Den norske våtmarksarven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske våtmarksarven"

Transkript

1 DN-utredning Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak

2 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak DN-utredning Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Oktober 2010 Antall sider: 62 Emneord: våtmark, verneområder, Ramsarområder, forvaltning Keywords: wetlands, protected areas, Ramsar sites, management Bestilling: Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning Den norske våtmarksarven. Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. DN-utredning Forside: Grågås, Moaleira, Otterøy i Namsos kommune. Foto: Morten Ekker ISBN (Trykt): ISBN (PDF): ISSN (Trykt): ISSN (PDF): Layout: Guri Jermstad AS

3 Forord Norge har store utfordringer i forhold til å følge opp forpliktelsene i Ramsarkonvensjonen og blir kritisert for manglende initiativ og aktiviteter både internasjonal og nasjonalt. Jf. blant annet norske nasjonalrapporter til konvensjonen, Nordisk Ministerråds fagrapport (TemaNord 2004:505), konfliktsaker rapportert inn til Ramsarkonvensjonens sekretariat, og senest Riksrevisjonens rapport nr 3 i DN arbeider for å øke fokuset på og å styrke vernet og forvaltningen av landets våtmarksområder. Høyt prioritert på kort sikt er det å få etablert en oppgradert forvaltning av våre 37 systemer av Ramsarområder, men også for mange av de andre ca 600 områdene som er vernet som myr- og våtmarksreservater trengs det et krafttak. Høsten 2005 opprettet DN en ekspertgruppe for å utrede hvordan en styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre våtmarksområder i Norge kan gjennomføres. Ekspertgruppe ble satt sammen av representanter fra fylkesmennene i Vestfold, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms, sysselmannen på Svalbard og DN/SNO. Initiativet er forankret i Ramsarkonvensjonen og Norges forpliktelser i henhold til denne - med særlig fokus på nasjonal implementering. Ekspertgruppen mener bevaring av Den norske våtmarksarven gjennom økt satsing på forvaltning og supplering av nettverket av vernede våtmarksområder er nødvendig for å sikre at naturverdiene i verneområdene opprettholdes, samt å sikre et representativt utvalg av våtmarksnatur for ettertiden. Økt oppmerksomhet i forhold til våtmarker vil også bidra til en nødvendig oppfølging og implementering av Ramsarkonvensjonens anbefalinger og Norges forpliktelser. Ekspertgruppen har hatt fire arbeidsmøter, en heldags befaring til våtmarksområder rundt Oslofjorden, samt mindre feltbefaringer til flere tettstedsnære våtmarksområder i forbindelse med arbeidsmøtene. Ekspertgruppen har bestått av: Eldfrid Engen (Fylkesmannen i Buskerud) Ann-Heidi Johansen (Fylkesmannen i Troms) Rune Bergstrøm (Sysselmannen på Svalbard) Karl Hagelund (Fylkesmannen i Vestfold) Per Kristian Austbø (Fylkesmannen i Rogaland) Aage Tørris Ekker (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) Knut Henrik Dagestad (Statens naturoppsyn) Liv Sigrid Nilsen (DN, fra mai 06) Egil Roll (DN) Jan-Petter Huberth Hansen (DN), leder Gruppen har fått kommentarer på deler av utredningen fra flere fylkesmenn, og flere medarbeidere i DN har også bidratt med data og kommentarer. Trondheim desember

4 Mandat Ekspertgruppen har hatt følgende mandat; Utrede en styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre våtmarksområder i Norge herunder; Vurdere og utarbeide forslag til hvordan forvaltningen av våre 37 Ramsarområder spesielt, og andre vernede våtmarksområder generelt, bør innrettes for å innfri internasjonale forpliktelser og nasjonale miljømål. Drøfte en supplering av listen over norske våtmarksområder av internasjonal betydning (Ramsarområder) i lys av nye initiativer og kriterier, og med siktemål å identifisere Den norske våtmarksarven, Vurdere behov og muligheter for å sikre nye våtmarksområder for ettertiden med referanse til bl a pågående aktiviteter (kartlegging av biologisk mangfold i kommunene, evaluering av gjennomført vern m.v.). Ekspertgruppen ble bedt om å legge hovedvekt på første punkt, samt på best mulig måte konkretisere og kostnadsberegne sine forslag og anbefalinger, samt prioritere disse og lage en tidsplan for gjennomføringen. Sentralt grunnlag for gruppens arbeid skulle være Konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av verdens våtmarker (The Ramsar Convention on Wetlands) og Biodiversitetskonvensjonen (CBD). Viktig er også Bernkonvensjonen (Emerald Network), samt enkelte andre konvensjoner og initiativer. Gruppen kunne ved behov invitere andre deltakere, f eks fra forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner. 4

5 Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Sentrale internasjonale forpliktelser og målsettinger om vern og forvaltning av våtmarksområder 1.2 Nasjonale målsettinger og nasjonal politikk 2. VERN OG FORVALTNING AV NORSKE VÅTMARKSOMRÅDER 2.1 Vernede våtmarksområder 2.2 Ramsarområder i Norge 2.3 Forvaltning av Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder 3. STYRKET FORVALTNING AV RAMSAROMRÅDENE 3.1 Verneforskrifter revisjon og harmonisering 3.2 Arrondering og utvidet vern 3.3 Forvaltningsplaner for Ramsarområdene 3.4 Influensareal/buffersoner bruksplaner 3.5 Oppfølging av forvaltningsplaner - overvåking, skjøtsel 3.6 Faktaark for Ramsarområder (Ramsar Information Sheet - RIS) 3.7 Rutiner for rapportering gjeldende Ramsarområder mellom DN og regional forvaltningsmyndighet 3.8 Internettside - ramsar.no 4. VERNEDE VÅTMARKSOMRÅDER INFORMASJON, TILRETTELEGGING, SKJØTSEL MV 4.1 Informasjon i og om våtmarksområder Uteinformasjon og merking Informasjonsmateriell Bokprosjekt nasjonalt hefte 4.2 Tilrettelegging og bruk av våtmarksområder Markedsføring og tilrettelegging Sikring av areal for tilrettelegging og hjemmel for tiltak 4.3 Skjøtsel og overvåking Forvaltningsplaner, skjøtsel oppfølging av tiltak i forvaltningsplaner Overvåking 5. VÅTMARKSSENTRA OG KOMPETANSEUTVIKLING 5.1 Informasjons- og kompetansesentra 5.2 Kunnskaps- og kompetanseutvikling 6. NYE RAMSAROMRÅDER OG UTVIDET VERN AV VÅTMARK 6.1 Nye norske Ramsarområder Svalbard 6.2 Supplerende vern av våtmarksområder 6.3 Restaurering av våtmarksområder potensielle verneområder Våtmarker ødelagt gjennom tekniske inngreop etc Pilotprosjekter 6.4 Nasjonal våtmarksregistrering 6.5 Sektorsamarbeid og virkemidler for vern og forvaltning av våtmarksområder 7 DEN NORSKE VÅTMARKSARVEN - TILTAK, KOSTNADER OG GJENNOMFØRING 8. AKTUELL LITTERATUR VEDLEGG I - VII 5

6 1 Innledning 1.1 Sentrale internasjonale forpliktelser og målsettinger om vern og forvaltning av våtmarksområder Presset og truslene mot våtmarksområdene er fortsatt store både nasjonalt og globalt, og det er internasjonalt anerkjent og anbefalt at våtmarker skal forvaltes på fornuftig vis ( wise use ), og at et utvalg av områder vernes for bl a å sikre det biologiske mangfoldet for ettertiden. Vedtak om vern alene gir ingen automatisk beskyttelse av de naturverdiene og andre kvaliteter som finnes i disse områdene. Viktige truslene mot våtmarkene i Norge kommer fra landbruk, skogbruk, veibygging og annen infrastrukturutbygging, samt oppdrettsnæring og fiskerier/ tangskjæring i kystnære strøk. Også klimaendringer vil påvirke våtmarker i betydelig grad særlig i arktiske og alpine strøk av landet. Fysiske inngrep omfatter f or eksempel; - drenering - oppdemming - utfylling - nedbygging - kloakkutslipp Vern og fornuftig bruk av våtmarksområder forutsetter en gjennomtenkt og planmessig forvaltning. Flere internasjonale konvensjoner og avtaler har derfor satt fokus på vern og bruk av våtmarker; Ramsarkonvensjonen (The Ramsar Convention on Wetlands) Den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) ble etablert i 1971 og hadde per 1. desember medlemsland. Direktoratet for naturforvaltning (DN) er norsk vitenskaps- og forvaltningsmyndighet for konvensjonen. Opprinnelig hadde konvensjonen hovedfokus på vern av våtmarker av betydning for fugler. I dag er målsettingen betydelig utvidet, og den omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; - både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. Jf konvensjonens tekst artikkel 1-12 vedlegg 1. Konvensjonen har i dag tre hovedpilarer: å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner ( ecological character ) opprettholdes å sørge for fornuftig (bærekraftig) bruk ( wise use ) av våtmarker generelt i forvaltning og arealplanlegging, herunder bl.a. kartlegge og gjennomføre verneplaner for våtmarker deltagelse i internasjonalt samarbeide om våtmarker f eks bistandssamarbeid Dverggjess over Valdakmyra, Stabbursnes naturreservat. Foto: Morten Ekker 6

7 Et sentral element i konvensjonen når det gjelder viktige våtmarksområder Ramsarområder er at det må sørges for kontroll og overvåking ikke bare av selve området, men også av deres influensareal og buffersone. Alle Ramsarområdene skal dessuten ha godkjente forvaltningsplaner. Den DN oppnevnte ekspertgruppen har i hovedsak hatt mandat til konsentrere seg om den første av konvensjonens pilarer, men også enkelte elementer som hører inn under den andre pilaren er omtalt. Konvensjonens definisjon av våtmarksområde er vid, og omfatter bl.a. myr, ferskvann, brakkvann og marine områder ned til 6 meters dybde ved fjære sjø. Også sjøområder på noe større dyp kan anses som våtmark der disse henger sammen med større, sammenhengende grunne sjøarealer/fjæreom råder. Det vises også til konvensjonens definisjon av våtmark i artikkel 1.1 og artikkel 2.1 jf vedlegg 1. Konvensjonen klassifisering av våtmark er tatt inn i vedlegg 2. Det er per 1. juni 2007 inkludert 1674 områder på Ramsarkonvensjonens liste over våtmarkssystemer av internasjonal betydning. Disse områdene dekker km 2. Fortløpende statistikk og beskrivelse av nye Ramsarområdet finnes på Ramsarkonvensjonen har utarbeidet en rekke anbefalinger og målsettinger for hvordan en kan identifisere, sikre og forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder. Konvensjonen setter også forpliktelser både om fast rapportering i forhold til konvensjonen som helhet og løpende rapportering ved eventuelle farer for endringer i økologisk karakter, tilstand eller status i Ramsarområdene. For å utveksle informasjon og bedre implementeringen av ramsarkonvensjonen i de nordiske og baltiske landene har Norge (2005) tatt initiativet til å etablere et regionalt våtmarksforum NorBalWet. Konvensjonen om biologisk mangfold (The Convention on Biological Diversity) Konvensjonen er et resultat av FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro, Brasil i Konven sjonen forplikter landene til å iverksette en rekke tiltak for vern, restaurering og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Blant annet skal hvert land: etablere et system av beskyttede områder eller områder der særlige tiltak må settes inn for å bevare mangfoldet fremme vern av økosystemene, naturlige habitater og opprettholdelse av levedyktige bestander av arter i deres naturlige omgivelser regulere eller forvalte biologiske ressurser som er viktige for biologisk mangfold, enten det er innenfor eller utenfor vernede områder, med sikte på bærekraftig bruk av dem 7

8 fremme en miljømessig forsvarlig og bærekraftig utvikling i områder som grenser til beskyttede områder med henblikk på å fremme vern av disse områdene På partsmøte i konvensjonen om biologisk mangfold i februar 2004 ble det vedtatt et nytt arbeidsprogram for områdevern (VII/28 Protected areas). Et mål i dette arbeidsprogrammet er å styrke nasjonale og regionale verneomådesystemer integrert i et globalt nettverk. Både vern av nye områder og forvaltning av eksisterende verneområder vektlegges. Konvensjonen har også vedtatt et eget ferskvannsprogram med tre hovedelementer. Sentrale deler i dette programmet som kan relateres til denne utredningen omfatter blant annet opprette verneområder i ferskvann, samt å øke bevaringsstatus for ferskvannsøkosystemer gjennom rehabilitering og restaurering. Bonnkonvensjonen (Convention on Migratory Species) Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (Bonnkonvensjonen) sitt hovedmål er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser. Bonnkonvensjonen trådte i kraft i Per oktober 2007 hadde 104 land sluttet seg til konvensjonen. Bonnkonvensjonen opererer med to lister med ulik grad av tiltak: Liste 1 omfatter trekkende arter hvor hele bestanden, eller deler av den, står i fare for å bli utryddet. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for å beskytte både artene og deres levesteder gjennom strenge vernetiltak. Listen omfatter blant annet fire hvalarter og tre fuglearter som finnes i Norge. Liste 2 er mer omfattende og inneholder arter som egentlig ikke er truet av utryddelse. Internasjonalt samarbeid er imidlertid påkrevet for å sikre artene tilstrekkelig vern. Medlemslandene skal bestrebe seg på å inngå regionale avtaler som sikrer vern. Eksempler på slike er avtalen om vern av flaggermus, albatrossavtalen og avtalen om vannfugl i Europa og Afrika. Konvensjonen har også fokus på truede arter og utvikling av handlingsplaner for disse artene. En lang rekke norske arter omfattes av en regional vannfuglavtale. Bernkonvensjonen (The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) Bernkonvensjonen ble ratifisert av Norge i Formålet er å verne om europeiske arter av ville dyr og planter og deres levesteder. Særlig vekt er lagt på beskyttelse av truede og sårbare arter. Konvensjonen var i sin tid et viktig grunnlag for at speilvendingsprinsippet ble innført i europeisk viltforvaltning. Emerald Network er konvensjonens nettverk av verneområder, og dette tilsvarer EUs Natura 2000-områder, det vil si det nettverket av naturområder som unionens medlemsland er i ferd med å etablere/videreutvikle. EUs Vannrammedirektiv Vanndirektivet har som mål å beskytte og forbedre kvaliteten av alle vannressurser innenfor ferskvann, kystvann og grunnvann. Målet er å oppfylle direktivets krav om minimum god status, både økologisk og kjemisk, for alle vannforekomster innen gitte tidsfrister. Direktivet er en overbygning for over 20 øvrige direktiver som har betydning for vannforvaltningen. Norsk vannforvaltning har fram til i dag vært preget av mange aktører der koordineringen mellom de ulike vedtaksmyndighetene ikke alltid har vært optimal. Direktivet gir en overordna ramme som samordner og sikrer en bærekraftig bruk av vannressursene. Direktivet omfattes av EØS-avtalen. Hovedansvaret for oppfølging og implementering av er lagt til DN. Gjennom medlemskapet i Verdens naturvernunion (IUCN), har Norge vært med på å legge retningslinjer for hvor mye areal som bør vernes. IUCN har blant annet som målsetting at alle land skal ha vernet minst 15 % av alle naturtyper. 1.2 Nasjonale målsettinger og nasjonal politikk Vern av våtmarker med viktige økologiske nøkkelfunksjoner, våtmarker som er leveområder for truede og sjeldne arter, samt våtmarker som sikrer et representativt utsnitt av norske våtmarker er viktige element i verneplanarbeidet. Målsettingen er at vern av denne naturtypen skal omfatte de mest verdifulle våtmarksområdene i Norge,. St.meld. nr. 68 ( ) Vern av norsk natur var den første stortingsmeldingen som la opp til et helhetlig grep om arbeidet med vern av natur i Norge. Meldingen la bl.a. opp til at arbeidet med fylkesvise verneplaner for våtmarksområder, edelløvskog, myrer og hekkeområder for sjøfugl skulle fortsette. 8

9 Meldingen inneholdt følgende hovedmålsettinger for naturvernarbeidet: å sikre et utvalg av områder som til sammen utgjør et representativt utsnitt av variasjonsbredden i norsk natur bevaring av økologiske nøkkelområder, ved å verne områder som har en særdeles viktig funksjon for store konsentrasjoner av arter eller individer bevaring av artsmangfoldet i naturen, ved sikre leveområdene for truede plante- og dyrearter Målsettingene om vern av norsk natur er senere videre ført og videreutviklet gjennom en rekke stortings meldinger og Stortingets behandling av disse, bl.a.: - St.meld. nr. 63 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. - St.meld. nr. 43 ( ) Vern og bruk i kystsona. - St.meld. nr. 42 ( ) Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning. - St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (samt fire tidligere meldinger med samme tittel). Vern av et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, er et nasjonalt resultatmål knyttet til bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold. Ett av miljøvernforvaltningens arbeidsmål knyttet til dette, jf. St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet, er implementering av arbeidsprogrammet om områdevern fra konvensjonen om biologisk mangfold ved å etablere et nettverk av terrestriske verneområder innen Resultatindikatorer i denne sammenheng er bl.a. antall vedtatte fylkesvise verneplaner og summen av vernet areal fordelt på naturgeografiske regioner. Det er videre et arbeidsmål å sikre at naturverdiene i verneområdene blir opprettholdt. Resultatindikatorer i denne sammenheng er: Andel av verneområdene som har tilfredsstillende forvaltningsplan. Andel av verneområdene som har tilfredsstillende skjøtsel. Andel av verneområdene som har tilfredsstillende oppsyn/tilsyn. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder ( ) slår fast at opp til 30 % av verneområdene er truet og at få tiltak er satt inn for å imøtekomme truslene. De viktigste trusselfaktorene innenfor verneområdets grenser er introduserte arter og opphørt hevd. Av trusselfaktorer utenfor verneområdets grenser nevnes forurensning og introduserte arter som de to viktigste faktorene. Behovet for å forbedre eksisterende forvaltnings- og skjøtselsplaner, samt å lage nye planer vektlegges også. Det er behov for i) å utarbeide eller ii) å revidere forvaltnings- og skjøtselsplaner for henholdsvis 32 % og 24 % av de 477 truede verneområdene med registrerte tiltaksbehov. En lang rekke av disse inkluderer våtmarksområder. Nøkkroser Foto: Morten Ekker 9

10 2 Vern og forvaltning av norske våtmarksområder 2.1 Vernede våtmarksområder Per var 2212 områder med et samlet areal på km 2 vernet etter naturvernloven. Dette utgjør ca % av Norges fastlandareal. På samme tidspunkt var 29 områder med et samlet areal på km 2 vernet etter Svalbardmiljøloven. Dette utgjør ca. 65,3 % av Svalbards landareal. I tillegg inngår ca 85 % av territorialfarvannet rundt Svalbard (ut til 12 nautiske mil) i disse vernede områdene. Verneplaner Ca 600 av fastlandets naturvernområder er våtmarksområder vernet gjennom de fylkesvise tematiske verneplaner for myr og våtmarker. Med unntak av verneplan for myr i Finnmark er arbeidet med verneplanene for våtmark og myr sluttført for samtlige fylker. Områdene har et samlet areal på ca 1500 km 2, inkludert Øvre Forra naturreservat). (Nb! Tallene er under justering - stedvis er blant annet marint areal medregnet). Også i den tematiske verneplanen for hekkende sjøfugl er det inkludert store våtmarksområder. Videre er en rekke våtmarksområder vernet gjennom andre verneplaner som for eksempel nasjonalparkplanen, verneplan for barskog, og edellauskog/rike lauskoger. Også kystverneplanene for Nordland og Troms, samt Oslofjordplanen har bidratt til å sikre viktige våtmarksområder. Betydelige våtmarksarealer inngår for øvrig i kandidatområdene i den nasjonal verneplanen for marine områder hvor gjennomføringen venetlig vil starte i I rekke kommuner er mindre våtmarksom råder regulert til naturvernformål etter plan- og bygningsloven ( 25 første ledd nr 6) og således i prinsippet sikret for ettertiden (jf bl a NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven) - vedlegg 9). Tabell 2. Antall og areal av myr- og våtmarkreservater i Norge pr Fylke Myrreservater Våtmarkreservater ant km 2 ant km 2 Østfold Oslo & Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1* Totalt (Tillegg til myrreservatene: Øvre Forra. naturreservat, Nord-Trøndelag: 106 km 2 ) 10

11 Svalbard Etter at den supplerende verneplanen for Svalbard ble vedtatt i 2003 er det opprettet et solid og representativt nettverk av verneområder på øygruppen. Innenfor verneområdene, som er opprettte med hjemmel i svalbardmiljøloven, inngår bl a deltaer og laguner, fuglefjell og hekkeholmer, samt store våtmarksområder innenfor flyer og andre lavtliggende kystområder. Enkelte av deltaområdene skiller seg ut ved at vegetasjonen på land er spesielt frodig. Bjørnøya er i en klasse for seg med sine mange hundre innsjøer med arktisk røye, samt fuglefjell langs flere kilometer av kystlinjen. Evaluering av verneplanarbeidet DN har igangsatt et arbeid med en evaluering av hvordan ulike naturtyper er fanget opp i det tematiske vernearbeidet. I denne evalueringen blir også det gjennomførte vernet av naturtyper som innholder våtmark vurdert. Evalueringen skal gi grunnlag for internasjonal rapportering til i første rekke Biodiversitetskonvensjonen (CBD - verneområdeprogrammet) og Bernkonvensjonen (Emerald Network), samt beskrive behovet for eventuelt supplerende vern av truede/utvalgte naturtyper. Evalueringsarbeidet skal være ferdigstilt i løpet av de nærmeste årene. 2.2 Ramsarområder i Norge Norge har meldt inn og fått akseptert våtmarksområder på Ramsarkonvensjonens liste over verdens viktigste våtmarksområder ved fire anledninger (1975, 1985, 1996 og 2002). Det er norsk policy at områder som søkes inn på Ramsarlisten skal være vernet med hjemmel i naturvernloven eller svalbardmiljøloven. Vi har i dag 37 våtmarks systemer på Ramsarlisten, 32 på fastlandet jf figur 2.1, og 5 på Svalbard jf figur 2.2. Til sammen ca 90 vernede enkeltområder inngår i disse 37 våtmarkssystemene jf tabell 2.1. Siden Norge sist fikk med våtmarkssystemer på listen i 2002, er det opprettet flere hundre nye verneområder, og det vernede arealet (fastlandet) er nær fordoblet. Per utgjør dette nå km av fastlandsarealet. Enkelte av disse områdene vil være opplagte kandidater til Ramsarlisten. Sluttføringen av planlagte verneplaner, samt mulig oppfølgingen etter evalueringen av vernet av ulike naturtyper i Norge vil gjøre det aktuelt å nominere ytterligere kandidatområder til Ramsarlisten. (Se nærmere omtale i forhold til potensielle nye Ramsarområder, samt utvidet vern av våtmark i kapittel 6). Figur 2.1 Ramsarområder i Norge (fastlandet). 11

12 Tabell 2.1. Norges 37 våtmarkssystemer som er inkludert på Ramsarlisten. No Navn Utpekt Område (ha) 13 Åkersvika Balsfjord våtmarkssystem , Bliksvær , Dokkadelta Fokstumyra Froan naturreservat , Giske våtmarkssystem Harøya våtmarkssystem Havmyran , Hynna , Ilene og Prestrødkilen ,5 309 Jæren våtmarkssystem , Kurefjorden Karlsøyvær , Kvisleflået , Lista våtmarkssystem Mellandsvågen Mosvasstangen våtmarkssystem , Nordre Øyeren , Nordre Tyrifjord våtmarkssystem Øra , Ørlandet våtmarkssystem , Øvre Forra , Pasvik naturreservat , Sandblåst/Gaustadvågen Skogvoll , Slettnes , Stabburneset , Tanamunningen , Tautra og Svaet , Trondheimsfjorden våtmarkssystem Tufsingdeltaet Svalbard 314 Dunøyene Forlandsøyene Gasøyane Isøyane Kongsfjorden Totalt 37 Ramsar sites (våtmarkssystemer) 116,369 ha 12

13 Totalt har ca 14 % av alle verneområder forvaltningsplan. Når det gjelder Ramsarområdene har bare 6 av 32 våtmarkssystemer på fastlandet slik plan - helt eller delvis godkjent plan per (Et enkeltområde i et våtmarkssystem kan ha slik plan men det mangler for hele våtmarkssystemet). Det er et vesentlig poeng at den internasjonale statusen innebærer spesielle forvaltningsmessige forpliktelser, herunder at alle Ramsarområdene skal ha en godkjent forvaltningsplan. Figur 2.2 Ramsarområdene på Svalbard. 2.3 Forvaltning av Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder Ressursinnsatsen når det gjelder forvaltning av verneområder i Norge har generelt vært meget beskjeden sammenlignet med innsatsen knyttet til opprettelse av nye verneområder. I snitt brukte Norge for eksempel ca kr per verneområde i Situasjonen når det gjelder forvaltning av verneområder er omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet, i forbindelse med arbeidsmålet om å sikre at naturverdiene i verneområdene blir opprettholdt. Det anføres bl.a. at: For å sikre verneverdiene i etablerte verne områder og følge opp Biodiversitetskonvensjonens verneområdeprogram, er det nødvendig å bygge opp et nytt og bedre forvaltningssystem. Det er et udekket behov for forvaltnings- og skjøtselsplaner i anslagsvis 500 verneområder. En rekke av de om lag 300 eksisterende forvaltningsplanene trenger revisjon. Norge mangler et landsdekkende system for overvåking av verneområder. Ramsarområdene skal forvaltes slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes. I henhold til konvensjonen plikter det enkelte medlemsland å innrette seg slik at det på et tidligst mulig tidspunkt blir rapportert om inntrufne, pågående eller mulige endringer i våtmarkenes økologiske karakter som følge av teknologisk utvikling, forurensning eller annen menneskelig påvirkning - jf konvensjonens artikkel 3.2 (vedlegg 1). Faktaark (RIS) I henhold til Ramsarkonvensjone skal det utarbeidet et faktaark - Ramsar Information Sheet (RIS) for alle våtmarksområder som er inkludert på Ramsar listen. RIS skal grundig beskrive alle forhold som gjelder det enkelte området, herunder biologisk status, vernestatus, forvaltningsmessige anliggende, arealbruk, påvirkningsfaktorer etc, samt visua lisere det enkelte området med kart og flybilder jf eksempel på RIS i vedlegg 3. Faktaarkene, som skal revideres hvert 6. år, er et sentralt dokument i forhold til bl a overvåking av områdene. I 2005 var i følge Ramsarsekretariatet de fleste norske RIS underkjent eller de hadde mangler. DN innledet et arbeid med sikte på å få revidert RIS for samtlige 37 våtmarkssytemer ca 90 enkeltområder i løpet av Rapportering mv Fylkesmennene og sysselmannen på Svalbard er regionale forvaltningsmyndigheter for de enkelte Ramsarområdene. DN som nasjonal Ramsarmyndighet har ansvaret for å rapportere til konvensjonens sekretariat om mulige økologiske endringer etc. Det skal derfor være rutine at DN får kopi av dispensasjoner som den regionale forvaltningsmyndigheten gir fra + Ramsarkonvensjonens fokusering på at økologiske endringer i Ramsarområdene skal unngås, påkaller spesielle behov for syste matisk og regelmessig overvåking av miljøtil standen i disse områdene. I løpet av de siste årene har 13

14 Grågjess, Moaleira, Otterøy i Namsos kommune Foto: Morten Ekker Ramsar sekretariatet, basert på innrapporteringer fra blant annet frivillige organisasjoner, bedt om utredninger om mulige økologiske endringer i flere av de norske Ramsarområdene, herunder; - Froan naturreservat og landskapsvernområde, Sør-Trøndelag (fiskeoppdrett) - Kurefjorden naturreservat, Østfold (mulige utslipp fra ny/utvidet flyplass i bekk som renner ut i reservatet) - Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem; Buskerud (planer om ny jernbanetrasé) - Presterødkilen og Ilene våtmarkssystem, Vestfold (omfattende vegplaner tett inntil områdene mv) - Tautra og Svaet, Nord-Trøndelag (gjenåpning av molo, rovdyrsperre ) - Øra naturreservat, Østfold (industriutbygging, oljesøl) - Åkersvika naturreservat, Hedmark (butikksenter, vei/gangsti, vannstand) Vi vet for øvrig at det skjer økologiske endringer også i andre Ramsarområder, ikke nødvendigvis som følge av fysiske inngrep, men for eksempel på grunn av gjengroing (Forra naturreservat, Nord- Trøndelag m fl). 3 Styrket forvaltning av Ramsarområdene Mange av Ramsarområdene og en rekke andre vernede våtmarksområder er utsatt for press fra omgivelsene. Dette kan være fra landbruket (drenering, oppdyrking, gjødsling), bygging av infrastruktur, bebyggelse, avløp etc. Trusselfaktorer finnes også innenfor verneområdene; gjengroing, opphørt hevd og spredning av fremmede og introduserte arter er eksempler på dette. Det er viktig at DN som overordnet forvaltningsmyndighet nå tar grep for å ivareta verdiene knyttet til sårbare våtmarksområder. Ramsarkonvensjonen understreker viktigheten av at områdene forvaltes med siktemål å opprettholde områdenes økologiske funksjoner, fremme vernet av områdene og sikre at eventuell bruk av om rådene skjer etter bærekraftprinsippet. Konvensjonen setter også krav til forvaltningen av nærområdene/ influensområdet til etablerte Ramsarområder. Det settes også krav til vurdering av restaureringstiltak der dette er mulig og formålstjenlig. 14

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Myrsnipe Tegning: Trond Haugskott Havmyran naturreservat Havmyran ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon den

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Våtmarkssentre som sentertype Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Ramsarkonvensjonen - utgangspunkt og forankring for våtmarkssentrene Convention on Wetlands of International Importance especially

Detaljer

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Melding om oppstart Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Evenes kommune Foto: 1. Bilder fra Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Foto: Fylkesmannen i Nordland Kjerkvatnet

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli,

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli, Naturvern i en større samanheng Olav Nord-Varhaug Grotli, 10.06.2013 Biologisk mangfold i Norge spesielt? Langstrakt land med stor variasjon i naturtyper Stor variasjon over korte avstander et puslespill

Detaljer

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Innhold Bevaringsmål og øvrig arbeid med verneområdeforvaltning Utfordringer for

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Frå søppelryddingsleiren på Store Svællingen i september 2015. Foto: Brit E Grønmyr 1 Bakgrunn for forvaltningsplanen

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1 Naturmangfoldloven kap V - Områdevern Sted, dato og Direktoratet for Naturforvaltning Kjell Eivind Madsen 1 Verneområder opprettet med hjemmel i NML: Opprettes ved kgl res. Geografisk avgrenset (lages

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Status for arbeidet med truede og fremmede arter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 10/37751

Saksframlegg. Trondheim kommune. Status for arbeidet med truede og fremmede arter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 10/37751 Saksframlegg Status for arbeidet med truede og fremmede arter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 10/37751 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om truede

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen?

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Villaksutvalget 10 år etter, Lillestrøm, 4.-5. mai 2010 Øyvind Walsø, Direktoratet for naturforvaltning Fellestrekk

Detaljer

Grunneiers rolle i forbindelse med vern

Grunneiers rolle i forbindelse med vern Grunneiers rolle i forbindelse med vern Nordland Utamarkslag, Fauske 19.02.2011 Gunnar Rofstad, Fylkesmannen i Nordland, seksjonsleder Arealseksjonen Grunneiers rolle i forbindelse med vern Status for

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Hjemlet i 6-2 i plan- og bygningsloven

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Suksesskriterier for sikring av naturmangfold

Suksesskriterier for sikring av naturmangfold Suksesskriterier for sikring av naturmangfold Peter J. Schei Konferanse om Naturmangfoldloven Trondheim 10.2 2015 Hvorfor er biologisk mangfold viktig? Andre arter har egenverdi? Mennesket har etisk ansvar

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener Ørlands kart med fjæreområdene og RAMSAR områdene tydelig fremhevet.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Årsmelding 2014 Forord Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet 5. desember 2008, og forvaltningsmyndigheten er lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Anbefaling om det videre arbeidet med marin vern prioritering av områder. Miljødirektoratet viser til oppdrag nr. 11 i tildelingsbrevet for 2014:

Anbefaling om det videre arbeidet med marin vern prioritering av områder. Miljødirektoratet viser til oppdrag nr. 11 i tildelingsbrevet for 2014: Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Klima og miljødepartementet Dato: 24. februar 2014 Anbefaling om det videre arbeidet med marin vern prioritering av områder 1. Oppdraget Miljødirektoratet viser til oppdrag

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Status og nyheter - verneområdeseksjonen. Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum

Status og nyheter - verneområdeseksjonen. Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum Status og nyheter - verneområdeseksjonen Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum Skogvern frivillig vern 95 områder med ca. 212 km 2 prod.skog er så langt vernet gjennom

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn.

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. Miljøvernavdelingen Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. RPR for verna vassdrag hva er forskjell på

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Rapport 2014 Tiltak 2015? Besøksforvaltning Forvaltningsplan Verneområdestyrets aktivitet 2014 4 møter så langt siste møte 25/11,

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder. Innlegg på samling , Pål Theodorsen, Miljødirektoratet

NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder. Innlegg på samling , Pål Theodorsen, Miljødirektoratet NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder Innlegg på samling 08.12.2015, Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klimaog miljødepartementet etablert

Detaljer

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Eventuell undertittel Honorata Kaja Gajda Fylkesmannens miljøvernavdeling Navn og tittel på foreleser Tid og sted for foredraget Hva er praksisen?

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

1 Naturvern. Mot Rondane, Norges første nasjonalpark. Foto: Torbjørn Moen

1 Naturvern. Mot Rondane, Norges første nasjonalpark. Foto: Torbjørn Moen 1 Naturvern Mot Rondane, Norges første nasjonalpark. Foto: Torbjørn Moen 1 Naturvern Norsk politikk og lovgivning baserer seg på at naturen har en verdi i seg selv, en egenverdi, som gjør at all natur

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging. for friluftsliv

Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging. for friluftsliv Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv Håndbok 27-2006 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2006 Antall sider: 132

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede Våtmarksområder

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede Våtmarksområder M47-2013 VEILEDER Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede Våtmarksområder 1 Bibliotekskjema 1. Utførende institusjon 2. 3. ISBN-nummer Miljødirektoratet

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Nasjonal matproduksjon fra land og sjø skal være et fundament for nasjonal matsikkerhet. Produksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte,

Detaljer

Forvaltningsplan for Målselvutløpet naturreservat

Forvaltningsplan for Målselvutløpet naturreservat Melding om oppstart Forvaltningsplan for Målselvutløpet naturreservat Målselv kommune Lenvik kommune Desember 2014 2 Foto forsiden: Målselvutløpet. Foto: Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms starter

Detaljer

Miljøenheten v/ Evelyne Gildemyn Nidelva. Foto: Carl- Erik Eriksson

Miljøenheten v/ Evelyne Gildemyn Nidelva. Foto: Carl- Erik Eriksson Miljøenheten v/ Evelyne Gildemyn. 22.9.2015 Nidelva Foto: Carl- Erik Eriksson Miljøenheten Virksomhetsområde Byutvikling. Ca. 40 ansahe. Roller: Holde oversikt over miljøklstanden Rådgiver Utredninger,

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud

Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud 10.03.06 Hva skjer med Jordas naturrikdom? Jordas biologiske mangfold trues

Detaljer

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsseminar, 16. april 2013 Statssekretær Ellen Øseth, Miljøverndepartementet

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer