STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45"

Transkript

1 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens Ringen, Harald Eivind Bakke Vararepresentanter : Tor Egil Klufthaugen, Ivar Lauritsen, Torgunn Holm Maurset, Viggo Haugen, Marit Fougner Antall repr. inkl. varamedlemmer : 23 Helene Dybdal, Ap, fikk innvilget permisjon i møtet, og det var 22 representanter i salen ved behandling av sak Dessuten møtte Møteleder Orienteringer : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim, Marit B Homb, Jo-Morten Høistad, Torbjørn Furuhaugen, Dag-Høiholt-Vågsnes, Kjellfrid Flækken, Randi S Kristiansen : Ordfører Hans Oddvar Høistad : 2 orienteringer i begynnelsen av møtet. 1. Om det nye entreprenørskapssenteret i Lillehammer-regionen (HUB), ved Dag Høiholt Vågsnes, næringsutvikler og leder av Lillehammer-regionen Vekst. 2. Om Gausdalsskolen og samarbeidet med Veilederkorpset sluttrapport, ved kommunalsjef Cathrine Furu. Merknader : Ingen Godkjenning av protokoll:

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 44/15 Sak 45/15 Sak 46/15 Sak 47/15 Sak 48/15 Sak 49/15 Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 Sak 56/15 Sak 57/15 Sak 58/15 Sak 59/15 PLANLEGGING AV UTBYGGING/OMBYGGING AV FJERDUM SKOLE ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 1. TERITAL 2015 RAPPORTERING I HHT FINANSREGLEMENTET PER OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR VERTSKOMMUNEAVTALE FOR REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID KOMMUNESTRUKTUR HØRING AV INNBYGGERNE BOSETTING AV FLYKTNINGER POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING UTBYGGING AV VEISTEN BOLIGOMRÅDE - DELFINANSERING AV PROSJEKTET BRYGGERI 7 NULL 4 AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL FRA EGET BRYGGERI. STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM - OVERTAKELSE AV SERVERINGSBEVILLING PÅ AULESTAD TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING STRAND FJELLSTUE TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED MER ENN 4.7% VOLUMPROSENT ALKOHOL STRAND FJELLSTUE. TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - HELVETE KAFE TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HELVETE KAFE

3 KS-44/15 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 15/694 PLANLEGGING AV UTBYGGING/OMBYGGING AV FJERDUM SKOLE Roar Steinslien, Ap, satte fram dette forslaget: 1. Det bygges en ny skole på Linflåa for elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom skolekrets. 2. Det vedtas en kostnadsramme på 110 mill kr, med slik finansiering: - Andel momskomp 20 mill kr. - Andel bruk fond (likviditet) 25 mill kr - Andel bruk lån 65 mill kr 3. Tidligere utarbeidede plantegninger for bygg og uteområde for Linflåa bearbeides og legges fram for formannskapet for godkjenning før konkurransegrunnlaget sendes ut. En legger til grunn at det skal være mest mulig bruk av tre og trematerialer. 4. Engjom skule legges ut for salg på det åpne markedet. 5. Den delen av Fjerdum skole som ikke skal benyttes til barnehage legges ut for salg. Olav Olstad, V, satte fram dette forslaget: «Det bygges ny skole for elever ved dagens Fjerdum og Engjom skoler.» Odd Steinar Bækken, Bygdalista, satte fram alternativ A fra rådmannens saksframstilling. 1. Fjerdum skole bygges ut for å ivareta elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom skolekrets. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at hovedprosjekt for alternativ A igangsettes 3. Det vedtas en kostnadsramme på kr 114,4 mill med slik finansiering: - Andel momskomp: 21,6 mill - Andel bruk fond (likviditet): 15,0 mill - Andel bruk lån: 71,9 mill Økte utgifter til skoleskyss og midlertidige lokaler i byggeperioden må innarbeides i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden for årene 2016 og Plantegninger for bygg og uteområde legges frem for formannskapet for godkjenning før konkurransegrunnlaget sendes ut. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til at nye Fjerdum skole blir oppført ved mest mulig bruk av tre og trematerialer. 6. Engjom skule legges ut for salg på det åpne markedet. Votering: Forslaget til Olav Olstad fikk 4 stemmer og falt. Forslaget til Roar Steinslien fikk 4 stemmer og falt. Forslaget til Odd Steinar Bækken fikk 4 stemmer og falt. Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer. 4 stemte i mot.

4 1. Fjerdum skole bygges ut for å ivareta elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom skolekrets. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at hovedprosjekt for alternativ B igangsettes, med følgende endring: 1923-bygget rives og denne delen av bygningsmassen erstattes med nybygg. Dette medfører merkostnad på 7 mill som foreslås dekket med økt bruk av fond. 3. Det vedtas en kostnadsramme på kr 98, 9 mill med slik finansiering: Andel momskomp: 19,7 mill Andel bruk fond (likviditet): 20,6 mill Andel bruk lån: 58,6 mill Økte utgifter til skoleskyss og midlertidige lokaler i byggeperioden må innarbeides i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden for årene 2016 og Plantegninger for bygg og uteområde legges frem for formannskapet for godkjenning før konkurransegrunnlaget sendes ut. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til at nye Fjerdum skole blir oppført ved mest mulig bruk av tre og trematerialer. 6. Engjom skule legges ut for salg på det åpne markedet. KS-45/15 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 15/1011 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 1. TERITAL Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial tas til etterretning. 2. Det godkjennes avrop på opsjoner knyttet til helsesenteret m.m. tilsvarende kr som det framgår av saken. Investeringen dekkes innen allerede vedtatt netto kostnadsramme på helsesenteret. 3. Det tilleggsbevilges til følgende investeringsprosjekter: a. Forskjønning Forset 0,50 mill. kr b. Veisten boligfelt 1,00 mill. kr 4. Økte investeringsutgifter med 1,5 mill. kr finansieres med økt låneopptak. KS-46/15 Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 15/1081 RAPPORTERING I HHT FINANSREGLEMENTET PER

5 Rapportering i forhold til reglement for finansforvaltningen per tas til etterretning. KS-47/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1189 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr til orientering. KS-48/15 Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 13/998 VERTSKOMMUNEAVTALE FOR REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID 1. Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for regionalt næringssamarbeid. 2. Avtalen trer i kraft fra og med det tidspunkt den er signert av ordførerne i Gausdal kommune og Lillehammer kommune. 3. Rådmannen gis myndighet til å inkludere Øyer kommune i enheten med ellers samme vilkår som Gausdal og Lillehammer kommune. KS-49/15 Ark.: 020 Arkivsaksnr.: 15/1132 KOMMUNESTRUKTUR HØRING AV INNBYGGERNE

6 Odd Steinar Bækken, Bygdalista, satte fram dette forslaget til endring i punkt 2: «Intensjonsavtale skal legges ut til folkeavstemming i de berørte kommunene. Folkeavstemmingen skal skje på samme dag(er) og kriteriene for å stemme skal være de samme i alle kommunene.» Votering: Innstillingen punkt 1-3 ble satt opp mot forslaget til Odd Steinar Bækken punkt 1-3. Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer. 4 stemte for forslaget til Odd Steinar Bækken. 1. Det skal utarbeides en intensjonsplan for å slå sammen kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer. 2. Intensjonsplanen skal legges ut til folkeavstemming i de berørte kommunene. Folkeavstemmingen skal skje på samme dag(er) og kriteriene for å stemme skal være de samme i alle kommunene. 3. Underveis i prosessen skal man søke kunnskap om bakgrunnen for og styrken av ulike synspunkt gjennom spørreundersøkelser, og legge til rette for strukturerte debatter basert på faktisk kunnskap, samt dialog mellom meningsmotstandere. KS-50/15 Ark.: F30 Arkivsaksnr.: 13/499 BOSETTING AV FLYKTNINGER Karin Kvisten, Ap, foreslo et nytt punkt 3: «Kommunestyret vil avhjelpe den akutte krisen for syriske flyktninger gjennom å utvide vedtatt kvote på 5 personer pluss familiegjenforening til 10 inkludert familiegjenforening for En vurdering blir lagt fram på august-møtet i kommunestyret i 2015.» Votering: Punkt 1 og 2: Nytt punkt 3: 1. Kommunestyre gir rådmannen i oppdrag å utarbeide en plan for hvordan Gausdal kommune kan øke bosettingen av flyktninger til 15 i året, med familiegjenforening inkludert. Planen behandles av kommunestyret februar Gausdal kommunestyre forutsetter at staten styrker de økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering av flyktninger. Full-finansiering gir kommunene mulighet til å øke bosettingskapasiteten.

7 3. Kommunestyret vil avhjelpe den akutte krisen for syriske flyktninger gjennom å utvide vedtatt kvote på 5 personer pluss familiegjenforening til 10 inkludert familiegjenforening for En vurdering blir lagt fram på august-møtet i kommunestyret i KS-51/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/297 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN Harald Ove Foss, Sp, satte fram dette forslaget til endring Endring av punkt 4: «Det opprettes 2 komiteer: Oppvekst- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen. Begge komiteene har 5 medlemmer. Medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.» Nytt punkt 5: «Arbeidet i komiteene innrettes på en slik måte at det øker komitemedlemmenes kompetanse på fagområdene, styrker de folkevalgtes innflytelse i viktige saker og vitaliserer det politiske arbeidet. Hovedoppgaven for komiteen er å forberede kommunestyrets behandling av saker og innstille til kommunestyret. Komiteen kan også initiere saker til politisk behandling. Komiteen bør ha beslutningsmyndighet i enkeltsaker. Dette utredes nærmere, i sammenheng med behandling av delegasjonsreglementer i kommunen. Komitemøtene fastsettes i møtekalender.» Votering: Punkt 1-3: enstemmig vedtatt Punkt 4 i innstillingen ble satt opp mot Harald Ove Foss sitt forslag: Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. Forslaget fra Harald Ove Foss om nytt punkt 5: Forslaget fikk 11 stemmer og falt. Innstillingens punkt 5-11 ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar slik politisk organisering for kommunestyreperioden : 1. Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 medlemmer 2. Formannskapet videreføres med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. 3. Planutvalg videreføres med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. 4. Det opprettes en tjenestekomité med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. Komiteen skal primært drive forberedende behandling av saker med innstillingsrett til kommunestyret. 5. Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 kommunestyrerepresentanter.

8 6. Klagenemnda skal ha 5 medlemmer, der disse kan være representert i andre utvalg med unntak av kontrollutvalget - og/eller der enkelte av medlemmene kan velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 7. Partssammensatt utvalg videreføres. Dette er sammensatt av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de ansatte. 8. Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges høsten 2015 i tråd med eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. 9. Ungdomsråd videreføres 10. Reglement for politiske utvalg fremmes som egen sak innen utgangen av inneværende valgperiode. 11. Gausdal kommune støtter forslag om opprettelse av felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer for valgperioden Dette fremmes som egen sak høsten KS-52/15 Ark.: L Arkivsaksnr.: 12/1617 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan for «Skeikampen skistadion», som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser. KS-53/15 Ark.: Arkivsaksnr.: 15/1053 UTBYGGING AV VEISTEN BOLIGOMRÅDE - DELFINANSERING AV PROSJEKTET Det tilleggsbevilges 1 mill. kr til oppstart av Veisten boligområde. Finansiering av tilleggsbevilgning avklares i forbindelse med behandling av tertialrapporten for 1. tertial

9 Full finansiering av prosjektet tas i forbindelse med fastsetting av investeringsrammer for 2016 KS-54/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 12/662 BRYGGERI 7 NULL 4 AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL FRA EGET BRYGGERI. 1. Bryggeri 7null4 as, org. nr , innvilges salgsbevilling for salg av øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol fra eget bryggeri. Bevillingen omfatter ikke salg til bedrifter, kun enkeltpersoner. 2. Salget skal foregå fra et lokale i tilknytning til bryggeriet, og dette er fysisk adskilt fra skjenkestedet. 3. Det innvilges salgstid fredager mellom kl 14 og kl Vidar Kalløkken, f , godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Det innvilges fritak fra krav om stedfortreder. Dersom det viser seg at bevillingshaver ikke er i stand til å ha tilfredsstillende kontroll med utøvelse av bevillingen, forutsettes at det utpekes og godkjennes stedfortreder for bevillingen. KS-55/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/817 STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM - OVERTAKELSE AV SERVERINGSBEVILLING PÅ AULESTAD 1. Stiftelsen Lillehammer museum, org.nr , innvilges serveringsbevilling for Aulestad kafe.

10 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Siri Velle Segelstad, f Det forusettes at avvik og anmerkninger fra siste brannsynsrapport fra brannvesenet er fulgt opp slik tilbakemeldingene viser. KS-56/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/1046 TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING STRAND FJELLSTUE 1. TSF Espedalen as org.nr , innvilges serveringsbevilling for Strand fjellstue. 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Bo Stefan Austheim, f Det forutsettes at avvik og anmerkninger fra siste brannsynsrapport fra brannvesenet er fulgt opp slik tilbakemeldingene viser. KS-57/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/1028 TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED MER ENN 4.7% VOLUMPROSENT ALKOHOL STRAND FJELLSTUE. 1. TSF Espedalen as, org.nr , innvilges skjenkebevilling for Strand fjellstue m/terrasse. 2. Det innvilges følgende skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl 0200 Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Som styrer for bevillingen godkjennes Bo Stefan Austheim, f Det gis fritak fra krav om stedfortreder. Dersom konseptet endres, alkoholomsetningen øker eller

11 dersom bevillingshaver ikke er i stand til å føre tilfredsstillende kontroll med skjenkingen, forutsettes at det utpekes og godkjennes stedfortreder for bevillingen. 4. Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode som utgår KS-58/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/1137 TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - HELVETE KAFE 1. TSF Espedalen as, org.nr , innvilges serveringsbevilling for Helvete kafe med tilhørende uteareal, gapahuk og gammer.. 2. Som daglig leder godkjennes Bo Stefan Austheim, f Det forutsettes at avvik og anmerkninger fra siste brannsynsrapport fra brannvesenet er fulgt opp slik tilbakemeldingene viser. KS-59/15 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/1138 TSF ESPEDALEN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HELVETE KAFE 1. TSF Espedalen as, org.nr , innvilges skjenkebevilling for Helvete kafe med uteservering, samt for gapahuk og gammer. 2. Det innvilges følgende skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Som styrer for bevillingen godkjennes Bo Stefan Austheim, f Fritak fra krav om stedfortreder innvilges med bakgrunn i lav alkoholomsetning og få ansatte. Dersom konseptet endres, driften utvides på en slik måte at alkoholomsetningen øker eller dersom bevillingshaver ikke er i stand til å føre tilfredsstillende kontroll med

12 skjenkingen, forutsettes at det utpekes og godkjennes egen styrer og stedfortreder for Helvete kafe. 4. Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode som utgår