Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen."

Transkript

1 Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle lover og bestemmelser. Vår bedriftsfilosofi, Takedaismen, pålegger oss imidlertid enda mer vi skal opptre med rettskaffenhet og ærlighet og etter de høyeste etiske standarder i alle våre forretningsaktiviteter, det å opprettholde de høyeste etiske standarder kommer før alt annet. Takedas globale regler for god oppførsel (disse «reglene for god oppførsel»), som bygger på Takedaismens ånd, er utarbeidet for å hjelpe oss med å gjøre det rette for å etterleve de høyeste etiske standarder ved å gi oss retningslinjer på bestemte nøkkelområder. Disse reglene for god oppførsel gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i alle selskaper i Takeda-gruppen, og derfor defineres «vi» i disse reglene for god oppførsel slik at det omfatter alle ovennevnte enkeltpersoner. Disse reglene for god oppførsel kan ikke dekke alle situasjoner eller alle aktuelle lokale lover og bestemmelser, og derfor må selskaper i Takeda-gruppen kanskje utarbeide sine egne lokale regler som omfatter retningslinjene i disse reglene for god oppførsel i tillegg til egne tilleggsstandarder. De lokale reglene skal imidlertid ikke inneholde retningslinjer som kommer i konflikt med eller som er mindre strenge enn disse reglene for god oppførsel. Alle selskaper i Takeda-gruppen skal sørge for at alle ansatte leser, forstår og følger disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike). Alle styremedlemmer, ledere og ansatte forventes å forstå, etterleve og implementere disse reglene for god oppførsel og de lokale reglene (hvis det finnes slike) i sine daglige forretningsaktiviteter. Eventuelle brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike) kan føre til disiplinærtiltak i samsvar med lokale lover for arbeidslivet. Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Forretningsvirksomhet med integritet og rettskaffenhet 1. Produktsikkerhet og -kvalitet / lover og bestemmelser for legemidler Pasientsikkerhet har høyeste prioritet hos Takeda. I våre forsknings-, utviklings-, produksjons-, lagrings-, distribusjons- og ettersalgsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser, deriblant gi sikkerhetsinformasjon, som er utarbeidet for å sikre at farmasøytiske produkter er sikre og av høy kvalitet. Vi skal også alltid følge våre interne policyer og standard driftsprosedyrer som er utarbeidet for å verne om pasientens sikkerhet og sørge for at produktene er av høy kvalitet. For eksempel: (i) I våre forsknings-, utviklings- og ettersalgsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, deriblant gode laboratoriepraksiser (Good Laboratory Practices), gode kliniske praksiser (Good Clinical Practices) og gode legemiddelovervåkingspraksiser (Good Pharmacovigilance Practices), og vi skal sørge for at alle resultater av forskning og utvikling, inkludert resultater av kliniske utprøvninger registreres nøyaktig og er uten forfalskninger eller manipulasjon. 1

2 (ii) I produksjonen skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, inkludert gode produksjonspraksiser (Good Manufacturing Practices), og vi skal gjennomføre hensiktsmessige kvalitetskontroller i alle produksjonsprosesser. (iii) I våre lagrings- og distribusjonsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, deriblant gode distribusjonspraksiser (Good Distribution Practices). 2. Annonsering / markedsføring Takeda forplikter seg til å følge alle aktuelle lover og bestemmelser og bransjeregler som regulerer markedsføringsaktiviteter og annonsering, og vil gjennomføre slike aktiviteter på en rettmessig og etisk måte. Vi skal følge alle aktuelle interne prosedyrer som er utarbeidet for å sørge for at vår markedsføringsinformasjon og våre annonser er i samsvar med lover og regler og er nøyaktige, balanserte, rettskafne, har støtte i vitenskapen og ikke er feilaktige eller villedende. Vi skal ikke markedsføre våre produkter for en bestemt bruk i et land før den nødvendige godkjenningen for markedsføring for denne bruken er gitt i det aktuelle landet. 3. Forhold til helsepersonell Takeda forplikter seg til å følge alle aktuelle lover, forskrifter og bransjeregler (inkludert IFPMAs Code of Pharmaceutical Marketing Practices og andre regler som er utarbeidet av regionale og lokale bransjeforeninger) ved samhandling med helsepersonell. Vi skal ikke gi, tilby eller gi løfte om penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi for å fremme eller belønne gunstig behandling av våre produkter. Når vi mottar konsulenttjenester, rådgivningstjenester eller andre tjenester fra helsepersonell, skal vi ha legitime forretningsbehov, og vi skal ikke betale mer enn en riktig markedspris for tjenestene. 4. Anti-korrupsjon / anti-bestikkelse Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser som forbyr bestikkelse av offentlige tjenestemenn, både innenlands og utenlands. I noen land regnes ansatte i sykehus eller andre institusjoner som yter offentlige tjenester eller som finansieres eller reguleres av offentlige organer, som offentlige tjenestemenn i lovverket mot bestikkelser. Noen land forbyr også bestikkelse av ansatte i privat sektor. Vi skal også følge alle slike lover og bestemmelser. Vi skal ikke gi, tilby eller gi løfte om bestikkelser (inkludert penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi), direkte eller indirekte, til offentlige tjenestemenn innenlands eller utenlands. Vi skal heller ikke stå for betaling eller fordeler til ansatte i privat sektor for å påvirke dem eller for å oppnå eller beholde en forretningsfordel. Vi skal også sørge for at alle som opptrer på vegne av oss, for eksempel våre representanter, ikke deltar i korrupsjon. 2

3 5. Konkurranse og anti-trustlovgivning Vi skal følge alle aktuelle konkurranse- og anti-trustlover i alle land der vi har forretningsvirksomhet. I særdeleshet skal vi overholde følgende: (i) Vi skal ikke utveksle informasjon med konkurrenter om priser, resultater, kapasitet eller kundeutvalg eller utveksle annen konkurranseinformasjon, og vi skal ikke inngå avtaler om slike saker (for eksempel fastsettelse av priser, fordeling av markeder eller anbudsmanipulering). (ii) Vi skal ikke delta i bransjeforeningsmøter eller andre møter med konkurrenter hvor vi forventer at det vil bli bedt om slik utveksling av informasjon eller inngåelse av avtaler. Hvis en konkurrent tar opp slike spørsmål, skal vi avslutte samtalen eller be møtelederen eller -tilretteleggeren avslutte samtalen, og hvis samtalen ikke avsluttes, skal vi forlate møtet umiddelbart. I tilfelle det oppstår en slik samtale, skal vi rådføre oss umiddelbart med juridisk avdeling lokalt eller vår juridiske rådgiver. (iii) Vi skal ikke pålegge ulovlige prisreduksjoner på grossister, distributører, lisensinnehavere, salgsagenter eller andre parter. 6. Internasjonale handelskontroller Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser for eksport og import av produkter, materialer, maskiner, teknologi og andre varer. I noen land kontrolleres eksport av varer eller teknologier strengt av staten, av hensyn til den nasjonale sikkerheten. Ansatte som har ansvar for eksport og/eller import av varer eller teknologier, skal gjøre seg kjent med slike lover og bestemmelser. Beskyttelse av eiendeler / informasjon 7. Selskapets eiendeler Vi skal ta vare på Takedas penger, eiendommer og andre eiendeler og bare bruke dem til å utføre vårt arbeid for Takeda, og skal ikke misbruke dem eller underslå dem for oss selv eller for en tredjepart. Vi skal ikke kreve eller tilby feilaktig tilbakebetaling av utgifter. I tillegg skal vi legge til rette for hensiktsmessig og effektiv bruk av datamaskiner og annet IT-utstyr og skal ikke bruke dem på en ulovlig eller upassende måte eller for personlig bruk, med unntak for eventuell tilfeldig bruk som er tillatt i henhold til selskapets policyer. Vi skal ikke installere ikke-godkjent programvare eller ikke-godkjente enheter på datamaskiner, for eksempel fildelingsprogramvare, som innebærer en risiko for å avsløre informasjon til tredjeparter. 3

4 8. Konfidensiell informasjon / åndsverksrettigheter (1) Konfidensiell informasjon I og etter ansettelsesforholdet skal vi opprettholde vår taushetsplikt og beskytte all konfidensiell informasjon, inkludert forretningshemmeligheter og informasjon om forretningsvirksomhet eller teknisk informasjon om Takeda og selskapets produkter, og vi skal ikke avsløre slik informasjon på en urettmessig måte til tredjeparter. Vi skal heller ikke bruke slik informasjon for andre formål enn for å utøve vårt arbeid for Takeda. Heller ikke innenfor Takeda skal vi bruke slik informasjon for andre formål enn for å utføre vårt arbeid, og vi skal ikke avsløre slik informasjon for andre personer enn dem som trenger den for å utføre sitt arbeid. (2) Åndsverksrettigheter Alle åndsverksrettigheter som tilhører, eller er utviklet eller fremskaffet av Takeda gjennom forskning, utvikling eller andre aktiviteter (inkludert gjennom patenter, designrettigheter, opphavsrett, varemerker, knowhow, data og tekniske kunnskaper) er viktige aktiva for Takeda. Vi skal derfor verne omhyggelig om Takedas åndsverksrettigheter og delta fullt ut i arbeidet med å etablere, beskytte, opprettholde og ivareta Takedas åndsverksrettigheter. (3) Konfidensiell informasjon som tilhører andre Takeda respekterer konfidensiell informasjon som tilhører tredjeparter. Vi skal derfor ikke skaffe oss slik informasjon ved hjelp av ulovlige eller uetiske metoder, verken direkte eller ved bruk av en agent, og heller ikke på en uriktig måte avsløre slik informasjon for en tredjepart eller misbruke slik informasjon. Vi skal heller ikke be om konfidensiell informasjon om tidligere arbeidsgivere fra andre ansatte i Takeda. (4) Åndsverksrettigheter som tilhører andre Takeda respekterer åndsverksrettigheter som tilhører tredjeparter. Vi skal derfor ikke misbruke eller krenke åndsverksrettigheter som tilhører tredjeparter. 9. Personopplysninger / databeskyttelse Det er Takedas policy å respektere personvernet i forbindelse med «personopplysninger». (Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson ved hjelp av navn, fødselsdato eller annet innhold i disse opplysningene. Dette kan omfatte informasjon om ansatte, pasienter, deltakere i kliniske studier, leger, ansatte hos kunder og andre.) Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser når det gjelder beskyttelse av personopplysninger i land der vi driver forretningsvirksomhet. Selv om slike lover og bestemmelser varierer fra land til land, skal vi imidlertid, som et minimum, etterleve følgende: (i) Vi skal bare innhente personopplysninger for legitime forretningsformål og på lovlige måter, og vi skal ikke offentliggjøre eller bruke personopplysninger for andre formål enn rettmessige forretningsformål, eller i henhold til lovmessige krav. (ii) Vi skal beskytte personopplysninger ved hjelp av rimelige sikkerhetstiltak mot utilsiktet tap eller ødeleggelse eller ikke-godkjent tilgang, bruk, endring eller offentliggjøring. 4

5 Selskapets regnskaper, fremleggelse av informasjon og transaksjoner med verdipapirer 10. Selskapets regnskaper Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer som er relevante for selskapets regnskapsføring. Vi skal registrere alle transaksjoner i selskapets regnskap på en nøyaktig og riktig måte i henhold til generelt aksepterte regnskapsprinsipper, og vi skal ikke foreta feilaktige eller unaturlige oppføringer. Vi skal sørge for internkontrollsystemer som sikrer at alle transaksjoner registreres på en nøyaktig og riktig måte. 11. Fremleggelse av informasjon Takeda forplikter seg til å legge fram informasjon om selskapet til investorer på en nøyaktig måte og til riktig tid. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder fremleggelse av økonomisk informasjon om selskapet. Alle ansatte som er involvert i fremleggelse av offentlig informasjon, skal gjøre seg kjent med disse lovene og selskapets policyer. 12. Innsidehandel Vi skal følge alle lover og bestemmelser om verdipapirer som forbyr innsidehandel med verdipapirer. Hvis vi gjennom utøvelsen av vårt arbeid for Takeda blir oppmerksomme på «vesentlig ikke-offentlig informasjon» som gjelder for Takeda eller et selskap som driver forretninger med Takeda, skal vi ikke kjøpe eller selge verdipapirer som tilhører Takeda eller det andre selskapet, verken på egen hånd eller på vegne av Takeda eller andre, og vi skal heller ikke dele denne vesentlige ikke-offentlige informasjonen med andre, før den er lagt fram for offentligheten i samsvar med aktuelle lover, bestemmelser og selskapets prosedyrer. «Vesentlig ikke-offentlig informasjon» er all ikke-offentlig informasjon som kan ha vesentlig innvirkning på investorers beslutning om å selge eller kjøpe verdipapirer. Det kan for eksempel være utstedelse av aksjer, gjenkjøp av aksjer, fusjoner og oppkjøp, kommersialisering av nye produkter, framgang eller fiasko for kliniske utprøvinger og vesentlige endringer i økonomiske prognoser. Arbeidsstedet 13. Interessekonflikter Vi skal opptre til beste for Takeda og unngå alle handlinger eller situasjoner som kan komme i konflikt med Takedas interesser. Hvis vi står foran en faktisk eller potensiell situasjon der våre personlige interesser kommer i konflikt med Takedas interesser, skal vi rådføre oss med overordnede før vi foretar oss noe, og deretter opptre til beste for Takeda. 5

6 Forhold til leverandører og kunder Vi skal velge leverandører og kunder basert på rettferdige og objektive standarder og uten favorisering eller preferanser basert på personlige forhold. Bevertning og gaver Vi skal ikke ta imot eller be om ulovlige eller upassende fordeler (inkludert penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi) fra leverandører, kunder eller andre vi driver forretninger med. Økonomiske interesser eller interesser i ansettelsesforhold Vi skal ikke, uten Takedas tillatelse, ha noen vesentlige økonomiske interesser i, eller delta i aktivitetene til en konkurrent eller en faktisk eller potensiell leverandør eller kunde. Personalsaker Vi skal håndtere personalsaker upartisk og rettferdig og ikke gi noen fordeler til en ansatt basert på personlig forhold ved behandling av personalsaker som for eksempel rekruttering, evaluering, overføring eller forfremmelse. 14. Respekt for mangfold / ingen diskriminering eller trakassering Takeda respekterer mangfold og den personlige verdigheten til sine ansatte. Det er Takedas policy å forby diskriminering eller trakassering basert på nasjonalitet, rase, hudfarge, tro, religion, kjønn, alder, funksjonsevne eller annen lovmessig beskyttet status. Vi skal ikke delta i seksuell eller andre former for trakassering, eller annen atferd som kan skape et uvennlig arbeidsmiljø. Takeda vil ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre slik diskriminering og trakassering. 15. Ansattes helse og sikkerhet Takeda forplikter seg til å sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø for sine ansatte. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsstedet. Miljøet 16. Takeda forplikter seg til å minimere den miljømessige påvirkningen fra sine produkter og operasjoner. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder miljøvern og forebygging av ulykker i alle våre forretningsaktiviteter. Rapportering av mulige brudd på reglene 17. Vi er personlig ansvarlig for å bidra til å oppfylle målene i disse reglene for god oppførsel, eller de lokale reglene (hvis det finnes slike) ved å følge alle bestemmelser i dem, forhindre brudd og rapportere alle mistenkte brudd. Vi er forpliktet til å ta opp alt vi har en mistanke om kan være et brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike). 6

7 Det er Takedas policy å: kreve at ansatte som i god tro har en mistanke om at ansatte eller ledere i Takeda bryter disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, rapporterer om det mulige bruddet, gjennomføre en umiddelbar undersøkelse av alle angivelige brudd og iverksette nødvendige, korrigerende og/eller disiplinære tiltak, forby alle straffereaksjoner mot Takeda-ansatte som i god tro har rapportert om et mulig brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, selv om etterfølgende undersøkelser viser at mistanken var ubegrunnet. Hvis vi har mistanke om et mulig brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, skal vi ta kontakt med en av de følgende: Egen leder En annen leder på arbeidsstedet Personalsjefen Medarbeiderne for overholdelse Medarbeiderne i juridisk avdeling Vår telefonlinje for overholdelse (Compliance Hotline) (hvis det finnes en slik for arbeidsstedet). 7

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018 ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING OG DEFINISJONER 1.1. Innledning 1.2. Definisjoner 2. Applus+ KJERNEPRINSIPPER 1 1 3 4 3. Applus+ ETISKE RETNINGSLINJER 3.1.

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING OG DEFINISJONER 1.1. Innledning 1.2. Definisjoner 2. Applus+ KJERNEPRINSIPPER 1 1 3 4 3. Applus+ ETISKE RETNINGSLINJER 3.1.

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Etiske retningslinjer for AstraZenecas Verdier, Atferd og Retningslinjer

Etiske retningslinjer for AstraZenecas Verdier, Atferd og Retningslinjer Etiske retningslinjer for AstraZenecas Verdier, Atferd og Retningslinjer De etiske retningslinjene definerer verdiene våre på arbeidsplassen og veileder atferden vår for å kunne gi livsendrende medisiner

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide)

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide) Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk (Code of Conduct Guide) Håkan Dahllöf, adm. dir. Toyota Material Handling Europe Administrerende direktørs innledning Hos Toyota Material Handling

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

U TKAST. Takedas etiske retningslinjer for leverandører. Versjon 1.0

U TKAST. Takedas etiske retningslinjer for leverandører. Versjon 1.0 Takedas etiske retningslinjer for leverandører Versjon 1.0 24. juni, 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon og omfang... 2 2.0 Overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for leverandører...

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Oversettelse: V4 engelsk Code of Conduct (Effektiv april 2014) PASIENTSIKKERHET OG NYTTEVERDI ETIKK VED FORSKNING OG UTVIKLING INFORMASJON OM PRODUKTENE VÅRE INTERAKSJON MED HELSEPERSONELL

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Retningslinjer for forretningsatferd

Retningslinjer for forretningsatferd Retningslinjer for forretningsatferd Kjære kollega: Det er en glede å presentere våre retningslinjer for forretningsatferd. Dette er et dokument av avgjørende betydning, fordi det beskriver vårt selskaps

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

CODE OF CONDUCT. for leverandører og forretningspartnere

CODE OF CONDUCT. for leverandører og forretningspartnere CODE OF CONDUCT for leverandører og forretningspartnere Versjon: 2.0 Gyldig fra: 1. januar 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

1 Generelt Omfang og ansvar Grunnleggende forventninger... 2

1 Generelt Omfang og ansvar Grunnleggende forventninger... 2 ETISKE RETNINGSLINJER NORGES SKISKYTTERFORBUND Vedtatt av styret 5. mai 2017 Innhold 1 Generelt... 2 1.1 Omfang og ansvar... 2 1.2 Grunnleggende forventninger... 2 2 Personlig adferd... 3 2.1 Diskriminering...

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO)

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO) CODE OF CONDUCT - etiske retningslinjer INNHOLD Forord av Jean-Paul Rigaudeau, konserndirektør... 2 Vårt fokus på integritet... 3 Slik bruker du disse retningslinjene.. 4 Å opptre på en etisk måte som

Detaljer