Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Jarle Reiten/ Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato T-17/10 Fylkestinget Uttale Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har sendt på høyring utkast til strategi for utvikling av spesialisthelsetenesta i Helse Midt-Norge mot Høyringsfrist er sett til 20. mai Endeleg avgjerd skal etter planen bli tatt på styremøtet 24. juni Gjennom media er fylkestinget kjent med at helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen m.a. vil ha greia ut eitt mogleg felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Uttalen som følgjer nedanfor er eit svar på høyringsdokumentet frå Helse Midt- Norge. Ein uttale om eitt ev. felles sjukehus vil ein komme tilbake til når ei slik løysing er ferdig utgreia og sendt på høyring. Vurdering Strategi 2020-dokumentet I tillegg til innleiing og bakgrunn for arbeidet med Strategi 2020, tek dokumentet for seg kva for utfordringar ein må forvente fram mot 2020, vidare kva for strategiske mål som er aktuelle i høve nødvendige prioriteringar i perioden og til slutt framtidig tenesteorganisering i Helse Midt-Norge mot Møre og Romsdal fylkesting vil innleiingsvis gi uttrykk for at dokumentet Strategi 2020 er eit arbeidsdokument for utarbeiding av strategien for spesialisthelsetenesta i helseregionen fram mot Viktige tema, som at folk skal føle seg trygge for å få hjelp ved akutt sjukdom og skade, og at ein i hovudsak skal kunne få spesialisthelsetenester dekt i lokalsjukehusa eller i desentraliserte poliklinikkar/dagtilbod, er tema som er teke opp i strategidokumentet. Vidare er gode prehospitale tenester, (både fagleg kompetanse, kvalitet og ambulanse) sentrale tema som er vurdert i dokumentet. Dette er viktig all den stund behandling startar på skadestaden og under vegs til sjukehus, og er av stor betydning for det vidare sjukdomsforløpet. At ein har gode prehospitale tenester, er avgjerande for både opplevd og reell tryggleik. Strategi 2020 har lagt stor vekt på dette. På den andre sida ser fylkestinget at også andre tilhøve er viktige element, og som det må takast omsyn til i strategiperioden fram mot Det vil i så høve vere nødvendig å ta høgde for at tilgangen på personell til spesialisthelsetenesta vil bli ein knappheitsfaktor i strategiperioden. Dernest kan ikkje spesialisthelsetenesta

2 Side 2 kunne rekne med tilsvarande vekst i sine økonomiske rammer, som har vore tilfellet fram til no. Ein må rett nok kunne rekne med ein viss vekst i rammene til spesialisthelsetenesta ut frå dei behov som vil melde seg, og da m.a. med tanke på dei store og veksande pasientgruppene og nye spesialitetar som vil kome i strategiperioden, og som sjukehusa må ta hand om. Omprioriteringar vil verte nødvendig, og fylkestinget ser at behovet for meir kostnadseffektiv drift er tiltak det må rettast fokus mot, om ein skal nå dei mål og føringar som er lagt i Strategi I økonomisk samanheng er det mykje som talar for at stadig større pasientgrupper vil ha behov for spesialistbehandling, og ein gjer i så høve rett i å rekne med at fleire skal behandlast for relativt mindre rammer sett i høve til situasjonen i dag. Møre og Romsdal fylkesting ser elles at fleire av dei tiltaka som strategidokumentet tek opp i seg, er svært kontroversielle og er gjenstand for sterke meiningar, både i befolkninga, i kommunar samt i fagmiljøa, der ein registrerar stor uro og otte for kva dei ulike tiltaka eventuelt vil føre med seg for dei respektive lokalsjukehusa. Lokalsjukehusa Av strategidokumentet går det fram at dei store pasientgruppene skal få dekt sine behov for spesialisthelsetenester i lokalsjukehusa. Lokalsjukehusa skal som no, vere den viktigaste ressursbasen for primærhelsetenesta. Dette blir spesielt viktig med ein stadig veksande eldre befolkning og den framtidige samhandlinga som vil kome mellom kommunar og spesialisthelsetenesta (samhandlingsreforma). Møre og Romsdal fylkesting har vore, og er, heilt klar på at ein i Møre og Romsdal skal ha fire fullverdige sjukehus ( som i dag), der akuttkirurgisk bedredskap og fødeavdeling skal inngå som ein naturleg del av tenestetilbodet. Dette tilseier at alle sjukehusa også framover skal vere å sjå som akuttsjukehus. Ein endring av lokalsjukehusstrukturen i fylket, slik strategidokumentet legg opp til, vil fylkestinget på det sterkaste ta avstand frå. Gode og kompetente lokalsjukehus, der befolkninga føler seg trygge på å få god og rask behandling, er noko som blir tillagt stor vekt blant brukarane av sjukehuset. I tillegg er nærleik til sjukehuset ein vesentleg faktor, som betyr mykje for befolkninga. Etter fylkestinget si meining er det, som det og er nedfelt i Strategi 2020, viktig at ein får tenestetilbod ved dei ulike lokalsjukehusa som gjer at folk føler seg trygge på å få hjelp når dette er nødvendig. Rett kompetanse, på rett stad til rett tid er viktig for at befolkninga skal føle seg trygge. Nødvendig kompetanse er eit kjernepunkt både for små og store sjukehus, og det er såleis viktig at alle sjukehusa har nødvendig kompetanse innan dei faga som sjukehuset har og skal ha. Tilgang på arbeidskraft som kan gå inn i spesialisthelsetenesta vil bli ein knappheitsfaktor, noko det må takast høgde for å møte. For å kunne møte denne problemstilinga er det m.a. nødvendig med omleggingar t.d. frå døgnbehandling til dag/poliklinikk, betre kostnadsstyring og betre personellstyring. Fylkestinget ser denne problemstillinga og føreset at det blir arbeidd vidare med dette i strategiperioden. Fylkestinget har gjennom si rolle som regional utviklingsaktør eit ansvar for utviklinga av levekår, busetting og næringsverksemd i Møre og Romsdal. På den bakgrunn vil fylkestinget peike på kor viktig det er at byane i fylket har fullverdige

3 Side 3 sjukehustilbod med akuttfunksjonar og fødeavdeling. Det er eit mål i Fylkesplan for Møre og Romsdal å styrkje byane som motorar i eigen region. Særleg for Kristiansund og Volda, men også for Molde, vil ei fjerning av viktige sjukehusfunksjonar svekke deira kraft som regionale utviklingsaktørar. Eit døme her er rolla som Kristiansund har for utvikling av olje- og gassrelatert næringsverksemd i Møre og Romsdal. I dag leverer sjukehuset i Kristiansund sjukehustenester og har akuttberedskap for olje- og gassverksemda i Haltenbanken/Norskehavet. Ca 70% av dei medisinske flygingane med SARhelikopteret i perioden har hatt sjukehuset i Kristiansund /Kvernberget som destinasjon for pasientane. Fylkestinget ønskjer at denne praksisen skal halde fram. Dei store og veksande pasientgruppene Strategidokumentet legg til grunn at tilbodet til dei store og veksande pasientgruppene skal styrkast og da ved omprioriteringar. I strategiperioden vil ein måtte innføre endra behandlingsformer, som medfører mindre døgnbehandling og meir dag/poliklinikk/heimebehandling. Dette er nødvendig både ut frå tilgang på arbeidskraft, som det vil bli knappheit på, og ut frå økonomiske tilhøve. Dernest er dette ut frå ein fagleg ståstad ein riktig utvikling. Det største effektiviseringspotensialet er å finne innan somatisk sektor og frigjorte ressursar skal nyttast til andre prioriterte oppgåver som t.d. dei store sjukdomsgruppene som vil kome. Møre og Romsdal fylkesting seier seg samd i at dette blir lagt som føring i det vidare arbeid med Strategi I strategidokumentet blir det elles lagt som føring at psykiatri og rus skal prioriterast i tråd med statlege føringar, noko og fylkestinget seier seg samd i og som det må takast omsyn til ved omprioriteringar av ressursar. Ei av føringane i strategidokumentet er at Helse Midt-Norge skal gi same gode behandling uavhengig av kor ein bur i regionen. Om dette skal kunne lukkast, vil ein truleg ikkje kunne foreta alt for store endringar i dagens tilbod ved dei respektive sjukehusa. Nærleik til spesialisthelsetenesta er i denne samanheng eit svært sentralt punkt for dei som har behov for tenester frå dette nivået ved akuttsituasjonar og sjukdom elles. Fylkestinget vil i denne samanheng gi uttrykk for å vise varsemd med å gå for langt i sentraliseringstanken. For å avgrense dei store og veksande pasientgruppene mest mogleg, er det viktig med førebyggande tiltak, som gjer at folk kan ta ansvar for eiga helse lengst mogleg. Fysisk aktivitet, sunt kosthald og levevanar, er faktorar som verkar inn på behovet for hjelp frå spesialisthelsetenesta. Livstidssjukdomar, som t.d. fedme, diabetes, hjerte-/karsjukdomar, rusrelaterte sjukdomar, gjer seg stadig meir gjeldande. For å motverke eit aukande behov for behandling/innlegging i sjukehus frå m.a. desse sjukdomsgruppene, vil førebyggjande tilbod/opplegg ha vesentleg innverknad. I den grad førebyggjande tilbod medfører at ein unngår hjelp frå spesialisthelsetenesta, vil det ikkje berre hjelpe den einskilde til ein betre livssituasjon, men og frigjere ressursar i spesialisthelsetenesta. Effektivisering Ei føring i Strategi 2020 er at helseføretaka skal drive innan gitte rammer. I denne samanheng blir det uttalt at det er mogleg å spare store summar ved meir effektiv

4 Side 4 drift og betre kostnadsstyring. Helse Midt-Norge har m.a., etter det som går fram av dokumentet, ein kostnad pr. DRG-poeng som ligg vesentleg over landsgjennomsnittet. Det blir og uttalt at Helse Midt-Norge har potensiale for meir effektiv drift av sjukehusa enn kva tilfellet er i dag. Like eins blir det i dokumentet uttalt at Helse Midt-Norge har eit vesentleg innsparingspotensiale med omsyn til betre personellstyring. Betre kostnadsstyring, fokus på produktivitetsforbetringar og betre personellstyring er viktige element, som det etter fylkestinget sitt syn må takast tak i for å få frigjort økonomiske ressursar til andre prioriterte oppgåver i strategiperioden. Med omsyn til spørsmålet om effektiviteten på store kontra små sjukehus, kan fylkestinget ikkje sjå nokon dokumentasjon på at store sjukehus er meir effektive i driftssamanheng enn små sjukehus. Det kan slik sett ikkje visast til nokon stordriftsfordel. Det kan m.a. visast til eit forskingsprosjekt ved Høgskolen i Hedemark, kor det blir uttalt at det er lite som tilseier at store sjukehus er meir effektive enn små og mellomstore sjukehus. I denne samanheng kan det konkret visast til økonomiske resultat ved dei store sjukehusa i landet, etter statleg overtaking, som i og for seg underbygger dette. Strategi 2020 har vidare som føring at dei store pasientgruppene skal kunne få hovuddelen av sine behov for spesialisthelsetenester dekt i lokalsjukehusa eller i desentraliserte poliklinikkar/dagtilbod, noko fylkestinget er einig i. Kompetanse/rekruttering Kompetanse i eit sjukehus er umåteleg viktig. At befolkninga veit at dei får god hjelp og behandling i sjukehusa, og at sjukehusa har god kompetanse tilgjengeleg, skaper tryggleik for den einskilde i kritiske situasjonar. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for at sjukehusa kan skaffe seg nødvendig kompetanse i del ulike fagfelta, som sjukehusa er/blir. At sjukehusa blir oppfatta som attraktive og slik sett meir relevante søkjararenaer, vil nødvendigvis også virke inn på den kompetanse sjukehusa kan skaffe seg. Kompetansen i sjukehusa i Møre og Romsdal i dag, er rimeleg god og kan etter fylkestingets syn ikkje nyttast som argument for sentraliseringstankar utan at dette vært nærare dokumentert. Fylkestinget er derimot ottesam for at nedleggingar/borttaking av avdelingar/funksjonar, skal vere med på å redusere vedkommande sjukehus sin kompetanse. Om dette skjer er det fare for at sjukehusa ikkje vil bli oppfatta som attraktive i arbeidsmarknaden, og da er det ikkje vegen å gå og ta bort funksjonar ved sjukehusa. Kvalitet At dei tilboda sjukehusa gir skal ha god kvalitet er sjølvsagt. Befolkninga forventar tenester av god kvalitet, noko og undersøkingar bygger opp under. Tilboda som sjukehusa gir til befolkninga i vårt fylke synest å ha god kvalitet. Dette gjeld også for dei mindre sjukehusa. Det blir ofte hevda at kvaliteten på tenestene er betre i store sjukehus grunna større miljø, men dette er ikkje utan vidare nokon eintydig konklusjon. Pr i dag finnst ikkje oversiktar som synar brukarane sin opplevde kvalitet på tilbodet ved det einskilde sjukehus.

5 Side 5 Personell Det er ei kjensgjerning at det i framtida vil bli relativt færre til å hjelpe fleire også innan spesialisthelsetenesta. Med ei endring i alderssamansettinga, som ein veit vil kome, vil det bli færre i yrkesaktiv alder til å ta seg av dei store pasientgruppene som nødvendigvis vil ha behov for tenester frå spesialisthelsetenesta. Framtidig arbeidskraftsituasjon gjer at det er særs viktig at sjukehusa utnyttar sitt personale på ein god måte. Som det går fram av Strategi 2020, er det mykje å hente med god personellstyring. Sjukehusa må rekne med at behov for ny arbeidskraft, i stor grad må finnast innan eigen arbeidsstyrke, og da ved omprioriteringar. Akuttberedskap indremedisin Innan det indremedisinske feltet er det særs viktig med akuttberedskap, da pasientar med lidingar som fell inn under det indremedisinske feltet, som regel har behov for omgåande hjelp frå indremedisinsk kompetanse. Det tilhøve at om lag 50% av pasientane som blir innlagt ved dei indremedisinske avdelingane er ø- hjepspasientar, og elles at pasientane kjem til avdelinga til alle døgnet sine timar, gjer at eit sjukehus med indremedisinske funksjonar ikkje kan drive forsvarleg utan akuttberedskap innan feltet. I tillegg til akuttberedskap innan indremedisin, vil det og vere nødvendig med beredskap innan medisinske støttefunksjonar. Sjukehusa må elles ha vaktordningar innan anestesi. Dette med bakgrunn i at lokalsjukehusa skal gi befolkninga livreddande og skadeavgrensande behandling i kritiske indremedisinske tilstandar (t.d. hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt, infeksjonssjukdomar) 24 timar i døgnet. Etter fylkestinget sitt syn er det heilt avgjerande for eit lokalsjukehus å ha slik akuttmedisinsk døgnberedskap. Fylkestinget er følgjeleg heilt eining i synspunkta nedfelt i Strategi 2020 om at alle sjukehusa i regionen skal ha døgnberedskap. Det hadde vore fullstendig uforsvarleg om ei indremedisinsk avdelinga skulle drivast utan slik beredskap. Pasientane kjem som nemnt til sjukehuset til alle døgnets timar, og er ofte i ein kritiske fase, som krev rask og effektiv hjelp frå indremedisinsk spesialist, for slik å avgrense det vidare sjukdomsforløpet. Den akuttmedisinsk døgnberedskap er derfor udiskutabel. Psykisk helsevern rus Tilsvarande er fylkestinget samd i føringane som er gitt om psykisk helsevern for barn, unge og vaksne i Midt-Norge og like eins for rus. Dette tilseier at opptrappingsplanen for psykisk helse skal vidareutviklast, og at tenestene i hovudsak skal desentraliserast til distriktspsykiatriske senter eller desentraliserte poliklinikkar. Styrking av samarbeidet med helse- og sosialtenesta i kommunane er i denne samanheng eit viktig moment. Fylkestinget er og samd i at rusbehandlinga, slik som nedfelt i dokumentet, blir harmonisert i tråd med den øvrige spesialisthelsetenesta. Gode og tilgjengelige polikliniske og ambulante tenester, dag- og døgnbehandling nært der pasienten bor, er etter fylkestinget si vurdering ein viktig faktor i denne samanheng. Vidare er det etter fylkestinget sitt syn riktig at rusbehandlinga blir integrert tettar både med psykisk helsevern og dei somatiske tenester.

6 Side 6 Akuttkirurgisk beredskap I Strategi 2020 blir det vurdert å samle den akuttkirurgiske beredskapen til eit sjukehus i kvart føretak, og at dette sjukehuset får status som akuttsjukehus i tråd med tilrådingane frå Traumerapporten. Møre og Romsdal fylkesting legg ikkje skjul på at spørsmålet om samling av det akuttkirurgiske tilbodet ved eit av sjukehusa i helseføretaket er eit brennbart tema i vårt fylke. Ved m.a. å ta bort akuttkirurgisk beredskap ved eit av sjukehusa i høvesvis Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal, vil det for det sjukehuset som mistar beredskapen, oppfattast som om sjukehuset er omgjort til eit B-sjukehus. Etter fylkestinget si oppfatning er det heller ikkje samsvar mellom det som er skreve i Strategi 2020, der det går fram at Lokalsykehusene skal gi et helhetlig tilbud til pasientene og synspunktet om at ikkje alle lokalsjukehusa skal ha akuttkirurgisk beredskap. Den akuttkirurgiske beredskapen er ein av bærebjelkane i eit sjukehus for at dette skal kunne gi befolkninga som soknar til sjukehuset eit fullverdig tilbod. I strategidokumentet er det nedfelt fleire grunnar til å samle akuttkirurgisk beredskap til eit av sjukehusa i føretaket, og da både ut frå reint fagleg og ut frå økonomisk grunnar. Møre og Romsdal fylkesting vil dog peike på kor viktig det er for eit lokalsjukehus å ha akuttkirurgisk beredskap tilgjengeleg. Eit lokalsjukehus utan akuttkirurgisk beredskap, vil heller ikkje kunne sjåast på som eit fullverdig lokalsjukehus og vil heller ikkje kunne sjåast på som eit reelt akuttsjukehus. Dersom den akuttkirurgiske beredskapen blir teken bort frå eit av sjukehusa i dei to føretaka i vårt fylke, vil dette ikkje berre svekke pasienttilbodet, men det aktuelle sjukehuset vil etter alt å døme bli mindre attraktivt for fagpersonell. Det er ein fare for at det aktuelle sjukehuset vil kunne miste kompetanse, samstundes som sjukehuset truleg ikkje vil bli like interessante for fagpersonell å søkje. Dessutan vil ikkje ei samling av akuttkirurgisk beredskap berre føre med seg innsparingar m.a. vil ekstra kostnader til transport verte eit resultat. Sjølv om det er element som tilseier samling av den akuttmedisinske beredskapen til eit av sjukehusa i det respektive føretak, er argumenta for å oppretthalde den akuttkirurgiske beredskapen ved dei fire sjukehusa i fylket store. Akuttkirurgisk beredskap er, som tidlegar nemnt, eit av dei sentrale elementa i eit sjukehus, ein funksjon som ikkje berre virke inn på det kirurgiske tilbodet, med og på andre tilbod ved sjukehuset. Møre og Romsdal fylkesting vil ut frå synspunkta ovanfor, gi uttrykk for at dersom ein meiner at sjukehusa i regionen skal vere gode lokalsjukehus, vil det korkje bli forstått eller akseptert at det akuttkirurgiske tilbodet vert teke bort frå nokon av dei fire sjukehusa i fylket. Fylkestinget vil derfor på det sterkast signalisere at samling av akuttkirurgisk beredskap til eit av sjukehusa i føretaka er uaktuelt og kan ikkje godtakast. Fødeavdelingar Strategi 2020 legg elles som føring at tal fødeavdelingar i regionen blir redusert og da for å skape større einingar for om mogleg å rekruttere gynekologar til eit godt fagmiljø. Det blir likevel uttalt at dei geografiske tilhøva er ulike i dei fire sjukehusføretaka, og at det kan resultere i ulike konklusjonar for dei ulike helseføretaka. Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve uttalt seg vedrørande fødesituasjonen og tal fødeavdelingar i fylket, seinast uttale i brev datert

7 Side 7 Fylkesutvalet peika i dette brevet på at fødselstalet har auka vesentleg ved alle dei fire fødeavdelingane fylket. Ein gjorde merksam på at Møre og Romsdal har ein geografi med lange og vanskelege trafikkale tilhøve for å kome seg til si fødeavdeling i dag. Dersom fødetilbodet skulle bli sentralisert til t.d. eit sjukehus i kvart føretak, vil dette medføre ytarleg forverring av tilbodet til dei fødande. Møre og Romsdal fylkesting vil på det sterkast rå frå at det i Strategi 2020 blir gått vidare med spørsmålet om å leggje ned nokon av dei fire fødeavdelingane i vårt fylke. I så måte er korkje fødestover eller små fødeavdelingar noko alternativ i vårt fylke. Fødetilbodet slik dette er i Møre og Romsdal i dag, vert oppfatta som trygt, godt og med kompetente personar til å ta seg av dei fødande. Det er viktig at dei fødande føler seg trygge med omsyn til det tilbodet dei vil få. Nærleik til fullverdige fødeavdelingar og følgjeteneste er i så måte viktige faktorar, som det må takast omsyn til. Fylkestinget vil derfor som tidlegare uttale at fødetilbodet i fylket minst må være på same nivå som i dag med fire fullverdige fødeavdelingar, og vil ikkje kunne akseptere at nokon av desse blir lagt ned. Akuttilbodet for barn Strategi 2020 tek og for seg akuttilbodet for barn. Strategidokumentet legg til grunn at det ikkje er pasientgrunnlag for meir enn 2 barneavdelingar med døgnbasert akuttberedskap og at St. Olavs hospital og Ålesund sjukehus bør dekkje desse funksjonane. Dette ut frå at det barnemedisinske faget har utvikla seg frå døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling. I dei andre sjukehusa blir det uttalt at det er pasientgrunnlag for 5-dagspostar med døgndrift. Føringane som er lagt i strategiplanen vil få konsekvensar for Barneavdelinga i Kristiansund. Rett nok blir det uttalt at det er pasientgrunnlag for 5-dagspostar med døgndrift i dei andre helseføretaka, men her er tanken at 5-dagsposten blir knytt opp mot akuttsjukehuset i føretaket. Strategi 2020 har som føring at Molde sjukehus blir akuttsjukehuset i Helse Nordmøre og Romsdal, noko som i så fall vil resultere i at barnetilbodet ved Kristiansund sjukehus blir lagt til Molde sjukehus. Fylkestinget kan ikkje sjå argumenta som tilseier at det berre er behov for to Barneavdelingar i regionen, og at det i dei andre føretaka er grunnlag for 5- dagspostar med døgndrift. Møre og Romsdal fylkesting er derfor usamd i at barnetilbodet blir teke bort frå Kristiansund sjukehus og overført til Molde sjukehus, slik Strategi 2020 må forståast. Fylkestinget er av den klare meining at alle fire sjukehusa i fylket, også Kristiansund sjukehus, skal vere akuttsjukehus for sitt opptaksområde. Kriteriet for å overføre barnetilbodet som i dag er ved Kristiansund sjukehus til Molde sjukehus, er derfor etter fylkestinget sitt syn slik sett ikkje til stades. Dernest meiner fylkestinget at Barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus, også i strategiperioden skal vere Barneavdeling for norddelen av fylket (Nordmøre/Romsdal) og da med døgnbasert beredskap. Felles akuttmottak Fylkestinget er elles samd i føringane i Strategi 2020 med omsyn til Felles akuttmottak (FAM). Dette tilseier at kommunal legevaktteneste blir samlokalisert

8 Side 8 med spesialisthelsetenesta og prehospitale tenester. Fylkestinget ser positivt på at lokalsjukehusa i strategiperioden skal arbeide vidare med aktuelle kommunar og ambulansetenesta for å få etablert FAM. Intermediæravdelingar Fylkestinget er også godt nøgd med at intermediæreiningar (kommunal teneste støtta med kompetanse frå spesialisthelsetenesta) blir vidareutvikla i strategiperioden. Like eins er fylkestinget positiv til at helseføretaka skal etablere poliklinikkar - frittståande eller i tilknyting til intermediæravdelingar. Samarbeidsformer av denne art er av stor verdi reint generelt, og er eit godt døme på tiltak som samhandlingsreformen har i tankane. Forslag til vedtak: Oppsummert, og under tilvising til det som er skreve ovanfor, vil Møre og Romsdal fylkesting gi følgjande uttale til dei vurderingar som er lagt som føring i Strategi 2020 og som Helse Midt-Norge ber om tilbakemelding på: 1. Møre og Romsdal fylkesting ser at infrastruktur, endringar i behandlingsmetodar og sjukdomspanorama kan vere grunnar for vurdering av nødvendig behandlingskapasitet i strategiperioden, men fylkestinget vil åtvare mot sentralisering av dagens tilbod innan akuttkirurgisk beredskap og fødetilbodet som i dag er å finne ved dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. Fylkestinget er og av den meining at ein må unngå sentralisering av akuttilbodet til barn i størst mogleg grad. 2. Møre og Romsdal fylkesting ser vidare at tilgangen på nødvendig kompetanse kan bli ein kritisk faktor innan spesialisthelsetenesta. I denne samanheng er fylkestinget uroa over kva for følgjer ei ev. fjerning av akuttkirurgisk beredskap, fødeavdeling og akuttilbodet til barn vil gi som utslag, når det gjeld dei andre funksjonane i sjukehuset. Fylkestinget er derfor ottesam for at ei ev. fjerning av den akuttkirurgiske beredskapen og fødeavdelingar, vil virke inn på rekrutteringa til sjukehuset og dermed kompetansen som sjukehuset kan tilby. 3. Møre og Romsdal fylkesting er einig i at prehospitale tenester og ambulansetenesta blir evaluert i strategiperioden. 4. Når det gjeld spørsmålet om kor vidt tenester retta mot dei store sjukdomsgruppene skal desentraliserast med lokalsjukehusa som hovudarena, og da med lokalsjukehusa som bindeledd mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta, er Møre og Romsdal fylkesting samd i dette. 5. Møre og Romsdal fylkesting er einig i at lokalsjukehusa skal ha minimum døgnberedskap for indremedisin. Fylkestinget vil i denne samanheng gi uttrykk for at døgnberedskap innan indremedisin er udiskutabelt ut frå dei pasientgruppene som indremedisinske avdelingar tek seg av. Ofte vil dette vere pasientar med t.d. hjerteinfarkt og hjernebløding, der behovet for å kome raskt under behandling er avgjerande for den vidare sjukdomsutviklinga for pasienten.

9 Side 9 6. Møre og Romsdal fylkesting er samd i det som er halde fram i Strategi 2020 om at rusbehandlinga blir integrert tettare med både psykisk helsevern og med dei somatiske tenestene. 7. Møre og Romsdal fylkesting er, som alt nemnt under pkt. 1, av den klare meining at alle fire sjukehusa i vårt fylke skal ha akuttkirurgiske beredskap, og fylkestinget ser det som uaktuelt å sentralisere denne beredskapen til eit av sjukehusa i kvart føretak. I så fall vil akuttkirurgisk beredskap finnast berre ved Ålesund sjukehus og Molde sjukehus, noko som er uakseptabelt. Denne funksjonen skal finnast ved alle lokalsjukehusa i Møre og Romsdal. Om den akuttkirurgiske beredskapen blir teken bort ved to av dei fire sjukehusa i vårt fylke, vil det utvilsamt gi eit dårlegare tilbod til befolkninga i området. At eit sjukehus har akuttkirurgis beredskap er avgjerande for kva for tilbod sjukehuset kan gi sine pasientar, samstundes som pasienten vil føle ein tryggare situasjon når denne beredskapen er tilstades. I fall den akuttkirurgiske beredskapen skulle bli teke bort ved to av sjukehusa i vårt fylket, ser fylkestinget det slik at det vanskeleg å nytte omgrepet Det gode lokalsjukehus, slik Strategi 2020 gjer. Fylkestinget set som eit absolutt krav at den akuttkirurgiske beredskapen blir oppretthalden ved alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. 8. Utkastet til strateginotat inneheld m.a. at tal fødeavdelingar bør reduserast for å skape større einingar, som igjen gjer det lettare å rekruttere gynekologar. Strategidokumentet gir også uttrykk transporttilhøva i så måte skal takast med i vurderinga. Møre og Romsdal fylkesting er av den klare meining at vårt fylke skal ha fire fødeavdelingar som i dag. Alle dei fire fødeavdelingane gjev eit godt tilbod til dei fødande, slik situasjonen er i dag. Avdelingane har høg kompetanse og kvalitet, og dei fødande opplever tilbodet som trygt og godt. Eit moment som talar for oppretthalding av alle fire fødeavdelingane, er at Møre og Romsdal er eit vidstrakt fylke med lange avstandar og vanskeleg geografi. Dette gjer at nærleiken til fødeavdelingane og følgjetenesta er svært viktig for tryggleiken til dei fødande. Dersom fødeavdelingar skulle bli nedlagt, vil det skape uro og angst blant dei fødande, grunna lengre transportavstandar med fare for transportfødslar. Møre og Romsdal fylkesting har tidlegare, og seinast med brev datert gjeve uttrykk for at det er eit ufråvikeleg krav at dei fire fødeavdelingane i vårt fylke blir oppretthalde, og at noko anna ikkje vil bli forstått. 9. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje innvendingar til at det arbeidet som er i gang for å vurdere samarbeid over regiongrensene mellom Helse Sunnmøre og Helse Førde held fram i strategiperioden. 10. I Strategi 2020 blir det uttalt at geografiske tilhøve er ulike for dei fire sjukehusføretaka, og at løysingane slik sett nødvendigvis ikkje treng å bli dei same. Dette er Møre og Romsdal fylkesting fullt ut samd i, noko som og gjer at fylkestinget har sterke meiningar om at behovet for oppretthalding av akuttkirurgisk beredskap og alle fødeavdelingane ved alle fire sjukehus i Møre og Romsdal er tilstades. 11. Når det gjeld tilpassing av akutt-tilbodet for barn, registrerar Møre og Romsdal fylkesting at Strategi 2020 legg opp til at det berre skal vere to Barneavdelingar med døgnbasert akuttberedskap i regionen, mot 4 i dag. I vårt fylke har vi to slike avdelingar og da ved Ålesund sjukehus og

10 Side 10 Kristiansund sjukehus. Pasientgrunnlaget og endringar i behandlingsformer, er etter det fylkestinget forstår, grunnen til endringane som er nedfelt i utkastet. I strategidokumentet blir det vidare uttalt at det i dei andre helseføretaka er pasientgrunnlag for 5-dagspostar med døgndrift, og at desse blir knytt opp mot akuttsjukehuset i føretaket. Til det sist vil fylkestinget presisere at det er vår klare føring at alle dei fire sjukehusa i fylke skal sjåast på som akuttsjukehus. I fall desse endringane vedrørande barnetilbodet blir gjennomført, vil dagens barnetilbod ved Kristiansund sjukehus falle bort. Fylkestinget finn ikkje å kunne akseptere dette og vil signalisere at Kristiansund sjukehus også i framtida skal vere eit akuttsjukehus og ha barnetilbod for norddelen av fylket (Nordmøre/Romsdal), og da med døgnbasert akuttberedskap. 12. Møre og Romsdal fylkesting ser positivt på at lokalsjukehusa i strategiperioden skal invitere aktuelle kommunar og ambulansetenesta til samarbeid om Felles akuttmottak (FAM). Det er viktig at ein får til gode samarbeidsformer mellom tenestene og at dei involverte saman kan kome fram til gode samarbeidsformer til beste for pasientane. 13. Strategiutkastet føreset at helseføretaka etablerar desentraliserte poliklinikk- og dagtilbod frittståande eller i tilknyting til intermediæravdelingar. Dette, som er eit samarbeid mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta, er etter fylkestinget sitt syn eit svært viktig tiltak, som fylkestinget støttar fullt ut. 14. Møre og Romsdal fylkesting sluttar seg elles til dei synspunkt som går fram av saksutgreiinga ovanfor i høve Strategi Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Fræna kommune Rådmann

Fræna kommune Rådmann Fræna kommune Rådmann HELSE.: MIDT-NORGE Saksdok.: _ac_tu1_64 Mottatt: Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Saksbeh.: Urnt_off_ Arkiv: Dvkkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2010/742-5 Jan Morten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Det blir vist til motteke høyringsbrev datert , vedlagt høyringsdokumentet Strategi 2020.

Det blir vist til motteke høyringsbrev datert , vedlagt høyringsdokumentet Strategi 2020. Staben HELSE eå* MIDT-NORGE Saksdok.:._^^ - Mottatt: 2 7 MAI 2010 Helse Midt-Norge Postboks 464 Saksbeh.: _E5 Un n t. (,-,'f Arkiv: 7501 STJØRDAL Dykkar ref.: Vår ref.: 101386-4 Arkiv : K1-, K2-1300, K3

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014 Den akuttmedisinske kjeda Dialogmøte 21. november 2014 Pasientforløp Mål: Akutt sjuke/skadde pasientar skal kome til endeleg behandling/rehabilitering og kome heim mest mogeleg restituert. For å få dette

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Stordal kommune Servicekontoret

Stordal kommune Servicekontoret Stordal kommune Servicekontoret Saksbehandlar: Norunn Viset Busengdal Helse Sunnmøre 6026 ÅLESUND Vår ref.: 10/365-5 Dykkar ref.: Arkiv: FA-G00 Dato: 20.05.2010 Strategi 2015 og Strategi 2020 - Stordal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Innspel til strategi 2020

Innspel til strategi 2020 Norsk sjukepleiarforbund HTV/NSF. Helse Sunnmøre. Volda sjukehus Dagny Botn Brautaset Volda 17.02.10. Innspel til strategi 2020 Utfordringsbilde: Eldrebølge, mindre tilgang på helsearbeidarar, auka krav

Detaljer

Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement

Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan Samanstilling av risikoelement Bakgrunn og framgangsmåte for samanstilling av risikoelement Prosjekt Odda sjukehus i lys av føringane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kommunestyret handsama saka i møte 06.05.10 og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte 06.05.10 og gjorde slikt vedtak: HERØY KOMMUNE Fellessekretariatet ø ø HELSE SUNNMØRE HF 0 Dato: 12 MAI 2010 J.nr.:.sSG^ tl.^[.^.^.iounatatt off.... SaksbehA ÅM..... Ark.nr....0..... Kopi:................ Helse Sunnmøre HF Administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Strategi Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Strategi Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2010/350 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 30.04.2010 Strategi 2020 - Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2013/1892 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF NOKRE

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng?

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng? 1 Brukarutval Kva er ein brukar i denne samanheng? Ein brukar er i denne samanheng ein som nyttar helse, sosial og omsorgstenester eller potensielt kunne hatt velferdsgevinst ved å gjere det fordi vedkomande

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer