Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre"

Transkript

1 Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

2 Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter og lydhørhet ovenfor våre kunder og medarbeidere. Vi tror at vår fremtidige vekst sikres ved å hedre denne tradisjonen og ved å fortsette og etterleve våre kjerneverdier. En vinnende kultur Vi krever integritet, ærlighet, respekt og etisk atferd. Vi ønsker velkommen og oppfordrer til mangfold i alle aspekter av vår globale virksomhet. Vi ønsker å heve levestandarden gjennom ansvarlig, global forvaltning. Engasjerte medarbeidere Vi er er involverende: hver idé teller, og hver rolle har en stemme. Vi er dedikerte og forstår verdien av en felles innsats. Vi tror styrken vår kommer fra relasjonene vi etablerer med hverandre, kundene våre og verden som en helhet. Verdsatte kunder Vi ønsker å tilfredsstille kundene våre gjennom samarbeide og å imøtekomme deres behov. Vi vet at vår suksess kun er mulig gjennom å øke kundenes produktivitet og lønnsomhet, og dermed også sikre deres suksess. Vi er forpliktet til å betjene kundene våre gjennom innovasjon, verdiskaping, og systemløsninger av høyeste kvalitet. Engasjerte ledere Vi leder ved eksempel, og demonstrerer verdiene våre i alle situasjoner og til alle tider. Vår erfaring og våre evner er grunnlaget for Parkers fremragende virksomhet. Vi er selv ansvarlige for å oppnå resultatene interessentene våre forventer. Vi lytter til og oppfordrer hverandre, og er stolte av veksten og prestasjonene våre. Vi mener at selskapet vårt forblir verdensledende innen bevegelses- og kontrollteknologier ved å følge disse retningsgivende prinsippene. Fremfor alt tror vi at Parker, gjennom talentene og produktene våre, kan gjøre noe meningsfullt i lokalsamfunnene våre og i verden. Vi er Parker...

3 Innhold Vår Chairman, CEO og President deler vårt fokus Et brev til våre medarbeidere...1 Vårt fokus på integritet Et personlig ansvar...3 Forstå hva som forventes, snakk fritt...3 Vi skal sette eksempel...4 Vårt løfte...4 Undersøkelser...5 Fravik fra de globale reglene for god forretningsskikk...5 Vi respekterer medarbeiderne våre Vi behandler medarbeidere med verdighet og respekt...7 Vi respekterer menneskerettighetene...8 Helse og sikkerhet på arbeidsplassen...8 Vi holder arbeidsplassen rus- og alkoholfri...8 Forebygging av vold på arbeidsplassen...9 Vi verdsetter kundene våre Vi holder det vi lover Vi tilbyr trygge og pålitelige produkter Vi beskytter overleverte opplysninger Vi respekterer våre aksjonærer Integritet i finansregnskap og andre forretningsdokumenter Ansvarlig reising og underholdning Unngå innsidehandel Unngå interessekonflikter Hensiktsmessig bruk av selskapets eiendom Vi sikrer åndsverkene våre og de konfidensielle opplysningene våre Informasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon...16 Sosiale nettverk...16 Gi og motta gaver Vi støtter våre samarbeidspartnere, våre lokalsamfunn og verden for øvrig Unngå bestikkelser og korrupsjon...19 Rettferdig konkurranse...19 Innsamling og bruk av konkurransedyktig informasjon Hindre hvitvasking og terrorfinansiering...20 Etterlevelse av handelslover...20 Samhandle effektivt med offentlig ansatte...21 Offentlig lobbyvirksomhet og politiske aktiviteter...21 Uttale seg på Parkers vegne...22 Parkers miljø-, helse- og sikkerhetsprinsipper...22 Gjør en forskjell i samfunnet...23 Vi må bevare arbeidskulturen vår Primære retningslinjer i forhold til krav til god forretningsskikk...26 Parkers Integritetstelefon...26 Slik tar du opp en integritetsak...27

4 Vår Chairman, CEO og President deler vårt fokus

5 Kjære medarbeidere Ettersom vi fortsetter å ekspandere som verdensledende innen bevegelsesog kontrollteknologi, kommer Parkers uttrykk til å endre seg. Virksomheten kommer til å vokse, vi tilegner oss flere selskaper, og vi går inn i nye markeder og geografiske områder. Uansett hvordan vi utvikler oss i fremtiden, er det utrolig viktig at vi aldri glemmer de verdiene som er unike for Parker og som hjalp oss med å bygge opp et så sterkt og positivt omdømme. Våre verdier danner grunnlaget for måten vi gjør forretninger på med kunder, kollegaer og aksjonærer og de lokalsamfunn vi er virksomme i. De bevarer også en arv som har etablert seg gjennom de siste 95 år. Omfanget av virksomheten vår som et globalt selskap betyr at vi gjør forretninger i ulike kulturelle, politiske og økonomiske miljøer. Disse forholdene skaper kompleksitet for medarbeiderne og presser oss til å lykkes. Å imøtekomme våre operative mål er ekstremt viktig og skal alltid være basert på våre verdier. For å legge enda større vekt på forventningene vi har til hver enkelt Parkermedarbeider, har Parker introdusert "Vinne med integritet" (vedlegg til disse reglene for god forretningsskikk). Vinne med integritet fokuserer på å bevare omdømmet vårt og beskytte vår økonomiske styrke gjennom at vi holder oss til standarder for oppførsel som strekker seg betydelig lengre enn lovens krav. Selv om dette ikke gjelder for enhver juridisk situasjon som oppstår, reflekterer loven, Parkers policy eller forretningsførsel som våre ansatte kan stå ovenfor, samt disse dokumentene, til sammen vårt fokus på å gjennomføre den daglige virksomheten på en etisk måte og med integritet til alle tider, under alle omstendigheter og uten kompromisser. Å utøve virksomheten på denne måten er det beste for kundene våre, aksjonærene våre og alle Parkers interessenter. Å opprettholde det sterke ryktet vi har jobbet så hardt for å bygge opp over tid er kanskje det viktigste du kan gjøre som medarbeider. Derfor er det ditt ansvar å forstå de globale, etiske retningslinjene og prinsippene i "Vinne med integritet" og innlemme dem i de daglige handlingene og den daglige atferden din. Ved å gjøre dette kan du hjelpe oss med å vokse og lykkes og samtidig bevare arven vår for denne og fremtidige generasjoner av Parker-medarbeidere. Med vennlig hilsen Don Washkewicz Chairman, Chief Executive Officer og President 1

6 Vårt fokus på integritet Parkers regler for god forretningsskikk stiller ufravikelige og globale forventninger til vår atferd, våre beslutninger og våre handlinger. Disse retningslinjene, sammen med publikasjonen "Vinne med integritet", definerer hvordan vi legger grunnlaget for integritet, respekt og rettferdighet i virksomheten. Våre globale regler for god forretningsskikk retningslinjer er utformet for å være en ressurs og referanse for våre medarbeidere, og forsøker ikke å ta opp hver enkelt lov, Parker-politikk eller forretningsførsel som våre medarbeidere kan møte. Overholdelse av juridiske og regulatoriske krav er naturligvis avgjørende, men det representerer egentlig bare et minimum av det vi forventer av oss selv. Hos Parker ønsker vi aldri å gjøre det rette kun fordi det er en regel eller forskrift. Vi etterstreber å gjøre det som er rett, basert på det rette grunnlaget, og på den riktige måten.

7 Et personlig ansvar Hver dag, over hele verden, har alle medarbeidere muligheten til å påvirke Parkers omdømme. Parkers suksess er resultatet av å ha bygget opp en arbeidskultur som gjør mer enn bare å følge loven. Den dreier seg om å handle med integritet når vi arbeider med hverandre, kundene og alle interessentene våre på daglig basis. Disse retningslinjene legger til rette for vårt fokus på å opptre ærlig og med integritet, og for øvrig gjøre det som er riktig. Parker er et globalt selskap som stolt ansetter teamarbeidere og betjener kunder over hele verden. Medarbeidere og underleverandører, likesom medlemmer av styret vårt, må respektere lover, skikker og tradisjoner alle land der vi er virksomme. Du synes kanskje at dette regelverket er strengere enn lovene i de enkelte landene. En praksis kan kanskje være tillatt, og kanskje til og med lovlig i noen land, men det betyr ikke at det er akseptabelt hos Parker. Vi forventer at alle følger dette regelverket i alle våre interaksjoner, og vi avslår forretninger vi ikke kan oppnå på etisk og lovlig vis. Parkers globale rykte som et selskap som vinner med integritet, avhenger av at hver enkelt ansatt til enhver tid opptrer i samsvar med loven, disse retningslinjene, vår policy og våre verdier. Rundt om i verden jobber vi hardt for å bygge opp og bevare tillit, samt å skape et miljø som oppfordrer medarbeiderne til å være åpne og engasjerte. Videre har du og alle andre medarbeidere et personlig ansvar for å opptre med integritet og å uttrykke bekymringer på en passende måte. SP SV Gjelder dette regelverket for alle Parker-medarbeidere over hele verden? Ja. Alle nyansatte får opplæring i disse globale kravene til god forretningsskikk, og alle medarbeidere får tilbud om årlig opplæring. Dette regelverket er tilgjengelig på flere språk, og kan også ses på parker.com. Forstå hva som forventes, si ifra Alle er ansvarlige for å vite hva som forventes av hver enkelt av oss. Ved å bli kjent med disse retningslinjene og retningslinjene våre blir du bedre rustet til å gjenkjenne og håndtere etiske dilemmaer. Det er viktig å stille spørsmål eller ta opp spørsmål hvis du opplever en situasjon som kan ha etiske implikasjoner. Les avsnittet Slik tar du opp en integritetssak hvis du har spørsmål, trenger råd eller tror du eller noen andre har eller kan ha brutt loven, disse retningslinjene, vår policy eller våre verdier. 3

8 Vi setter eksempel Sannsynligvis vil du på et eller annet tidspunkt i karrieren din selv bli stilt ovenfor et etisk dilemma. I slike situasjoner, og spesielt hvis du leder et team, er oppfattelse viktig, åpenhet kritisk og svarene ofte ikke så klare som du skulle ønske. Vi er alle ansvarlige for selskapet og for hverandre. For å gå foran med et godt eksempel for andre skal du til alle tider: SP SV Hva skjer hvis du bryter lokale lover ved å overholde disse reglene? Du må alltid overholde de lokale lovene. Hvis du er bekymret for at det kan oppstå en motsetning, snakk med sjefen din eller be om råd fra HR eller juridisk avdeling. Handle med integritet og på en ærlig og oppriktig måte; Skape et åpent miljø som oppfordrer til engasjement; Sørge for at du forstår og handler i henhold til loven, disse retningslinjene, vår policy og våre verdier; Minne om at hjelp er tilgjengelig hvis det er behov; Vite om tilgjengelige ressurser når problemene identifiseres; Støtte ansatte som i god tro stiller spørsmål eller tar opp saker; og Rapportere tilfeller av brudd på loven, disse retningslinjene, vår policy eller våre verdier. Vårt løfte Selv selskaper med høye standarder for integritet kan tidvis støte på problemer. Hvis vi gjør det, vil vi at disse skal rapporteres slik at de kan rettes opp. Parker aksepterer ikke represalier fra noen på noen nivåer i selskapet mot en medarbeider som utarbeider en rapport i god tro angående en tvilsom forretningspraksis eller atferd. Informasjon knyttet til slike rapporter blir behandlet konfidensielt, i henhold til lokale lover. Påstander om gjengjeldelse blir grundig undersøkt, og nødvendige tiltak iverksettes. Medarbeidere som bevisst kommer med falske anklager, gir villedende opplysninger eller handler urettmessig, blir sanksjonert i henhold til lokale lover. En medarbeider som i god tro ber om råd, tar opp et problem eller rapporterer utilbørlig atferd, gjør det riktige. 4

9 Etterforskning Avdelingen for revisjon og etterlevelse er ansvarlig for å overvåke alle interne etterforskninger som mistenkes å omfatte integritets- og etterlevelsesrelaterte forsømmelser, inkludert brudd på loven, disse retningslinjene og Parkers policy. Avdelingen for revisjon og etterlevelse har etablert prosesser og prosedyrer for å sikre at alle interne undersøkelser utføres av kvalifisert personell som er opplært til å gjennomføre undersøkelser på lovlig, rettferdig og konfidensielt vis. Medarbeidere bør ikke blande seg inn i interne undersøkelser eller delta i egen faktainnsamling. Alle medarbeidere skal samarbeide i interne undersøkelser, revisjoner og andre vurderinger, inkludert dem som gjennomføres i forbindelse med søksmål eller offentlige rettergangsetterforskninger. Fravik fra de globale reglene for god forretningsskikk Det kan hende at et formelt avkall på en bestemmelse i disse reglene blir nødvendig. Dette kan kun skje i en ekstremsituasjon, og kun etter godkjenning fra både nestlederen for revisjon og etterlevelse og det generelle rådet. Hvis den involverte personen også er en leder eller en saksbehandler hos Parker, kan slike avvik kun godkjennes av styret for Parker Hannifin Corporation, og blir umiddelbart presentert for aksjonærene slik det fremgår av gjeldende lover og børsnoteringsforskrifter. Hvis du mener at en etterforskning blir gjennomført feilaktig, må du rapportere dette umiddelbart ved bruk av en av ressursene som er ført opp under Slik stiller du et integritetsspørsmål. 5

10 Vi respekterer medarbeiderne våre Alle Parker-medarbeidere er koblet sammen gjennom felles verdier. Selvstendige ansatte er grunnlaget for vår seiersstrategi, og for å drive Parkers suksess. Vi verdsetter medarbeiderne våre ved å oppsøke og oppfordre til mangfold, være åpne og ærlige i samhandlinger, samt skape et miljø for samarbeid og inkludering. Hos Parker behandler vi alle med verdighet og respekt.

11 Vi behandler medarbeiderne med verdighet og respekt Våre medarbeidere jobber for Parkers suksess. Vi verdsetter innsatsen deres, og er svært opptatte av å kunne tilby et støttende arbeidsmiljø. Hos Parker behandler vi hverandre, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere med respekt og verdighet. Vi insisterer på å ha et positivt arbeidsmiljø, og å snakke om det hvis noen føler seg dårlig behandlet. Vi er stolte av å kunne fremme mangfold blant våre ansatte, også i andre arbeidsmiljøer der vi gjør forretninger. Over hele verden har vi forpliktet oss til en praksis som inkluderer alle ansatte og som fremmer rettferdig behandling av kvalifiserte personer, uten hensyn til alder, rase, farge, religion, kjønn, funksjonshemming, nasjonal opprinnelse, etnisk gruppe, seksuell orientering, kjønnsidentitet, genetisk informasjon, dekket veteranstatus eller annen beskyttet gruppe. Vi mener at alle mennesker er unike og verdifulle, og skal respekteres for sine individuelle evner og sin innsats. Vi satser på et mangfold som inspirerer til nyskapingen som driver virksomheten vår fremover, og som bidrar til å øke våre konkurransefortrinn. Hver dag ser vi fordelen ved å ha ulike synspunkter på arbeidsplassen. Vi forstår at verden vi jobber for, er variert med hensyn til sosiale skikker og kulturelle tradisjoner, og vi respekterer og ønsker disse forskjellene velkommen. Ingen form for diskriminering og trakassering (inkludert seksuell trakassering) blant medarbeiderne tolereres. Følgende handlinger er eksempler på upassende oppførsel, og skal unngås: Uvelkomne kommentarer, gester, eller fysisk kontakt. Fortelle vitser som latterliggjør eller krenker en person av en bestemt rase, religion, kjønn eller med andre egenskaper som er beskyttet av lover. Visning eller distribusjon av seksuelt eksplisitt eller grafisk materiale, inkludert støtende bilder eller annet upassende innhold. Verbal mishandling. Trusler eller hån. Å nekte å jobbe eller på annen måte samarbeide med en person på grunn av rase, religion, kjønn eller andre egenskaper som er beskyttet av lover. Gjøre en negativ handling mot en ansatt (f.eks. suspensjon eller oppsigelse) fordi den ansatte har vist bekymring for en overtredelse av retningslinjer eller lover. Vi støtter og følger alle lover som forbyr diskriminering og trakassering overalt der vi er virksomme. 7

12 Vi respekterer menneskerettighetene Parker respekterer menneskerettighetene. Parker har etablert et globalt arbeidsprogram for menneskerettigheter og globale standarder i som i stor grad er på linje med FN-uttalelsene om arbeids- og menneskerettigheter i henhold til lokale og nasjonale lover. Vår forventning er at leverandører også tilrettelegger for å utvikle disse globale standardene. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Vi er forpliktet til å skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Likevel er det ikke nok å bare følge sikkerhetsreglene. Parkers satsing på sikkerhet betyr at hver og en av oss må være oppmerksomm på sikkerhetsrisikoer når vi er i gang med arbeidet. Nedenfor finner du noen grunnleggende regler som må følges: Oppfyll alltid kravene for helse-, miljø og sikkerhetstyringssystemet på arbeidsplassen din, og stans alt arbeid som kan medføre sikkerhetsrisiko. Påta deg kun arbeid som du er opplært i samt kompetent og medisinsk skikket til å gjøre. Sørg også for å være tilstrekkelig uthvilt. Sørg for at du vet hva du skal gjøre hvis det oppstår en nødsituasjon på arbeidsplassen din. Bidra til at de som jobber med deg ansatte, kontraktører og andre tredjeparter handler i henhold til Parkers sikkerhetsbestemmelser. Du må umiddelbart rapportere til den lokale ledelsen hvis det oppstår en ulykke, skade, sykdom, usikre eller usunne tilstander, hendelser, søl eller utslipp av materialer i miljøet, slik at tiltak kan iverksettes for å korrigere, forhindre eller kontrollere disse forholdene så fort som mulig. Aldri anta at noen andre kommer til å rapportere en risiko eller bekymring. Be om råd og hjelp hvis du er usikker på sikkerhetskravene, eller hvis du mistenker et potensielt eller faktisk brudd på loven eller Parkers krav. Vi holder arbeidsplassen fri for rus og alkohol Vi er forpliktet til å holde arbeidsplassen fri for rus og alkohol, og møter opp på arbeidet upåvirket av stoffer som kan hindre eller svekke oss fra å utføre jobben vår på en sikker og effektiv måte. Alle medarbeidere må overholde våre retningslinjer angående misbruk av alkohol og besittelse, omsetning og bruk av illegale stoffer. Inntak av alkoholholdige drikker er forbudt i våre lokaler, unntatt på spesifikke arrangementer i regi av selskapet. I den grad alkoholholdige drikkevarer konsumeres på slike arrangementer eller andre forretningsmessige hendelser utenfor våre lokaler (inkludert hendelser utenfor ordinær arbeidstid), forventes det at medarbeidere utviser godt skjønn, unngår å bli beruset og unngår bilkjøring eller andre potensielt farlige aktiviteter under påvirkning av alkohol. Å være i besittelse av, bruke, selge eller tilby ulovlige rusmidler og andre kontrollerte stoffer er forbudt under alle omstendigheter. Likeledes er det forbudt å være på arbeid eller kjøre et firmakjøretøy eller et kjøretøy på oppdrag for Parker mens du er under påvirkning av alkohol eller illegale rusmidler. 8

13 Forebygging av vold på arbeidsplassen Parker er forpliktet til å skape et trygt arbeidsmiljø som er fritt for trusler og fysisk skade. Alle har rett til å arbeide i et trygt miljø, og alle deler ansvaret for å sikre et trygt miljø for andre. Vi har nulltoleranse for vold på arbeidsplassen, og kommer til å undersøke og iverksette nødvendige tiltak hvis det oppstår trusler på arbeidsplassen. Hvis en person ikke ønsker å ta kontakt med en veileder eller leder, må integritetstelefonen brukes. Les avsnittet Slik tar du opp et integritetsspørsmål for å få informasjon om Parkers integritetstelefon. Parker forbyr voldelig oppførsel på arbeidsplassen, inkludert, men ikke begrenset til: fysiske skader eller trusler om å skade. Bråkete, aggressiv eller forstyrrende atferd. Bevisst mangel på respekt for den fysiske sikkerheten til eller trivselen for andre. Kommentarer eller oppførsel som med rimelighet kan tolkes som en trussel. Parker forbyr også uautorisert besittelse og/eller bruk av våpen mens en ansatt befinner seg på jobb, på selskapets eiendom, eller mens han eller hun er på oppdrag for selskapet. Enhver ansatt som mener at han eller hun kan være utsatt for vold eller trusler om vold, eller kjenner til voldelig eller truende oppførsel hos, eller rettet mot en ansatt som kan føre til skade på en person eller ødeleggelse av eiendom, må rapportere situasjonen umiddelbart til nærmeste overordnede eller leder, eller til HR-personalet. 9

14 Vi verdsetter kundene våre Kundene våre er grunnen til at vi eksisterer, og de skal alltid føle at vi setter pris på dem. Vi presenterer produktene og tjenestene våre for dem på rettferdig vis. Vi lytter til våre kunders behov, og utfordrer oss selv til å finne nye måter å tilby de beste, tilgjengelige løsningene på. Vi gjør oss fortjent til og bevarer deres tillit ved å behandle dem med ærlighet og integritet, på en profesjonell og høflig måte. Vi leverer det vi lover.

15 Vi holder det vi lover Vi bygger opp langsiktige kundeforhold ved å tilby kvalitetsprodukter og tjenester til rimelige priser, og ved å vise ærlighet og integritet i alle våre interaksjoner. Alt det vi forteller kunder og potensielle kunder om våre produkter og tjenester, gjennom reklame, salg og markedsføring, kommunikasjon osv., må være sannferdig, nøyaktig, fullstendig og forståelig. Vi skal ikke villede kunder ved å overdrive, utelate viktig informasjon eller ved å reklamere for produkter, funksjoner eller tjenester som vi ikke er sikre på at vi kan levere. Tilby trygge og pålitelige produkter Alle våre produkter skal være trygge og pålitelige, og må oppfylle alle gjeldende lover og regler samt kvalitetskrav og spesifikasjoner, overfor kundene våre. Vi følger en streng produktintegritet av en enkel grunn fordi det er det mest riktige å gjøre. Parker-ansatte må aldri forsettlig skjule defekt arbeid eller materiale, med vilje forfalske dokumenter eller utarbeide falske sertifiseringer eller krav vedrørende sikkerhet eller kvalitet for Parkerprodukter. Vi beskytter betrodde opplysninger Å opprettholde kundenes tillit krever at vi bruker opplysningene deres på riktig måte. Vi er forpliktet til å beskytte kundenes personvern. Vi samler inn informasjon fra kunder for å kunne levere bedre produkter og tjenester, og for å lære mer om preferansene deres. Tilgang til kundeopplysninger er begrenset til utvalgte ansatte som har behov for denne informasjonen av forretningsmessige eller juridiske årsaker, og all tilgang må være i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. Ivaretakelse av kundenes personlige opplysninger er viktig for å bevare omdømmet vårt og kundenes tillit. 11

16 Vi respekterer våre aksjonærer Vi har fokus på å øke verdien vi tilfører aksjonærene våre, samt verdsette tilliten de har til oss.

17 Integritet i finansregnskap og andre forretningsdokumenter Vi har fokus på å opprettholde fullstendige, rettferdige, tidsriktige, nøyaktige og forståelige økonomiske og forretningsmessige arkiver, samt noteopplysninger i rapporter og dokumenter vi arkiverer eller utleverer til USA. Securities and Exchange Commission samt regulatorer rundt om i verden. Vi utarbeider våre bedriftsarkiver og finansielle rapporter med integritet og ærlighet, enten de rapporteres eksternt eller brukes internt. Vi gir aldri uriktige opplysninger om vår finansielle eller operasjonelle ytelse, eller kompromitterer på annen måte integriteten til selskapets regnskaper bevisst. Vi legger ikke inn informasjon i bøkene eller arkivene våre som med vilje skjuler, villeder eller tilslører realitetene ved økonomiske eller ikke-økonomiske transaksjoner, resultater eller balanser. Arkivoppbevaring Som en del av vårt fokus på integritet i forretningsarkivene våre, må du ta godt vare på forretningsarkivene dine. Våre globale regler for god forretningsskikk skal være en ressurs og referanse for våre medarbeidere, og forsøker ikke å ta opp i seg hver enkelt lov, Parkerpolitikk eller forretningsførsel som våre medarbeidere kan møte. Vi følger alle prosesser og kontroller som brukes til å sikre nøyaktigheten i Parkers økonomiske resultater. De som blir bedt om å gjennomgå eller sertifisere informasjon relatert til Parkers internkontroll, skal gjøre dette fullstendig, nøyaktig og på korrekt måte. Hos Parker samarbeider og kommuniserer vi alltid åpent med Parkers avdeling for internrevisjon og etterlevelse, med regnskapsteam og juridiske team såvel som med Parkers uavhengige revisorer og offentlige undersøkere eller regulatorer når det gjelder Parkers regnskapspraksis eller regnskap. Vi forsøker aldri å påvirke, tvinge, manipulere eller villede noen av disse. Utgiftsrapporter Svindel med utgiftsrapporter inkluderer, men er ikke begrenset til, innsendelse av fiktive kvitteringer, unøyaktige rapporteringer av kjørelengde, forfalskning av kundenavn og fabrikering av forretningshensikter. Ansvarlig reising og underholdning Parkers medarbeidere skal registrere alle reiser og forretningsmessige utgifter på en sannferdig, nøyaktig og fullstendig måte. Bruk kun Parkers midler til legitime forretningsformål, og ikke bruk mer enn det som er nødvendig. Følg selskapets retningslinjer angående bruk av bedriftens kredittkort, foretrukne reiseleverandører, nødvendige godkjenninger fra ledelsen, kvitteringer, reiseregninger og andre reiserelaterte forhold. Vær ærlig og nøyaktig når du sender inn refusjonskrav, og bruk aldri Parkers midler til personlig reise eller underholdning, eller til å supplere inntektene dine. 13

18 Unngå innsidehandel Fra tid til annen kan det være at du mottar materiell og ikke-offentlig informasjon om Parker eller andre selskaper, inkludert Parkers kunder, leverandører og oppkjøpsobjekter. Denne informasjonen kan f.eks. være konfidensielle nyheter om fusjoner, oppkjøp, avhendelser, store rettssaker, nye produktlanseringer, store kontrakttildelinger, økonomiske resultater, inntjening eller annen informasjon, deling av aksjer eller andre opplysninger som kan påvirke aksjeprisen for Parker og/eller det andre selskapet. Vi verken kjøper, selger eller veksler på annet vis inn verdipapirer fra Parker og/eller det andre selskapet, eller råder andre til å gjøre dette, med mindre eller inntil denne informasjonen har blitt offentlig eller ikke lenger er av betydning. Å avgjøre om hvorvidt informasjon er blitt offentlig eller ikke lenger er av betydning, kan være vanskelig. Derfor skal du ta kontakt med juridisk avdeling før du veksler inn verdipapirer hvis du er i tvil. Unngå interessekonflikter Fordi det forventes at vi til enhver tid opptrer i Parkers beste interesse, må vi alltid være oppmerksomme på potensielle interessekonflikter. En interessekonflikt oppstår når personlige, sosiale, økonomiske eller politiske aktiviteter eller forretningsforhold påvirker objektiviteten og lojaliteten til en Parker-medarbeider. Faktiske konflikter likesom inntrykk av konflikter må unngås. Analyser nøye din egen situasjon for eventuelle/tilsynelatende interessekonflikter. Hvis du tror du eller et familiemedlem har havnet i en interessekonflikt, må du straks varsle sjefen din, og avdelingen for revisjon og etterlevelse. Følgende situasjoner representerer interessekonflikter, og er forbudte: Du eller noen i familien din eier en "bivirksomhet" som konkurrerer med, selger eller kjøper fra Parker. Du tar kjøpsbeslutninger for Parker basert på dine egne, personlige interesser snarere enn Parkers interesse. Du eller noen i familien din mottar personlige, uopptjente fordeler som et resultat av din posisjon i Parker. Du eller noen i familien din eier finansielle investeringer i konkurrenter, leverandører eller kunder, som ikke er nominelle investeringer i offentlige selskaper. Her er noen situasjoner der en interessekonflikt kan oppstå: Du eller noen i familien din jobber også for en konkurrent, kunde eller leverandør. Du deltar i relasjoner (enten forretningsmessige eller personlige) som kan svekke uavhengigheten eller dømmekraften din. 14

19 Hensiktsmessig bruk av selskapets eiendom Hver enkelt av oss får ansvar for en rekke firmaeiendeler og har ansvaret for å beskytte disse. Disse eiendelene inkluderer ikke bare kontanter og andre finansielle eiendeler, men også eiendeler som f.eks. utstyr, inventar, kontormateriell og åndsverk. Vi følger sikkerhetsprosedyrer for å beskytte eiendelene våre, og vi er oppmerksomme på situasjoner som kan føre til tap eller misbruk av disse. Vi nekter å delta, eller tolerere at andre deltar, i handlinger som involverer tyveri, bedrageri, uautorisert utlevering, underslag eller misbruk av noen av disse eller andre eiendeler som tilhører selslapet. Sikre åndsverkene våre og den konfidensielle informasjonen vår Våre ideer og oppfinnelser, innovative kundeløsninger og annen fortrolig informasjon, er verdifulle eiendeler som skiller oss fra konkurrentene våre, og som må beskyttes. Vi håndterer Parkers åndsverk og annen konfidensiell informasjon med ekstrem grundighet. Dette omfatter varemerker, patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter og annen proprietær informasjon. Vi mottar all proprietær informasjon i hemmelighet og forventes å holde denne informasjonen hemmelig, ikke avsløre eller bruke den annet enn i Parkers virksomhet og til Parkers fordel. Vi må aldri røpe Parkers konfidensielle informasjon til personer utenfor selskapet, eller bruke denne informasjonen til personlig vinning. Når det er SP SV nødvendig å dele informasjon om åndsverk slik at en tredjepart kan arbeide med oss, avslører vi aldri slik informasjon uten forhåndsgodkjenning fra ledelsen, og da kun etter å ha innhentet en skriftlig avtale om konfidensialitet fra juridisk avdeling. Hvis du lurer på hvorhvidt det er riktig å svare på eventuelle forespørsler om informasjon, må du spørre sjefen din eller juridisk avdeling. Hva kan være andre eksempler på Parkers konfidensielle eller proprietære informasjon? Eksempler på annen konfidensiell eller proprietær informasjon kan være: salgsog markedsføringsdatabaser, produkt-/systemdesign og prosesser, forretningsstrategier, forskningsdata og tekniske data, utvikling av nye produkter samt lister over medarbeidere, kunder og leverandører. 15

20 Informasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon Parkers informasjonsteknologi og elektroniske kommunikasjonsressurser er tilgjengelige for at de ansatte skal kunne bruke disse til forretningsformål. Parkers informasjonsteknologiske og elektroniske kommunikasjonsressurser omfatter elektroniske enheter, systemer, nettverk, servere, databaser, programvare eller andre data eller annen informasjonslagring eller behandlingsverktøy som eies, leases, utstedes eller på annen måte brukes av Parker (f.eks. datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, telefoner, mobiltelefoner, PDA-er/ smarttelefoner, kopimaskiner, bærbare lagringsmedier, trådløse enheter, e-post og talemeldinger, samt internett-tilkobling). Alle filer, all informasjon, all kommunikasjon og alle andre data som lagres, overføres eller behandles på Parkers IT-utstyr og elektroniske kommunikasjonsressurser, tilhører Parker, og Parker forbeholder seg retten til å vise, overvåke eller overføre slike filer, slik informasjon, slik kommunikasjon og alle andre data til enhver tid, innenfor selskapet og til tredjeparter, i henhold til lov. Bruk av Parkers IT-utstyr og elektroniske kommunikasjonsressurser skal skje i henhold til Parkers retningslinjer, bortsett fra som tillatt av lokale lover. Begrenset, personlig bruk av Parkers IT-utstyr og elektroniske kommunikasjonsressurser er tillatt hvis slik bruk (1) ikke forstyrrer arbeidsoppgaver, (2) har en negativ innvirkning på funksjonaliteten til Parkers IT-utstyr, (3) ikke er knyttet til en ekstern virksomhet og (4) ikke bryter loven, dette regelverket eller andre retningslinjer, annen praksis eller andre prosedyrer hos Parker. Medarbeiderne skal bruke Parkers IT-utstyr og elektroniske kommunikasjonsressurser på en godkjent måte, og slik at sikkerhetstrusler unngås. Parker kan gi tilgang til Parkers nettverk, servere, systemer, filer, informasjon, kommunikasjon og/ eller andre data, gjennom personlige enheter som eies av ansatte. Slik tilgang skal være begrenset og avhengig av datapersonvern og sikkerhetsrestriksjoner, samt overvåking i samsvar med Parkers retningslinjer. Parker kan gi politi eller andre tredjeparter tilgang til alt av Parkers IT-utstyr og elektroniske kommunikasjonsressurser. Parker kan også få tilgang til, vurdere og avsløre filer, informasjon, kommunikasjon og andre data som mistenkes å ha blitt brukt av en tidligere eller nåværende medarbeider til å utføre en ulovlig aktivitet, ved bruk av Parkers IT-utstyr eller elektroniske kommunikasjonsressurser. Sosiale nettverk Ettersom bruken av sosiale nettverk øker, er det viktig at Parkermedarbeidere bruker disse på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Sosiale nettverk åpner for nye muligheter til å ha en positiv innvirkning på våre merkevarer og vekst, men de medfører også en betydelig forretningsmessig risiko når de brukes feilaktig. Når du bruker sosiale nettverk, må du huske at alle våre eksisterende retningslinjer gjelder. Dette inkluderer å opprettholde konfidensialiteten i Parkers virksomhet, samt i teknisk og økonomisk informasjon. Du må 16

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer