Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms."

Transkript

1 Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne og katalogisere eldre arkivmateriale fra medlemskommunene. Arkivene blir gjennomgått og systematisert slik at de blir tilgjengelig for bruk. Arkivene som omfatter gjenreisningsperioden for kommunene i Nord-Troms er nå i hovedsak ordnet og katalogisert 1. I denne artikkelen vil jeg gi et inntrykk av hvilke spor gjenreisninga har satt i arkivene eksemplifisert gjennom arkivmateriale fra Kåfjord kommune 2. I Kåfjord ble det avholdt formannskapsmøte 10. juli 1945 hvor følgende ble enstemmig vedtatt: Da de fleste evakuerte nu er kommet tilbake mangler de nødvendigste kontanter til livsopphold som følge av at de fremover tiden blir opptatt med gjenoppbyggingsarbeide henstiller en til myndighetene at der fortsatt blir ytet stønad til disse. Samtidig henstiller en til myndighetene at gjenoppbyggingsarbeide blir påskyndet hurtigst mulig. De tyske barakker som finnes innen kommunen må bli overlatt til de krigsskadelidte i vår egen kommune. 3 Vedtaket i Kåfjord formannskap illustrerer på mange måter situasjonen slik den var i Nord- Troms og Finnmark etter frigjøringen i De evakuerte vendte tilbake til sine hjem så snart de kunne, men mange hadde lite å vende tilbake til. Våningshus, fjøs, uthus og naust ble brent eller delvis ødelagt i den tyske tilbaketrekkingen i 1944/45. Det samme gjaldt skoler, bruer, forretninger, telegraf- og telefonlinjer, fiskebruk, kraftverk, kaier, innbo- og løsøre. Det hastet med å komme i gang med gjenoppbygging: Av de om lag evakuerte fra Nord-Troms flyttet ca tilbake i løpet av 1945, de øvrige returnerte året etter 4. Arkivmaterialet omfatter hele gjenreisningstiden. Det vil si perioden fra 1945 til gjenreisninga kan sies å være fullført omkring slutten av 1950-tallet. Gjenreisninga dokumenteres gjennom flere faser og på flere nivå, og vi får et bilde av kommunens virksomhet og av andre offentlige gjenreisningsinstansers arbeid. Sist men ikke minst gir arkivmaterialet et innblikk i enkeltmenneskers innsats og utfordringer. Det ble opprettet en rekke offentlige kontorer for å ta seg av gjenreisningsarbeidet. I arkivmaterialet fra Kvænangen kommune fant vi spor etter om lag 25 gjenreisningskontorer, men vi skal i det følgende hovedsakelig se på gjenreisninga på bakgrunn av kommunens virksomhet. I perioden ble gjenreisningsarbeidet administrert av staten, men etter hvert som de lokale samfunnsinstitusjonene kom i gang ble gjenreisningsarbeidet gradvis overført til fylket og kommunene. Fra statlig til kommunal gjenreisningsadministrasjon Finnmarkskontoret var et kjent begrep i samtida. Den første fasen av gjenreisninga ble administrert av staten gjennom Finnmarkskontoret som ble opprettet i Finnmarkskontoret fikk sine lokaler på Øvre Sama utenfor Harstad, men var organisert i 7 distriktskontorer hvor distrikt I omfattet kommunene i Nord-Troms. Distriktskontoret holdt til på Skjervøy og ble ledet av distriktsingeniøren. For øvrig besto staben av distriktsagronom, distriktsarkitekt, reguleringsarkitekt og distriktsoppmålingssjef. 1

2 Ute i kommunene ble gjenreisninga administrert av byggekontorer underlagt Finnmarkskontoret, og det ble opprettet byggekontorer i samtlige kommuner i Nord-Troms. Byggekontoret tok seg av oppføring av bygninger for statens regning, både brakker og permanente bygninger. Etter hvert som kommunene kom i gang med sin virksomhet igjen, ble også ansvaret for gjenreisninga i større grad et kommunalt ansvar, og i ble det etablert et kommunalt gjenreisningskontor i hver kommune 5. Finnmarkskontoret hadde da trappet ned sin virksomhet, og oppgaver tilknyttet gjenreisninga ble overført til Troms fylkesgjenreisningsnemnd og kommunene. Den kommunale gjenreisningsadministrasjonen fikk imidlertid statlige tilskudd. Lokalt hadde den politisk valgte byggenemnda en sentral funksjon. Byggenemnda skulle blant annet avgjøre rekkefølgen når brakker og materialer ble tildelt, og skulle taksere provisoriske bygg. Den skulle også skaffe oversikt over behovet for både midlertidig og varig bebyggelse 6, og sette opp prioriterte lister over hvem som skulle få byggetillatelse kommende byggesesong. I arkivet finnes lister med opplysninger om navn på byggherre, gårdsnavn, gårdsnummer/bruksnummer og adresse, samt opplysninger om eiendommen var totalskadd, delvis skadd eller om eiendommen var uskadd 7. Byggenemnda fordelte også midler fra staten til utbedring av helseskadelige brakker. Selv om gjenreisninga etter hvert ble utført i kommunal regi, var det gjennom et utstrakt samarbeid med stat og fylke. Spesielt viktig var samarbeidet med distriktsarkitekten. I Nord- Troms var Kirsten Sand distriktsarkitekt gjennom hele gjenreisningsperioden 8. Hun hadde det faglige ansvar og godkjenningsmyndighet for alle permanente bygg i sitt distrikt, og tok seg spesielt av boligbyggingen 9. Distriktsarkitektkontoret opprettet stedlige arkitektkontorer i kommunene; i Olderdalen, i Burfjord, på Storslett og på Lyngseidet. Sistnevnte behandlet også sakene fra Storfjord kommune. Distriktsagronomen i Sørkjosen hadde samme myndighet for bygging av fjøs 10. Den lokale gjenreisningsadministrasjon besto til omkring midten av 1950-tallet. De ulike kontorene som ble etablert i forbindelse med gjenreisninga var midlertidige, og ble lagt ned eller ble tillagt nye funksjoner når gjenreisninga var fullført. Bordskjåer og jordgammer egner seg ikke til vinterbolig for mennesker I de kommunale arkivene dokumenteres den første fasen av gjenreisninga først og fremst gjennom politiske og administrative vedtak i kommunestyre- og formannskapsprotokollene med tilhørende saksarkiv. Arkivmaterialet gir innblikk i vanskeligheter i den tidlige fasen av gjenreisninga, både organisasjonsmessig og ikke minst økonomisk. Kåfjord byggenemnd uttalte følgende i 1946: Dersom Kaafjord ikke blir tilført snarest mulig baade barakker til beboelseshus og uthus og nye materialer til reparasjon og forbedring av de provisoriske hus, ser ikke nemnda annen utveg enn aa foreslaa at det iverksettes reevakuering av en del familier særlig i Manndalen. I motsatt fall vil nemnda fraskrive seg et hvert ansvar for de familier som i dag er husløse eller bor i jordgammer og bordskjåer som ikke egner seg til vinterbolig for mennesker. 11 Det var Finnmarkskontoret som fikk i oppgave å sørge for at befolkningen fikk tak over hodene. I utgangspunktet hadde myndighetene planlagt en kontrollert tilbakeflytting, men siden de evakuerte vendte hjem, måtte Finnmarkskontoret sette til side planene om permanent 2

3 gjenreisning til fordel for provisorisk gjenreisning 12. En viktig oppgave for Finnmarkskontoret besto blant annet i å skaffe til veie brakker for å avhjelpe det akutte boligbehovet. Det ble blant annet fraktet brakker sørfra til Nord-Troms, som foruten å bli satt opp til boligformål, også skulle huse skoler, forretninger, sykestuer og kontorer. Som sagt var det byggenemnda som fordelte brakkene til kommunens innbyggere. Premiehus, bårdstuer, krigsskadetrygd og boliglån Det ble også reist permanente boliger bygd etter typetegninger i regi av Finnmarkskontoret. Det ble blant annet produsert ferdighus i form av lemmer som så ble fraktet med båt fra Sør- Norge til Nord-Troms og Finnmark. Disse ferdighusene ble plukket ut etter en arkitektkonkurranse lyst ut av Gjenreisningsdirektoratet, og ble derfor omtalt som premiehus. Men det oppsto mange problemer både under frakt og når husene skulle settes sammen. I 1946 manglet det fremdeles kai mange steder, og lemmene måtte derfor fløtes i land, noe som resulterte i fuktskader. Det ble til sammen reist 638 premiehus i Nord-Troms og Finnmark 13. Det ble ikke produsert premiehus etter 1946/47. Et eksempel på en hustype som ble godt mottatt, var bårdstua. Dette var et laftet hus i én etasje som inneholdt to rom. Bårdstua var en midlertidig løsning, men kunne senere bygges ut til permanent bolig. Bårdstuer ble levert av både Finnmarkskontoret og Nasjonalhjelpen. I følge arkitekt Trond M.E.Dancke reddet oppføringen av bårdstuene byggesesongen Som vi skal se, finnes det opplysninger i byggesaksmappene om hvilke typehus og fjøs som ble reist. Andre steder i arkivet dokumenteres byggeaktiviteten i form av bygningsstatistikk. I mai 1949 utarbeidet Kåfjord kommune en oversikt over hvor mange boliger som var gjenreist i perioden : 15 Fullførte nybygg (bårstuer medregnet 54) 127 Leiligheter under bygging 9 Provisoriske boliger 228 Andre 8 Kommunens udekte behov april Problemer med tilførsel av materialer, bygging av dårlige hus, byråkrati og kommunikasjonsproblemer medførte at Finnmarkskontoret ble møtt med massiv kritikk fra både lokalbefolkning og Storting. Dette bidro til at regjeringen vedtok en gradvis nedtrapping av Finnmarkskontorets virksomhet. Kritikken til tross; i arkivet finnes flere dokumenter som nyanserer kritikken, spesielt i forhold til spørsmål om finansiering av nye boliger. Det vakte sterke reaksjoner da det ble vedtatt at Finnmarkskontoret ikke skulle bygge flere permanente hus, men at hver enkelt gjenreiser fra og med byggesesongen 1947 skulle bygge selv med lån i Husbanken. I Indre Kåfjord ble det avholdt massemøte hvor befolkningen ba om at den gamle ordning ble beholdt. Året før hadde Stortinget besluttet at for å komme raskt i gang med gjenreisninga, skulle Finnmarkskontoret gjennom statsmidler finansiere oppføring av et antall våningshus og fjøs. Finnmarkskontoret gav en fast pris som den enkelte huskjøper skulle betale til staten, og prisene Finnmarkskontoret opererte med lå betydelig under de virkelige kostnader for oppføring av bygninger 16. 3

4 Den ny ordning som blir kunngjort i disse dager av Finnmarkskontoret i Melding nr. 119 er absolutt forkastelig. En begrunner dette med at den overveiende del av de krigsskadelidte ikke makter de oppgaver som Finnmarkskontoret hentyder til, nemlig at finansieringen av reparasjoner skal besørges av hver enkelt som akter å få sine hus i beboelig stand. 17 Det ble pekt på at takstene for de nedbrente og skadede husene var lave og at Krigsskadetrygden for bygninger kun dekket en liten del av omkostningene ved reparasjon eller nybygg. Krigsskadetrygden ble beregnet etter prisnivået pr. 9. april 1940 med tillegg for prisstigning. Vår eksistens er så hårdt rammet at vi makter ikke å reise oss opp uten de ansvarlige myndigheters forståelse, velvilje og økonomiske støtte i sådan form at vi ikke ytterligere skal bli trykket ned i armod med store gjeldsbyrder. 18 Frykten for å sette seg i stor gjeld var stor. Det ble også rettet kritikk mot Husbankens krav til egenandelen byggherren måtte stille. Kommunestyret fremhevet at med de høye egenandelene ville deler av befolkningen bli tvunget til en framtidig brakketilværelse, og den planlagte gjenreisninga ville stoppe opp: Ett er sikkert: Skal slike lånsøkere kunne komme i gang med sine bygg, må det off. tre støttende til. I motsatt fall, vil herredsstyret med dette si fra at det ikke kan ta ansvaret for den videre utvikling, en utvikling som kan få de alvorligste følger for bl.a. den almindelige sundhetstilstand hos de fattigste i vår kommune. Herredsstyret har sett det som sin apsolutte plikt å si klart og utvetydig fra om omhandlede forhold. 19 Husbanken overtok etter hvert så og si all boligbelåning 20. Lånet skulle dekke mellomlegget mellom byggepriser og krigsskadetrygd. I tillegg fikk de krigsskadelidte i Nord-Troms og Finnmark et større nedskrivingsbidrag enn landet for øvrig, samt rimelig rente. Kunsthistoriker Ingebjørg Hage har vist i sin avhandling at det, til tross for nedskrivingsbidrag og ulike tilskudd, var vanskelig for flere familier i Kåfjord å få finansiert boligbyggingen. Av 72 familier som ønsket å bygge hus etter tegning H13, et småhus med grunnflate på 35 m2 i 1 ½ etasje, fikk bare 10 familier innvilget sine søknader i Selv om mange familier etter hvert fikk reist nye bolighus og fjøs, tok det tid før alle kunne forlate brakketilværelsen for godt. Mange familier ble likevel boende lenge i helsefarlige brakker, og for å påskynde boligbyggingen, ble det fra 1952 gitt tilskudd fra Brakkesaneringsfondet. Det vil si at man fikk et tilskudd i form av rente- og avdragsfritt lån i Husbanken eller Bustadbanken 22 hvis man rev sin provisoriske bolig og bygde nytt hus. Arkivmaterialet viser at kommunene satte opp egne gjenreisningsbudsjett. Kommunene var fra 1946 ansvarlig for gjenreisning av kommunale bygninger og anlegg, men byggeprosjektene ble utført med tilskudd av statlige midler. Det kommunale gjenreisningskontor Da de kommunale gjenreisningskontorene ble opprettet i 1949, hadde mange fått gjenreist sine hus og fjøs. Likevel gjensto mye. Mange familier bodde fremdeles i brakker, og kommunale bygninger og anlegg var på planleggingsstadiet. 4

5 De kommunale gjenreisningskontorers arbeidsoppgaver omfattet utførelse av byggekontroll, rasjonering av bygningsmateriell, utarbeidelse av bygningsstatistikk, innkvartering av arbeidskraft og hjelp til byggherrene med blant annet kostnadsoverslag. Det kommunale gjenreisningskontoret ble ledet av en bygningskontrollør. Byggekontoret var, som vi har sett, en del av Finnmarkskontoret, og bygde opp et arkiv som besto av byggesaksmapper med tilhørende register. Da de kommunale gjenreisningskontorene ble opprettet, fulgte byggesaksmappene med og ble videreført der. Byggesaksmappene dokumenterer derfor også gjenreisninga i perioden , og det er dermed mulig å følge gjenreisninga fra brakketilværelse til permanent bolig for den enkelte gjenreiser. Byggesaksmappene inneholder korrespondanse, byggetillatelser, tegninger for våningshus og fjøs, kostnadsoverslag, skjema for krigsskadetrygd, materiallister, utskrifter/bekreftelser fra bank, konverteringstilsagn, regninger, kvitteringer m.v. Byggesaksmappene omfatter også offentlige bygninger, som skoler, legekontor og kommunehus. Antall byggesaksmapper fordelt kommunevis: 23 Kvænangen ca.650 Nordreisa ca.609 Storfjord ca.200 Kåfjord ca Lyngen ca.250 De kommunale gjenreisningskontorene førte bygningsstatistikk. En oversikt fra Kåfjord kommunale gjenreisningskontor viser hvor langt gjenreisninga var kommet pr. 13/4 1950: Våningshus: Gjenreist og reparert tils gjenstår ca. 140 Fjøs: Gjenreist og reparert tils gjenstår ca. 156 Andre uthus: Gjenreist og reparert tils gjenstår ca. 975 Sjøhus og naust: Gjenreist og reparert tils gjenstår ca. 63 Kontoret utarbeidet også statistikk over hvor mange som til enhver tid bodde i brakker og andre provisoriske boliger. Enkeltdokumenter i byggesaksmappene I byggesaksmappene inngår korrespondanse og ulike skjemaer vedrørende Krigsskadetrygden for bygninger 25. Folk skulle få erstatning for eiendom ødelagt av krigshandlinger, og det ble utarbeidet takst over skadene. Takstmannen gav en beskrivelse av bygningsmassen som sto på eiendommen og gav en takst i henhold til de regler som var gjeldende. Eksempel på takstmannens beskrivelse: 26 Bod og uthus av tømmer: 9,0 m x 3,0 m. H = 1,8 m. Huset var inndelt i 3 rom, og panelt innvendig. 2/3 deler av huset er borte. 1 dør mangler i den del som står igjen. Fjøs: 11,6 m. x 5,0 m. H = 3,8 m. Fjøset var laftet av tømmer. Der var 6 båser, 1 fag vindu, 6 fag dører, 1 lembru og pipe, gruve med gryte. Ingen kjeller. Laden var utført av enkelt panelt bindingsverk. Taket tekket med papp. Husene er totalt borte. 5

6 Dokumentet inneholder informasjon om hvor stor krigsskadeerstatning hver enkelt byggherre ble tilkjent. I ettertid er opplysningene om hvilke bygninger som sto på eiendommene før nedbrenningen, og skadeomfanget på eiendommene som følge av krigshandlinger, interessante. Dokumenter som dette kan benyttes for å rekonstruere bebyggelsen i kommunene slik den sto før 1944/45. Samtidig inneholder byggesaksmappene informasjon om hvilke bygninger som ble gjenreist, og etter hvilke typetegninger de ble bygd. Samlet gir dokumentene innblikk i hvilke endringer gjenreisninga medførte arkitektonisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Gjenreisning gjennom typetegninger I forbindelse med gjenreisninga ble det utviklet typetegninger for hus og fjøs. Det ble satt fokus på boligplanlegging, og for at gjenreisninga skulle skje etter ønsket standard, ble typetegninger ansett som en egnet måte å lære opp befolkningen på. Om lag 70% av bolighusene ble bygd etter typetegninger, mens 30% ble oppført etter spesialtegning. 27 Fra Kåfjord ble det avlevert pappkassetter som inneholdt kopier av typehustegninger én kassett for hvert typehus. I tillegg til typehusene inneholder arkivmaterialet tegninger og planer for offentlige bygg i Kåfjord, for eksempel herredshus, legekontor og skoler. Typetegningene er til dels tegnet av arkitekter fra Boligdirektoratet, noen har sitt opphav fra Finnmarkskontorets planavdeling, mens andre igjen er utarbeidet av arkitektene tilknyttet distriktsarkitekten i Nord-Troms. Typetegningene ble kopiert opp i flere eksemplarer, og har trolig fungert som et tegningsarkiv for å kunne forsyne de som skulle bygge med ønsket typetegning. Ved distriktsarkitektens kontor for Nord-Troms var det ansatt mange arkitektmedarbeidere, og det ble utarbeidet om lag 30 typetegninger. Tegningene er merket NT, en forkortelse for Nord- Troms og et nummer. I materialet fra Kåfjord fant vi tegninger i en serie fra NT 3 til NT 36, hvor tegningene omfatter både typehus og hus som hadde typetegninger som utgangspunkt, men som ble omarbeidet og tilpasset etter ønske og behov. I 1947 gav Boligdirektoratet ut en katalog over typetegninger for Nord-Troms og Finnmark. Den ble kalt Gjenreisningens skissebok, og var en samling av 26 typehus. Tegningene tok utgangspunkt i premiehusene samt de tegningene som distriktsarkitektene hadde utarbeidet. Tegningene har forkortelsen BD (Boligdirektoratet), og BD type 214 var bearbeidet etter en typetegning fra Distriktsarkitektkontoret for Nord-Troms, nemlig NT 13 tegnet av arkitekt Olaug Kosberg ved arkitektkontoret i Burfjord, Kvænangen. Det ble også det gitt ut en gjenreisningens skissebok med typetegninger for fjøs. Arkivene inneholder med andre ord en betydelig samling dokumenter om gjenreisningsbebyggelsen i Nord-Troms-kommunene. Besøk kommunearkivet Det kommunale arkivmaterialet er et naturlig utgangspunkt for å studere gjenreisninga i Nord- Troms. Det har vært lite benyttet. Når arkivmaterialet nå er ordnet og katalogisert er det vårt mål at enkeltmennesker, skoler, historielag og forskere vil gå til kommunearkivene når ulike sider ved gjenreisninga skal belyses. Her er det fortsatt mye upløyd mark! 6

7 1 IKAT har ordnet og katalogisert arkivmateriale fra gjenreisningsperioden for Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Lyngen kommuner. For Storfjord kommune er materialet grovsortert. Skjervøy kommune er ikke medlem av IKAT, og vi har derfor ikke oversikt over arkivmateriale vedrørende gjenreisninga fra Skjervøy. 2 Dette har sammenheng med at Kåfjord har avlevert arkivet til depot hos IKAT. 3 Kåfjord kommune. Formannskapet, møteprotokoll Hauglid, Jensen, Westrheim: Til befolkningen. Brannhøsten gjenreisningen etterpå, s Kåfjord kommune. Formannskapets saksarkiv, mappe 6B. Skriv fra Troms fylkesgjenreisningsnemnd Trond M.E. Dancke: Opp av ruinene. Gjenreisningen av Finnmark , s.68 7 Kåfjord kommune. Formannskapets saksarkiv, mappe 4C Merket Kåfjord byggenemnd. 8 Hage, s Ingebjørg Hage: Som fugl Fønix av asken? Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark, s Kåfjord kommune. Formannskapets saksarkiv, mappe 6B. Skriv fra Troms fylkesgjenreisningsnemnd Kåfjord kommune. Formannskapets saksarkiv, mappe 4C merket Kåfjord byggenemnd Elsa Reiersen og Elisabeth Thue: De tusen hjem. Den Norske Stats Husbank , s Hage,s Dancke, s Kåfjord kommune. Formannskapet saksarkiv, mappe 4B, Dancke, s Kåfjord kommune. Formannskapets saksarkiv, mappe 4B, Samme 19 Kåfjord kommune. Kommunestyret, møteprotokoll Kommunestyremøte 25. mars Dancke, s Hage, s Dancke, s Tallene er dels hentet fra arkivkatalogene og dels gjennom opptelling av grovsortert materiale 24 Tallene for Kåfjord er basert på opplysninger i saksregisteret over byggesakene. Byggesaksmappene for Kåfjord er ikke avlevert og ordnet. 25 Lov om krigsskadetrygd for bygninger ble vedtatt 19. juli Storfjord kommune. Eksempel fra byggesaksmappe. 27 Hage, s.284 Litteratur Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene, Universitetsforlaget 2005 Anders Ole Hauglid, Knut Erik Jensen, Harry Westrheim: Til befolkningen! Brannhøsten gjenreisningen etterpå, Universitetsforlaget AS 1985 Ingebjørg Hage: Som fugl Fønix av asken? Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark, Ad Notam Gyldendal AS 1999 Trond M.E. Dancke: Opp av ruinene. Gjenreisningen av Finnmark , Gyldendal Norsk Forlag A/S 1986 Elsa Reiersen og Elisabeth Thue: De tusen hjem. Den Norske Stats Husbank , Ad Notam Gyldendal/ Den Norske Stats Husbank

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

Referat fra seminaret:

Referat fra seminaret: Referat fra seminaret: Sammen med Sør-Troms Museum og Harstad historielag avholdt Troms historielag et spennende seminar i anledning 70 årsmarkering for krigens slutt. Hele 50 personer deltok både som

Detaljer

Type 54054 (1954, gjenreisningshus). Hammerfest og tettstedene i Vest-Finnmark

Type 54054 (1954, gjenreisningshus). Hammerfest og tettstedene i Vest-Finnmark Gjenreisningshusene Finnmark/Nord-Troms 1945-1960 Type A 1, laftehus (1945, gjenreisningshus). Bolig for bureisingsbruk. Premiehus A 50 (gjenreisningshus). Kjøllefjord Premiehus A 78 (gjenreisningshus).

Detaljer

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Nordreisa kommune Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Vedtatt for perioden 2013-2016 Nordreisa kommune. Nordreisa kommune er arealmessig størst i Troms, med 3.434km2. Nordreisa grenser

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Totalt antall

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Bakgrunn om krigssituasjonen høsten 1944 Finland inngår separat

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.09.08 15.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.09.08 15.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00877-004 U Datert: 15.09.08 Arkiv: 109/12 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Kjell Pedersen Sak: GNR. 10912 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: SVAR ANG. GNR 109 BNR 12 - REKVISISJON FOR KARTFORRETNING

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:05-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN Vedtatt på generalforsamling 27.04.89 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Rammebetingelser for

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913.

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. Etter å ha kjøpt fallrettigheten i Svelgfossen måtte Sam Eyde skaffe tomt oppe på Svelgfos. Tomta fikk matrikkel nr. 90/3: «Da det i 1904 ble aktuelt å sikre seg

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

Bodø gjenreisningsnemnd og arbeidet med å få fart på gjenreisningen etter krigen.

Bodø gjenreisningsnemnd og arbeidet med å få fart på gjenreisningen etter krigen. Bodø gjenreisningsnemnd og arbeidet med å få fart på gjenreisningen etter krigen. Den 27.mai 1940 ble Bodø by bombet. 420 hus ble ødelagt, 380 av disse var beboelseshus med til sammen 1450 leiligheter.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig

Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig Saknr. 15/315-11 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: 2, Storfjord rådhus Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Hanne

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01796-003 U Datert: 26.10.05 Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LG Til: Kåfjord v/ Øyvind Rundberg - Nordreisa v/ Berit Stien - Kvænangen v/ Hans Emaus - Skjervøy v/ Torleif Nordfjærn - Storfjord v/

Detaljer

Byggeforskrifter Solvang Kolonihager

Byggeforskrifter Solvang Kolonihager Byggeforskrifter Solvang Kolonihager Byggeforskrifter vedtatt av Felles årsmøte for Solvang avdeling 1 5 på årsmøte 10.10.2001. Endret: 22.10.2003, 28.11.2007, 20.04.2009, 23.5.2011, 22.5.2012, 13.5.2013,

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2014 66551/2014 2014/590559 05 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/225 Formannskapet 19.11.2014 14/194 Bystyret 11.12.2014 Søknad om fritak

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.06.2005-13.06.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.06.2005-13.06.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 02/00523-007 U Datert: 25.05.05 Arkiv: GNR. 118/4 Saksbeh.: PUF-PUF-RUK L42 Til: Lasse Håvard Lyngmo Sak: GNR. 118/4 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE Dok: GNR. 118/4 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE, KRAV

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:30 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-202, K2-D23 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Referat. Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni Klokken Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen. Godkjenningskjenningssaker

Referat. Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni Klokken Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen. Godkjenningskjenningssaker Referat Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni 2008. Klokken 11.00 Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen Tilstede: Asle Tveitnes Åshild Simonsen (meldt frafall 16/6-08) Elin Kaasen Guri Isaksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Tilskudd til istandsetting av kulturminner Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Tilskudd til istandsetting av kulturminner Orientering om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2016

HANDLINGSPLAN 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden 2013-2016. I planen

Detaljer

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2030/Sør-Varanger Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning Foreslått

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SITUASJONSRAPPORT FOR PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" Rådmannens forslag

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:GAB 26/38 Saksnr: 11/00430-009 Navn: Ninni Hansen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224,

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224, Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd 30.04.09 - sak 8/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900530 : O: : 1102-60-36 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/2256-30 ULOVLIG OPPFØRT SJØBOD - KJERRINGHOLMEN G/BNR. 23/185, 269 SALVESEN KLAGE PÅ BYGNINGSRÅDETS VEDTAK Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer