Den norske våtmarksarven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske våtmarksarven"

Transkript

1 DN-utredning Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak

2 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak DN-utredning Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Oktober 2010 Antall sider: 62 Emneord: våtmark, verneområder, Ramsarområder, forvaltning Keywords: wetlands, protected areas, Ramsar sites, management Bestilling: Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning Den norske våtmarksarven. Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. DN-utredning Forside: Grågås, Moaleira, Otterøy i Namsos kommune. Foto: Morten Ekker ISBN (Trykt): ISBN (PDF): ISSN (Trykt): ISSN (PDF): Layout: Guri Jermstad AS

3 Forord Norge har store utfordringer i forhold til å følge opp forpliktelsene i Ramsarkonvensjonen og blir kritisert for manglende initiativ og aktiviteter både internasjonal og nasjonalt. Jf. blant annet norske nasjonalrapporter til konvensjonen, Nordisk Ministerråds fagrapport (TemaNord 2004:505), konfliktsaker rapportert inn til Ramsarkonvensjonens sekretariat, og senest Riksrevisjonens rapport nr 3 i DN arbeider for å øke fokuset på og å styrke vernet og forvaltningen av landets våtmarksområder. Høyt prioritert på kort sikt er det å få etablert en oppgradert forvaltning av våre 37 systemer av Ramsarområder, men også for mange av de andre ca 600 områdene som er vernet som myr- og våtmarksreservater trengs det et krafttak. Høsten 2005 opprettet DN en ekspertgruppe for å utrede hvordan en styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre våtmarksområder i Norge kan gjennomføres. Ekspertgruppe ble satt sammen av representanter fra fylkesmennene i Vestfold, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms, sysselmannen på Svalbard og DN/SNO. Initiativet er forankret i Ramsarkonvensjonen og Norges forpliktelser i henhold til denne - med særlig fokus på nasjonal implementering. Ekspertgruppen mener bevaring av Den norske våtmarksarven gjennom økt satsing på forvaltning og supplering av nettverket av vernede våtmarksområder er nødvendig for å sikre at naturverdiene i verneområdene opprettholdes, samt å sikre et representativt utvalg av våtmarksnatur for ettertiden. Økt oppmerksomhet i forhold til våtmarker vil også bidra til en nødvendig oppfølging og implementering av Ramsarkonvensjonens anbefalinger og Norges forpliktelser. Ekspertgruppen har hatt fire arbeidsmøter, en heldags befaring til våtmarksområder rundt Oslofjorden, samt mindre feltbefaringer til flere tettstedsnære våtmarksområder i forbindelse med arbeidsmøtene. Ekspertgruppen har bestått av: Eldfrid Engen (Fylkesmannen i Buskerud) Ann-Heidi Johansen (Fylkesmannen i Troms) Rune Bergstrøm (Sysselmannen på Svalbard) Karl Hagelund (Fylkesmannen i Vestfold) Per Kristian Austbø (Fylkesmannen i Rogaland) Aage Tørris Ekker (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) Knut Henrik Dagestad (Statens naturoppsyn) Liv Sigrid Nilsen (DN, fra mai 06) Egil Roll (DN) Jan-Petter Huberth Hansen (DN), leder Gruppen har fått kommentarer på deler av utredningen fra flere fylkesmenn, og flere medarbeidere i DN har også bidratt med data og kommentarer. Trondheim desember

4 Mandat Ekspertgruppen har hatt følgende mandat; Utrede en styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre våtmarksområder i Norge herunder; Vurdere og utarbeide forslag til hvordan forvaltningen av våre 37 Ramsarområder spesielt, og andre vernede våtmarksområder generelt, bør innrettes for å innfri internasjonale forpliktelser og nasjonale miljømål. Drøfte en supplering av listen over norske våtmarksområder av internasjonal betydning (Ramsarområder) i lys av nye initiativer og kriterier, og med siktemål å identifisere Den norske våtmarksarven, Vurdere behov og muligheter for å sikre nye våtmarksområder for ettertiden med referanse til bl a pågående aktiviteter (kartlegging av biologisk mangfold i kommunene, evaluering av gjennomført vern m.v.). Ekspertgruppen ble bedt om å legge hovedvekt på første punkt, samt på best mulig måte konkretisere og kostnadsberegne sine forslag og anbefalinger, samt prioritere disse og lage en tidsplan for gjennomføringen. Sentralt grunnlag for gruppens arbeid skulle være Konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av verdens våtmarker (The Ramsar Convention on Wetlands) og Biodiversitetskonvensjonen (CBD). Viktig er også Bernkonvensjonen (Emerald Network), samt enkelte andre konvensjoner og initiativer. Gruppen kunne ved behov invitere andre deltakere, f eks fra forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner. 4

5 Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Sentrale internasjonale forpliktelser og målsettinger om vern og forvaltning av våtmarksområder 1.2 Nasjonale målsettinger og nasjonal politikk 2. VERN OG FORVALTNING AV NORSKE VÅTMARKSOMRÅDER 2.1 Vernede våtmarksområder 2.2 Ramsarområder i Norge 2.3 Forvaltning av Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder 3. STYRKET FORVALTNING AV RAMSAROMRÅDENE 3.1 Verneforskrifter revisjon og harmonisering 3.2 Arrondering og utvidet vern 3.3 Forvaltningsplaner for Ramsarområdene 3.4 Influensareal/buffersoner bruksplaner 3.5 Oppfølging av forvaltningsplaner - overvåking, skjøtsel 3.6 Faktaark for Ramsarområder (Ramsar Information Sheet - RIS) 3.7 Rutiner for rapportering gjeldende Ramsarområder mellom DN og regional forvaltningsmyndighet 3.8 Internettside - ramsar.no 4. VERNEDE VÅTMARKSOMRÅDER INFORMASJON, TILRETTELEGGING, SKJØTSEL MV 4.1 Informasjon i og om våtmarksområder Uteinformasjon og merking Informasjonsmateriell Bokprosjekt nasjonalt hefte 4.2 Tilrettelegging og bruk av våtmarksområder Markedsføring og tilrettelegging Sikring av areal for tilrettelegging og hjemmel for tiltak 4.3 Skjøtsel og overvåking Forvaltningsplaner, skjøtsel oppfølging av tiltak i forvaltningsplaner Overvåking 5. VÅTMARKSSENTRA OG KOMPETANSEUTVIKLING 5.1 Informasjons- og kompetansesentra 5.2 Kunnskaps- og kompetanseutvikling 6. NYE RAMSAROMRÅDER OG UTVIDET VERN AV VÅTMARK 6.1 Nye norske Ramsarområder Svalbard 6.2 Supplerende vern av våtmarksområder 6.3 Restaurering av våtmarksområder potensielle verneområder Våtmarker ødelagt gjennom tekniske inngreop etc Pilotprosjekter 6.4 Nasjonal våtmarksregistrering 6.5 Sektorsamarbeid og virkemidler for vern og forvaltning av våtmarksområder 7 DEN NORSKE VÅTMARKSARVEN - TILTAK, KOSTNADER OG GJENNOMFØRING 8. AKTUELL LITTERATUR VEDLEGG I - VII 5

6 1 Innledning 1.1 Sentrale internasjonale forpliktelser og målsettinger om vern og forvaltning av våtmarksområder Presset og truslene mot våtmarksområdene er fortsatt store både nasjonalt og globalt, og det er internasjonalt anerkjent og anbefalt at våtmarker skal forvaltes på fornuftig vis ( wise use ), og at et utvalg av områder vernes for bl a å sikre det biologiske mangfoldet for ettertiden. Vedtak om vern alene gir ingen automatisk beskyttelse av de naturverdiene og andre kvaliteter som finnes i disse områdene. Viktige truslene mot våtmarkene i Norge kommer fra landbruk, skogbruk, veibygging og annen infrastrukturutbygging, samt oppdrettsnæring og fiskerier/ tangskjæring i kystnære strøk. Også klimaendringer vil påvirke våtmarker i betydelig grad særlig i arktiske og alpine strøk av landet. Fysiske inngrep omfatter f or eksempel; - drenering - oppdemming - utfylling - nedbygging - kloakkutslipp Vern og fornuftig bruk av våtmarksområder forutsetter en gjennomtenkt og planmessig forvaltning. Flere internasjonale konvensjoner og avtaler har derfor satt fokus på vern og bruk av våtmarker; Ramsarkonvensjonen (The Ramsar Convention on Wetlands) Den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) ble etablert i 1971 og hadde per 1. desember medlemsland. Direktoratet for naturforvaltning (DN) er norsk vitenskaps- og forvaltningsmyndighet for konvensjonen. Opprinnelig hadde konvensjonen hovedfokus på vern av våtmarker av betydning for fugler. I dag er målsettingen betydelig utvidet, og den omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; - både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. Jf konvensjonens tekst artikkel 1-12 vedlegg 1. Konvensjonen har i dag tre hovedpilarer: å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner ( ecological character ) opprettholdes å sørge for fornuftig (bærekraftig) bruk ( wise use ) av våtmarker generelt i forvaltning og arealplanlegging, herunder bl.a. kartlegge og gjennomføre verneplaner for våtmarker deltagelse i internasjonalt samarbeide om våtmarker f eks bistandssamarbeid Dverggjess over Valdakmyra, Stabbursnes naturreservat. Foto: Morten Ekker 6

7 Et sentral element i konvensjonen når det gjelder viktige våtmarksområder Ramsarområder er at det må sørges for kontroll og overvåking ikke bare av selve området, men også av deres influensareal og buffersone. Alle Ramsarområdene skal dessuten ha godkjente forvaltningsplaner. Den DN oppnevnte ekspertgruppen har i hovedsak hatt mandat til konsentrere seg om den første av konvensjonens pilarer, men også enkelte elementer som hører inn under den andre pilaren er omtalt. Konvensjonens definisjon av våtmarksområde er vid, og omfatter bl.a. myr, ferskvann, brakkvann og marine områder ned til 6 meters dybde ved fjære sjø. Også sjøområder på noe større dyp kan anses som våtmark der disse henger sammen med større, sammenhengende grunne sjøarealer/fjæreom råder. Det vises også til konvensjonens definisjon av våtmark i artikkel 1.1 og artikkel 2.1 jf vedlegg 1. Konvensjonen klassifisering av våtmark er tatt inn i vedlegg 2. Det er per 1. juni 2007 inkludert 1674 områder på Ramsarkonvensjonens liste over våtmarkssystemer av internasjonal betydning. Disse områdene dekker km 2. Fortløpende statistikk og beskrivelse av nye Ramsarområdet finnes på Ramsarkonvensjonen har utarbeidet en rekke anbefalinger og målsettinger for hvordan en kan identifisere, sikre og forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder. Konvensjonen setter også forpliktelser både om fast rapportering i forhold til konvensjonen som helhet og løpende rapportering ved eventuelle farer for endringer i økologisk karakter, tilstand eller status i Ramsarområdene. For å utveksle informasjon og bedre implementeringen av ramsarkonvensjonen i de nordiske og baltiske landene har Norge (2005) tatt initiativet til å etablere et regionalt våtmarksforum NorBalWet. Konvensjonen om biologisk mangfold (The Convention on Biological Diversity) Konvensjonen er et resultat av FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro, Brasil i Konven sjonen forplikter landene til å iverksette en rekke tiltak for vern, restaurering og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Blant annet skal hvert land: etablere et system av beskyttede områder eller områder der særlige tiltak må settes inn for å bevare mangfoldet fremme vern av økosystemene, naturlige habitater og opprettholdelse av levedyktige bestander av arter i deres naturlige omgivelser regulere eller forvalte biologiske ressurser som er viktige for biologisk mangfold, enten det er innenfor eller utenfor vernede områder, med sikte på bærekraftig bruk av dem 7

8 fremme en miljømessig forsvarlig og bærekraftig utvikling i områder som grenser til beskyttede områder med henblikk på å fremme vern av disse områdene På partsmøte i konvensjonen om biologisk mangfold i februar 2004 ble det vedtatt et nytt arbeidsprogram for områdevern (VII/28 Protected areas). Et mål i dette arbeidsprogrammet er å styrke nasjonale og regionale verneomådesystemer integrert i et globalt nettverk. Både vern av nye områder og forvaltning av eksisterende verneområder vektlegges. Konvensjonen har også vedtatt et eget ferskvannsprogram med tre hovedelementer. Sentrale deler i dette programmet som kan relateres til denne utredningen omfatter blant annet opprette verneområder i ferskvann, samt å øke bevaringsstatus for ferskvannsøkosystemer gjennom rehabilitering og restaurering. Bonnkonvensjonen (Convention on Migratory Species) Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (Bonnkonvensjonen) sitt hovedmål er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser. Bonnkonvensjonen trådte i kraft i Per oktober 2007 hadde 104 land sluttet seg til konvensjonen. Bonnkonvensjonen opererer med to lister med ulik grad av tiltak: Liste 1 omfatter trekkende arter hvor hele bestanden, eller deler av den, står i fare for å bli utryddet. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for å beskytte både artene og deres levesteder gjennom strenge vernetiltak. Listen omfatter blant annet fire hvalarter og tre fuglearter som finnes i Norge. Liste 2 er mer omfattende og inneholder arter som egentlig ikke er truet av utryddelse. Internasjonalt samarbeid er imidlertid påkrevet for å sikre artene tilstrekkelig vern. Medlemslandene skal bestrebe seg på å inngå regionale avtaler som sikrer vern. Eksempler på slike er avtalen om vern av flaggermus, albatrossavtalen og avtalen om vannfugl i Europa og Afrika. Konvensjonen har også fokus på truede arter og utvikling av handlingsplaner for disse artene. En lang rekke norske arter omfattes av en regional vannfuglavtale. Bernkonvensjonen (The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) Bernkonvensjonen ble ratifisert av Norge i Formålet er å verne om europeiske arter av ville dyr og planter og deres levesteder. Særlig vekt er lagt på beskyttelse av truede og sårbare arter. Konvensjonen var i sin tid et viktig grunnlag for at speilvendingsprinsippet ble innført i europeisk viltforvaltning. Emerald Network er konvensjonens nettverk av verneområder, og dette tilsvarer EUs Natura 2000-områder, det vil si det nettverket av naturområder som unionens medlemsland er i ferd med å etablere/videreutvikle. EUs Vannrammedirektiv Vanndirektivet har som mål å beskytte og forbedre kvaliteten av alle vannressurser innenfor ferskvann, kystvann og grunnvann. Målet er å oppfylle direktivets krav om minimum god status, både økologisk og kjemisk, for alle vannforekomster innen gitte tidsfrister. Direktivet er en overbygning for over 20 øvrige direktiver som har betydning for vannforvaltningen. Norsk vannforvaltning har fram til i dag vært preget av mange aktører der koordineringen mellom de ulike vedtaksmyndighetene ikke alltid har vært optimal. Direktivet gir en overordna ramme som samordner og sikrer en bærekraftig bruk av vannressursene. Direktivet omfattes av EØS-avtalen. Hovedansvaret for oppfølging og implementering av er lagt til DN. Gjennom medlemskapet i Verdens naturvernunion (IUCN), har Norge vært med på å legge retningslinjer for hvor mye areal som bør vernes. IUCN har blant annet som målsetting at alle land skal ha vernet minst 15 % av alle naturtyper. 1.2 Nasjonale målsettinger og nasjonal politikk Vern av våtmarker med viktige økologiske nøkkelfunksjoner, våtmarker som er leveområder for truede og sjeldne arter, samt våtmarker som sikrer et representativt utsnitt av norske våtmarker er viktige element i verneplanarbeidet. Målsettingen er at vern av denne naturtypen skal omfatte de mest verdifulle våtmarksområdene i Norge,. St.meld. nr. 68 ( ) Vern av norsk natur var den første stortingsmeldingen som la opp til et helhetlig grep om arbeidet med vern av natur i Norge. Meldingen la bl.a. opp til at arbeidet med fylkesvise verneplaner for våtmarksområder, edelløvskog, myrer og hekkeområder for sjøfugl skulle fortsette. 8

9 Meldingen inneholdt følgende hovedmålsettinger for naturvernarbeidet: å sikre et utvalg av områder som til sammen utgjør et representativt utsnitt av variasjonsbredden i norsk natur bevaring av økologiske nøkkelområder, ved å verne områder som har en særdeles viktig funksjon for store konsentrasjoner av arter eller individer bevaring av artsmangfoldet i naturen, ved sikre leveområdene for truede plante- og dyrearter Målsettingene om vern av norsk natur er senere videre ført og videreutviklet gjennom en rekke stortings meldinger og Stortingets behandling av disse, bl.a.: - St.meld. nr. 63 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. - St.meld. nr. 43 ( ) Vern og bruk i kystsona. - St.meld. nr. 42 ( ) Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning. - St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (samt fire tidligere meldinger med samme tittel). Vern av et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, er et nasjonalt resultatmål knyttet til bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold. Ett av miljøvernforvaltningens arbeidsmål knyttet til dette, jf. St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet, er implementering av arbeidsprogrammet om områdevern fra konvensjonen om biologisk mangfold ved å etablere et nettverk av terrestriske verneområder innen Resultatindikatorer i denne sammenheng er bl.a. antall vedtatte fylkesvise verneplaner og summen av vernet areal fordelt på naturgeografiske regioner. Det er videre et arbeidsmål å sikre at naturverdiene i verneområdene blir opprettholdt. Resultatindikatorer i denne sammenheng er: Andel av verneområdene som har tilfredsstillende forvaltningsplan. Andel av verneområdene som har tilfredsstillende skjøtsel. Andel av verneområdene som har tilfredsstillende oppsyn/tilsyn. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder ( ) slår fast at opp til 30 % av verneområdene er truet og at få tiltak er satt inn for å imøtekomme truslene. De viktigste trusselfaktorene innenfor verneområdets grenser er introduserte arter og opphørt hevd. Av trusselfaktorer utenfor verneområdets grenser nevnes forurensning og introduserte arter som de to viktigste faktorene. Behovet for å forbedre eksisterende forvaltnings- og skjøtselsplaner, samt å lage nye planer vektlegges også. Det er behov for i) å utarbeide eller ii) å revidere forvaltnings- og skjøtselsplaner for henholdsvis 32 % og 24 % av de 477 truede verneområdene med registrerte tiltaksbehov. En lang rekke av disse inkluderer våtmarksområder. Nøkkroser Foto: Morten Ekker 9

10 2 Vern og forvaltning av norske våtmarksområder 2.1 Vernede våtmarksområder Per var 2212 områder med et samlet areal på km 2 vernet etter naturvernloven. Dette utgjør ca % av Norges fastlandareal. På samme tidspunkt var 29 områder med et samlet areal på km 2 vernet etter Svalbardmiljøloven. Dette utgjør ca. 65,3 % av Svalbards landareal. I tillegg inngår ca 85 % av territorialfarvannet rundt Svalbard (ut til 12 nautiske mil) i disse vernede områdene. Verneplaner Ca 600 av fastlandets naturvernområder er våtmarksområder vernet gjennom de fylkesvise tematiske verneplaner for myr og våtmarker. Med unntak av verneplan for myr i Finnmark er arbeidet med verneplanene for våtmark og myr sluttført for samtlige fylker. Områdene har et samlet areal på ca 1500 km 2, inkludert Øvre Forra naturreservat). (Nb! Tallene er under justering - stedvis er blant annet marint areal medregnet). Også i den tematiske verneplanen for hekkende sjøfugl er det inkludert store våtmarksområder. Videre er en rekke våtmarksområder vernet gjennom andre verneplaner som for eksempel nasjonalparkplanen, verneplan for barskog, og edellauskog/rike lauskoger. Også kystverneplanene for Nordland og Troms, samt Oslofjordplanen har bidratt til å sikre viktige våtmarksområder. Betydelige våtmarksarealer inngår for øvrig i kandidatområdene i den nasjonal verneplanen for marine områder hvor gjennomføringen venetlig vil starte i I rekke kommuner er mindre våtmarksom råder regulert til naturvernformål etter plan- og bygningsloven ( 25 første ledd nr 6) og således i prinsippet sikret for ettertiden (jf bl a NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven) - vedlegg 9). Tabell 2. Antall og areal av myr- og våtmarkreservater i Norge pr Fylke Myrreservater Våtmarkreservater ant km 2 ant km 2 Østfold Oslo & Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1* Totalt (Tillegg til myrreservatene: Øvre Forra. naturreservat, Nord-Trøndelag: 106 km 2 ) 10

11 Svalbard Etter at den supplerende verneplanen for Svalbard ble vedtatt i 2003 er det opprettet et solid og representativt nettverk av verneområder på øygruppen. Innenfor verneområdene, som er opprettte med hjemmel i svalbardmiljøloven, inngår bl a deltaer og laguner, fuglefjell og hekkeholmer, samt store våtmarksområder innenfor flyer og andre lavtliggende kystområder. Enkelte av deltaområdene skiller seg ut ved at vegetasjonen på land er spesielt frodig. Bjørnøya er i en klasse for seg med sine mange hundre innsjøer med arktisk røye, samt fuglefjell langs flere kilometer av kystlinjen. Evaluering av verneplanarbeidet DN har igangsatt et arbeid med en evaluering av hvordan ulike naturtyper er fanget opp i det tematiske vernearbeidet. I denne evalueringen blir også det gjennomførte vernet av naturtyper som innholder våtmark vurdert. Evalueringen skal gi grunnlag for internasjonal rapportering til i første rekke Biodiversitetskonvensjonen (CBD - verneområdeprogrammet) og Bernkonvensjonen (Emerald Network), samt beskrive behovet for eventuelt supplerende vern av truede/utvalgte naturtyper. Evalueringsarbeidet skal være ferdigstilt i løpet av de nærmeste årene. 2.2 Ramsarområder i Norge Norge har meldt inn og fått akseptert våtmarksområder på Ramsarkonvensjonens liste over verdens viktigste våtmarksområder ved fire anledninger (1975, 1985, 1996 og 2002). Det er norsk policy at områder som søkes inn på Ramsarlisten skal være vernet med hjemmel i naturvernloven eller svalbardmiljøloven. Vi har i dag 37 våtmarks systemer på Ramsarlisten, 32 på fastlandet jf figur 2.1, og 5 på Svalbard jf figur 2.2. Til sammen ca 90 vernede enkeltområder inngår i disse 37 våtmarkssystemene jf tabell 2.1. Siden Norge sist fikk med våtmarkssystemer på listen i 2002, er det opprettet flere hundre nye verneområder, og det vernede arealet (fastlandet) er nær fordoblet. Per utgjør dette nå km av fastlandsarealet. Enkelte av disse områdene vil være opplagte kandidater til Ramsarlisten. Sluttføringen av planlagte verneplaner, samt mulig oppfølgingen etter evalueringen av vernet av ulike naturtyper i Norge vil gjøre det aktuelt å nominere ytterligere kandidatområder til Ramsarlisten. (Se nærmere omtale i forhold til potensielle nye Ramsarområder, samt utvidet vern av våtmark i kapittel 6). Figur 2.1 Ramsarområder i Norge (fastlandet). 11

12 Tabell 2.1. Norges 37 våtmarkssystemer som er inkludert på Ramsarlisten. No Navn Utpekt Område (ha) 13 Åkersvika Balsfjord våtmarkssystem , Bliksvær , Dokkadelta Fokstumyra Froan naturreservat , Giske våtmarkssystem Harøya våtmarkssystem Havmyran , Hynna , Ilene og Prestrødkilen ,5 309 Jæren våtmarkssystem , Kurefjorden Karlsøyvær , Kvisleflået , Lista våtmarkssystem Mellandsvågen Mosvasstangen våtmarkssystem , Nordre Øyeren , Nordre Tyrifjord våtmarkssystem Øra , Ørlandet våtmarkssystem , Øvre Forra , Pasvik naturreservat , Sandblåst/Gaustadvågen Skogvoll , Slettnes , Stabburneset , Tanamunningen , Tautra og Svaet , Trondheimsfjorden våtmarkssystem Tufsingdeltaet Svalbard 314 Dunøyene Forlandsøyene Gasøyane Isøyane Kongsfjorden Totalt 37 Ramsar sites (våtmarkssystemer) 116,369 ha 12

13 Totalt har ca 14 % av alle verneområder forvaltningsplan. Når det gjelder Ramsarområdene har bare 6 av 32 våtmarkssystemer på fastlandet slik plan - helt eller delvis godkjent plan per (Et enkeltområde i et våtmarkssystem kan ha slik plan men det mangler for hele våtmarkssystemet). Det er et vesentlig poeng at den internasjonale statusen innebærer spesielle forvaltningsmessige forpliktelser, herunder at alle Ramsarområdene skal ha en godkjent forvaltningsplan. Figur 2.2 Ramsarområdene på Svalbard. 2.3 Forvaltning av Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder Ressursinnsatsen når det gjelder forvaltning av verneområder i Norge har generelt vært meget beskjeden sammenlignet med innsatsen knyttet til opprettelse av nye verneområder. I snitt brukte Norge for eksempel ca kr per verneområde i Situasjonen når det gjelder forvaltning av verneområder er omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet, i forbindelse med arbeidsmålet om å sikre at naturverdiene i verneområdene blir opprettholdt. Det anføres bl.a. at: For å sikre verneverdiene i etablerte verne områder og følge opp Biodiversitetskonvensjonens verneområdeprogram, er det nødvendig å bygge opp et nytt og bedre forvaltningssystem. Det er et udekket behov for forvaltnings- og skjøtselsplaner i anslagsvis 500 verneområder. En rekke av de om lag 300 eksisterende forvaltningsplanene trenger revisjon. Norge mangler et landsdekkende system for overvåking av verneområder. Ramsarområdene skal forvaltes slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes. I henhold til konvensjonen plikter det enkelte medlemsland å innrette seg slik at det på et tidligst mulig tidspunkt blir rapportert om inntrufne, pågående eller mulige endringer i våtmarkenes økologiske karakter som følge av teknologisk utvikling, forurensning eller annen menneskelig påvirkning - jf konvensjonens artikkel 3.2 (vedlegg 1). Faktaark (RIS) I henhold til Ramsarkonvensjone skal det utarbeidet et faktaark - Ramsar Information Sheet (RIS) for alle våtmarksområder som er inkludert på Ramsar listen. RIS skal grundig beskrive alle forhold som gjelder det enkelte området, herunder biologisk status, vernestatus, forvaltningsmessige anliggende, arealbruk, påvirkningsfaktorer etc, samt visua lisere det enkelte området med kart og flybilder jf eksempel på RIS i vedlegg 3. Faktaarkene, som skal revideres hvert 6. år, er et sentralt dokument i forhold til bl a overvåking av områdene. I 2005 var i følge Ramsarsekretariatet de fleste norske RIS underkjent eller de hadde mangler. DN innledet et arbeid med sikte på å få revidert RIS for samtlige 37 våtmarkssytemer ca 90 enkeltområder i løpet av Rapportering mv Fylkesmennene og sysselmannen på Svalbard er regionale forvaltningsmyndigheter for de enkelte Ramsarområdene. DN som nasjonal Ramsarmyndighet har ansvaret for å rapportere til konvensjonens sekretariat om mulige økologiske endringer etc. Det skal derfor være rutine at DN får kopi av dispensasjoner som den regionale forvaltningsmyndigheten gir fra + Ramsarkonvensjonens fokusering på at økologiske endringer i Ramsarområdene skal unngås, påkaller spesielle behov for syste matisk og regelmessig overvåking av miljøtil standen i disse områdene. I løpet av de siste årene har 13

14 Grågjess, Moaleira, Otterøy i Namsos kommune Foto: Morten Ekker Ramsar sekretariatet, basert på innrapporteringer fra blant annet frivillige organisasjoner, bedt om utredninger om mulige økologiske endringer i flere av de norske Ramsarområdene, herunder; - Froan naturreservat og landskapsvernområde, Sør-Trøndelag (fiskeoppdrett) - Kurefjorden naturreservat, Østfold (mulige utslipp fra ny/utvidet flyplass i bekk som renner ut i reservatet) - Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem; Buskerud (planer om ny jernbanetrasé) - Presterødkilen og Ilene våtmarkssystem, Vestfold (omfattende vegplaner tett inntil områdene mv) - Tautra og Svaet, Nord-Trøndelag (gjenåpning av molo, rovdyrsperre ) - Øra naturreservat, Østfold (industriutbygging, oljesøl) - Åkersvika naturreservat, Hedmark (butikksenter, vei/gangsti, vannstand) Vi vet for øvrig at det skjer økologiske endringer også i andre Ramsarområder, ikke nødvendigvis som følge av fysiske inngrep, men for eksempel på grunn av gjengroing (Forra naturreservat, Nord- Trøndelag m fl). 3 Styrket forvaltning av Ramsarområdene Mange av Ramsarområdene og en rekke andre vernede våtmarksområder er utsatt for press fra omgivelsene. Dette kan være fra landbruket (drenering, oppdyrking, gjødsling), bygging av infrastruktur, bebyggelse, avløp etc. Trusselfaktorer finnes også innenfor verneområdene; gjengroing, opphørt hevd og spredning av fremmede og introduserte arter er eksempler på dette. Det er viktig at DN som overordnet forvaltningsmyndighet nå tar grep for å ivareta verdiene knyttet til sårbare våtmarksområder. Ramsarkonvensjonen understreker viktigheten av at områdene forvaltes med siktemål å opprettholde områdenes økologiske funksjoner, fremme vernet av områdene og sikre at eventuell bruk av om rådene skjer etter bærekraftprinsippet. Konvensjonen setter også krav til forvaltningen av nærområdene/ influensområdet til etablerte Ramsarområder. Det settes også krav til vurdering av restaureringstiltak der dette er mulig og formålstjenlig. 14