HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014"

Transkript

1 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien,

2 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Innledning Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og ansatte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Evaluering av egen virksomhet og organisering... 5 DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Beredskap og sikkerhet Teknologiskifte i Telenor Forenklet oppgjørsordning ved pasientreisekontorene Gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene Økonomisk langtidsplan Utarbeidelse av foreløpig regnskap Krav til aktivitet i Finansiering eiernes bevilgning for Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Miljøsertifisering i samsvar med ISO Rapportering på andre områder DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Selskapets planer for utviklingen Plan for å møte utviklingen...16

3 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Innledning 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS oppgaver og organisering Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) er et nasjonalt selskap, etablert 11. mai 2009 og lokalisert i Skien. Selskapet er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent. Pasientreiser ANS var i full drift fra 1. desember 2009 og samarbeider i dag med 18 lokale pasientreisekontor i hele landet som er underlagt sine respektive helseforetak. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå. Selskapet er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for ansvar på området pasientreiser. Selskapet har også en service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for helseforetakene. Virksomhetens strategi er utformet med utgangspunkt i dette. Tilsettingsforhold Det er 76 fast ansatte i selskapet , hvor en er tilsatt i fast deltidsstilling (80 prosent). For å sikre ivaretakelsen av selskapets oppgaver i perioder med stor saksinngang, herunder saksbehandlingsbistand til pasientreisekontorene, baserer man seg på innleie av ekstra ressurser for bistand til basisoppgavene. Selskapet har drøftinger med tillitsvalgte angående bruk av midlertidige stillinger og innleide vikarer, og det ble i 2013 besluttet at medarbeidere som har vært i engasjement i selskapet i fire år skal tilbys fast stillingen i tråd med føringer i arbeidsmiljøloven. Dette medførte at fire medarbeidere fikk fast stilling i Organisasjonskart per : 1

4 1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Pasientreiser ANS visjon er å skape gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. De overordnede verdiene for spesialisthelsetjenesten er kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser ANS baserer seg på de nasjonale verdiene, samt selskapets egne verdier som er engasjert, imøtekommende og pålitelig. De grunnleggende verdiene skal prege kulturen i bedriften og selskapets virke skal i alle sammenhenger være basert på disse Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS mål for 2014 Strategiplanperioden er definert til Gjeldende plan fastslår at strategiske mål for selskapet skal ha utgangspunkt i følgende fire overordnede perspektiver: Brukerperspektivet, kundeperspektivet, effektiv drift og offentlige føringer. Det er videre definert fire strategiske fokusområder; reiser med rekvisisjon, reiser uten rekvisisjon, videreførte områder fra siste strategiplan og nye tjenesteområder. Reiser med rekvisisjon Pasientreiser ANS skal sikre kvalitet og effektivitet innen området for reiser med rekvisisjon gjennom utvikling av en fremtidig elektronisk systemløsning og en hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser. Målet er å sikre en forenklet, standardisert og driftssikker IT-plattform, sikre lik praksis på tvers av regioner og kontorer gjennom standardiserte arbeidsprosesser, og sikre god og standardisert opplæring til brukerne. Målet er at brukerne opplever funksjonelle og brukervennlige systemer, får økt kvalitet og effektivitet i saksgangen, at det blir mer kostnadseffektiv drift, god datakvalitet og styringsinformasjon og at pasienten involveres som en aktiv ressurs. Reiser uten rekvisisjon Pasientreiser ANS skal bidra til en forenkling av oppgjørsordningen for reiser uten rekvisisjon gjennom prosjektet Mine pasientreiser. Mine pasientreiser skal tilrettelegge for elektronisk innsending av reiseregningsskjemaer for brukere av tjenesten. De tre overordnede målene for prosjektet er: å etablere en enklere og lettere tilgjengelig digital løsning for brukerne, størst mulig grad av likebehandling og kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon. Videreførte områder fra siste strategiplan Definerte målsettinger i forrige planperiode som ikke direkte omfattes av reiser med eller uten rekvisisjon ivaretas under dette fokusområdet. Her inngår blant annet mål om å bidra til å sikre likebehandling innen reiser med eller uten rekvisisjon, tilrettelegging for nasjonal styringsinformasjon og å bidra til en kultur der de involverte arbeider med forbedringer. Kvalitet og likebehandling Opplæring i regelverket i regi av Pasientreiser ANS bidrar til å nå målet om lik praksis i saksbehandlingen. I 2014 har selskapet holdt regionale og nasjonale kurs og fagdager med juridisk innhold for pasientreisekontorene. Resultater på evaluering fra pasientreisekontorene er svært gode, både for avholdte kurs, fagdager og for juridisk rådgivning til pasientreisekontorene. Pasientreiser ANS har redaktøransvar for nettstedet pasientreiser.no og en felles intranettløsning for pasientreiseområdet. I løpet av 2014 er intranettløsningen videre utviklet og det er gjennomført analyser for å kunne fortsette utviklingen. 2

5 1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Styret for Pasientreiser ANS skal sikre seg et samlet systemopplegg, basert på gjeldende regler for internkontroll og eventuelle supplerende tiltak, som gir eierne tilstrekkelig sikkerhet for at myndighetskrav følges opp. Internkontroll Systemer for internkontroll er etablert. Det foretas årlig en strukturert gjennomgang på utvalgte områder av selskapets portefølje med utgangspunkt i plan vedtatt av styret. Det er etablert en tverrfaglig gruppe i Pasientreiser ANS dedikert til arbeid med internkontroll og risikostyring. Det gjennomføres systematiske gjennomganger per avdeling. Det er videre etablert styringssystemer for selskapets virksomhet i tråd med lovgivning og oppgaver selskapet er tillagt. Høsten 2014 ble det anskaffet et elektronisk internkontrollsystem som vil implementeres i første kvartal Hensikten er å ytterligere øke kvalitet og effektiviteten i internkontrollsystemet. Styret har vedtatt at det to ganger per år skal gjennomføres en helhetlig risikovurdering i selskapet. Dette er fulgt opp ved at saker fremmes for styret per april og per oktober med oppdatert risikovurdering inklusiv tiltaksplan. I 2014 ble det i tillegg gjennomført en egen risikovurdering av organisasjonsutviklingsprosessen i selskapet våren Forut for fremleggelsen gjennomføres ledelsens gjennomgang i ledergruppen som grunnlag for styresaken. De øvrige elementene av intern styring og kontroll er også en del av selskapets halvårlige prosedyrer for ledelsens gjennomgang. I 2014 ble det gjennomført en samlet risikovurdering av hele pasientreiseområdet. Metodikk og mal for risikovurderingen er basert på lik mal hos Pasientreiser ANS, HF-ene og RHF-ene. Risikoområdene som er vurdert tar derfor utgangspunkt i relevante krav i lover, forskrifter og avtaler. Disse inneholder ufravikelige krav og vil derfor utgjøre et minimum av hvilke områder som bør risikovurderes. Samarbeidsforum (SF), som er etablert for å ivareta oppfølging av tjenesteleveranseavtalen (SLA) mellom RHF-ene og selskapet, ba i tillegg om at økonomiske misligheter skulle vurderes særskilt. Risikoene ble vurdert lokalt ved pasientreisekontorene og i Pasientreiser ANS. Skisserte tiltak og oppfølgingen av disse gjøres innen respektive ansvarsområder. Innsyn og internrevisjon Styret har i 2014 hatt oppmerksomhet på handlingsplan for oppfølging av rapporten fra internrevisjonens gjennomgang av tverrgående prosesser mellom helseforetak med pasientreisekontor og Pasientreiser ANS. Hovedfokus har vært på ni av i alt 19 punkter i rapporten der selskapet har hatt oppfølgingsansvaret. Internrevisjonen i Pasientreiser ANS har i 2014 gjennomført oppfølgingsrevisjon av handlingsplaner etter nevnte tverrgående revisjon der man har konsentrert seg om oppfølging av tilgangsstyring i NISSY og rutiner om releaser i dette systemet. Ledelsens gjennomgang inkluderer gjennomgang av aktuelle revisjonsrapporter. Det Norske Veritas Certification AS har foretatt gjennomganger i Pasientreiser ANS i 2014 knyttet til selskapets miljøsertifisering. Dette omtales ytterligere under kapittel 4. Det har ikke vært eksterne tilsyn utover dette Medvirkning fra brukere og ansatte Pasientreiser ANS verdsetter verdien og nytten av både brukernes og de ansattes engasjement. 3

6 Det avholdes årlig inntil fire møter i det nasjonale brukerpanelet for pasientreiseområdet bestående av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Pensjonistforbundet. Gjennom brukerpanelet kommer nyttige bidrag og råd som gjør at selskapet kan utvikle gode løsninger til brukerne. Det avholdes årlig fire faste møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Samarbeidsutvalget (SAMU). Arbeidsmiljøutvalget arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeid, og behandler spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten. I tillegg drøftes jevnlig saker med de tillitsvalgte, som også inviteres til å være med i utvalg som utvikler interne rutiner og retningslinjer. Tre ganger i året gjennomføres en medarbeiderundersøkelse som aktivt brukes for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet. Gjennomgående har undersøkelsen svært gode resultater. I selskapets styre er to av medlemmene valgt av og blant de ansatte i Pasientreiser ANS. Årlig melding utarbeides av nøkkelpersoner samt ledelsen i selskapet. De ulike områdene fordeles på de respektive avdelingene, og bidragene derfra blir videre koordinert og sammenstilt. 2. Sammendrag 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer Som for 2013 har det gjennom 2014 vært lagt ned et strukturert arbeid som har videreført den positive trenden med god stabilitet og ytelse i IKT-systemene innenfor pasientreiseområdet. Pasientreiser ANS, har som systemeier for PRO og NISSY prioritert dette arbeidet høyt, bl.a. gjennom utvikling av samarbeid med tjenesteleverandørene for de ulike systemene. Helse Sør-Øst RHF har gjennom foretaksprotokoll fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fått i oppdrag å lede arbeidet på vegne av de regionale helseforetakene iht. brev datert Pasientreiser ANS har blitt bedt om å ivareta ledelsen og gjennomføringen av prosjektet. Pasientreiser ANS har i 2014 lagt ned store ressurser i prosjektarbeidet relatert til pasientreiser uten rekvisisjon, Mine pasientreiser. Mandat for prosjekt Mine pasientreiser er godkjent av styringsgruppen og AD-møtet. Prosjektet følger fastlagt plan. Forprosjektet har pågått i perioden august 2013 til desember Dette arbeidet har vært en viktig del av selskapets virksomhet i 2014 med mange ansatte involvert i prosjektet og følger fastlagt plan. Arbeidet fortsetter i 2015 og Omlegging fra stor grad av manuelle prosesser til ny modell med digitaliserte løsninger vil samtidig by på utfordringer for selskapet fra 2016 med reduksjon i omfanget av oppgaver som følge av digitalisering, med tilhørende behov for moderate bemanningsreduksjoner. Løsningen, som er planlagt iverksatt fra 2016, vil imidlertid også kunne innebære nye oppgaver som med fordel kan legges til en nasjonal enhet. Videreutvikling av en fremtidsrettet løsning for reiser med rekvisisjon er et sentralt element i vedtatt strategiplan for selskapet. Gjennom handlingsplan for IKT er det i 2014 igangsatt viktige prosjektarbeider relatert til samkjøring av pasienter og forenklet oppgjørskontroll fra transportører. Dette er prosjekter som er etterspurt av landets pasientreisekontor, og prosjektene videreføres i Selskapet har også i 2014 utført sine tjenesteleveranser i henhold til vedtatt SLA-avtale. To halvårige driftsmøter er avholdt med kundene (helseforetakene) og avtalepartnerne (RHF-ene) uten vesentlige anmerkninger til leverte tjenester. Selskapet vil for 2014 levere et økonomisk 4

7 resultat som er noe bedre enn budsjettert overskudd. Sammen med representanter for de fire regionale helseforetakene ble det i 2013 igangsatt en prosess for å utvikle og forbedre etablerte samarbeidsarenaer mellom helseforetakene/pasientreisekontorene, de regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS. Det er bl.a. etablert faste, regionvise dialogmøter mellom lederne for PRK-ene, representanter fra respektive RHF og Pasientreiser ANS. Nye eller endrete samarbeidsarenaer forventes å være på plass i Internrevisjonene i de fire regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS leverte i 2013 en rapport fra gjennomgang av tverrgående prosesser mellom Pasientreiser ANS, RHF og HF innenfor pasientreiseområdet. Rapporten peker på i alt 19 områder for iverksetting av tiltak/forbedringer. Gjennom prosess i Samarbeidsforum ble Pasientreiser ANS tillagt oppfølgingsansvar for ni av disse områdene. Sluttrapport med status for disse områdene ble lagt frem for styret i selskapet i desember I tråd med oppdrag fra eierne har Pasientreiser ANS etablert og implementert et miljøstyringssystem i selskapet. Målet var å oppnå miljøsertifisering (ISO 14001) for selskapet i løpet av Det Norske Veritas har som en uavhengig tredjepart revidert Pasientreiser ANS for å verifisere at selskapet etterlever kravene i standarden, og selskapet er gitt sertifisering iht ISO fra Det er i løpet av 2014 innført ny portal for styringsinformasjon innen pasientreiseområdet (Radar). Dette har vært en sterkt ønsket etablering fra samtlige pasientreisekontor og løsningen gir mange nye muligheter og en helt ny plattform for visualisering og analyse av styringsinformasjon. Strategiplan for perioden ble vedtatt av styret for Pasientreiser ANS i juni og er et sentralt dokument for den videre utviklingen av selskapet og pasientreiseområdet. Sentrale utfordringer som omhandles i planen er utvikling av ny løsning for reiser uten rekvisisjon (Mine pasientreiser), videreutvikle en fremtidsrettet og driftssikker systemløsning for reiser med rekvisisjon, vurdere eventuelt nye tjenesteområder for selskapet og sikre videreføring av sentrale områder i tidligere vedtatt plan. Planen skal i henhold til styrevedtak revideres i april Arbeidet med dette pågår Evaluering av egen virksomhet og organisering Pasientreiser ANS har hatt en organisering tilpasset driftsmessige oppgaver tillagt selskapet i henhold til selskapsavtale og SLA-avtale. Med bakgrunn i gjeldende strategiplan og styrevedtak om igangsetting av flere prosjekter, meldte det seg et behov for å vurdere en annen organisering av selskapet mer tilpasset også de nye utviklingsoppgavene. Våren 2014 ble det derfor gjennomført en omorganiseringsprosess som resulterte i en ny avdelingsinndeling i selskapet som avspeiler selskapets nye, samlede ansvarsområder. Omstilling Omlegging av virksomheten har også som mål fortsatt å sikre kvalitet i de videre leveranser. Mål med omorganiseringsprosessen var å ivareta helheten, sikre gjennomføringskraft og ruste selskapet til å møte fremtidige utfordringer. Omstillingen har ikke medført endring av antall ansatte, men ledet blant annet til omlegging av avdelingsstrukturen i selskapet. 5

8 DEL II: RAPPORTERINGER L II: RAPPORTERINGER 3. Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Det er i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet lønnspolitiske retningslinjer for selskapet. Et eget avsnitt omhandler lederlønninger hvor det refereres til Meld. St. 13 ( ) om Aktivt Eierskap. Det er også presisert at lønnsbetingelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Lønnsoppgjøret for ledere ble i 2014 moderat. Lønn og ansettelsesvilkår til adm. direktør og ledergruppen er spesifisert og kommentert i note til årsregnskap Det er etablert rutine for ledelsens gjennomgang to ganger per år der blant annet Eierskapsmeldingen er tema. Oppdragsdokumentet fastslår at det skal utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Utgangspunktet er bestemmelser i allmennaksjeloven og regnskapsloven om godtgjøring til ledende ansatte. Pasientreiser ANS har fra og med regnskapsåret 2012 i note i årsregnskapet rapportert på lønn og andre vilkår for administrerende direktør og ledergruppen Beredskap og sikkerhet Pasientreiser ANS er omfattet av Lov om helsemessig og sosial beredskap. Pasientreiser ANS skal ha oppdaterte beredskapsplaner som omfatter systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, og systemer for effektiv, koordinert ressursdisponering ved kriser. Planene og systemene skal være koordinert mellom berørte parter og skal øves regelmessig. I styresak nr ble rapporten fra internrevisjonen om oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner lagt frem. Internrevisjonen anbefalte at Pasientreiser ANS bør gjennomføre regelmessige beredskapsøvelser og innarbeide dette i sin krise- og beredskapsplan. Som en oppfølging av denne anbefalingen har selskapet i juni gjennomført en beredskapsøvelse for området reiser uten rekvisisjon. Styret ble orientert om øvelsen i administrerende direktørs orientering i styremøtet Det planlegges å gjennomføre beredskapsøvelser halvårlig med utgangspunkt i en risikovurdering av aktuelle områder. En slik risikovurdering ble gjennomført i 2014 og neste beredskapsøvelse planlegges våren Teknologiskifte i Telenor Telenor skal i tidsrommet gjennomføre et teknologiskifte med overgang fra analog til digital teknologi. Vurderinger av hvordan dette vil påvirke pasientreiseområdet konkluderer med at den største konsekvensen er knyttet til dagens systemløsning på telefoni. InContact skal skiftes ut med ny plattform for alle Telenors kunder. I forbindelse med dette ga Samarbeidsforum mandat til Funksjonell Arbeidsgruppe (FA) til å gjennomføre en kartlegging og å se på telefoni i et større perspektiv og hvilke muligheter dette gir for forbedringer. Arbeidet rundt denne kartleggingen ble startet i september 2014 med mål om å ferdigstille og få en avklaring i Samarbeidsforum november Resultatet viser at det er få avhengigheter mellom dagens løsninger samt mot andre parter, slik at det ikke knyttes stor risiko i forbindelse med overgang til ny plattform. Det er ikke knyttet kostnader til plattformbytte og overgangen til 6

9 ny løsning med tilsvarende funksjonalitet vil dekkes av Telenor og samarbeidspartnere. Ny løsning vil gi en rekke nye muligheter i form av utvidet funksjonalitet hvor behov vil vurderes etter overgang. Med bakgrunn i kartleggingen gikk Samarbeidsforum for SLA (fellesarena for RHFrepresentanter og Pasientreiser ANS) inn for at ansvaret for forvaltning av avtalen og administrasjon av løsningen overføres til Pasientreiser ANS. Dette vil gi bedre kontroll med den nasjonale forvaltningen av avtalen, bedret forhandlingsgrunnlag, mer helhetlig tjeneste for pasient og bedre grunnlag for nasjonalt samarbeid Forenklet oppgjørsordning ved pasientreisekontorene Prosjektet omhandler en forenklet oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon, og er et resultat av Regjeringens målsetting om å forenkle gjeldende ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, jf. Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne og Meld. St. 9 ( ) Èn innbygger èn journal: Refusjonsordningen for transport til og fra behandling (pasientreiser) skal forenkles og være tilgjengelig via helsenorge.no. Ordningen skal bli enklere med standardsats, færre dokumentasjonskrav og etablering av elektronisk løsning. Føringene i meldingen til Stortinget, legger rammeverket for prosjektet og arbeidet med forenkling av refusjonsordningen for reiser uten rekvisisjon. Forprosjektrapport ble behandlet og godkjent i styringsgruppen , og forprosjektrapporten og direktiv for gjennomføringsfasen, planlegges fremmet for AD-møtet i løpet av 1. kvartal Endelig tidspunkt for når ny løsning går i drift, har avhengighet til foreslåtte lovendringer og tidspunkt for ikrafttredelse. Parallelt med forprosjektet har HOD arbeidet med et høringsutkast som skal foreslå endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og syketransportforskriften. Endringene skal legge til rette for en enkel og tilgjengelig tjeneste for brukerne, og enklere og mer effektiv saksgang som er bedre tilpasset elektroniske prosesser. Høringsnotatet med foreslåtte regelverksendringer ble sendt på alminnelig høring 12. september med frist for høringssvar 26. september Forslaget skal etter planen behandles i Stortinget våren 2015 og nytt regelverk vil kunne tre i kraft Gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene Pasientreiser ANS har som ansvar å sikre gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene. Budsjettdekning skal fremgå av økonomisk langtidsplan. Det er vedtatt en handlingsplan for å sikre gode IKT-løsninger (Handlingsplan IKT for 2014) ved pasientreisekontorene. Denne følges opp i henhold til gjeldende vedtak, og det arbeides med videreutvikling av fremtidsrettet løsning (strategiplanen). Det er budsjettmessig dekning for gjennomføring av tiltak på Handlingsplan IKT for For å styrke kunderelasjonene og kvalitet i tjenesteleveransene er det i forbindelse med omorganisering i Pasientreiser ANS etablert en egen avdeling for kunde- og tjenesteutvikling. Det er også innført regionvise dialogmøter med representanter fra selskapet, samarbeidsforum og pasientreisekontorlederne i respektive regioner. Omleggingene forventes å styrke prosessene rundt utvikling av IKT-løsninger i pasientreiseområdet. Foreløpige tilbakemeldinger fra selskapets samarbeidspartnere viser at disse stiller seg positive til nyordningene. Radar Det er i løpet av 2014 innført ny portal for styringsinformasjon innen pasientreiseområdet (Radar). Dette har vært en etterlengtet etablering for samtlige pasientreisekontor og løsningen gir mange nye muligheter og en helt ny plattform for visualisering og analyse av styringsinformasjon. Innføringsprosjektet ble gjennomført i første halvår mens man i andre 7

10 halvår har hatt fokus på kompetanseheving og utrulling. Flere regioner har allerede fått på plass regionale superbrukerforum og på nasjonalt nivå er det analysenettverket for pasientreiseområdet som støtter systemeier i den videre utviklingen av Radar. I den første fasen er det således laget et godt rammeverk for utvikling av styringsinformasjon innen pasientreiseområde. I kommende fase av utviklingen vil det være fokus på å utvide med flere datakilder, flystatistikk fra VIA Egencia og telefonistatistikk fra Telenor, for å få en samlet tilgjengelighet og mer helhetlig styringsinformasjon. Pasientreisekontorene er fornøyd med Radar og ser mange muligheter for området i tiden fremover. Oppgjørskontroll Tidlig i 2014 ble det gjennomført en foranalyse for oppgjørskontroll for reiser med rekvisisjon hvor sluttrapport ble ferdigstilt i mars. Arbeidet oppsummerte med at det er et behov for en nasjonal tilnærming og potensial for store gevinster på området, og det ble besluttet videre arbeid gjennom et forprosjekt. Forprosjektet ble igangsatt 1. mai med planlagt slutt i desember. Teknisk kompleksitet og krevende arbeid knyttet til utvikling av ny SUTI-standard for området, ble prosjektperioden utvidet til januar Sluttrapport for prosjektet vil etter planen foreligge medio januar Samkjøring og optimalisering Samkjøring og optimalisering av pasientreiser med rekvisisjon inngår i IKT handlingsplan og er høyt prioritert ved alle pasientreisekontorene. I dag benyttes Direkteoppgjørsregisteret (NISSY) som verktøy for planlegging av pasientreiser, men selve arbeidsprosessen er manuell og krevende. Verktøyet mangler blant annet systemstøtte for å identifisere turer som er egnet for samkjøring, samt mulighet for å gi forslag til ruter og reiseplanlegging. Det er gjennom foranalyse og forprosjekt avdekket at optimalisering av arbeidsprosesser og IKT- verktøy vil kunne gi vesentlige økonomiske besparelser. Samtidig er det verifisert at det finnes aktører som kan levere kommersielle planleggings- og optimaliseringsløsninger som kan integreres med øvrig systemer i Direkteoppgjørsregisteret. Pasientreisekontorene har også løftet behov for et supplement til dagens taksameter og andre løsninger for bestilling og kommunikasjon mellom pasientreisekontor og transportør, i prosjektet kalt alternativ bestillerløsning. Bakgrunnen for dette er et ønske om å øke konkurransen inn mot drosjenæringen og forenkle bestillingsprosessen. Foranalysen har kartlagt at de fleste leverandører av planleggings- og optimaliseringsløsninger også har bestillerapplikasjoner til transportør via smarttelefoner og nettbrett. Forprosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning ( ) har videreført arbeidet som ble gjennomført i prosjektets foranalyse ( ). Foreberedelse av eksisterende teknologisk plattform samt gjennomføring av anskaffelse av ny planleggings- og optimaliseringsløsning vil være sentrale leveranser i en gjennomføringsfas frem mot nytt beslutningspunkt i styret i Pasientreiser ANS, juni Økonomisk langtidsplan Pasientreiser ANS skal levere kostnadseffektive tjenester og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og streng prioritering av ressursbruk. Selskapet skal, som en del av årlig melding for 2014, utarbeide økonomisk langtidsplan for perioden som grunnlag for de regionale helseforetakenes budsjettarbeid innen området. De regionale helseforetakene er i foretaksmøte 7. januar 2014 forelagt at Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. Selskapet må ta hensyn til dette i planlegging og beslutninger om investeringer og innkjøp. 8

11 Økonomiske rammeforutsetninger Planen er utarbeidet på bakgrunn av oppdragsdokument, finansieringsmodell, foreliggende strategiplan og investeringsplan. Det er knyttet større sikkerhet til estimatene i planen de nærmeste to årene enn de to siste årene i planperioden som innehar betydelig usikkerhet. Det er utviklet en modell for å synliggjøre de økonomiske konsekvenser av langtidsplanen og den vil bli videreutviklet fremover i tråd med at planen realiseres og erfaringer gjøres. Det er i planperioden lagt til grunn samme SLA-oppgaveportefølje som i Økonomisk langtidsplan Oppdragsdokumentet 2014 har følgende føringer for utvikling av arbeidsprosesser og teknologi: a) Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS bes sikre gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene. Budsjettdekning skal fremgå av økonomisk langtidsplan. b) Det er satt i gang et arbeid for å forenkle oppgjørsordningen for pasientreiser uten rekvisisjon. Arbeidet omfatter vurdering av behov for endringer i lov og forskrift, forenkling av dokumentasjonskrav, ulike alternative elektroniske løsninger samt økonomiske og administrative konsekvenser. Iht. brev av fra Helse Sør-Øst RHF er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS bedt om å lede og gjennomføre prosjektet på vegne av de regionale helseforetakene. Det legges til grunn at forprosjektet avsluttes i 2014 og forelegges de regionale helseforetakene i tråd med oppdragsbrevet. Disse to punktene er prioritert og innarbeidet i økonomisk langtidsplan og fremgår av tabell1. Tabellen viser utviklingen i tilførsel av ressurser og hvordan ressursene er benyttet. Den viser sammenhengen mellom utvikling av betalbare driftskostnader (pkt. 1), planlagt investeringsnivå (pkt. 2) i perioden, og avdrag på lån (pkt. 3). Inntektsbevilgningen (pkt. 4) bestemmes av nivået på disse tre planforutsetningene. Prosjekt Mine pasientreiser er et stort nasjonalt prosjekt for pasientreiseområdet og fremgår av den grunn i tabellen med egen prosjektfinansiering. Etter at løsningen er satt i drift, inngår estimat på vedlikeholds- og videreutviklingsinvesteringer i pkt. 2i tabellen fra Investeringsnivået basert på planforutsetningene er økt fra 12 millioner kroner per år i forrige planperiode til 20 millioner kroner i snitt pr år fra Hovedårsaken er knyttet til tiltakene (pkt a og b) som fremgår av oppdragsdokumentet. For selskapets budsjett i planperioden innebærer en økt prosjekt-/ investeringsportefølje økte driftskostnader/avskrivninger. Det er lagt til grunn at dette finansieres gjennom økte inntektsbevilgninger fra eier. På slutten av planperioden forventes det gevinstrealisering som følge av prosjekt Mine pasientreiser og en reduksjon i driftskostnader. Det gir redusert behov for inntektsbevilgning. Det er knyttet usikkerhet til de driftsøkonomiske konsekvenser av pkt. 1 og pkt. 2 i oppdragsdokumentet fordi prosjektene foreløpig er i forprosjektfaser. 9

12 Tabell 1: Tabell over ressursbehov og finansiering (tall i 2015-priser for årene 2016 til 2018). (Beløp i kroner eks mva) Total Kapitalbehov ordinær drift Faktisk Estimat Budsjett Prognose Prognose Prognose 1. Betalbare driftskostnader (eks avskrivning) Total Utbetalinger utvikling pkt a-c Avdrag lån Norsk Helsenett SF Sum ressursbehov (bruk) Finansiering 4. Inntektsbevilgning fra regionale helseforetakene Finansinntekter (netto) Sum finansiering (tilførsel) Netto endring kapital (tilførsel-bruk) Kapitalbehov prosjekt Mine pasientreiser Totalt Utbetalinger Mine pasientreiser - drift prosjekt Finansiering fra regionale helseforetakene Utbetalinger Mine pasientreiser - utvikling pkt Finansiering fra regionale helseforetakene Netto kontantstrøm investeringer/finansiering Kommentar til tabell: 1. Utvikling betalbare driftskostnader Som følge av størrelsen på prosjektene vil implementeringen av prosjektene gi økte pukkelog driftskostnader for Pasientreiser ANS i 2015 og Det forventes en reduksjon i årene deretter gjennom gevinstrealisering som følge av prosjekt Mine pasientreiser. 2. Utbetalinger utvikling (investeringer) I investeringsplanen for ligger prosjekter som er nært forestående en gjennomføringsfase: a. Løpende årlige vedlikeholdsinvesteringer for å sikre stabile og tilgjengelige løsninger b. Reiser med rekvisisjon: prosjekter knyttet til forbedret samkjøring og oppgjør c. Reiser uten rekvisisjon: prosjekt Mine pasientreiser utvikling av ny teknisk løsning Punkt a og b I perioden har det vært lagt til grunn et investeringsnivå på 36 millioner kroner. Dette har blitt finansiert gjennom inntektsbevilgning fra eierne. Planene for knyttet til utvikling av spesielt området reiser med rekvisisjon indikerer et økt investeringsnivå. Etter implementering av Mine pasientreiser vil det være behov for årlige investeringer for å hente ut ytterligere gevinster. Det er foreløpig lagt til grunn en økning til 20 millioner kroner i snitt pr år i perioden, dvs. totalt 60 millioner kroner tilført gjennom inntektsbevilgningen. Punkt c Gjennom vedtak i AD-møtet i 2014 er det besluttet at finansiering av utviklingskostnader for prosjekt Mine pasientreiser skal kanaliseres via budsjettet til Pasientreiser ANS, se punkt 7 og Avdrag lån Lånet til Norsk Helsenett SF er nedbetalt i løpet av

13 4. Inntektsutvikling Størrelsen på betalbare driftskostnader, avskrivninger og investeringsplanen legger føringer på størrelsen på finansieringen via inntekstbevilgning. Økningen i 2015 og 2016 er spesielt knyttet til økte pukkel- og driftskostnader knyttet til prosjekt Mine pasientreiser. Gevinstene av prosjektene vil i stor grad hentes ut ved helseforetakene, med unntak av Mine pasientreiser som også forventes gi reduserte driftskostnader i selskapet. Økt digitalisering vil medføre mindre post som skal digitaliseres samt at det vil bli bortfall av pukkelkostnader. Det tas sikte på å utarbeide en gevinstrealiseringsplan i løpet av 2015 som vil gi input til omfanget av driftsmessige gevinster og 6. Mine pasientreiser drift prosjekt Finansiering skjer via direktiv planlagt fremmet for AD-møtet i februar 2015 og inngår ikke i Pasientreiser ANS sitt driftsbudsjett og 8. Mine pasientreiser utvikling Utviklingskostnad for er i forprosjektrapport beregnet til ca 50 millioner kroner for de regionale helseforetakene og cirka 20 millioner kroner for Helsedirektoratet. Samlet investering er foreløpig estimert til omlag 70 millioner kroner. Oppsummering finansieringsbehov i økonomisk langtidsplan Tabellen under er en oppsummering og viser fordelingen av finansiering per region basert på dagens finansieringsmodell med ca. 40 prosent på Helse Sør-Øst RHF og ca. 20 prosent på de øvrige regioner. Konsekvenser av nøytral moms er ikke innarbeidet i tabellen og en ev. beslutning om innføring kan påvirke tallene fra Pkt 4, 6 og 8 i tabellen henviser til forklaringer under kommentar til tabell overfor. Tabell 2: Finansiering fra eierne frem til 2018 Finansiering fra eiere Inntektsbevilgning til drift mva Inntektsbevilgning drift Mine pasientreiser mva Finansiering utvikling Mine pasientreiser Total finansiering og fordeling: Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Investeringer status og utfordringer Det forventes at investeringsbehovet vil øke i årene fremover som følge av krav til utvikling av nye og mer effektive arbeidsprosesser og nye digitale løsninger. Mine pasientreiser, som er et digitaliseringsløft, vil gi et betydelig økt investeringsbehov i perioden I tillegg er det et behov for å modernisere teknologien innen reiseplanlegging hvor dagens teknologi ble utviklet i Det er etablert en handlingsplan for å utvikle teknologien og arbeidsprosessene innen prioriterte områder. Dette vil medføre økt investeringsnivå kommende år og er innarbeidet i økonomisk langtidsplan frem til Parallelt planlegges det startet et 11

14 arbeid for å vurdere hvordan mer fremtidsrettede arbeidsprosesser bør være, med tilhørende teknologisk mulighetsrom Utarbeidelse av foreløpig regnskap Pasientreiser ANS foreløpig regnskap for 2014 følger som eget vedlegg Krav til aktivitet i 2014 Aktivitetskrav for 2014 er fastsatt i selskapets budsjett og i SLA-avtale m/vedlegg mellom Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og de regionale helseforetakene, delavtaler med mer. Tjenesteleveransene skjer i henhold til inngått SLA-avtale. Halvårlige driftsmøter med regionale helseforetak og helseforetak er avholdt i juni og desember uten vesentlige anmerkninger fra kundene. For at styret i Pasientreiser ANS skal kunne følge opp at selskapet når sine sentrale målsettinger har det blitt utviklet syv styringsindikatorer. Det rapporteres fast på disse månedlig/halvårlig. Figuren under viser måloppnåelsen for styringsindikatorene i Tallene er per november 2014 og viser at det for året under ett ser ut til at målene nås, med unntak for saksbehandlingstid av krav om refusjon av reiseregninger og tilstedeværelse. Saksbehandlingstiden omfatter selskapets oppgaver etter SLA-avtalen og oppgaver som utføres ved pasientreisekontorene. Det er iverksatt tiltak for å forbedre måloppnåelse innen disse områdene. Tabell 3: Akkumulert resultat styringsindikatorer per november 2014 Styringsindikator MÅL 2014 Hittil i år 2014 Grenseverdier 2014 Frekevens Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 15,6 < 14,0 > 14,0 > 21,0 Mnd Andel omgjorte klager av Fylkesmannen < 15 % 11,8 % < 15,0 % < 35,0 % > 35,0 % Halvårlig God økonomistyring - overskudd > 8% 9,4 % > 8,0 % > 7,0 % < 7,0 % Mnd Oppetid NISSY 99,3 % 99,5 % > 99,3 % > 98,2 % < 98,2 % Mnd Oppetid PRO 99,3 % 99,6 % > 99,3 % > 98,2 % < 98,2 % Mnd Tilstedeværelse 95,0 % 92,4 % > 95,0 % > 93,0 % < 93,0 % Mnd Medarbeidertilfredshetsundersøkelse > 4,5 4,7 > 4,5 > 3,5 < 3,5 Halvårlig Finner bruker den informasjon de søker på pasientreiser.no > 80 % 77,4 % > 80,0 % > 70,0 % < 70,0 % Halvårlig 3.3. Finansiering eiernes bevilgning for 2014 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS oppgaver er inndelt i tre kategorier: 1. Transaksjonstunge oppgaver 2. Samordnings- og koordineringsoppgaver 3. Tilleggstjenester Fra 2013 er det i samråd med økonomidirektørene ved de regionale helseforetakene gjort en endring til overskuddsmodell for finansiering av drift og investeringer. Det innebærer at bevilgningen også finansierer vedlikehold og utvikling av nasjonal teknologi som understøtter arbeidsprosessene ved helseforetakene. Inntektsbevilgningen til selskapet fordeles mellom regionene i henhold til kategori 1 og 2, mens man fakturerer det enkelte RHF/HF direkte for kategori 3. 12

15 Tabell 4: Inntekstbevilgning mellom regionene Kategori Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør-Øst 1 Volumandel pt 24 % Volumandel pt 17 % Volumandel pt 19 % Volumandel pt 40 % 2 Eierandel 20 % Eierandel 20 % Eierandel 20 % Eierandel 40 % 3 Etter forbruk Etter forbruk Etter forbruk Etter forbruk 1. Den samlede bevilgning til transaksjonstunge oppgaver allokeres etter volumandel, som vil si at disse tjenestene faktureres månedsvis basert på vedtatt budsjett og historisk volumandel. Det gjøres så en avregning av bevilgningen ved årets slutt iht. faktisk volumandel. 2. Bevilgningen, som skal finansiere samordnings- og koordineringsoppgaver og avdrag på lån/investeringer, fordeles etter eierandel. Det vil si at bevilgningen faktureres månedsvis basert på vedtatt budsjett og eierandel. 3. Tilleggstjenester faktureres direkte det RHF/HF som bestiller tjenesten uten at dette påvirker kostnadene til de andre RHF-ene. Prisgrunnlag og rammer for slike tjenester skal inkluderes skriftlig i SLA. 4. Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Miljøsertifisering i samsvar med ISO I tråd med oppdrag fra eierne har Pasientreiser ANS etablert og implementert et miljøstyringssystem i selskapet. Målet var å oppnå miljøsertifisering (ISO 14001) for selskapet i løpet av Sertifiseringen skal medvirke til å aktivt redusere selskapets miljøbelastninger til et minimum. Det Norske Veritas har som en uavhengig tredjepart revidert Pasientreiser ANS for å verifisere at selskapet etterlever kravene i standarden. Revisjonen ble gjennomført i uke 18. Resultatet av revisjonen ble tre mindre avvik som måtte rettes før sertifiseringen kunne skje, seks observasjoner og et forbedringspunkt. Pasientreiser ANS gjennomgikk alle områdene av miljøstyringssystemet som ble påpekt. Avvik, observasjoner og forbedringspunkt ble lukket/godkjent, og selskapet er gitt sertifisering iht ISO fra Miljøstyringssystemet er en integrert del av internkontrollen i Pasientreiser ANS og alle medarbeidere bidrar gjennom innspill til miljøtiltak og oppfølging av disse. Det er etablert en egen miljøgruppe i selskapet med kompetanse og prioriterte ressurser til å opprettholde miljøstyringssystemet i samsvar med kravene i ISO Det er fire områder som har blitt prioritert i 2014/2015: 1. Forbruk og papir 2. Reisevirksomhet 3. Avfallshåndtering 4. Anskaffelser Det er etablert flere mål og tiltak for å nå disse for hvert av disse områdene. Miljøgruppen følger opp resultatene gjennom evalueringer av effekt av tiltakene og foreslår eventuelle 13

16 justeringer/nye tiltak. Det er også utarbeidet egne måleindikatorer som følges opp i ledergruppen jevnlig for å sikre at målene nås. Resultatene blir også presentert for medarbeiderne i allmøter/avdelingsmøter. Alle delene av miljøstyringssystemet vil vurderes årlig gjennom ledelsens gjennomgang på våren. 5. Rapportering på andre områder Øvrige områder er hovedsakelig omtalt i kap om gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene. DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 6. Utviklingstrender og rammebetingelser Selskapets gjeldende strategiplan ble vedtatt i styremøtet juni De siste par årenes vekst i pasientbehandling som følge av demografisk utvikling, og overgang fra inneliggende til dagbehandling og poliklinisk behandling, har så langt ikke medført tilsvarende økning i pasienttransport. Strategiplanen fokuserer på utvikling av pasientreiseområdet med bakgrunn i styrende dokumenter fra de regionale helseforetakene, herunder det årlige oppdragsdokumentet, overgang til nye behandlingsformer, samhandlingsreformen, demografi og krav til digitalisering i offentlig sektor. Strategiplanen skal revideres i april Basert på erfaringer fra de siste par årene, vil tidligere forventet vekst i pasientreiser justeres ned til nullvekst fordi reiser uten rekvisisjon har gått noe ned de siste par årene. Samtidig registreres en liten økning i reiser med rekvisisjon. Det er en viss usikkerhet knyttet til hvordan samhandlingsreformen vil påvirke antall pasientreiser. En SINTEF-rapport utarbeidet for Helse Sør-Øst RHF indikerer markert økning i antall behandlinger de kommende år som følge av sterk økning i befolkningen over 70 år. Denne aldersgruppen er også store brukere av pasientreiser med rekvisisjon, som er de mest kostnadskrevende reisene. Den reviderte strategiplanen som legges frem i april 2015 vil ta opp i seg disse forholdene. Gjennom prosjektet Mine pasientreiser har Helse- og omsorgsdepartementet iverksatt arbeidet for å få til en regelverksendring som muliggjør elektronisk innsending av refusjonssøknader for reiser uten rekvisisjon. Innføringstidspunkt for ny ordning er satt til Iverksetting av ny ordning vil føre til endringer i oppgaver og organisering for Pasientreiser ANS og pasientreisekontorene. Revisjonen av strategiplanen planlagt i april 2015 vil kunne inkludere også dette elementet Faglig utvikling Pasientreiser ANS har i de årene selskapet har vært i drift gjennomført en rekke effektiviseringstiltak for å finne frem til et riktig bemanningsnivå. Saksinngangen for reiser uten rekvisisjon var relativt stabil de første årene, men har vist en nedadgående trend siste to år. Reiser med rekvisisjon viser imidlertid en økning. Befolkningens økning i andel eldre forventes å medføre økt behandlingsbehov, og som følge av dette også en økning av selskapets tjenester på sikt. De fire regionale helseforetakene legger i sine plandokumenter opp til behandlingsvekst de kommende år. Omlegging fra inneliggende behandling til dagbehandling og poliklinikk kan i sin tur generere økt behov for pasientreiser. Samhandlingsreformen kan også komme til å påvirke behovet for pasientreiser. 14

17 Som følge av endringer som forventes generert av prosjekt Mine pasientreiser, må man forvente en moderat reduksjon i selskapets bemanning i kommende treårsperiode. Det omtalte prosjektarbeidet utreder overgang til standardiserte satser og elektronisk innsending av refusjonssøknader for reiser uten rekvisisjon. Ny løsning forventes å gi betydelige effektiviserings- og kvalitetsgevinster saksbehandlingsmessig. Den vedtatte strategiplanen legger imidlertid opp til at selskapet skal se på mulige nye tjenesteområder, noe som kan bidra til redusert behov for bemanningsreduksjoner. Selskapet har i 2014 fortsatt utviklingen av systemeierrollen og databehandleransvaret for saksbehandlingssystemene PRO og NISSY. Selskapet vil innenfor nåværende ressursramme videreutvikle systemeierrollen, og sammen med de regionale helseforetakene og pasientreisekontorene fortsette arbeidet med å videreutvikle samarbeidsarenaene. Det er inngått databehandleravtaler med eksterne samarbeidspartnere. Etterlevelsen av disse avtalene vurderes jevnlig som del av kvalitetsarbeidet innenfor IKT-området. Det er foretatt en gjennomgang og revisjon av vedlegg til gjeldende databehandleravtaler i 2014 som følge av påpekte forhold i internrevisjonsrapport om pasientreiseområdet Forventet økonomisk utvikling Viser til kapittel om økonomisk langtidsplan Personell- og kompetansebehov Pasientreiser ANS legger stor vekt på å ha personell med riktig kompetanse i forhold til selskapets strategiplan og oppgaver. Dette innebærer også en fleksibel organisasjon som til enhver tid er bemannet for de oppgavene selskapet skal utføre. Selskapet er opptatt av å utvikle kompetansen til egne medarbeidere og arbeider systematisk med dette. Utviklingsmuligheter og interne karriereveier vurderes i forhold til selskapets mål og strategier. Det gjennomføres kartlegging av kompetansebehov og utviklingssamtaler med alle medarbeidere. Dersom selskapet vil ha behov for å styrke sin kompetanse, vurderes rekrutteringsgrunnlag i regionen å være rimelig greit i overskuelig framtid. Pasientreiser ANS har som målsetting å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er derfor et fokusområde i rekrutteringsprosesser. Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn. I 2014 har selskapet medarbeidere fra i alt 13 ulike nasjoner. Regjeringen har målsetting om en forenkling av oppgjørsordningen for pasientreiser uten rekvisisjon. Pasientreiser ANS er sentral i dette arbeidet og vil blant annet bidra i utredningen av fremtidig organisering av området. Dette arbeidet skjer i regi av prosjektet og mandat som prosjektet har fått. Det vektlegges bred involvering av alle interessenter i dette arbeidet. Planer for omstilling og implementering vil bli utarbeidet når fremtidig organisering er avklart. Selskapet er en IA-bedrift og har gode erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Selskapet vil følge de nasjonale retningslinjene for videreføring av en IA-avtale for kommende periode. Selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor arbeidsmiljø og samhold står i sentrum Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Pasientreiser ANS leier sine lokaler i Skien. For å kunne utnytte eksisterende lokaler bedre har det i 2014 blitt utført mindre bygningsmessige tilpasninger, samt utskiftinger av plasskrevende arbeidsstasjoner i åpent landskap. 15

18 7. Selskapets planer for utviklingen 7.1 Plan for å møte utviklingen Selskapets strategiplan ble vedtatt av styret i juni 2013 og skal revideres i april Gjeldende plan har strategiske mål basert på et tydelig bruker- og kundeperspektiv, fokus på effektiv drift og hensyntaken til offentlige føringer som standardisering og digitalisering. Gjeldende strategiplan retter selskapets innsats inn mot fire strategiske fokusområder; reiser med rekvisisjon, reiser uten rekvisisjon, videreføring av områder fra strategiplan og nye tjenesteområder. For hvert av temaene er definert egne innsatsområder. Tiltaksdelen legger blant annet føringer om forenkling, valgfrihet for pasient inkludert større grad av involvering for de som ønsker dette, standardisering av arbeidsprosesser og standardisert opplæring til brukere. For reiser uten rekvisisjon vil det omtalte prosjektarbeidet Mine pasientreiser stå sentralt med mål om å utvikle en elektronisk basert selvbetjeningsløsning. For reiser med rekvisisjon legger planen opp til at det skal videreutvikles en fremtidsrettet og driftssikker systemløsning basert på standardiserte arbeidsprosesser. Videreførte områder omfatter blant annet arbeidet med å tilrettelegge for bedre styringsinformasjon som grunnlag for en helhetlig tilnærming til pasientreiseområdet og å bidra til å sikre likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og -oppgjør. Planen legger også opp til at selskapets kapasitet og kompetanse utnyttes best mulig ved blant annet å utrede mulighetene for å utvikle nye tjenester som kan skape verdier for kunder, brukere og eiere i helsetjenesten. Utfallet av prosjekt Mine pasientreiser vil påvirke organisering og innretning av arbeidet med pasientreiser uten rekvisisjon. Helse- og omsorgsdepartementet har signalisert at pågående prosess vil avsluttes i løpet av 2015 med tentativ utrulling av ny ordning fra Opprettholdes denne fremdriften vil det gi aktørene innenfor pasientreiseområdet, RHF, helseforetak med pasientreisekontor og Pasientreiser ANS kort tid til nødvendig omstilling. Pasientreiser ANS vil legge dette eller eventuelt oppdaterte fremdriftsplaner til grunn ved neste revidering av selskapets strategiplan vinter Den teknologiske utviklingen som forventes å skulle skje innenfor pasientreiseområdet vil berøre både Pasientreiser ANS, men også helseforetakene. Det vil da være viktig at RHF-ene gir identiske styringssignaler til de involverte aktørene innenfor området. Utviklingstrekk pasientreiseområdet 2010 til 2013, samt forventet utvikling i 2014 Økonomi, bemanning og aktivitet Pasientreiser ANS innhenter årlig akkumulerte tall fra pasientreisekontorene via de fire RHFene for pasientreiseområdet, et materiale som forelegges for AD-møtet. Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra 2010 til 2014, kfr nedenstående tabell 5. Alle beløp er i 2014-kroner. 16

19 Tabell 5: Utvikling i driftskostnader og aktivitet Årsverk NASJONALT Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Prognose 2014 Totalt antall årsverk 571,0 545,4 497,7 503,2 498,0 Driftskostnader Lønnskostnader Netto transportkostnader direkteoppgjør Netto transportkostnader enkeltoppgjør Øvrige driftskostnader Totale netto driftskostnader Aktivitetstall Antall vedtak Antall rekvisisjoner Mine pasientreiser Det foreligger krav gjennom eforvaltningsforskriften om at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog med det offentlige. Dette gjelder også helsesektoren, og regjeringen fokuserer på å digitalisere den offentlige helsesektoren og samtidig gi pasientene flere selvbetjeningsløsninger. På bakgrunn av politiske føringer om digitalisering, et stort potensial for å forbedre brukeropplevelsen og forventet fremtidig kostnadsøkning, ser Helse- og omsorgsdepartementet et behov for å forenkle ordning for refusjon av reiser uten rekvisisjon. I punkt 4.3 Meld. St. 9 «Én innbygger, én journal. Om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren» om selvbetjeningsløsninger og elektronisk dialog fremgår følgende: «Refusjonsordning for transport til og fra behandling (pasientreiser) skal forenkles og være tilgjengelig via helsenorge.no. Ordningen skal bli enklere med standardsats, færre dokumentasjonskrav og etablering av elektronisk løsning. Den konkrete løsningen skal utredes nærmere.» Den anbefalte løsningen skal kobles opp mot helsenorge.no, som skal være en felles inngangsportal til offentlige helsetjenester på nett. Portalen skal «tilby digitale tjenester for en enklere hverdag for brukeren i møte med helse- og omsorgstjenester, og skal bidra til en styrket brukermedvirkning.» Gjennomføring av prosjektet Mine pasientreiser og veien videre Mine pasientreiser ble etablert våren 2013 og var planlagt gjennomført i fem faser: Behovsfasen (forstudie), foranalysefasen, forprosjektfasen, gjennomføringsfasen og driftsfasen. Behovsfasen ble ferdigstilt våren 2013 og validerte behovet for en ny løsning. Videre ble foranalysefase gjennomført frem til sommeren Foranalysen la til rette for prosjektet gjennom å utarbeide prosjektmandat og nødvendig planverk. Forprosjektfasen ble gjennomført fra august 2013 til november I denne fasen ble design og utviklingsarbeidet av ny løsning initiert, og gjennomføringsfasen ble planlagt. Prosjektet har igangsettelse som målsetting, men har avhengigheter som kan påvirke dette. Pasientreiser ANS bidrar med store ressurser i prosjektet, noe som forventes å vedvare i Det må videre legges til grunn at konsekvensene av prosjektets implementering vil endre innhold og omfang av selskapets oppgaver relatert til reiser uten rekvisisjon. Samtidig vil 17

20 utvikling og omlegging av både reiser med og reiser uten rekvisisjon forventes å kunne generere nye oppgaver som det kan være naturlig og legge til en nasjonal enhet. Det vil være en viktig oppgave for selskapet i kommende planperiode og legge til rette for denne omleggingen. IKT-løsninger Prioriteringsmessig er arbeid og ressursinnsats fra selskapet de siste årene innrettet på en måte som har gjort at driftsstabiliteten disse årene har vært markert bedre enn tidligere. I hovedsak er krav i SLA-avtalen etterlevet. Denne prioriteringen for å sikre driftsstabilitet og ytelse vil være nødvendig også de kommende år. Med en god driftsstabilitet som basis er det i 2014 satt fokus på videreutvikling av systemene for å bedre funksjonaliteten. Flere prosjekt er igangsatt og levert på. RADAR er etablert, og det er i 2014 levert på automatisk SMS til pasient og forbedret tilgangskontroll i NISSY. Den vedtatte IKT-handlingsplan har dessuten fokus på følgende hovedområder: Standardisert opplegg og felles verktøy for oppgjørskontroll. Internrevisjonsrapporten påpeker at arbeidet med etablering av et standardisert opplegg og felles verktøy for kontroll av direkteoppgjør bør prioriteres. Prosjekt igangsatt 2014 og forprosjektrapport levert pr januar Samkjøring (optimalisering av pasienttransport). Bedre systemstøtte for samkjøring er viktig for å kunne gjennomføre transportene på en kostnadseffektiv måte, og det forutsetter bedre kartfunksjonalitet enn det som tilbys i dagens løsning. Bedre kilometerberegning må også sees i sammenheng med dette. Prosjekt igangsatt 2014 og forprosjektrapport levert pr desember Behovet for alternativ transportløsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger sees i sammenheng med samkjøring. En viktig målsetting for selskapet de kommende år vil også være å arbeide for gode elektroniske selvbetjeningsløsninger for brukerne. Dette støtter opp under regjeringens ambisjoner om at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom brukere og offentlige virksomheter, digitalt førstevalg. Dette innebærer at digitale tjenester og automatiserte prosesser skal være standard, papir og manuelt arbeid unntaket. Eksempler på mulige tjenester som skal utvikles kan være innsending av refusjonskrav, mottak av vedtaksbrev, bestilling av pasienttransport og liknende. Reiser med rekvisisjon er preget av operativt miljø med raske beslutninger. Systemstøtten har vært mangelfull og det har over lengre tid vært et ønske om å sikre bedre systemstøtte for planlegging/samkjøring av turene og oppgjørskontroll av transportfakturaene. Pågående prosjekter blir viktig for å sikre en ytterligere profesjonalitet av tjenesten og forløpige analyser viser store økonomiske potensialer via lavere transportutgifter. Neste steg i utvikling av reiser med rekvisisjon kan være å se på ytterligere digital involvering av pasient og enklere bestillings/godkjennings prosess for rekvirentene. 18

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport Foreligger kun i elektronisk format. Tilgjengelig på

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport Foreligger kun i elektronisk format. Tilgjengelig på Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Foreligger kun i elektronisk format. Tilgjengelig på www.pasientreiser.no Foto: Max Emanuelsson Pasientreiser ANS Vennligst tenk på miljøet

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Årlig melding 2013. for. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årlig melding 2013. for. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årlig melding 2013 for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS... 3 Reiser med rekvisisjon... 3 Reiser uten rekvisisjon...

Detaljer

Årsrapport Pasientreiser ANS

Årsrapport Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS 1 Innhold Innledning 04 Mål og strategi 06 Virksomhetsstyring 09 Medvirkning og samarbeid 11 Faglige aktiviteter og prosjekter 12 Årsberetning 2015 26 Årsregnskap 2015 30 Revisors beretning

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 06-2015 Årlig melding 2014 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS Strategiplan 2013 2015 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Formål med revisjon av strategiplanen side 3 1.2. Strategiprosessen 2013 side 4 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet

Detaljer

Styret Helse XXX RHF xx. måned SAK NR 0xx-2013 Strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Styret Helse XXX RHF xx. måned SAK NR 0xx-2013 Strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse XXX RHF xx. måned 2013 SAK NR 0xx-2013 Strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2013-2015 Forslag til vedtak: Styret for Helse XXX

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2012

OPPDRAGSDOKUMENT 2012 OPPDRAGSDOKUMENT 2012 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 12.03.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2015

OPPDRAGSDOKUMENT 2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 23. februar 2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 07-2015 Styringsindikatorer 2015 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar)

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar) Oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og, der er ansvarlig. Tiltak nr i rapport 1/2013 3 Kontroll enkeltoppgjør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid SAKA GJELD: Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13 SAK NR 39-2013 Rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak med pasientreisekontor

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12. Styret slutter seg til foreslått prosess og innretning for revisjon av strategiplanen.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12. Styret slutter seg til foreslått prosess og innretning for revisjon av strategiplanen. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 58-2012 Revisjon av strategiplanen, prosess og innretning Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016 AD-møtesak 000-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Hva saken omhandler i korte trekk Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 SAK NR 12-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 22.01.15 og 04.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 SAK NR 18-2017 RHF-enes arbeid med økonomisk langtidsplan 2018-2021. Innspill fra Pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 48-2013 Handlingsplan systemforvaltning 2014-1015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Saksgang Møte Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 07-2017 Sluttrapport, prosjekt Mine pasientreiser Forslag til vedtak: Styret tak saken om Sluttrapport,

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 61-2014 Gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forslag

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 05-2013 Styringsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Årlig melding 2011. for. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årlig melding 2011. for. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årlig melding 2011 for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer...

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 56-2016 Budsjettestimat 2017 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 13-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.01.14 og 13.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 46-2014 Virksomhetsrapportering per 31. august 2014 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 30.september Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer