Boligsosial handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2011-2014"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan

2 Rullering boligsosial handlingsplan Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske arbeidet i Lier kommune, med følgende hovedutfordringer og tiltak: 1. Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte grupper for å gjøre dem i stand til å bo og beholde egen bolig, gjennom: 1.1 Tjenester og bolig med heldøgns bemanning til personer med dobbel diagnose rus/psykiatri. 1.2 Tjenester og boligoppfølging til psykisk utviklingshemmede. 1.3 Samlokaliserte boliger til brukere som har vansker med å klare seg i et ordinært boligmiljø 1.4 Samdrift med eksisterende bofellesskap. 1.5 Gode relasjonsmodeller overfor private utleiere og andre sentrale aktører i boligmarkedet. 1.6 Boliger og tjenester til personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern. 1.7 Samhandlingsreformen og oppfølging av samarbeidsavtaler med helseforetak ved utskrivelse fra institusjon. 1.8 Rammen av innlånt startlån, bistå husstander som har store problemer med å betjene gjeld og står i fare for å miste boligen, med refinansiering. 1.9 Økt fokus på barnefattigdom, å søke tilskudd via Fylkesmannen for å bedre boforholdene for fattige barn i barnerike familier og familier som har en svært redusert inntekt i forhold til gjennomsnittsbefolkningen Etablering av nødvendige, midlertidige boliger for å dekke akutte behov Danne bomiljøer som virker positivt for den enkeltes livskvalitet. 2. Fremskaffe, finansiere og tilpasse rimelige og nøkterne boliger til de mest vanskeligstilte brukergruppene, gjennom: 2.1 Boliger i gode bomiljøer til personer som er i ferd med å avslutte behandling evt. soning. 2.2 Opptak av startlån. 2.3 Husbankens virkemidler trekkes mer inn i Liers boligsosiale tiltak. 2.4 Lier boligselskap er et sentralt verktøy, og bør få en mer sentral rolle for boliger for demente. 3. Kommunen skal bruke utbyggingsavtalene aktivt som virkemiddel for å nå målene i boligsosial handlingsplan. 4. De økonomiske konsekvensene av Boligsosial handlingsplan avklares/sikres ved rullering av Handlingsprogrammet. 1

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... 4 Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan?... 4 Lønnsomhet ved å ha en boligsosial handlingsplan Forholdet mellom boligsosial handlingsplan og kommunens øvrige planer Forventninger Avklaringer Bakgrunnen for planarbeidet Mandatet Boligsosiale forhold kommunens lovpålagte ansvar etter Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen Befolkningsutvikling i Lier kommune Sammensetning av husstander Boligmarkedet og prisutvikling Utleiemarkedet Oppsummering og analyse av den boligsosiale kartleggingen Kriterier for å være med i kartleggingen... 9 Hva viser funnene hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? Antall husstander etter kombinasjon av målgruppekjennetegn Antall husstander etter målgruppe og inntekt Antall husstander etter målgruppe og nåværende bosituasjon Hva gjør boligen uegnet Antall husstander etter boligsituasjon og inntekt Husstander (personer) der behov for bistand og oppfølging spiller inn, for å beholde bolig Antall husstander eter målgruppe og anbefalte tiltak Antall husstander etter målgruppe og omfang av oppfølgingsbehov Organisering og virkemidler i dag

4 5.1 Kommunale utleieboliger og tilrettelagte boliger Eksempler på søkergrupper hvor det er vanskelig for Lier kommune å tilby egnet bolig: Låne- og tilskuddsordninger Ordninger administrert av Husbanken : Grunnlån Tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger: Kompensasjonstilskudd Boligtilskudd til utredning og prosjektering Låne- og tilskuddsordninger som administreres av kommunen Startlån Boligtilskudd til etablering Utbedringslån og boligtilskudd til tilpasning Avsetning til tapsfond Husbankens bostøtteordning Kommunal bostøtte Bruk av utbyggingsavtaler Status for boligsosial handlingsplan Hovedutfordring 1: Hovedutfordring 2: Nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet Hovedutfordringer og tiltak for planperioden Hovedutfordring 1: Hovedutfordring Hovedutfordring 3:

5 Forord Hva er en boligsosial handlingsplan? Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for marginaliserte grupper i befolkningen som har vansker med å skaffe seg, eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Fellesnevneren for disse gruppene er lav eller ingen inntekt, og mangel på egenkapital. Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? Grupper av befolkningen klarer ikke å skaffe seg tilfredsstillende bolig på det åpne boligmarkedet. Boligprisen har steget mye og gjort etablering vanskeligere for mange. Mangel på tilfredsstillende boliger rammer hardt de det gjelder, blant annet barn. Mangel på tilfredsstillende boliger kan slå bena under mange menneskers forsøk på rehabilitering. Mangel på boliger kan medføre dyre og dårlige innlosjeringsløsninger. Staten satser sterkt på å bedre boligsituasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet, og har tilrettelagt gode finansieringsordninger gjennom Husbanken. Manglende tilrettelegging av boligen gjør det vanskelig for mange å bli boende i denne. Brukere med ulike problemer er i behov av tilsyn, oppfølging i boligen, og veiledning i hushold. Planen vil være retningsgivende for hva slags boliger kommunen bør satse på, i løpet av planperioden, med bakgrunn i gjennomført kartlegging. Lønnsomhet ved å ha en boligsosial handlingsplan. Kommuner som har boligsosial handlingsplan tilgodeses i særlig grad med tilskuddsmidler fra Husbanken. Flere av boligtiltakene kan bidra til at kommunens innbyggere får et bedre botilbud og kommunens utgifter til boligformål kan reduseres, gjennom å benytte Husbankens lånefinansiering, ordningen med botilskudd til etablerings- og tilpasning og bostøtte i kombinasjon Et bevisst arbeid med å ha et variert og godt boligtilbud enten ved leie eller eie av bolig, vil kunne bedre resultatene i brukeres rehabiliteringsprosess, og hjelp til oppfølging i bolig sikrer mennesker et anstendig botilbud. Forholdet mellom boligsosial handlingsplan og kommunens øvrige planer. Kommunens planverk er tredelt: 1. Kommuneplanen er den overordnede og langsiktige planen for utviklingen i kommunen 2. Handlingsprogrammet skal søke å virkeliggjøre kommunens mål i kommuneplanen, i et 4-årig perspektiv. 3. Til handlingsprogrammet utarbeides ulike temaplaner innenfor kommunens tjenesteområder, hvorav Boligsosial handlingsplan er et eksempel. De ulike temaplanene beskriver fremtidige behov og tiltak for å møte disse behovene. 4

6 De tiltak som er avhengig av kommunens økonomiske ressurser for gjennomføring, vil måtte ses i sammenheng med rullering av Handlingsprogrammet. Andre temaplaner som har relevans for den boligsosiale planen er Rusmiddelpolitisk handlingsplan og Omsorgsplan Forventninger Avklaringer Boligsosial handlingsplan avgrenses til å kartlegge behov for bolig, og skissere mulige tiltak overfor marginaliserte grupper. Hvilke gruppe brukere som skal prioriteres, hvor boligene skal ligge, og hvilke boligtyper det vil være behov for, må gjøres som oppfølging av planen. Boligsosial handlingsplan har forslag til tiltak for å løse boligbehovene, men det er ikke knyttet penger til planen. Finansieringen av boligløsninger og evt. bemanning av aktuelle boligtiltak, må behandles ved rulleringen av Handlingsprogrammet. Planen skal avklare forholdet mellom kommunen, private og andre offentlige aktører på boligmarkedet. Kommunen må være tydelig i sin bestilling av behov for bolig. Lier Boligselskap AS er heleid av kommunen og er kommunens instrument for å ivareta boligbehovet for marginaliserte grupper som ikke er i stand til å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Avtale mellom Lier kommune og Lier Boligselskap AS om håndtering av selskapets boliger, ble inngått i januar Kommunen har tildelingsrett til 150 boliger som Lier Boligselskap AS eier og forvalter, og til 180 leiligheter i ulike borettslag. I tillegg benyttes både private leiligheter og leiligheter eid av boligselskapet, uten at kommunen har tildelingsrett i disse. Kommunen har organisert det boligsosiale arbeidet, gjennom et Boligservicekontor i Nav-kontoret. Tildeling av leiligheter skjer i et samarbeid mellom Boligservicekontoret, Brukerkontoret for helse- og omsorgstjenester og Lier Boligselskap AS. Den enkelte virksomhet har ansvaret med å følge opp den Boligsosiale handlingsplanen som berører den enkelte virksomhet. 2.0 Bakgrunnen for planarbeidet. Det er enhver innbyggers ansvar å skaffe seg bolig. Forhold som økonomiske problemer, sosiale problemer, rusproblemer, fysiske problemer og psykiske problemer, medfører likevel at det er en del mennesker som har vansker med å skaffe seg bolig og klare å beholde denne. Den boligsosiale handlingsplanen retter seg primært mot disse gruppene. Det er et mål for dette planarbeidet at kommunen får utviklet et godt styringsredskap. Den Boligsosiale handlingsplanen tar ikke for seg den generelle boligforsyningen i kommune, men ser spesielt på tiltak for de gruppene som faller utenom det ordinære boligmarkedet. Sykehjem/institusjoner er ikke en del av denne planen. Stortingsmelding 49 ( ) om boligetablering for unge og vanskeligstilte, konkluderte med at de fleste hushold med stabile, vanlige inntektsforhold kan skaffe seg en passende bolig, men at økonomisk vanskeligstilte grupper til dels har alvorlige vansker med å etablere seg, spesielt i de store byene. For enkelte grupper er situasjonen så vanskelig at den fører til bostedsløshet over tid. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen pålegger kommunen et visst ansvar overfor marginaliserte grupper. I tillegg er det boligsosiale arbeidet regulert av Lov om sosiale tjenester. I Lier ble Boligsosial handlingsplan første gang laget for perioden , og vedtatt i kommunestyret den Boligsosial handlingsplan ble senere revidert for perioden , vedtatt i kommunestyret den Boligmarkedet og de boligsosiale virkemidlene er i rask endring, og behovene til brukergruppene planen retter seg mot, endres også raskt. En hyppig og 5

7 kontinuerlig rullering kan høyne bevisstheten om hvordan det går med iverksatte tiltak, hvordan behovene har endret seg og hvordan de boligsosiale virkemidlene bør justeres. Planen rulleres hvert 4 år og det har ved rullering av planen for perioden for vært en tverrfaglig sammensatt gruppe som har stått for planarbeidet. Et mål med arbeidet har vært å få fram en god beskrivelse av boligsituasjonen og behovene til gruppene som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Det er derfor gjennomført en omfattende kartlegging (juni 2010), som vurderes å gi et godt grunnlag for å vurdere behov og relevante tiltak. 2.1 Mandatet Rådmannen fastsatte følgende mandat for rulleringen av Boligsosial handlingsplan: Gjeldende Boligsosial handlingsplan for perioden rulleres. Planen skal bygges på en vurdering av boligmarkedet i Lier i dag, og de behov som vurderes for årene Arbeidet skal også vurdere den gjeldende strategi for kommunenes ulike virksomheter, i forhold til boliger for vanskeligstilte, og eventuelt fremme forslag til endring av strategi. Planen skal gi størst mulig kunnskap om behovet for boliger til vanskeligstilte, hos politikere, administrasjon, brukere og pårørende, samt sikre en god styring av flyktningmottak, utskrivning fra spesialisthelsetjenesten mv. Videre skal planen gi økt kunnskap om statlige virkemidler og en mer målrettet og effektiv bruk av disse. Den skal også gi bedre utnyttelse av de boligene som i dag finnes i kommunen, i kommunalt eie/lier boligselskap AS s eie og eventuelt i samarbeid med private aktører. Arbeidet er organisert på følgende måte: Prosjekteier: Rådmannen v/kommunalsjef Bjørn Harry Støle Prosjektansvarlig: Gro Ekkje, Nav-Lier Prosjektleder: Laila Wam, Nav-Lier Prosjektgruppe: Laila Wam, Nav Lier Gro Ekkje, Nav Lier Brita Snarheim, Stab- og støtteenheten Mette Strømme, Ytre Lier hjemmetjeneste Liv Melar, Psykisk helse Runar Hansen, Barneverntjenesten Representant fra arbeidstakerorganisasjonene ble tilbudt plass i prosjektgruppen, men tiltrådte ikke før i sluttfasen ved hovedtillitsvalgte Astri Kastad fra Delta. I kartleggingen ble brukerne identifisert med fødselsdato og brukers initialer, slik at det i minst mulig grad ble kartlagt samme bruker fra flere virksomheter. Virksomhetene ble anbefalt å ha et skyggeregnskap over kartlagte brukere under perioden det har tatt å utarbeide planen for perioden Det er viktig å presisere at kartleggingen er en subjektiv vurdering av hver enkelt kartlegger, basert på de behov den enkelte har sett ut i fra deres kjennskap til brukerne. 6

8 2.2 Boligsosiale forhold kommunens lovpålagte ansvar etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kartleggingen viser i alt 159 husstander er i behov av bolig/en annen bolig en den vedkommende har på kartleggingstidspunktet. 63 % av disse husstandene trenger ulik bistand og oppfølging, i tillegg til selve boligen. Forrige kartlegging viste at 63 % av i alt 136 kartlagte husstander var i behov av praktisk bistand, opplæring og veiledning for å sette den enkelte bruker i stand til å klare å bo for seg selv, og klare å skjøtte et eget hushold. Behovene som skissert over, vil representere driftsutgifter, primært i form av bemanning i en eller annen form. De aktuelle tiltakene er avgjørende for at man skal lykkes med et boligtiltak, både for den enkelte og omgivelsene rundt. Det ligger en forpliktelse for kommunen i lov om sosiale tjenester til ikke bare å bistå med selve boligen, men også med den oppfølging som er nødvendig for at integreringen i det øvrige bomiljøet skal lykkes. 3.0 Befolkningsutvikling i Lier kommune Kunnskap om befolkningens sammensetning og utvikling, er viktig for å forutse og tilpasse utviklingen i boligmarkedet. Befolkningens alder, husholdningenes størrelse og innflyttingsmønster er sentrale data med stor betydning for å planlegge fremtidig boligproduksjon og andre tiltak i den boligsosiale tiltakskjeden. I kommunens Handlingsprogram er denne befolkningsprognosen lagt til grunn: Aldersgruppe år år år år over 90 år Sum Prognosen viser en jevn befolkningsvekst i handlingsprogramperioden. Veksten kommer i aldersgruppene år og år, mens det er små endringer i de øvrige aldersgruppene. 3.1 Sammensetning av husstander Kartleggingen viser at 75 husstander/personer av totalt 159 kartlagte husstander er enslige, med overvekt av menn. De enslige er i aldersgruppen 20 til 66 år. Gruppen annet omfatter psykisk og fysisk funksjonshemmede, hvor mange bor hos foreldre/foresatte. Dette er en ung gruppe og de fleste er i alderen 16 til 34 år. 7

9 Enslig mann 60 Enslig kvinne 15 Enslig med barn 19 Par med barn 13 Par uten barn 2 Annet 49 Ikke oppgitt 1 Sum Boligmarkedet og prisutvikling Prisutviklingen i boligmarkedet stiller stadig høyere krav til betalingsevne. Det er lavinntektsgruppene som får størst problemer med å skaffe seg bolig. Dermed øker behovet for utleieboliger i ulike størrelser. Utleiemarkedet er lite i Lier, og er primært regulert av det private markedet. Utvikling i gjennomsnittlig kvadratmeter- pris ved kjøp av brukte boliger i Lier fra ( Kilde: Husbanken og USBL, Lier): Gj. pris pr kvm enebolig Gj. pris pr kvm borettslag Lier er blitt attraktivt for stadig flere grupper av boligsøkende, sentralt beliggende i forhold til utdannings og arbeidsmarkedet i Oslo og det sentrale østlandsområdet. 3.3 Utleiemarkedet For grupper med mindre økonomiske ressurser kan det, i Lier og omkringliggende områder, være svært vanskelig å få tak i en utleiebolig til en overkommelig pris. Flesteparten av utleieobjektene tilbys i Lier via privatpersoner. Det er noen små og mellomstore aktører i utleiemarkedet. Etterspørselen som i dag ikke kan dekkes, synes størst i forhold til mellomstore leiligheter med 2 til 3 soverom, helst innenfor en prisramme av kr NAV/Sosialtjenesten har administrativt utarbeidet anbefalte husleier for ulike husstandsstørrelser (kr for en person, kr for to personer, pluss 500,- pr familiemedlem videre, inntil ca ). De faktiske husleiene NAV/Sosialtjenesten aksepterer i dag ligger noe over de anbefalte normer. Også Lier Boligselskaps husleier ligger på dette nivået. Hybler for enslige ligger på fra ca. 4000,-. Erfaringer viser at mange utleiere reserverer seg mot å leie ut leilighet dersom leietaker ikke stiller tilstrekkelig garanti eller depositum. Husstander med svak inntekt klarer ofte ikke å stille med dette og har derfor ikke adgang til store deler av markedet. Resultatet er som 8

10 kartleggingen også viser, at mange vanskeligstilte må ty til leieforhold med kort varighet, dårligere kvalitet og dessverre også høye priser. Korte oppsigelsesfrister betyr for mange en usikker bosituasjon. Sosialtjenesten har de senere år kun i enkelte helt spesielle tilfeller innbetalt depositum til sperret konto i bank, for brukere som har hatt store problemer på leiemarkedet. Det er vanskelig å følge opp penger som plasseres på slike konti. De store aktørene på utleiemarkedet aksepterer nå kommunal garanti for husleie, vi har derfor konkludert med at det ikke er noen grunn til å innføre ny praksis. De garantiene vi taper penger på, har først og fremst vært til Lier Boligselskap A/S, som har en profesjonell oppfølging av dette. 4.0 Oppsummering og analyse av den boligsosiale kartleggingen Kartleggingen i Lier kommune er gjennomført i juni 2010 etter metode og opplegg utarbeidet av Husbanken. Kartleggingsverktøyet er noe utdatert fra siste kartlegging i 2006, og har derfor blitt tilpasset for Lier, av prosjektleder. 4.1 Kriterier for å være med i kartleggingen Forutsetningen for gjennomføringen av kartleggingen, ble begrenset til å omfatte personer/husstander som har vært i kontakt med eller mottatt tjenester fra kommunen de siste 6 månedene, samt de personer/husstander som var i kontakt med Lier kommune i løpet av kartleggingsperioden. Kartleggingsdata er ferskvare og representerer et øyeblikksbilde over hvordan det står til boligsosialt, for kommunens brukere av tjenester/ytelser i en kartleggingsperiode over 14 dager. Husstander med utilfredsstillende bolig ble kartlagt, i tillegg til psykisk- og/eller fysisk funksjonshemmede som fyller 18 i løpet av planperioden. Med utilfredsstillende boforhold menes boligformer som passer inn i kategoriene under: Uten egen eid/leid bolig: Bor ute, i campinghytter, pensjonat, hospits eller hybelhus enten kommunalt eller privat Bor midlertidig hos familie/bekjente Har ikke bosted to måneder før eller ved utskrivning fra midlertidig institusjonslignende botilbud (tilsynshjem/institusjon for rusmiddelmisbrukere, sykehus, skjermede plasser, fengsel) Leieforholdet kan opphøre: Husstander med leiekontrakt med varighet 0-12 måneder, hvor det er usikkert om kontrakten kan fornyes Uegnet bolig har ett eller flere av følgende kjennetegn: Bolig mangler bad/wc Boligens standard er så dårlig at det kan være forbundet med helsefare å bo der (for eksempel råte, mugg eller manglende isolasjon) Boligen er ekstremt miljøbelastet (støy, barnefarlig, etc.) Manglende tilgjengelighet til boligen medfører isolasjon (for eksempel manglende heis, rekkverk, etc.) Selve boligen er ikke tilpasset funksjonshemmede i husstanden Boutgiftene er urimelig høye i forhold til behov og marked Store bistands- og oppfølgingsbehov 9

11 Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangsetablert Flyktning tilflyttet Fysisk funksjonshemmet Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Annen funksjonshemming Et av husstandsmedlemmene har særskilt behov utenfor boligen, og er derfor i behov av egen bolig Husstanden står i fare for å miste boligen dersom det ikke gis oppfølging (betaling av husleie, annen redusert boevne ) Kartleggingen bygger på innhentede kartlagte data fra følgende virksomheter i Lier kommune: Nav- Lier, Barneverntjenesten, Psykisk helse, Habiliteringsvirksomheten, Hjemmetjenestene og Helsetjenesten. Opplysningene er sammenholdt for å sikre at hver husstand kun er registrert en gang. Registreringen er gjennomført med tillatelse fra Datatilsynet. Alle persondata vil bli makulert etter at planen er ferdig utarbeidet. Opplysningene om husstandene er registrert fra den informasjonen som var tilgjengelig for tjenesteyterne på registreringstidspunktet. I mange tilfeller vil dette være sikre og dokumenterte opplysninger. I andre tilfeller har tjenesteyterne vært henvist til å gjøre egne anslag, og har subjektivt vurdert brukere virksomheten har kjennskap til. Opplysningene om enkeltbrukeres behov for bolig og/eller tiltak er tjenesteyters eller veileders vurderin Hva viser funnene hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? Det er registrert 159 (136) husstander som omfatter totalt 336 (217) personer. 35 husstander har barn under 18 år og totalt omfatter det 89 (50) barn. Tallene i parentes er fra kartlegging i % er storfamilie med 4-6 barn og 71 % har 3 barn eller færre. Antall husstander etter kombinasjon av målgruppekjennetegn Antall husstander Målgruppe 2. kjennetegn Målgruppe 1. kjennetegn Totalt Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangsetablert Flyktning tilflyttet 2 2 Fysisk funksjonshemmet 1 1 Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Annen funksjonshemming

12 Antall Totalt Av de totalt registrerte husstandene har 71 doble målkjennetegn. Dvs at det kan være flere årsaker til at husstanden er vanskeligstilt på boligmarkedet. Som tabellen viser er det en del brukere som identifiseres i forhold til et problemområde, for eksempel økonomisk vanskeligstilte. For mange husstander er det kombinasjonen av to kjennetegn ved husstanden som gjør at de kan ha spesielt vansker på boligmarkedet. Antall husstander etter målgruppe og inntekt. Antall hustander etter målgruppe og inntekt Økonomisk Flyktning 1. vanskeligstil gangsetabl t ert Flyktning tilflyttet Fysisk funksjonshe mmet Psykisk utviklingshe mmet Psykiatrisk Rusmiddel langtidspasi misbruker ent Sosialt vanskeligstil t Kun sosialhjelp Annen funksjonshe mming Inntekt under grense for bostøtte Inntekt over grensen for bostøtte % av de kartlagte husstandene har inntekt under inntektsgrense for bostøtte. Dette er inkludert de som har sosialstønad som eneste inntekt. Inntektsgrenser for bostøtte: 1 person: kr personer: kr personer: kr For unge uføre, og de som bor i tilrettelagte boliger tildelt av kommunen, er inntektsgrensene noe høyere. 11

13 Har bolig: Leier privat kortsiktig Har bolig: Leier privat langsiktig Har bolig: Leier kommunalt Har bolig: Eier egen bolig Har bolig: Bor hos foresatte Uten bolig: Innkvartert privat Uten bolig: Innkvartert kommunalt Uten bolig: Midlertidig institusjon Ikke oppgitt Antall husstander etter målgruppe og nåværende bosituasjon Antall husstander Boligsituasjon Målgruppe 1. kjennetegn Totalt Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangsetablert Flyktning tilflyttet Fysisk funksjonshemmet Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Annen funksjonshemming Totalt De fleste flyktninger og økonomiske vanskeligstilte har bolig, men boligen er ikke egnet. Se under. Gruppen psykisk utviklingshemmet er en stor gruppe hvor flere bor hos foreldre/forsatte. Hva gjør boligen uegnet Tabellen under viser antallet husstander hvor det er vurdert at husstanden har uhensiktsmessig og uegnet bolig. De 13 husstandene som mangler eget bad/wc leier privat leide hybler (kan dele bad med andre). 12

14 Antall Antall En stor gruppe av de kartlagte, og som bor trangt (mer enn to pr. soverom), er store barnefamilier. I denne gruppen er majoriteten flyktningfamilier som har fått familiegjenforening, og andre ikkevestlige innvandrere. Hustander med uegnet bolig Mangler eget bad/wc. Ikke tilpasset bev.hemming Trangbodd Ekstremt miljøbelastet Manglende tilgjengelighet Dårlig standard / tilstand Urimelig høye boutgifter Antall Antall husstander etter boligsituasjon og inntekt Antall husstander etter boligsituasjon og inntekt Har bolig: Leier privat kortsiktig Har bolig: Leier privat langsiktig Har bolig: Leier kommunalt Har bolig: Eier egen bolig Har bolig: Bor hos foresatte Uten bolig: Innkvartert privat Uten bolig: Innkvartert kommunalt Uten bolig: Midlertidig institusjon Kun sosialhjelp Inntekt under grense for bostøtte Inntekt under grense for boligtilskudd Ikke oppgitt 13

15 Antall Grafen viser at mange har for dårlig inntekt til å kunne klare seg på boligmarkedet uten hjelp av offentlige virkemidler. Psykisk utviklingshemmede er en stor gruppe som er uten egen bolig og har inntekt under inntektsgrense for bostøtte. Husstander (personer) der behov for bistand og oppfølging spiller inn, for å beholde bolig Hustander med behov for bistand/oppfølgning etter målgruppe Økonomisk vanskeligstilt Fysisk funksjonshemmet Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Totalt Brukergruppene som er i behov av bistand fra ulike virksomheter er store. Kartleggingen viser at det er 30 av de kartlagte som kjennetegnes ved at de har psykiske lidelser og at det er 9 kartlagte brukere som sliter med rusproblemer. For disse er det ofte en kombinasjon av rusavhengighet og psykisk lidelse som byr på de største utfordringene. Kartleggingen viser kun et bilde av hvordan situasjonen var vurdert å være to uker i juni Det betyr at enkelte kan ha fått nødvendig bistand, men også at det kan være enkelte brukere som ikke er med i kartleggingen. 14

16 Uten registrering Ordinær bolig uten oppfølging Ordinær bolig med oppfølging fra hjelpeapparatet Samlokalisert enhet med dag/kveld bemanning Samlokalisert enhet med døgnbemanning Samlokalisert enhet uten bemanning Oppfølging fra hjelpeapparatet Kun kontraktsfornyelse Totalt Antall husstander eter målgruppe og anbefalte tiltak Antall husstander Tiltak hovedgruppe Annen bolig Nåv. Bol. Målgruppe 1. kjennetegn Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangsetablert Flyktning tilflyttet 3 3 Fysisk funksjonshemmet Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Annen funksjonshemming Totalt av 159 husstander (66 %) av de registrerte har behov for ordinær bolig og av disse trenger 45 husstander oppfølging av hjelpeapparatet. 11 husstander har behov for samlokalisert bolig med dag/kveldsbemanning. Disse er fordelt på ulike målgrupper. 16 psykisk utviklingshemmede av 159 kartlagte har behov for samlokalisert bolig med døgnbemanning. Innenfor denne brukergruppen er det også brukere som trenger samlokaliserte boliger, men som kan klare seg uten døgnbemanning. 15

17 Tilsyn / kontakt opp til 1 gang per uke Tilsyn / kontakt flere ganger per uke Tilsyn / kontakt daglig Praktisk hjelp / miljøtiltak 1-5 timer per uke Praktisk hjelp / miljøtiltak 6-15 timer per uke Praktisk hjelp / miljøtiltak hver dag Praktisk hjelp / miljøtiltak, kontinuerlig Ikke registrert Som kartleggingen viser er det mange kombinasjoner av ulike fysiske, psykiske og sosiale problemer blant de kartlagte. Fra praktisk hverdag vet vi at det ofte er enkelte brukere som er i behov av tjenester fra flere virksomheter, og for de mest krevende kjøper kommunen eksterne plasser i private bo- og omsorgshjem. Antall husstander etter målgruppe og omfang av oppfølgingsbehov Antall husstander Omfang av oppfølging Målgruppe 1. kjennetegn Totalt Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangsetablert Flyktning tilflyttet 3 3 Fysisk funksjonshemmet Psykisk utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt Annen funksjonshemming Totalt Kartleggingen viser at en stor andel er i behov av tiltak og tjenester fra kommunalt hjelpeapparat. Tabellen er benyttet som grunnlag for foreslåtte tiltak i kommende planperiode. 5.0 Organisering og virkemidler i dag. Lier kommune har et eget Boligservicekontor, lokalisert ved Nav-Lier. Det er vedtatt egne retningslinjer for tildeling av boliger med og uten bemanning. Boligservicekontoret har regelmessige møter med Brukerkontoret for helse- og omsorgstjenestene, for i størst mulig grad å finne mest mulig optimal løsning til de aktuelle boligsøkerne 16

18 5.1 Kommunale utleieboliger og tilrettelagte boliger. Pr. desember 2010 disponerer Lier kommune totalt 387 boliger. 42 boenheter er i kommunalt eie (16 på Nøstehagen og 26 på Liertun) de øvrige er eid av Lier Boligselskap AS og ulike borettslag med kommunal disponeringsrett. 9 boliger er privat innleid til bl.a. etablering av flyktningfamilier. Arbeidet med å fremskaffe og tildele boliger til vanskeligstilte, utføres av virksomhetene hvor brukerne har tilhørighet, dvs. Nav-Lier eller hjemmetjenestene. I følge lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 15 om boliger til vanskeligstilte, skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-kontoret), medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. En tilsvarende bestemmelse er i sosialtjenestelovens 3-4 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpeog vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Gjennomgangsboliger tildeles med standard leiekontrakt for 3 år. Kontraktene blir ofte fornyet i ytterligere 3 år med bakgrunn i at situasjonen til bruker, og forholdene rundt, er de samme som ved 1. gangs tildeling. Kommunen er ansvarlig for å dekke husleietap for tomme boliger i Lier Boligselskap AS og den virksomheten som har tildelingsrett til den aktuelle leiligheten har ansvar for betale tomgangsleien. Selskapet gjennomfører visninger, befaringer og står for kontraktsskrivningen og krever at leietakere stiller med depositum eller kommunal garanti for inntil 4 måneders husleie. I planperioden har det vært gjennomført samarbeidsmøter med Lier Boligselskap AS, dog med variabelt intervall. Høsten 2010 har Nav-Lier hatt samarbeidsmøte i september og desember, og det tas sikte på å videreføre møter kvartalsvis, for å sikre at samarbeidet videreutvikles, og misforståelser unngås. Samarbeidet er også viktig for at Lier Boligselskap AS skal få meldt inn boligbehov for vanskeligstilte. Eksempler på søkergrupper hvor det er vanskelig for Lier kommune å tilby egnet bolig: Husstander med dobbeltdiagnoser (i hovedsak kombinasjon rus/psykiatri) Bostedsløse. Disse brukerne er det ikke vanskelig å finne bolig til, men det er vanskelig å sikre at de skal klare å beholde boligen. Husstander som har vansker med å håndtere egen økonomi, fører lett til et arbeid hvor det å beholde boligen og forhindre varsel om fravikelse og utkastelse, er viktig. Bosetting av husstander som er dømt til tvungent psykisk helsevern og brukere det må kjøpes eksterne bo-og omsorgstilbud til. Rusmisbrukere som bryter behandlingsopplegg og står i akutt bolignød. Store familier med mange barn, oftest flyktninger eller ikke vestlige innvandrere Etablering av enslige, mindreårige flyktninger. 6.0 Låne- og tilskuddsordninger Husbanken har en rekke boligsosiale ordninger som gis i form av lån, tilskudd og praktisk bistand. Noen ordninger administrerer Husbanken selv, mens andre ordninger ligger til kommunene å administrere. 17