Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen."

Transkript

1 Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle lover og bestemmelser. Vår bedriftsfilosofi, Takedaismen, pålegger oss imidlertid enda mer vi skal opptre med rettskaffenhet og ærlighet og etter de høyeste etiske standarder i alle våre forretningsaktiviteter, det å opprettholde de høyeste etiske standarder kommer før alt annet. Takedas globale regler for god oppførsel (disse «reglene for god oppførsel»), som bygger på Takedaismens ånd, er utarbeidet for å hjelpe oss med å gjøre det rette for å etterleve de høyeste etiske standarder ved å gi oss retningslinjer på bestemte nøkkelområder. Disse reglene for god oppførsel gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i alle selskaper i Takeda-gruppen, og derfor defineres «vi» i disse reglene for god oppførsel slik at det omfatter alle ovennevnte enkeltpersoner. Disse reglene for god oppførsel kan ikke dekke alle situasjoner eller alle aktuelle lokale lover og bestemmelser, og derfor må selskaper i Takeda-gruppen kanskje utarbeide sine egne lokale regler som omfatter retningslinjene i disse reglene for god oppførsel i tillegg til egne tilleggsstandarder. De lokale reglene skal imidlertid ikke inneholde retningslinjer som kommer i konflikt med eller som er mindre strenge enn disse reglene for god oppførsel. Alle selskaper i Takeda-gruppen skal sørge for at alle ansatte leser, forstår og følger disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike). Alle styremedlemmer, ledere og ansatte forventes å forstå, etterleve og implementere disse reglene for god oppførsel og de lokale reglene (hvis det finnes slike) i sine daglige forretningsaktiviteter. Eventuelle brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike) kan føre til disiplinærtiltak i samsvar med lokale lover for arbeidslivet. Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Forretningsvirksomhet med integritet og rettskaffenhet 1. Produktsikkerhet og -kvalitet / lover og bestemmelser for legemidler Pasientsikkerhet har høyeste prioritet hos Takeda. I våre forsknings-, utviklings-, produksjons-, lagrings-, distribusjons- og ettersalgsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser, deriblant gi sikkerhetsinformasjon, som er utarbeidet for å sikre at farmasøytiske produkter er sikre og av høy kvalitet. Vi skal også alltid følge våre interne policyer og standard driftsprosedyrer som er utarbeidet for å verne om pasientens sikkerhet og sørge for at produktene er av høy kvalitet. For eksempel: (i) I våre forsknings-, utviklings- og ettersalgsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, deriblant gode laboratoriepraksiser (Good Laboratory Practices), gode kliniske praksiser (Good Clinical Practices) og gode legemiddelovervåkingspraksiser (Good Pharmacovigilance Practices), og vi skal sørge for at alle resultater av forskning og utvikling, inkludert resultater av kliniske utprøvninger registreres nøyaktig og er uten forfalskninger eller manipulasjon. 1

2 (ii) I produksjonen skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, inkludert gode produksjonspraksiser (Good Manufacturing Practices), og vi skal gjennomføre hensiktsmessige kvalitetskontroller i alle produksjonsprosesser. (iii) I våre lagrings- og distribusjonsaktiviteter skal vi følge alle aktuelle lover og bestemmelser og interne standarder, deriblant gode distribusjonspraksiser (Good Distribution Practices). 2. Annonsering / markedsføring Takeda forplikter seg til å følge alle aktuelle lover og bestemmelser og bransjeregler som regulerer markedsføringsaktiviteter og annonsering, og vil gjennomføre slike aktiviteter på en rettmessig og etisk måte. Vi skal følge alle aktuelle interne prosedyrer som er utarbeidet for å sørge for at vår markedsføringsinformasjon og våre annonser er i samsvar med lover og regler og er nøyaktige, balanserte, rettskafne, har støtte i vitenskapen og ikke er feilaktige eller villedende. Vi skal ikke markedsføre våre produkter for en bestemt bruk i et land før den nødvendige godkjenningen for markedsføring for denne bruken er gitt i det aktuelle landet. 3. Forhold til helsepersonell Takeda forplikter seg til å følge alle aktuelle lover, forskrifter og bransjeregler (inkludert IFPMAs Code of Pharmaceutical Marketing Practices og andre regler som er utarbeidet av regionale og lokale bransjeforeninger) ved samhandling med helsepersonell. Vi skal ikke gi, tilby eller gi løfte om penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi for å fremme eller belønne gunstig behandling av våre produkter. Når vi mottar konsulenttjenester, rådgivningstjenester eller andre tjenester fra helsepersonell, skal vi ha legitime forretningsbehov, og vi skal ikke betale mer enn en riktig markedspris for tjenestene. 4. Anti-korrupsjon / anti-bestikkelse Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser som forbyr bestikkelse av offentlige tjenestemenn, både innenlands og utenlands. I noen land regnes ansatte i sykehus eller andre institusjoner som yter offentlige tjenester eller som finansieres eller reguleres av offentlige organer, som offentlige tjenestemenn i lovverket mot bestikkelser. Noen land forbyr også bestikkelse av ansatte i privat sektor. Vi skal også følge alle slike lover og bestemmelser. Vi skal ikke gi, tilby eller gi løfte om bestikkelser (inkludert penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi), direkte eller indirekte, til offentlige tjenestemenn innenlands eller utenlands. Vi skal heller ikke stå for betaling eller fordeler til ansatte i privat sektor for å påvirke dem eller for å oppnå eller beholde en forretningsfordel. Vi skal også sørge for at alle som opptrer på vegne av oss, for eksempel våre representanter, ikke deltar i korrupsjon. 2

3 5. Konkurranse og anti-trustlovgivning Vi skal følge alle aktuelle konkurranse- og anti-trustlover i alle land der vi har forretningsvirksomhet. I særdeleshet skal vi overholde følgende: (i) Vi skal ikke utveksle informasjon med konkurrenter om priser, resultater, kapasitet eller kundeutvalg eller utveksle annen konkurranseinformasjon, og vi skal ikke inngå avtaler om slike saker (for eksempel fastsettelse av priser, fordeling av markeder eller anbudsmanipulering). (ii) Vi skal ikke delta i bransjeforeningsmøter eller andre møter med konkurrenter hvor vi forventer at det vil bli bedt om slik utveksling av informasjon eller inngåelse av avtaler. Hvis en konkurrent tar opp slike spørsmål, skal vi avslutte samtalen eller be møtelederen eller -tilretteleggeren avslutte samtalen, og hvis samtalen ikke avsluttes, skal vi forlate møtet umiddelbart. I tilfelle det oppstår en slik samtale, skal vi rådføre oss umiddelbart med juridisk avdeling lokalt eller vår juridiske rådgiver. (iii) Vi skal ikke pålegge ulovlige prisreduksjoner på grossister, distributører, lisensinnehavere, salgsagenter eller andre parter. 6. Internasjonale handelskontroller Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser for eksport og import av produkter, materialer, maskiner, teknologi og andre varer. I noen land kontrolleres eksport av varer eller teknologier strengt av staten, av hensyn til den nasjonale sikkerheten. Ansatte som har ansvar for eksport og/eller import av varer eller teknologier, skal gjøre seg kjent med slike lover og bestemmelser. Beskyttelse av eiendeler / informasjon 7. Selskapets eiendeler Vi skal ta vare på Takedas penger, eiendommer og andre eiendeler og bare bruke dem til å utføre vårt arbeid for Takeda, og skal ikke misbruke dem eller underslå dem for oss selv eller for en tredjepart. Vi skal ikke kreve eller tilby feilaktig tilbakebetaling av utgifter. I tillegg skal vi legge til rette for hensiktsmessig og effektiv bruk av datamaskiner og annet IT-utstyr og skal ikke bruke dem på en ulovlig eller upassende måte eller for personlig bruk, med unntak for eventuell tilfeldig bruk som er tillatt i henhold til selskapets policyer. Vi skal ikke installere ikke-godkjent programvare eller ikke-godkjente enheter på datamaskiner, for eksempel fildelingsprogramvare, som innebærer en risiko for å avsløre informasjon til tredjeparter. 3

4 8. Konfidensiell informasjon / åndsverksrettigheter (1) Konfidensiell informasjon I og etter ansettelsesforholdet skal vi opprettholde vår taushetsplikt og beskytte all konfidensiell informasjon, inkludert forretningshemmeligheter og informasjon om forretningsvirksomhet eller teknisk informasjon om Takeda og selskapets produkter, og vi skal ikke avsløre slik informasjon på en urettmessig måte til tredjeparter. Vi skal heller ikke bruke slik informasjon for andre formål enn for å utøve vårt arbeid for Takeda. Heller ikke innenfor Takeda skal vi bruke slik informasjon for andre formål enn for å utføre vårt arbeid, og vi skal ikke avsløre slik informasjon for andre personer enn dem som trenger den for å utføre sitt arbeid. (2) Åndsverksrettigheter Alle åndsverksrettigheter som tilhører, eller er utviklet eller fremskaffet av Takeda gjennom forskning, utvikling eller andre aktiviteter (inkludert gjennom patenter, designrettigheter, opphavsrett, varemerker, knowhow, data og tekniske kunnskaper) er viktige aktiva for Takeda. Vi skal derfor verne omhyggelig om Takedas åndsverksrettigheter og delta fullt ut i arbeidet med å etablere, beskytte, opprettholde og ivareta Takedas åndsverksrettigheter. (3) Konfidensiell informasjon som tilhører andre Takeda respekterer konfidensiell informasjon som tilhører tredjeparter. Vi skal derfor ikke skaffe oss slik informasjon ved hjelp av ulovlige eller uetiske metoder, verken direkte eller ved bruk av en agent, og heller ikke på en uriktig måte avsløre slik informasjon for en tredjepart eller misbruke slik informasjon. Vi skal heller ikke be om konfidensiell informasjon om tidligere arbeidsgivere fra andre ansatte i Takeda. (4) Åndsverksrettigheter som tilhører andre Takeda respekterer åndsverksrettigheter som tilhører tredjeparter. Vi skal derfor ikke misbruke eller krenke åndsverksrettigheter som tilhører tredjeparter. 9. Personopplysninger / databeskyttelse Det er Takedas policy å respektere personvernet i forbindelse med «personopplysninger». (Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson ved hjelp av navn, fødselsdato eller annet innhold i disse opplysningene. Dette kan omfatte informasjon om ansatte, pasienter, deltakere i kliniske studier, leger, ansatte hos kunder og andre.) Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser når det gjelder beskyttelse av personopplysninger i land der vi driver forretningsvirksomhet. Selv om slike lover og bestemmelser varierer fra land til land, skal vi imidlertid, som et minimum, etterleve følgende: (i) Vi skal bare innhente personopplysninger for legitime forretningsformål og på lovlige måter, og vi skal ikke offentliggjøre eller bruke personopplysninger for andre formål enn rettmessige forretningsformål, eller i henhold til lovmessige krav. (ii) Vi skal beskytte personopplysninger ved hjelp av rimelige sikkerhetstiltak mot utilsiktet tap eller ødeleggelse eller ikke-godkjent tilgang, bruk, endring eller offentliggjøring. 4

5 Selskapets regnskaper, fremleggelse av informasjon og transaksjoner med verdipapirer 10. Selskapets regnskaper Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer som er relevante for selskapets regnskapsføring. Vi skal registrere alle transaksjoner i selskapets regnskap på en nøyaktig og riktig måte i henhold til generelt aksepterte regnskapsprinsipper, og vi skal ikke foreta feilaktige eller unaturlige oppføringer. Vi skal sørge for internkontrollsystemer som sikrer at alle transaksjoner registreres på en nøyaktig og riktig måte. 11. Fremleggelse av informasjon Takeda forplikter seg til å legge fram informasjon om selskapet til investorer på en nøyaktig måte og til riktig tid. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder fremleggelse av økonomisk informasjon om selskapet. Alle ansatte som er involvert i fremleggelse av offentlig informasjon, skal gjøre seg kjent med disse lovene og selskapets policyer. 12. Innsidehandel Vi skal følge alle lover og bestemmelser om verdipapirer som forbyr innsidehandel med verdipapirer. Hvis vi gjennom utøvelsen av vårt arbeid for Takeda blir oppmerksomme på «vesentlig ikke-offentlig informasjon» som gjelder for Takeda eller et selskap som driver forretninger med Takeda, skal vi ikke kjøpe eller selge verdipapirer som tilhører Takeda eller det andre selskapet, verken på egen hånd eller på vegne av Takeda eller andre, og vi skal heller ikke dele denne vesentlige ikke-offentlige informasjonen med andre, før den er lagt fram for offentligheten i samsvar med aktuelle lover, bestemmelser og selskapets prosedyrer. «Vesentlig ikke-offentlig informasjon» er all ikke-offentlig informasjon som kan ha vesentlig innvirkning på investorers beslutning om å selge eller kjøpe verdipapirer. Det kan for eksempel være utstedelse av aksjer, gjenkjøp av aksjer, fusjoner og oppkjøp, kommersialisering av nye produkter, framgang eller fiasko for kliniske utprøvinger og vesentlige endringer i økonomiske prognoser. Arbeidsstedet 13. Interessekonflikter Vi skal opptre til beste for Takeda og unngå alle handlinger eller situasjoner som kan komme i konflikt med Takedas interesser. Hvis vi står foran en faktisk eller potensiell situasjon der våre personlige interesser kommer i konflikt med Takedas interesser, skal vi rådføre oss med overordnede før vi foretar oss noe, og deretter opptre til beste for Takeda. 5

6 Forhold til leverandører og kunder Vi skal velge leverandører og kunder basert på rettferdige og objektive standarder og uten favorisering eller preferanser basert på personlige forhold. Bevertning og gaver Vi skal ikke ta imot eller be om ulovlige eller upassende fordeler (inkludert penger, varer, bevertning, gaver eller andre ting av verdi) fra leverandører, kunder eller andre vi driver forretninger med. Økonomiske interesser eller interesser i ansettelsesforhold Vi skal ikke, uten Takedas tillatelse, ha noen vesentlige økonomiske interesser i, eller delta i aktivitetene til en konkurrent eller en faktisk eller potensiell leverandør eller kunde. Personalsaker Vi skal håndtere personalsaker upartisk og rettferdig og ikke gi noen fordeler til en ansatt basert på personlig forhold ved behandling av personalsaker som for eksempel rekruttering, evaluering, overføring eller forfremmelse. 14. Respekt for mangfold / ingen diskriminering eller trakassering Takeda respekterer mangfold og den personlige verdigheten til sine ansatte. Det er Takedas policy å forby diskriminering eller trakassering basert på nasjonalitet, rase, hudfarge, tro, religion, kjønn, alder, funksjonsevne eller annen lovmessig beskyttet status. Vi skal ikke delta i seksuell eller andre former for trakassering, eller annen atferd som kan skape et uvennlig arbeidsmiljø. Takeda vil ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre slik diskriminering og trakassering. 15. Ansattes helse og sikkerhet Takeda forplikter seg til å sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø for sine ansatte. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsstedet. Miljøet 16. Takeda forplikter seg til å minimere den miljømessige påvirkningen fra sine produkter og operasjoner. Vi skal følge alle aktuelle lover og bestemmelser og selskapets policyer når det gjelder miljøvern og forebygging av ulykker i alle våre forretningsaktiviteter. Rapportering av mulige brudd på reglene 17. Vi er personlig ansvarlig for å bidra til å oppfylle målene i disse reglene for god oppførsel, eller de lokale reglene (hvis det finnes slike) ved å følge alle bestemmelser i dem, forhindre brudd og rapportere alle mistenkte brudd. Vi er forpliktet til å ta opp alt vi har en mistanke om kan være et brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike). 6

7 Det er Takedas policy å: kreve at ansatte som i god tro har en mistanke om at ansatte eller ledere i Takeda bryter disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, rapporterer om det mulige bruddet, gjennomføre en umiddelbar undersøkelse av alle angivelige brudd og iverksette nødvendige, korrigerende og/eller disiplinære tiltak, forby alle straffereaksjoner mot Takeda-ansatte som i god tro har rapportert om et mulig brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, selv om etterfølgende undersøkelser viser at mistanken var ubegrunnet. Hvis vi har mistanke om et mulig brudd på disse reglene for god oppførsel eller de lokale reglene (hvis det finnes slike), lover eller selskapets policyer, skal vi ta kontakt med en av de følgende: Egen leder En annen leder på arbeidsstedet Personalsjefen Medarbeiderne for overholdelse Medarbeiderne i juridisk avdeling Vår telefonlinje for overholdelse (Compliance Hotline) (hvis det finnes en slik for arbeidsstedet). 7

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

IFLAs etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere (fullstendig utgave)

IFLAs etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere (fullstendig utgave) IFLAs etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere (fullstendig utgave) Innledning Disse retningslinjene for etisk og god atferd på arbeidsplassen er tenkt som forslag til etiske

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Standard for god gravferdskikk

Standard for god gravferdskikk Standard for god gravferdskikk 1 De nasjonale og regionale forbund av begravelsesbyråer samt eiere av begravelsesbyråer, som alle er medlemmer av EFFS (European Federation of Funeral Services), har vedtatt

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Publikasjonen ble første gang publisert under navnet «The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment

Detaljer