Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012"

Transkript

1 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 1: Valg Forstanderskapet Leder på valg: Periode Valgkomiteens innstilling Kleiberg, Erling 2012 Kleiberg, Erling (gjenvalg) Nestleder på valg Periode Valgkomiteens innstilling Gjerde, Ørjan 2012 Gjerde, Ørjan (gjenvalg) Styret Medlemmer på valg Periode Valgkomiteens innstilling Birkeland, Nils Birkeland, Nils (gjenvalg) Svaboe, Frode Svaboe, Frode (gjenvalg) Bjørvik, Trine Lise Bjørvik, Trine Lise (gjenvalg) Varamedlemmer på valg Periode Valgkomiteens innstilling Rønneberg, John 2012 Rønneberg, John (gjenvalg) Brådland, Asbjørn 2012 Brådland, Asbjørn (gjenvalg) Østerhus, Njål 2012 Kristin Reitan Husebø (ny) Kontrollkomité Nestleder på valg Periode Valgkomiteens innstilling Berge, Sverre Berge, Sverre (gjenvalg) Medlem på valg: Sagedahl, Sigrun Sagedahl, Sigrun (gjenvalg) Varamedlem på valg: Jerstad, Tove Jerstad, Tove (gjenvalg) Valgkomité Medlemmer på valg Periode Valgkomiteens innstilling Frøyland, Magne Frøyland, Magne (gjenvalg) Nordhagen, Lisbeth Nordhagen, Lisbeth (gjenvalg) Varamedlemmer på valg Periode Valgkomiteens innstilling Eltervåg, Nina Refsnes, Jan (ny) Eskeland, Ruth Elise Vatne, Solveig (ny) Gavetildelingskomité Medlemmer på valg Periode Valgkomiteens innstilling Houge, Venke Houge, Venke (gjenvalg) Robberstad, Torleiv Borgersen, Solveig (ny)

2 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 2: Honorarer for tillitsvalgte 2012 Bakgrunn: For å reflektere arbeidsbelastningen og være i tråd med praksis i andre banker foreslås det å honorere bankens underutvalg. Foruten dette foreslås det at satsene forblir uendret for regnskapskapsåret Forslag til vedtak: Forstanderskapet vedtok honorarsatser for tillitsvalgte gjeldene f.o.m regnskapsåret ORGAN FUNKSJON FAST ÅRLIG HONORAR HONORAR PR. MØTE STYRET Leder Nestleder Øvrige medlemmer Varamedlemmer REVISJONSUTVALG Leder Øvrige medlemmer GODTGJØRELSESUTVALG Leder Øvrige medlemmer KONTROLLKOMITÈ Leder Medlem m/sekretærfunksjon Øvrige medlemmer Varamedlem FORSTANDERSKAPET Leder Øvrige medlemmer Varamedlemmer VALGKOMITÈ Medlemmer Varamedlemmer GAVETILDELINGSKOMITÈ Medlemmer

3 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 3: Endringer pensjonsordninger for ansatte og administrerende direktør Formål Banken har hatt en gjennomgang av pensjonsordningene og på bakgrunn av dette foreslår styret følgende: 1. Gruppelivsdekningen for alle ansatte økes med 5G fra 30,5G til 35,5G. Banken fjerner fripoliseoppbyggingen på alle risikodekningene tilknyttet både ytelsespensjon- (YTP) og innskuddspensjonsordningene (ITP). 2. Nåværende driftsbaserte pensjonsforpliktelse for ansatte med lønn over 12G avvikles og erstattes med pensjon basert på lønnsytelse med full skattlegging og privat pensjonssparing. 3. Pensjonsordningen for administrerende direktør konkretiseres ved å gå over fra driftsbasert pensjonsforpliktelse til pensjon basert på lønnsytelse med full skattlegging og privat pensjonssparing. 1. Bakgrunn og vurdering; økt gruppelivsdekning og fjerning av fripoliseoppbygging på risikodekningene Styret foreslår nå at man fjerner fripoliseoppbyggingen på alle risikodekningene tilknyttet både YTP og ITP ordningene. Ordningene vil da gå UTEN fripoliseoppbygging. Pensjonsrisikoen som i dag er dekket opp, er uførepensjon (UP), etterlattepensjon (EP) og barnepensjon (BP). Dekningsomfanget er som følger: UP er satt til 66 % av lønn inntil 12G (inklusiv folketrygd), beregnet i hht gammel folketrygd og estimert folketrygd (beregnet av forsikringsgiver) EP er lik 60 % av forsikringsgivers beregnede UP BP er lik 40 % av forsikringsgivers beregnede UP Alle dekningene krever mulighet for 30 års opptjening av tjenestetid (ansettelse) Alle dekningene er i dag MED fripoliseoppbygging. Dette innebærer at den tjenestetid den ansatte oppnår ved ansettelse hos SSB får vedkommende med seg i form av en fripolise. En ordning som går uten fripoliseoppbygging, vil ikke ha noen praktisk betydning for den ansatte, så lenge han/hun er ansatt i banken. Når man slutter i banken, vil den tjenestetiden man har bortfalle med mindre man fortsetter å betale for risikodekningen(e) som en individualpolise. Denne individualpolisen vil, sammen med ny risikodekning hos ny arbeidsgiver (forutsetter lik dekning), gi samme opparbeidede rettighet.

4 For å kompensere bortfallet av fripoliseopptjeningen, ønsker banken å øke dagens gruppelivsordning med 5G i forsikringssum til 35,5G. Disse endringene er mer i tråd med vanlig praksis i dagens pensjonsmarked, selv om det fortsatt er noe bedre enn det de fleste bedrifter velger å tilby sine ansatte. Endringene gjøres gjeldende fra Bakgrunn og vurdering; avvikling av driftspensjon for lønn over 12G I gjeldende ordning har banken en driftsbasert pensjonsordning for ansatte med lønn over 12G. Ordningen består av følgende elementer: Alderspensjon; Driftspensjon som utgjør 65 % av pensjonsgrunnlaget (lønn over 12G) Uførepensjon; Kollektiv livrente som utgjør 65 % av pensjonsgrunnlaget Ektefelle/samboerpensjon; Kollektiv livrente som utgjør 60 % av uførepensjon Barnepensjon; Kollektiv livrente som utgjør 40 % av uførepensjonen. Driftspensjon er en usikret/ufondert pensjon. Bedriften gir de ansatte et løfte om en pensjonsutbetaling, men det gjøres ingen fysiske avsetninger eller innbetalinger til en konto, verken internt i bedriften eller eksternt i annen institusjon. Banken må gjenspeile pensjonsløftet i våre regnskaper, både en pensjonsforpliktelse og årlige kostnader etter gjeldende regnskapsstandarder. Forslaget til endringer i pensjon for lønn over 12G innebærer følgende: Alderspensjon; Erstattes av årlig lønnstillegg. Det beregnes et årlig lønnstillegg i % av lønn over 12G som erstatter nåværende driftspensjon. Ansatte får utbetalt beregnet lønnstillegg per måned sammen med ordinær månedslønn. Dette innebærer at ansatte som har lønn over 12 G overtar ansvaret for sparing til alderspensjon. Beregningen av prosenttillegget vil være individuelt basert på alder, tjenestetid og historisk lønn og foretas av aktuar. Uførepensjon; Fortsetter med uførepensjon på 65 % av lønn over 12G UTEN fripoliseopptjening. Ektefelle/samboerpensjon; Opphører Barnepensjon; Opphører De foreslåtte endringene gjøres gjeldende fra Oppspart sparesaldo fram til betales ut som et engangsbeløp til de involverte, og bankens balanse- post reduseres tilsvarende.

5 3. Bakgrunn og vurdering; konkretisering av pensjonsytelse for administrerende direktør. Banken har en forpliktelse overfor administrerende direktør (AD) på å dekke en avtalt prosentvis ytelse av lønn på tidspunktet for pensjonering. Pensjonsalder for AD er avtalt til 62 år. Pensjonsytelsen består i dag av en innskuddsbasert ordning med årlig innskudd av lønn opp til 12 ganger grunnbeløpet. Ut over dette dekkes pensjonsytelsen av en driftsbasert ytelseslignende ordning som aktuarberegnes årlig og føres som en forpliktelse i bankens balanse. På bakgrunn av kostnadsmessige og forenklingsmessige hensyn foreslås endringer i pensjonsløsningen for administrerende direktør. Dette er i tråd med forslaget i pkt 2 om avvikling av driftspensjon for lønn over 12G for alle ansatte. Dette betyr avvikling av driftspensjonsordningen i sin helhet. Den erstattes av lønnsytelse og privat pensjonssparing. Vurdering Dagens ordning er administrativt ressurskrevende. Ordningen må løpende avstemmes mot nytt regelverk for innskuddsbaserte pensjonsordninger under skattelovgivningen, samt regelverket for ytelsesbaserte ordninger som delvis faller under skattelovgivningen. Ordningen er sårbar for endringer i lover og regelverk. Flere andre bedrifter har innført eller er i ferd med å vurdere tilsvarende løsninger. Banken har engasjert AON Hewitt til å bistå med beregninger av ulike ytelsesnivåer. Det er utarbeidet beregninger og simuleringer i egne rapporter som er styrebehandlet. Inkludert i beregningene er deltakelse i obligatorisk innskuddsordning for lønn opp til 12G. Med utgangspunkt i beregningene fra AON Hewitt er det forhandlet frem et nivå på 46,5 % av lønn. Dette medfører et lavere kostnadsnivå for banken enn dagens løsning, og er også lavere enn ren beregningsteknisk verdi av dagens forpliktelse. I tillegg kommer deltakelse i bankens obligatoriske ordning for lønn inntil 12G. I tillegg kommer også de ulike forsikringselementer som banken til enhver tid har tilknyttet sine pensjonsordninger. Pensjon for 2010 og 2011 beregnes etter prinsippene i denne saken og utbetales som lønn til administrerende direktør. Avsetninger i bankens balanse fra denne perioden kan oppløses. Avtalen gjelder fra 1. januar Saksgang og beslutningsprosess Punktet om fjerning av fripoliseopptjening på risikopensjonen til ansatte har vært drøftet med de ansattes representanter i banken, samt behandlet i styringsgruppen for

6 pensjonsordningen i banken. I begge sammenhenger har det vært gitt tilslutning til det framlagte forslaget. Ihht Sparebanklovens 12 er det forstanderskapet som treffer avgjørelser om pensjonering. Forstanderskapets kompetanse omfatter også tilsagn og avtaler om pensjonering av enkelt ansatte. Innstilling: Forslag til vedtak: Pensjonsordningene for ansatte endres ihht det framlagte forslaget. Pensjonsordningen for administrerende direktør endres til en utbetalingsløsning ihht det framlagte forslaget.

7 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 4: Fullmakt ansvarlig kapital Bankens forretningsmodell tilser at bankens hovedoppgave er å ta risiko gjennom kredittgivning ( omfordeling av kreditt ), og plassering av likviditet. En slik virksomhet medfører fare for finansielle tap, både forventede tap og uventede tap. Bankens forventede tap skal til enhver tid dekkes gjennom løpende inntjening, mens risikoen ved uventede tap typisk dekkes gjennom egenkapital. Bankens samlede egenkapital kalles ofte ansvarlig kapital og deles inn i: Kjernekapital o Ren kjernekapital o Hybridkapital Ansvarlig lånekapital De viktigste forskjellene mellom de ulike kapitalklassene ligger i prioritetsrekkefølgen i forbindelse med tap. Krav til kapital i bankene blir regulert gjennom forskrifter. Dette gjelder både rene minimumsnivåer ( Beregningsforskriften ) og krav til hvordan beregning av kapitalbehovet skal gjennomføres( Kapitalkravforskriften ). Hovedhensikten med regulatoriske krav til ansvarlig kapital er å sikre at bankene har evne til å bære uventede tap på sine utlån og investeringer. Gjennom finanskrisen ble europeiske og amerikanske banker påført betydelige tap både på utlån og på andre typer investeringer. For mange av disse bankene var ikke den ansvarlige kapitalen tilstrekkelig til å absorbere tapene. I etterkant av finanskrisen har EU lagt stor vekt på styrking av kapitalkravene. Banker skal ha nok kapital til å kunne bære tap uten å måtte stramme inn utlånstilbudet, og nok kapital til å beskytte kundeinnskudd og prioritert gjeld i en avviklingssituasjon. EU har også endret kravene til kvalitet på ansvarlig kapital. Det er innført maksimalgrenser for hvor stor andel hybridkapital kan utgjøre av kjernekapitalen. I tillegg er det innført nye krav til egenskapene for den hybridkapital som inngår i kjernekapitalen. Norge blir underlagt disse reglene gjennom EØS avtalen. Regelverket er i stadig utvikling, og det er fremdeles en del uklarheter. Den største endringen som har funnet sted gjennom 2011 er at EBA (European Banking Authorities) har foreslått at samtlige europeiske banker skal ha en ren kjernekapital på minimum 9% innen Finanstilsynet i Norge støtter dette forslaget, og det forventes innført i egen forskrift i løpet av Ren kjernekapital omfatter bankens egenkapital, som for Sandnes Sparebank vil omfatte: Egenkapitalbevis kapital Sparebankens grunnfond Øvrig egenkapital

8 Prosentvis ren kjernekapital (Core Tier 1 eller CT1) fremkommer ved å dividere bankens rene kjernekapital på risikovektet kapital. Risikovektet kapital finner man ved å vekte bankens utlånsengasjement og investeringer i henhold til gitte regler. Disse reglene varierer alt ettersom man anvender IRB metoden, som de største norske bankene benytter, eller om man benytter standard metoden, som de fleste små- og mellomstore bankene anvender. Sandnes Sparebank anvender standardmetoden. Banken møter i tillegg til krav fra tilsynsmyndighetene, også krav fra markedet. Markedet har ofte en oppfatning av bankens risikoprofil, noe som igjen medfører en tilsvarende oppfatning av nødvendig ansvarlig kapital. Tilfredsstillende ansvarlig kapital i forhold til hva markedet forventer, kan være avgjørende for at banken blir tilført likviditet til tilfredsstillende betingelser. Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde en god soliditet gjennom å ha tilfredsstillende ansvarlig kapital. De nye kravene er i større grad er rettet mot ren egenkapital (ref. 9% kravet som er nevnt ovenfor, samt innføring av CRD IV direktivet). På grunn av dette er ikke ansvarlig lån et instrument som tilfredsstiller de nye kravene. Sandnes Sparebank har i løpet av 2012 forfall på to ansvarlige lån: : MNOK : MNOK 110 Å refinansiere disse lånene vil være kostbart uten å gi noen god effekt i forhold til de kapitalkrav det forventes at banken må forholde seg til fremover. Gjennom resultatdisponeringen pr , samt forventet utvikling i 2012 knyttet til vekst og prognose, vil Sandnes Sparebank tilfredsstille forventede kapitalkrav med god margin. Det mest sannsynlige er at Sandnes Sparebank vil ønske å betale tilbake sine ansvarlige lån uten å erstatte disse med samme kapitalklasse. I en situasjon der myndighetskravene ikke er endelig avgjort er det likevel fornuftig å etablere fullmakter for å erstatte kapitalen dersom dette skulle bli nødvendig. Styret foreslår derfor for Forstanderskapet at styret gis følgende fullmakter gjennom å fatte følgende vedtak: Forslag til vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner som følger: Låntaker: Sandnes Sparebank Beløp: Inntil NOK Løpetid / pris: Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Styret bemyndiges til å akseptere betingelsene, og beslutning om aksept av betingelsene kan delegeres til administrerende direktør. Fullmakten omfatter også tilbakekjøp av eksisterende ansvarlig lån eller innfrielse av eksisterende fondsobligasjon. Det er en forutsetning for innfrielse av ansvarlige lån eller fondsobligasjoner at dette godkjennes av Finanstilsynet. Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

9 Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapital godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital. Fullmakten er gyldig frem til

10 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 5: Delegering av gavefondsmidler til styret Bakgrunn Gavefondet er en viktig brikke i bankens samfunnsmessige virksomhet og dermed synlighet. Gavefondet i Sandnes Sparebank bestod før resultatdisponering for 2011 av NOK 4,5 millioner. Resultatdisponering for 2011 medfører overføring av ytterliggere NOK 13,4 millioner slik at samlet saldo utgjør NOK 17,9 millioner. Formålet med denne saken er tildeling av fullmakt til Styret i Sandnes Sparebank for disponering av årets overføring til gavefondet på NOK 13,4 millioner. Vurdering Tilsvarende fullmakt er tildelt styret hvert år gjeldende for respektiv overføring til gavefondet fra årets resultat. Foregående år har gavekomiteen fått tildelt NOK 2 millioner kroner fra forstanderskapet med unntak av I 2010 hadde banken underskudd og det var ikke overføring til gavefondet. Styret disponerte da NOK 1 millioner fra akkumulert gavefond til gavekomiteen. Det er en fornuftig praktisk innretning at mindre søknader samles en gang i året og behandles av gavekomiteen som består av representant for innskytere, grunnfondsbeviseiere, kommunen samt de ansatte. Tildelinger ut over dette disponeres av styret. Se for øvrig egen sak om tildelinger fra gavefondet. Forslag til vedtak Forstanderskapet gir Styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefond på NOK 13,4 millioner.

11 Sak til forstanderskapet i Sandnes Sparebank 29. mars 2012 Sak 6: Vedtektsendringer - orientering Bakgrunn: Styret foreslår å endre ordlyden på noen punkter i vedtektene for at disse skal være i tråd med lovverket og følge dagens praksis. Forslag om endring gjelder kapitlene 2, 3, 5, 8 og 10. Se forslag til reviderte vedtekter med anmerkninger vedlagt. Forslag til vedtak: Forstanderskapet vedtok de foreslåtte endringene. Vedtaket settes i verk så snart det deretter er godkjent av Finanstilsynet.

12

13

14

15

16

17