Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11"

Transkript

1 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen,

2 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, dwt., bygget 2002 Tegningsperiode 26. mai 30. juni

3 S&P Bulk XI En kortfattet beskrivelse av prosjektet General Cargoskip, ca dwt., bygget 2002, kjøpes for attraktiv pris, av Arklow Shipping Ltd. Skipet leies tilbake til Arklow på en 6 års Bareboat-avtale til fast rate 2 250/dag. Det etableres et indre selskap (DIS), som gjør prosjektet skattemessig interessant grunnet forventet skatteunderskudd de to første år. Skipet selges etter 6 år, lånet tilbakebetales, og resten utbetales til investorene. Attraktiv og konkurransedyktig avkastning, med ca. 13 %. avkastning p.a. på innbetalt egenkapital. Utbyttekapasitet 13-16% p.a. Målsetting om løpende utbytte/utbetaling (årlig, utbetales i den grad bank / situasjon muliggjør det). Solid befrakter gir lav risiko. Arklow Shipping Ltd. er finansielt meget solid, og en av europeisk short seas markante aktører. Det modale skift. Europeisk Short Sea har underliggende strukturell vekst, og er et relativt stabilt og balansert marked, og dermed mer forutsigbart enn andre segmenter. Lav tilvekst av ny tonnasje gir lav nedsiderisiko på skipspris, heller et interessant oppsidepotensial. Forsiktig estimering av sluttverdi gir også lavere risiko. Ingen driftsrisiko (Bareboat). Skipet er bygget i 2002, og er dermed relativt sett ungt, også ved prosjektslutt (Short Sea-flåtens gj.snittsalder er hele 22 år!). 3

4 Arklow Shipping Ltd. En av de ledende aktørene innenfor europeisk short sea shipping Arklow Shipping Ltd. sin historie går tilbake til 1966, hvor familien Tyrell samlet sine shippingaktiviteter i ett selskap. Arklow Shipping eies i dag i hovedsak av James Tyrell og Sheila Tyrell. Selskapet opererer i dag 42 skip, og har sitt hovedkontor i Arklow, Irland. Har også kontor i Rotterdam. Selskapet spesialiserer seg bl.a. på logistikk innfor prosjektlaster, offshore strukturer, rør, bulk-korn, stålprodukter, mineraler, byggevarer, containere. 4

5 Arklow Shipping Ltd. Etablert og anerkjent aktør, med solid finansiell plattform og meget sterk markedsposisjon Arklow Shipping Ltd. (Consolidated) Numbers in 000 Euros P&L Turnover EBIT Balance Sheet Fixed Assets Current Assets Total assets Total Debt EBIT Margin 6 % 10 % 17 % 10 % 10 % 18 % 24 % 11 % 8 % Net debt/total Assets 22 % 19 % 1 % -6 % 9 % 31 % 48 % 53 % 53 % Equity Share 64 % 76 % 82 % 90 % 75 % 61 % 44 % 40 % 41 % Arklow representerer meget lav kredittrisiko. Selskapet er finansielt meget solid med en høy egenkapitalandel og en lav netto gjeld, hhv. 64% og 22%. Selv i meget vanskelige år som 2009 og 2010 har selskapet prestert. Punktlig betaler. Indistriell shipping. Den overveiende delen av kapasiteten bundet opp i lange fraktavtaler (COA s). Dette gir stabil og forutsigbar inntektstrøm. Arklow har lange kontrakter og svært lange kundeforhold (15-20 år!) til flere verdensledende innenfor produksjon og markedsføring av kunstgjødsel og andre innsatsfaktorer til jordbruk. Arklow Shipping har også samarbeidet lenge med de store aktørene innenfor metallproduksjon og gruvedrift, og fraktet innsatsfaktorer, mineraler og ferdigprodukter. Overfor toneangivende selskaper innenfor byggematerialer har Arklow Shipping også en sterk posisjon, og lange kontrakter. 5

6 MV Arklow Rally Kjøpes til gunstig pris 45 Price Index (Price/Dwt./rem.ec.life) (low-cycle, mid-cycle and high-cycle (Solmunde&Partners ASA) Low-cycle Mid-cycle High-cycle Arklow Rally Kjøpspris/skip er 5,65 mill., og reflekterer lavkonjunkturpriser, ref. prisindeks (pris/dwt./forventet gjenværende økonomisk liv). Våre analyser gir god støtte til kjøpspris ( 5,65) og salgsverdi ved prosjektslutt, ( 4,14) mill. Vår nåverdiberegning gir pris/skip i dag på 6,65 mill, og at pris ved prosjektslutt (residualverdien) er 5,00 mill. (Kjøpspris og prosjektets residualverdi = rødt. NPV-verdier=blått) 6

7 Etterspørselssiden EU og USA ute av resesjon i Q2/Q3 2009, forventer nå en bredere basert vekst USA, og EU (samlet), var ute av resesjon i Q2/Q USA og Tyskland vokser sterkt, arbeidsmarkedet forbedrer seg Storbritannia ute av resesjonen i q Veksten forventes å fortsette, men kan innledningsvis bli noe flat i USA og Storbritannia grunnet gjeldsnedbygging. S&P forventer at Euroområdets vekst i 2011 blir rundt 2%, mens USA vil vokse med 2,5%-3,0%. Eksportledet vekst i Euroland, spesielt fra Kina og andre fremvoksende økonomier. Vi forventer at veksten nå også brer seg til andre land. 7

8 Short Sea I positiv uvikling idet den økonomiske veksten nå forventes å få et bredere fundament Short Sea snudde i mai 2009, volumene er økende, og ratenivået i spotmarkedet er opp 36% fra mai 2009, og har etablert seg på mid-cycle -nivåer (historisk gjennomsnitt). Vi merker også at rederier med stor grad av kontraktsdekning etter hvert noterer bedre inntjening på sine skip, men kontraktsdekningen gjør at oppsvinget her kommer litt etter spotmarkedet. I storbulksegmentet snudde markedet i q1 2009, og også her ser vi nå nivåer rundt historisk gjennomsnitt. 8

9 Det modale skift Langsiktig trend i skifte av transportmåte der transport av varer flyttes fra vei til sjø Med en stadig økende handel mellom landene i Europa, og med den store utvidelsen av EU, forventes sterk handelsvekst fremover Denne veksten vil ikke kunne håndteres av et stadig mer tilstoppet europeisk veinett. EU myndigheter regner med at hvis de ikke har en løsning på dette problemet, vil dette ramme unionens økonomiske produktivitet ytterligere. EU arbeider aktivt på flere fronter for et såkalt modalt skift, et skift i transportmåte, bort fra veinettet, og over på sjø- og innlands vannveier (Marco Polo). EU-Kommisjonens White Paper 2001 markerte starten på en politikk som inkluderer lovregulering, finansiering, forbedringer av infrastruktur, forskning etc. Det er disse forhold som gir rammene for fremtidig vekst i europeisk short sea. Det blir stadig mer fokus på short sea som et miljøvennlig alternativ til veitransport. 9

10 Tilbudssiden Liten ordrebok, liten tilførsel av ny tonnasje Aktørene i short sea-segmentet har ingen tradisjon for store ordrebøker. Disiplinen omkring ordreboken er i stor grad et resultat av segmentets industrielle karakter, der forventet etterspørselsvekst bestemmer ordreboken. Ordreboken er på 8% (2,66% p.a. i gjennomsnitt), og med en årlig gjennomsnittlig skraping lik historisk gjennomsnitt på rundt 6%, vil flåtens størrelse sannsynligvis minke svakt fremover. 10

11 Tilbudssiden Short Sea relativt stabilt, og har en gammel flåte Sammenlignet med stortank og storbulk er rater og skipspriser i Short Sea mindre volatile og mer forutsigbare. Historisk rateutvikling i stortank har standardavvik på ca. 60% (se figur), mens Short Sea Shipping har 16%. Typisk industriell shipping, med stor kontraktsandel, har standardavvik på lave 11 %. Short Sea karakteriseres av et balansert marked, og overkontrahering oppleves svært sjelden (Solmunde&Partners egen analyse, basert på tall fra Clarkson samt fra aktører i Europeisk Short Sea). Short Sea karakteriseres av en svært gammel flåte, men en gjennomsnittsalder rundt 22 år (Analysen inneholder også mer tradisjonelle bulkskip). Arklow Rally er således et ungt skip, også ved prosjektslutt. 11

12 Prosjektets kontantstrøm P ro ject N ame: S&P B ulk XI Prosjektstart 1. D riftsår 2. D riftsår 3. D riftsår 4. D riftsår 5. D riftsår 6. D riftsår C A SH F LOW Income Expences (43 800) (44 798) (45 570) (46 481) (47 411) (48 491) Expences Interest income C ash F lo w fro m Operatio n Interest expenses Repayment Debt Repayment Debt Investments / docking ( ) Debt Asset sale Taxes Bank, cash C ash F lo w(p ro ject) ( ) Dividend capacity Return (Paid out %) 13,5 % 14,2 % 14,7 % 15,3 % 15,9 % 101,3 % Dividend/share Kontantstrømsbudsjettet viser påfølgende 12 mnd. perioder etter oppstart, mens faktisk rapportering vil foregå pr. kalender kvartal/år. Eventuelle utbytter / tilbakebetaling vil basere seg på resultater oppnådd i kalenderår. Prosjektets kontantstrøm er et budsjett, og virkelig kontantstrøm vil kunne avvike fra budsjett. Prosjektets inntekter baserer seg på en bareboatkontrakt med fast rate, til Arklow Shipping. Arkow Shipping er et meget solid selskap, og inntektene er således forutsigbare. Endringer kan dog forekomme underveis. Renten i kontantstrømmen baserer seg på historisk rente (3 mnd. EURIBOR), og faktiske rentekostnader vil kunne ligge høyere eller lavere. 12

13 Teknisk beskrivelse Skipet er bygget ved Bijlsmar Lemmer B.V., Holland, i Ved overtagelse vil skipet være modifisert, slik at det laster dwt., i stedet for dwt. Skipet har MaK/Caterpillar hovedmotor. Teknisk Manager vil være VSM, og skipet er inspisert og funnet i god stand. Skipet inspiseres årlig gjennom hele prosjektets levetid. Gjennom våre rutiner vil eventuelle avvik fra normal standardutvikling påpekes, og vil rettes opp av Arklow. På den måten sikrer man seg at skipets standard opprettholdes helt til prosjektets slutt. 13

14 VSM Vår samarbeidspartner for teknisk oppfølging av skipene Vi har hatt et tett samarbeid med VSM over mange år. VSM har i dag fullt ship management på tre av skipene under Solmunde&Partners ASA. I tillegg har VSM teknisk oppfølging av ytterligere 20 skip som ligger under Solmunde&Partners. Hovedkontor i Bergen og kontor i Kaliningrad og Rotterdam og er således godt plassert geografisk, og hands-on i forhold til alle skip. Alle skip/prosjekter følges opp teknisk gjennom hele prosjektperioden. Samarbeidet med Norvegr Crewing i Kaliningrad er av gammel dato, og her rekrutteres mannskap av høy standard. VSM vil stå for teknisk oppfølging av skipet gjennom prosjektperioden. Skipet vil inspiseres årlig, og eventuelle avvik fra normal utvikling vil påpekes overfor Arklow, som vil rette opp forholdet. Vi har flere års erfaring med Arklow, og deres vedlikehold av våre skip har vært utmerket, og uten anmerkninger. MV Bjørg(TC navn OOCL Nevskiy). Skipet eies av investorene i BBS Containerfeeder I DIS, og administreres av Solmunde&Partners ASA. Ship Management utføres av VSM. 14

15 Solmunde&Partners ASA Prosjektets Forretningsfører Solmunde&Partners er prosjektets forretningsfører og administrer prosjektet gjennom prosjekttiden. Solmunde&Partners: er selskapets administrasjon og følger opp overfor styret. følger opp ship management og teknisk vedlikehold. følger opp overfor Arklow Shipping. følger opp overfor finansierende bank følger opp overfor revisor. lager regnskap og kvartalsrapporter til investorer. 15

16 Solmunde&Partners ASA Solmunde & Partners ASA (BB-Shipping ASA / Andenes&Solmunde AS) tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Solmunde & Partners ASA har fra starten i 2003 lagt ut til sammen 24 shippingprosjekter, og administrerer i dag 14 shippingselskaper, med til sammen 24 skip. Solmunde & Partners ASA er et solid fundert selskap, har solid økonomi, og har god kredittverdighet (Dun&Bradstreet og Experian). Solmunde & Partners ASA har spesiell fokus på direkte investeringer i shipping, men vil også kunne tilby andre investeringsmuligheter. Direkte investeringer i shipping er et attraktivt supplement til andre investeringsklasser som aksjer, obligasjoner, aksje-og obligasjonsfond, og andre direkte investeringer, som eiendom. 16

17 Prosjektorganisering Tilrettelegger og Forretningsfører. Administrerer S&P Bulk XI. Forretningsføreravtale med S&P Bulk XI. (VSM, bank, regnskap, revisor, styret, Arklow Shipping, megler) S&P Bulk XI AS. Eier skipet, og leier dem til Arklow Shipping. Har eget styre, og Solmunde&Partners er selskapets administrasjon. Teknisk oppfølging, avtale med S&P Bulk XI (i samarbeid med TSS). Årlige inspeksjoner av skipet. Påpeker evt. mangler, og påser at de blir rettet. Arklow Shipping leier skipet på bb-certeparti. Opererer dem kommersielt, og forestår drift for egen kost og risiko. Pliktig å holde skipet godt vedlikeholdt, jfr. Barecon Dette følges opp av VSM/Solmunde&Partners. 17

18 Prosjektets risiko Investering i shipping innebærer risiko. Under er en gjennomgang av noen vanlige risikofaktorer. Listen er ikke uttømmende: Politisk risiko Endring i det politiske miljø, herunder skattepolitikk, miljøpolitikk etc. kan påvirke prosjektets forutsetninger, og prosjektets avkastning. Lån og lånestruktur Prosjektets lån og kontantstrøm er i euro. For de som investerer i NOK er det viktig å være klar overat EURNOK kursen vil variere gjennom prosjektets levetid. Hele eller deler av lånet vil gå på flytende renter som vil være utsatt for svingninger, dette kan påvirke avkastningen prosjektet. En låneavtale kan inneholde en minimumsverdiklausul hvor verdien av skipene vil bli målt i forhold til lånets størrelse. Fall i markedsverdien av skipene i prosjektets levetid vil således kunne føre til brudd på låneavtalen hvilket kan påvirke/endre forutsetningen i prosjektet og dermed avkastningen i prosjektet. Markedsrisiko Shipping er syklisk og er avhengig av vekst i verdensøkonomien, etterspørsel etter transport og tilgangen av skip i markedet. Dette påvirker skipspris og rater. Ved å investere innen segmenter ned kuten tilgang på nye skip og inngåelse av lange kontrakter med solide motparter kan man redusere markedsrisikoen. Motpartsrisiko S&P Bulk XI er avhengig av at motparten betaler avtalt bareboat hyre. Hvis motparten ikke står for sine forpliktelser kan dette påvirke prosjektets forutsetninger og avkastning. Residualverdirisiko Verdien på skipene ved prosjektets slutt er en viktig risikofaktor. Denne kan være høyere eller lavere enn budsjettert, og dette vil påvirke prosjektets avkastning. Likviditetsrisiko Solmunde&Partners kan være behjelpelig med omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet. Under spesiell markedsforhold kan det være vanskelig å finne kjøper til andel. 18

19 Disclaimer: Det er Solmunde&Partners ASA sin intensjon å presentere et så konsistent og korrekt bilde av prosjektet som mulig, og informasjonen som prospektet/presentasjonen inneholder, er hentet fra kilder som forventes å være etterettlige og i god tro. Solmunde&Partners ASA kan likevel ikke garantere eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig for korrektheten til informasjonen i dette/denne memorandum/presentasjon. 19

20 Solmunde & Partners ASA Visiting: Torgalmenning 10, 5 etg. Entrance. Rådhusgt Bergen Mail: Pb 848 Sentrum 5807 Bergen Phone/Fax/ Ph: Fax:

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE 1.9

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk XI DIS

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk XI DIS INVESTERINGSMEMORANDUM S&P Bulk XI DIS En investering i Europeisk Short Sea. General cargo skip, 5 000 dwt., bygget i 2002. 6 års Bareboatavtale med Arklow Shipping Ltd., Irland Innbetalt egenkapital:

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk X DIS

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk X DIS INVESTERINGSMEMORANDUM S&P Bulk X DIS En investering i Europeisk Short Sea. General cargo skip, 4 500 dwt., bygget i 2002. 6 års Bareboatavtale med Arklow Shipping Ltd., Irland Innbetalt egenkapital: 2

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q3 211 Denne rapport/analyse er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q2 2011 Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE Q4 Q-Rapport MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper Dette dokumentet omfatter risiko ved investeringer gjennom RS Platou Finans Shipping AS, samt risiko knyttet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea. MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt.

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea. MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt. INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt. 1999) 8 års bareboat med Flinter Group B.V., Holland Technical Inspection

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper Dette dokumentet omfatter risiko ved investeringer gjennom RS Platou Project Sales AS, samt risikoknyttet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt.

BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt. BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt. 7 års Bareboat med Arklow Shipping Ltd. BBS Bulk IX DIS

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS INFORMASJON OM RISIKO 1 INNLEDNING Informasjonen under tilfredsstiller kravene til produktinformasjon i verdipapirforskriftens 10-13 og 10-15. Det vil i tillegg normalt også foreligge annen skriftlig informasjon

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt.

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. 6 års bareboat med Flinter Group, Holland BBS BULK VI KS Prosjektsammendrag Denne

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse

Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse 1 Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse Eierskapskonferansen 17. mars 2009 Tor Olav Trøim, Seatankers Erfaringsgrunnlaget 2 Non Strategic Investments Incl TUI AG Tidligere gruppeselskaper: Northern

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode

Detaljer

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer Berit Bergslid Salvesen, DNV Maritime Solutions 12. Mars 2009 De neste 20 minuttene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft 1 2 Markedskraft som forvalter i det nordiske kraftmarkedet 20 TWh forbruk 11 TWh produksjon Håndterer > 100 fysiske aktører

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea

INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea MV Arklow Willow / MV Arklow Wind / MV Arklow Wave Bulk / General cargo, 14 000 dwt. 7 års bareboat med Arklow Shipping

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer