaffe seg bolig på egen hånd. Statlige låne- og tilskuddsordninger, samt bostøtte fra Husbanken er viktige for å hjelpe kommunene til å løse denne oppgaven. Kommunene har videre som sentral boligpolitisk oppgave å legge til rette for bygging av nye boliger og utvikling og fornyelse av boligområder, slik at det i lokalsamfunnet blir et tilbud om god boligstandard og godt bomiljø for alle. Statens oppgave er å tilby gunstig finansierings- og støtteordninger og å fastsette lover og rammebetingelser, men det er ikke statens oppgave å bestemme de lokale løsningene. Utfordringene på disse områdene har en lokal form og varierer svært mye mellom regioner og kommuner. Etter regjeringens vurdering er det behov for å bistå kommunens arbeid med disse spørsmålene, særlig gjennom et godt og forpliktende samarbeid med Husbanken, kommuner, studentskipnader, boligsamvirke og andre private aktører. Årsaken til at enkelte grupper har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller beholde en god bolig kan være av økonomiske, sosiale eller medisinske grunner. Kommunen er etter Lov om sosiale tjenester 4-5; forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer dette selv Alle skal kunne bo godt og trygt (Husbanken). Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmål og strategier; - Skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet - Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked - Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boligområder - Gi flest mulig mulighet til eie sin egen bolig Kommunens mål for god boligpolitikk Delmål i kommuneplanens tekstdel (vedtatt i K.sak 2/03): - En attraktiv bokommune Mål i kommuneplanens arealdel: - Liv i alle grender - Styrking av Os sentrum som tettsted - Befolkningsvekst - Opprettholde Os sentrums grønne profil 4

5 Trygghet for alle - Godt botilbud - Godt tjenestetilbud For å nå målene må kommunen i sin planlegging ta hensyn til beliggenhet og utforming av boliger. Det må være mange nok boliger, økonomiske virkemidler og tilstrekkelig oppfølging for de som trenger det Organisering av planarbeidet Prosjekteier er Os kommunestyre. Ordfører ga komité 2 oppdraget, og kommunestyret behandler boligsosial handlingsplan våren Formannskapet har fungert som styringsgruppe med ordfører Arne Grue som leder. Referansegrupper har vært enhetsledere, boligutvalget, eldrerådet, råd for likestilling for funksjonshemmede og representanter for næringslivet i de forskjellige grender. Komité 2 har følgende medlemmer: Petter Hermansen, leder Kai Inge Trøan Mary Anne Bakos Randi Brænd Egil Ryen Administrasjonens representant: Liv Tollan Ryen, virksomhetsleder ved servicekontoret Som daglig støtte har sistnevnte hatt rådmann Arne Svendsen. Økonomi Det er ikke avsatt noen ekstra ressurser til arbeidet med planen Mandat og avgrensning Komité 2 skal: 1. Utarbeide boligsosial handlingsplan for Os kommune for perioden , med bakgrunn i Husbankens finansieringsmuligheter. 5

6 2. Vurdere og eller planlegge kommunens totale boligbehov for samme periode. 3. Vurdere hvilke kriterier kommunen skal ha i forhold til prinsippet: Bygge nytt selge brukt. Herunder også behovet for attraktive boliger for å tiltrekke arbeidskraft til regionen, jfr. Flytt-hit -kampanjen Planen inneholder følgende: En beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. En oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Oversikt over den kommunale boligmassen og utnyttelsen av denne. Gjennomgang og vurdering av kommunens bruk av låne- og tilskuddordninger. Gjennomgang og vurdering av kommunens organisering av boligoppgavene. En samlet plan for framskaffelse av boliger og behov for oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Rullering, ansvar for og oppfølging av planen. Koordinering av boligsosial handlingsplan med andre kommunale planer som kommuneplan / økonomiplan / plan for psykisk helse / rusplan etc. 3. Generelle befolknings- og boforhold i kommunen For utviklingen fremover er det viktig at Os kommune generelt legger til rette slik at unge mennesker og barnefamilier kan etablere seg i gode og trygge boområder. Ved siden av å sikre lett tilgjengelige tomter i Os sentrum, bør det legges til rette for boligbygging i alle grender i kommunen. Det må også legges vekt på veiledning og bruk av Husbankenes virkemidler, da særlig i forbindelse med bosetting av vanskeligstilte grupper. 6

7 Os kommune er en jordbrukskommune, men har også innslag av industri og tjenesteytende næring. Antall gårdsbruk har de siste 50 åra blitt mye redusert. I dag er ca. 145 gårdsbruk i drift. Svært mange av disse har tilleggsinntekt utenom gårdsdriften. Kommunens beliggenhet i regionen bidrar til at mange har sitt arbeid også utenfor kommunegrensene, hovedsakelig nordover til Røros, men også sørover til Tolga og Tynset. I Os kommune bor det pr. 1.januar 2011 totalt personer fordelt på 853 boenheter. Det at flere bor alene er også en utvikling som kommunen må ta hensyn til i boligplanleggingen fremover. Tabellen nedenfor viser hvor mange som bor sammen eller er i alenehushold. Figur 1 SSB Os Husholdninger Aleneboende 310 Par uten barn 191 Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 82 Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 113 Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 92 Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 9 Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 32 Mor/far m/voksne barn (yngste barn 18 år og over) 24 Antall husholdninger totalt 853 Statistikken viser sysselsatte med bosted i kommune, arbeidsledige, andel uførepensjonister og sysselsatte fordelt på næring i Os kommune. (SSB statistikk for 2009): Figur 2 Os Hedmark fylke Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen 4. kvartal ( i % av befolkningen)

8 Menn Kvinner Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, januar (%) 1,4 3,2 3,6 Menn 1,7 3,6 4,1 Kvinner 0,6 1,9 3,0 Netto innpendling til Os Andel uførepensjonister år ,01 12,0 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Os Hedmark fylke Landet Sysselsatte fordelt på hovedernæringer Prosent Primær 23,4 6,4 3,0 Sekundær 21,2 19,2 19,9 Tertiær 54,3 73,9 76,6 Sysselsatte fordelt på hovednæringer Prosent Offentlig forvaltning 34,0 35,3 29,6 Privat sektor og offentlige foretak 66,0 64,7 70,4 4. Behovet til ulike grupper i kommunen Boligmarkedet fungerer greit for mange, men ikke for alle. Det finnes flere grupper som stiller svakt på boligmarkedet, og som har behov for bistand for å komme seg inn i en egnet bolig, eller for å opprettholde en egnet bolig. Det kan være økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker til problemene, eller en kombinasjon av disse. Hva er boligsosialt arbeid? Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å framskaffe og tildele boliger, til kommunale tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. Framskaffelse av bolig kan 8

9 være nybygging og utbedring av kommunal boligmasse, eller bistand til å framskaffe boliger på det private utleiemarkedet. Hjelp til å mestre bo- og livssituasjonen kan være veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, overholde sine økonomiske forpliktelser, samt plikter knyttet opp mot boforholdet og til naboer. Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester som ivaretar egen helse, forebygger isolasjon og bidrar til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Kartleggingen av behov De forskjellige virksomheter i kommunen har enkeltvis og i samarbeid gjennomgått behovet for sine grupper i perioden Dette gjelder spesielt virksomhetene omsorg, NAV og psykiatritjenesten. Behovene er derfor gruppert etter denne kartleggingen Mennesker som er vanskeligstilt økonomisk, har rusproblemer eller har psykiske lidelser Dette er personer som kan ha sammensatte hjelpebehov, og som krever samarbeid på tvers av virksomhetsområder. Psykiatritjenesten ser at det i perioder kan være aktuelt med veiledning i nær tilknytning til det å bo. Dette er mennesker som trenger en varierende grad av boveiledning og oppfølging i perioder de har det dårlig. Eksempelvis gjelder dette tilbud om middag, mulighet til å få hjelp med innkjøp og å holde huset i orden. Det finnes lokalt gode tiltak med nær oppfølging av NAV v/ruskonsulent. I tillegg har Os kommune sammen med Tolga kommune tilsatt en koordinerende tillitsperson innen rusfeltet i 100 %. Dette er ei engasjementsstilling i inntil 3 år for perioden Mennesker med rusproblemer, evt. kombinert med psykisk sykdom, har vanskelig for å skaffe seg leilighet på det private boligmarkedet i en kommune som Os. Resultatet blir i realiteten at enkelte personer kan defineres som bostedsløse. I utgangspunktet er det ingen som er uegnet til å bo i egen bolig, men det bør finnes ulike alternativer; samlokaliserte leiligheter, enkeltstående og robuste leiligheter, småhus, bofellesskap med døgntjeneste, oppfølgning i egen bolig mv. Kommunen er etter Lov om sosiale tjenester 4-5; 9

10 forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer dette selv Sosial- og helsestatistikken viser at Os kommune har flere utfordringer enn gjennomsnittet av landets kommuner. SSB statistikk for 2009 viser følgende: Figur 3 Os Hedmark fylke Landet Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 5,5 4,6 4,6 Sosialhjelpsmottakere per 100 innb år ,3 4,9 3,9 Legeårsverk per innb ,8 10,2 9,5 Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon Prosent Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester Prosent 20,7 13,3 14,3 41,4 38,4 37, Funksjonshemmede fysisk og psykisk Omsorgstjenesten har ansvar for tjenesten for tiltak for funksjonshemmede. Det vil være behov for å planlegge flere tilrettelagte boliger med nærhet til Rytrøa, fordi det fungerer meget hensiktsmessig slik tjenesten organiseres i dag. Det er pr. d.d. 4 boenheter ved røde Rytrøa og 4 boenheter ved grønne Rytrøa. Disse 8 enhetene er leid ut som ordinære utleieenheter til denne målgruppen. I tillegg kommer barneboligen med 4 små avlastningsenheter. Avlastningsenheten benyttes til å dekke behovet for avlastning i egen kommune, men omsorgstjenesten selger avlastningstjenester til andre kommuner der barneboligen benyttes Flyktninger Formannskapet vedtok i desember 2007 en ramme på mottak av 30 flyktninger i perioden 2008 til 2010, dvs. 10 i gjennomsnitt i året. I tillegg vedtok formannskapet i desember 2010 å bosette 5 mindreårige i flyktninger i løpet av andre halvår 2011 og dette vil bli prioritert, slik at kommunen til enhver tid vil ha 5 flyktninger ved Sundmoen bofellesskap. 10

11 Revidert mottaksplan mai 2011 Figur 4 Årstall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Sum Tabellen nedenfor viser økning i behovet for antall boenheter til flyktninger i årene framover: Figur 5 Antall personer til bosetting Tidspunkt Behov for boenheter Boenhet m/ avtale kommunal Boenhet m/ avtale privat 2011 Febr (5 pers) Aug Sundmoen Bofellesskap De fleste flyktninger har lav inntekt og er derfor berettiget til å søke bostøtte. Vi har en blanding av enslige og familier. Familier er generelt vanskeligere å få tak i. Kommunen må derfor legge til rette for å kunne tilby enslige flyktninger små og rimelige hybelleiligheter. Det er nå igangsatt rehabilitering/ombygging av Sundmoen senter til et bofellesskap med plass for 5. Dette bygget kan også benyttes til en evt. storfamilie. 11

12 Pr. d.d. leier vi en stor privat bolig for å dekke behovet for hus til flyktninger. Vi bør bestrebe oss på å tilby kommunale utleieenheter, og mangler en stor og en liten utleieenhet for å dekke behovet. Hvis kommunen skal bosette flere flyktninger økes behovet for boliger. Når flyktningene har gjennomført introduksjonsprogram i regi av NAV, er målet at de er i lønnet arbeid etter 2-3 år. Da er det viktig å legge til rette for at de enkelte gis mulighet for å skaffe seg egen bolig. De som ønsker å kjøpe/bygge egen bolig kan søke om lån og tilskudd i Husbanken. Os kommune bør legge til rette for at de kan kjøpe egne boliger Samlet oversikt over antatt behov i planperioden Antall boligenheter **: Figur 6 År Rus / psykiatri / økonomisk vanskeligstilte Flyktninger Funksjons hemmede i egen bolig Til sammen Pr. år SUM ** For flyktninger vil det være behov for forskjellige størrelser på boliger, for de øvrige er det små enheter m/1 soverom (50-60 m2). For å skaffe boliger til de som trenger det, må det vurderes muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og eventuelle nybygg. Samarbeid med private utbyggere og utleiere må vurderes for å skaffe nok boenheter. Behov for omsorgsboliger for eldre forutsettes ivaretatt av de boligene som omsorg har til disposisjon på Nørnesjordet med tillegg av 6-8 nye sentrumsnære enheter. Når det gjelder barnebolig for avlastningsbruk så er behovet dekket med de 4 små avlastningsenhetene. 12

13 4.5. Eldre Os kommune har prosentvis høy andel eldre over 80 år. Nørnesjordet med 10 utleieenheter, er godt tilrettelagt botilbud for denne gruppen. I tillegg kan mange ordinære kommunale utleieboliger benyttes også av eldre. 5. Organisering av boligoppgavene i kommunen I dag er det flere enheter og aktører som har et ansvar i forhold til boligoppgaver i kommunen. Publikum forholder seg til både NAV, omsorg, teknisk og servicekontoret. Men alle må søke Os kommune v/boligutvalget om tildeling av kommunal bolig. Komiteen foreslår at boligoppgavene organiseres som beskrevet i det følgende: 5.1. Servicekontoret skal fungere som Boligkontor med følgende aktuelle oppgaver og ansvar: Ta i mot henvendelser fra publikum veilede aktuelle søkere i husbankens ordninger og videreformidle kontakt til kommunens rådgiver i slike saker ha kunnskap om aktuelle boligområder / tomter og boligmassen i kommunen ta imot alle søknader om lån og tilskudd ta imot alle søknader om leie av kommunal bolig oversende sakene til behandling til boligutvalg og evt. til uttalelse i aktuelle enheter lage leieavtaler og fakturagrunnlag avregne strøm og fjernvarme og utarbeide refusjonskrav ivareta huseiers interesser der leietakere ikke oppfyller sine plikter dette gjøres i samarbeid med aktuelle enheter/virksomheter administrere ordningen med bostøtte 5.2 Boligutvalget: Mandat: Samordne boligoppgavene på tvers av enhetene faste møter en gang pr. måned Innstille i saker om tildeling av boligtilskudd og startlån Innstille i saker vedrørende kjøp og salg boliger 13

14 Leder servicekontoret er leder for boligutvalget. Medlemmer: - Leder servicekontoret - Representant for teknisk/bygg - Representant for omsorg og helse - Representant for NAV - Økonomikonsulent Forslag til kriterier for tildeling av kommunale boliger: Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger til sitt boligbehov. Alle søknader skal være underskrevet av søker og behandles av boligutvalget (møter 1 gang pr. mnd). Kommunale boliger tildeles etter flg. kriterier: Omsorgsboliger (Nørnesjordet og røde og grønne Rytrøa): Søkerne må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparatet. Målgruppe er personer med omfattende omsorgsbehov. Omsorgstjenesten vurderer den enkelte søker og innstiller på tildeling av bolig. Kommunale gjennomgangsboliger inkl. Grendeveien: Søkerne må være over 18 år. Målgruppe er midlertidig sosialt vanskeligstilte (for eksempel økonomi/rus/psykiatri) i tillegg til kommunalt ansatte. Normer ved tildeling: Enslige 1-2 rom Enslige med et barn: 2 rom Enslige og par med to og flere barn: 3-4 rom Dersom det ikke er ledige enheter i riktig størrelse, må det gjøres oppmerksom på at de må påregne å flytte til enhet med passende størrelse når slik blir ledig Oppgaver for øvrige virksomheter (helse, omsorg, NAV): - videreformidle søknader til boligutvalget, og komme med innstilling i saker som angår den enkelte tjeneste. 14

15 - boveiledning inkl. økonomisk veiledning for sine brukere 5.4. Oppgaver og ansvar for teknisk - driftsenheten: - drift / vedlikehold av den kommunale boligmassen sammen med øvrige kommunale bygg 5.5. Oppgaver og ansvar økonomikontoret : - behandle og innstille på søknader om startlån og boligtilskudd fra Husbanken til behandling i formannskapet 6. Kommunale boliger og utnyttelsen av disse Boligsituasjonen pr. februar 2011 Os kommune har til sammen 43 utleieenheter. Alle enheter er utleid pr. mars av disse er utleid til flyktninger. En flyktningefamilie leier privat bolig. Tj UTLEIEBOLIGER Brutto m2 Husleie 2011 Tj GRENDEVEIEN Brutto m2 Husleie 2011 Gjetarveien 20 A Grendeveien 13 A Gjetarveien 20 B Grendeveien 13 B Gjetarveien 20 C Grendeveien 13 C Gjetarveien 20 D Grendeveien 13 D Dalsbygda trygdebolig Grendeveien 13 E Kvervillen 5a Grendeveien 13 F Kvervillen 5b Håmmålsfjellv Tj NØRNESJORDET eldreboliger ** Håmmålsfjellv Brutto m2 Husleie 2011 Håmmålsfjellv Nørnesjordet Håmmålsfjellv Nørnesjordet Håmmålsfjellv Nørnesjordet Håmmålsfjellv Nørnesjordet Håmmålsfjellv Nørnesjordet Håmmålsfjellv Nørnesjordet Litjmyrmoen Nørnesjordet Verjåfaret Nørnesjordet Sundmoen Nørnesjordet Sundmoen Nørnesjordet

16 Tj RØDE RYTRØA Tj GRØNNE RYTRØA Brutto m2 Husleie 2011 Brutto m2 Husleie 2011 Rytrøa Rytrøa 6A Rytrøa Rytrøa 6B Rytrøa Rytrøa 8B Rytrøa Rytrøa 8B **I oversikten her ligger også boliger for eldre. Denne gruppa er ikke definert som vanskeligstilt, og behovet for disse er derfor ikke estimert i planen (se figur 6). Husleien i kommunale boliger fastsettes administrativt. I utgangspunktet skal leien dekke kommunens kapitalutgifter, avgifter og vedlikehold. Dette jevnes ut dette på hele boligmassen, og pr. d.d. er husleiesatsene tilnærmet markedspris. Leien på private boliger styres av standard og marked. Kartene viser de kommunale boligenes plassering. I tillegg er det en kommunal enhet i boligfeltet i Dalsbygda sentrum. 16

17 17

18 18

19 7. Husbankens ordninger 7.1. Grunnlån til bygging og utbedring Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Grunnlånet kan brukes til nye boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger. Kommunen kan også søke om grunnlån til barnehager, studentboliger og andre lokaler som grendehus og felleslokaler som en naturlig del av bomiljøet. Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og miljø. Grunnlån skal som regel være sikret med 1. prioritets pant i eiendommen. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene husbanken godkjenner. Ved utbedringsarbeid kan lånet bli gitt med etterstående pant. De som kan søke er privat personer utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og stiftelser. Husbanken krever at den som har hjemmel i eiendommen er låntaker. Søknad sendes til Husbanken sitt regionskontor Startlån Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Det fungerer slik at kommunen låner penger i Husbanken, som igjen lånes ut til aktuelle søkere. Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg å bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan søke om startlån. 19

20 Boligen det skal gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søkeren har noen oppsparte midler. Det gis startlån til topp- eller fullfinansiering av bolig. I tillegg gis startlån til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, og til utbedring av bolig. Søkere henvender seg til kommunens boligkontor Boligtilskudd til egen bolig Enkeltpersoner kan søke om boligtilskudd til kjøp eller utbedring av egen bolig. Kommuner eller andre juridiske personer kan søke om tilskudd til kjøp eller bygging av boliger for husstander med svak økonomi. Boligtiltak for bostedsløse får høyeste prioritet blant søkerne. Videre er Ungboprosjekter og andre boligtiltak for unge og vanskeligstilte hvor det knyttes sosialfaglige tjenester, høyt prioritert. Det samme gjelder boliger til etablering av flyktninger. Driften skal være på ikke-kommersiell basis, og vanligvis forutsettes det at kommunen deltar i driften gjennom styrerepresentant når andre enn kommunen skal eie boligene. Regelverket for tildeling av boligene skal godkjennes av Husbanken. Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20 % av godkjente anleggskostnader eller salgspris, men enkelte prioriterte prosjekter kan oppnå inntil 40 % tilskudd. For private anbefales det å ta kontakt med saksbehandler ved boligkontoret i kommunen for informasjon og veiledning i en tidlig fase, blant annet om aktuelle finansieringsmuligheter og støtteordninger (eksempel bostøtte). Saksbehandler vil også kunne gi en vurdering av søkers økonomi og mulighet til å realisere egen bolig med støtteordninger. Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Hvor mye tilskudd som vil bli gitt avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. 20

21 7.4.Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe hustander med lav inntekt til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Boligen det søkes bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med egen inngang, bad/toalett, kjøkkenfunksjon og mulighet for hvile. Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn. Det er forskjellige regler som gjelder for leid bolig og bolig som søker eier. Søkerne henvender seg til kommunens boligkontor Støtte til utredning og prosjektering Ved behov for spesialtilpassning av boligen for eksempel på grunn av funksjonshemming hos søker eller annet husholdsmedlem, kan det søkes Husbankens regionkontor om tilskudd til både profesjonell utredning av en fagperson og prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjektering og utredning kan dekke utgifter på inntil kr:24 000,- for både prosjektering og utredning. Søkerne henvender seg til kommunens boligkontor Utbedring/tilpasning av bolig Å utbedre en bolig innebærer å gi boligen en høyere standard enn tidligere, for eksempel etterisolering aller andre former for ENØK-tiltak. Å tilpasse bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming. Søkerne henvender seg til kommunens boligkontor. Kommunens ergoterapeut kan bistå med råd Refinansiering Dersom en person / husstand på grunn av betalingsproblemer har vanskeligligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller boligtilskudd til 21

22 refinansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at søker får fortsatt bo i boligen. Det forutsettes at refinansieringen eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske forhold til bolig. Søkerne henvender seg til kommunens boligkontor Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Den nye tilskuddsordningen til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fram til Målgruppe: - Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjeneste uavhengig av alder og diagnose - Personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne - Personer med psykiske og sosial problemer Boligtyper Tilskuddet kan brukes til bl.a. - ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger - fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger Tilskuddsutmåling De maksimale tilskuddssatsene er prisjusterte, og er kr for omsorgsboliger. Hensyn til miljø og universell utforming skal følges opp i forbindelse med tildeling av tilskudd. 8. Os kommunes bruk av Husbankens virkemidler Følgende oversikt viser tilskudd til privatpersoner gitt fra Husbanken de siste 5 år i Os til privatpersoner. År Bruk av boligtilskudd , , ,- 22

23 , ,- Gjennomsnitt pr. år ,- Til utbedring og tilpasning av bolig er det gitt midler til 15 prosjekter. Tilskuddsbeløpet varierer fra kr ,- til ,- For prosjekter som overstiger kr ,- blir det ofte sendt inn en søknad for ekstraordinært tilskudd. Kommunen har ikke søkt om boligtilskudd, jfr. 7.3, de siste to åra. Kommunen har fremdeles kr ,- ubrukte midler. Det er relativt få søknader som blir sendt inn til kommunen pr. år. En del av søknadene blir etter en tverrfaglig vurdering avslått pga. ulike årsaker. Boligtilskuddsordningen er behovsprøvd og det viser seg ofte at søkerne ikke er berettiget til å motta tilskudd. Grunn for avslag er ofte at tiltaket ikke er tilskuddsberettiget, inntekten eller egenkapitalen er for høy eller søkeren har mottatt tilskudd før. Boligtilskudd tildeles som regel bare én gang til samme mottaker. Når det gjelder startlån gjennom kommunen, er det p r. januar 2011 er det registrert 11 lån i Husbanken som er videre utlånt til innbyggere med gjenstående kr ,- opprinnelig beløp til sammen for disse var kr ,-. 9. Kort om arealer til boligformål i kommuneplanen De sentrumsnære arealene Rytrøa, Litjmyrmoen og Nørnesjordet er de mest aktuelle feltene for utbygging til målgruppene i denne planen. Os kommune bør også vurdere kjøp av sentrumsnære arealer og vurdere omreguleringer i den gjeldende sentrumsplanen, slik at flere områder kan bebygges med boliger. 10. Foranking av boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan har et langtidsperspektiv. Den bør betraktes som en tematisk plan og rulleres en gang hvert 4. år. Ansvar for dette legges til boligutvalget, jfr. pkt Boligsosial plan skal koordineres med andre kommunale planer som kommuneplan/økonomiplan/plan for psykisk helse/rusplan etc. 23

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post:

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post: HAMARØY KOMMUNE Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: 75 76 50 14 E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no f r a n t z. n o HAMARØYMODELLEN 1-2-3 Et boligpolitisk kinderegg HAMARØYMODELLEN BAKGRUNN: Høsten

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer