BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

2 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des prøvedrift jan. og feb Kontraktssum: 134 millioner kroner, eks. mva Beskrivelse: Bygget er cirka 7350 m 2 og ligger ved Gamlebyen i Fredrikstad. Det er et veldig utypisk sykehjem, med rund utforming og 300 m 2 kjeller. Produksjonen krevde svært høy grad av detaljnøyaktighet. Byggherren valgte nemlig en arkitektur med store variasjoner, i alt fra fasadematerialer til fasong. I Backe Østfold sies det med glimt i øyet at medarbeiderne bygger utfordrende bygg til den samme prisen som andre bygger firkantet bygg. Akkurat dét var tilfellet her. Med en til dels stram fremdrift for prosjektet, og en noe forsinket start, opprettholdt Backe Østfold planlagt fremdrift helt frem til bygget stod ferdig. Fredrikstad kommune roser Backe Østfold for en god jobb gjennom hele prosjektet, og byggherren er godt fornøyd med sluttresultatet. Knut Ivar Håkensen, prosjektleder Fredrikstad kommune NØKKELTALL, BACKE ØSTFOLD AS Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 265,5 193 Driftsresultat 16,3 0,1 Resultat før skattekostnad 17,0 0,4 Resultat før skatt i % av driftsinntekter 6,4 0,2 Totalkapital 81,6 78 Totalkapitalrentabilitet i % 21,2 0,6 Egenkapital 26,9 16,7 Egenkapital i % 33,0 21,3 Antall ansatte pr ,0 74,0 2

3 BACKE ØSTFOLD AS Feilfri for andre året på rad Null feil på overleverte prosjekter, og null skader på medarbeidere: 2014 ble andre år på rad som Backe Østfold AS nådde egen målsetting om kvalitet og HMS. Backe Østfold har en klar målsetting om null feil på overleverte prosjekter og null fraværsskader på medarbeiderne våre. I tillegg drømmer vi om et resultat på 7 prosent av omsetningen. For enkelhets skyld kaller vi dette for vårt 007-mål, og i 2014 nådde vi det. Backe Østfold hadde også en omsetningsvekst på cirka 40 prosent og en omsetning på 265 millioner kroner i Vekststrategien gir oss muligheten til å fokusere på planlegging og gjennomføring. Viktig er også fagarbeidere og en tydelig og tilstedeværende prosjektledelse. Vi bruker god tid på å planlegge, og sørger alltid for å sette av store nok ressurser til å følge opp prosjektene våre. Selskapet påtar seg i all hovedsak prosjekter i Østfold- og Søndre Akershus-området. Men vi arbeider også andre steder om det er faste kunder som vil ha oss med. Backe Østfold er mest kjent for å være en totalentreprenør. I tillegg har vi en egen serviceavdeling som tar på seg mellomstore og mindre oppdrag. Vi skal overlevere feilfrie bygg. Østsiden Sykehjem i Fredrikstad kommune er et av mange gode eksempler på at vi får det til. Prosjektet er på 7000 m 2, teknisk komplisert og med høy standard. Byggeprosessen var til tider svært krevende, men prosjektet ble overlevert uten anmerkning i overtagelsesprotokollen. 70 prosent av ordrereserven for 2015 er allerede inne, og de løpende prosjektene går etter planen. Dermed har vi god styrefart inn i det nye året. Det gir oss også et grunnlag for å regne med at 2015 blir nokså likt som fjoråret med tanke på omsetning og resultater. Daglig Leder i Backe Østfold, Stein Håkon Glosli. 4

4 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale næringsog samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø og klima, helse og sikkerhet. Vårt fokus på kompetanseheving ble i år videre konkretisert gjennom opprettelsen av Kompetansesenteret, som består av de fremste fagekspertene på sine felt som vil rådgi datterselskapene i tekniske spørsmål. I tillegg tilbys kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling gjennom BackeSkolen. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 60 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 BACKE ØSTFOLD AS - ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning Virksomheten Backe Østfold AS driver entreprenørvirksomhet i Østfold og søndre Akershus, med hovedvekt på yrkesbygg og boliger. I tillegg har selskapet en serviceavdeling som utfører serviceoppdrag samt mindre nybygg og ombygginger. Selskapet har kontor i Fredrikstad. Det har vært økende aktivitetsnivå i selskapet sitt markedsområde i Et overordnet mål er å overlevere prosjektene med høy kvalitet. I 2014 er Stadion byggetrinn II, Østerhaug Omsorgsboliger, Smia Borgarsyssel museum, rehabilitering Greåkerdalen Borettslag samt flere mindre prosjekt blitt overlevert. Selskapet har per dato pågående flere større prosjekter, herunder Østsiden Sykehjem, Kirkebygden Skole og jobber for Statnett i Follo og Tegneby. Serviceavdelingen har i 2014 hatt en produksjon på ca. kr 40 millioner. Foruten løpende prosjekter for faste oppdragsgivere, har serviceavdelingen utført større og mindre rehabiliteringsoppdrag og diverse ombygginger av yrkesbygg. Alle aksjer i selskapet eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2014 utgjorde kr 265,5 millioner mot kr 193,2 millioner i Resultatet etter skatt ble et overskudd på kr 12,4 millioner sammenlignet med kr 0,3 millioner året før. Kontantstrøm Selskapet har netto kontantstrøm fra driften i 2014 på kr 3,1 millioner. Forslag til anvendelse av resultat og balanse Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Avgitt konsernbidrag kr Til annen egenkapital kr Sum disponert kr Balansen er pr på kr 81,6 millioner. Egenkapitalen er kr 26,9 millioner og utgjør 33 % av totalkapitalen. Selskapet har hatt en tilfredsstillende likviditet gjennom hele året og har kr 50,1 millioner i fri likviditet pr Styret er tilfreds med utviklingen i selskapet. Arbeidsmiljø Backe Østfold AS hadde ved årets slutt 64 ansatte. Av disse var 44 fagarbeidere, hvorav 3 lærlinger på kontrakt, og 20 funksjonærer og administrativt personell. Ledelsen legger stor vekt på arbeidsmiljøet i bedriften. Arbeidsmiljøet er godt og blir stadig søkt forbedret ved ulike tiltak. Ved årsskiftet var det ansatt fem kvinner i Backe Østfold AS, som utgjør en kvinneandel på 8 %. Fire av kvinnene arbeider som merkantile funksjonær, en som anleggsleder. Det er ingen kvinnelige representanter i selskapets styre. Lønnsmessig er kvinner og menn, ved ellers like forhold, likestilt. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn hva gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Samarbeidet med tillitsmannsapparatet, de styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte og arbeidsmiljøutvalget er godt, og bidrar til høy trivsel blant de ansatte. Totalt var sykefraværet 3,0 %. Av dette fraværet utgjør langtidssykefraværet 1,1%. Det er ikke registrert skader i 2014 som var identisk med H-verdien i 2014 er på 0 og identisk med fjoråret. Bedriften har systematisk rapportering og gjennomgang av ulykker og nestenulykker for å trygge de ansattes arbeidssituasjon. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet representerer en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider selskapet og BackeGruppen kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet søker, hvis mulig, å velge miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille substitusjonsplikten. Målet er å unngå at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, redusere mengden bygg- og anleggsavfall som oppstår og å fremme ombruk og gjenvinning. For å kunne oppnå avfallsminimering, vektlegges planlegging av innkjøp og logistikk før og underveis i prosjektene. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer og selskapet har i liten grad måttet realiserte tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti fra private kunder iht. Norsk Standard. Selskapet har lite rentebærende gjeld og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Videre drift og fremtidig utvikling Det er fortsatt ventet stor konkurranse om Fredrikstad, 19. mars 2015 oppdragene i 2015, med bakgrunn i ordrereserve og den generelle markedsutvikling forventer styret noe svakere resultatet i Backe Østfold AS har som ambisjon å være regionens kvalitetsleverandør og blant de ledende entreprenørene i Østfoldregionen. Gjennom faglig tyngde, løsningsorientering samt ryddige og forutsigbare prosesser jobber selskapet målrettet for å bli en foretrukket entreprenør hos stadig flere kunder. Selskapets soliditet, kompetanse og markedsposisjon danner et godt grunnlag for videre virksomhet, noe som også er en forutsetning for det avlagte årsoppgjøret. Sven Christian Ulvatne Osmund Ueland André Karslen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Åge Gressum Kent Marcus Ramén Stein Håkon Glosli Styremedlem Styremedlem Daglig leder 8

6 BACKE ØSTFOLD AS RESULTATREGNSKAP BACKE ØSTFOLD AS BALANSE PER Resultatregnskap Beløp i kr Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansinntekter Andre rentekostnader Andre finanskostnader 1-7 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Avgitt konsernbidrag Fra annen innskutt egenkapital Fra/til annen egenkapital Eiendeler Beløp i kr Noter Anleggsmidler: Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap 35 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredrikstad, 19. mars 2014 Sven Christian Ulvatne Styrets leder Osmund Ueland Styremedlem André Karslen Styremedlem Åge Gressum Styremedlem Kent Marcus Ramén Styremedlem Stein Håkon Glosli Daglig leder 10

7 BACKE ØSTFOLD AS KONTANTSTRØMANALYSE BACKE ØSTFOLD AS PRINSIPPNOTE Kontantstrømoppstilling Beløp i kr Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 95 7 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Backe Østfold AS virksomhet består i hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Backe Østfold AS. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 BACKE ØSTFOLD AS NOTER Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Anlegg 0 0 Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er i Østfold og søndre Akershus. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter 0 0 Sum salgsgevinster aktiva Sum annet 0 0 Sum Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Særskilte vederlag ved opphør av ansettelse Avtale om bonus o.s.v Lån eller sikkerhetsstillelse Aksjer og rett til aksjer Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,50 % 2,25 % Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til revisor i Backe Østfold AS ble i 2014 utgiftsført med kr eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt Note 5 - Nærstående parter Produksjon boliger - 85 Utleie av arbeidskraft Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Biler og andre transport etc Sum Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-10 år 6 år Avskrivningsplan Lineær Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader år Note 7 - tap på fordringer Årets realiserte tap 0 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer

9 BACKE ØSTFOLD AS NOTER Note 8 - regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring 0 0 Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Mottatt konsernbidrag 0 0 Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Utsatt skattefordel Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat - - Beregnet skatt på konsernbidrag - - Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte 0 0 Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Årets betalbare skatt 0 0 Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 6 7,0 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,0 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for NOTE 9 - BANKINNSKUDD (Beløp i KR) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. Backe Østfold AS sitt bankinnskudd på kr inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Backe Østfold AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Avsatt til tap Byggherrefordringer Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Annen egenkapital SUM Egenkapital Årsresultat Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 500,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Lån til kunder Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 BACKE ØSTFOLD AS NOTER BACKE ØSTFOLD AS REVISJONSBERETNING Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. 0 0 * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. AFP Forpliktelser for underdekning i avviklet ordning Selskapet hadde tidligere AFP-avtale for LO/NHO-området, noe som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle AFP-ordningen var en førtidspensjonsordning. Ordningen ble vedtatt avviklet i februar Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for perioden Selskapets andel av denne underdekningen er innbetalt fult ut pr Forpliktelser i (ny) AFP-ordning Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordninger. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2013 utgjorde premien 2 % av lønn mellom 1G og 7,1G, for 2014 vil premien utgjøre 2,2 %. Tilskudd til AFP ordningen inngår i regnskapslinjen lønnskostnader for 2013 og Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital. Note 18 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2015, som ville hatt vesentlig betydning for 2014 regnskapet. 18

11 En av de viktigste bærebjelkene i landet vårt heter 2 tomm 6. Ved 200-årsjubileet for Grunnloven er det selvsagt fokus på de sentrale prinsippene nasjonen vår er tuftet på: Ytringsfriheten, rettssikkerheten og demokratiet, for å nevne noen. Som en av Norges største entreprenører ønsker vi i BackeGruppen å løfte frem en annen bærebjelke som lett kan bli oversett: 2 tomm 6. Dette er et av de bærende elementer i boliger og barnehager, skoler, sykehus og rådhus, kulturhus og kirker. For oss er nemlig nasjonsbygging ikke bare en teoretisk størrelse, men noe helt konkret. Noen må bygge i den fysiske betydningen av ordet. BackeGruppen er en av mange slike nasjonsbyggere, og også vår virksomhet er bygget på noen viktige bærebjelker: Vi tror på lokal tilhørighet og nærhet til dem vi bygger for og bygger med. På faglig dyktighet og yrkesstolthet. Og på noe så gammeldags som ærlighet og ordentlig arbeid. Så dette er vår hyllest til alle som har bygget landet; støpt det, fundamentert det, tømret og snekret det. Vi synes at Norge jubilerer som en nasjon i vater og vel så det. backegruppen.no BACKE ØSTFOLD AS Rosenborgveien 3, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Telefon: , Telefaks: , E-post: