Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11"

Transkript

1 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen,

2 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, dwt., bygget 2002 Tegningsperiode 26. mai 30. juni

3 S&P Bulk XI En kortfattet beskrivelse av prosjektet General Cargoskip, ca dwt., bygget 2002, kjøpes for attraktiv pris, av Arklow Shipping Ltd. Skipet leies tilbake til Arklow på en 6 års Bareboat-avtale til fast rate 2 250/dag. Det etableres et indre selskap (DIS), som gjør prosjektet skattemessig interessant grunnet forventet skatteunderskudd de to første år. Skipet selges etter 6 år, lånet tilbakebetales, og resten utbetales til investorene. Attraktiv og konkurransedyktig avkastning, med ca. 13 %. avkastning p.a. på innbetalt egenkapital. Utbyttekapasitet 13-16% p.a. Målsetting om løpende utbytte/utbetaling (årlig, utbetales i den grad bank / situasjon muliggjør det). Solid befrakter gir lav risiko. Arklow Shipping Ltd. er finansielt meget solid, og en av europeisk short seas markante aktører. Det modale skift. Europeisk Short Sea har underliggende strukturell vekst, og er et relativt stabilt og balansert marked, og dermed mer forutsigbart enn andre segmenter. Lav tilvekst av ny tonnasje gir lav nedsiderisiko på skipspris, heller et interessant oppsidepotensial. Forsiktig estimering av sluttverdi gir også lavere risiko. Ingen driftsrisiko (Bareboat). Skipet er bygget i 2002, og er dermed relativt sett ungt, også ved prosjektslutt (Short Sea-flåtens gj.snittsalder er hele 22 år!). 3

4 Arklow Shipping Ltd. En av de ledende aktørene innenfor europeisk short sea shipping Arklow Shipping Ltd. sin historie går tilbake til 1966, hvor familien Tyrell samlet sine shippingaktiviteter i ett selskap. Arklow Shipping eies i dag i hovedsak av James Tyrell og Sheila Tyrell. Selskapet opererer i dag 42 skip, og har sitt hovedkontor i Arklow, Irland. Har også kontor i Rotterdam. Selskapet spesialiserer seg bl.a. på logistikk innfor prosjektlaster, offshore strukturer, rør, bulk-korn, stålprodukter, mineraler, byggevarer, containere. 4

5 Arklow Shipping Ltd. Etablert og anerkjent aktør, med solid finansiell plattform og meget sterk markedsposisjon Arklow Shipping Ltd. (Consolidated) Numbers in 000 Euros P&L Turnover EBIT Balance Sheet Fixed Assets Current Assets Total assets Total Debt EBIT Margin 6 % 10 % 17 % 10 % 10 % 18 % 24 % 11 % 8 % Net debt/total Assets 22 % 19 % 1 % -6 % 9 % 31 % 48 % 53 % 53 % Equity Share 64 % 76 % 82 % 90 % 75 % 61 % 44 % 40 % 41 % Arklow representerer meget lav kredittrisiko. Selskapet er finansielt meget solid med en høy egenkapitalandel og en lav netto gjeld, hhv. 64% og 22%. Selv i meget vanskelige år som 2009 og 2010 har selskapet prestert. Punktlig betaler. Indistriell shipping. Den overveiende delen av kapasiteten bundet opp i lange fraktavtaler (COA s). Dette gir stabil og forutsigbar inntektstrøm. Arklow har lange kontrakter og svært lange kundeforhold (15-20 år!) til flere verdensledende innenfor produksjon og markedsføring av kunstgjødsel og andre innsatsfaktorer til jordbruk. Arklow Shipping har også samarbeidet lenge med de store aktørene innenfor metallproduksjon og gruvedrift, og fraktet innsatsfaktorer, mineraler og ferdigprodukter. Overfor toneangivende selskaper innenfor byggematerialer har Arklow Shipping også en sterk posisjon, og lange kontrakter. 5

6 MV Arklow Rally Kjøpes til gunstig pris 45 Price Index (Price/Dwt./rem.ec.life) (low-cycle, mid-cycle and high-cycle (Solmunde&Partners ASA) Low-cycle Mid-cycle High-cycle Arklow Rally Kjøpspris/skip er 5,65 mill., og reflekterer lavkonjunkturpriser, ref. prisindeks (pris/dwt./forventet gjenværende økonomisk liv). Våre analyser gir god støtte til kjøpspris ( 5,65) og salgsverdi ved prosjektslutt, ( 4,14) mill. Vår nåverdiberegning gir pris/skip i dag på 6,65 mill, og at pris ved prosjektslutt (residualverdien) er 5,00 mill. (Kjøpspris og prosjektets residualverdi = rødt. NPV-verdier=blått) 6

7 Etterspørselssiden EU og USA ute av resesjon i Q2/Q3 2009, forventer nå en bredere basert vekst USA, og EU (samlet), var ute av resesjon i Q2/Q USA og Tyskland vokser sterkt, arbeidsmarkedet forbedrer seg Storbritannia ute av resesjonen i q Veksten forventes å fortsette, men kan innledningsvis bli noe flat i USA og Storbritannia grunnet gjeldsnedbygging. S&P forventer at Euroområdets vekst i 2011 blir rundt 2%, mens USA vil vokse med 2,5%-3,0%. Eksportledet vekst i Euroland, spesielt fra Kina og andre fremvoksende økonomier. Vi forventer at veksten nå også brer seg til andre land. 7

8 Short Sea I positiv uvikling idet den økonomiske veksten nå forventes å få et bredere fundament Short Sea snudde i mai 2009, volumene er økende, og ratenivået i spotmarkedet er opp 36% fra mai 2009, og har etablert seg på mid-cycle -nivåer (historisk gjennomsnitt). Vi merker også at rederier med stor grad av kontraktsdekning etter hvert noterer bedre inntjening på sine skip, men kontraktsdekningen gjør at oppsvinget her kommer litt etter spotmarkedet. I storbulksegmentet snudde markedet i q1 2009, og også her ser vi nå nivåer rundt historisk gjennomsnitt. 8

9 Det modale skift Langsiktig trend i skifte av transportmåte der transport av varer flyttes fra vei til sjø Med en stadig økende handel mellom landene i Europa, og med den store utvidelsen av EU, forventes sterk handelsvekst fremover Denne veksten vil ikke kunne håndteres av et stadig mer tilstoppet europeisk veinett. EU myndigheter regner med at hvis de ikke har en løsning på dette problemet, vil dette ramme unionens økonomiske produktivitet ytterligere. EU arbeider aktivt på flere fronter for et såkalt modalt skift, et skift i transportmåte, bort fra veinettet, og over på sjø- og innlands vannveier (Marco Polo). EU-Kommisjonens White Paper 2001 markerte starten på en politikk som inkluderer lovregulering, finansiering, forbedringer av infrastruktur, forskning etc. Det er disse forhold som gir rammene for fremtidig vekst i europeisk short sea. Det blir stadig mer fokus på short sea som et miljøvennlig alternativ til veitransport. 9

10 Tilbudssiden Liten ordrebok, liten tilførsel av ny tonnasje Aktørene i short sea-segmentet har ingen tradisjon for store ordrebøker. Disiplinen omkring ordreboken er i stor grad et resultat av segmentets industrielle karakter, der forventet etterspørselsvekst bestemmer ordreboken. Ordreboken er på 8% (2,66% p.a. i gjennomsnitt), og med en årlig gjennomsnittlig skraping lik historisk gjennomsnitt på rundt 6%, vil flåtens størrelse sannsynligvis minke svakt fremover. 10

11 Tilbudssiden Short Sea relativt stabilt, og har en gammel flåte Sammenlignet med stortank og storbulk er rater og skipspriser i Short Sea mindre volatile og mer forutsigbare. Historisk rateutvikling i stortank har standardavvik på ca. 60% (se figur), mens Short Sea Shipping har 16%. Typisk industriell shipping, med stor kontraktsandel, har standardavvik på lave 11 %. Short Sea karakteriseres av et balansert marked, og overkontrahering oppleves svært sjelden (Solmunde&Partners egen analyse, basert på tall fra Clarkson samt fra aktører i Europeisk Short Sea). Short Sea karakteriseres av en svært gammel flåte, men en gjennomsnittsalder rundt 22 år (Analysen inneholder også mer tradisjonelle bulkskip). Arklow Rally er således et ungt skip, også ved prosjektslutt. 11

12 Prosjektets kontantstrøm P ro ject N ame: S&P B ulk XI Prosjektstart 1. D riftsår 2. D riftsår 3. D riftsår 4. D riftsår 5. D riftsår 6. D riftsår C A SH F LOW Income Expences (43 800) (44 798) (45 570) (46 481) (47 411) (48 491) Expences Interest income C ash F lo w fro m Operatio n Interest expenses Repayment Debt Repayment Debt Investments / docking ( ) Debt Asset sale Taxes Bank, cash C ash F lo w(p ro ject) ( ) Dividend capacity Return (Paid out %) 13,5 % 14,2 % 14,7 % 15,3 % 15,9 % 101,3 % Dividend/share Kontantstrømsbudsjettet viser påfølgende 12 mnd. perioder etter oppstart, mens faktisk rapportering vil foregå pr. kalender kvartal/år. Eventuelle utbytter / tilbakebetaling vil basere seg på resultater oppnådd i kalenderår. Prosjektets kontantstrøm er et budsjett, og virkelig kontantstrøm vil kunne avvike fra budsjett. Prosjektets inntekter baserer seg på en bareboatkontrakt med fast rate, til Arklow Shipping. Arkow Shipping er et meget solid selskap, og inntektene er således forutsigbare. Endringer kan dog forekomme underveis. Renten i kontantstrømmen baserer seg på historisk rente (3 mnd. EURIBOR), og faktiske rentekostnader vil kunne ligge høyere eller lavere. 12

13 Teknisk beskrivelse Skipet er bygget ved Bijlsmar Lemmer B.V., Holland, i Ved overtagelse vil skipet være modifisert, slik at det laster dwt., i stedet for dwt. Skipet har MaK/Caterpillar hovedmotor. Teknisk Manager vil være VSM, og skipet er inspisert og funnet i god stand. Skipet inspiseres årlig gjennom hele prosjektets levetid. Gjennom våre rutiner vil eventuelle avvik fra normal standardutvikling påpekes, og vil rettes opp av Arklow. På den måten sikrer man seg at skipets standard opprettholdes helt til prosjektets slutt. 13

14 VSM Vår samarbeidspartner for teknisk oppfølging av skipene Vi har hatt et tett samarbeid med VSM over mange år. VSM har i dag fullt ship management på tre av skipene under Solmunde&Partners ASA. I tillegg har VSM teknisk oppfølging av ytterligere 20 skip som ligger under Solmunde&Partners. Hovedkontor i Bergen og kontor i Kaliningrad og Rotterdam og er således godt plassert geografisk, og hands-on i forhold til alle skip. Alle skip/prosjekter følges opp teknisk gjennom hele prosjektperioden. Samarbeidet med Norvegr Crewing i Kaliningrad er av gammel dato, og her rekrutteres mannskap av høy standard. VSM vil stå for teknisk oppfølging av skipet gjennom prosjektperioden. Skipet vil inspiseres årlig, og eventuelle avvik fra normal utvikling vil påpekes overfor Arklow, som vil rette opp forholdet. Vi har flere års erfaring med Arklow, og deres vedlikehold av våre skip har vært utmerket, og uten anmerkninger. MV Bjørg(TC navn OOCL Nevskiy). Skipet eies av investorene i BBS Containerfeeder I DIS, og administreres av Solmunde&Partners ASA. Ship Management utføres av VSM. 14

15 Solmunde&Partners ASA Prosjektets Forretningsfører Solmunde&Partners er prosjektets forretningsfører og administrer prosjektet gjennom prosjekttiden. Solmunde&Partners: er selskapets administrasjon og følger opp overfor styret. følger opp ship management og teknisk vedlikehold. følger opp overfor Arklow Shipping. følger opp overfor finansierende bank følger opp overfor revisor. lager regnskap og kvartalsrapporter til investorer. 15

16 Solmunde&Partners ASA Solmunde & Partners ASA (BB-Shipping ASA / Andenes&Solmunde AS) tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Solmunde & Partners ASA har fra starten i 2003 lagt ut til sammen 24 shippingprosjekter, og administrerer i dag 14 shippingselskaper, med til sammen 24 skip. Solmunde & Partners ASA er et solid fundert selskap, har solid økonomi, og har god kredittverdighet (Dun&Bradstreet og Experian). Solmunde & Partners ASA har spesiell fokus på direkte investeringer i shipping, men vil også kunne tilby andre investeringsmuligheter. Direkte investeringer i shipping er et attraktivt supplement til andre investeringsklasser som aksjer, obligasjoner, aksje-og obligasjonsfond, og andre direkte investeringer, som eiendom. 16

17 Prosjektorganisering Tilrettelegger og Forretningsfører. Administrerer S&P Bulk XI. Forretningsføreravtale med S&P Bulk XI. (VSM, bank, regnskap, revisor, styret, Arklow Shipping, megler) S&P Bulk XI AS. Eier skipet, og leier dem til Arklow Shipping. Har eget styre, og Solmunde&Partners er selskapets administrasjon. Teknisk oppfølging, avtale med S&P Bulk XI (i samarbeid med TSS). Årlige inspeksjoner av skipet. Påpeker evt. mangler, og påser at de blir rettet. Arklow Shipping leier skipet på bb-certeparti. Opererer dem kommersielt, og forestår drift for egen kost og risiko. Pliktig å holde skipet godt vedlikeholdt, jfr. Barecon Dette følges opp av VSM/Solmunde&Partners. 17

18 Prosjektets risiko Investering i shipping innebærer risiko. Under er en gjennomgang av noen vanlige risikofaktorer. Listen er ikke uttømmende: Politisk risiko Endring i det politiske miljø, herunder skattepolitikk, miljøpolitikk etc. kan påvirke prosjektets forutsetninger, og prosjektets avkastning. Lån og lånestruktur Prosjektets lån og kontantstrøm er i euro. For de som investerer i NOK er det viktig å være klar overat EURNOK kursen vil variere gjennom prosjektets levetid. Hele eller deler av lånet vil gå på flytende renter som vil være utsatt for svingninger, dette kan påvirke avkastningen prosjektet. En låneavtale kan inneholde en minimumsverdiklausul hvor verdien av skipene vil bli målt i forhold til lånets størrelse. Fall i markedsverdien av skipene i prosjektets levetid vil således kunne føre til brudd på låneavtalen hvilket kan påvirke/endre forutsetningen i prosjektet og dermed avkastningen i prosjektet. Markedsrisiko Shipping er syklisk og er avhengig av vekst i verdensøkonomien, etterspørsel etter transport og tilgangen av skip i markedet. Dette påvirker skipspris og rater. Ved å investere innen segmenter ned kuten tilgang på nye skip og inngåelse av lange kontrakter med solide motparter kan man redusere markedsrisikoen. Motpartsrisiko S&P Bulk XI er avhengig av at motparten betaler avtalt bareboat hyre. Hvis motparten ikke står for sine forpliktelser kan dette påvirke prosjektets forutsetninger og avkastning. Residualverdirisiko Verdien på skipene ved prosjektets slutt er en viktig risikofaktor. Denne kan være høyere eller lavere enn budsjettert, og dette vil påvirke prosjektets avkastning. Likviditetsrisiko Solmunde&Partners kan være behjelpelig med omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet. Under spesiell markedsforhold kan det være vanskelig å finne kjøper til andel. 18

19 Disclaimer: Det er Solmunde&Partners ASA sin intensjon å presentere et så konsistent og korrekt bilde av prosjektet som mulig, og informasjonen som prospektet/presentasjonen inneholder, er hentet fra kilder som forventes å være etterettlige og i god tro. Solmunde&Partners ASA kan likevel ikke garantere eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig for korrektheten til informasjonen i dette/denne memorandum/presentasjon. 19

20 Solmunde & Partners ASA Visiting: Torgalmenning 10, 5 etg. Entrance. Rådhusgt Bergen Mail: Pb 848 Sentrum 5807 Bergen Phone/Fax/ Ph: Fax: