Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26

2 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side

3 1 Avkastning og aksjekurs Avkastning i fondet var 6,2 prosent i 3. kvartal. Dette er et resultat av god direkteavkastning og økte eiendomsverdier. Avkastningen i årets ni første måneder var dermed 25,3 prosent og fondet ligger godt foran det oppjusterte avkastningsmålet for 26. Avkastning i 3. kvartal 26 Avkastning i eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA ble 6,2 prosent i 3. kvartal. Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje endte på NOK 11,36 opp fra NOK 1,7 ved utgangen av 2. kvartal 26. Tegningskursen per 3. september 26 for Storebrand Privat Investor ASA var NOK 11,85 per aksje. Tegningskurs tilsvarer VEK pluss forholdsmessig andel av de historiske kostnadene i fondet samt tilretteleggingshonorar. Fondet ligger foreløpig godt foran det oppjusterte avkastningsmålet for 26. Hvordan beregnes avkastningen? Totalavkastningen for en eiendomsinvestering inkluderer i hovedsak to elementer: 1. Direkteavkastning 2. Verdiendring Direkteavkastning Direkteavkastning kalkuleres ved å ta brutto leieinntekter for kvartalet fratrukket eierkostnader 1, dividert på snittet av eiendommenes markedsverdi i kvartalet. Direkteavkastning for fondet i 3. kvartal ble 1,9 prosent per aksje. Resultatet var godt over direkteavkastningsmålet for kvartalet på 1,5 prosent. Verdiendring Verdiendring er forandringer i verdien på eiendommene i fondet. Verdiendringen på eiendomsmassen utgjorde 2,6 prosent i 3. kvartal. Dette resulterte i en verdiøkning i aksjekursen på 4,3 prosent. Differansen mellom endringer i den underliggende eiendomsmassen og endringer i aksjekursen er et resultat av fondets finansiering (også kalt gearing effekten ). Avkastningen så langt Per 3. september 26 har avkastningen i Storebrand Privat Investor ASA nådd 25,3 prosent så langt i år. Fondet fortsetter å investere egenkapitalen effektivt i gode eiendommer som har fått en positiv verdiendring i kvartalet. Avkastningen er også et resultat av fondets lave lånekostnader (forklart nærmere på s. 6), samt nøye fokus på drift og utvikling. Fondet har levert 25,3 prosent avkastning så langt i år. Avkastningen i 1. kvartal 26 endte på 7,9 prosent. Kombinert med en avkastning på 9,4 prosent i 2. kvartal og 6,2 prosent i 3. kvartal har fondet levert 25,3 prosent avkastning så langt i år. Fondet ligger dermed an til å slå det oppjusterte avkastningsmålet på prosent for Det er viktig å understreke at avkastningen så langt overstiger den langsiktige avkastningsforventningen for fondet på 8-12 prosent per år (ca. 2-3 prosent i kvartalet). Avkastning per aksje Q3 26 Direkteavkastning 1,9% Verdiendring 4,3% Totalt 6,2% Verdijustert egenkapital pr. aksje Verdijustert egenkapital pr. aksje (VEK) beregnes ved å ta utgangspunkt i bokført egenkapital pr. aksje med tillegg/ fradrag for avvik mellom eiendomsporteføljens bokførte verdi vs. markedsverdi, samt overkurs/underkurs for fondets gjeld. VEK pr. aksje september 26 er kun beregnet som bokført verdi av egenkapitalen dividert med antall aksjer. Hvorfor er det forskjell på tegningskurs og VEK pr. aksje? Tegningskursen i fondets emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje med tillegg av kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablering og tilrettelegging av Eiendomsfondet. Nye investorer skal betale sin andel av de historiske kostnadene slik at alle investorer behandles likt uavhengig av investors investeringstidspunkt. Eksempler på etablerings- og kjøpskostnader er advokat-honorarer, due diligence kostnader samt dokumentavgift ved eiendomskjøp. Avkastningen i fondet kvartal 7,9% 2. kvartal 9,4% 3. kvartal 6,2% Akkumulert 25,3% Noter 1 Eierkostnader inkluderer driftskostnader, avsetninger, skatt, rentekostnader, forvaltningshonorarer, m.m. 2 Ved utgangen av 4. kvartal 25 oppjusterte Forvalter (UNION Eiendomskapital AS) avkastningsmålet til prosent for 26. Denne beregningen forutsatte en konsumprisindeks (KPI) på 2, prosent i 26.

4 2 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Kapital og investorer Eiendomsfondet gjennomførte en emisjon i 3. kvartal. Emisjonen ble fulltegnet og fondet hentet inn ca. NOK 28 millioner i netto egenkapital. Per 3. september 26 har fondet hentet inn NOK 1 8 millioner i netto egenkapital siden oppstart. Medregnet nye aksjonærer fra siste emisjon har eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA mer enn 2.1 aksjonærer Akkumulert tegnet egenkapital Mill. NOK Q4 5 Q1 6 Q2 6 Q3 6 Total Fordeling investorer Basert på fylke 38% Oslo Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Andre 8% 9% 19% 12% % Innhentet kapital Eiendomsfondet gjennomførte en emisjon i 3. kvartal 1 som ble avsluttet 12. september 26. Emisjonen ble fulltegnet og fondet hentet inn ca. NOK 28 millioner i netto egenkapital fra til sammen ca. 73 nye investorer. Ved siste emisjon ble det utstedt totalt nye aksjer i eierseskapet Storebrand Privat Investor ASA. Samlet egenkapital i fondet Per september 26 har eiendomsfondet gjennomført fem emisjoner hvor det er blitt hentet inn totalt ca. NOK 1 1 millioner i netto egenkapital fra til sammen mer enn 2.1 investorer. Det var utstedt totalt aksjer i Storebrand Privat Investor ASA før siste emisjon i 3. kvartal. Medregnet emisjonen som ble registrert i midten av oktober har eierselskapet utstedt totalt aksjer. Fondet starter en ny emisjon den 17. oktober 26 som avsluttes 22. november 26. For mer informasjon om emisjonen, vennligst kontakt Deres rådgiver eller Tilrettelegger (UNION Corporate ASA) direkte på tlf Diversifisert investorgruppe Eiendomsfondet har en diversifisert investorgruppe. Investorene i fondet inkluderer blant annet privatinvestorer, investeringsselskaper, kommuner, formuesforvaltere, stiftelser og legater. 19 prosent av investorene i fondet kommer fra Oslo, 13 prosent fra Akershus og 12 prosent fra Rogaland. Investorer fra Sør Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør henholdsvis 9 prosent og 8 prosent og de resterende ca. 38 prosent er jevnt fordelt mellom de øvrige fylkene i Norge. Per 3. september 26 har eiendomsfondet hentet inn totalt NOK 1 8 millioner i netto egenkapital fra til sammen mer enn 2.1 investorer. Eiendomsfond for alle Da fondet ble lansert høsten 25 hadde fondet en ambisjon om å lansere et eiendomsfond for alle. Fondet ønsket å tilby eiendom som investeringsobjekt også til private investorer og småsparere, ikke bare det profesjonelle markedet. Etter ett års drift har fondet tatt et solid grep om markedet for private sparere som ønsker effektiv eksponering til det norske eiendomsmarkedet. Per 3. september 26 har mer enn 75 prosent av egenkapitalen i fondet kommet fra investorer som har investert mellom NOK 5. og NOK 5. i fondet. Per 3. september 26 er gjennomsnittsinvesteringen i fondet i overkant av NOK 5.. Median 2 tegningen er NOK 2.. En av fondets suksesskriterier for å tiltrekke seg småsparerne i Norge har vært fondets lave inngangsterskel. Minstebeløpet for å kjøpe aksjer i fondet er NOK 5. kroner hvilket er lavest blant de norske eiendomsfondsaktørene. Mer enn 13 prosent av investorene i fondet har investert dette beløpet. Noter 1 Gjennom eierselskapene Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA. 2 Medianen er definert som det midterste tallet i en sortert tallmengde. Tallmengden er i dette tilfellet totalt antall tegninger i fondet per 3. september 26.

5 3 Fondet har tatt et solid grep om markedet for private sparere som ønsker effektiv eksponering til det norske eiendomsmarkedet. Samtidig har fondet godt feste i det profesjonelle markedet og har tiltrukket seg investeringer fra flere ledende kapitalforvaltere. Ca. 25 prosent av egenkapitalen kommer fra investorer som har investert over NOK 5.. Gjennomsnittsinvesteringen i denne gruppen er ca. NOK 2,4 millioner. Høyeste enkeltinvestering i fondet er ca. NOK 25 millioner 3. Dette inkluderer ikke investeringene fra de større kapitalforvalterne, da disse er gjort på vegne av et flertall investorkunder. Effektiv eksponering i eiendom En viktig suksessfaktor for å skape god avkastning i alle investeringsvirksomheter er å investere egenkapitalen hurtig etter at kapitalforhøyelser er gjennomført. tilgjengelig for fondet før 4. oktober 26. Ved utgangen av 3. kvartal hadde eiendomsfondet investert totalt ca. NOK 2 54 millioner 5 i eiendom. Fondet var dermed 95 prosent fullinvestert ved utgangen av kvartalet en økning på 9 prosentpoeng siden utgangen av 2. kvartal. Fondets tilgjengelige innhentede egenkapital ved utgangen av kvartalet var ca. NOK 4 millioner 6. Like etter kvartalsslutt overtok fondet fire eiendommer til en verdi av NOK 21 millioner hvor den resterende egenkapital ble brukt. Fondet var dermed fullinvestert. Annenhåndsomsetninger Investorene i Storebrand Eiendomsfond eier aksjer gjennom eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA. Aksjene i Storebrand Privat Investor ASA er registrert i VPS og er fritt omsettelige i annenhåndsmarkedet. I 3. kvartal ble det gjennomført en annenhåndsomsetning på NOK Fordeling investorer Basert på innskutt egenkapital 11% 5 Investert kapital Mill. NOK 61% 51 13% 13% 3% Ca. 2 1 investorer > 1 1% % 23 33% 95% 254 1% 8% 6% 4% 2% Fondet var 95 prosent fullinvestert ved utgangen av 3. kvartal. Per 3. september 26 har det blitt gjennomført totalt 1 annenhåndsomsetninger i fondet. Det er blitt omsatt totalt aksjer til en samlet verdi av NOK 1,47 millioner. Q4 5 Q1 6 Q2 6 Q3 6 Investert kapital Prosent av tilgjengelig kapital % Samlet investeringskapasitet i fondet per 3. september 26 var NOK 2 67 millioner 4 samme som ved utgangen av 2. kvartal. Årsaken til dette var at kapitalen fra emisjonen som ble gjennomført i 3. kvartal ikke ble gjort Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer bes kontakte Tilrettelegger direkte på telefon Investeringstakt Mill. NOK 2 3 Noter 3 Uten om de samlede investeringer fra Storebrand Livsforsikring og Storebrand Fondsforsikring. 4 3 prosent egenkapital (NOK 8 millioner) pluss 7 prosent gjeldsfinansiering (NOK 1.87 millioner). 5 Per 3. september 26 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på NOK 2 65 millioner. 6 NOK 8 millioner innhentet egenkapital minus ca. NOK 76 millioner investert egenkapital. 1 5 Oppstart Q4 5 Q3 6

6 4 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Eiendomsporteføljen Fondet kjøpte to nye eiendommer i 3. kvartal. Per 3. september 26 bestod eiendomsporteføljen av 21 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 2 65 millioner. Porteføljen har solide leiekontrakter med en gjennomsnittlig løpetid på 7,2 år. Gjennomsnittlig kjøpsyield 1 på porteføljen ved utgangen av 3. kvartal var 6,6 prosent. 15 % 6 % Fordeling geografi 4 % 1 % 4 % 6 % Oslo Akershus Sør-Trøndelag Rogaland Nord-Trøndelag Vestfold Troms 64 % Fordeling eiendomstype 29 % 3 % 38 % Nye eiendommer i fondet Fondet kjøpte to nye eiendommer i 3. kvartal. Eiendommene ble kjøpt som en pakke og samlet kjøpspris var ca. NOK 24 millioner. Kjøpene bestod av to lager/ kombi eiendommer i Akershus og Tromsø. Samlet areal for eiendommene er ca. 14. m 2 med ca. NOK 15 millioner i årlige leieinntekter. Eiendommene er leiet ut til S-Gruppen AS og gjenværende verdivektet løpetid på leiekontraktene er ca. 13 år. Den største eiendommen er presentert i mer detalj på s. 7. Fondet har i tillegg kjøpt 8 eiendommer for totalt NOK 76 millioner med overtakelse i 4. kvartal 26. Porteføljen nærmer seg NOK 3 millioner Per 3. september 26 bestod eiendomsporteføljen av 21 eiendommer med et utleibart areal på 161. m 2. Eiendommene genererer en årlig leie i overkant av NOK 17 millioner. Gjennomsnittlig løpetid på leiekontraktene har økt til 7,2 år opp fra 6,9 år ved utgangen av 2. kvartal. Per 3. september 26 var markedsverdien på eiendomsporteføljen ca. NOK 2 65 millioner. Eiendommene i porteføljen oppnådde en verdistigning på totalt 2,6 prosent i 3. kvartal 2. Verdivurdering av eiendommene blir foretatt hvert kvartal av to uavhengige selskaper Akershus Eiendom AS og Eiendomsconsult AS. Diversifisert portefølje Fondet har en diversifisert portefølje med ulike typer eiendommer. Fondets eksponering til lager/ kombi segmentet økte med 7 prosentpoeng i 3. kvartal etter kjøpet av de nye eiendommene. 2% 15% 1% 5% % 3 % Handel Kontor Lager / kombi Annet Reforhandlingspotensiale Andel leiekontrakter som utløper Annet Bolig Lager/kombi Handel Kontor År Eiendom Overtatt Beliggenhet Segment Areal (m 2 ) Bruttoleie (MNOK) Leietid (år) Stanseveien Oslo Lager / Kombi , Landøyveien Asker Handel ,1 Stasjonsveien Asker Handel / Lager ,8 Vestre Rosten Trondheim Kontor ,3 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel / Kontor ,4 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel / Kontor ,1 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel / Kontor ,2 Raveien Sandefjord Handel ,2 Vidjeveien Tønsberg Handel ,2 Borgenveien Oslo Handel ,8 Grensen Oslo Handel / Kontor ,2 Karl Johansgt Oslo Handel / Kontor ,1 Keysersgt Oslo Handel / Kontor ,2 Kirkegaten Oslo Handel / Kontor ,2 Adolph Tidemandsgt Lillestrøm Handel ,2 Brobekkveien Oslo Lager / Kombi ,2 Alf Bjerckes vei Oslo Lager / Kombi ,8 Spannaveien Haugesund Handel , Ole Deviks vei Oslo Lager / Kombi ,9 Bilittveien 6 Ny Vinterbro Lager / Kombi ,8 Ærfuglveien 2 Ny Tromsø Lager / Kombi , ,2 Noter 1 Kjøpsyield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom ved kjøpstidspunktet. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 1 millioner gir en yield på 6, prosent (6 mill/1 mill). 2 Eiendommene som ble kjøpt i 3. kvartal ble ikke inkludert i siste verdivurdering og for disse eiendommene legges faktisk kjøpesum til grunn.

7 5 Lager/ kombi representerte dermed 29 prosent av eiendomsmassen ved utgangen av kvartalet. For øvrig bestod porteføljen av 38 prosent handel og 3 prosent kontor. Den resterende andelen av porteføljen bestod av en mindre andel annen type lokaler, inkludert produksjonslokaler, restauranter og leiligheter. Uendret geografisk spredning Fondets geografiske spredning ble relativt uendret etter kjøpet av S-Gruppen eiendommene. Per 3. september 26 var 8 prosent av porteføljen investert i Oslo og Akershus. 1 prosent av eiendomsmassen befinner seg i Trøndelag, etterfulgt av 6 prosent i Rogaland, 4 prosent i Vestfold og 1 prosent i Troms. Leieforhold De to nyinnkjøpte eiendommene i fondet tilførte porteføljen ett nytt leieforhold med S-Gruppen AS. Per 3. september 26 var det dermed totalt 191 ulike leietakere i eiendomsporteføljen. Leieinntektene fra S-gruppen utgjør ca. 9 prosent av de samlede leieinntektene i porteføljen. S-gruppen er dermed fondets største leietaker sammen med Plantasjen ASA. Topp fem leietakere i porteføljen utgjorde ca. 3 prosent av leieinntektene i porteføljen opp fra ca. 25 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Disse leietakerne vurderes som solide organisasjoner med høy omsetning og gode resultater. Konkursrisikoen for disse leietakerne vurderes å være lav. De resterende ca. 7 prosent av leieinntektene er fordelt på 186 ulike leietakere. Det er optimalt for et fond å ha en større andel leietakere fordelt mellom forskjellige segment/ bransjer og med ulik geografisk beliggenhet. Per 3. september 26 var det kun,8 prosent ledighet i porteføljen. Topp 5 Leietakere Andel av porteføljen 1 Plantasjen ASA 8,6 % 2 S-Gruppen AS 8,6 % 3 Joh-System AS 4, % 4 Ahlsell AS 3,8 % 5 Atmel Norway AS 3,6 % Andre 186 ulike leietagere 71,4 % Total 1 % Lange leiekontrakter Leiekontraktene i porteføljen hadde per 3. september 26 en gjennomsnittlig løpetid på 7,2 år opp fra 6,9 år ved utgangen av 2. kvartal. Utløpsprofilen er fortsatt jevn (som vist nedenfor) Utløpsprofil Leie Mill. NOK

8 6 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Finansiering Per 3. september 26 hadde fondet totalt NOK millioner i langsiktig gjeld og fondets gjennomsnittlige rentekostnad var 4,22 prosent pro anno. 5 prosent av fondets totale belåning var rentesikret ved utgangen av kvartalet. Forvalter jobber i disse dager aktivt med fondets neste obligasjonslån. Belåning Det legges opp til at fondet skal ha en belåningsgrad på 6-8 prosent, og at belåningsgraden i snitt skal være 7 prosent over tid. Pantelån Eiendomsfondet vil i oppbyggingsfasen være finansiert med pantelån med en rammekreditt på NOK 5 millioner. Dette setter fondet i stand til å finansiere 7 prosent av eiendomskjøpene ved trekk på denne rammen, mot pant i den enkelte eiendom eller eiendomsselskap. I 3. kvartal 26 ble rammekreditten økt med NOK 3 millioner. Obligasjonslån Eiendomsfondet vil søke å legge ut obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen. Fondet vil legge ut obligasjonslån fortløpende når fondet kan oppnå konkurransedyktig prising i obligasjonsmarkedet. Rentesikring Minimum 5 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret, som beskrevet i fondets prospekt. Eiendomsfondet vil benytte seg av rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i markedet. Dette gjøres ved å benytte rentebytteavtaler, hvor flytende renter blir byttet mot faste renter med ulike kontraktslengder. Fondets rentesikringsstrategi legges årlig frem for godkjennelse av investeringskomiteen. Avdragsstruktur Eiendomsfondet vil søke å finansiere seg med avdragsfrie lån, slik at kontantstrømmen fra eiendommene i størst mulig grad utbetales som utbytte til investor. Redusert belåning Per 3. september 26 hadde fondet totalt NOK millioner i langsiktig gjeld. Dette var NOK 129 millioner lavere enn ved utgangen av 2. kvartal. Dette er et resultat av at fondet økte sin belåning med NOK 25 millioner og samtidig nedbetalte et lån på NOK 154 millioner som stod på sperret konto i påvente av tinglysning av et nytt obligasjonslån. Høyere rentekostnader Den gjennomsnittlige rentekostnaden for fondet per 3. september 26 var 4,22 prosent pro anno. Den økte renten på,2 prosentpoeng skyldes en økning i den flytende renten fra 3,5 prosent til 3,43 prosent. Forvalter jobber i disse dager aktivt med fondets neste obligasjonslån. Dette vil bidra med å senke fondets samlede lånekostnader ytterligere. 5 prosent rentesikring Minimum 5 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret, som beskrevet i fondets prospekt. Fondets totale eiendomsportefølje per 3. september 26 var NOK 81 millioner av gjelden i fondet rentesikret, hvilket utgjør ca. 5 prosent av fondets totale låneportefølje. Dette var ett prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2. kvartal. Endringen kan forklares ved at fondets belåning med flytende rente økte med NOK 25 millioner samtidig som fondet ikke tegnet nye rentesikringsavtaler. Eiendomsfondet har benyttet seg av ulike rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i porteføljen. Disse rentesikringsavtalene bytter flytende renter mot faste renter med ulike kontraktslengder. Per 3. september 26 hadde fondet inngått fem ulike rentesikringsavtaler med en gjenværende løpetid på 5,7 år. Den gjennomsnittlige rentekostnaden på disse avtalene var 4,53 prosent. Avdragsstruktur Fondets langsiktige gjeld har ingen avdrag før 211. Nytt obligasjonslån Forvalter (UNION Eiendomskapital AS) jobber i disse dager aktivt med fondets neste obligasjonslån. Forvalter håper å legge ut obligasjonslånet i slutten av 4. kvartal. Tilrettelegger for obligasjonslånet vil være Fokus Markets. Fondets forrige obligasjonslån ble lagt ut 28. april 26 og var på samlet totalt NOK 5 millioner. Obligasjonslånet ble godt mottatt i markedet og fondet fikk meget konkurransedyktige betingelser. Lånet løper med kvartalsvise terminer uten avdrag og forfaller i sin helhet 28. august 211.

9 7 Kvartalets eiendom Kvartalets eiendom er Bilittveien 6 på Vinterbro i Akershus. Dette er en lager-/kombieiendom som er leiet ut til S-Gruppen AS. Med et utleibart areal på m 2 og samlede leieinntekter på ca. NOK 13,5 millioner er dette en av de største eiendommene i fondet. Bygget har god teknisk stand og S-Gruppen anses som en solid leietaker. Beliggenhet Eiendommen ligger på Vinterbro i Ås kommune, ca. 2 mil sør for Oslo. Bygget ligger i umiddelbar nærhet til avkjøringen fra E-6, i krysningen mellom E-6 og E-18. Det er således en meget god beliggenhet for denne typen virksomhet og denne type bygg. Kjøretid fra Oslo S er ca minutter. Eiendomsbeskrivelse Bygget antas å være et av landets beste lagerbygg. Samlet areal er m 2 fordelt på 3.15 m 2 kontor og 9.11 m 2 lager. Det er rikelig med plass rundt lagerbygget der leietaker i dag benytter plassen til korttidsparkering av containere og slepehengere. Bygget har 17 kjøreporter og det er god snuplass foran hele langsiden av bygget. Tomten er på m 2. Utiklingspotensial Bygget anvendes i dag i henhold til reguleringen som tilsier en bebyggelse på inntil 3 prosent. En forenklet vurdering (med alle forbehold) tilsier at dagens bygningsmasse kan økes med i overkant av 25 prosent. Dette tilsvarer ca. 3.5 m 2 utleibart areal inkludert eventuelle messaninetasjer. Forvalter vil ta en helhetlig vurdering av utviklingspotensialet på eiendommen opp mot de øvrige eiendommene med utviklingspotensial i porteføljen. Leietaker Eiendommene er i sin helhet utleid til S-Gruppen AS i ca. 13 år. Selskapet driver engros handel av blant annet cateringprodukter, data- /og kontorrekvisita og skolemateriell. Selskapet sysselsetter ca. 18 årsverk og hadde en årsomsetning på ca. NOK 625 millioner i 25. I tillegg til selskapets hovedkontor og hovedlager på Vinterbro og er dessuten etablert med egne salgsavdelinger på sentrale steder i hele Sør-Norge og i Troms og Finnmark. S-Gruppen er eiet 53,75 prosent av Julius Maske AS. Selskapene har besluttet å fusjonere og fusjonen forventes å være på plass i november/desember. Fremtidig leietaker blir således nye Maskegruppen AS. Gruppen får en omsetning på NOK 1 1 millioner i år og blir det største norskeide selskapet i en bransje der konkurrentene blir stadig færre og større. Teknisk tilstand Bygget er oppført i Dagens bygningsmasse fremstår som meget moderne og oppdatert med hensyn til installasjoner og funksjon. Leietaker har i sommer investert i nye paternosterverk 1 som øker plukklagerkapasiteten i bygget betydelig. Eierkostnader Budsjetterte årlige eierkostnader er anslått til ca. NOK 4. per år, eller ca. 3 prosent av årlige leieinntekter. Eierkostnadene er relativt lave på eiendommen, da leietaker er ansvarlig for blant annet vedlikehold og forsikring. Noter 1 Paternosterverk er et heiseverk for massetransport som består av et endeløst bånd med gripeinnretninger eller skuffer. Brukes ofte i fabrikker, gruver og mudderverk.

10 8 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Markedskommentar Norsk økonomi opplever for tiden solid økonomisk vekst, lav prisstigning og forholdsvis lave renter. Omsetningen av næringseiendom økte kraftig i 3. kvartal og leiemarkedet viser sterk vekst. De lange rentene gikk lite ned i kvartalet, men yieldgapet i Norge er fortsatt lavere enn noensinne. Markedet opplever stor byggeaktivitet og arbeidsledigheten faller. 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Yield Renteutvikling,% Q3 5 Q4 5 Q1 6 Q2 6 Q3 6 1 års stat Anslag netto yield¹ Spread yield mot 1 års stat ¹Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere. Kilde: UNION Gruppen / Bloomberg Transaksjonsvolum 2-6 Mrd. NOK 8 1 års swap-rente 3-måneders NIBOR-rente Kilde: Bloomberg Per 1. halvår Prognose Kilde: DnB NOR Næringsmegling Rentemarkedet Eiendomsinvestorer bruker normalt en kombinasjon av flytende rente og fast rente ved finansiering av eiendomskjøp. Den mest vanlige flytende renten i eiendomsmarkedet er 3-måneders NIBOR 1. Det har vært en sterk økning i den flytende renten i 3. kvartal. 3-måneders NIBOR var 3,43 prosent ved utgangen av 3. kvartal. Dette var en økning på hele,38 prosentpoeng siden utgangen av 2. kvartal. Mesteparten av økningen kan forklares ved at Norges Bank økte styringsrenten med,25 prosentpoeng fra 2,75 til 3, prosent den 16. august i år. 1-års swap-renten 2, derimot, sank med,33 prosentpoeng i 3. kvartal. 1-års swap-rente er den vanligste fastrenten som er brukt i eiendomsmarkedet. Ved utgangen av 3. kvartal var 1-års swaprente 4,52 prosent. 1-års swap-rente i Norge følger vanligvis 1-års euro swap-rente. 1-års euro swap-rente var 3,95 prosent ved utgangen av 3. kvartal ned,33 prosentpoeng siden utgangen av 2. kvartal. Omsetningen av næringseiendom øker DnB NOR Næringsmegling økte nylig sine prognoser for den samlede omsetningene av næringseiendom i 26 basert på den økte aktiviteten i 3. kvartal. Per 3. juni 26 registrerte DnB en samlet omsetning på NOK 28 milliarder i 1. halvår, noe som er betydelig høyere enn omsetningen 1. halvår 25 på 15 milliarder. Basert på omsetningen hittil i år og en markant økning i etterspørselen etter næringseiendom i 3. kvartal, oppjusterer DnB sine omsetningsprognoser til NOK 6 milliarder. Dette er NOK 1 milliarder mer enn prognosene som ble lagt ut ved utgangen av 1. halvår 26. Lavere yield tross økende rentemarked De siste årene har en fallende rente vært hovedårsaken til de store verdiøkningene innenfor næringseiendom. Markedet for næringseiendom opplever nå et paradigmeskifte. I en tid med økende rente fortsetter eiendomsverdiene å øke. Yieldnivåene 3 på nesten alle typer eiendom er nå på rekordlave nivåer og yieldgapet 4 i Norge er lavere enn noensinne. Prisingen av næringseiendom virker derfor nå mer påvirket av leiemarkedet enn av dagens rentenivå. Prisvekst på kontorlokaler Prisveksten på dyre kontorlokaler slår nå også prisen for dyre leiligheter. Siden 23 har kvadratmeterprisene på Oslos sentrale og moderne kontorlokaler økt med 78 prosent, mens kvadratmeterprisene på Oslos dyreste leiligheter har økt med 41 prosent. Dette bekreftes på Tjuvholmen, naboeiendommen til Aker Brygge i Oslo hvor det bygges nye kontorer til NOK 7. pr. kvm. og boliger til NOK 5-6. pr. kvm. Økte leier i alle de store markedene Aktiviteten i leiemarkedet har økt betraktelig i 3. kvartal. Det er nå et utleiers markedet og mange leietakere opplever liten tilgjengelighet i de mest Noter 1 NIBOR Norwegian InterBank Offered Rate (Norsk interbankrente). Nibor er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. Rentesatsen Nibor opplyses daglig i media. 2 Med swap-rente menes den renten som oppnås når to parter inngår en rentebytteavtale hvor flytende rente byttes mot fast rente. 1-års swap-rente er dermed en 1-års rentebytteavtale. 3 Se definisjonen av yield i fotnote 1 på side 4 av rapporten. 4 Differansen mellom 1-års statsrente og anslag netto yield for sentralt belliggende eiendom i meget god teknisk stand med mellom 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere.

11 9 attraktive områdene. De største økningene i leienivåene er fortsatt tydeligst i de mest sentrale strøkene, men det er stabil økning også i andre områder. I Oslo har kvadratmeterprisen for prestisjelokaler sentralt steget med 6,5 prosent i 3. kvartal fra rundt NOK 2.3 kroner ved utgangen av juni til NOK To nye leiekontrakter ble nylig inngått ved Tjuvholmen Allé 1, et nybygg under oppføring rett utenfor Aker Brygge. Advokatfirmaet Selmer betaler i underkant av NOK 2.5 pr. kvm. og det islandske finanskonsernet Glitnir betaler NOK 2.7 pr. kvm. for de øverste etasjene. Bygget vil stå ferdig i 28. Meglernettverket rapporterer også om økning i leieprisene på moderne, sentrale kontorlokaler i de andre storbyene i landet. Det finnes derimot lite oppdaterte tall for dette kvartalet, så vi vil forsøke å rapportere nye tall i 4. kvartalsrapporten. DnB NOR Næringsmegling oppjusterer sine omsetningsprognoser til NOK 6 milliarder i 26. Stor byggeaktivitet Aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen har aldri vært høyere enn den er i dag. I løpet av 26 vil det bli påbegynt 34. nye boliger, en økning på 7,5 prosent fra 25, melder Byggenæringenes Landsforening (BNL). BNL mener det er lite som tyder på at markedet vil oppleve en sterk demping av prisutvikling de nærmeste årene. Etterslepet etter den lave aktiviteten på 199-tallet gjør det sannsynlig at prisene vil stige også i 27 og 28. Også i næringslivet går det unna. Hele 3,16 millioner m 2 nye næringsbygg vil bli påbegynt i 26, opp 16 prosent fra 25. Det er først og fremst kapasitetsmangel som begrenser ytterligere økning i begge sektorer. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at ordrereservene til norske byggeselskaper var 33 prosent høyere i 2. kvartal enn ved samme periode i fjor. Siden 2. kvartal 23 er økningen hele 85 prosent. Arbeidsledigheten faller Arbeidsledigheten fortsatte ned i 3. kvartal. Antall registrerte ledige var nede i 65.7 ved utgangen av august. Dette tilsvarte 2,7 prosent av arbeidsstyrken det laveste nivået vi har sett i Norge siden Tall fra arbeids- og velferdsetaten bekrefter at dette var 22.3 personer færre enn ved samme periode i fjor. Den reduserte ledigheten skyldes blant annet stor investeringsaktivitet i Nordsjøen og økt etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor. Tilgangen på nye stillinger holder seg likevel høy. I august registrerte SSB 25.6 nye stillinger, en økning på hele 4 prosent fra samme måned i fjor. Ytterligere markedskommentarer Se markedsrapporten til UNION Norsk Næringsmegling AS, på 1% 3 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 84% Markedsleie og utleiegrad Kontor Oslo Utleiegrad kontor Oslo (%) Markedsleie pr. m² kontor Oslo (NOK) Kilde: UNION Gruppen / Eiendomsspar Leiepris NOK Totalomsetning I Norge fordelt på type investorer 9 % 13 % 8 % 16 % 3 % 2 % Eiendomsselskap Syndikeringsaktører Fondsaktører Private Livselskap Andre Utlendinger 26¹ 28 mrd ¹Per 1. halvår 26 Kilde: DnB NOR Næringsmegling 49 % NOK A. Prestisje B. Høy standard C. Høy standard Kilde: UNION Gruppen / Eiendomsspar

12 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Filipstad brygge 2, Postboks 1715 Vika, N-121 Oslo, Telefon ,

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 8 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q1 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2012 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Kvartalets eiendom Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2013 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2006 2 Årsrapport 2006 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Daglig leder har ordet Revisjonsberetning Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Markedskommentar 11 Kontakt 16 Klikk for å hoppe til ønsket

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer