Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6"

Transkript

1

2 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere Skolens satsningsområder 10 Elevmedvirkning 11 Oversikt over Holmestrand videregående skole...12 Skoleruta Praktisk informasjon 14 Vurdering, karakterer og dokumentasjon Klage på karaktersetting 18 Et godt arbeids- og læringsmiljø Fravær 20 Arbeidsmateriell 21 Rett til tobakksfritt miljø 22 Holmestrand videregående skole Vesthøyveien 7B 3085 Holmestrand Telefon: vfk.no/holmestrand-vgs Trykk på i brosjyren for å komme tilbake til denne innholdsfortegnelsen.

3 4 5 Studietilbud på Holmestrand videregående skole Skolens ledelse og administrasjon Rektor Heidi Hammervik Studierektor Gro Løvald Andresen Studierektor Knut Knutsen Studierektor Kirsten Berg Vandbakk Avd.leder drift og kontor Trude Tostrup Les mer Les mer Les mer Les mer Økonomikonsulent Susanne Langøen Les mer Les mer Les mer Les mer

4 6 Skolens støttefunksjoner 7 Kontaktlærere Studiekoordinator Kari Anne Eriksen Flø IKT Lars Jakob Ouff Bibliotekar Fride Aase Leder elevtjenesten Karin Haugo Rådgiver Dag Frode Helgestad Rådgiver Øistein Trulsen Karriereveileder Kirsti Arne PPT Astri Yksnøy Helsesøster Anne Ma Western Klasse Programområde Kontaktlærer E-post 1ATA Arbeidslivstrening Fredrik Smidt 1HTH Hverdagslivstrening Turid Lunde 1HOA Helse- og oppvekstfag Bettina Ruhs 1TPA Teknikk og industriell produksjon Jan Erik Rismyhr 1MKA Medier og kommunikasjon Ulf Styren Stavnar 1RMA Restaurant- og matfag Rune Halstad 1STA Studiespesialiserende Heidi Simonsen 1STB Studiespesialiserende Kjerstin Eri Kirsti Martinsen 2KSA Kokk- og servitørfag Jarle Holt 2BUA Barn- og ungdomsarbeider Kristin Løvbrøtte 2MKA Medier og kommunikasjon Peder Müller 2STA Studiespesialiserende Elvira Jørgensen Line Rolstad 2STB Studiespesialiserende Mari N. Lie 3STA Studiespesialiserende Ståle Fjelstad Inger Lise Lagarhus 3STB Studiespesialiserende Hans Røed 3PBAB Påbygg Nancy Hofer Camilla Kongestøl PUT-rus Marit Edland

5 8 9 Skolens satsningsområder Holmestrand videregående skole har som hovedmål å få flest mulig av våre elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg er vi opptatt av at alle elever skal få et best mulig læringsutbytte ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at vi kan oppnå dette sammen med elevene ved å være tett på og fokusere på det å være tilstede på skolen. Arbeid med å skape et godt læringsmiljø og følge opp elever med fravær er derfor viktig. Vi har satt oss som mål å forbedre resultatene våre hvert år på disse hovedområdene: Økt andel elever som fullfører og består videregående opplæring Redusert antall fraværsdager per elev Økt gjennomsnittlig karaktersnitt på skolen For å nå disse målene, har vi mange ulike tiltak som alle skal bidra til å nå målsettingene. De viktigste tiltakene er: Systematisk arbeid med å skape et godt læringsmiljø i klassen og på skolen Tett oppfølging av elever. For eksempel gjennom startsamtaler, elevsamtaler og rask oppfølging av fravær Klasseledelse. Arbeid med å styrke relasjonen mellom lærer og elev, og lærerens evne til å lede klasser En viktig del av arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø, er å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan jobbe aktivt for et godt og inkluderende miljø med fokus på læring både for seg selv og andre. Alle ansatte og elever har et ansvar for å bidra til et godt skolemiljø. Vi ser det som vårt samfunnsoppdrag å nå de målsettingene vi har satt oss. Vi vet at det er viktig for ungdom å fullføre og bestå videregående opplæring. Videregående utdanning gir unge et godt utgangspunkt og danner grunnlaget for livet videre.

6 10 11 Elevmedvirkning Oversikt over Holmestrand videregående skole Elevmedvirkning i skolen betyr at det skal legges til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og gjennom deltakelse i representative organ. Elevene har mulighet til å påvirke gjennom formelle, lovpålagte organ som elevråd og skolemiljøutvalg. Gjennom elevrådet kan du for eksempel være med å planlegge og gjennomføre temadager, eller være med å velge ut aktiviteter knyttet til Den kulturelle skolesekken. Skolemiljøutvalget jobber med saker med spesielt fokus på det fysiske og psykiske læringsmiljøet. Alle elever skal få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i prinsipper for opplæringen. For eksempel kan elevene være med på å foreslå arbeidsmåter og vurderingsformer i fagene sine i samarbeid med faglærer. Selv om læreren er den som er lederen i klasserommet, skal elevene få være med på å forme skolehverdagen sin. Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring. Hver høst deltar alle elever i den nasjonale Elevundersøkelsen, der de svarer på spørsmål om blant annet læring og trivsel. I tillegg er det hvert år en Responsundersøkelse på skolen der elevene får komme med tilbakemelding på undervisningen i enkeltfag. Resultatene fra disse undersøkelsene blir tatt med i arbeidet skolen og lærerne gjør i sitt utviklingsarbeid med mål om å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen. Du som elev har mange muligheter til å påvirke skolehverdagen engasjer deg!

7 12 13 Skoleruta Praktisk informasjon Skoleåret Måned Antall dager Ferier og fridager/merkedager August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Høstferie uke 40: Oktober 20 Høstferie uke 40: 1/10-2/10 November 21 Desember 14 Siste skoledag før jul: fredag 18/12 Januar 20 Første skoledag etter nyttår: Mandag 4/01 Februar 16 Vinterferie uke 8: 22/02 26/02 Mars 17 Påskeferie: April 21 Mai 18 Fridager: 5/05 (Kr. Himmelfartsdag), 6/05, 16/05 (2.pinsedag) og 17/05 Juni 13 Siste skoledag fredag 17/6 Totalt 190 dager. Skoledagen Skoledagen er delt inn i 4 økter á 90 minutter. Skolen starter klokken og varer til klokken hver dag. Friminuttene i løpet av dagen er fra til 0955, fra til og fra til Gratis læremidler og utstyrstipend Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC. Elevskap Skolen har elev-skap til alle elever på skolen. Skapene er plassert i underetasjen ved skolens hovedinngang. Elevene velger selv hvilket skap de ønsker. I tillegg har elevene på MK, TIP og RM egne skap på avdelingene som er beregnet til utstyr/arbeidstøy. Du må selv ta med seg hengelås til skapet. Det anbefales hengelåser med stor, fast bøyle for best mulig sikkerhet. Ved skoleårets slutt, må alle tømme sine skap (også de som regner med å fortsette neste skoleår). Skapene skal rengjøres om sommeren. Dersom det er skap som ikke er tømt innen utgangen av skoleåret, vil låsene klippes og innholdet blir fjernet/kastet. Lånekassen Som elev i videregående skole kan du søke om økonomisk støtte fra Lånekassen. Det er flere former for stipend og lån. Les mer og søk på lanekassen.no eller spør på kontoret om hjelp. Rådgivertjenester I tillegg til kontaktlæreren din, har du mulighet til å få hjelp og rådgivning fra andre personer på skolen. Du kan henvende deg til rådgiver hvis du trenger noen å snakke med om det er noe som er vanskelig på skolen, om personlige forhold, eller du har behov for tilrettelegging eller ekstra støtte i opplæringen. Karriereveileder kan bistå med yrkesorientering og informasjon om studier, høyskoler og universitet. Hvis du som elev har behov for hjelp eller kontakt med helsesøster, PPT eller psykiatrisk ungdomsteam-rus, vil rådgiver kunne formidle kontakt eller du kan gjøre en avtale direkte. PPT og psykiatrisk ungdomsteam-rus har kontor på skolen og er der hver tirsdag. Helsesøster er på skolen på onsdag. Alle rådgivertjenestene holder til i underetasjen på skolen.

8 14 15 Vurdering, karakterer og dokumentasjon Brann Dersom det oppstår brann, skal vanlig branninstruks følges. Alle branntilløp i en bygning med mange mennesker er alvorlig. Følg lærernes anvisninger og unngå panikk. Det vil bli gitt informasjon om rømningsveier og brannrutiner ved skolestart. Bærbar pc Vestfold fylkeskommune har innført bærbar PC for alle elever i ordinære utdanningsprogram. Du må leie PC fra skolen. Dette koster 967,- kr pr. år. En kontrakt må undertegnes av elev og foresatte før PC-en leveres ut. Skolen vil være eier og administrator av maskinen. Etter 3 års bruk (totalt betalt leiebeløp på kr.2 730,-) og etter at skolen har byttet sin programvare, tilhører datamaskinen eleven. Tilrettelegging ved eksamen/prøver Alle elever skal gis mulighet for å kunne dokumentere kunnskaper og ferdigheter. Hvis en elev har lese- og skrive vansker, sterkt nedsatt syn, bruker medisiner mot allergi osv, skal skolen legge forholdene til rette slik at eleven ikke blir skadelidende. Søknad om tilrettelegging sendes studierektor inne 1. oktober. Skjema for søknad finner du her. Husk å legge ved legeerklæring eller annen dokumentasjon. Etter søknad kan tilrettelegging ved eksamen/heldagsprøver innvilges. Husk å søke hvert år, da tilrettelegging innvilges for et år om gangen. Elevforsikring Elevene er forsikret i undervisningstiden og på vei til og fra skole. Ved skade skal dette meldes skolens kontor umiddelbart via lærer som sørger for utfylling av nødvendige skjemaer. Utgifter ved skade søker den enkelte selv refundert hos NAV. Dersom NAV ikke dekker utgiftene, kan disse søkes dekket av skolens forsikringsselskap. Ved utplassering er eleven i tillegg dekket av arbeidsstedets yrkesskadeforsikring. Skoleskyss Ved skolestart tar kontaktlærer opp emnet skoleskyss. Elever som har krav på det, får etter søknad utlevert skysskort. Dersom du har spørsmål om skoleskyss senere i skoleåret, ta kontakt med skolens kontor. Parkering Biler skal parkeres på skolens oppmerkede parkeringsplass syd for skolebyggene. Sykler og MC skal parkeres på oppmerkede plasser nord for skolebyggene. Vurdering Forskrift til opplæringslov Kap.3: 3-1: Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. Kapitlet gjeld for privatistar, så langt det er fastsett i føresegnene her. Praksiskandidatar reknast som privatistar i kapitlet her, dersom ikkje anna er særskild fastsett i føresegnene her. Kapitlet gjeld for elevar i skolar som er godkjende etter opplæringslova Forskrift til opplæringslova finner du her. Grunnlaget for vurdering i videregående opplæring er de samlede målene for opplæringa slik du finner de i den generelle delen av læreplanen og i læreplanene for de enkelte fag og kurs i vurderingen i fag skal ikke forutsetningene til den enkelte elev vektlegges, heller ikke fravær, orden eller adferd. Men eleven må møte og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere eleven. Stort fravær, manglende deltagelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter mangler. Vurderingen skal gi uttrykk for i hvilken grad du har nådd opplæringens mål. Du vil få to former for vurdering: Underveisvurdering Halvårsvurdering og standpunktkarakter Det skal legges vekt på løpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning slik at du kan nå målene i læreplanen på en best mulig måte. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Den skal gis løpende og systematisk og kan være både skriftlig og muntlig. Vurderingen avsluttes med en standpunktkarakter i faget og eventuelt en eksamenskarakter. Karakterene skal gi utrykk for i hvilken grad målene i læreplanene er nådd. Skolen har plikt til å informere om hva som er grunnlaget for karakterene. Eleven skal ha anledning til å forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakter er satt. I de tilfeller der det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter i faget, skal eleven være varslet. Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet. Skoleåret er inndelt i to halvår: Etter 1.halvår skal det gis en halvårsvurdering i fag, orden og atferd samt melding om fravær. Etter 2.halvår settes det standpunktkarakter hvis faget avsluttes. I alle fag som videreføres til et annet nivå, gis det ny halvårsvurdering ved skoleårets slutt.

9 16 17 Karaktergrader i fag Klage på karaktersetting De enkelte karaktergradene har følgende innhold: Karakteren 6 Karakteren 5 Karakteren 4 Karakteren 3 Karakteren 2 Karakteren 1 (ikke bestått) Uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakterer i orden og i atferd Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til i hvilken grad eleven er forberedt til opplæringen og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsatsen er. Dette innebærer blant annet om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre. I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til elevens forutsetninger. Til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelthendelser. Fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller atferd. I orden og atferd brukes disse karakterene: God (G) Nokså god (NG) Lite god (LG) Vanlig god orden og vanlig god atferd. Uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Varslingsrutiner Skolen har plikt til å varsle dersom du står i fare for å få: Uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd. Uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. Uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. I ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd. Du kan klage på standpunkt og eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og løper fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren eller burde gjort deg kjent med den. Les mer her. Klagen fremsettes skriftlig og leveres skolens kontor. Skjema for klage på karaktersetting finner du her. Ønsker du å klage på en skriftlig eksamen, har du rett til å se din eksamensbesvarelse først Klager du på en standpunktkarakter eller karakter ved muntlig eksamen, kan karakteren bare tas opp til ny vurdering dersom det er begått formelle feil. Det er ikke nok at du synes prestasjonene er for strengt vurdert. Dersom du får medhold i en klage på formelle feil ved muntlig eksamen, blir karakteren annullert og du må gå opp til ny eksamen. Klagebehandlingen kan føre til at karakteren opprettholdes, settes opp eller settes ned. Vi oppforder deg derfor til å søke råd hos faglærer før klage sendes. Karakteren som gis etter klage er endelig og kan ikke påklages ytterligere. Se også egen informasjon som gis i forbindelse med eksamen. Ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag Karakteren Nokså god eller Lite god i orden eller atferd Foresatte/elev vil få skriftlig varsel så snart det er klart at slik fare foreligger. Det varsles en gang pr. fag/orden/atferd pr. halvår. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til et grunnlag for vurdering eller anledning til å forbedre karakteren i orden eller i atferd.

10 18 19 Et godt arbeids- og læringsmiljø Fravær Den viktigste forutsetningen for god læring er et godt lærings- og arbeidsmiljø. Vi er mange som i løpet av din skoledag bidrar til dette. Lærerne møter du hver dag. Kontaktlæreren din vil følge deg opp. Du og klassen din vil ha møter med kontaktlærer i klassens time og i tillegg vil han/hun ha minst to samtaler med deg i løpet av skoleåret. Den første samtalen kaller vi startsamtalen og den vil bli gjennomført en av de første skoledagene. Hensikten med dette er at du og din kontaktlærer kan bli kjent med hverandre så tidlig som mulig. Kontaktlærerens oppgave er å følge deg opp gjennom å støtte deg, men også ved å stille forventninger og krav til deg. I løpet av de første skoleukene vil du bli gjort kjent med læreplaner og faglige krav. Dere vil også jobbe med klassens læringsmiljø. Skolen har et eget reglement som gjelder for alle de videregående skoler i Vestfold. Her blir det satt fokus både på dine rettigheter og dine plikter som elev. For å sette felles rammer for læringsmiljøet i klassen, har skolen noen tanker om hvordan vi skal ha det sammen på skolen. Fokusområde Mobbing Målsetting Skolen har nulltoleranse for mobbing. Vi har en egen plan mot mobbing på skolen. Holmestrand vgs har stort fokus på tilstedeværelse/fravær. Tilstedeværelse er en av de viktigste enkeltårsakene til å gjøre det godt på skolen. Fravær på sin side er en av de viktigste enkeltårsakene til dårlige karakterer og frafall. Alle elever har frammøteplikt til opplæringen. Ved fravær skilles det mellom dokumentert/ikke dokumentert fravær. Dokumentert fravær Sykdom og andre helsegrunner som f. eks. lege- og tannlegetimer. Langkjøring, glattkjøring, oppkjøring til bilsertifikat. Ordinære kjøretimer regnes ikke som dokumentert fravær. Organiserte turer med korps og idrettslag og foreninger eleven er med i. Ordinære ferieturer med venner og familie regnes ikke som dokumentert fravær. Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig. Å ha med utstyr og bøker som trengs Språkbruk Forsøpling Mat og drikke Musikkspiller Mobilbruk Røyking og bruk av snus Oppmøte Å sikre et godt læringsutbytte. Skrivesaker og annet nødvendig utstyr må tas med fra skolestart. Å vise respekt for hverandre. Banning og ukvemsord er uønsket. Å sikre et fullt ut forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Alle tar ansvar for at kildesortering gjennomføres i den grad det er mulig. Rom forlates ryddige. Oppdages søppel i og/eller rundt bygningene, ryddes det umiddelbart. Å sikre et godt arbeidsmiljø. Spising/drikking i klasserom skal kun forekomme dersom lærer gir tillatelse til dette, og kun dersom det gir en pedagogisk gevinst. Å sikre et godt arbeidsmiljø. Brukes kun etter avtale med lærer ved individuelt arbeid og bare dersom det ikke forstyrrer andre. Å sikre et godt arbeidsmiljø. Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs og lagt vekk i undervisningstimer og andre sammenhenger der det foregår læringsarbeid. Unntak skal begrunnes godt og avtales med den enkelte lærer. Skal ikke medbringes på skolen og er ikke tillatt i skoletida eller på skolens område. Ved fravær skal det gis beskjed samme dag/snarest til kontaktlærer pr. e-post. Hva er fravær og hva er anmerkning All ugyldig forsentkomming registreres med ordensanmerkning Forsentkomming utover 20 minutter regnes som 1 times fravær og da skal det registreres som fravær og ikke som anmerkning. Fravær som ikke registreres med årsak, telles som anmerkning når ordenskarakterer skal settes. Konsekvenser ved stort fravær Stort fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevenes plikter og kan føre til nensatt karakter i orden. Stort fravær kan føre til at eleven ikke får halvårsvurdering og senere heller ikke standpunktkarakterer i fag. Dette kan igjen føre til at eleven ikke kommer inn på VG2 eller VG3. Det er faglærer som avgjør om hun/han har grunnlag for å sette karakter i faget. Det er klasselærermotet som avgjør om eleven skal få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Eleven/foresatte informeres om at skolen ved 20 dagers udokumentert fravær vil varsle Statens lånekasse. I slike tilfeller stoppes utbetaling fra Statens lånekasse og stipende omgjøres til lån (seks enkelttimer teller som en dag).

11 20 21 Arbeidsmateriell Rett til tobakksfritt miljø Det lovfestes i henhold til opplæringsloven 3-1 og 4A-3 at skoleeier har ansvar for å holde elevene i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og nødvendig digitalt utstyr. Skoleeier kan pålegge elevene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Alle elever som søker får et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen. Stipendet skal være med å dekke nødvendig individuelt arbeidsmateriell. Elevene ved de videregående skolene i Vestfold leier bærbar PC fra skolene. Dette koster kr. 967,- pr. år. Felles for alle elever: Elevene må selv holde seg med penner, blyanter, skrivebøker, permer, saks, limstift, tusjpenner og annet forbruksmateriell som eleven har behov for i løpet av skoleåret. Elever på yrkesfag må selv dekke reiseutgifter ved utplassering i praksis/prosjekt til fordypning (dersom eleven i utgangspunktet ikke har rett til fri skyss til og fra skolen). Elevene må selv koste bekledning som passer til utplasseringssted. Alle elever har etter 1. juli 2014 rett til en tobakksfri skoletid. Påbudet om tobakksfri skoletid for alle elever og ansatte til og med videregående skole innebærer at ingen former for tobakk er tillatt å bruke i løpet av skoledagen. Bakgrunn for loven Skolen er en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk. Det er i dag svært få som røyker i ungdomsskolen, mens flere begynner i løpet av videregående skole. Det har i de siste årene vært en kraftig økning i snusbruk blant unge. Det er derfor grunn til å anta at tobakkspresset ikke har avtatt i skolen. I lys av den sterke økningen i snusbruken har det derfor vært viktig at forbudet omfatter all tobakksbruk, ikke bare røyking. Skolen tillater heller ikke bruk av elektroniske sigaretter og lignende. Gjennom å innføre tobakksfri skoletid vil en viktig rekrutteringsarena fjernes. Håndheving Bruk av tobakk er brudd på skolens reglement, og de tiltakene som ligger i ordensreglementet skal kunne brukes mot elever som bryter tobakksforbudet. Ordensreglementet regulerer elevenes atferd i timene, i friminutt og på turer/ ekskursjoner i skolens regi. Den nye lovbestemmelsen i tobakksskadelovens 27 lyder slik: «27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.

12 22 23 Digitale plattformer Øvrige ressurser på Holmestrand videregående skole It s learning Vår læringsplattform er It s learning. Det er viktig at du følger med på fagsiden Elevinformasjon. Her legger vi ut all ny informasjon fra skolen. SkoleArena På skolearena holder du øye med fraværet og vurderingene dine. Du kommer inn på Skolearena via It s learning. Timeplaner og rom Timeplanene til alle elever og lærere er tilgjengelige på nettsiden timeplaner og rom. Hjemmeside På skolens hjemmeside, finner du det aller meste av informasjon, dokumenter og søknadsskjemaer som du skulle trenge. I tillegg kan du holde deg oppdatert om det som skjer på skolen. Facebook Bli medlem på skolens offisielle facebookside! Her holder du deg oppdatert på det som skjer på skolen. Viktig informasjon blir også lagt ut her. Biblioteket Biblioteket er felles for elever og ansatte ved Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand videregående skole og ligger i fellesbygget. Åpningstid: kl hver dag. Lunsj-stengt kl Biblioteket har et godt utvalg av fag- og skjønnlitteratur, filmer, aviser og tidsskrifter. Ellers har bliblioteket trådløst nettverk, stasjonære pc-er, skriver og kopimaskin, arbeidsplasser og sofakrok. Biblioteket tilbyr klasseorienteringer og bokprat og hjelper til ved prosjekter og lesestimuleringstiltak. Alle ansatte og elever på videregående har tilbud om fjernlån. Dvs. at skolebiblioteket låner inn fra andre bibliotek. Kontaktinformasjon: eller IKT-servicedesk IKT-servicedesk befinner seg i underetasjen og har åpningstid fra Her kan du få hjelp til det meste av dataproblemer inkludert reperasjoner. For skader som er påført pc-en på grunn av uforsiktig bruk, må du betale en egenandel på enten 300,- (liten skade) eller 1000,- (større skade) for reperasjon. Kantina Kantina ligger i det nye fellesbygget og er tilgjengelig for elever fra Holmestrand videregående skole og elever fra Gjøklep ungdomsskole. Kantinen har et godt utvalg av mat og drikke - også varmretter! Åpningstider: Mandag-fredag kl

13 24 Holmestrand videregående skole Vesthøyveien 7B 3085 Holmestrand Telefon: vfk.no/holmestrand-vgs