MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 170/12 171/12 172/12 173/12 174/12 175/12 176/12 REFERATER DELEGERTE SAKER SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING- CAFE DOKKA ANS. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - PIT-STOP DINER SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL OPPFØLGING AV RAMMEDE/BERØRTE ETTER TERRORHANDLINGEN 22. JULI 2011 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013 NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 14399/12 Arkivsaksnr.: 12/2900 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: REFERATER Administrasjonens innstilling: 1. TV-aksjonen 2012 evaluering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. november Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

3

4

5

6 Lnr.: 14793/12 Arkivsaksnr.: 12/2982 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 12/ DS 23/12 SIF//MSH U63 &18 Fredheim v/ Kari Bjørkeli MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING JULEBORD FREDHEIM NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november 2012 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

7 Lnr.: 14553/12 Arkivsaksnr.: 12/2824 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Cafe Dokka ANS, Storgata 20, 2870 Dokka, Mattilsynet, Lensmannen i Nordre Land SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - CAFE DOKKA ANS. Sammendrag: Cafe Dokka ANS søker serveringsbevilling for et lokale i Storgata 20, 2870 Dokka (2.etg i Bergfossenteret). Etter Lov om serveringsvirksomhet av med senere endringer gis Cafe Dokka ANS serveringsbevilling for omsøkte lokaler. Vedlegg: Forklaring for serveringsbevilling Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad med vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Saksopplysninger: Cafe Dokka ANS søker serveringsbevilling for lokale i Storgata 20, 2870 Dokka (2.etg i Bergfossenteret). Driftskonsept er: Kafeteria Det er ca 108 sitteplasser i lokalet. Eiere er Edip Musaogullari og Osman Musaogullari Styrer er Edip Musaogullari. Det søkes om åpningstid: Man-lør kl Styrer har avlagt etablererprøve for serveringsvirksomhet. Lensmannen har ingen bemerkninger til vandel eller politimessige forhold. Cafe Dokka ANS har drevet i halvannet år uten godkjent bevilling. De har levert skriftlig forklaring og beklagelse på dette.

8 Vurdering: Serveringsbevilling skal gis dersom kravene i 4 6 jfr 7 i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Det har ikke kommet noen anmerkning fra Lensmannen. Når det gjelder forholdet at de har drevet uten godkjent bevilling er det gitt skriftlig forklaring på dette. Ut ifra den begrunnelsen som er gitt anses det ikke som noe fare at eiere vil drive virksomheten på uforsvarlig vis. Eiere driver også andre serveringssteder i kommunen som det ikke har vært noe å utsette på når det gjelder forsvarlig drift. Rådmannen viser til formannskapets vedtak i sak nr. 166/12 og ser behovet for at det snart som råd utarbeides retningslinjer for sanksjoner slik at vi har et eventuelt grunnlag for sanksjoner ved brudd på lover og regler om bevilling. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) Etter Lov om serveringsvirksomhet av med senere endringer gis Cafe Dokka ANS serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-lør kl ) Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

9

10 Lnr.: 14551/12 Arkivsaksnr.: 12/2825 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Pit-Stop Diner, Storgt. 20, 2870 DOKKA, Mattilsynet, Lensmannen i Nordre Land SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - PIT-STOP DINER Sammendrag: Pit-Stop Diner søker serveringsbevilling for et lokale i Storgata 20, 2870 Dokka (1.etg i Bergfossenteret). Etter Lov om serveringsvirksomhet av med senere endringer gis Pit-Stop Diner serveringsbevilling for omsøkte lokaler. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad med vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Saksopplysninger: Pit-Stop Diner søker serveringsbevilling for lokale i Storgata 20, 2870 Dokka (1.etg i Bergfossenteret). Driftskonsept er: Gatekjøkken. Det er ca 70 sitteplasser i lokalet. Eiere er Edip Musaogullari og Osman Musaogullari Styrer er Edip Musaogullari. Det søkes om åpningstid: Man-søn kl Styrer har avlagt etablererprøve for serveringsvirksomhet. Lensmannen har ingen bemerkninger til vandel eller politimessige forhold.

11 Vurdering: Serveringsbevilling skal gis dersom kravene i 4 6 jfr 7 i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Det har ikke kommet noen anmerkning fra Lensmannen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) Etter Lov om serveringsvirksomhet av med senere endringer gis Pit-Stop Diner serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-søn kl ) Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 15. november 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

12 Lnr.: 14807/12 Arkivsaksnr.: 12/2692 Arkivnøkkel.: 223 Saksbehandler: JLM Utskrift til: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL OPPFØLGING AV RAMMEDE/BERØRTE ETTER TERRORHANDLINGEN 22. JULI 2011 Sammendrag: Støttegruppen 22. juli, avdeling Oppland, søker alle kommunene i Oppland om økonomisk støtte til gruppen, som er opprettet for at de berørte skal kunne finne personlig støtte i tillegg til å ha en kanal for å søke relevant informasjon og kunnskap. Nordre Land kommune var ikke direkte berørt av hendelsene 22. juli, da ingen innbyggere fra kommunen ble skadd eller drept ved hendelsen i regjeringskvartalet, og ingen innbyggere oppholdt seg på Utøya. Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. Vedlegg: Søknad fra Støttegruppen 22. juli. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Støttegruppen 22. juli avdeling Oppland, som er en fylkesavdeling av Den Nasjonale Støttegruppen, har søkt om økonomisk støtte til oppfølging av rammede/berørte etter terrorhandlingen 22. juli Støttegruppen skal fremme interesse til de rammede etter bombingen av regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, både nasjonalt og lokalt. Fylkesavdelingen Oppland ble etablert i mai 2012, og de registrerer at behovet for støtte er kontinuerlig økende. De erfarer at det er stort behov for målrettet oppfølging, og målet deres er å arbeide for at alle skal få det tilbudet de har krav på. Gruppen hevder saken er helt spesiell i forhold til omfang, rettssak og pressedekning. Behovet for økonomisk og moralsk støtte er derfor stort. Støttegruppen hevder kommunene har mottatt skjønnsmidler i 2011 til dekning av merutgifter knyttet til oppfølgingen av terrorhandlingen. Store deler av disse midlene ble

13 fordelt etter folketall, slik at også de kommunene som ikke hadde påvist spesielle utgifter til dette formålet mottok til dels betydelige midler. I 2012 skal det fordeles ytterlige antall mill. kroner i skjønnsmidler. Antall som ble rammet fra Oppland fylke er 16 ungdommer som var på Utøya, 2 ungdommer og 1 voksen ble drept. Vurdering: Nordre Land kommune var ikke direkte involvert i terrorhandlingen den 22. juli Det var ingen innbyggere fra Nordre Land verken på Utøya eller i Regjeringskvartalet den fatale dagen. Skjønnsmidlene skulle brukes til psykososial oppfølging av rammede etter terrorhandlingen. De fordelte skjønnsmidlene ble utdelt til de kommunene som var direkte rammet av terrorhandlingene. Vi kjenner til at noen få kommuner har mottatt penger fra Staten selv om de ikke hadde noen berørte innbyggere, dette kom fram under første dag av 22. juli-høringene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè. Tilskuddsmidlene tildelt i Oppland ble fordelt etter at kommunene aktivt måtte søke om midlene, og dokumentere ressursinnsats. Nordre Land kommune er ikke blant de tre kommunene i Oppland som har fått tilskuddsmidler fra Staten til dette formålet. Med bakgrunn i disse vurderingene, går Rådmannen inn for å avslå søknaden om økonomisk støtte fra Støttegruppen 22. juli avdeling Oppland. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Søknad om tilskudd fra Støttegruppen 22. juli avdeling Oppland avslås. NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

14

15

16 Lnr.: 14810/12 Arkivsaksnr.: 12/2990 Arkivnøkkel.: 145 Saksbehandler: JLM Utskrift til: HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN Sammendrag: Handlingsplan/økonomiplan er utarbeidet som et 4-årig styringsdokument, med utgangspunkt i kommuneplanen. De politisk prioriterte satsningsområdene i kommuneplanen er inkludert i handlingsplanens del 2. I handlingsplanens del 3, er styringskortene med styringsparametere med konkrete mål for tjenesteytingen. Disse har gjennomgått en vesentlig oppdateringsprosess og er nå linket mot Kommunebarometerets målinger av kommunene. Del 4 er økonomiplanen for fireårs-perioden. Den viser den beregnede utviklingen i kommunens inntekter, basert på den informasjonen som foreligger nå, opp mot utgiftsnivået kommunen har i budsjettet for 2013 og allerede vedtatte tjenesteendringer. Her synliggjøres utfordringene som gir omstillingsbehov i økonomiplanperioden. Vedlegg: Handlingsplan/økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Plan og bygningslovens krav til en handlingsdel knyttet til kommuneplanen, ivaretas i Nordre Land kommune i den verbale delen av kommunens handlingsplan/økonomiplan. I handlingsplan for er del 2 kommuneplanens handlingsdel. I følge planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i sak 14/12 og har en langsiktig tidsramme fram til Handlingsdelen er en fireårig plan som rulleres årlig. Som følge av vedtatt planstrategi vil kommunen fra neste år begynne prosessen med å utarbeide handlingsdelen på våren. Målet er å gi denne delen av kommuneplanen større oppmerksomhet og bedre prosess slik at den fungerer etter intensjonen i planstrategien. Dagens ordning med tematiske kommunedelplaner skal erstattes av at handlingsplanen får mer oppmerksomhet og bredere prosess, og tiltak som vedtas gjennom strategiske handlingsplaner skal implementeres. Alle enheter og tjenesteområder skal medvirke slik at kommunen som organisasjon jobber sammen for å nå overordnede mål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsplanens del 3 inneholder styringskortene til enhetene. Hver enhet har nå ett styringskort, så for de store enhetene er det relativt omfattende. Styringskortet innleder med en faktatabell som inneholder informasjon om enheten, som er utfyllende opplysninger til

17 styringsparameterne. Videre er det mål knyttet til brukerperspektivet. Der har utvalget av kostra-tall som nøkkeltall i Kommunebarometeret vært retningsgivende for enhetenes styringsparametere. I tillegg til de objektive nøkkeltallene, er det også mål knyttet til brukerundersøkelsene i enheter der det gjennomføres. Noen enheter har også andre mål. Dette er gjort fordi det er ansett som viktig for enheten å lykkes på det området for å kunne tilby en god tjeneste. Økonomiplandelen gir et fireårig økonomisk bilde av de prioriteringene som er skissert i handlingsprogrammet, og konsekvenser av de mål og ambisjoner som fremgår av vedtatte styringskort. Årsbudsjettet for 2013 utgjør det første året i økonomiplanperioden. Årsbudsjettet legges frem i en egen sak, og som eget dokument. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2013-priser for hele økonomiplanperioden. For 2013 er skatteinntektene, inkl naturressursskatt beregnet til kr. 120,378 mill. Rammetilskuddet til kommunen har for 2013 økt med vel kr. 26 mill i forhold til 2012-nivået. Denne økningen skyldes, i tillegg til en fremskriving av rammene, flere forhold. For det første ble det i revidert nasjonalbudsjett våren 2012 lagt inn økninger i rammene til kommunene, primært gjennom økte skatteinntekter. For Nordre Land kommunes del gir disse økte rammene størst utslag på inntektsutjevningen for skatteinntektene. Gjennom utgiftsutjevningen korrigeres den enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov gjennom ulike delkostnadsnøkler. Rammetilskuddet er beregnet ut fra et forventet stabilt innbyggertall på 6774, med samme aldersfordeling som pr.1. juli Utregning av rammetilskuddet baseres på beregningsmodell fra KS (okt. 2012). Renter og avdrag er beregnet i henhold til kommunens lånemasse og kapital. Det er i planperioden forutsatt et låneopptak pr. år på om lag kr. 45 mill. Til tross for signaler fra Norges Bank er det lagt en stabil innlånsrente for hele planperioden på 2,84 % for flytende lån. Konsesjonskraftsalg for 2013 budsjettert med ca. kr. 7,2 mill. Dette er basert på forutsetninger om at kraften selges til en gjennomsnittlig pris på kr. 30,67 øre/kwh. Det er forutsatt at størrelsen på inntekten fra 2013, også kan fremskrives videre utover i planperioden gjennom en forventning om stabilt lave kraftpriser i planperioden. Summen av MVA refusjon fra investeringsbudsjettet er beregnet ut fra et sannsynlig og stabilt investeringsnivå i økonomiplanen. I tråd med gjeldende regelver er det lagt inn en overføring til investeringsbudsjettet tilsvarende inntektene fra mva-refusjonen fra Dette betyr at alle mva-refusjonsinntekter fra investeringsbudsjettet, som inntektsføres i driftsregnskapet, fra 2014 i sin helhet skal inngå i investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak. Det vil fra bli innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Nordre Land kommune. Eiendomsskatt kan ved en forutsetning om en skattesats på 2 promille av den enkelte eiendoms markedsverdi gi merinntekter i størrelsesorden ca kr. 9,36 mill årlig. Dette inntektsnivået er videreført i 4-årsperioden. Det er beregnet at pensjonskostnaden for Nordre Land kommune vil øke fra Dette er foreløpig beregnet til en økning på ca kr. 2,0 mill for 2014, og ytterligere kr. 1,0 mill i Pensjonskostnaden påvirkes i stor grad av avkastningsmuligheter i bank- og aksjemarkedet og av kommende lønnsoppgjør og endringer i Grunnbeløpet (g-regulering). Det blir i 2013/2014 bygget 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente på Øygardsjordet. Disse vil tidligst bli satt i drift i 2014, og det er derfor lagt inn bemanning av disse omsorgsboligene fra da. Dette vil innebære en utgiftsøkning på ca. kr. 9,1 mill. Det er i de nye omsorgsboligene foreløpig beregnet behov for en bemanning på 11,8 årsverk. Det var i forrige handlingsplan/økonomiplan lagt inn en ambisjon om at kommunen i løpet av økonomiplanperioden skulle etablere et handlingsrom. Denne ambisjonen ligger også inne

18 i denne økonomiplanen, men er forskjøvet ett år når det gjelder måloppnåelsen for netto driftsresultat, Aktiviteten på investeringssiden i planperioden, vil primært være fokusert om tre store prioriterte prosjekter; Bygging av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente Rehabilitering av kommunalt ledningsnett for vann og avløpssektoren. Utbygging av Elverom tomtefelt Kommunestyret vedtok i sak 87/12 at det skal bygges 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente. Det er høsten 2012 igangsatt utarbeidelse av planprogram, og reguleringsplan for området vil bli varslet med oppstart våren Det er lagt inn kr. 1,0 mill i 2013 til reguleringsplan av området og prosjektering av omsorgsboliger. Hovedvekten av byggingen er forventet utført i 2014, og det er derfor lagt inn kr. 25 mill. Avslutning av byggeprosjektet i 2015 er lagt inn med kr. 5,0 mill. Store deler av kommunens ledningsnett innen vann og avløp er ikke rehabilitert siden det ble etablert. Dette betyr at ledningsnettet i stor grad er rundt 50 år gammelt. Et gammelt ledningsnett har selvsagt ikke samme kvalitet som nyere ledningsnett. Videre er det i budsjettet for 2013 bevilget midler til å sikre en godkjent vannforsyning, både ved Torpa vannverk og i Dokka-området. Ved Torpa vannverk handler prosjektene hovedsakelig om å sluttføre renovering av Torpa vannverk. I Dokka-området er det prioritert midler til å utvide utbygd område rundt Vinjarmoen, for å kunne utvikle dette videre i næringssammenheng. Til tiltak innen disse områdene er det i økonomiplanperioden lagt inn prosjekter i størrelsesorden kr. 22,3 millioner. Det er fortsatt tilgjengelige byggeklare tomter på Dokka mens det i Torpa ikke er tilgjengelige byggeklare tomter i regulert og opparbeidet område. Det er i planperioden satt av midler til grunnlagsinvesteringer i regulert område ved Elverom. Grunnlagsinvesteringene dekker kommunens utbyggingskostnader til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtegrensene på de regulerte tomtene. Investeringsoversikten har i planperioden investeringsprosjekter for totalt kr. 49,868 mill i 2013, kr. 46,2 mill i 2014, 22,9 mill i 2015 og 15,9 mill i Finansieringsbehovene er finansiert slik: Finansieringsbehov Overført fra drift (mva-refusjon) Bruk av fondsmidler - Generelt disposisjonsfond -700 Bruk av fondsmidler - disposisjonsfond/pensjon Bruk av lånemidler Sum finansiering Vurdering: Handlingsplanen skal være bindeleddet mellom langsiktige mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og konkrete tiltak som vedtas i økonomiplanen. Årets handlingsplan er ikke et resultat av en prosess med bred medvirkning, men snarere en oversikt over ulike prosjekter som gjennomføres og settes i gang i Samfunnsdelen har

19 vedtatte mål og strategier knyttet til sju fokusområder, samt tre andre viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. Handlingsdelen skal angi hvordan de langsiktige mål og strategier skal følges opp de fire påfølgende år med konkretiserte tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. For å sikre best mulig tilknytning til økonomiplanen inngår begge planene i det samme dokumentet. Revidering av handlingsplanen skal fra 2013 flyttes til vårhalvåret slik at arbeidet ikke overskygges av fokuset på budsjettforhandlinger. I arbeidet med utarbeidelse av strategier og planer skal det være fokus på å sikre sammenheng mellom overordnet planlegging og prioritering av realistiske tiltak som skal implementeres i handlingsdelen. Kommuneplanens handlingsdel vil gjennomgå ytterligere forbedringer ved å utvide handlingsdelen av planen til å omfatte en oversikt over alle de viktige tiltak og prosjekter fra delplaner og temaplaner. Handlingsplanen for er et skritt på veien til en bedre prosess og en helhetlig plan, men den er ikke et resultat av en slik prosess som vi legger opp til framover siden planstrategien ble vedtatt tidligere i høst. Det er likevel forsøkt å trekke parallellen mellom langsiktige mål og strategier og konkrete tiltak. Ved utarbeidelsen av målsetningen i styringskortene, er det vanskelig å vurdere hva som er realistisk å nå. I mange tilfeller er det skjelnet til landsgjennomsnittet når en skal sette målet. I andre tilfeller er det foreslått et mål som vil gi en liten bedring på styringsparameteren, sammenlignet med siste kjente resultat. Det er også flere styringsparametere der det er mål om å opprettholde dagens resultater, da dette er ansett som gode resultater. Det er også tilfeller der det er så gode resultater ved siste måling at det er ansett som lite realistisk å oppnå så gode resultater på sikt. I disse tilfellene er det satt et lavere mål, men som da er realistisk å kunne oppnå. I denne utgaven av styringskortene er det vektlagt å foreslå realistiske mål. Dette betyr at det er forskjellig målsetning på styringsparametere for hver av enhetene innenfor et område. Altså vil ikke for eksempel målsetningen for sykefraværet i omsorg og rehabilitering og i sentraladministrasjonen være lik. Dette gjelder også målene knyttet til medarbeiderundersøkelsen, der det er lagt opp til en forbedring i forhold til dagens nivå på det enkelte styringsparameter. Som følge av vedtatt planstrategi vil kommunen fra neste år begynne prosessen med å utarbeide handlingsdelen på våren. Rådmannen mener at dette vil gi handlingsplan og økonomiplan en større oppmerksomhet og bedre prosess. Ett av punktene rådmannen ønsker å fokusere på i handlingsplansprosessen til våren er at handlingsplanen skal bli en mer komplett oversikt over både driftsøkonomiske og investeringsmessige konsekvenser at de mål som settes i handlingsdelen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil rådeformannskapet til å fremme saken for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagt Handlingsplan/økonomiplan NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november 2012

20 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

21 Lnr.: 14811/12 Arkivsaksnr.: 12/2991 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: HHO Utskrift til: BUDSJETT 2013 Sammendrag: Etter framskriving av budsjettet for 2012 og innarbeidelse av konsekvensjusteringer, stod Nordre Land kommune ovenfor en utfordring på kr 6,997 mill. I tillegg ble det prioritert friske midler til flere nye tiltak. Kultur er i år igjen en budsjettvinner med økning i henhold til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, friske midler til økt tilbud på Parken og minimalt med kutt. Også Omsorg og rehabilitering har måttet ta en relativt liten prosentvis reduksjon i rammen. Satsning i tråd med samhandlingsreformen har også fått plass i budsjettet for For å oppnå et budsjett i balanse, har alle enhetene måtte foreta reduksjoner i rammene eller inntektsøkninger. Investeringsbudsjettet for 2013 legger opp til et høyt investeringsnivå også i 2013, med budsjetterte investeringer på totalt kr 49,868 mill. Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte driftsbudsjett inklusive betalingssatser og investeringsbudsjett med finansiering. Vedlegg: Budsjett 2013 i tall Budsjettkommentarer inklusive betalingssatser og gebyrer for 2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 5. september begynte formannskapet arbeidet med budsjettet for Der ble foreløpige rammer for enhetene presentert. Disse ble utarbeidet ved at opprinnelig budsjett for 2012 ble fremskrevet med en lønnsvekst for 2012 på 4,5 % og en prisvekst fra 2012 til 2013 på 1,3 %. Denne prisveksten ble brukt til å fremskrive alle utgiftene i budsjettet. Det ble lagt til grunn en deflator (indeks for beregnet realvekst i kommunenes inntekter) på 3,0 % som ble brukt for å fremskrive alle inntektene. Lønnsframskrivingen ble gjort med bakgrunn i at lønnsoppgjøret i 2012 ble totalt 4,07 %, men Nordre Land kommune har mange arbeidstakere som har fått økt sin lønn betydelig mer enn dette på grunn av heving av minstelønn, lønnshopp for fagarbeidere og økte lærerlønninger. Avsetning til pensjon KLP er holdt uendret fra 2012 på 15,5 %, mens pensjonsavsetningen for lærerne som er i Statens

22 Pensjonskasse er satt til 11,31 %. Denne satsen er bestem av staten. Tilskuddet til Nordre Land kirkelige fellesråd ble økt med 4,5 %, tilsvarende lønnsøkningen. I tillegg til framskrivningen ble det korrigert for ettårige finansieringer og hendelser fra budsjettet for Kommunestyrets fondsbruk i budsjettet for 2012 knyttet til skolene, tilskudd til lag og foreninger og gratis halleie er konsekvensjustert inn i ordinær drift, mens ekstraordinært tilskudd til kunstgressbane er tatt ut da dette var en engangshendelse. Finansieringen av vakttjenester ble i budsjettet for 2012 vedtatt finansiert fra forsikringsfond med kr ,-. Dette ble innarbeidet i Teknisk drift og eiendom sitt budsjett. Det samme ble fondsbruken knyttet til sentral kursing i regi av HR. Nordre Land kommunes budsjetterte utgiftsbehov etter framskrivning av enhetenes budsjett og innarbeidelse av konsekvensjusteringene var kr ,-. Den enkelte enhets ramme etter framskrivning og konsekvensjusteringer vises i budsjettskjema 1B, tredje rad, tekstet «Foreløpig 2013». Det beregnede kommunebidraget for 2013 ble utarbeidet ved bruk av KS-prognosemodell for beregning av skatt og rammetilskudd. Renter på kommunens innlån er beregnet basert på kommunens virkelige lånemassen og rentebetingelser. Det er antatt en gjennomsnittlig flytende rente i 2013 på 2,84 %. Inntektene knyttet til renter på innskudd i bank er beregnet ut fra en gjennomsnittlig rentesats på 3,11 % og gjennomsnittlig kr 38,5 mill. innestående til forrentning. Basert på prognosemodellen og andre estimerte forhold rundt felles inntekter/felles utgifter, får man et beregnet kommunebidrag for 2013 på kr ,-. Utfordringen man stod ovenfor etter å ha framskrevet og konsekvensjustert enhetenes rammer sammenlignet med de inntektene som det beregnede kommunebidraget ville gi, viste en utfordring på kr ,-. Behovene til innbyggerne i Nordre Land endres. I tillegg kommer det nye føringer fra statlig hold. Det er også områder i den kommunale tjenesteytingen der formannskapet ønsker bedre tjenester for innbyggerne. Dette medfører at de ulike enhetene har behov for å iverksette nye tiltak for å oppfylle krav og innfri innbyggernes rettigheter til tjenester. Med bakgrunn i behov for å etablere nye tjenester, har formannskapet i budsjettprosessen klart å finne midler til å prioritere nye tiltak på til sammen neste kr 3,55 mill. Det satses på samhandlingsreformen ved å styrke tildelingskontoret så denne også omfatter en koordinerende enhet. I tillegg skal det satses på forebygging, tidlig behandling og økt selvhjulpenhet ved å øke både den kommunale fysioterapiressursen og opprette en ny driftshjemmel. Økte behov innen Miljøarbeidertjenesten dekkes ved å tilføre øke midler til Rudsgata 4, og i tillegg øker driftsvedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen. Med prioriteringen av de nye tiltakene inn i budsjettet for 2013, stod man ovenfor et kuttbehov på kr ,- for å oppnå et budsjett i balanse. Enhetene ble utfordret til å komme opp med kuttforslag for å bringe budsjettet i balanse. Ingen av kuttene som er vedtatt, medfører konsekvenser for faste stillinger. De reduksjoner som må gjennomføres i år har ingen store konsekvenser for tjenestetilbudet, men stort uttak av inntektsøkninger og kutt i allerede trange rammer, gjør at små uforutsette hendelser vil kunne medføre merforbruk. Det gjør også at senere års budsjettprosesser med kutt-behov, sannsynligvis vil resultere i mer alvorlige kutt i tjenestetilbudene enn det som har vært nødvendig for å oppnå balanse i budsjettet for Det er vedtatt en reduksjon i enhetene på tilsammen kr 7,258 mill. Kr 1,865 mill. er besparelser i enhetene som kommer som følge av

23 inntektsøkninger. Det er også i år noen reduksjoner som er av midlertidig karakter, og som vil komme igjen som utfordringer i neste års budsjett. En halv avdeling mindre i Dokka barnehage fra nyttår og frem til august, er en besparelse i budsjettet for 2013 som vil komme som en utfordring i 2014 budsjettet er et eksempel på dette. Innsparinger som følge av midlertidige vakanser er andre. Midlertidige salderinger som dette beløper seg til kr En reduksjon i utgiftene til tjenesteområdene som er av varig karakter, summerer seg til kr ,-. I tillegg ble lønnspotten redusert med ,- ut fra opprinnelige beregnet behov. Dette ble gjort med bakgrunn i et stort overheng på årslønnsveksten fra 2012 til Utgiftene til Lean, kr ,-, finansiert av disposisjonsfond. Det er også lagt opp til at det skal brukes kr ,- fra disposisjonsfond for å oppnå balanse. I tillegg er kr 1,653 mill. av samhandlingsreform-pengene tatt inn i driften for å finansiere folkehelse-satsningen i tråd med samhandlingsreformen. Resultatet av nevnte prosesser er at formannskapet nå legger frem et forslag til driftsbudsjett som er i balanse. Ved framskrivning av budsjettet for 2013 ble det lagt til grunn en inntektsøkning for enhetene på 3,0 %. Inntekter basert på gebyrer og brukerbetaling er i utgangspunktet lagt opp til at skal øke med 3 % fra 2012 til Enkelte gebyrer og betalingssatser øker i takt med framskrivningen, men de fleste har en økning som er lavere enn det som er lagt til grunn i framskrivningen. Den største endringen i betalingssatsene vil foreldre med barn på SFO oppleve. Der blir det økt timespris og makspris fra januar Fra høsten 2013 skal det etableres en ny betalingsmodell med prosent-plass etter hvor mange dager i uka barnet benytter SFO. Dette vil forenkle administreringen av ordningen. Ellers er det få store endringer i betalingssatsene. Det henvises til betalingssatsene i budsjettet for nærmere informasjon om betalingssatsene og gebyrene. Investeringsbudsjettet for 2013 har en total ramme på kr 49,868 mill., inklusive 10 mill. i startlån. Det er en liten økning i investeringer på IT siden i 2013-budsjettet sammenlignet med tidligere. Investeringer innenfor selvkost-områdene utgjør en vesentlig del. Rehabilitering av ledningsnett og oppgradering av vannverkene for å trygge vannkvaliteten er prioriterte områder. Opparbeidelsen av tomter på Elverums-feltet er den store enkeltsatsning i investeringsbudsjettet for 2013, i tillegg til opprustnings- og rehabiliteringstiltak på kommunale eiendommer inkl. kirken. Vurdering: Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

24 1. Nordre Land kommunestyre vedtar årsbudsjettet for Nordre Land kommune, i samsvar med fremlagt dokument «Budsjett 2013 i tall» og «Budsjettkommentarer inklusive betalingssatser og gebyrer for 2013» 2. Eiendomsskatten videreføres for verker og bruk på samme nivå som i 2012, hvor eiendomsskattesatsen er 7 o/oo. Øvrige bestemmelser gjelder slik dette fremgår av budsjettdokumentets Del 4 «Gebyrer og betalingssatser». 3. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser. 4. Det er budsjettert med en lønnspott på kr ,- inklusive sosiale kostnader. Rådmannen gis fullmakt til å fordele de avsatte lønnsmidlene på de enkelte budsjettområder. 5. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2013, i samsvar med budsjettforslaget, slik det fremgår av dokumentets del 4 Gebyrer og betalingssatser. 6. Det budsjetteres med investeringer på kr 49,868 mill. Opptak av lån er budsjettert med kr 43,618 mill. i Det delegeres rådmannen å bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale rente- og avdragsbetingelsene. 7. Ordføreren gis fullmakt til å disponere kr ,- avsatt på ansvar til formannskapets disposisjon. 8. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere resultatenhetenes netto driftsbudsjett på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte resultatenheter i samsvar med vedtatt økonomireglement. NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. november 2012 Jarle Snekkestad rådmann Henriette Hovdelien

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 01.12.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 01.12.2016 kl. 10.00 NY MØTETID STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Det er felles orientering med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 10.00.

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer