Advokat Erling Olav Lyngtveit, Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokat Erling Olav Lyngtveit, Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc."

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: MED-OTIR/01 Rettens leder: Meddommere: MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Tingrettsdommer Finn Eilertsen Jannicke Johannesen Ragnar Hedenstad Bjørn Gunnar Fjellheim Den offentlige påtalemyndighet Staten v/finansdepartementet Førstestatsadvokat Morten Eriksen Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll og advokat Anders Wilhelmsen mot Klaus Klausen Sverre Eilifssøn Koch Einar Brask Advokat Siri Ross Wessel, Advokat Berit Reiss-Andersen, Advokat Petar Sekulic Advokat Sven Eriksrud, Advokat Anders Morten Brosveet, Advokatfullmektig Karoline Solheim Kreyberg, Advokat Håkon Bodahl-Johansen Advokat Erik Keiserud, Advokat Ann Johnsen, Advokat Jan Birger Jansen Retten har forbudt offentlig gjengivelse før avgjørelsen er meddelt partene, men ikke lengre enn til , jf domstolsloven 130 andre ledd

2 Transocean Inc. Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. Arcade Drilling AS Advokat Erling Olav Lyngtveit, Advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen, Advokat Ulf Werner Andersen, Advokat Fredrik Berg, Advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Advokat Eyvind Sandvik, Advokatfullmektig Karoline Solheim Kreyberg, Advokat Pål Morten Andreassen, Advokat Daniel Markus Hermod Herde Advokat Erling Olav Lyngtveit, Advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen, Advokat Ulf Werner Andersen, Advokat Fredrik Berg, Advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Advokat Eyvind Sandvik, Advokat Pål Morten Andreassen, Advokat Daniel Markus Hermod Herde Advokat Erling Olav Lyngtveit, Advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen, Advokat Ulf Werner Andersen, Advokat Fredrik Berg, Advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Advokat Pål Morten Andreassen, Advokat Daniel Markus Hermod Herde MED-OTIR/01

3 Etter forutgående rådslagning og stemmegivning for lukkede dører, ble det for åpne dører avsagt slik D O M: I (i) INNLEDNING DE TILTALTE TILTALEBESLUTNINGENE Statsadvokatene ved Økokrim har tatt ut tiltaler mot: Transocean Inc, reg. adresse: Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Island, Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc, reg. adresse: Sectretary of State of Delaware, Townsend Building, Box 898, Dover Delaware 1903, USA, Arcade Drilling AS, adresse: Maskinveien 26, 4033 Stavanger, postadresse: Langlands House, Huntley Street, AB101SH Aberdeen, Scotland, Klaus Klausen, født , Gustav Vigelands gate 8, 4317 Sandnes, Einar Brask, født , Abbedikollen 17A, 0280 Oslo, og Sverre E. Koch, født , Kringsjåveien 11A, 1358 Jar. De er tiltalt slik det fremgår av nedenfor inntatte tiltalebeslutninger. Endringer som er foretatt i tiltalebeslutningene under hovedforhandlingen, er markert slik: (ny tekst) og (strøket tekst). Gjelder Sverre Koch, tiltalebeslutning av 13. oktober 2011: Ligningsloven 12-1 nr. 1 bokstav a og nr. 2 og 12-2 nr. 1 og nr. 2 for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha medvirket til å gi ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler, og skattesviket er grovt særlig fordi det legges vekt på at handlingen kunne lede til unndragelse av meget betydelig beløp i skatt, at handlingen utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen, og at det foreligger medvirkning under utøvelse av næring er. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Etter fusjoner/oppkjøp ble Transocean Offshore Inc (TOI), senere Transocean Sedco Forex Inc (TSF) (navneendring i 1999), og deretter Transocean Inc (TInc - navneendring i 2001), øverste morselskap i et verdensomspennende konsern som eide og opererte borerigger. Morselskapet var opprinnelig registrert i USA, men ble i 1999 flyttet til Cayman Islands. Konsernets hovedkontor har hele perioden ligget i Houston i Texas, USA. Med virkning MED-OTIR/01

4 fra 1. januar 2009 ble TInc lagt inn under et nyopprettet selskap, Transocean Ltd, registrert i Zug i Sveits. Transocean-konsernets aktiviteter i Norge ble bl.a. drevet gjennom de norskregistrerte selskapene Transocean ASA/AS (TASA/TAS), som var 100 % eid av Transhav AS (THAV). Frem til 20. januar 2000 var THAV 100 % eid av morselskapet i konsernet (TSF senere TOI). Etter dette tidspunktet var selskapet 100 % eid av det konserninterne, danske selskapet Transocean Offshore Holding ApS (TOHA). TASA eide fra 1996 til sammen 12 borerigger. 6 rigger ble solgt i 1997 og resten i Kjøpere var ulike selskaper i Transocean-konsernet, registrert i Cayman Islands. Advokatfirma Thommessen v/advokat Sverre E. Koch var en av Transocean-konsernets skatterådgivere i Norge i perioden I tillegg var advokat Einar Brask og skatterådgiver Klaus Klausen fra Ernst & Young engasjert av Transocean-konsernet. Advokatene Koch og Brask hadde gjensidige konsultasjoner i skatterettslige spørsmål. Ernst & Young var også revisor i selskapene TASA og THAV. I perioden bisto de norske rådgiverne konsernets hovedkontor i Houston (Tax Department) med planlegging og gjennomføring av en rekke skattedisposisjoner vedrørende den norske delen av Transocean-konsernets virksomhet, samt ved innlevering av selvangivelse og annen informasjonsfremleggelse overfor norske ligningsmyndigheter. Sentrale beslutninger på styrenivå vedrørende aktivitetene i de norske selskapene og på norsk sokkel, ble i realiteten truffet eller godkjent av personer knyttet til Transoceankonsernets hovedkontor i Houston, i samsvar med selskapets ledelsessystemer og autorisasjonsmatriser. Dette gjaldt også skattemessige disposisjoner i Norge, som ble gjennomført bl.a. etter råd fra de norske rådgiverne. Post I - Konsernbidrag-forholdet Som ledd i omstrukturering av Transocean-konsernet, ble de siste 6 boreriggene til TAS solgt i 2001 til det nærstående selskap Transocean Offshore International Ventures LTD (TOIVL), registrert i Cayman Islands. Salgssummen var USD 542 mill(tilsvarende ca. 4,8 mrd NOK). Den vesentlige del av beløpet var i utgangspunktet skattepliktig gevinst til Norge. Etter salget ble TAS, samt TASs holdingselskap THAV senere avviklet. Salget av riggene medførte en skattepliktig gevinst for TAS i 2001, mens avviklingen av TAS medførte et fradragsberettiget tap for THAV i I TASs selvangivelse for 2001, levert Stavanger ligningskontor 28. mai 2002, ble det opplyst at selskapet hadde avgitt konsernbidrag til THAV, stort kr I selvangivelsen for 2002 (også levert 28. mai 2002, på grunn av ppløsning/forhåndsligning), med senere vedlegg av 19. juni 2002, ble i tillegg bl.a følgende opplyst: MED-OTIR/01

5 "3. Lån til Transocean Drilling Company Inc. Med virkning fra 2. januar 2002 ble USD som ble mottatt i forbindelse med salg av selskapets borerigger lånt ut til datterselskapet Transocean Drilling Company Inc som er registret i Panama. Rentesatsen som ble benyttet var 2,87 % som tilsvarer 30 dager libor rente med 1 % påslag. Rente på 2,87 % er beregnet for perioden 2. januar 2002 til 13.mai For å få omgjort alle balanseposter til norske kroner ble fordringen på USD konvertert til norske kroner den 13. mai Ved konvertering til norske kroner ble dagskurs i USD=NOK 8,2781 slik at fordringen i NOK hadde et pålydende på kr Rentesats som er benyttet er 7,37 % p.a. som tilsvarer 3 måneders NIBOR med påslag på 0,5%. Renter er beregnet i perioden 13. mai til 28. mai 2002." Opplysningene er misvisende og ufullstendige fordi ligningsmyndighetene ikke fikk nødvendig informasjon som gjorde det mulig å se at lånet i realiteten ble gitt til morselskapet. Det ble feilaktig opplyst og gitt inntrykk av at det kun var lånt midler til datterselskapet TDCI, på tross av at det var forhåndsbestemt at midlene omgående skulle viderelånes til TSF. TDCI hadde ingen annen oppgave enn å fungere som gjennomstrømningsselskap for overføring av midlene til TSF. Formålet var å unngå å overføre midlene direkte til øverste morselskap (TSF), fordi et direktelån ville redusere egenkapitalen til TAS og dermed adgangen til å avgi konsernbidrag. De reelle forholdene omkring overdragelsen opp til TSF kan sammenfattes slik: På TASs generalforsamling for 2001, 28. mai 2002, ble det besluttet å gi konsernbidrag til eneaksjonæren, THAV, stort kr Etter fradrag for konsernbidraget ble TASs skattepliktige inntekt for 2001 lik 0. Løsningen forutsatte at konsernbidraget var gitt innenfor rammen av fri egenkapital. Skatteavdelingen ved hovedkontoret i Houston foreslo i e-post 4. desember 2001 at oppgjør for riggene skulle skje ved at kjøper (TOIVL) utstedte gjeldsbrev (promissory notes) til TAS. Løsningen ble frarådet av Brask, fordi et gjeldsbrev kunne anses som et ulovlig lån til ikke-norsk selskap i gruppen, samtidig som lånet ville redusere muligheten til å utbetale utbytte og konsernbidrag. Problemstillingen ble diskutert bl.a. mellom advokat Koch og hovedkontoret i Houston v/karen Najvar. Til tross for at midlene ikke kunne lånes opp til morselskapet (TSF) uten å redusere grunnlaget for den frie egenkapitalen, ble midlene likevel, etter drøftinger mellom skatteavdelingen i Houston v/tax Director Karen Najvar og de norske rådgiverne, overført til morselskapet via et datterselskap av TAS MED-OTIR/01

6 I samsvar med planen ble USD , den 27. desember 2001 innsatt på TASs konto i Scotiabank (Cayman Island). 2. januar 2002 lånte TAS beløpet ut til sitt heleide, inaktive datterselskap TDCI, som dagen etter, 3. januar 2002, viderelånte midlene til konsernspissen, (TSF), Cayman Islands. I realiteten ble midlene således lånt fra TAS til morselskapet TSF, men ført som lån til fra TAS til TDCI. Advokat Koch medvirket ved å utarbeide planen med å overføre gevinsten ved salget av riggene fra TAS til Transhav gjennom konsernbidrag, for deretter å likvidere selskapene. Videre ble advokat Koch informert om planen med lånet til TDCI og viderelånet til TSF, og bedt om å kommentere om han var enig. Endelig ble han forelagt og godkjente de opplysningene som ble gitt til likningsmyndighetene ved innlevering av selvangivelsene for TAS og THAV. Post II - Utbytte-forholdet Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: I Transhav ASs selvangivelse med vedlegg for 2001, innlevert Stavanger ligningskontor 31. mai 2002, ble det opplyst at det var utdelt utbytte til Transocean Offshore Holding ApS (TOHA). Utbyttet ble utdelt 6. juni På bakgrunn av Den nordiske skatteavtalen ble det ikke trukket kildeskatt på utbytteutdelingen til TOHA. TOHA videreutdelte utbyttet 19. juni 2001 til eierne på Cayman Islands. Etter de danske reglene kunne dette skje skattefritt. Etter iverksettelse av undersøkelser av Transhav ASs selvangivelse for inntektsåret 2001, varslet Stavanger ligningskontor den 22. september 2004 om endring av ligningen, og anmodet om ytterligere opplysninger fra selskapet. Grunnen var mistanke om at utbyttet i realiteten var overført fra Norge til Cayman Island, og at det danske selskapet (TOHA) kun var benyttet som gjennomstrømningsselskap for utbytteoverføringen. Det skulle derfor vært trukket 25 % kildeskatt på utdeling av utbyttet. Svar på ligningskontorets spørsmål ble drøftet internt den 6.oktober 2004 mellom Karen Najvar og bl.a. advokat Einar Brask og advokat Sverre Koch. Karen Najvar opplyste da bl.a.: "The overall transaction in January 2000 of which a small part was the transfer of ownership of Transhav AS from Transocean Sedco Forex Inc. to Transocean Offshore Holding ApS was designed for US tax reasons. However, the use of the Danish Holding Company in the transfer of ownership of Transhav did not save US tax. It was to save Norwegian tax." Til tross for dette gav Einar Brask i svarbrev til ligningskontoret 4. november 2004, etter korrespondansen med bl.a. Karen Najvar, flere villedende opplysninger om underliggende MED-OTIR/01

7 realiteter. Advokat Koch var også involvert i drøftelsene ved utarbeidelsen av svarbrevet. Bl.a ble det opplyst at formålet med opprettelsen av TOHA ikke var å spare norsk skatt, og at ledelsen og kontrollen av TOHA hele tiden har ligget i Danmark. I brevet til ligningskontoret heter det blant annet (side 2): "5. Specifically with regards to Transocean Offshore Holding APS, we will address the fact that the business reason behind the incorporation was not to save Norwegian withholding tax, as distributions could have been done through repayment of paid in capital in Transhav AS. ( ) 7. Also, management and control has all the time been in Denmark. ( ) 9. Norwegian substance over form shall not occur in this case because the main motive, if any, was not to save Norwegian tax but potential US tax in the future. Foreign tax saving was accepted as business reason in the NorskHydro case." 16. desember 2004 sendte Stavanger likningskontor nytt varsel, denne gangen til avviklingsstyrets leder som rette vedkommende. Skatteavdelingen i Houston og de norske rådgiverne drøftet bl.a. bakgrunnen for opprettelsen av det danske selskapet i forbindelse med utarbeidelsen av nytt svarbrev. Koch skrev i e-post 11. februar 2005 til Karen Najvar bl.a.: "Our weak point is that the danish company has no business purpose; the reason for the structuring was the withholding tax issue." Som dokumentasjon på at beskrivelsen i varselet til likningskontoret var uriktig, ble Koch kun forelagt en intern e-post fra 1999 (feilskrift i tilsvaret, se under) om navnevalg til det danske selskapet. På tross av dette anfører Koch i svarbrev til likningskontoret 17. februar 2005 bl.a. at (side 2): "I denne forbindelse ble det også bestemt å etablere et eget holdingselskap for selskapets europeiske virksomhet. Transocean-konsernet hadde på dette tidspunktet en ambisjon om å utvide sin virksomhet i Europa. Holdingselskapet for den europeiske virksomheten skulle blant annet eie aksjene i Transhav AS. Vedlagt følger kopi av intern korrespondanse i Transocean-konsernet av 7. desember 1997 vedrørende valg av navn for det danske holdingselskapet, hvor det blant annet fremgår at selskapet "is destined to be one of the principal companies in the Transocean group". (...) MED-OTIR/01

8 Det ble videre bestemt at holdingselskapet for den europeiske virksomheten skulle ligge i Danmark. Dette skyldtes dels at Danmark var medlem av EU og dels at Danmark hadde et skatteregime som på dette tidspunkt var mer gunstig enn det som fantes i de fleste andre europeiske land. (...) Markedet for offshore-industrien utviklet seg imidlertid ikke som forventet, og i løpet av våren 2000 ble fremtidsutsiktene generelt dårligere, noe som også fikk konsekvenser for planene for Transocean-konsernets virksomhet i Europa. Aktiviteten i Transocean Offshore Holding Aps ble derfor langt mer begrenset enn opprinnelig planlagt." Videre opplyses det på side 9: "Selskapet har i hele perioden fra det ble etablert oppfylt danske krav til styresammensetning mv, og den reelle ledelse av selskapet har i hele perioden funnet sted i Danmark. Det er et viktig poeng i denne sammenheng at spørsmålet om kildebeskatning i Norge knyttet til utdelinger fra Transhav AS var av underordnet betydning ved etableringen av Transocean Offshore Holding Aps." Dette var uriktige og/eller ufullstendige opplysninger overfor ligningsmyndighetene fordi brevet var egnet til å villede ligningsmyndighetene om TOHAs reelle funksjon, samt om gjennomstrømning av utbyttet. TOHA var ikke reell og endelig mottaker av utbyttet. Beslutningen om gjennomstrømningen av utbyttet fra Transhav AS via TOHA til selskapene på Cayman Islands inngikk i en samlet plan, og var truffet ved Transoceankonsernets hovedkontor i Houston i samråd med de norske rådgiverne. Forholdene beskrevet under postene I og II er grove fordi det gjelder særdeles store beløp, og fordi handlingene er utført etter nøye gjennomtenkte planer av rådgivere som opptrådte under utøvelse av næring, hvor rådgiverne var klar over at spørsmålene kunne være rettslig uklare og at ligningsmyndighetene ville og/eller kunne ha annen oppfatning av skattespørsmålene, Underliggende realiteter ville ikke kunne avdekkes av ligningsmyndighetene fullt ut på grunn av sekretesseregler for utenlandske selskaper, og advokaters taushetsregler. Det tas forbehold om å nedlegge påstand om erstatning, jf. strpl. 3 og kap MED-OTIR/01

9 Transocean Inc og Transcocean Offshore Deepwater Drilling Inc, tiltalebeslutning av (som trer i stedet for tiltalebeslutning av med tilhørende korrigert forside av ): Straffeloven 48 a jf b Når et straffebud er overtrådt på vegne av noen som har handlet på vegne av foretaket, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen. Ligningsloven 12-1 nr 1 bokstav a og nr 2 og 12-2 nr 1 og nr 2 for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha medvirket til å gi ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler, og skattesviket er grovt særlig fordi det legges vekt på at handlingen kunne lede til unndragelse av meget betydelig beløp i skatt, at handlingen er utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen, og at det foreligger medvirkning under utøvelse av næring. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: Etter fusjoner/oppkjøp ble Transocean Offshore Inc (TOI), senere Transocean Sedco Forex Ine (TSF) (navneendring i 1999), og deretter Transocean Inc (TInc navneendring i 2001), øverste morselskap i et verdensomspennede konsern som eide og opererte borerigger. Morselskapet var opprinnelig registrert i USA. I 1999 ble registreringsstedet flyttet til Cayman Islands. Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc var 100 % eid av TInc. Involverte selskaper var således registrert i Norge, Danmark, Delaware (USA), Panama og Cayman Islands. Konsernets hovedkontor har hele perioden ligget i Houston i Texas, USA. Med virkning fra l. januar 2009 ble Transocean Inc ble lagt inn under et nyopprettet selskap, Transocean Ltd, registrert i Zug i Sveits. Transocean-konsernets aktiviteter i Norge ble bl.a. drevet gjennom de norskregistrerte selskapene Transocean AS (i perioder et ASA fork TASA eller TAS), som var 100 % eid av Transhav AS (THAV). Frem til 20. januar 2000 var THAV 100 % eid av morselskapet i konsernet (TSF senere TOI), da selskapet ble 100 % eid av det konserninterne danske selskapet Transocean Offshore Holding Aps (TOHA), som beskrevet under post IV. TASA eide fra 1996 til sammen 12 borerigger. 6 rigger ble solgt i 1997 og resten i Kjøpere var ulike selskaper i Transocean-konsernet, registrert i Cayman Islands. (Post II og IV). Arcade Drilling AS (Arcade) var opprinnelig eid av et norsk selskap, som etter sammenslåingen av Transocean Inc og Reading & Bates Corporation (R&B) den MED-OTIR/01

10 januar 2001 var tilnærmet 100 % eid av Transocean Inc. Arcade eide 2 borerigger. (Post III). Ernst & Young AS var fra ca 1996 valgt revisor i selskapene Transocean AS og Transhav AS. Ernst & Young, ved advokat og ansvarlig partner Einar Brask og skatterådgiver Klaus Klausen, var også Transocean-konsernets skatterådgivere i Norge fra ca 1990, til sommeren De bisto ansatte ved Transocean-konsernets hovedkontor i Houston med planlegging og gjennomføring av skattemessige disposisjoner i de norske selskapene, samt ved innlevering av selvangivelse og annen informasjonsfremleggelse overfor norske ligningsmyndigheter. Fra var Transocean-konsernets overordnede plan å samle eierskapet til de norskeide rigger i et selskap registrert på Cayman Islands. I perioden bisto de norske rådgiverne konsernets hovedkontor i Houston (Tax Department), med en rekke skattedisposisjoner vedrørende den norske del av Transoceankonsernets virksomhet, herunder skattespørsmål i forbindelse med internsalgene av riggene til Cayman Islands. Sentrale beslutninger på styrenivå vedrørende aktivitetene i de norske selskapene og på norsk sokkel ble - herunder skattedisposisjoner samt informasjonsfremleggelsen over ligningsmyndighetene i underliggende selskaper - ble i realiteten truffet eller godkjent av personer knyttet til Transocean-konsernets hovedkontor i Houston, i samsvar med selskapets ledelsessystemer og autorisasjonsmatriser. Dette gjaldt også skattemessige disposisjoner i Norge Post I - Polar Pioneer-forholdet Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: Selvangivelsen med vedlegg for Transocean Offshore Norway Inc (TONI) for 1999, ble levert Sentralskattekontoret for utenlandssaker den 28. april I vedlegget ble det opplyst at boreriggen Polar Pioneer var solgt og skulle uttaksbeskattes for NOK Om salget av riggen ble opplyst: "On 21 May 1999 the rig was sold while the rig was located outside Norway and Norwegian taxjurisdiction. The sale is thus not subject to Norwegian taxation." Vedlegget var utarbeidet av Klausen i samråd med Brask, og godkjent av skatteavdelingen (Tax Dept) ved Transocean-konsernets hovedkontor i Houston. Det ble videre gitt utførlig beskrivelse om tilbakeføring av tidligere avskrivninger på MED-OTIR/01

11 riggen, noe som kun var relevant hvis riggen skulle uttaksbeskattes. For å avgjøre spørsmålet om riggen skulle gevinstbeskattes eller uttaksbeskattes var det viktig at ligningsmyndighetene fikk fullstendige og korrekte opplysninger om riggens reelle rettslige og faktiske tilknytning til norsk jurisdiksjonsområde før og etter salgstidspunktet. Opplysningene som ble fremlagt var misvisende og ufullstendige fordi det ble gitt feilaktig inntrykk av at riggens kontinuerlige rettslige og faktiske aktivitet og tilknytning til Norge var opphørt da riggen ble solgt. Det ble således gitt inntrykk av at forholdene tilsa uttaksbeskatning på vesentlig lavere grunnlag enn ved gevinstbeskatning. Opplysningssvikten kunne ført til at NOK ble unntatt fra beskatning. De reelle forholdene omkring overdragelsen kan sammenfattes slik: Polar Pioneer har operert på norsk sokkel siden 1985, og i hele perioden vært under kontrakt med Norsk Hydro (nå Statoil/Hydro). Riggen var opprinnelig eid av Partrederiet Polar Frontier Drilling (PPFD), men ble i 1994 overdratt til TONI, Delaware, USA, som via ulike datterselskaper er 100 % eid av Transocean Offshore Inc (TOI). I samsvar med en overordnet plan for omstrukturering av selskapsgruppen, skulle eierskapet til Polar Pioneer i mai 1999 overføres fra TONI til et annet selskap i konsernet, registrert i Cayman Island. I 1999 opererte Polar Pioneer på Troll-feltet, med et rutinemessig avbrudd i april/mai da riggen ble tauet til verft i Ågotnes for kontraktsfestet vedlikehold og oppgradering. Den 19. mai var arbeidet på verftet ferdig. Riggen skulle deretter taues tilbake til Troll-feltet for å fortsette boreoppdraget for Hydro. På vei tilbake til Troll- feltet ble riggen tauet en omvei på ca 16 timer, slik at den i 8 timer befant seg utenfor norsk sokkel. Sektorlinjen mellom Norge og Storbritannia ble krysset 20. mai 1999 kl 16:40, med retur til norsk sokkel 21. mai kl 01:01. Uttauingen med kryssing av sektorlinjen inngikk i et arrangement, hvor riggen skulle skifte eier internt i Transocean-konsernet, samtidig som den løpende forpliktelse til å bore for Hydro på norsk sokkel skulle opprettholdes. Avtaleverket ble innrettet slik at den formelle overdragelsen av eierskapet til riggen skulle finne sted i løpet av de 8 t og 15 min riggen befant seg utenfor norsk sokkel. Riggen ble først overdratt fra TONI til konsernselskapet Transocean Offshore Limited (TOL). Deretter umiddelbart videresolgt til annet konsernselskap, Transocean Offshore Europa Ltd (TOEL), og videre til endelig eier, som var konsernselskapet Transocean International Drilling Ltd (TIDL), registrert på Cayman Islands. Styrebeslutningene om videresalg ble truffet 17. mai 1999, og avtalene er datert 21. mai 1999 kl. 00:01. Riggen ble leid tilbake fra TIDL til TOEL på bareboat-vilkår, samtidig som TOEL overtok kontraktsforpliktelsene vedrørende boreoperasjonene overfor Norsk Hydro. Leieavtalen MED-OTIR/01

12 mellom TONI og Norsk Hydro ble kansellert ved avtale datert 18. mai 1999, undertegnet av partene 19. og 20. mai, med virkning fra 20. mai kl. 23:59. Ny leieavtale mellom Norsk Hydro og TOEL ble undertegnet henholdsvis 19. og 20. mai 1999, med virkning fra 21. mai 00:01. Den nye kontrakten og den kansellerte kontrakten mellom Norsk Hydro og TONI var tilnærmet like. TOI gav morselskapsgaranti overfor Norsk Hydro for oppfyllelse av kontrakten med TOEL. Managementavtalen mellom PPFD og TONI ble avsluttet med virkning fra 20. mai 1999, og det ble inngått avtale mellom TONI og TOEL om salg av utstyr mv. knyttet til riggen. Avtalen ble signert 20. mai 1999 kl 18:00, med virkning fra kl. 23:59 samme dag. Det ble også inngått avtale mellom TONI og TOEL om leie av personell knyttet til Hydrokontrakten. Også denne ble signert 20. mai 1999 kl 18:00, med virkning fra 21. mai 1999 kl. 00:01. Riggen ble deretter tauet tilbake til Trollfeltet hvor den fortsatte boringen under den nye kontrakten mellom TOEL og Norsk Hydro. Riggen har befunnet seg på norsk sokkel siden den ble bygget, med unntak av timene riggen var uttauet. Arrangementet ble gjennomført etter en samlet plan, som i motsetning til det som ble opplyst ligningsmyndighetene, innebar at det i realiteten var rettslig og faktisk operativ kontinuitet for Polar Pioneer på norsk sokkel, under samme kontraktsforpliktelse, både før og etter salget. Post Il - Konsernbidrag-forholdet Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Som ledd i omstrukturering av Transocean-konsernet ble de siste 6 boreriggene til Transocean AS, solgt i 2001 til det nærstående selskap Transocean Offshore International Ventures LTD (TOIVL), registrert i Cayman Islands. Salgssummen var USD 542 mill(tilsvarende ca kr 4,8 mrd NOK). Den vesentlige del av beløpet var i utgangspunktet skattepliktig gevinst til Norge. Etter salget skulle det selgende selskapet TAS, samt TASs holdingselskap THAV avvikles. Salget av riggene medførte en skattepliktig gevinst for TAS i 2001, mens avviklingen av TAS ville medføre et fradragsberettiget tap for THAV i I TASs selvangivelse for 2001, levert Stavanger ligningskontor 28. mai 2002, ble det opplyst at selskapet hadde avgitt konsernbidrag til THAV, stort kr I selvangivelsen for 2002 (også levert 28. mai 2002, på grunn av ppløsning/forhåndsligning), med senere vedlegg av 19. juni 2002, ble bl.a følgende opplyst: "3. Lån til Transocean Drilling Company Inc MED-OTIR/01

13 Med virkning fra 2. januar 2002 ble USD som ble mottatt i forbindelse med salg av selskapets borerigger lånt ut til datterselskapet Transocean Drilling Company Inc som er registret i Panama. Rentesatsen som ble benyttet var 2,87 som tilsvarer 30 dager libor rente med l % påslag. Rente på 2,87 % er beregnet for perioden 2. januar 2002 til 13. mai For å få omgjort alle balanseposter til norske kroner ble fordringen på USD konvertert til norske kroner den 13. mai Ved konvertering til norske kroner ble dags kurs i USD=NOK 8,2781 slik at fordringen i NOK hadde et pålydende på kr Rentesats som er benyttet er 7,37 % p.a. som tilsvarer 3 måneders NIBOR med påslag på 0,5 %. Renter er beregnet i perioden 13. mai til 28. mai 2002." Opplysningene er misvisende og ufullstendige fordi ligningsmyndighetene ikke fikk nødvendig informasjon som gjorde det mulig å vurdere lånetransaksjonens tilknytning til morselskapet. Det ble feilaktig opplyst og gitt inntrykk av det kun var lånt midler til datterselskapet TDCI, mens midlene i samsvar med planen omgående ble viderelånt usikret til TSF. TDCI ikke hadde andre funksjoner enn å fungere som gjennomstrømningsselskap for overføring av midlene til TSF. Formålet var å unngå å overføre midlene direkte til øverste morselskap (TSF), fordi et direktelån ville medføre begrensninger i retten til fradrag for konsernbidraget, herunder de lovbestemte begrensninger som gjaldt for lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for en aksjeeier eller nærstående til aksjeeier. De reelle forholdene omkring overdragelsen opp til TSF kan sammenfattes slik: På TASs generalforsamling for 200l, 28. mai 2002, ble det besluttet å gi konsernbidrag til eneaksjonæren, THAV, stort kr Etter fradrag for konsernbidraget ble TASs skattepliktige inntekt for 200 l lik O. Løsningen forutsatte at konsernbidraget var gitt innenfor rammen av fri egenkapital. TAS hadde før årsoppgjørsdisposisjoner en fri egenkapital pr 31. desember 2001 på kr Justert med fradragsberettiget skattekostnad på 28 prosent, lå det avgitte konsernbidraget i utgangspunktet innenfor denne beløpsbegrensningen. Skatteavdelingen ved hovedkontoret i Houston foreslo i e-post 4. desember 2001 at oppgjør for riggene skulle skje ved at kjøper (TOIVL) utstedte gjeldsbrev (promissory notes) til TAS. Brask frarådet løsningen, fordi et gjeldsbrev kunne anses som et ulovlig lån til ikke-norsk selskap i gruppen, samtidig som lånet ville redusere muligheten til å utbetale utbytte og konsernbidrag. Til tross for at midlene ikke kunne lånes opp til morselskapet (TSF) uten å redusere grunnlaget for den frie egenkapitalen, ble midlene likevel etter drøftinger mellom MED-OTIR/01

14 skatteavdelingen i Houston v/tax Director Karen Najvar og de norske rådgiverne overført til morselskapet, men via et datterselskap av TAS, som omgående viderelånte midlene til TSF. Dette skjedde på følgende måte: Etter diskusjoner mellom Najvar og Brask, gav Najvar i e-post 17. desember 2001 fra Klausen i oppdrag å sjekke tre mulige aktivitetsløse, men ikke avviklede selskap eid av TAS; ett i Panama og to på Bahamas. Selskapet skulle kun stå som låntaker av ca NOK 4,5 mrd fra TAS, og långiver av samme beløp til TSF. Valget falt på det panamaselskapet Transocean Drilling Company Inc (TDCI). I samsvar med planen ble USD , den 27. desember 2001 innsatt på TASs konto i Scotiabank (Cayman Island). 2. januar 2002 lånte TAS beløpet ut til sitt heleide datterselskap TDCI, som dagen etter, 3. januar 2002, viderelånte midlene til konsernspissen, (TSF), Cayman Islands. I realiteten ble midlene således lånt usikret fra TAS til morselskapet TSF, men ført som lån til fra TAS til TDCI. Aksjene i TDCI ble ved share purchase agreement av 1. mai 2002, solgt fra TAS til TSF. Lånet mellom TAS og TDCI av 2. januar 2002, ble terminert den 13. mai 2002, samtidig som det ble tegnet nytt lån i NOK, stort kr På dette tidspunkt var TDCI heleid av TSF, og ikke datterselskap av TAS. TAS gav derfor i realiteten lån til TSF. Post III Arcade-forholdet Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Til og med inntektsåret 2000 ble selvangivelsen for Arcade Drilling AS levert til Oslo ligningskontor. Arcade har fra stiftelsen 1990 frem til 2004 lagt til grunn og opplyst overfor ligningsmyndighetene at selskapet var globalskattepliktige til Norge, bl.a. gjennom selskapsmessig registrering, samt ved innlevering av regnskaper og ved fremleggelse av opplysninger til ligningsmyndighetene. I samsvar med flyttemeldingen ble selvangivelsen for inntektsåret 2001, levert Stavanger ligningskontor 31. mai 2002, undertegnet av adm dir Kjell Bjerke. I selvangivelsen ble opplyst at selskapets "Nærings- (kontor)adresse" var Bjergstedveien 1, Stavanger, og at tidligere kontoradresse var i Oslo. Innholdet i selvangivelsen var utarbeidet ved medvirkning av bl.a. Brask og Klausen, og forelagt og godkjent av Transocean-konsernets skatteavdeling (Tax Dept) ved hovedkontoret i Houston. I følgeskriv til selvangivelsen, undertegnet Ernst & Young v/klausen på vegne av Arcade, ble opplyst at ligningsmyndighetene i UK (The Oil Taxation Office eller OTO), hadde indikert at det vil anse Arcade som globalskattepliktig til UK med virkning fra 1. jan I følgeskrivet heter det bl.a: MED-OTIR/01

15 "The Oil Taxation Office (hereafter OTO) in UK has indicated that OTO may consider Arcade Drilling AS as resident in UK with effect from I January Arcade Drilling AS reserves the right to claim that the company is not tax liable to Norway for 2001 to the extent OTO finally will consider the company as tax resident in UK with effect from January 2001." Dette ble fulgt opp i brev av 6. august 2002 til ligningskontoret, hvor Ernst & Young v/klausen, på vegne av Arcade, bl.a. opplyste: "Det britiske Oljeskattekontoret (Oil Taxation Office) har konkludert med at setet for den virkelige ledelse befinner seg i UK, og at selskapet vil opphøre å bli behandlet som skattemessig bosatt i Norge i henhold til bestemmelsene i skatteavtalen mellom UK og Norge, jfr skatteavtalen Artikkel 4 tredje ledd. For å unngå dobbelbeskatning vil selskapet kreve at det med virkning fra 1. januar 2001anses som skattemesssig bosatt i UK i henhold til skatteavtalen med UK artikkel 4,1ste og tredje ledd. Arcade Drilling AS er et boreselskap som eier og opererer boreriggene Paul B. Loyd og Henry Goodrich. For inntektsåret 2001 har selskapets boreaktivitet funnet sted i britisk og kanadisk farvann, og ingen aktiviteter har blitt utøvet i norsk farvann. I den utstrekning Arcade Drilling AS ikke anses hjemmehørende i Norge for skatteformål, har selskapet ingen skatteplikt til Norge, da ingen aktivitet var blitt utøvet av selskapet innen norsk skattejurisdiksjon i 200 I". Vedlagt var kopi av brevet av 29. mai 2002, fra Ernst & Young, London, til OTO, hvor det opplyses at Arcade korrekt må bli ansett som (properly regarded) hjemmehørende i Storbritannia fra 1. januar Grunnen var bl.a. at selskapet ble drevet av ansatte ved Transocean i Aberdeen i 2001, at Arcade begynte å avholde styremøter i Storbritannia i 2001, samt at selskapets reelle ledelse ("effective management") var flyttet til Storbritannia. I brevet heter det bl.a.: "As discussed, following the takeover of the Reading & Bates group by Transocean SedcoForex in 2001, it is considered that Arcade Drilling A/S should properly be regarded as UK resident for tax purposes. This is based on a number of reasons, one of which includes that staff at Transocean 's Aberdeen based operation have assumed responsibility for running the company. Furthermore, commencing in the year 2001, Arcade held board meetings in the UK. For simplicity we propose to treat the company as having become UK resident with effect from 1 January The company is aware that the result of this will be that they are subject to UK corporation tax on their worldwide profits from all sources", MED-OTIR/01

16 Videre ble fremlagt en oversikt over ulike typer beslutninger som ble truffet i Storbritannia. Vedlagt var også kopi av et brev av 19. juni 2002 fra OTO til Ernst & Young, London, hvor OTO bekreftet opplysningene og forståelsen i brevet fra Ernst & Young av 29. mai Ved telefonisk forespørsel 30. september 2002 fra Stavanger ligningskontor, opplyste Klausen, på vegne av Arcade, at selskapet kun hadde et kontor i Stavanger, og at OTO anså selskapet som skattepliktig til U.K. fra 1. januar 2001, fordi selskapets virksomhet ble drevet fra UK og alle styremøter og daglig ledelse foregikk der. På grunnlag av fremlagte opplysninger ble selskapet i samsvar med skattyters påstand, av Stavanger ligningskontor, uriktig ansett som globalskattepliktig til Storbritannia fra januar 2001, i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. For å avgjøre hvor selskapet var hjemmehørende etter skatteavtalen og etter internretten var det viktig at ligningsmyndighetene fikk fullstendige og korrekte opplysninger om faktisk funksjonsfordeling i ulike jurisdiksjoner, ledelsesforholdene i selskapet; bl.a. hvor selskapets reelle ledelse på styrenivå ble utøvet, hvem som hadde reell beslutningsmyndighet i selskapet, samt når det skjedde endringer i ledelsesforholdene. Opplysningene fremlagt for Stavanger ligningskontor var misvisende og ufullstendige fordi det ble gitt feilaktige opplysninger om hvor selskapet i realiteten ble ledet ulike tidspunkt, samt styrets reelle funksjon og myndighet. Det ble gitt feilaktig inntrykk av at de vesentlige styrefunksjonene ble ivaretatt av Arcades styre, til tross for at få eller ingen styreaktiviteter var utført der ("little if any substantive management activity has been done by the board"). Således fremkom ikke at beslutningsmyndigheten på styrenivå i realiteten, etter fusjonen i 200 l, ikke ble utøvet i Storbritannia som opplyst til ligningskontoret, men i det alt vesentlige ved Transoceankonsernets hovedkontor i Houston, USA. Videre fremkom ikke at listen over beslutninger utøvet i Storbritannia, vedlagt brevet av 29. mai 2002 til Stavanger ligningskontor, gjaldt innkjøp/tjenester under bestemte beløpsgrenser, og kun for rigger som opererte på britisk sokkel. Større beløp måtte godkjennes (approval) av hovedkontoret i Houston. Hovedkontoret i Houston avgjorde også innholdet i skattedisposisjonene, herunder hvilke opplysninger som skulle fremlegges for ligningsmyndighetene i Norge. De reelle forholdene omkring ledelsesforholdene i selskapet, og grunnlaget for informasjonsfremleggelsen overfor Stavanger ligningskontor, kan sammenfattes slik: Arcade Drilling AS (heretter: Arcade) er et norsk selskap stiftet i Frem til 2001 hadde selskapet kontoradresse i Oslo. På ekstraordinær generalforsamling 22. mars 2001, ble selskapets "hovedkontor" besluttet flyttet til Stavanger, Bjergstedveien MED-OTIR/01

17 R&B eide før fusjonen/oppkjøpet 74,4 % av selskapet og Transocean Inc 24,9 %. Etter kjøp/fusjonen eide Transocean-konsernet 99,3 % av aksjene i Arcade, med virkning fra 31. januar Selskapet eide to borerigger, "Henry Goodrich" og "Paul B Lloyd jr", som i det vesentlige opererte på britisk sokkel frem til 1999, med et kort boreoppdrag på norsk kontinentalsokkel. Etter 1999 hadde Arcade også oppdrag på canadisk sokkel. Arcades skatterådgiver i Norge var Ernst & Young AS, ved advokat og ansvarlig partner Einar Brask, og skatterådgiver Klaus Klausen. De bisto med planlegging og gjennomføring av skattemessige disposisjoner, samt ved innlevering av selvangivelse og annen informasjonsfremleggelse overfor ligningsmyndighetene. Dette skjedde med overordnet styring fra selskapets hovedkontor i Houston (Tax Dept). Ved brev 29. mars 1999 ble Arcade informert av britiske skattemyndigheter, Oil Taxation Office (heretter OTO), om at tidligere fradragsførte avskrivninger (balancing charge eller "claw back") kunne bli tilbakeført hvis "Henry Goodrich" ikke var tilbake på britisk sokkel innen to år. Det samme kunne skje hvis "Paul B Lloyd jr" ble flyttet ut av britisk sokkel før "Henry Goodrich" kom tilbake. I august 2001 ble det klart at "Henry Goodrich" ikke ville komme tilbake til britisk sokkel innen to-årsfristen, Tilbakeføring av tidligere avskrivninger kunne medføre en skattekostnad for Arcade i Storbritannia på USD 28 millioner. For å unngå tilbakeføring av tidligere avskrivninger på "Henry Goodrich", ønsket selskapet å endre skattemessig status i Storbritannia, fra begrenset skattepliktig til globalskattepliktig, med virkning for inntektsåret Samtidig var det nødvendig å opprettholde tilstrekkelig tilknytning til Norge, for å hindre likvidasjonsbeskatning med opphør av skatteposisjoner for NOK 2,1 mrd. Flytting av selskapet pr januar 2001 var vanskelig fordi arbeidet med å flytte selskapets skattemessige tilhørighet til Storbritannia først ble påbegynt ved utgangen av Situasjonen og utviklingen etter 1. januar 2001 var følgende: Etter fusjonen 31. januar 2001, inngikk Arcade i beslutningsstrukturen til Transoceankonsernet, som nå eide 99 % av selskapet. Den 22. mars 2001 avholdt selskapet ekstraordinær generalforsamling i Oslo. Det ble valgt nytt styre med to amerikanske og to norske styrerepresentanter. Samtidig ble det besluttet å flytte selskapets hovedkontor fra Oslo til Stavanger. I telefonstyremøte 1. mai 2001 ble Kjell G Bjerke utnevnt til selskapets daglige leder. I styremøte 13. juni 2001 i Aberdeen ble regnskapet for 2001 godkjent. Styresammensetningen med to amerikanske og to norske styremedlemmer besto formelt frem til 19. desember MED-OTIR/01

18 Det ble ikke truffet substansielle beslutninger av betydning i styremøtene i 2001 og frem til desember i Beslutninger som normalt treffes på styrenivå herunder skattemessige disposisjoner, ble i realiteten truffet eller godkjent av personer ansatt ved Transoceankonsernets hovedkontor i Houston, i samsvar med selskapets rapporteringsrutiner og autorisasjonsfullmakter, med bestemte beløpsgrenser innenfor og utenfor budsjett. Aktiviteten og den reelle myndigheten i Arcades styre var begrenset til beslutninger som var nødvendige av formelle årsaker. Planen om flytting av skattemessige hjemsted til Storbritannia ble diskutert mellom ansatte ved hovedkontoret i Houston (Tax Dept), og dets norske og britiske skatterådgivere i perioden desember 2001 til sommeren 2002, hvoretter det ble tatt initiativ for å få OTO til å anse selskapet hjemmehørende i Storbritannia med virkning tilbake til 1. januar Basert på den eksisterende ledelsesstrukturen i Arcade antok selskapet og dets rådgivere at norske ligningsmyndigheter neppe ville akseptere at selskapet var effektivt ledet fra Storbritannia fra 1. januar Problemstillingen ble presentert og drøftet av Brask i et memo av 6. desember 2001 til hovedkontoret i Houston (Tax Dept) med kopi til Klausen. Det heter bl.a.: "The Norwegian company Arcade Drilling AS has at present all their operations in UK through two drilling contracts on the UK continental shelf. All of the employees are in UK, and the company does apparently retain only a minimum of presence in Norway through the arrangement of some of the board meetings during the year on Norwegian ground. Accordingly, the company has a global tax liability to Norway as this is their main place of abode, and the branch in UK containing all their activities. The company has asked for the effect of changing the location of the board meetings to UK and/or replacing all board members of the company with UK residents or other non-norwegian resident board members. Given the main place of operations, we assume such a change will benefit for the business as such, and that to retain physically the board meetings in Norway only have cost increasing and time consuming negative effect. In 1998 the Ministry of finance issued a memo concerning the migration of a Norwegian company to a non-treaty country and did argue strongly that such physical move of the company would incur a liquidation or a situation where the tax authorities could impose liquidation, because the company would apparently not retain the necessary presence in Norway according to the company law.. '" As we have indicated, there seems to be nothing in the legislation other than the exit charge and the taxation of deferred capital gains, which may provide for Norwegian tax liability in case of shifting the residency to UK. However, which may be apparent from the comments above there has been no case in which a migration has been carried out in modem times. Also, it is to be expected that, tax authorities will do whatever is in their power to tax a company that shifts its MED-OTIR/01

19 residency for tax purposes, as if the company had sold all its assets and undertaken a full liquidation." I e-post 23. januar 2002 fra Klausen til Tax Dept ved hovedkontoret i Houston, med kopi til Brask, foreslo Klausen å levere selvangivelse i Norge, og anse Arcade hjemmehørende i Norge etter norsk intern skatterett, og fra gitt dato kreve å bli ansett hjemmehørende og globalskattepliktig i Storbritannia etter skatteavtalen. Videre ble foreslått å innhente uttalelse fra OTO om at britiske skattemyndigheter anså selskapet globalskattepliktig til Storbritannia etter skatteavtalen med Norge. Et overordnet mål var samtidig å hindre likvidasjonsbeskatning i Norge, som om alle eiendelene ble solgt og selskapet likvidert. I e-post til Klausen dagen etter, kommenterte Brask forslaget om å innhente erklæring fra britiske skattemyndigheter (OTO). Etter hans oppfatning ville ikke det hjelpe for inntektsåret I e-post 2. februar 2002 til Karen Najvar, med kopi til bl.a. Einar Brask, beskrev Klausen de underliggende problemene med å få norske myndigheter til å akseptere at "real management function of the company has been exercised in UK". Grunnen var at det bare var avholdt ett styremøte i Aberdeen i 2001, hvor eneste post på agendaen var godkjenning av regnskapet. Videre ble påpekt at i den grad virkelige ledelsesfunksjoner ble utført av styret, må ledelse og kontrollfunksjoner utøves der styremedlemmene bor, og ingen av styremedlemmene var britiske eller bosatt i Storbritannia. Det ble antatt at driftsfunksjonene utøvet i Aberdeen (day to day operation), ikke var tilstrekkelig til å anses som "effective management". Endelig ble påpekt viktigheten av "the effective management of the company is not considered to be situated in USA as this will result in a global tax liability to Norway". Ved e-post 27. februar 2002 til Najvar, spurte Brask hvordan det gikk med planene for Arcade. I svaret i av 28. februar 2002 fra Najvar til Brask, med kopi til Klausen, heter det bl.a.: "It is my understanding that we are taking the position that Arcade was UK resident starting We have even paid withholding tax to Canada on the Arcade bareboat charter for 2001 based on the Canada/UK treaty". I perioden april-august 2002 rettet Arcades rådgivere henvendelser til OTO, for å få akseptert at Arcade var UK resident fra l. januar Den 13. april 2002 ble det avholdt møte mellom OTO v/jim Carson, og Ernst & Young U.K, på vegne av Arcade. Ifølge OTOs referat fra møtet, opplyste selskapet bl.a. at driften av Arcade hadde endret seg fullstendig fra 1. januar 2001, og at ledelsen var flyttet til Aberdeen: "Hagon said that the operation of this company changed completely when Transocean Sedco Forex took over R&B Falcon and the company is now run out of Aberdeen. It was now clear that its effective management had shifted from Norway MED-OTIR/01

20 to Aberdeen as a result of this change and they intended to argue that this was effective from l January 2001." Dette var ikke i samsvar med resultatet av selskapets egne undersøkelser, som ble oppsummert i e-post 28. mai 2002 fra Tom Lang (Tax Dept Houston) til Brask med kopi til Klausen. Konklusjonen var som følger: "While the board of directors have met predomenantly i Norway over the most recent years, a review of the recent board meetings indicated that little if any substantive management activity has been done by the board", For å dokumentere at selskapet var hjemmehørende i Storbritannia, ble det utarbeidet en liste over aktiviteter utført i Storbritannia, som skulle leveres OTO. Dette ble fulgt opp i brev av 29. mai 2002 fra Ernst & Young v/hagon til OTO v/carson, der det bl.a. opplyses at Arcade "... should properly be regarded as UK resident for tax purposes", angivelig fordi selskapet ble ledet fra Storbritannia, og at styremøter ble holdt der fra 2001: "... staff at Transocean's Aberdeen based operation have assumed responsibility for running the company. Furthermore, commencing in the year 2001, Arcade held board meetings in the UK. For simplicity we propose to treat the company as having become UK resident with effect from 1 January 200l The company is aware that the result of this will be that they are subject to UK corporation tax on their worldwide profits from all sources... In addition to treating the company as UK resident, it is considered that effective management of the company is carried out in UK and therefore the company will cease to be treated as Norwegian resident under the terms of the UK/Norway treaty." Basert på fremlagte opplysninger aksepterte OTO i brev 19. juni 2002 til Arcade, at Arcade var hjemmehørende i Storbritannia fra januar Også norske myndigheter godtok dette, basert på bekreftelsen fra OTO med vedlagt dokumentasjon. På ekstraordinær generalforsamling i Arcade 19. desember 2002 ble de to norske styremedlemmene samt norsk daglig leder skiftet ut, og det ble valgt nytt styre (to styremedlemmer fra USA og to fra UK), samt ny daglig leder (fra UK). Som følge av overnevnte ble det unndratt NOK 71 mill i inntekt fra beskatning i Heller ikke (i forbindelse med søknad om fritak for innsendelse av) selvangivelse(n) for inntektsåret 2002 fremkom det opplysninger om at beslutninger på styrenivå i realiteten ble truffet utenfor Storbritannia. (Rettelse foretatt av påtalemyndigheten ) MED-OTIR/01

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Transocean s skattesaker

Transocean s skattesaker Transocean s skattesaker noen lærdommer Advokat (H) Hanne Skaarberg Holen Arntzen de Besche 15.01.2015 LITT OM FAKTUM FØRST WWW.DEEPWATER.COM High-Specification Offshore Drilling We are a leading international

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom, I.

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom, I. NORGES HØYESTERETT Den 3. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom, I. Staten v/skatt vest mot (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Transocean Inc.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA avholdes i selskapets lokaler i Tid: 18. januar 2010 kl 13.00 Sted: Selskapets

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Etatbygg Holding I AS den 17. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter 2,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer