Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Notat fra Rådmannen av : Finansrapport Protokoll fra møte i kontrollutvalget Saksprotokoll formannskapet - oversendelsesforslag

2 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato / / Finansrapport 1. tertial 2015 Fra: Til: Økonomisjef Morten Sørensen Rådmann Sigurd Eikje RAPPORT VEDR KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PER Finansrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapporter fra våre forvaltere DnB NOR Kapitalforvaltning og Eika Kapitalforvaltning ASA samt rapporter fra våre egne plasseringer i SKAGEN-fond, PLUSS-fond, Holberg-fond og Pareto fond. Videre vises det til vår likviditets- og låneoversikt, samt kontrollrapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte AS (vedlagt). Kommentarene nedenfor er basert på situasjonen ved utgangen av april. Samlet grafisk oversikt viser utvikling sammenlignet med fordelt budsjett, hva vi ville ha oppnådd hvis vi hadde satt pengene inn i vår hovedbank til avtalt rente, og hvordan utviklingen ble i PLASSERING AV LIKVIDITET Per april 2015 var verdiene av plasseringer i finansmarkedet på kr , mens verdiene var på kroner ved inngangen på året. Det er foretatt noen endringer i porteføljen i første tertial. Sum andel i aksjefond nådde maksimalkravet på 25 %, slik at det i mars ble solgt aksjefond i Skagen Global og Skagen Kon-Tiki for summert kroner 5 millioner, og kjøpt for kroner 5 millioner i Skagen Avkastning. Samlet verdistigning i første tertial var på kroner Dette gir igjen en positiv avkastning hittil i 2015 på 2,50 % mot 1,82 % i Plasseringene har ulik risiko på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er høyeste risiko. Det har vært en jevnt stigende utvikling på Oslo Børs fram til og med april En bratt stigning medio april, men nesten tilsvarende fall ultimo april endrer ikke på trenden. Nedenfor følger en nærmere spesifisering av de enkelte plasseringene våre ved utgangen av april. Gjennomsnittlig veid risiko på våre plasseringer i 1. tertial 2015 var på 3,1. Det vil si at vi har en gjennomsnittlig lav til moderat risiko på våre plasseringer. Forvalter: DnB NOR Kapitalforvaltning Verdien av plasseringene gjennom DnB NOR Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer per april i 2015 er på pluss 2,62 % mot 1,66 % i 2014 og 4,04 % i Pengene er plassert både i pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav risiko og i aksjefond med relativ høy risiko. I DnB NOR har vi nå pengene plassert i 7 forskjellige fond med følgende saldo per og resultat:

3 DnB NOR Norge Selektiv (III) Kr Avkastning 10,45 % risiko 7 DnB NOR Global Selektiv (II) Kr Avkastning 7,95 % risiko 5 DnB NOR Likviditet 20 (V) Kr Avkastning 0,57 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Kr Avkastning -0,01 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon (III) Kr Avkastning 0,09 % risiko 1 DnB NOR Asia Kr Avkastning 11,77 % risiko 6 DnB NOR Nordic Technology Kr Avkastning 10,17 % risiko 7 Fondene har forskjellig sammensetning slik at vi står bedre rustet ved endringer i finansmarkedet. Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 2,6. Forvalter: Eika Kapitalforvaltning AS Verdien av plasseringene gjennom Eika Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer per april 2015 er på pluss 1,19 % mot 2,17 % i 2014 og 1,98 % i Pengene er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og rentepapirer. I Eika Kapitalforvaltning har vi pengene plassert i 3 forskjellige fond. Fondene har følgende saldo per og resultat: Eika Kapitalforv. (rentepapirer) Kr Avkastning 0,43 % risiko 3 Eika Norge Kr Avkastning 6,53 % risiko 7 Eika Kreditt Kr Avkastning 2,92 % risiko 5 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,5. Egen forvaltning: SKAGEN-fond, Pluss Utland Etisk, Holberg Norge, Holberg Norden, Pareto Høyrente og Pareto Kreditt Verdien av plasseringer i SKAGEN-fond, Holberg-fond, Pluss Utland Etisk og Pareto -fond, per var på kroner Avkastningen på egne plasseringer per april 2015 er på pluss 4,55 % mot 2,18 % i 2014 og 5,16 % i Dette er plasseringer i aksjefond, obligasjonsfond og rentefond med middels til høyere risiko. Sammensettingen av egen portefølje per er slik: SKAGEN Avkastning Kr Avkastning 1,41 % risiko 2 SKAGEN Global Kr Avkastning 7,98 % risiko 6 SKAGEN Kon-Tiki Kr Avkastning 7,57 % risiko 6 PLUSS UTLAND Etisk Kr Avkastning 9,30 % risiko 5 HOLBERG Norge Kr Avkastning 8,52 % risiko 7 HOLBERG Norden Kr Avkastning 14,09 % risiko 7 Pareto Høyrente Kr Avkastning 1,42 % risiko 2 Pareto Kreditt Kr Avkastning 0,61 % risiko 2 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,6. 2

4 ANDRE FINANSINNTEKTER KLP Pensjonsfond Verdien av plasseringen i KLP Pensjonsfond per var på kroner Avkastningen på plasseringen per april 2015 er på -0,37 % mot +1,29 % i 2014 og +1,63 % i Risiko er 2. Bankinnskudd Som likviditetsoversikten viser så hadde vi samlet kroner på konsernkonto per for løpende drift. Rentene på pengene er i henhold til bankavtale og er koblet mot 3 mnd NIBOR rente med justering. Haugaland Kraft I tråd med tidligere avtale med Haugaland Kraft så får kommunen renteinntekter på lån til selskapet. Disse inntektene blir normalt utbetalt i desember måned og ses i sammenheng med utbytte fra selskapet som vanligvis utbetales i juni. LÅN Eika Kapitalforvaltning Kommunens lånegjeld var per på kroner Den gjennomsnittlige lånerenten per april var på 2,53 % mot 3,15 % i april 2014 og 3,22 % i april Andel flytende rente var på 26,8 % etter justeringer for rentebytteavtaler (renteswap). Gjenværende vektet renteløpetid (durasjon) på de kommunale innlånene er nå på 2,1 år. Dette er i tråd med finansreglementets punkt 14 F som sier at vi skal ha en gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen på inntil 5 år. Hittil i 2015 er det tatt opp Startlån fra Husbanken på kroner 17,2 millioner av budsjettert kroner 20 millioner. Årets budsjetterte låneopptak for egne investeringer er på kroner og budsjetterte avdrag er på kroner Netto låneopptak for egne lån i 2015 blir dermed kroner Dette ble tatt opp som 5-års fastrentelån 26. februar SLUTTKOMMENTAR Avkastningen på plassert likviditet per april viser at vi har fått inn 5,6 millioner kroner mer enn periodisert budsjett (se grafikk). Dersom midlene hadde vært plassert i tråd med inngått bankavtale og ikke i markedet hadde vi hatt 6,6 millioner kroner mindre i avkastning. Børsene hittil i 2015 har samlet sett hatt en svært positiv utvikling. Dette bildet håper vi holder seg utover året. Flere analytikere ser for seg at Oslo børs vil fortsette å stige noe selv om den har passert 650, men kanskje ikke i like kraftig grad som i den senere tid. Per 18. mai 2015 er verdien på 653, mot 576 ved inngangen på året. Dette lover godt for aksjefondene, mens obligasjonsfondene vil få en svakere utvikling. Lånegjelden nærmer seg raskt 2 milliarder kroner. Heldigvis er rentenivået lavt og det kan se ut som om en økning ikke vil skje med det aller første. Det er godt nytt for kommuneregnskapet. Et økende rentenivå vil kunne bli en stor utfordring for budsjettbalansen når den tid kommer. 3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Karmøy kommune v/postmottak (via e-post) Rådhuset 4250 KOPERVIK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/201/033/tha Toril Hallsjø Deres dato Arkiv Telefon KONTROLLUTVALGET PROTOKOLL FRA MØTE Vedlagt følger protokoll fra møte i kontrollutvalget 20. mai Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder og den vil bli lagt fram for kontrollutvalget til endelig godkjenning i neste møte den 17. juni. Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering. For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon / eller på e-post Med hilsen Toril Hallsjø (sign.) Daglig leder Vedlegg: Protokoll fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Aksdal tlf.: e-post: web:

16 Møte nr. 3/15 KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT: kl kl MØTENDE MEDLEMMER: FORFALL: FRA SEKRETARIATET MØTTE: FRA REVISJONEN MØTTE: ANDRE SOM MØTTE: MERKNADER TIL INNKALLING: MERKNADER TIL SAKSLISTE: Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF) Ingen daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS seniorkonsulent Kari Gåsemyr, Deloitte AS, Bergen i sak 19/15, oppdragsansvarlig revisor Else Holst- Larsen, Deloitte AS, Hgsd, i alle, unntatt sak 18/15 økonomisjef Morten Sørensen, regnskapssjef Catrine Ellingsen i sakene og avd.leder helse Aslaug Irene Skjold i sak 19/15 Ingen Utvalget ble enig om å behandlet sakene i denne rekkefølgen: 13, 15-17, 19, 14 og 18/15 FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 13/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sekretariatets innstilling: Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Behandling i kontrollutvalget : Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1

17 Møte nr. 3/15 14/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER Statusrapport pr. mai Komm.styrevedtak ,sak 24/15 forvaltningsrevisjonsrapport «pleie og omsorg» 17. Kommunestyrevedtak , sak 25/15 kontrollutvalgets årsmelding 18. «Kom godt ut av tilsyn» - Haugesunds Avis om selskapskontroll Hgl Kraft as 19. Oppfølging av politiske vedtak bruk av statusoversikt- rådmannens svar m/reglement 20. Orientering om rusomsorg til møtet i juni helse- og omsorgssjefens brev 21. Kommunal Rapport om regnskapsresultatene i landets kommuner 22. Kommunal Rapport om regjeringens oppgavemelding 23. Representantskapsmøte Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS 24. Representantskapsmøte Krisesenter Vest IKS 25. Generalforsamling , kl i Haugesund Haugaland Kraft AS 26. Representantskapsmøte , kl på Fitjar Haugaland Vekst IKS 27. Generalforsamling , kl Karmøy Kulturopplevelser AS 28. Varsel om tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune Komm.styrevedtak ,sak 32/15 rapport selskapskontroll Haugaland Kraft As 30. Rådmannens notat om innbyggerundersøkelsen om kommunestruktur Behandling i kontrollutvalget : Utvalgsleder sammen med sekretær gikk igjennom sakene. Blant sakene ble spesielt sak 19 og 30 kommentert nærmere. Utvalget ønsket en oversendelse til rådmannen om oppfølgingen av politiske vedtak. Det ble delt ut penner som gave i forbindelse med sekretariatets 10 års jubileum. Sekretær viste til at sekretariatet har gjennomført en brukerundersøkelse med gode tilbakemeldinger. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Referatsakene blir tatt til orientering. Kontrollutvalget tar til etterretning rådmannens orientering om nye rutiner for oppfølging av politiske vedtak og vil bemerke at det er viktig at reglementet blir implementert i hele organisasjonen. 15/15 KARMØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 KONTROLL- UTVALGETS UTTALELSE Sekretariatets innstilling: Kontrollutvalget har følgende/ingen kommentarer til årsregnskapet 2014 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger/ med disse endringene/tilleggene. Behandling i kontrollutvalget : Økonomisjefen orienterte og gav sin presentasjon av utvalgte nøkkeltall og utvikling på lysark. Fjorårets driftsomsetning var på 2,6 milliarder og medførte 16 mill. kr i minus på driftsbudsjettet. Det ble likevel et regnskapsmessig overskudd på 1 mill. kr etter dekning via finansregnskapet. Netto driftsresultat ble 0,6 %, som er under ny norm på 1,75 %. Det har vært stramt budsjett/regnskap og situasjonen ser ikke lysere ut i årene framover. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2

18 Møte nr. 3/15 Lånegjelden har økt og vil øke, men ligger pr i dag under anbefalt nivå. Kommunen har hatt gode finansplasseringer i markedet med avkastning på 6,24 %. Rammetilskudd og skatteinntektene utgjør begge rundt 37 % av kommunens inntekter, mens eiendomsskatten utgjør bare 2,68 %. Status pr mai viser at kommunen har store utfordringer framover med store avvik innen helse- og omsorg og skattesvikt. Regjeringen har lovet at noe vil bli kompensert, men ikke fullt ut. Revisors anmerkning når det gjaldt manglende dokumentasjon, så ville dette bli fulgt opp under revisors interimsrevisjon senere i år. Ellers hadde hun ingen merknader til regnskapet. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger: Kontrollutvalgets uttalelse: Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Kontrollutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 15,2 mill. kr, som utgjør 0,6 % av driftsinntektene. Dette er imidlertid under Teknisk beregningsutvalgs anbefalte ny resultatmargin på 1,75 %. Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2014, mener kontrollutvalget at årsregnskapet for 2014 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2014 og for kommunens økonomiske stilling pr Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for /15 KARMØY INDUSTRIVANNVERK - ÅRSREGNSKAP FOR 2014 UTTALELSE Sekretariatets forslag til uttalelse: Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2014 med henvisning til revisjonsberetningen datert Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen Behandling i kontrollutvalget : Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2014 med henvisning til revisjonsberetningen datert Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3

19 Møte nr. 3/15 17/15 KARMØY NÆRINGSFOND - ÅRSREGNSKAP 2014 UTTALELSE Sekretariatets forslag til uttalelse: Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2014 under henvisning til revisjonsberetningen datert Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen. Behandling i kontrollutvalget : Utvalget hadde ingen merknader. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2014 under henvisning til revisjonsberetningen datert Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen. 18/15 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER KONKURRANSE- GRUNNLAG Sekretariatets innstilling: Karmøy kontrollutvalg godkjenner framlagte utkast til konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse for revisjonstjenestene fra 2016 slik det foreligger/med disse endringene. Kontrollutvalget ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbud i Doffin.no og TED-basen før sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden blir lagt fram høsten Saken blir sendt kommunestyret til orientering. Behandling i kontrollutvalget : Revisor fratrådte. Sekretær orienterte om bakgrunn for saken og de vedtak som var gjort i de andre kontrollutvalgene. Suldal kommunestyre, etter innstilling fra kontrollutvalget, har vedtatt å søke deltakelse i Rogaland Revisjon IKS. De andre utvalgene har ikke kommet med ønske om å gå tilbake til interkommunal revisjonsordning. Utvalgslederne har fått fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag for å få samkjørt utlysing av anbudene. Utvalget mente at kommuneloven krevde at saken måtte legges fram som egen sak til kommunestyret, da det bare er kommunestyret selv som kan velge revisjonsløsning, enten egenregi eller ut på anbud. Sekretær viste til «opsjonssaken», som ble lagt fram for kommunestyret i høst. Utvalget ville anbefale konkurranseutsetting og at utvalgsleder får fullmakt å godkjenne det endelige konkurransegrunnlaget. Kommunestyret skulle informeres om at de må ta det endelige valget, jfr. kommuneloven. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Karmøy kommunestyre ber Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sette i gang arbeidet med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene. Utlysningen av revisortjenesten legges fram som egen sak til kommunestyret, slik at de kan endelig velge revisjonsløsning i henhold til kommuneloven. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4

20 Møte nr. 3/15 Anbud legges på Doffin.no og TED-basen sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden blir lagt fram høsten Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag. 19/15 VALG AV PROSJEKT - FORVALTNINGSREVISJON BARNEVERN- TJENESTEN ELLER LEGETJENESTEN - PROSJEKTPLANER Sekretariatets innstilling: Alternativ 1: Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Karmøy kommune i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet). Rammen settes til 272 timer. Alternativ 2: Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport Legetjenesten i Karmøy kommune i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet). Rammen settes til 188 timer. Behandling i kontrollutvalget : Kari Gåsemyr fra Deloitte orienterte om de to framlagte prosjektene. Barnevernprosjektet er det som krever mest tidsressurser. For begge vil det være vanskelig å få valgt prosjekt ferdig til 30. september, pga. ferieavvikling. Avd.leder Aslaug Irene Skjold var positiv til revisjon, men støttet revisor mht. utsettelse. Utvalgsleder mente at barneverntjenesten var den som omhandlet de svakeste i samfunnet og foreslo at det prosjektet ble valgt først. Utvalget sluttet seg til forslaget. Nestleder fremmet forslag om at under pkt. 4 om samarbeid med andre, også ble tatt kontakt med private aktører, slik som barnevernsadvokater for å få deres syn/innspill på mer generelt grunnlag om utførelsen av tjenesten. Utvalget støttet innspillet. Utvalget mente det var viktig å få til en god framdriftsplan med administrasjonen i oppstartsmøtet. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Karmøy kommune i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS med de endringer og tillegg som kom fram i møtet. Rammen settes til 272 timer. Eventuelt Ingen saker var meldt eller ble tatt opp. Neste møte Onsdag 17. juni kl Virksomhetsleder John Gunnar Liknes vil orientere om kommunens rusomsorg. Karmøy, 20. mai 2015 Simon Næsse (sign.) Kontrollutvalgsleder Toril Hallsjø (sign.) utvalgssekretær Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 5

21 SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG TIL FORMANNSKAPET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 69/15 Behandling: Knutsen (KrF) viste til at pkt. 1 var et felles forslag fra Nilsen (Ap) og Knutsen (KrF), og ba om at dette ble korrigert. Formannskapet sluttet seg til dette. Nilsen (Ap) og Knutsen (KrF) foreslo at pkt 1 ble oversendt rådmannen i påvente av avklaring av interkommunal legevakt. Sæbø (FrP) foreslo at pkt 2 ble oversendt rådmannen. Pkt 1 og 2 enstemmig oversendt rådmannen. Vedtak: 1. Forslag fra Nilsen (Ap) og Knutsen (KrF) vedrørende interkommunal legevakt. Oversendt rådmannen i påvente av avklaring av interkommunal legevakt. 2. Forslag fra Døsen (FrP) vedrørende statlig finansiering av eldreomsorgen søknad om å bli forsøkskommune. Oversendt rådmannen.

22 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 60/15 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Notat fra Rådmannen av : Finansrapport Til etterretning 2. Protokoll fra møte i kontrollutvalget Til etterretning 3. Saksprotokoll formannskapet oversendelsesforslag Til etterretning