Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg ekstraordinært møte Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Søknad om likviditetslån. Lokal komite for grunnlovsjubileet PS 44/13 Adressering av eiendommer. PS 45/13 Utbyggingsavtaler - Uvdal Utmarksiag SA. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2012/498 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om likviditetslån. Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Saken gjelder: Miljøringen Holding har i sending av søkt kommunen om et likviditetslån på inntil 1 million kroner. Det konstateres at dette gir svært knapp tid til saksforberedelser og rettidig framsending av saken til politisk organ, men søkerens akutte situasjon gjør at saken oversendes med sikte på behandling i formannskapet 17/6 og kommunestyret 24/ Fakta: Det vises til den omfattende prosessen omkring et eventuelt framtidig kommunalt eierskap i Miljøringen Holding. Det antas at selskapets virksomhet og situasjon er kjent gjennom tidligere saksbehandling og vedtak, senest ved verdivurderingen fra BDO av Det opplyses nå at selskapet har innført betalingsstans og at det er i en akutt likviditetskrise. Det ansees at uansett om hvilke vedtak kommunestyret gjør 24 juni, så vil tiden det går før en eventuell kapitaltilførsel i selskapet kan gjennomføres bli så lang, at det er fare for konkurs. Skjer det vil verdiene i selskapet forringes og kommunens lån sannsynligvis vil gå tapt Styrets leder søker derfor kommunen om kr 1 mill i i lån til å styrke likviditeten. I gjeldende retningslinjer for bruken av næringsfondet godkjent i sak 73/10 2 støtteformål står det: Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke varige drifismidler, sanering av gjeld eller løpende drift.

3 Styrking av likviditeten i en bedrift må regnes som løpende drift. Følgelig kan ikke rådmannen anbefale å benytte næringsfondet til å dekke likviditetsutfordringer i MRI-1. Det er tidligere opplyst at utestående gjeld skulle inndrives. Det er ikke gitt noen opplysninger om hvor mye som er innkommet eller hvordan disse midlene eventuelt er disponert. Informasjon om forespeilet salg av leilighet eller andre realiseringer er gjennomført Det foreligger ikke opplysninger om øvrige eiere/aksjonærer er engasjert i den foreliggende situasjon. Summen av disse burde ha gitt grunnlag for noe inndekning. Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler kan forstå at selskapet er i en meget presset likviditetssituasjon. Kommunens muligheter for å gi likviditetslån må ses som begrenset og det må vises til at selskapets totalsituasj on har vært til behandling i egen sak i kommunestyret over tid. Rådmannen kan ikke se at innvilging av et likviditetslån er i tråd med tidligere saksbehandling eller vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: Søknaden avslås. Altemativt kan en situasjonsbestemt og rask løsning gjennomføres etter at saken om kommunens eventuelle inntreden på eiersiden i Miljøringen Holding er avklart. Vedlegg: Søknad datert 12juni 2013.

4 3630 Rødberg Styrets leder Solheim oppstart igjen. angitt i vår søknad har MRH store kortsiktige likviditetsproblemer. v/næringskonsulent Terje Halland Mlljermqeri positivt for selskapet, innebærer dette ikke friske midler i forhold til å avhjelpe likviditetsproblemene. Det vil uansett ta tid å gjennomføre vedtaket i kommunestyret, og det er ikke realistisk at dette kommer på plass før sommerferien. Nore og Uvdal Kommune 12. juni 2013 Slik situasjonen er nå, har selskapet i praksis innført betalingsstans. Dette innebærer friluftsopplevelser tuftet på kvalitet, lokal tradisjon og miljø. høyrisiko og helt uforsvarlig, og vi kan ikke se at noen er tjent med dette. Å gå inn i sommeren med store likviditetsproblemer er etter styrets oppfatning uansett ikke vil komme selskapet til hjelp før tidlig i høst. tap, og det er heller ikke sikkert hva evt. konsekvenser dette gir for vedlikehold og evt. i form av krav til dokumentasjon fra revisor, regnskapsfører osv. Det vises til Miljøringen Holding AS (MRH) søknad til kommunen tidligere i år. Som Søknad orn Iikviditetslån Vi anser at likviditetssituasjonen er kritisk, og at effekten av vedtaket i kommunestyret kommunestyremøtet, og bremser all annen helt nødvendig restrukturering. permittert samtlige ansatte, noe som medfører at T-kroker fortsatt henger oppe og at blant annet at de ansatte ikke vil få utbetalt feriepenger i juni. Selskapet har også Selv om vedtaket i kommunestyret om å konvertere gjeld til egenkapital er svært selv ikke helt nødvendig ting blir gjort. Dette påfører selskapet ytterligere kostnader og Uvdal skal bli landets mest attraktive familiedestinasjon gjennom å tilby nære og varierte Miljøringen Holding AS Med vennlig hilsen verdiene ødelegges, og at kommunens eksisterende lån går tapt samtidig. likviditetslånet utbetales til selskapet så raskt som mulig. Vi risikerer at selskapet går konkurs som følge av et mindre krav fra noen, og at Vi ber derfor om at det innvilges et likviditetslån påinntil kr. i og at Mangelen på likviditet hindrer også forberedelsene til gjennomføring av vedtaket i Det er også slik at vedtaket påfører selskapet ytterligere kostnader og bruk av ressurser UVDL

5 0 Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : 036 Saksmappe : 2013/204 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Lokal komite for grunnlovsjubileet MøTEBEWAiNG: WdVÅ4WiZJR Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Saken gjelder: Lokal komité for grunnlovsjubileet Fakta: I K.sak 26/13 ble det vedtatt å opprette enjubileumskomité bestående av 5 representanter, hvorav en representant oppnevnes av rådmannen. I kommunestyrets behandling ble det fremmet forslag på følgende personer: Eli Hovd Prestegården som leder, Marianne Hjertaas Sporan, Ole Erik Aasen, Guillermo Aguilar + en representant fra ungdomsrådet som de utnevner selv og Lars Erik Jacobsen. Saken ble sendt tilbake til formannskapet for behandling av forslagene. Rådmannen fremmer ikke nye forslag i saken.: Saksdokumentet: Utskrift av K.sak 26/13.

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L32 Saksmappe : 2013/245 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Adressering av eiendommer. ulili. Utvalg Metedato Utvalgssak Formannskap /13 Saken gjelder: Adressering av eiendommer. Fakta: I K.sak 22/13 ble det gjort følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune vedtar å starte med adressering. Kostnader med adresseringen innarbeides i budsjettet for Det blir opprettet en navnekomite med tre personer, som har ansvar for arbeidet med å navngi gatene og veiene. Som medlemmer av navnekomiteen foreslåes: Målfrid Blaavarp Bergstøl, Britt Guton Halland, Vidar Skreprud, Leif Rustgård, Halvard Bjørnsrud, Helga Øyberg og Lars Erik Jacobsen. Saken ble sendt tilbake til formannskapet for behandling av forslagene. Rådmannen fremmer ikke nytt forslag i saken. Saksdokument: Utskrift av K.sak 22/13.

7 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 027 Saksmappe : 2012/381 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Utbyggingsavtaler - Uvdal Utmarksiag SA. MØTEBEHANDLING: Utvalg Metedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Fakta: Fra Uvdal Utmarkslag SA er mottatt forslag til tilleggsavtale for byggetrinn 3 i Brøstrudlia. Nore og Uvdal kommune og Uvdal Utmarkslag SA har regulert forholdet til utbygging av Brøstrudlia/Fjellsnaret i utbyggingsavtale av Denne vurderes som hovedavtalen for samarbeidet og her heter blant annet at For utbyggingstrinn 2 og senere skal det inngås et tillegg til denne avtale som omhandler omfang av det enkelte utbyggingstrinn, framdrift, nytt kostnadsoverslag, ned betalingsvilkå r og andre aktuelle forhold. Avtaletillegget skal være underskrevet av alle partene før nytt byggetrinn startes. I medhold av avtalen fattet kommunestyret følgende oppfølgingsvedta k: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å endre pkt i tidligere utbyggingsavtale av med Uvdal Utmarksiag BA, jfr. også endret nedbetalingsplan i K-sak 110/07 som følge av forhandlinger som nylig erført mellom administrasjonen og grunneierselskapet. Nedbetalingsplan og videre utbygging skal skje etter følgende punkter: 1. Av restbeløp som harforfalt på kr ,- betales kr ,- i april i år og kr ,- i juli i år. 2. Videre nedbetaling utsettes i 4 år slik at neste beløp på kr ,- betales ijuni2013, og videre med samme beløp hvert år til alt er nedbetalt. Renter på utestående beløp betales årlig. 3. Uvdal Utmarkslag bygger ut ogjïnansierer selv byggetrinn Før oppstart av byggetrinn 3 skal det inngås tilleggsavtale i tråd med utbyggingsavtale.

8 Lån/anleggsbidrag er etter avtalen utbetalt med ca 10.6 millioner kroner i 2008 og til gjennomføringen av punkt 2 i avtalen skal det vises til at det etter inngått avtale og til tross for innvilget betalingsutsettelse pr mai er innbetalt om lag 3.2 millioner kroner. Totalt har utmarksiaget tilbakebetalt om lag 7 millioner kroner. Utbyggingens trinn 1 er gjennomført etter avtalen og trinn 2 er som avtalt igangsatt uten kommunens medvirkning. Trinn 3 er nå under utvikling og det er behov for å klargjøre forutsetningene for dette utbyggingstrinnet gjennom et nytt vedtak i kommunestyret. Utmarkslaget har videre bedt om at det gjøres en ny vurdering av det forholdet som oppstår ved at laget har foretatt løpende nedbetalinger til tross for kommunestyrets vedtak om betalingsutsettelse, jfr punkt 2 i den avtalen som gjengis ovenfor. Det ønskes også en vurdering av kommunens satser for gebyr ved oppmåling/kartforretning av flere tomter i et område og at det hittil har blitt krevd pant i et spesifikt angitt område. Saksbehandlers vurdering: Den opprinnelige avtalen kom i stand som et tiltak for å fremme nærings- og samfunnsutvikling i kommunen. Bakgrunnen var blant annet en negativ utvikling på og tidlig på 2000-tallet som det var av stor betydning å få snudd. Det er rådmannens vurdering at samarbeidet hittil må ses som vellykket og at man i stor grad har nådd de ønskede resultatene for utvikling av trinnvis og miljøprofilert høystanda rdutbygging. Finanskrisen som hadde sin start i 2008 har også påvirket norsk økonomi om enn i mindre grad enn i mange andre land, men det synes ganske klart at den har hatt og fortsatt har betydning også for etterspørselen etter tomter i det høykostområdet som Fjellsnaret/BrØstrudlia. Det ses derfor som lite sannsynlig at utmarkslaget kan videreføre egenregien som en har lagt til grunn i utbyggingstrinn 2 i et neste trinn. Grunnlaget for samarbeidet er den opprinnelige avtalen (hovedavtalen) av 2003 der kommunen går inn som avtalepart og partner i samarbeidet. I avtalen heter det blant annet i punkt 4.3: Avtalen har ingen tidsbegrensning og gjelder til den blir sagt opp av alle parter eller blir erstattet av ny avtale. Dersom det på et senere tidspunkt fremmes nytt reguleringsforslag for hele planområdet, skal denne avtale vurderes på ny. Rådmannen merker seg at avtalen ses som oppsigelig, men ser ikke at det foreligger grunnlag for å endre dette forholdet i dagens situasjon. Dog skal det gjøres en innvending til den opprinnelige avtalens punkt 1 der det blant annet heter at Nore og Uvdal kommune, som lokal planmyndighet og leverandør av kommunal infrastruktur.. Rådmannen vil mene at lokal planmyndighet må utøves uten at det legges avtalefestede bindinger på virksomheten og at en også i egenskap av leverandør av infrastruktur vil være avhengig av løpende vedtak blant annet om økonomiplan og budsjett. Det foreslås derfor at det tas opp med utmarkslaget at denne formuleringen strykes. Tilba keføring av innbeta It anleggsbid rag og Iantesikkerhet

9 Utmarkslaget har totalt innbetalt om lag 7 millioner kroner, hvorav 3.2 millioner kroner i den perioden det har vært innvilget utsettelse med tilbakebetaling. Dette har blitt gjort som en praktisk løsning for å sikre frafall av kommunens pant i de pantesikrede tomtene og har gitt en overoppfyllelse av de kravene som ble stilt av kommunestyret. Laget påpeker at dette har ført til vanskeligheter med gjennomføringen av trinn 2. Etter samme vedtak skal det innbetales 2.2 millioner kroner i juni Laget ber om at økonomien i prosjektet styrkes ved at noen av de innbetalte midlene tilbakeføres og at det gis lettelse i kravet om innbetaling. Rådmannen vil se den oppståtte situasjonen i lys av et marked som for tiden er vanskelig og det forholdet at hittidig nedbetaling har fulgt en raskere plan enn forutsatt. Det innstilles derfor på at det tilbakeføres 2.1 millioner kroner i tråd med lagets anmodning og at tilbakebetaling kan utsettes til juni Kravet til pant i eiendom foreslås opprettholdt og for å forhindre lignende situasjoner i framtida, er det i forslaget til tilleggsavtale tatt inn en formulering som lyder Skulle pantesikkerheten for NUK s til en hver tids utestående krav reduseres under antatt sikkerhet, skal UU stille annen tilfredsstillende pant i andre tomter på UU5 arealer. Krav til økonomisk medvirkning og gebyrregulativet Hovedavtalen innebærer at kommunen forplikter seg til å delta økonomisk ved å forskuttere utbygging av infrastruktur. Det vil etter rådmannens oppfatning likevel være tvilsomt om det kan avtalefestes eksakte beløp før kommunestyret har fattet endelige vedtak om budsjett og økonomiplan. Det vises til at forslaget til avtale inneholder anslag på kostnader på om lag 17 millioner kroner til veg og avløp over noen år. I gjeldende økonomiplan er lagt inn et beløp på 5.3 millioner kroner i investeringsbudsjettet for Det foreslås at avtalen tar høyde for at det må fattes vedtak i kommunestyret for å innarbeide kommunens forskuttering i plan og budsjett. Utmarksiaget har pekt på at kommunens gebyr for fradeling og matrikulering oppfattes som urimelig høye. Gebyrsatser vil i de fleste tilfeller være sjablonmessig sats og det synes ikke urimelig at det gis mengderabatt når medgått arbeid blir mindre enn ved enkeltvise forretninger. Rådmannen viser til at gebyrregulativet vedtas årlig som del av budsjettvedtaket og har ikke forberedt vedtak om nye satser midt i året, men vil vise til at gjeldende regulativ i punkt 1.8 blant annet inneholder en bestemmelse som lyder: Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Det må legges til grunn at denne bestemmelsen blir tatt aktivt i bruk i det videre samarbeidet og at det også kan gjøres forhåndsberegninger for kunder/samarbeidspartnere. Forslag til vedtak endring i hovedavtalen av Det tilrås følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune forelegger for partene at det i avtalens del i a) gjøres følgende endring: som lokal planmyndighet og leverandør av kommunal infrastruktur strykes, slik at punktet utelukkende lyder Nore og Uvdal kommune.

10 Forslag til vedtak tilleggsavtale og videre utbygging Det tilrås følgende vedtak: Av innbetalte midler tilbakeføres 2.1 millioner kroner til Uvdal Utmarkslag. Sikkerhet for restgjeld stilles som pant i tomter. Det forhandles videre om endelig nedbetalingsplan med start i juni Kommuneadvokaten framforhandler forslag til endelig tilleggsavtale med Uvdal Utmarkslag SA. endelig avtale godkjennes av kommunestyret. Vedlegg: Forslag til tilleggsavtale fra Uvdal Utmarkslag SA Hovedavta len av 2003, side i (der det foreslås rettelser) Kommuneadvokatens skriv av

11 FORSLAG.flL REVODERT TLLEGGSAVTALE FORHOLD 111 BYGGETRNN H BRØSTRUDUEÅ; / Det er i dag fremforhandlet revidert avtale mellom på den ene side Nore og Uvdal Kommune (NUK) Sentrum 16, 3630 Rødberg Og på den andre side; Uvdal Utmarksiag BA og dets grunneiere (UU) 3632 Uvdal Med bakgrunn i utbyggingsavtale av , dets punkt 5.10 er det inngått dette tillegget til nevnte avtale som omhandler omfang, av byggetrinn 3, fremdrift, nytt kostnadsoverslag, nedbetalingsvilkår og tatt opp andre aktuelle former. Rammen for avtalen. NUK bygger offentlig avløpsanlegget i byggetrinn III som anmerket på vedlagte kart for UU samt kommunal vei. UU betaler et anleggsbidrag pr tomt inntil kostnadene er nedbetalt. UU har innhentet gjengs priser for dette arbeidet i desember 2011, hvorved pris for veibygging ligger på kr 1.100,- + mva /m og avløp ligger tilsvarende på 2.100,- + mva/m. Det skal da bygges offentlig vei på 4754 meter. Antatt bygge kostnader er kr 1.100,- /meter + mva. Dette utgjør kr ,-. + mva; totalt kr ,-. I tillegg skal det bygges avløpssystem. Dette koster kr 2.100,- pr meter + mvafor meter. Dette koster kr ,- + mva som utgjør totalt kr ,-. Totalt utgjør dette kr ,-. I tillegg kommer prosjektering samt byggeledelse. Det må også ytes et offentlig tilskudd for tilretteleggelse av skiløper mv. Det anslås at kostnadene til dette vil ligge på kr ,- + mva som totalt utgjør kr ,-. Arbeidene gjennomføres i kommunal regi, slik at en kan få refundert mva. Dette hensett til at dette skal være offentlig vei. i Fremdrift i dette byggetrinnet settes til byggestart i 2014 og sluttføring i løpet av UU betaler anleggsbidrag pr solgte tomt og dette starter først i 2016 med en tilbakebetaling for hver solgte tomt med kr ,-. Det forutsettes at kommunen besørger søknad om refusjon av mva. i

12 budsjettfodligene for 2014 og årene med kr ,-. I tillegg utsettes tilbakebetalingen av rest byggetrinn 1, slik at dette kan benyttes i byggetrinn 3. NUK legger dette inn i Økonomiplan for 2014 og 2015, slik at utbetaling kan finne sted hvert av disse Det forutsettes at NUK fremmer dette som egen sak for kommunestyret, slik at det kan legges inn i UU stiller pantesikkerhet for ovennevnte beløp tilsvarende verdi av 34 6tomter. Kommunen plikter matrikulere et større antall tomter under ett og yter således en samlepris på 15 - arealdelen til UU. gjennomføringsperioden. I tillegg skal NUK kunne stille til disposisjon med planlegger i forhold til andre tomter på UU s arealer. hver tids utestående krav reduseres under antatt sikkerhet, skal UU stille annen tilfredsstillende pant i å slette pant i solgte tomter mot innbetaling av kr ,-. Skulle pantesikkerheten for NUK s til en NUK og UU skal ha oppfølgingsmøter jevnlig ved behov i planleggingsperioden samt For øvrig gjelder hovedavtalen tilsvarende. I tillegg vil UU ha et stort behov for fradeling av tomter både i byggetrinn Il og III og NUK skal 20 tomter pr NUK Uvdal Utmarksiag BA Uvdal Utmarksiag ved dets medlemmer; Britt Karin Flaata gnr. 5 br.nr. 2 Nedre Flaata Ellinor - Videsjorden (Tore Videsjorden død 2 Gunnar Videsjorden (Oslo) gnr. 6 br.nr. 2 Grønnebakke 2011) gnr. 6 br.nr. 1 Videsjorden Rødberg, den søknad i h.h.t. bestemmelsen om urimelig pris. Prisen settes i dette tilfelle til 50 %. Rentekostnad; Det skal ikke svares noen rente på dette forholdet og anleggsbidraget følger selvkostprinsippet.

13 / 1- fr i5, Denne utbyggingsavtale inngås mellom følgende tre parter: IJ Li Britt Karin Flaata, g.nr. 5 b.nr. 2, pers. nr. - b) Grunneiere i Brøstrudlia, Uvdal: inifastruktur a) Nore og Uvdal kommune, som lokal planmyndighet og leverandør av kommunal 1. Parter UTBYGGINGSAVTALE Eridelg avtale )5.O6.2OO3. I 2. Rekkefolgebestemmelser. Denne utbyggingsavtalen forutsettes behandlet og godkjent parallelt med den første Brøstrudlia i medhold av kommunedelpian for Brøstrudlia av år Avtalen inngås i forbindelse med utarbeiding og behandling av reguleringsplan for Reguleringspianen og utbyggingsavtalen gjelder i denne rekkefølge: reguleringspianen som fremmes for Brøstrudlia. b) Utbyggingsavtalen a) Reguleringspianen iiied tilhørende bestemmelser rette for en utvikling i Brøstrudlia som er gagnlig for både grunneierne, Utmarksiaget og Avtalens formål er å forplikte grunneierne og Utmarkslaget til å ta hensyn til felles interesser 3. Avtalens formål og innhold. lokalsamfunnet forøvrig. og miljø, utover det som plan og bygningsloven hjemler. Til gjengjeld vil kommunen legge til c) Uvda) Utmarksiag BA, org.nr Hans Jørandrud, g.nr. 8 b.nr. 1, pers. nr. Halvor Rennehvammen, g.nr. 13 b.nr. 1, pers. nr. Leiv Ljøterud, g.nr. 12 b.nr. 1, pers. nr. Even Rennehvammen, g.nr. 10 b.nr. 1, pers. nr. Lars H. Sønstebø, g.nr. 17 b.nr. 1, pers. nr. Svein Bjønno Reiersen g.nr. 9 b.nr. 1,2, pers. nr. Tore Videsjorden, g.nr. 6 b.nr. 1, pers. nr., Jarle Langeland, g.nr. 7 b.nr. 1 pers. nr. Gunnar Videsjorden, g.nr. 6 b.nr. 2, pers. nr. t, ie1ay

14 ADVOKAT INGE HETLAND Godkjent advokatmekler Medlem av Den norske advokatforening Nore og Uvdal kommune v/rådmannen 3630 RØDBERG Ansvarlig advokat: Inge Hetland, tif Advokatfullmektig Marit Sand Demboll t1f Rødberg, VEDR FORSLAG TIL REVIDERT TILLEGGSAVTALE MED UVDAL UTMARKSLAG BA Jeg viser til samtale i dag vedr advokat Svein-Erik Sveens brev av med forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og Uvdal Utmarksiag BA (UU). Forslaget er uklart på vesentlige punkter. Jeg nevner særlig: Rammen for avtalen er klar. Kommunen skal bygge avløpsanlegg og vei, mens UU skal betale et anleggsbidrag med kr ,- per solgte tomt inntil kostnadene er nedbetalt. Ettersom nedbetalingen knyttes til tomtesalget og med et forholdsvis beskjedent terminbe]øp, vil det være meget usikkert når og i hvilket omfang tilbakebetalingen vil skje. Tomteantallet synes å være uklart. Uklart blir det også når avtaleforslaget har bestemmelser om en utbetaling av kr ,- hvert av årene 2014 og Utbetaling til hvem? Kommunen må også vurdere beløpenes størrelse i lys av gjeldende økonomiplan. Forslaget har også bestemmelser om at kommunen skal besørge søknad om refusjon av merverdiavgift. Reglene her vanskelig tilgjengelige. Merverdiavgiftsspørsmålet bør gjøres til gjenstand for en egen vurdering før avtale inngås. Mot denne prinsippvedtak bakgrunn vil jeg at rådmannen mviterer politiske organ til å fatte et om kommunen skal inngå avtale om det aktuelle forhold eller ikke. tilrå I tilfelle man ønsker å inngå en avtale om utbygningen, det innledes forhandlinger med sikte på å klarlegge bl.a. de spørsmål jeg har nevnt ovenfor. bor *** KONTOR POST TELEFON FAKS BANK ORG.NR Numedal advokatkontor Pb. 1, 3631 RØDBERG Drift: mva Kioskgården ingeihetland.no Klient: Rødberg Megler

15 ADVOKAT INGE HETLAND MNA Når jeg har arbeidet med denne vurderingen, har jeg også sett på avtalen av mellom partene. Jeg antar beskrivelsen i punkt i av Nore og Uvdal, som lokal planmyndighet er uheldig. Det er antatt at en kommune ikke kan inngå slike utbyggingsavtaler som planmyndighet. Det vises til mm vurdering avi4. desember Dersom det nå skal innledes forhandlinger med UU, bør kommunen forhandle og benevnes Nore og Uvdal kommune. Jeg står til disposisjon dersom det er behov for bistand i fortsettelsen av saksbehandlingen. Vennlig hilsen Inge Hetland 2

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-23 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4-15 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-18 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune UTBYGGINGSAVTALE Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS for 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Gjerdrum kommune Org.nr.: 864 949 762 heretter betegnet som «GK»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: 25.05.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer